HET ROTTERDAMSCH PARCDL Franse staking ten einde; werk hedenmorgen hervat Nachtelijk Kamerdebat over onderwijs-problemen Overleg afhankelijk gesteld van militaire toestand? Moskou breekt besprekingen met Frankrijk af V. Vrij. onverveerd C.G.T. aanvaardt loonvoorstellen der regering PAROLOSCOOP Somber en niet eerlijk Kan Australië blijven in de C.v.G.D.? „Londen" ploetert verder Zoeken naar C-47- wordt gestaakt MIN. GIELEN STREEFT NAAR FINANCIëLE GELIJKSTELLING IN ALLE SECTOREN Voorstel: twee jaar Heden Nederlandse verklaring Commissie van drie bestond uit één Weerbericht noodopleiding „U was niet geestig, juffrouw Klessebes!" Ceesje Speenhof f voor het Tribunaal Onderscheidingen op Vrijthof uitgereikt Weer: Rotterdam en Antwerpen Korps Mariniers bestaat 282 jaar Sigaretten, tabak lager in prijs Zilveren gordel voor Joe Waleott Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per Jcv rtaa) 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hei Parool" Postgiro 39S644 Bankier. Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Woensdag 10 December 1947 Zevende jaargang, No. 288 De ellende in Frankrijk behoort tot het verleden: een botsing die nog in het Zuiden van het land heeft plaats gehad tussen stakers en politie, zal wel de laatste zijn geweest: de staking is ten einde. Gisteravond heeft de CGT, de door de regering ge dane voorstellen met betrekking tot de lonen volledig aanvaard en haar leden bevolen, vanmorgen het werk te hervatten. Dit besluit werd genomen na een noodbijeenkomst van het nationale stakingscomité, waarin de leiders van twintig vakbonden zitting hebben. Het stakingscomité wenst allen die aan de strijd hebben deelgenomen of deze hebben gesteund, geluk en uit zich ook verder in bewoordin gen, die voldoening suggereren over de behaalde successen. Zo worden er fondsen ter beschikking gesteld voor de families van „helden, die tijdens de strijd gevallen of gearres teerd zijn". EEN van de eigenschappen, waar om wii gedurende de oorlog Winston Churchill het meest be wonderd en gewaardeerd hebben, was zijn durf om de dingen bij hun naam te noemen, de situatie, wanneer nodig, m de meest sombere kleuren te schilderen. Wie herinnert zich niet, hoe hij in zijn eerste rede als prime-minister in Mei 1940 zijn landgenoten voorhield, dat hun in de naaste toekomst niets wachtte dan „bloed, inspanning, tranen en zweet." Het merkwaardige daarbij was, dat deze openheid misschien meer dan iets anders uiteindelijk een opbeurende uitwerking had op de luisteraars. Wie onzer heeft dit tijdens de bezetting niet ondervon den?! Na de oorlog is Churchill zich zelf in zover getrouw gebleven, dat hij bp voorkeur een sombere toon laat horen, dat hij bij ti]d en wille geen andere rol schjjnt te willen vervullen dan die van ongeluks profeet. Dit is al begonnen in de Verkiezingscampagne van 1945, toen hij zich de bedenkelijke luxe permitteerde, om een overwinning van Labour af te schilderen als de komst van de poïitie-staat, com pleet met Gestapo en al. Het feit. dat de Engelse kiezers zich teen - door deze profetic niet hebben la ten imponeren, heeft hem niet tot inkeer gebracht.. Integendeel, zijn nederlaag en die van zijn partij heeft de oude vechtjas verbitterd: verbittering en vedhtlust beide hebben de ongeluksprofeet in hem nog aangewakkerd, zodat hij bij tijd en wijle haast niet meer weet, waar al het zwart vandaan te ba len om het Engeland van Labour mee te schilderen. Zaterdag 1.1. heeft hli de ..vril- heid van de stad Manchester", hem door de vroede vaderen van die