MEN KIBBELDE IN LISSABON EN SCHIEP BEDORVEN SFEER GEEN OPLOSSING VOOR DUITS PROBLEEM HET EÖTTËRDAMSCH PARCDL Van Harinxma niet de enige schuldige Hoe kwam Bakker in bezit van een vuurwapen? Vrij. on ver veer d Rapport Cleveringa zegt: „TROUW" Weerbericht Honderdduizend viel op 13765 Hij schoot al eens eerder, namelijk op een brigadier van politie STRAE WAS TOEN ZEER LICHT Fraude op rijksbureau - 'ontdekt LONDEN MISLUKT: GROTE VIER ZONDER RESULTAAT UITEEN NAAR EENHEID IN WEST-DUITSLAND Soldaten in Indonesië zullen opbellen Noodhulp-ontwerp in V.S. aanvaard Koningin ontvangt de Leuvense promotiebul PAROLOSCOOP Voorlopig Olympische poioploeg Eed. en Aam. Lange Haven, 14J, Schiedam tel. 69300 Abonnementsprij: per week 31 cent, per kv rtaal 4,—, losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uügcnre Stichting „Hel Parool" Postgiro 398444 Bankier. Amsterdamsche Bonk te Rotterdam Pk Directeur. B, de Vries PL Hooidredacteur. Th. Ramaker Dinsdag 16 December 1947 Zevende jaargang, No. 293 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft thans vergunning gegeven over te gaan tot publicatie van het eerste rap port der „Commissie tot onderzoek naar de houding van Nederlandse diplomatieke en consulaire ambtenaren tegenover Nederlandse uitgewekenen." (Commissie-Cleveringa). Dit eerste rapport raakt de huidige ambassadeur te Brussel, mr. B. Ph. Baron v. Harinxma thoe Slooten, wiens optreden zoveel stof heeft doen opwaaien. De commissie zegt zich niet te vleien met de gedachte, dat zij volledigheid heeft bereikt. Zij is er integendeel steeds meer van overtuigd geworden, dat een onderzoek als het hare steeds grote leemtes zal blijven vertonen. Het drama der uitgewekenen is er een geweest met honderden, zo niet duizenden medespelers, waarvan noodzakelijkerwijze de meesten onverhoord moeten blijven en waarvan trouwens menigeen niet meer in leven is. DB AANKLACHT VAN Het.is uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk uit te maken aan wiens kant het gel ijk is. Be commissie heeft zich ook niet aan de indruk kunnen onttrekken, dat een enkele kleine vriendelijkheid of stroef heid wel eens een stemming heeft gekweekt, .waarin een ontvanke lijkheid ten. goede of ten kwade feiten van gelijke zakelijke waarde licht of donker heeft gekleurd. Voorts is de commissie gestuit op verschillende gegevens, die haar hebben doen blijken, dat ook het gedrag der uitgewekenen niet steeds vlekkeloos is geweest, dat het daarom goed is voorzichtig te zijn met een al te gerede aanvaar ding van wat uit hun kringen stamt. Nadat aanvankelijk in de zomer van 1940 de gezantschapssecretaris Van Vredenburgh belast was ge weest met de zorg voor de zich destijds in het Zuiden van Frank rijk ophopende .vluchtelingen, stel_ de de minister van buitenlandse zaken de 16e Augustus aan H.M. de Koningin voor dit werk tijdelijk op te dragen aan de heer Van Ha rinxma Thoe Slooten, wiens benoe ming tot vertegenwoordiger van'de te Londen zetelende regeringscom missaris Van Lidt de Jeude volgde op 24 Augustus. In 1942 werd de heer Van Ha rinxma ontboden naar Londen voor een andere betrekking, waardoor zijn vluchtelingenwerk een einde nam. Omtrent de arbeid van de heer Van Harinxma zijn een aantal klachten ingekomen, waarvan de belangrijkste voorkomen in een aan de commissie ingezonden „rap port over het beleid van enige Ne- derlandse .diplomatieke en con sulaire ambtenaren tijdens de oor log op grond van èen onderzoek, ingesteld vanwege het dagblad „Trouw"". Het zijn deze klachten, die allereerst een bespreking ver dienen, In het bovengenoemde rap port worden zij als volgt geformu leerd: „Baron van .Harinxma Thoe Slooten zetelde te Lissabon als „hoge commissaris voor de vluchtelingen aangelegenhe den." De grote aanklacht tegen hem is eveneens: wat heeft deze functionaris wel gedaan ter vervulling van zijn taak? In het bijzonder komen.voor zijn rekening:. a. Het zenden van pakketjes aan N.S.B.