f SCHRIK EN ONTSTELTENIS IN ROTTERDAM-NOORD Elf donkerrode urnen bijgezet in Nationaal Monument Kellner doodt oude vrouw en schiet metselaar neer Sovjet-Unie saneert haar geldwezen Nieuwe Sovjet-protestnota aan Frankrijk Onlusten in Palestina duren nog steeds voort Vrij. onvsrveerd In overspannen toestand zichzelf bij de politie aangemeld Dronkenschap en ruzie de aanleiding Over enkele weken wordt in Amsterdam de eerste zet gedaan Zwitsers houden koppig vol Organisatie kost hoofdbrekens Lord Stanley Baldwin overleden Dinsdag wordt de distributie afgeschaft; nieuwe roebels komen in omloop Laatste Amerikanen verlieten Italië Bijéénkomst in Amsterdam Dodelijke ongelukken in Maassluis Chauffeur verdronken en een monteur door stroom gedood Gesloten zwemseizoen Neher had gesprek met Sjarifoeddin Nieuw kabinet voor Oost-Indonesië Van Zeeland weer op weg naar Indonesië Weerbericht Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprlj: per week 31 cent, per lev riaal 4,4 losse nummers 0,09 het rotterdamsch parool DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Maandag 15 December 1947 Zevende jaargang, No. 292 J N Rotterdam-Noord, do le Pijnackerstraat cn omgeving, heeft zich 1 Zaterdagavond tussen zes en zeven uur een gruwelijk drama afge speeld, waarby de 79-jarige Elisabeth AssiesVan Zadel, uit de Wllle- bnprdusstraat, werd gedood en metselaar J. Jansen uit de Blommers- mjkselaan zwaar gewond door een dronken kellner, de 31-jarige Klaas Bakker uit de le Pjjnackerstraat, By diens vergeefse poging in de Blok- lamdstraat er met een auto vandoor te gaan, loste hy een schot op de eigenaar de 34-jarige bedrijfsleider H. J. F. Kirchhelner, die nlefc getrof fen werd. Om 11 uur 's avonds, meldde de dader zich aan by de politie van het bureau Bergsingel. Inmiddels was de politie van het bureau Bergsingel reeds op de hoogte gebracht van de moordaan slagen, die met elkaar in verband gebracht, KI. Bakker als de dader aanwezen. Bij de politie stond B. bekend als een gevaarlijk heer schap, die verleden jaar reeds tot zeven maanden voorwaardelijk was veroordeeld wegens poging tot doodslag in dronkenschap op een brigadier van politie. Via de radio werd Zaterdagavond de aanhouding van Bakker ver zocht, maar dit was inmiddels niet meer nodig, daar- hij zich tegen elf Bakker woont in de le Pijnacker straat boven de „Liberty Bar", waarvan hij een dag of 14 geleden nog zetkastelein was. Zijn baas verkocht de zaak en B. werd kell ner in een ander café in Schiedam In hoeverre dit van invloed is ge weest op zijn huiselijke omstandig heden is niet bekend, maar het staat vast, dat hij herhaaldelijk rti- 2de had met zijn vrouw, die het bo- - vendien moest aanzien, dat haar man steeds meer aan de drank ver slaafd raakte. Ook Zaterdagavond had hij in de bar onder zijn woning meer gedron^ ken dan goed voor hem was. Bo vendien kwam het tot vechtpartijen met andeje bezoekers in het café en op straat, die zo hoog liepen, dat metselaar J. Janssen met nog enkele anderen de dronken kellner naar boven, naar zijn woning brachten. B. werd plotseling woedend, trok uit een lade een groot Amerikaans pistool en schoot hiermee op de niets vermoedende metselaar Jans sen, die in de buile getroffen in elkaar zakte. Bakker schrok zelf van zijn daad, die hem voor een kort ogenblik ontnuchterde. In de algemene opwinding zag hjj kans de deur uit te rennen en het huls te verlaten. Op straat klampte hij een voor bijganger aan, een zekere S., die hij zou hebben bewogen, hem een eind- weegs te vergezellen. In de Bloklandstraat zag B. een bestelwagen staan waarmee de chauffeur-eigenaar H. J. F. K. op het punt stond de garage in te rij den. Toen deZe B. en S. zag. meen de hjj. dat deze hem iets wilden vra gen. Hij opende het portier maar op hetzelfde moment werd hrj door Bakker ruw uit de cabine geduwd. De heer K. had nog de tegenwoor digheid van geest het contactsleu teltje weg te nemen. Toen hij uit angst voor het