stad verleend, gebruikt om weer eens van leer te trekken tegen het so cialisme in het algemeen en tegen de Labourregering in het bijzonder op een wijze, die ons met een ge voel van grote soijt doet vragen: wat blijft er op deze manier nog over van de grote Churchill uit de jaren van 19391945? „Ik ben er zeker van. dat het socialisme, d.w.z. de vervanging van de particuliere onderneming door staatscontrole door middel van ambtenaren het onmogelijk zal ma ken voor de 48 millioen inwoners om in dit eiland te blijven leven en dat minstens een kwart van de thans levenden op de een of andere manier zal moeten verdwijnen na dat zij een verlaging van de levens standaard. een vermindering van, voedsel en van comfort zullen heb ben meegemaakt, die in de laatste 50 jaar ondenkbaar is geweest." Is dit niet Churchill op zlin som berst? Ja, maar wat veel erger is, dit is demagogisch en... oneerlijk. Want Churchill weet heel goed. dat het helemaal niet de bedoeling van de Labourregering is om alle Par ticuliere ondernemingen, alle parti culier initiatief te vervangen door staatscontröle. Bovendien staat hij achrer het Industriële Handvest van zün eigen partij en dit voorziet in het laten voortduren van een groot gedeelte van de bestaande contröle van de staat op het economisch le ven. F) EZE demagogische oneerlijk- heid komt ook' nog te voor schijn in een ander deel van dezelf de rede, n.l. daar, waar Churchill uit de vier laatste tussentijdse ver kiezingen gaat bewijzen, dat het tegenwoordige parlement niet lan ger de volkswil vertegenwoordigt. Hjj doet dit met een eenvoudig re kensommetje, Bij deze verkiezingen zijn "uitgebracht 68.000 stemmen pro "Labour en 103,000 anti-socia listische stemmen (met deze betite ling kan hij de liberale en Schots nationale stemmen en passant aan zijn kant trekken!), dus... hiermee is de stelling bewezen. Overtuigend? Ja, voor wie niet zo gauw de cijfers van 1945 in zijn hoofd heeft. Want in dat jaar wer den in deze zelfde vier districten ruim 72.000, stemmen op Labour en ruim 95.000 stemmen in .anti socialistische zin uitgebracht. Met andere woorden ook toen had La bour in deze districten slechts een minderheid van stemmen. Nu kan men zeggen, dat het Engelse kies stelsel niet deugt, dat zij een even redige vertegenwoordiging nodig hebben, allemaal goed en wel. maar daar "moet men Churchill niet tn de eerste plaats mee aan boord Komen. En dat is ook niet, waar wij het hier over hebben.-Wij con stateren alleen, dat Churchill hier bewust goochelt met cijfers om er een bepaalde conclusie uit te kun^ nen trekken; het alternatief, dat hij dit uit onschuldige onwetendheid doet, lijkt ons niet zeer waarschijn- •lijk. Nadat geconstateerd is dat op „de dag van heden" tl December anderhall millioen arbeiders staak ten, en mijnen en havens stillagen, wordt evenwel verklaard, dat „dc reactie erin geslaagd is ons front op verscheidene plaatsen aan te tasten". Het stakingscomité heeft besloten, zichzelf te ontbinden. Thans zal dus het verhoogde minimumloon (10.000 francs) in gaan, voorts krijgen de arbeiders met grote gezinnen grotere faroi- lietocslagen dan tot dusver, alle arbeiders krijgen een duurtetoe- slag van 1500 francs per fmaand met ingang van 24 November en de algemene economische politiek inzake de verhouding lonenprij zen zal worden vastgesteld met behulp van afgevaardigden van de arbeiders en de employe's De stakingen waren gisteren reeds aan het verlopen. Op enige spoorlij nen werden nog pogingen tot sabo tage gepleegd, die echter meren deels mislukten