-ers, b. Instructies, om Engeland vaarders niet te helpen, c. Het, ontvangen van gere gelde remises uit bezet Neder land en, wellicht in verband daarmede,. Verdachte manipu laties met deviezen, d. Ontoelaatbaar optreden in een spionnagezaak, waarin zijn secretaris de hoofdfiguur was, f. Het persoonlijk weigeren van hulp aan Engelandvaar ders. Pakketten aan NSB'ers Al dadelijk raakt eigenlijk de onder a geformuleerde klacht geenszins de kern van de zaak, daar! zij niet.de uitgewekenen be treft. Dat. zij overigens betrekking hééft op voorvallen,'die geen smet kunnen werpen op de naam van de heer Van Harinxma, is by het on derzoek der commissie voldoende gebleken. Toen de heer Van Harinxma Pakjes naar-Nederland begon te zenden, deed hij dit, - naar hij heeft verteld, aan de hand van een lijst, die hij uit Londen had ge kregen. Hij nam aan,'dat hij hier op kón vertrouwen. WISSELENDE BEWOLKING VAAfe ft Weersverwachting, W 5 IAOJ II geldig tot Woensdag- .avond: Wisselende Se wol- ■'.king met hier en daar een enkel licht buitje. Zwakke tot matige wind nlt Noordelijke richtin gen. Enige daling van temperatuur tnet voornamelijk in het Oostelijk gedeelte van het land. In de nacht plaatselijk lichte vorst en enkele nevel7 of mistbanken. 1 -p Dec.: waterstanden Rotterdam: le ty 7.05. 2e tij 1B9.34. Toen de heer Maas Geesteranus aan de hand van het lissabonse kaartsysteem van vergissingen merkte, heeft hij dit aan London gerapporteerd. De slechte verstandhouding tussen de neren Maas Geestera nus en Van Harinxma en die tenslotte gelijk uit het voorgaan de blijkt, de samenwerking vol komen onmogelijk maakte, is de commissie slag op slag gebleken alle berichten en getuigenverkla ringen zijn het hier zo volkomen over eens, dat een reeks aanha lingen overbodig mag heten. Illegale emigratie niet bevorderd De commissie concludeert te dien aanzien, dat.de heer Van Harinx ma, belast met legale evacuatie, zich beijverd heeft zo lang moge lijk legale wegen te blijven bewan delen en dit heeft bevorderd. Hij heeft eerst moeizaam toegestaan tot illegale middelen zijn. toevlucht te nemen en heeft dit zelf ook slechts schoorvoetend gedaan. Een der dossiers over de evacuatie van een aantal jongelieden met Spaanse schepen naar Curacao en elders aver Gibraltar illustreert .dit nog nader, doch gunt ook een.,blik in de talloze én soms onverwachte moeilijkheden van het werk. Tot een afkeuring van het be leid van de heer Van Harinxma zou aanleiding zijn, als hij ge toond had volkomen ontoeganke lijk te zijn gebleven voor de illegale eisen van de tijd. Docb dat dit niet het geval is geweest, bewijst zijn medewerking aan verschillende door hemzelf reeds genoemde en van elders beves tigde illegale stappen. Van rede nen om te spreken van een „er gerlijk gemis aan hulp aan En gelandvaarders" is niet gebleken. Dat het „de gebruikelijke prac- tïjk was" om geen enkele Enge landvaarder te helpen, kan van de heer Van Harinxma niet wor den gezegd. Al moet worden aangenomen, dat de heer Van Harinxma de ille gale evacuatie niet heeft tegenge werkt, (dan alleen dat hij voor de legale zover mogelijk de voorrang heeft opgeëist) heeft hij de grens van dit mogelijke misschien iets verder gelegd dan anderen. Klaarblijkelijk heeft hij voor illegale