pistool van B. naar de garage rende, loste Bakker een schot op hem, dat evenwel op de straatstenen afketste. Bakker stapte weer uit de auto en liep met S. verder in de richting van de Bergweg. Waarschijnlijk hebben zij onenigheid gekregen, want plotseling liep S. hard weg, roepend: pas op mensen, hy gaat schieten. Drama volgde.... Bakker schoot echter niet maar Hep in de richting van de Wüie- brordusstraat, waar hij zich aan achtervolging trachtte te onttrek ken door bii een willekeurig huls aan te bellen en daar binnen te gaan. Een oude vtouw deed open, die naar beneden kwam toen B. in het portaal bleef staan. Waar schijnlijk weigerde zij hem binnen te laten, waarop Bakker een schot op haar loste, dat evenwel ketste. Toen sloeg hij haar met de zware kolf van zijn nistool de schedel in. De vrouw, de 79-jarige E. A.Van Z. was vrijwel op slag dood. _Na deze doodslag heeft B. nog 'n tijdlang bij een kennis in diens wo ning aan de Gordelweer zitten pra ten, waarna hij zijn zwerftocht door het Noorden weer voortzette. uur 's avonds op het politiebureau Bergsingel kwam aanmelden. Dit gebeurde, nadat hij op de Bergweg een vrouwelijke kennis had ontmoet, die reeds van de moordaanslag in de Pijnackerstraat had gehoord. Zij liep met B.'een eindweegs op en wist hem te kal meren. Op de Oostkousdijk nam het tweetal een taxi, waarmee zü in de richting Bergsingel reden. Onderweg wierp Bakker, op aanra den van de vrouw het pistool weg in het zand van een opgebroken stuk straat in de Vrjverhofstraat. waar het wapen later werd gevon den. Öp het politiebureau gaf Bak ker voor, zich niets meer van de moord op de oude vrouw en de aan slag op de garagehouder te her inneren... Later herinnerde hij zich wel de aanslagen op de metselaar en de oude vrouw, maar niet die op be drijfsleider K. Donderdag zal hy voor de Officier van Justitie, mr. v. Doesburgh geleid worden. Naar Bakkers geestvermogens zal een psychiatrisch onderzoek worden in gesteld. De zwaar gewonde metselaar Janssen, werd door een auto van de G.G. en G.D. naar het Bergweg- ziekenhuis vervoerd waar onmid dellijk operatief is ingegrepen en bloedtransfusie werd toegepast. Men hoopt zijn leven te kunnen be houden. De toestand van Jansen was van morgen redelijk wel. Wereldkampioenschap schakei. Schaaklievend Nederland brengt geld bijeen voor garantiefonds A MSTERDAMMOSKOU... Nög maar enkele maanden en de strijd op de 64 velden tussen de zes beste schaakmeesters ter wereld gaat beginnen." Zo schreef onze speciale verslaggever in zijn interview, dat hij, voor ons blad, met dr. Euwe mocht hebben. Nog maar enkele maanden... om precies te zijn 1 Maart 1948, dan zal in Amsterdam de eerste partij gespeeld worden, waarna er nog vele in ons land zullen volgen, alvorens de schaakreuzen voor de tweede helft van het tournooi naar Moskou vertrekken. In een bijeenkomst van hef Zwit sers organisatie comité voor de Olympische winterspelen van St. Mor it z heeft men zijn standpunt bepaald ten aanzien, van de hou ding welke het Amerik. Olymp. co- ding, welke het Amerikaanse Olympisch Comité heeft aan genomen met betrekking tot het bekende ijshockeyconflict Uit de besluiten blijkt duidelijk, dat men afwijzend staat tegenover de beslissing van het Amerikaans Olympisch Comité en dat alleen de inschrijving van -de Amateur Ice Hockey Association, aangesloten bij de internationale federatie door het Zwitsers organisatiecomité wordt aanvaard. HOGE PRIJZEN STAATS LOTERIJ f 100014300, 17078, 20171 f 400— 1913 f 200— 5437, 14639,16793,19113, 21569. f 100— 2490, 3698, 8706, 9070, 11638, 15183, 15339, 20843, 20931, 21701. Nederlandse verliezen op 13 De cember: acht gewonden. De Engelse koning George vierde gisteren in familiekring op Windsor Castle zijn 52-ste verjaardag. De Amerikaanse Senator Bew- ster, zal Brussel en Nederland be zoeken, Gen. Edward J. Higgens, van het Leger des Heils, is te New Jersey overleden. De zes deelnemers zullen met hun echtgenoten