door de waakzaam heid van enige spoorwegarbeiders, Wêi ontspoorde de sneltrein Geneva Lyon doordat details waren los- gesehoefd; drie personen werden ge wond en er was geringe, schade. In Aries werd nog een lid van de garde Républicaïne gedood bij botsingen tussen stakers en politie. Parijs; weer normaal Voor het eerst na drie weken is in Parijs de druk van het gas prac- tisch weer normaal. Ook op de bo venste verdiepingen van de huizen blokken, waar men tijdens de sta kingen zeer weinig water kon af tappen, kon men hedenmorgen, weer water krijgen. Tevens wordt een begin gemaakt met de verwij dering van grote hoeveelheden straat- en huisvuil, die zich in de straten en boulevards hadden opge hoopt. Meerderheid Veiligheids raad meent van teel In verband met de omstandigheid dat Australië na 1 Januari a.s. geen J lid meer zal zijn van de Veiligheids raad, heeft dit college zich gister avond beraden over de vraag, of genoemd land lid kan blijven van de Veiligheidsraad-commissie van goe de diensten voor Indonesië. De meeste leden hadden hier tegen geen bezwaar; Gromyko wilde de kwes tie graag nog even bestuderen of schoon hij niet dacht, bezwaren te zullen hebben en daarom werd de beslissing tot de volgende zit ting uitgesteld. Molotof doet kolenstof opwaaien De raad van ministère van bui tenlandse zaken heeft Dinsdag te Londen algemene overeenstemming bereikt over een Brits voorstel voor het ontwerpen van een geza menlijk in- en uitvoerprogramma voor Duitsland (als onderdeel van een plan ter bereiking van de Duit se economische eenheid) maar over de „pooling" van alle Duitse hulp bronnen werd men het niet eens, omdat Frankrijk zich verzette, ter wijl ook de kwestie van terugbeta ling der door de bezetters voorge schoten geldsommen (ten behoeve van de invoer voor de Duitse bevol king) een struikelblok bleek. Het Britse voorstel om de hulpbronnen die in alle zones aanwezig zijn te gebruiken voor Duitsland als geheel, werd door Molotof aanvaard, mits Duitsland aan zijn herstelbeta lingen zal hebben voldaan. De Rus stelde dus, evenals Maan dag, het slechten van de belemme ringen tussen de zones weer afhan kelijk van het verrichten van de herstelbetalingen. Bidault wilde eerst zekerheid hebben over de economische inschakeling van het Saargebïed brj Frankrijk voordat hij zijn zegen aan dit voorstel gaf. Aan het eind van de zitting vuur de Molotof een lange tirade af over de steenkoolprijzen in Bizonië (de gecombineerde Brits-Amerikaanse zone) deze lieten een te hoge winstmarge voor de tussenhandel, zei hij hetgeen de van zjjn ziekte herstelde Bevin de opmerking ont lokte; „Molotof heeft nu hierover al zoveel kolenstof doen opwaaien dat wij de zaak niet helder meer kunnen zien. Ik hoep dat dit stof morgen gezakt is". Toen ging men uiteen, tot Woensdag. Machine van zelf ie type in Griekenland verongelukt De nasporingen naar de vermiste Amerikaanse C-47 die met 20 pas sagiers aan boord reeds 11 dagen vermist wordt, zullen vermoedelijk met een of twee dagen gestaakt worden. Men verwacht echter dat vliegtuigen die vaste routes vliegen zouden blijven uitkijken. De piloot van een andere Ameri kaanse C-47, die gisteravond uit Rome gekomen niet op .het vlieg veld te Athene kon landen wegens slecht zicht, heeft te middernacht per radio geseind, dat de uit drie leden bestaande bemanning en ko lonel Howard, de enige passagier, zich per parachute in veiligheid zouden trachten te brengen, daar het toestel in een storm geraakt was. Lmks op deze foto staat John Foster Dulles-* Deze. adviseur