emigratie geen warme belangstelling gehad. Geldzendingen uit bezet Nederland De derde klacht raakt al weer de opdracht van de commissie niet. Desalniettemin meent zij goed te doen er iets van te zeggen, omdat er in wordt gesuggereerd, dat van Duitse zijde het, verblijf van dé heer Van Harinxma te Lissabon werd bevorderd, omdat zijn lijde lijke houding de vijand wel paste. Dit laatste Is op zichzelf reeds weinig aannemelijk: de Duitsers zouden hebben gemeend met het doorlaten van f 200.per maand te bewerken, dat de heer Van Ha rinxma te Lissabon bleef, hetgeen overigens niet eens alleen van hemzelf afhing. Wat hiervan ook zij, van enige Duitse welwillendheid is. hier ken nelijk geen sprake geweest en ook niet van een zaak met een geheim zinnig tintje. Spionnage-affaire Hieromtrent heeft de heer Van Harinxma staande gehouden, dat hij, toen Kij in kennis was gesteld van de vermoedens, die tegen <e heer Van der Woude waren gere zen zich terstond bereid heeft .ver klaard er aan mede te werken hem met een zoet lijntje naar Engeland te krijgen, opdat daar een nader onderzoek zou kunnen worden in gesteld. x De heer van Harinxma heeft het onderzoek niet tegengewerkt, doch eraan medegewerkt, dat het plaats kon vinden. De heer Van der Wou de is naar Engeland gegaan, is daar gevangen genomen.en gehou den tot het einde van de oorlog, vervolgens overgebracht naar Ne derland en daar ontslagen van rechtsvervolging. Weigering van hulp aan Engelandvaarders De commissie zegt te dien aan zien, dat zij zich door de uiteenzet tingen van getuigen niet ten volle gerustgesteld acht, doch zij ziet eyenmin reden voor een afkeuring van het beleid van de heer Harinx ma. Zich indenkend in zijn toenma lige positie acht zij zijn verklarin gen aannemelijk, al moet het haar wel van het hart, dat zij liever had gezien, dat de ontdekking omtrent de. mogelijkheid, die zich. in Maart 1942 openbaarde, de heer Van Ha rinxma eerder endirceter had be reikt. Nochtans is er niet gebleken dat hemzelf in dez= enig verwijt treft. Eindoordeel commissie 7--.ebt de commissie, haar oor- deef omtrent de heer van Harinx ma samen te vatten, dan meent zij, dat het als volgt moet luiden: van gegronde redenen voor ernstige klachten is haar niets gebleken. De heer van Harinxma heeft in uiterst moeilijke omstandigheden stellig werk verricht, dat gewaardeerd dient te worden. Dat hij hi^j* of daar een steek heeft laten vallen is mogelijk, gelijk wel niemand in zijn omstandigheden de volmaaktheid had kunnen bereiken. Doch er is haar niets gebleken van enige aanleiding de staf over zijn werk te breken. Wellicht is bet mogelijk, dat hij op twee. mogelijk met elkaar samenhangende punten van bijkomstige, doch in de gege ven omstandigheden tóch wel van belangrijke aard te kort is gescho ten. Deze twee punten zijn de beje gening van uitgewekenen te Lissa bon, waarin wellicht soms een toon van wat meer geduldige vriende lijkheid en bereidheid tot uitleg ging, wat meer hartelijkheid menselijke belangstelling door had kunnen klinken, en zijn gebrek aan goede samenwerking met andere te Lissabon gestatinoneerderambtena- ren. Dit neemt niet wég, dat dè com missie onaangenaam is getroffen door dé kennelijk nijdige én krib-, bigë sfeer, die ér te Lissabon heers te en die. af emtoevde iaö?uk van kleinzieligheid- maakt. Deze bedorven, soms. kinder achtige sfeer heeft stellig kwaad gedaan. f 100.000: 13765 f 25.000: 18932 f 1.000 5906, 6527 f 400: 2836, 11307, 14016, 18425 f 200: 3128, 3971, 8397, 14101," 15821, 17105, 20231 f 100: 4263, 6368, 6924, 11028, 12809, 14365, 16140, 16830, Toen dc heet