gedurende langer dan een. maand in Amsterdam ver toeven. Zij moeten behoorlijk onder dak worden gebracht, evenals de wedstrijdleiding, bestaande uit een neutrale scheidsrechter, geassis teerd door een Amerikaan, een Rus en een Nederlander. Verder moet een reglement gemaakt worden. Z}jn Wiï wel Ingelicht, dan zal iedere deelnemer drie partijen per week spelen, en wel op Maandag, Woensdag en Donderdag, waarbij op IJHnsdag de hangpartjjen afge speeld kunnen worden. Vrijdags, Zaterdags en Zondags zal er niet geschaakt worden. Kort dag Nog maar luttele weken en bet is 1 Maart. Gelukkig dat het plan van de organisatoren om in de eer ste plaats gelden uit schaakkringen voor een garantiefonds bijeen te krijgen in goede aarde is gevallen. Waar ook reeds enkele grote bedrij ven daadwerkelijke blijken van hun belangstelling gaven, ziet men, wat het fonds betreft, met vertrouwen de toekomst tegemoet. Schakend Nederland, dat in 1935 en 1937 tijdens de twee kampen tussen Euwe en Alje- chin, zo veel belangstelling toonde, zal voor een gezonde financiële basis dienen te zor- gen. Naar men "ons mededeelde* is het gebouw, waarin de schakers drie A vier dagen per week strijd zullen leveren, nog niet definitief aange wezen. Voorlopig heeft Bellsvue tn de Mamixstraat te Amsterdam, de beste kansen. Daar men op de speeldagen om 5 uur wil beginnen, zodat er tot 10 uur gespeeld kan worden, zal men op een massale opkomst van bezoekers kunnen re kenen. Evenals bh de ontmoetingen tus sen- EuweAljechin ligt het in de Voor allen één ei Op 18 December zal voor alle leeftijdsgrenzen een bon voor één ei bekend worden gemaakt. bedoeling om de speelruimte dus danig van de bezoekers te scheidon dat men de deelnemers aan bet tournooi zal kunnen gadeslaan tij dens het spel. Lord Stanley Baldwin, die ten tijde van de troonafstand van ko ning Edward Vm in 1936 minister president was, is Zaterdagnacht tij dens zyn slaap overleden. Baldwin die 80 jaar oud was, verbleef in zijn huis in Stourport in Worces tershire. Baldwin had de laatste drie of vier dagen geleden een lichte kou, maar zijn toestand scheen re delijk goed te zijn, toen hij Zater dagavond naar bed ging. Zondagmorgen trof een bediende hem dood in zijn bed aan. Lord Baldwin trad in 1937 als premier af. In totaal is hij drie keer minis terpresident geweest, terwijl hij van 1923 tot 1937 leider van de conservatieve partij was. De hoogtepunten in zijn carrière waren: de manier waarop hy de ernstige grondwettelijke kwestie behandelde, welke leidde tot het aftreden van koning "Edward VIII in 1936 en de manier waarop zijn conservatieve redering in 1926 de algemene staking aanpakte. Ten tijde van de troonafstand van koning Edward de Achtste werkte Baldwin als minister-pre sident twee weken dag en nacht achter de schermen. In de middag van de tiende De cember 1936 betrad hy het Lager huis met een boodschap van de koning waarin deze verklaarde, dat hij besloten had af te 'treden. Alle op het laatste ogenblik onder nomen pogingen"* hadden gefaald. Radio Moskou heeft Zondag bekend gemaakt, dat de Sowjet-Unie Dinsdag nieuw geld zal uitgeven om inflatie tegen te gaan en dat tegelijkertijd de rantsoenering van levensmiddelen en industriële artikelen zal worden opgeheven. Voor alle consumptiegoederen zul len eenheidsprijzen worden vastgesteld. Het onderscheid tussen „dis tributiewinkels" en „handelswinkels" (waar men gerantsoeneerde artikelen zonder bon döch tegen een hogere prijs kon kopen) komt dus te vervallen. Deposito's worden aldus behan deld: voor de eerste drieduizend oude roebels ontvangt men de no minale waarde in nieuw geld terug. Voor de volgende zevenduizend roe bels krijgt men tweederde van de nominale waarde in nieuwe roebels. Overschrijdt het deposito een be drag van 10-000 roebel, dan krijgt men nieuw geld voor de helft van het boven de tienduizend roebel liggende bedrag. Het geld der coöperaties en col lectieve boerderijen wordt voor viervijfde