r HET ROTTERDAMSCH PARCDL Overbrugging'van de kloof tussen Batavia en Den Haag Minister Gielen wil extra prestaties belonen Verklaring uit Djogja lokt Nederlands protest uit A. Vrij. onverveerd Neher genoemd als toekomstig gouverneur-generaal Beel legt morgen verklaring af Anak Agoeöj* formateur in Oost-fndonesië Prins Willem V veilig in de Waalhaven Sjarifoeddin roept Sjahrir naar Batavia Versperring in de Waterweg thans goeddeels verwijderd Vier ministers naar „Renville" Meer huishoudscholen gevraagd DOLLARHULP VOOR FRANKRIJK, ITALÏë ACCOORD IN LONDEN Duitse staalproductie vastgesteld Felle brand in de hoofdstad Spoedig: dans wet, die leraren beschermt Weer prijsverlaging: thans koek eh gebak Let op! Scheerzeepbon ongeldig Red. en A dm. Langs Haven 141, Schiedam tel 69300 AiJonnementspriJ: per week 31 cent, per fcv rtaaJ, f_ 4,—, losse Qummen0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B, de Vries PL Hoofdredacteur; Th. Ramaker Vrijdag 12 Deq^mber 1947 Zevende jaargang, No. 290 Doel van reis der drie ministers (Van onze Haagse redacteur) De voorgenomen reis van de ministers Beel, Drees en Jonk man .naar Indonesië stelt in het licht dat de tegenstelling tussen dr. Van Mook cn minister Jonkman thans zo groot is geworden dat het voor de regering, niet langer mogelijk was te blijven toezien hoe de luitenant-gouverneur-generaal in Batavia een bewind voerde dat op .vele cardinale punten het regerings beleid doorkruiste. Men mag zich met reden afvragen of het ongelukkige begin van de besprekingen op de Renville niet voor een belangrijk deel aan de politiek van Batavia moeten worden toegeschreven. Zonder twijfel heeft men dit dr. Van Mook ook wel duidelijk onder het oog gebracht en aangenomen moét worden dat deze dr. Idenburg naar Nederland heeft ge zonden. om op een uiterst critiek ogenblik in de verhoudingen zijn wil nog door te drijven. De missie 'van dr. Idenburg die in de ministerraad uitvoerig ver slag hèéft^ uitgebracht is echter mislukt ëh het staat thans ook wel rast dat de heer Idenburg niet meer naar Batavia terug zal ke- Ten. De reis van de ministers zal als zij niet tot een mislukking wil worden, moeten leiden tot een vol- PAROLOSCOOP Finland naar de stembus "IN Finland zijn gemeenteraads- 1 verkiezingen, gehouden, en de uitslag hiervan bevestigt, wat wij een paar weken geleden reeds meld den naar aanleiding van de stem mingen voor bedrijfsraden en vak- bondbesturenr de invloed van de communisten of volksdemocraten is sterk gedaald. Ditmaal hebben de zen 345 zetels of 20% van hun aan tal verloren. De partij, welke bit deze verkiezingen het meest heeft geprofiteerd, is de conservatieve, die in totaal 720-zetels heeft ge wonnen en wat misschien nog be langrijker is op het ogenblik 58% van het totaal, aantal zetels in het land., bezet. Maar ook de.;5,9ciaal- democratem door èrvarin'g^g'èleerd. die déze keer overal met éigen lijs ten uitkwamen, hebben een belang rijke vooruitgang kunnen boeken: 200 zetels winst is zeker een niet te versmaden succes. Het is uiteraard voor een buiten staander uiterst moeilijk om nauw keurig aan te geven, welke facto ren bij een verkiezingsstrijd als deze de doorslag hebben gegeven. Zeker, is echter wel, dat niet het gemeentebelang, maar dat het al gemeen politiek beleid in de eerste Plaats aar» de orde .was. Uit het feit, dat juist de conservatieven, de belangrijkste oppositiepartij in het land. zo'n sprekende overwinning hebben behaald, mogen wij dan ook concluderen zij het onder alle voorbehoud, dat wij hierboven heb ben gemaakt dat het kiezers corps het beleid van de regering- Pekkaia heeft afgekeurd. Nog moeilijker is het om uit te maken, of het hierbij gegaan is om critiek op het binnen- dan wel bui tenlands