Hamel gisteravond op de Oost zczd ijk nog wilde proberen tussen twee reams door te rijdenmoest hij. na grote schade aan zijn auto, constateren, dat het spreekwoord „Haastige spoed is zelden goed" maar ai te vaak opgaat. Dc auto werd totaal in elkaar gedrukt doch, wonderlijk ge' noeg, bekwam dc bestuurder geen letsel. Het tramverkeer in beide richtin gen was een uur gestagneerd. De naam K. Bakker, de dader van de recente moordaanslagen in Rotterdam-Noord, is by de recon structie van het afschuwelijke drama eveneens genoemd in ver band met een in de herfst van het vorig jaar gepleegde poging tot doodslag op een brigadier van poli tie -van de post Zwaanshals. B. werd toen veroordeeld tot de lichte straf van zeven maanden voor waardelijk. Dat was op een Zaterdagavond in de herfst van 1946. Bakker was vergezeld van een grote herders hond en kwam de politiepost Zwaanshals binnen, vrij onbeschoft om vrijlating van zijn vriend vra gend, die wegens openbare dron kenschap was opgepakt. B. maakte toen, volgens onze inlichtingen, Bij een onderzoek op het rijks bureau voor genees- én verband middelen te Amsterdam is komen vast te staan, dat een ex-ambtenaar van dit bureau zich aan omkoping en verduistering van schrijf bureaux en een Röntgen-apparaat heeft schuldig gemaakt. De man heeft thans een groothan del in verplegingsartikelen. Hij werd bij de import-vergunningen- affaire geholpen door een collega van het; rijksbureau. Deze is in ar rest gexveest, omdat hij steekpennin gen zou hebben aangenomen, doch inmiddels in vrijheid gesteld. Tegen een aantal handelaren zal proces-verbaal worden opgemaakt wegens omkoping terzake van im portvergunningen. „Met leedwezen" - dit waren zijn woorden - heeft Marshall gisteren te Londen het voorstel ingediend, de zitting der ministers van buitenlandse zaken der Grotè Vier voor onbe paalde tijd te verdagen. Dit betekent, dat het probleem Duits land voorlopig onopgelost zal blijven en er zal ook gee» verdrag van onafhankelijkheid voor Oostenrijk komen, omdat de Grote Vier het over geen van beide onderwerpen eens hebben kunnen worden. Het voornaamste struikelblok was de kwestie van de Duitse herstelbetalingen: Molotof eiste 10 milliard dollar en wilde deze laten opbrengen uit de lopende Duitse productie, hetgeen volgens de Westelijkemogendheden onverantwoord is, omdat in. dat geval in feite de bezetters de herstelbetalingen zullen moeten verrichten. WAAROVER SPRAKEN Zl Onmiddellijk na de heftige debat ten van Vrijdag over de Duitse herstelbetalingen ontmoetten Mar shall en Molotof (rechts) elkaar voor een vreedzame dronk. Ge holpen heeft, het niet. getuige het fiasco van gisteren. Duitse partijen projecteren „bondsstaat" De twee belangrijkste politieke partijen van Duitsland, namelijk de sociaaldemocratische partij en de christelijk-democratische Unie hebben het plan. gezamenlijk een grondwet op te stellen voor een „bondsstaat West-Duitsland" De kans dat de geallieerde mili taire regeringen hiermee zullen in stemmen is des te groter geworden nu de conferentie in Londen op een fiasco is uitgelopen. Bidault heeft namelijk bij het uiteengaan der Grote Vier te Londen ook reeds gezinspeeld op een mogelijke sa menvoeging van de Franse zone met de Anglo-Amerikaanse. Aan het eind van deze week zul len de minister-presidenten van acht staten in „Bizonia" (de Ang lo-Amerikaanse gecombineerde zone} te Frankfort-bijeenkomen .om het grondwetontwerp te bestuderen Tot besluiten kwam het.natuur lijk in de zitting- van gisteravond niet meer. De hoofdschotel werd gevormd door redevoeringen van Bidault, Bevin en