van de nominale waarde vergoed. De geldsaneriagsmaatregel wordt r Maar Truman blijft waakzaam De laatste 1600 man Amerikaan se bezettingstroepen in Italië zijn met het transportschip Admiral Sims vertrokken. Gen. Majoor Jay nes, de Amerikaanse comman dant in Italië, was de laatste man, die aan boord ging. In het vrije gebied van Triest zijn vjjf duizend Amerikaanse mi litairen, tezamen met een even grote Britse en Joego-Slavische troepenmacht achtergebleven. In een verklaring heeft President Truman gezegd: „Ofschoon Amerika zijn troepen uit Italië terugtrekt, behoudt dit land zijn belangstelling in het doen voortbestaan van een vrij en on- arhankelijk Italië. Elf urnen, gevuld met aarde van de plaatsen, waar verzets strijders het leven lieten, zijn Zaterdagmiddag door de com missarissen der Koningin in het tijdelijk monument op de Dam te Amsterdam bijgezet. Tevoren hadden vertegenwoordigers van vrijwel alle maatschappelijke geledingen - regering, leger, vloot, geestelijkheid, bedrijfsleven, landbouw, scheepvaart - een dienst in de Nieuwe Kerk bijgewoond. Ook Prins Bernhard was aan wezig. Toen de ongeveer duizend ge nodigden een plaats in de kerk hadden gevonden, Meld de minis ter van Staat, Jhr. F. Beelaerts van Blokland, een toespraak, waar in hij zei de: Wij herinneren ons allen, hoe zich in tal van plaatsen in ons vaderland het verlangen heeft ge- opbenbaard naar het oprichten van een gedenkteken ter herinnering aan hetgeen daar tijdens de bezet ting en in de strijd voor onze vrij heid was beleefd. 1 Zo groot was het verlangen, en zo uiteenlopend waren de denk beelden die tot uiting kwamen, dat alras de wenselijkheid paar voren trad, aan de verwezenlijking daar. van enige leiding te geven. Het is deze taak welke de natio nale monumenten commissie, in nauw overleg met onze regering en onder de hoge bescherming van de Koningin, op zich heeft geno men. Als eerste verwezenlijking van die taak zullen wij vandaag getui ge zijn van de grondlegging van het nationale monument, het ge denkteken dat aan het nageslacht Nadat de urnen in het tijdelijk monument op de Dant zijn-geplaatst, legt de Koningin een hans. zal overdragen de herinnering aan al hetgeen het Nederlandse volk heeft doorgemaakt, gedurende de vijf jaren van vijandelijke tyrannie en sadistische onderdrukking. Nu de commissie zich gesteld zag voor het geven van materiele vorm aan deze gedachte, deed zich aanstonds de vraag voor, welke plaats in Nederland voor dit natio nale monument de meest aange wezene zou zijn. Het kan tenslotte niemand ver wonderen, dat de keuze hier voor op 's Rijks hoofdstad is ge vallen. Het monument zal op het cen trale punt van de hoofdstad wor den opgericht, maar zonder dat het daardoor ook maar enigszins een specifiek Amsterdams karakter zal dragen. Integendeel, het zal verrijzen op nationale grond. Uit ieder onzer elf provinciën zal voor de grondlegging van het monu ment een pot met aarde worden aangebracht, opgegraven uit "een plek in die provincie waaraan bij zondere herinneringen uit de oor logsdagen zijn verbonden. In het plantsoen Na de bijeenkomst in de Nieuwe Kerk begraven zich de genodigden naar het plantsoen, waar het tij delijk monument is gebouwd. In spanning wachtte een Jrote schare hier op de komst van de Koningin, die .klokslag drie uur het paleis verliet, vergezeld van het Prinse lijk paar en de elf commissarissen. In de volgorde, zoals de wet die voorschrijft, plaatsten de vertegen woordigers der provinciën vervol gens de donkerrode urnen in de nissen van het monument: Noord- Brabant, Gelderland, Zuid-Hol land, Noord-Holland, Zeeland, Utrecht Friesland, Overysel, Gro ningen, Drente en Limburg. Na de bijzetting hesen twee ma riniers onder de klanken van hét Wilhelmus de vlag in een voor het gedenkteken opgerichte mast. De Koningin legde een krans met wijnrode cn oranje (de kleu ren van het verzetskruis) en oranje met blauwe (Militaire Willems orde) linten, ook het