politiek beleid. Wij hellen echter over tot de niening, dat dit votum allermeest de economische politiek van de regering met haar sterk inflationistische inslag en haar onvoldoende geoordeeld ver zet tegen de voortdurende eisen tot loonsverhoging heeft getroffen. Zo verklaren wij het tenminste, dat de middengroepen, die onder deze po litiek 'het meest te lijden hebben, op zo grote schaal naar de meest consequente opposant tegen deze politiek, de conservatieven, zijn af gezwaaid; ZONDER enige twijfel is echter bti deze uitslag ook de buiten landse nolitièk en met name de verhouding tot de Sovjetunie ïn het geding geweest. Het merkwaardige 'hierbij is, dat dit in het bijzonder door uiterst links in het geding is gebracht. Aan de vooravond der .verkiezingen hebben minister-pre sident Pekkala en de communisti sche minister van binnenlandse za ken Leïno'een vergadering in Hel sinki toegesproken. Eerstgenoemde heeft hier met grote nadruk ge zegd, dat het „buitenland" uit de uitslag van deze verkiezingen zou kunnen opmaken, of Finland wer kelijk overtujgd is van de waarde van de vriendschap der Sovjet-Unie een uitspraak, waarin, dunkt ons. een nauwelijks verholen dreigement opgesloten ligt, Leino van zijn kant wees zijn gehoor op het feit, dat Finland graan zou krijgen van de Sow,fetunie, dat er góede kans was, dat de herstelbetalingen een zekere verlichting zouden ondergaan cn sprak vervolgens over de' wense lijkheid van een aigemeen pact van vriendschap met de Sowjetunie, dat apns inziens hoe eerder hoe' beter tot stand moest komen. Die twee redevoeringen zijn op zich zelf een heel illustratief voor beeld van de dubbele tactiek, welke zowel de communisten als de Sow jetunie zelf zo graag toeoassen (en een ander steeds verwijten!) n.L dreigementen en mooie beloften tegelijkertijd, wat samen altijd neerkomt op een zo groot mogelijke pressie. ®yer£r!>te meerderheid der Finse kiezers heef t zich echter noch door het een, noch door het ander --laten beïnvloeden. Ook niet in Hel sinki zelf, waar de communisten 4 van hun 15 zetels verloren aan de sociaal-democraten, die door deze winst op hun heurt op 15 zetels kwamep. De vraag is nu natuurlijk, zal Moskou op de uitslag van deze verkiezingen reageren en zo ja, in welke zin. - i komen verleggen van het accent van Batavia naar Den. Haag. Dat dit zal kunnen geschieden met dr. Van Mook aan het hoofd van de Ned.~Indische regering, schijnt thans ook de Nederlandse regering niet meer voor mogelijk te houden. De verwachting ligt voor de hand dat de regeling van de opvolging van de luitenant- gouverneur-generaal een der belangrijkste onderwerpen van het onderzoek der ministers zal zijn. De veronderstelling dat minister Neher met de lei ding van de Indische regering zal worden belast, wordt in tot oordelen bevoegde kringen in Den Haag alleszins recht vaardig genoemd. Zijn wü wel ingelicht dat zou het in de bedoeling van de rege ring liggen om de heer Neher de titel van gouverneur-generaal te verlenen, doch deze functie zal in belangrijke mate afwijken van die van de vroegere gouverneur-gene raal. Zij zal nauwere aansluiting vinden bij de positie welke de toe komstige vertegenwoordiger van tie kroon in Indonesië Zal.hebben, als straks de fedératie èh de Unie tot stand zullen ztin gekomen. Gedurende de laatste week. is het gerucht dat de opmars naar Djokjakarta wel eens op korte ter mijn zou worden voortgezet tel- L. NEHER Opvolger van Van Mook? is wel zeker dat in de laatste we ken een aantal militaire maatrege len zijn genomen onder het motto hergroepering,welke tenslotte de vorige week door de -republikeinse regering werden, gekenschetst als maatregelen ter voorbereiding van een nieuwe opmars door vier divi sies die zullen