Marshall. De. woorden van de laatste leken wel een requisitoir; hij stelde de Sow- jet-Unie aansprakelijk voor het mislukken van de conferentie: de Verenigde Staten, Gróot-Brittannië en Frankrijk hadden het over de voornaamste problemen eens kun nen worden, maar men kwam geen stap verder omdat Rusland, als enige van de vier, telkens weer alle voorstellen van de hand had gewe zen. Accoord op één punt De laatste spreker was Bevin. Hij eindigde met zijn collega's te vra gen, wat zij van Marshalls voorstel tot het verdagen der conferentie dachten. En hij keek strak naar Molo tof, toen hy herinnerde aan de regeling-dat alle besluiten der Grote Vier unaniem moeten worden genomen. „Als een der ministers tegen is, moeten wij hier eeuwig blijven zitten", zei Bevin. Maar Molotof antwoord de dat hij geen commentaar, noch bezwaren had het enige punt waarover de Grote Vier het volledig eens zijn ge worden „Zullen wjj nog plaats en datum voor onze volgende bijeenkomst vaststellen?" opperde de Engels man weer. Maar niemand zei iets. Molotof stak een cigaret op. Bidault draaide zich om en sprak met een van zijn adviseurs. Marshall deed in het ge heel niets. Toen het besluit eenmaal geno men was, heerste er, ondanks de harde woorden die er waren ge sproken, geen sfeer van vertoomd- heid. Men scheen zich neer te leg gen bij het feit dat een accoord niet mogelijk was gebleken. Mar shall liep bij het verlaten van- de zaal de bar voorbij maar Bevin en Molotof zijn samen in Lancaster House iets gaan drinken. Molotof glimlachte bij het verlaten van het gebouw en heeft nog verscheidene leden der diverse delegaties de liand gedrukt. Molotof is per vliegtuiguit .Lon den'vertrokken. Hij zal via Berlijn naar Moskou vliegen. Gedurende de beide Kerstdagen op 28 December en Nieuwjaarsdag, zal een aantal militairen in Indo nesië, in dé gelègenhèid worden gesteld met 'hun familieleden in Nederland een telefoongesprek te voeren. Hiervoor komen -alleen in (aan merking: militairen- die i'n hospita len verpleegd worden en in her stellingsoorden» ^vertoeven, alsmed e zij, die op afgelegen posten verblij ven. 'De gesprekken kunnen uitslui tend van Indonesië uit worden gevoerd. Nederlandse verliezen; gedu rende het afgelopen weekend: een gesneuvelde, vier gewonden. Nederlandse verliezen van 5 Aug. tot 6 Dec. in Indonesië: 323 gesneuvelden, '952 gewonden en 25 vermisten. Gisteren bedroegen de verliezen: l gesneuvelde, 6 gewon den. stellig niet de indruk zwaar be schonken te zijn, al verkeerde hij in opgewonden toestand. Brigadier D. wilde niet aan bet verzoek van Bakker voldoen. Toen deze zou weggaan,'had de briga dier gezegd„Ik heb jou ook nog wat te vragen". Bakker wilde evenwel niet blijven en. zou hebben geantwoord: „Je moet voorzichtig zijn, want ik weet méér van jou!" Brigadier. D. moet toen een be weging gemaakt hebben alsof hij B, in zijn kraag wilde grijpen, waarop de hond begon te grommen en aanstalten maakte om de briga dier aéin te vallen. Deze trok daar op zijn revolver. „Ik ken die dingetjes" Bakker sloeg hem het wapen uit de hand. Het viel op de grond. Hij raapte het op en zou hebben gezegd: „Die dingetjes ken ik ook". Hy spande het pistool, dat evenwel reeds gespannen was waardoor de patroon er uitwip te. B. - spande' reprtïéüw èh schoot op de brigadier: het schot ging rakelings naast. Brigadier D. maakte een sprong in de richting van de deur, toen B. nogmaals aan legde. Ditmaal sloeg de kogel vlak naast D. op borsthoogte in het beschot. Twee dodelijk verschrikte agen ten, die mede in de kamer aanwe zig waren maakten een benauwd ogenblik door. Bakker