prinselijk paar en de vertegenwoordiger der regering, minister Witteman plaat sten een krans tegen het mon ment. Overdracht. Jhr. dr. M. L. van Holthe tot Echten droeg de aarde over aan de burgemeester van Amsterdam, met enkele woorden en een gedicht, Burgemeester d'Ailly verklaarde hierna, „dat de hoofdstad de thans plechtig in dit monument bijgezet te urnen zal bewaren en bescher men ter ere van en ter herinnering aan hen, die in de jaren 1940—- 1945 voor het vaderland vielen." Het wrak van de auto, die (e Maassluis te water reed. in het officiële decreet van de mi nisterraad en het centrale comité van de communistische partij ge motiveerd met de overweging- dat tijdens de oorlog de geldcirculatie onder andere doordat de Duit sers valse roebels in omloop brach ten steeg, terwijl de productie van consumptiegoederen kleiner werd. Twee ernstige ongelukken vonden Zondag in Maasslu's plaats, die elk aan een jeug dig: Inwoner van dit stadje het leven heeft gekost. 's Middags om drie uur ongeveer keerde de taxi-chauffeur Joost Zuidgeest, een 26-jarige jongeman, die in dienst was bij het garage bedrijf van C or ree te Maassluis, met een zespersoons-Plymouth van een tour buiten de stad terug. Bij het manoeuvreren aan de Haven vlak tegenover het pand 48, waar zijn ouders wonen, geraakte hij met de wagen te water en ver dween ermee in de diepte zonder kans te zien er bijtijds uit te sprin gen. Toegeschoten omwonenden en de politie, die enkele minuten na het ongeluk ter plaatse was, deden verwoede pogingen Zuidgeest uit de wagen te bevrijden, hetgeen helaas niet mocht gelukken. Een poging om met een kraanwagen de diep gezonken auto omhoog te trekken mislukte eveneens. Intus sen had een duiker van W. A. van den Tak's Bergingsbedrijf zich ge reed gemaakt onder water te gaan. Hij slaagde er in de chauffeur bo- ven te brengen. Vijf. en vijf tig. mi nuten was de ongelukkige autone st uur der toen onder de .waterspie gel geweest en de levensgeesten waren dan ook geweken. Het stof felijk overschot werd het ouderlijk huis binnengebracht. De auto, waarvan het dak geheel was inge drukt, is later door een vaartuig van Van den Tak omhoog getakeld en op de kant gezet. Een tweede dodelijk ongeluk ge beurde 's morgens vroeg om onge veer vijf uur in het Gemeentelijk Transformatorhuis achter de scheepswerf van de Haas. Daar was op dat tijdstip de 19-jarige electro-monteur Zwartendijk werkzaam, toen hij met het lichaam met zeer sterke electrische stroom in aanraking kwam en op slgg werd gedood. In Parys en Marseille z(jti tydens het weekend zeven Sovjetburgers gearresteerd wegens tegen de Franse regering gerichte activiteit. Een nieuwe Russische protestnota aan de Franse regering eist de „onmid dellijke Invröheldsstelllng'' van deze Sovjetburgers, onder wie zich de vroegere commandant van het Russische repatrieringskamp te Beaure gard bevindt. De Franse regering heeft Vrij dagavond een verklaring afgelegd over de uitwijzing van 19 Sovjet burgers waarin ontkend wordt dat tegen de uitgewezenen geweld is gebruikt. In deze verklaring, die het Franse ministerie van buiten landse zaken als nota aan de Rus sische ambassade te Parijs heeft gezonden, wordt betoogd dat Frankrijk alle recht heeft om Sov jetburgers uit te wijzen zonder overleg te plegen met de Russische ambassade. Er is niemand gevan gen gezet of vervolgd, zij zijn een voudig uitgewezen. Inspecteurs van de staatspolitie hebben de mLsie naar de grens van de Russische zone in Duitsland geleid, nadat zij geweigerd hadden, vrijwillig te vertrekken. 