moeten oprukken naar ixüdden-Java. .Vast staat wei dat de Nederlande regering volle dig buiten deze voorbereidingen stond, en dat zij zelfs tegen haar uitdrukkelijke wil in zijn genomen. Naar ons ter ore komt z&l de minister-president Zaterdag bij zijn vertrekvan Schiphol een belangrijke verklaring afleggen over de reis van de drie minis ters naar Indonesië. Minister Beel zal op zijn reis worden vergezeld dOv,r zijn politieke secretaris, de heer H. Hermans en door zijn 'secretaresse, mej. Vlemn-ings. Hèt juiste ogenblik van het vertrek van de beide andere ministers schijnt nog af te hangen vamide behandeling - van de begroting van over zeese gebiedsdelen in de ka mer, welker Verdediging in hoofdzaak dóon&maiister Jonk- man zal moeten geschieden. - Anak Agoeng|fed© Agoërigheeft; van president Sflékawati de op dracht ontvangejÊ: een nieuw kabi net ïn Oost-Indo&esië te vormen. Anak Agoeng4^ie het pas af getreden kabinet/, als minister van binnenlandse zaken en vice-premier optrad, is 28 jaar oud. Hy kreeg de opdracht een kabinet te vormen op parlementaire grondslag en men verwacht, dat h# binnen een etmaal zal slagen. Aan C. J. Minck veroordeeld tot de doodstraf door het Byz. Ge rechtshof te Leeuwarden is bij K.B. gratie (verleend. Zyn vonnis werd gewijzigd in levenslangege vangenisstraf. Salarissen van leraren: CRITIEK OP AMBT „BUITENGEWOON HOOGLERAAR" Na het heftige Kamerdebat, waarin verschillende leden had den gepleit voois een beter bestaan van onderwijzers en leraren, avees-dr. Gielen er in 2ijn antwoord op, dat het probleem der maxiraÖm-saïarissen niet een specifieke aangelegenheid der leraren is, gezien de loon- en prijspolitiek der regering. Inpiaats van een^hoodtoestand\wenste de minister te spreken van een ernstige tóestand, ontstaan door verschillende oorzaken, waar van hij noemde de overgang naar het bedrijfsleven en de toe loop naar het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs. Mét recht* kanode. C.V. Bouw- en Mohta^é'bëdHff^ttr.Rotterdam met tróts terug zien op de voltooiing van dit werk. De hier voor het eerst in de geschiedenis toegepaste bergingsmethode, waarvoor ïn 1934 reeds door de tegenwoordige direc teur, de heer K. Bijker, patent werd aangevraagd, heeft de technische kenmale opnieuw opgedoken. Het staf heel wat hoofdbrekens gekost. Voor het vervaardigen en opstel- De Prins Willem V, die door de Du:t*ers fof zinken werd gebracht is eindelijk gelicht. Bij het ner.s.'rpen naar Rotterdam moeft het achterschip door een drijvende bok. boven water worden gehoudenDe foto toont het. transport op de Nieuwe Waterweg. De scheepshuid blijkt geheel met een laag schelpen bedekt te zijn Het Indonesische republikeinse ministerie van voorlichting heeft een verklaring over de onderhandelingen op''de Renville uitgegeven waartegen van Nederlandse zijde protest'is" aangetekend. Djogja heeft namelijk medegedeeld, dat de besprekingen omtrent.de order „staakt het vuren" nog niet bevredigend waren verlopen en dat de voorstellen van de C.V.G.D. door de Nederlandse delegatie waren verworpen, terwijl de Nederlanders wisten dat van Indonesische zijde met deze voorstellen aecoord was gegaan.' Toen Donderdagmiddag tegen 12 uur de Prins Willem V tussen de hefpijlers vandaan kwam, deed een van dé bergers, die voor een beter uitzicht boven op de schoorsteen was geklommen als Churchill: hy stak twee vingers omhoog. De V van Victorie. Een begrijpelijke reactie! Want na een jaar vechten tegen de elementen, een jaar zwoegen, dikwijls bij slecht weer en ontij, waarbij vooral dé duikers indrukwekken prestaties hebben geleverd, was dan eindelijk het doel bereikt en een uiterst moei lijk bergingswerk tot een goed einde gebracht. len der vijzelinstajlatie. omvatten de een gewicht van ongeveer 1400 ton, alsmede voor de voorzieningen aan het schip, werden 121 tekenin gen door het Bouw- en Montage-- ..bedrijf.