stak de re volver by* zich en liep het bureau uit. Een der agenten ging hem ach terna en loste enkele schoten, die geen doel troffen. Bovendien zou zijn chef. brigadier D.'geroepen hebben: „Niet schieten!" Eerst de volgende dag is Bakker gearresteerd. De rechtercommissa ris heefteen onderzoek ingesteld en de verklaringen van de brigadier en van de twee agenten op schrift laten stellen. De laats ten zouden echter nimmer in openbare zitting zijn verhoord. Bakker werd veroor deeld tot zeven maanden voorwaar delijk, een straf die, de ernst van het gepleegde feit In aanmerking genomen, wel opvallend licht is ge weest. Thans werpen zich de volgende vragen op Wat is de reden van deze gerin ge straf? Is er bij Bakker huiszoe king verricht, naar aanleiding van diens opmerking: „Ik ken die din getjes wel" Wanneer en hoe is hij in het bezit gekomen van het pistool waarmee hij z\jn jongste aanslagen heeft gepleegd? Wan neer B. in mindere mate toereken baar geacht moet worden, waarom is dan destijds, na zijn eerste aan slag, geen onderzoek ingesteld naar zyn geestvermogens, hetgeen eerst nu 2al geschieden? Het wetsontwerp tot tussentijdse nuipveneumg van 591 milhoen dol lar voor Frankrijk, Italië, Oosten rijk en China is Maandag zowel door de Senaat als door het Huls van Afgevaardigden der Verenigde Stalen aanvaard. Het ontwert) wordt wet, zodra Truman het heeft ondertekend en men verwachtte dat dit vandaag nog zou geschie den. Een delegatie van de Leuvense universiteit heeft gistermiddag in 't paleis óp de Dam aan de Koningin de in wit kalfsleder gebonden pro- motiebul overhandigd, evenals de tekenen van het eredoctoraat: een wit-blauw zijden lint, aan de uit einden afgezet met stroken hérme_ lijn. Voor en na de plechtigheid hielden de rector-magnificus en de decaan der rechtsfaculteit eèn toe spraak, waarin o.m. naar voren kwam, dat het eredoctoraat moet worden beschouwd ais een blyk van waardering voor de grote ver diensten der Koningin in de ver dediging van'recht en" rechtvaar digheid tijdens de jongste wereld oorlog. i Het einde kwam HET is zover: de Conferentie van Londen, is mislukt De pessi misten, die gedurende het weekend het échec voorspelde?}, hebben deze keer gelijk gekregen. Deze keer ja, want, zoals de lezer zich herinneren zal, deden dezelfde sombere voor spellingen ook het vorige weekend de ronde. Ruim een week geleden, werden, die verwachtingen van een spoedig einde dit hebben wij intussen vernomen meer of minder ge ïnspireerd door leden van de Ame rikaanse delegatie, die voor het af breken 'van wat zii als een hopeloos geval beschouwden geporteerd wa ren, Zo John Forster Dulles, naar men zegt, zo was ook de opvatting van Clay, de Amerikaanse opper bevelhebber in Duitsland, on van Robert Murphy, de man, die na mens het State Department als of ficieel adviseur van de Amerikaan se delegatie in de Geallieerde Con- tröleraad fungeert. Maar met zijn allen konden zij Marshall niet over tuigen. Daarom zegt men, gaven, zij hun opvatting aan de pers door, dat wil zeo"<>"en sloegen zii de niet ongebruikelijke weg van stemming maken in om op deze manier hun zin te krijgen. Het meest interessante bil dit al les was: waarom was Marshall niet bereid om dezelfde conclusies te trekken it de discussies ter Con ferentie als zijn medeleden? Bekeek hij de zaak werkelijk zoveel hoop voller dan zij? Wjfi zijn overtuigd van niet. Zwichtte ha alleen maar voor de aandrang van Bevin. van wie bekend is, dat hii bh Marshall steeds weer op geduld heeft aan gedrongen? Dit zal wel één over weging zijn geweest. jV/T ARSHALLS voornaamste over weging