van de Ameri kaanse Minister van buitenlandse zaken. Marshall, wilde eens in Patijs een kijkje nemen. Dat konzei zijn chef. Dulles gingmaar zijn reis werd door zoveel fanfare en publiciteit omgeven hij bezocht o.a. De Gaulle dat hij bij zijn terugkeer in Londen een standje van Macs hail kreeg en er aan herinnerd werd dat hij geen minister van buitenlandse zaken was. Maar daart/an had Dulles nog geen idee, toen hij gemoedelijk stond te praten met de Franse premier Schaman (midden) en zijn landgenoot Jetter son Caf- ferg (rechts), die ambassadeur dec V.S. in Parijs is. Tot kort voor middernacht hebben de Tweede-Kamerleden de begroting van het ministerie van O. K. en W. punt voor punt besproken. Tenslotte verdaagde de voorzitter de verga dering. Dr Gielen oogstte lof, doch tal van leden leverden ernstige critiek. Als eerste trad de heer Van Sleen (Arb. op de voor grond met een opmerking over de opleiding der leerkrachten. Kink in de „Renville"-kabel Met de mogelijkheid dat de Nederlandse delegatie op de Ren ville zich op het standpunt zal stellen, dat politieke onderhande lingen met de Republiek niet vruchtbaar zijn, zolang het. bevel „Staakt het vuren" niet volledig is uitgevoerd, wordt blijkens berichten uit Batavia ernstig rekening gehouden. Als de Com missie van Goede Diensten dit zou uitleggen als een Nederlandse weigering om verder over politieke onderwerpen te praten zolang de militaire vraagstukken neg niet zijn opgelost, zal de - C. v. G, D. naar men verwacht, de zaak aan de Veiligheids raad teruggeven. kadir, het hoofd van de Nederland se delegatie, heeft gevraagd, van daag een verklaring te mogen af leggen. Sjarifoeddin, de leider der republikeinse delegatie heeft zich daarna eveneens het recht voorbe houden, een verklaring af te leg gen. Over de inhoud van Abdoel- kadirs verklaring wordt uit be trouwbare bron vernomen dat deze het - bovenomschreven afwyzende standpunt zal impliceren! Veiligheidszone Ora te komen tot vaststelling van een demarcatielijn, en een veilig heidszone, heeft de C.v.G.D. voorge steld, dat beide partijen zullen op geven, hoe hun front liep op 4 Augustus, de datum van het UNO- bevel tot het staken van het vuren. Volgens het voorstel der commissie zal nadat de demarcatielijn getrok ken is, een gedemilitariseerde zone worden ingesteld die onder eontröle van waarnemers van de Veilig heidsraad zal staan. STAATSLOTERIJ f 50.000: 4457. 10.000: 9226. 1500; 10795. 1000; 10535, 16655, 16709. 21725 400: 2824. 4476. 16427, 21485. 200: 11527, 15696. 100; 8047, 8448, 13107, 14872, 15340, 16035, 17762. 18156, 19420,. 20270, 21145. Op-de gistermorgen aan boord van de Renville gehouden zitting was alleen Frank Graham aanwe zig als lid van de commissie van drie. Kirfay was 's morgens voor een tijdelijk verbltjf naar Australië vertrokken en Van Zeeland is nog in België: hjj wordt eerst om streeks half December terugver wacht. Beide delegaties hebben zich ae- coord verklaard met een voorstel van de commissie, om afzonderlijk informele besprekingen met deze commissie te voeren, maar Abdoel- RUSTIG WEER Weersverwachting, gel dig van Woensdagavond tot Donderdagavond. Over het gehele land geleidelijk afnemende bewolking, maar ln de avond en nacht op vele plaatsen vorming van nevel of mist Weinig wind. Iets kondtr met hier en - daar lichte vorst. 11 Dec.: Zon op 8.37 uur, onder 16.29 uur.