-ver»'a»4^i"d. .waarvan 'de voornaamste werden gecontroleerd door de Rijkswaterstaat, directie bruggen, welke laatste instantie ook toezicht had on de fabrieksuit- voering van de staalconstructie. Ook de berekening, welke door Bouw- en Montagebedrijf werd ge maakt en een boekwerk op zichzelf vormt, werd door Rijkswaterstaat gecontroleerd. Hét toezicht op het werk by Maassluis' werd uitgeoefend door de Rijkswaterstaat, directie Beneden rivieren. arr. Rotterdamse Water weg, welke instantie onder leiding van de hoofdingenieur J. H. van den Burgt, in de loop van het werk een groot aantal metingen uitvoer de, die een overzicht, gaven van de gedragingen van de hef installs tie onder diverse omstandigheden. In de Waalhaven 's Middags om half vijf is de Prins Willem V, voorzichtig ge sleept door drie Wilton sleepboten, in de Waalhaven aangekomen en vastgemaakt aan boèi 5. Hier zal door pompen en verder dichten van lekken de diepgang tot ongeveer 5 meter worden teruggebracht, zodat het schip in een gemeente dok kan worden opgenomen. Daar zal nauw keurig kunnen worden vastgesteld hoever het met de Prins Willem V staat. Behalve de ontploffingsgaten in de bodem en schade aan de op bouw door de ijsgang, werden o.m. de lieren beschadigd door handgra naten. De mogelijkheid is niet uit gesloten, dat de Duitsers ook in de machinekamer met die dingen aan het smijten zijn geweest. Dat kan eerst worden geconstateerd als de modder, waaronder de motorinstal latie begraven ligt, is verwijderd. Intussen betekent het verdwijnen van de Prins Willem V uit het'ver sperde gedeelte van de Waterweg een belangrijke verbetering voor de scheepvaart. Nog niet alles is opge ruimd; het achterschip van de Din- teldijk. alsmede de resten van de Baud moeten nog worden wegge werkt: Een grote, dikke rookwol ken uitbrakende zandzuiger, zuigt de grond' ter plaatse weg om aldus deze scheepsresten in de diepte te laten verdwijnen. Op de boven het water uit stekende achtermast van de Dinterdijk heeft men witte rin gen aangebracht, waaraan men kan zien of het zuigen inderdaad resul taat heeft. Verder wordt gezegd in deze ver klaring, dat er geennekenen zijn die wijzen op een spoedige overeen stemming. Van gezaghebbende Nederlandse zijde is volgens Aneta tegen deze verklaring protest aangetekend: het zou niet juist zijn dat de voorstel len van de CvGD door de Neder landers zijn verworpen en verder neemt men van Nederlandse zijde de republikeinen het uitgeven van een verklaring kwalijk, omdat, overeengekomen schijnt te zijn, dat eommuniqué's over deze aangele genheden eerst slechts na gemeen schappelijk overleg met de voorzit ters der beide delegaties door de commissie van goede diensten zou-- den worden uitgegeven. Sjarifoeddin heeft tot Sjahrir het verzoek gericht, - voor een confe rentie naar Batavia te komen. Sjah rir, die te Singapore de gast is van lord Killeam, zou aanvankelijk naar Australië gaan, waar hij een rondreis zou maken met het doel,, goodwill te kweken voor de Repu bliek. Volgens Sjarifoeddin zal Sjahrir thans voor een kort verblijf naar Batavia bomen en daarna naar Singapore teruggaan.; Paul van Zeeland, .het Belgische lid 'van de commissie' van goede diensten, zal Zondag naar Amster dam reizen, vanwaar hij zich naar Indonesië zal begeven. De directeur van economische zaken ln Batavia, dr. J. van Hoog straten, heeft medegedeeld, dat de ministers Beel, Drees, Jonkman en Neher, de volgende week bespre kingen zullen voeren met do Indo nesische leiders, teneinde te trach ten de politieke moeilijkheden met de republikeinen op te lossen. Hij zei