is echter ongetwijfeld een andere geweest De mislukking van de Conferentie heeft haar on middellijke consequenties. Een daarvan kan (wij zijn geneigd, om te zeggen: moet) zijn, de totstand koming van een West-Duitse staat in ieder geval de uitbreiding van. „Bizonia" tot „Trizonia". Maar daarbij komt het vooral ook op de houding van Frankrijk aan. Welnu, daarvan wilde Marshall 2ich dus eerst vergewissen^ Daarvoor heeft hy. Dulles naar Parijs gezonden (dat dit 'in opdracht van Marshall is gebeurd, staat bii ons vast) waar deze gesproken heeft met vooraan staande figuren uit de regering- Schuman, met Blum, Jouhaux en.,» niet te vergeten met generaal De Gaulle. Juist in. dit laatste zien wit een aanwijzing, dat die gesprekken niet over de toestand van het mo ment alleen hebben gelopen..—.toenh Dulles in Parijs kwam. was de communistische actie practiseh al mislukt en daarom kon de Ame rikaan de communisten dan ook eenvoudig negéren tot hun .grote woede maar speciaal over dé vraag: op welke voorwaarden is Frankrijk bereid in Trizonia toe to stemmen. Het State Department m o e t immers rekening houden, met de mogelijkheid, dat de rege- ring-Schuman slechts een overgang vormt naar De Gaulle en het is er dus op 'uit om voor de toekomst geen afspraken op lange termijn te maken met Bidault zonder'de opl- nie van De Gaulle hierover te ken nen. Marshall weet, dat zijn colle ga-generaal een ongemakkelijk man is met eigen ideeën over de plaats, welke Frankrijk toekomt in de wereld. Wij weten natuurlijk niet, wat het resultaat is geweest van do reis van Dulles. Maar wel zijn we overtuigd, dat Marshall in die door hem bijeengeroepen onverwachte bespreking der Drie uit het Westen van Zondag 7 December te midder nacht zijn beide collega's hiervan op de hoogte heeft gebracht en hun heeft meegedeeld, in hoever zijn houding ter Conferentie hier door zou kunnen worden beïnvloed. Na een week. die verrassender^ wijze met een ontspanning en zelfs met vooruitgang begon, maar dia in de tweede helft weer hopeloos vastliep op het meest essentiële punt van het Duitse probleem, do herstelbetalingen, is thans het ein de gekomen. Bijzonderheden hier over weten wü nog niet op net ogenblik, dat wii dit schrijven. Wij zijn echter van één ding overtuigd: Dulles' reis naar Frankrijk heeft Marshall voldoende zekerheid ver schaft, dat het einde van de Con ferentie niet het ontstaan van een leegte behoeft te betekenen, maar dat de constructieve opbouw,van het Westen kan worden voortge zet. 1 Door de Waterpolocommissie van de K.N.Z.B. is een voorlopige Olympische ploeg samengesteld, be staande uit-16 spelers, die in den vervolge élk weekeinde te Am sterdam zal oefenen in verband met de komende interlandwedstrij den en meer speciaal ter voorbe reiding van de deelneming aan het Olympisch Waterpolotouxnooi to Londen. De ploeg bestaat uit de volgende spelers. Rohner (Robben, Hilversum), Braasem (Zian, Den Haag), Keetelaar (Robben, Hil versum), van Feggelen (Meeuwen, Amsterdam), Smol (Zian, Den Haag), Van Halm (AZ 1870, Am sterdam), Smael (SVH, Hillegers- berg), Korevaer (Merwede, Dord recht), Mosterd (Amersfoortse Zwem- en Poloclub), Cabout (Goudse Zwemclub), Vis (Goudse Zwemclub), Van Rootselaar (Y, Amsterdam), Roozenkrans (De Watertrappers, Haarlem), Smits- huijzen (AZ 1870, Amsterdam), Salomons (Haagse Zwem- en Po loclub) en Kniest (Neptunüs, Arnhem). De training staat onder leiding van Frans Kuiper. Te zijner tijd zal een selectie plaats vinden, zodat het aantal candïdaten tot ongeveér tien zal worden teruggebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1