- Maan op 7.37 uur, onder 15.35 uür Een twee-iarige noodopleiding achtte hij, gezien het nijpend, te kort aan onderwijzend personeel, gewenst. Deze zou later tot een drie-jarige kuVinen worden ver lengd. Ook bepleitte de heer Van Sleen de noodzakelijkheid van kleu teronderwijs. jaar voor 'onderwijzers, op 55 iaar voor onderwijzeressen. Evenals de .communistische afgevaardigde, me vrouw Van den Muvzenburg—Wil- iemse, en de heer Tilanus (C.H.), drong hij aan op verbetering van het handwerkonderwijs.~ Enkele Kamerleden waren van mening, dat op enkele posten de zuinigheid niet voldoende wordt be tracht; de heer Zandt (S.G.P.) sprak zelfs van geldsmijterij en ver spilling. Vernieuwing Naar aanleiding van enkele vra gen gaf minister Gielen vervolgens een overzicht van de onderwijsver nieuwing. Hij merkte op. dat aan de voorbereiding van de toestand in 1950, als de leerverplichting voor het achtste leerjaar mogelijk is ge maakt. hard wordt gewerkt. De daadwerkelijke vernieuwing heeft, volgens de minister, het verst door gewerkt in het kleuter- en buiten gewoon lager onderwijs. Voorts deelde hij mede. een Kon. Besluit te zullen uitlokken, dat een omme keer zal betekenen in de opleiding voor de hoofdacte. Ten aanzien van de kweekschool verklaarde hij, zich een vijfjarige school voor te stellen, beginnende met twee jaar algemeen vormend onderwijs, vervolgens twee jaar al gemeen nractïsch en tenslotte een jaar uitsluitend practisch onderwijs Het was doodstil in de zaal van het Gooise Tribunaal toen de voor zitter gistermorgen het wonder mooie gedicht uit het Geuzenlied boek voorlas over het kleine Jood meisje, wachtend op haar vader aan het station en voor de groene tafel stond een enigszins spichtige vrouw,-Ceesje Speenhof, alias juf frouw, Klessebes van. het beruchte Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter. Enkele minuten eerder had de voorzitter mr. Van Loon andere versjes voorgelezen, walgelijke anti-semitische gedichtjes over dood aan de Jood, zij Uw leus ka meraden en dergelijke. „Waarom deed U aan dergelijke smerigheid mee?' vroegt mr. Van Loon. Het was* niet eens geestig, het was smakeloos en zouteloos. „Het is treurig", vindt de presi dent, „U hebt niet eens een fana tiek NSB-gezicht. U moet begrij pen, wij zitten hier niet om U zo spoedig mogelijk in ben kamp te rug te duwen. Wij z'ten hier om U te doen' begrijpen hoe verkeerd U deed." En Ceesje knikt be rouwvol. Het verzet vond zij mooi, maar ik dacht, zegt zij, dat ik aan die kant van onsvolk nooit meer zou kunnen komen. Tenslotte komt ook haar man, Piet Rienks naar voren, eveneens geïnterneerde. Dat Ceesje hier staat, is mijn schuld zegt hij. Zij was als een gramofoonplaat, zegt de verdedi ger mr. O verbosch. Geef haar te rug aan haar kinderen. Het tribunaal zal er over veer tien dagetf'over oordelen. in het school bedrijf- Wat de textlel- behoefte voor het handwerkonder- wijs betreft, betoogde" de minister gegronde hoop te hebben binnen kort resultaat te zullen boeken. Tenslotte zeide dc Minister te streven naar financiële ge lijkstelling van het onderwijs in alle sectoren. Hit wil consoli deren. wat vrij is ontbloeid: lyceum en nijverheidsschool. Hij zal aandacht besteden aan geo grafische en sociale spreiding van -het, onderwijs. - In de avondzitting deelde dr. Gie^ len mede, dat de onderwijzers-op leiding via H.B.S. of Gymnasium niet voldoende resultaten heeft op geleverd; slechts 7 proeent vhn d- ze categorie bereidde zich op het onderwijzersexamen voor. Vervolgens bracht de heer Roos- jen (A.R.) ter sprake het door de Amsterdamse raad aangenomen voorstel om per leerling van ne Kweekschool een studie-toelage van 500 gulden te verlenen, mits de be trokkene zich