dat de besprekingen aan boord van de Renville gevoerd zullen wor den. Uit welingelichte Nederlandse bron wordt vernomen dat de onder handelingen tussen Nederland en de Republiek, betreffende de uit voering. van het bevel staakt het vuren tot Maandag verdaagd zijn. (AJ".» Voorts deelde de minister mee, dat prestaties, die geregeld het normale overtreffen, extra gehono reerd behoren* te worden. Hij be toogde, bereid te zijn het overleg in de commissie te her-openen. Doch de heer Deering (Arb.) ging hier mede niet accoord. "Hy wenste een duidelyke uitspraak der Kamer en diende een motie in, die inhoudt, dat honorering van extra prestaties als toeslagen en niet als een door boring van het salarisplafond moet worden beschouwd. Daar een aantal Kamerleden deze motie een slag in de lucht noemde en de toezegging van de minister met grote instemming aanvaardde, trok de heer Deering lijn motie in. Nijverheidsonderwijs Bij de behandeling van de afde ling „Nijverheidsonderwijs" betreur de de heer Van Sleen (Arb.) het, - zulks in tegenstelling tot de heer Stapelkamp (A.R.) dat de 3-ja rige cursussen zijn teruggebracht tot 2-jaxige. Uitbreiding van het Nijverheidsonderwijs achtte de heer Engelbertink (K.V.P.) noodzakelijk, terwijl hij tevens het sehoolkarak- ter gaarne zag" veranderd een werkplaatskarakter. Tenslotte vroeg hij uitbreiding van het aan tal huishoudscholen. Ook de salarisregeling voor deze categorie trok de .aandacht. Weer klonk het woord „Verbetering" van diverse zijden. De minister merkte óp, "dat "ten "aanzien van "Salaris sen niet zo snel kon worden ge werkt, doch dat het advies der com missi e inmiddels gereed' gekomen is, zodat van lang wachten geen sprake meer zal zijn. Op enkele plaatsen Is met de uitkering van de gratifjpatie reeds een aanvang ge maakt. Bti de behandeling van de afde ling „Hoger onderwys en Weten schap" vestigde de heer Van Wal- sum (Arb.) de aandacht op het feit, dat vele hogescholen geen gewone hoogleraren kunnen krijgen, echter wel buitengewone, die naast deze functie in het bedrijfsleven werk zaam zijn. In dit verband betoogde hij, dat het hoogleraarsambt geen nevenfunctie mag worden. De heer Stokman (K.V.P.) pleitte voor de instelling van een tweede Techni sche HogesehooL Enkele leden verzochten de mi nister de benoeming van de hoog leraar als enige voorgedragen aan de 7e faculteit te Amsterdam te vernietigen. Hierop antwoordde dr. Gielen alleen de wetenschappe- Driejarig meisje verbrand Gistermiddag is te Numansdorp door nog onbekende oorzaak brand ontstaan in de keuken van het door de garagehouder A. Bijl, bewoonde huis. Het 3-jarig dochtertje, dat zich alleen in de keuken bevond, kon slechts met grote moeite door haar vader uit 't brandende vertrek worden gered. Het kind liep echter zulke ernsti ge brandwonden op dat het van nacht aan de gevolgen is overle den. Weerbericht VEEL BEWOLKING Weersverwachting tot Zaterdagavond. Geleidelijk wat toe nemende en vooral langs de waddeneilan den krachtige Noord westelijke wind. Meest, zwaar Bewolkt met plaatselijk enige regen. Aanvankelijk weinig verande ring van tem peratuur, maar later iets kouder. 13 Dec.: Zon op 8.39 uur, onder 16.28 uur. Maan op 9.55 uur. onder 16.48 uur 13 Dec;: Waterstanden Botterdam: le tU 4.56 "uur; 2e tfj 17.09 uur. Huis van Afgevaardigden aanvaardt ontwerp Het Amerikaanse huis van Afge vaardigden heeft bij acclamatie het wetsontwerp tot het verlenen van tussentijdse hulp aan Frankrijk. Italië, Oostenrijk en China voor een bedrag van 590 millioen dollar aangenomen. Het wetsontwerp gaaf nu naar de commissie uit de beide huizen van het Congres, die de ver schillen tussen de beide versies zal bespreken. Terwijl het Huis van Afgevaar digden van dit bedrag 60 