r HET ROTTERDAMSCH PAROOL Engeland gaat zijn buitenlandse politiek grondig herzien Er is aan de „Zuiderkruis wel wat gedokterd Prof. Romme verlevendigde duffe sfeer enigszins V__ Vrij, onverveerd Meer in de koers der V.S. Amerika neemt driekwart der kosten voor Bizonia op zich PAROLOSCOOP Prins Bernhard heeft bronchitis TRUMAN TEKENT NOODHULPWET „Geen wijziging in bestandsorder" „Voor klachten geen reden meer" Beslissende dag voor C.G.T. Uitspraak gedaan in Arbei derspers-zaak Weerbericht Zware uren-toeslag voor de bakkers Handels-ruilaccoord met Argentinië Westelijk-elftal voor Tweede Kerstdag Fractieleider K.V.P. trok van leer tegen links en rechts Goedhart en Schouten antwoorden Administratie vijandelijke vermogens was een janboel Acht verdachten stonden terecht BONNENLIJ ST Red. cd Adat Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 AbnnnementsDrlJ, per week 31 cent, per kv rlaal 4,—, losse nummers J 0,09 DE SCHIEDAMMER Donderdag 18 December 1947 Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur! Tin Ramaker Zevende jaargang, No. 295 Vandaag komt het Engelse kabinet bijeen om een volledige herziening van de Britse buitenlandse politiek te overwegen nu de conferentie van Londen mislukt is en de kloof tussen Rusland en bet Westen steeds groter wordt. Op deze zitting zullen waar schijnlijk beslissingen worden genomen, aldu' A.P., die de toe komst van Groot-Brittannië nog meer aan die van Amerika zullen vastkoppelen. Amerikaanse delegatie is men het er b.v. nog niet over eens of naast de economische unificatie ook een voorlopige politieke eenheid tot stand moet worden gebracht. Engeland spaart dollars Bij een Woensdagavond gesloten accoord hebben de V.S. 'de circa 400 millloen dollar bezettingskos- ten voor 1948 voor de Brits-Ame rikaanse zone vo&r hun rekening genomen. Engeland zal voortaan de bezettingskosten slechts in pon den betalen: de nieuwe overeen komst zal Engeland in het volgen de jaar vermoedelijk 2.56 millioen dollar besparen. De overeenkomst betekent, dat Amerika driekwart van de kosten der bezetting op zich zal nemen. Het streven van de politieke lei ders ïn West-Puitsland tot het op richten van één bondsstaat heeft reeds in de Oostelijke helft van het gesplitst? land tweeërlei reactie ge wekt: de communisten in de Russi sche zone sla^n alarm tegen deze plannen, die zij brandmerken als pogingen om Duitsland definitief te verdelen; en van de Berlijnse bevolking maakt zich reeds de angst meester, dat zij door de Wes telijke m'ogendheden „in de steek" zal wr-den gelaten. Velen bereiden dan ook reeds hun vlucht naar het Westen voor. Bevin zal rapport uitbrengen over de mislukte minister-confe rentie en het is aannemelijk dat hij ziel, voorstander zal verklaren van een samenvoeging der drie zones in West-Duitsland, nu de éénwording van geheel Duitsland van de baan _s. Bidault, die giste ren zowel met Bevin als. met Mars hall geconfereerd heeft de Ame rikaan vliegt vandaag terug naar Washington schijnt nu ook, met de Britten en Amerikanen, het idee van een fusie der- drie zones toe te juichen, mits het scheppen van dit „Trizonia" Frank? ij ks vei ligheid voldoende zou verzekeren. Hoever de samensmelting zal gaan is intussen nog onzeker. In de Kaiser staat pal ZOALS men weet, is de sociaal democratische partii in de Rus sische zone van Duitsland al sinds heel lang verboden. De C(hristlich) D(emokratische) U(nion) en de Liberale Democraten konden er tot dusver hun politieke werkzaam heid voortzetten, zij het dan ook, dat hun. daarbij allerlei moeilijkhe den in de weg werden gelegd. Eerstgenoemde partij in het bijzon der had een sterke aantrekkings kracht, omdat zij onder de energie ke .leid&ig van. Jakob Kaiser keer op keer pal durfde staan voor het behoud van de democratische vuil heden en daarbij ruiterlijk critiek durfde oefenen, zowel op de bezet tingsmacht als op haar handlan gers, de S(ozïalistische) E(inheits- partei) D(eutsehlands). Dit heeft Kaiser al meer dan eens in conflict gebracht met de Sowjet- autoriteiten en wij hebben ons al eens met-verwondering afgevraagd, hoe lang de Russen dit optreden van dr C.D.U. zouden tolereren. In de laatste tijd, nu overal in de Russische invloedssfeer van Oost- Europa de laatste sporen van oppo sitie worden vernietigd, is ook in Oost-Duitsland de systematischs actie tegen de C.D.U. in het alge meen en haar voorzitter Kaiser in het bijzonder begonnen. De druppel, welke de beker heeft doen overlo pen, is geweest de weigering van de leiding van de C.D.U. om de par ty als zodanig te doen deelnemen aan het „Duitse Volkscongres" te Berlijn. Van dit ogenblik af staan ■de leiders van C.D.U., naar de Neue Zürcher Zeitung meldt, onder voort durende persoonlijke pressie: zij worden telkens ter'verantwoording geroepen op de verschillende Korn- mandaturen en daar dikwijls uren lang achtereen aan zware