verplicht vijf jaar ln Amsterdam les te geven. Daar deze toelage niet voor de bijzondere scholen geldt, vroeg spreker aan drang uit te oefenen op de beslis sing van Ged. Staten in deze kwes tie. De minister verklaarde, dit ver zoek te zullen overbrengen. Bij de afdeling ..Lager onderwijs" merkte de heer Van Sleen op. dat het onderwijs aan schipperskinde ren nog niet behoorlijk is geregeld. Het aantal scholen voor hen dient te worden vergroot, betoogde hij. Ook bepleitte spreker een vaeantie- toeslag voor onderwijzers. De heer Stokman (K.V.P.) hield een uitvoerig betoog, waarin hij te kennen gaf, dat het probleem „be stuursvorm der openbare school" meer studie vereist. Hij achtte deze studie door deskundigen noodzake lijk. Mevr. Van den Muvzenburg Willemse merkte op. dat het open baar onderwijs wordt bedreigd. Zij verklaarde de schoolstrijd af te keuren, doch dat deze er is, moet aan het streven van de minister worden geweten, omdat hii de paci- ficatie wil doortrekken. De tweede West-Java-confe- rentie, zal naar Aneta verneemt, Dinsdag worden geopend en tot Za- j terdag duren. Voorbarig bericht. „De Volkskrant," meldde, dat met ingang van Januari voortaan een keuzebon voor zeep zou worden aan gewezen. zodat men vrij zou zijn waspóeder, harde of zachte zeep te kopen. Dit bericht is voorbarig. Men deelde ons op het Departement van Economische Zaken mede wel een voorstander te zijn van dit systeem, maar voorlopig is er nog geen kans een dergelijke keuzebon aan te wij zen. De mogelijkheid bestaat, dat hierdoor de vraag naar een bepaald product uitgaat. De situatie bij de zeepfabrieken is wat de grondstof- fenvoorziening aangaat, dat men nog steeds krap zit, zodat aan een over vloedige vraag naar een der zeep- soorten niet voldaan kan worden. Het wachten is dus op een betere aanvoer van chemicaliën. Is deze verzekerd, dan kan een keuzebon worden aangewezen. In Januari zal dat zeker niet het geval zijn. Geld op kolenbonnen Dezer dagen zal een bon van de brandstoffenkaart bekend gemaakt worden, waarop terugbetaling van het op huisbrandstoffen te veel be taalde in verband met de tussen tijdse verhoging van de koïenprijs zal kunnen worden verkregen. Pindakaas voor de jeugd Aan fabrikanten van pindakaas zal binnenkort 350 ton grondnoten worden toegewezen, waarvan zij voor het eerst sinds 1940 dit voe dingsmiddel kunnen produceren. De pindakaas zal aan de rijpere jeugd houders van levensmidde lenkaarten b worden verstrekt. De hoeveelheid bedraagt ongeveer 370 gram per persoon. Bij de PTT in 1950 geen gehuwde vrouw meer Gehuwde vrouwen, die als ambte nares of arbeidscontractante werk zaam zijn bij de P.T.T. hebben aan zegging gekregen de dienst voor 1 Januari 1950 te verlaten. Zij kunnen echter voor zolang en voor zover de dienst dat nodig maakt in functie blijven. Prijsverlaging te wachten Prof. Brouwers, dir.-gen. van de Prijzen-contröledienst, verwacht in de naaste toekomst nog enige ver lagingen der kosten van het levens onderhoud.' Hij ziet echter daarna geen mogelijkheid meer om van re geringswege vermindering der han delsmarges tot stand te brengen. Dit betekent evenwel niet, dat het bedrijfsleven .zelL. _als gevolg van onderlinge concurrentie, prijs verlaging niet zou kunnen doorvoe ren. Grote belangstelling trok de plechtigheid op het Vrijthof te Maastricht, waar Prins Bernhard vanmiddag aan leden der Neder landse Strijdkrachten, der Koop vaardij en van het KNIL onder scheidingen uitreikte voor betoon de dapperheid. Voor het front der opgestelde troepen las de prins na de