milüoen dollar aan China wil toewijzen, wil de Senaat het gehele bedrag voor de drie Europese landen besteden en China niets toewijzen. Een van de voornaamste amende menten van het Huis van Afgevaar digden. die niet in de senaatsversie vervat zijn, is het voorstel om de uitvoerende financiële instantie voor het herstel op te dragen 150 millioen dollar van het totale be drag direct te verstrekken, zodra president Truman de wet getekend heeft zodat met de uitvoering van het programma een begin gemaakt kan worden, voordat de commissie voor de toewijzingen haar goedkeu ring hecht aan het gehele bedrag. Oud-Gouverneur Generaal uit diplomatieke dienst (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen, zon dp Ne derlandse ambassadeur te Parijs, jhr. Tjarda van Starkenborch Stachouwer, die een kort bezoek aan Den Haag brengt, het voorne men hebben om zodra de omstan digheden zulks toelaten, zijn ambt neer te leggen. Volgens onze inlichtingen zou jhr. van Starkenborch zich. dan ge heel uit de diplomatieke dienst terugtrekken en' zich in de Ver enigde Staten gaan vestigen. Het is echter waarschijnlijk, dat nog eni ge maanden zullen verlopen, alvo rens de ambassadeur aan dit voor nemen-geVofe zal geven. lijke zijde van het vraagstuk te mogen beoordelen. Vernietiging van de benoeming ligt op het terrein van zrjn ambtsgenoot voor Binnen landse Zaken. n de avondvergadering kwam het onderwerp „Kunst" aan de orde. Na enkele algemene vragen gingen de leden over tot de behan deling van de subsidies, die de mi nister -wilde uitkeren. Verschillen de vragen beantwoordde de minis ter; mevr. Van den Muyzenberg- Willemse (Comm.) deelde hij mede, dat aan het ontwerp voor wette lijke bescherming van. de architec ten-titel de laatste hand wordt ge legd. Over de verhoogde subsidie i de Nederlandse Opera, zeide hij, dat alleen met steun de opera enige kans van slagen heeft. Hier na kwam het probleem „Radio" ter tafel, doch voor een uitgebreide be spreking, achtte de voorzitter geen tijd aanwezig. Het was half twaalf toen. hij de vergadering verdaagde. Dank zij een concessie van Bidault zijn. de vier ministers te Londen er Donderdag in ge slaagd overeenstemming te be reiken op het punt van de Duit se staalproductie: deze 2al per jaar elf cp een half millioen ton moeten bedragen om als basis te dienen voor de Duitse industrie. Voorts zjjn de Grote Vïer het eons geworden over een Brits voor stel tot vernietiging van Duitse monopolies, en tenslotte bereikte men nog een accoord over een Frans voorstel om de distributie van grondstoffen voor de Duits© sleutelindustrieën onder toezicht van de^, geallieerde bestuursraad te plaatsen. De rest van de bespreking was gewijd aan het economische deel van het Britse ontwerp, maar hier werd geen resultaat bereikt. De veelomstreden kwestie der herstelbetalingen kwamen gisteren niet ter sprake. In Rome was het gisteren.rustig. De staking duurt voort, want dé arbeidskamer heeft de 4. regerings voorstellen van de hand* gewezen: deze gaan niet ver genoeg om aan de werkloosheid een eind te maken. Op de Piazza Colonna had zich gisteren een menigte verzameld, die zich echter rustig gedroeg. Niettemin kwamen plotseling poll- tiejeeps opdagen, die de mensen uiteen trachtten te drijven, Tegen dit optreden van de politie is in da Kamér door de communisten ge protesteerd. Recente foto van koning Leopold en zijn gezin, dat nog steeds in .Pregng (Zwitserland) vertoeft, doch door de jongste debatten in de Belgische Kamee weer in dz belangstelling 'is komen te staan Een felle brand heeft Donderdag avond de meubelfabriek „Frisia" aan de Grasweg in Amsterdam- Noord geheel verwoest. De gebou wen en de gehele inboedel gingen verloren. Om half zeven werd het vuur, dat