'Het aantal Russen dat sinds 25 November Frankrijk heeft moeten verlaten, is gestegen is 56. Ingaande 15 December zal er een maand rust gehouden wor den voor de zwemsters en zwemmers. In deze maand mo gen er geen zwem- en water» polowedstrijden worden georga niseerd. Zondagmiddag hebben in Batavia minister Neher en mr. Sjarifoeddin een onderhoud gehad,, dat plaats had op verzoek van laatstgenoemde. De republikeinse premier wilde geen nadere mededelingen doen ox-er dit gesprek: dit veroorloofde de „delicate situatie" hun niet, zei hy. Zaterdag heeft het Indonesische ministerie van voorlichting een verklaring van 6 punten uitge geven „om een waar beeld te geven van de situatie betreffen de de besprekingen inzake de „cease fire" order". Na een zeer intensief overleg i* de nieuwe formateur Anak Agoeng Gde Agoeng er in geslaagd een coalitiekabinet voor Oost-Indone sië samen te stellen. Om een even redige deelneming van de parle- mentsfracties te verkrijgen was de formateur genoodzaakt het aantal portefeuilles met drie uit te brei den zodat de nieuwe ministerraad 16 leden telt. Minister-president, tevens minister van binnenlandse zaken is Anak Agoeng Gde Agoeng: vice-minister van binnen landse zaken: mr. S. Binol; finan ciën blijft Hamelink. Nederlands schip door piraten beroofd Zeerovers hebben tussen Hong kong en Sraton een aanval gepleegd op de Van Heutsz van de Konink lijke Java-China Faket-lijn. ZIJ hadden blijkbaar in Hongkong wa pens aan boord gesmokkeld en wa ren meegereisd tot Blasbaal, waar zij geholpen door een tweede bende, het schip van zijn lading beroofden. Volgens de eerste inlichtingen zou niemand van de passagiers en de bemanning gewond zyn (A.P.), Fins jacht in nood, doch gratis gered en gemaakt Elf Finnen twee vrouwen, vier mannen en vyf kinderen Sterile- ten begin November met een klein jacht hun vaderland met bestem ming Florida. Hun daad sproot voort, naar zij beweerden, uit angst voor een mogelijke Russische itjval. Donderdag werd te Vlissingen ge meld, dat het scheepje voor West- Kapelle in moeilijkheden verkeerde. De zeesleepboot „Blankenburgh" voer uit en bracht het jacht veilig in de haven van Vlissingen. De be zittingen van de kapitein, een ex- groenteboer, en zijn passagiers la gen in een paar koffers op dek. Daar de emigranten slechts 2500 Finse kronen en 50 dollars bij zich hadden, werden voor de sleepreis en motorreparatie geen kosten in rekening gebracht. Bewoners van Vlissingen tracteerden de kinderen aan boord op appels en chocolade. Paul van Zeeland, de Belgische vertegenwoordiger in de commissie van goede diensten is na zijn Euro pese verblijf hij bezocht o.a. ook Parijs vanmorgen om 11 uur per K.L.M. van Schiphol weer naar In donesië vertrokken. Gloednieuwe partij: V.V. en D. Onderhandelingen tussen da Partij van de Vrijheid en het co mité-Oud hebben tot gevolg gehad, dat de volgende maand beide in stanties de Volkspartij voor Vrij heid en Democratie oprichten met mr. Stikker als voorzitter en. mr. Oud als ondervoorzitter. Vrijdagmiddag is een Frans mili tair vliegtuig van de luchtbasis Vil- lacpublay in de omgeving van Dour- dah dichtbij Rambouillet brandend neergestort. Zes onderofficieren, die de bemanning van het toestel vorm den. kwamen om het leven. 'S NACHTS MINDER KOUD Weersverwachting, geldig tot Dinsdagavond: Meest zwaa.r*bewolkt met Plaatselijk enige lichte regen of motregen en in de nacht hier en daar vorming van nevel of mist Zwakke tot matige wind tussen West en Noord-West. Minder koud. vooral des nachts. IS Dec.: Zon op 8.42 uur, onder 16 29 uur Maan op 12 01 uur. onder IA.53 uur. Waarnemingen te Rotterdam (heden morgen 840 uur): luchtdruk 774 0; temp." 3.9: max. temp. 6 2 (gistermiddag 2.40); min. temp. 3 5 (hedenmorgen 6.40). Weersgesteldheid: zwaar bewolkt Het aantal doden tengevolge van de onlusten in Palestina was Zater- aagavonö bij zonsondergang gestegen tot 215, t.w. 108 Arabieren, 107 Joden, 7 Britse militairen en 2 Armeniërs., doordat in de loop van Zater dag weer 14 Arabieren en 3 Joden het slachtoffer waren geworden van tal van botsingen en geweldplegingen. Nog geen twaalf uur later was het aantal al weer gestegen tot 225 en nog steeds komen berichten binnen van nieuwe aanslagen en schietpar tijen. Het optreden aan beide zijden wordt steeds duisterder»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1