inspectie het Koninklijk Besluit voor, waarin de benoeming werd bekend gemaakt van ir. A Paulen de „redder der mijn streek" tot ridder 4e klasse der Mil. Willemsorde. Het Kruis van Verdienste werd toegekend aan de Koopvaardij-ka piteins Boutkam, Ten Tijd en Knop uit Schiedam, Van der Tol en Vo gelaar uit Rotterdam en de ma chinist Van der Minnen uit Rotter dam. Ook de Utrechter A. M. Rol- vink van het KNIL kreeg deze on derscheiding. Bronzen Kruis: P. W. van Hat- tum, res. off. te Culemborg en met hem 42 leden van het Nederlandse leger. Negen leden van de Land macht ontvingen de Bronzen Leeuw, drie burgers het Kruis van Verdienste. Tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau is bevorderd Dr H. E. Reeser Sr.. directeur der Rijks- Scruminrichting te Rotterdam. Uit protest tegen uitwijzing Sovjetburgers wordt handelsaccoord op zij geschoven Het uitwijzen van negentien Sowjetburgers uit Frankrijk, ten tijde van de hevigste periode der vandaag afgelopen stakingen, heeft tot gevolg gehad, dat de Sowjetregering de terugtrekking van de in Rusland vertoevende Franse repatriëringsmissie heeft geëist en tevens de aan de gang zijnde handelsbesprekingen met Frankrijk heeft afgebroken, „met het oog op de vijandige houding die de Franse regering tegenover de Sowjet-Unie aanneemt", aldus de motivering van Moskou. Het afbreken der onderhandelingen is in Moskou aan de Franse zaakgelastigde in een zeer scherpe nota J medegedeeld. In antwoord hierop heeft de Franse regering de repatriërings missie der Russen die in Frankrijk vertoeft, gelast, het land te verla ten omdat verscheidene leden der missie daden hadden verricht ,„in strijd met de veiligheid van Frank rijk". Er werd verklaard, dat dit niet bepaald iets met spionnage te maken had, maar wel verband hield met de stakingsgolf en de door de communisten geleide relletjes. Parijs Is door de Russische maat regel verrast; de Sowjet-Unie heeft d'e kwestie van de handelsbespre kingen gekoppeld-aan een daarvan geheel losstaande zaak, n.l. die der repatriëringsmissies, zegt men in de Franse hoofdstad. Twee weken geleden heeft de Franse regering 19 Sowjet-burgers uitgewezen wegens inmenging in Franse aangelegenheden en enkele dagen tevoren had de Franse poli tie een overval gedaan op het kamp Beauregard en daar een vrouw en drie kinderen aangetroffen, die niet geregistreerd waren benevens een kleine hoeveelheid wapens. De kinderen werden teruggeven aan de vader, die niet naar Rusland wilde gaan en volgens de kamp autoriteiten waren de wapens on bruikbaar. Niettemin besloten de Franse autoriteiten het kamp over te nemen. Tegen beide maatregelen heeft de Sowjet-Unie thans geprotesteerd. Frankrijk hoopte in Moskou een accoord te sluiten voor de versche ping van 3Q0.Q00 ton Russisch graan in ruil voor Franse industriepro ducten. Vragen van kamerlid Schil thuis Het Tweede Kamerlid de heer Schilthuis (Arb.) heeft aan de mi nister van buitenlandse zaken de volgende vragen schriftelijk ge steld: 1. Heeft de minister kennis ge nomen van een bericht in de pers volgens hetwelk de 18 uit talrijke groepen der Amerikaanse samenle ving gekozen leden tellende com missie, waarvan voorzitter is de Amerikaanse minister van handel, Harriman, een rapport heeft uitge bracht, waarin o.m. de afwijzende houding ter sprake is gebracht van de geallieerde bezettingsautoritei ten in Duitsland tegenover de Ne derlandse en Belgische zeehavens? 