de lucht van het deel van de hoofdstad rood kleurde, ontdekt. „Brand'bij de Bataafse!" Op dit gerucht spoedden drom men Amsterdammers zich naar de IJkant. Ook de brandweer rukte bij het alarm van grote brand met veel materiaal uit. De post aan de Ruy- terkade wachtte zelfs een nadere melding niet af en de driiven.de brandspuit, de Jason. begaf zich eveneens onmiddellijk naar de over zijde. Het bleek, dat de brand woed de in een 120 meter lang complex houten gebouwen waar een meubel fabriek is ondergebracht. Een vloed van blussingswater werd over de in lichter laaie staan de fabriek uitgestort. Met 13 stra len. waarbij zich die van het water kanon voegde, werd de brand, die even later naar het kantoorgebouw* oversloeg, aangepakt. Gelukkig .stond de fabriek geheel vrij, zodat de olie-tanks van de B.P.M. geen gevaar liepen. Wel deden zich enige explosies voor van vaten cellulose, die echter geen persoonlijke onge lukken veroorzaakten. Om half 9 kon met de nablussiijg van de brand, waarvan de oorsaak onbe kend is. worden begonnen. B(j deze brapd bleek duidelijk hoezeer" Amsterdam een yaste ver binding tussen de beide oevers ont beert. Iramjrs, ondank» de mede werking die hét personeel van de gemeen te-ver en verleende, duurde het toch nog enige tijd voor de' brandspuit ter plaatse aankwam. Binnenkort- komt ln de Tweede Kamer een danswet ln behandeling, die o.m. het beroep van dansleraar zal beschermen. Een commissie, die de minister in deze materie moet adviseren, is reeds samengesteld. Als overgangsmaatregel hebben de burgemeesters een circulaire ontvangen, waarin de uitgifte van een Rykserkenning wordt aange kondigd, terwyj voorts de aandacht wordt gevestigd op het feit, dat de leraren, die voor een erkenning in aanmerking wensen te komen tn het. bezit moeten zjjn van een door de minister van O. K. en W. ge waarmerkt diploma. Tal van leraren zullen om deze erkenning té kunnen verkrijgen, her-ëxamen moeten doen. Van 12 December af zullen de maximumprijzen van diverse soor- terj gebak en suikerwerken voor zover de banketbakker deze pro ducten zelf vervaardigt 'met 10 procent worden verlaagd. "Ook da fabrieken zullen een overeenkom stige prijsverlaging invoeren; -On der genoemde categorie kunnen gerangschikt 'worden:- boterletters, groot-en klein gebak, luxe gevuld© koekjes, cake, speculaas," gevulde en eierkoeken, amandelbroodjes, appelbollen van bladerdeeg, borst plaat. fondant, suikerbeestjes en schuimpjes. Ook de maximumprijzen van ontbijtkoek, vruchtenkoek, taai taai en andere koeksoorten worden, eveneens met ingang van 12 De erne ber in prijs verlaagd. Deze ver mindering hangt af van het gewicht 'van de koek en het percentage verwerkte honing/kunsthoning en varieert van een tot zes procent. Consumentenprijs en gewicht moe ten op de verpakking worden ver meid. Bon voor spijsolie Volgen le week wordt voor alle leeftijdsgroepen een koopbon voor 120 gram spijsolie aangewezen. Scheerzeepbon „Reserve 5 Ta bak" van de Tabakskaart Q 711 zal na 16 December niet meer geldig zijn. Binnenkort minder vlees (Van onze Haagse redacteur) Het vieesrantsoen -zal binnenkort weer op 400 gram per 14 dagen worden teruggebracht, doch het kaasrantsoen kan gezien de slechte melkDositie niet worden verhoogd. Men hoopt echter in staat te_ zijn het melkrantsoen op het huidige peil te kunnen handha ven. Chocolade blijft op de bon Het ministerie van Landbouw, Visserjj en voedselvoorziening deelt mede, dat het vrijgeven voor boti- loze verkoop van cacao en choco lade en chocoladeartikelen niet in het voornemen ligt. Op 18 December verschijnt een bonnenlijst, die in verband met de inkopen voor de Kerstda gen drie weken geldig zal zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1