2. Heeft in dat geval de minis ter gezien, dat, irdien het-bericht juist is, de commissie-Harriman het in haar rapport een dwaasheid noemt, dat het relatief kleine be drag, hetwelk opgebracht zou moe ten worden om de havens der Rijn- Maas-Delta weer haar taak te laten vervullen, een belemmering zou blijven vormen voor een volledige inschakeling dier havens in het ver voer naar en van Duitsland, wel ke een aanzienlijke bijdrage zou kunnen leveren voor het herstel van Duitsland en Europa? Heeft de minister reeds in lichtingen ingewonnen en ontvan gen over de draagwijdte van deze passage van het rapport der com- missie-Hariman en, zo ja, kan de minister daarover dan inlichtingen verstrekken? 4. Mag vertrouwd worden, dat de regering niet aflaat in haar krachtige pogingen, om de bezet tingsautoriteiten te bewegen, de ha vens de taak weer te laten vervul len, die zij op economische, geogra- phische en verkeerstechnische gronden behoren, te verrichten? 5. Zou het dan, naar de mening van de minister niet nuttig zijn, daar ter versterking van die po gingen aan te knopen bij bedoelde passage uit het rapport der com missie-Harriman, en is de minister dan bereid in die richting werk zaam te zijn? 1 Kranslegging op Crooswijk en mars door de stad Vandaag is het 282 jaar geleden, dat het korps mariniers werd ge sticht. Ter herdenking van dit feit zijn omtrent het middaguur op de begraafplaats Crooswijk kransen gelegd op de graven van mariniers. De chef-staf van het korps mari niers luitenant-kolonel der mari niers L. Langeveld, alsmede depu taties van afdelingen mariniers "in Nederland, waren hierbij tegen woordig. Voorafgegaan door de mariniers kapel maakte vanmiddag een groep van-«circa 250 mariniers afkomstig van alle mariniers-afdelingen in Nederland een mars door de stad. Op de Coolsingel werd voor burge meester" Oud en andere militaire en burgeljjke autoriteiten gedefi leerd. Februari zal goedkoper roken brengen Door verandering in het svsteem van grondstoffendistributie "is het mogelpk geworden dfe Prijzen van de sigaretten en kerftabak in de naaste toekomst te verlagen. Door medewerking van de betreffende industrieën zal deze verlaging dus danig geschieden, dat practisch alle bestaande merken een prijsklasse omlaag gaan. Dit betekent dat een pak ie sigaretten van 84 ct. straks 72 gaat kosten, van 72 ct. zal 60 ct. worden, van 60 ct. zal 48 ct. wor den en van 48 ct. zal 42 ct, of min der. worden. Een dienovereenkom stige. verlaging zal de prijs van een pakje pijptabak en shag ondergaan. Sigaretten tegen de verlaagde prij zen zullen omstreeks het tijdstip van de eerste bon aanwijzing in Fe bruari verkrijgbaar zijn, Jersey Joe Waleott krijgt over een paar dagen een zilveren, met juwelen ingezette gordel cadeau, het symbool voor de wereldkam pioenstitel zwaar gewicht. De Po lice Gazette, het orgaan dat in de boksdagen van weleer, de tnd van John Sullivan, feitelijk de leiding had in de bokswereld en ook de functie van arbiter bij geschillen vervulde, heeft n.l. Waleott als we reldkampioen erkend. Onmiddellijk nadat de„New York State Athletic Commission het pro test van Waleott's manager. Joe Webster. had afgewezen, kwam het bericht van de erkenning en het geschenk van de zijde der Police Gazette. Intussen heeft Louis verklaard dat hij bereid is om in Juni* a,al waleott opnieuw te ontmoeten, bil voorkeur in het Wembley-stadïon te New York. Hij maakte natuur lek het voorbehoud dat hff met do voorwaarden moest kunnen instem men. Nederlandse verliezen op 8 Dec.; 1 gesneuvelde, zes gewonden. Vice-admiraal Pïnke is van morgen op Schiphol gearriveerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1