verhoren onderworpen, waarbij vriendelijk heden en dreigementen elkaar af wisselen, zoals dit bii deze wijze van optreden nu eenmaal gebruike lijk is. Ook doodgewone leden van de partij staan aan soortgelijke druk bloot. Het is niet te verwonderen, dat bepaalde lieden tegen deze druk niet bestand zijn gebleken. Zo heeft een klein getal van de leiders, naar verluidt in het geheel zes, zich ver enigd om Jacob Kaiser ten val te brengen. De Russen geven er n.l. de voorkeur aan, dat Kaiser van binnen zijn efgen partij uit op zij wordt geschoven; dit spaart hun de onaangename noodzaak een marte laar van hem te maken. Prins Bernhard moet wegens een lichte bronchitis op doktersadvies enige dagen het bed houden. President Truman heeft Woensdag de wet op de nood hulp aan Frankrijk, Italië, Oos tenrijk en- China ondertekend, fdierdoor wordt voor de2e lan- ien 597 millioen dollar be schikbaar gesteld. Honderd vijf tig millioen dollar hiervan komt reeds onmiddellijk beschikbaar voor Frankrijk, Italië en Oosten rijk. Verwacht wordt dat Truman Vrijdag het Congres zal verzoeken een toewijzing goed te keuren van 17 milliard dollar ten behoeve van Europa voor de komende vier jaar. Republiek tegen voorstel der Nederlanders De Republiek heeft naar Reuter uit betrouwbare bron verneemt het Nederlandse voorstel om enige verandering aan te brengen in de order staakt het vuren, verwor pen. De republikeinse technische com missie wil alleen de voorstellen ac cepteren die door de Commissie van Goede Diensten zijn gedaan: deze acht zij rechtvaardig en ^uitvoer baar. De Nederlandse voorstellen1 wil den o.m. de republikeinse troepen uit de „zakken" achter de Neder landse linies evacueren. Gisteravond bokste Luc. van Dam in het R.A.l.-gebouw te Amsterdam tegen Robert Charron en versloeg de Fransman op punten. Thans heelt Van Dam het volste recht de Europese middengewicht-kampioen Cerdan uit te dagen. Een verslag van de wedstrijd vindt mert op pagina 3. >3 Het s-s. „Zuiderkruis" is Woens dagavond met 1500 man troepen het infantersebataljon Schalkhaar en enkele detachementen mariniers aan boord naar Indonesië ver trokken. Om half twaalf arriveerden de troepentreinen, volgens gebruik be- kalkt met opschriften als: „Leve de rijst" en ..'t kan ons niks verd.,..,'\ aan de Merivehaven en via de loods met Cadi-koffïe sprits en ad- ministratiedienst werd de loopplank beklommen. Op de kade speelde de de band van het regt. Stoottroepen uit Den Bosch en tante Els kwam benen te kort om al haar pleegkin deren een laatste groet of verrassing te brengen. JAKOB KAISER maakt het de bezettingsmacht intussen alles behalve 'gemakkelijk. De Russische kapitein Kratyn, die hem de hint kwam brengen, dat hij de bezet tingsmacht niet langer welgevallig was, heeft hij ronduit gezegd,' dat hfj een dergelijke officieuze mede deling niet voldoende achtte en dat de Russen hun oordeel over hem *n een openlijke verklaring moesten vastleggen en daardoor zelf de ver antwoording voor zyn afzetting op zich .dienden te nemen. Zolang dit niet gebeurde, aldus Kaiser in dit zelfde gesprek, was er slechts één instantie, die over zijn al of niet aanblijven als voorzitter zou kun nen beslissen: het partijcongres van de C.D.U. Dus zelfs niet het partii - bestuur, waar de Russen met de straks genoemde zes opposan ten hun zin hoopten te krijgen. - Dinsdag j.l. zouden de voorzit ters van de C.D.U. in de verschil lende L&nder van de Russische zone een onderhoud hebben met overste ■ioerpanof en andere leden van het militaire bestuur, om over deze actie tegen hun partii met de Rus sen te spreken. Zij hadden opdracht om in dit onderhoud nadrukkelijk re vragen, welke mogelijkheden voor politieke activiteit op de basis van vrijheid van mening er in de Russische zone nog bestonden. Over het verloop en het resultaat van deze bespreking is ons nog niets bekend geworden. Wij kunnen ons echter moeilijk voorstellen, dat de Russische autoriteiten tot con cessies in deze bereid zullen zijn geweest, tenzij zij er na de mis lukking van Londen op uit zouden zyn om de publieke opinie in hun zone van Duitsland voor zich te winnen. Wij vrezen echter, dat zii de weg van onderdrukking van iedere oppositie de kortste en dus meest practische zullen vinden om dit gebied nog meer dan tot dusver het geval was in hun hand te krijgen. De leiding van de inscheping be. rustte bij de gen, A. H. Nijhoff, directeur verkeerswezen van de dienst van de kwartiermeester-gene raal. Voorts was er een belangrijk aan tal inschep in ïs-, voorlichtings-, trans portofficieren en marine-deskundi gen aanwezig om de pers te woord te staan, die een ongebruikelijke nieuwsgierigheid aan de dag legde voor dit zoveelste transport, Men zal zich herinneren, dat na de eerste reis Van de „Zuiderkruis'' bjj de achtergebleven betrekkingen grote onrust is gewekt door publi caties in de dagbladen Over gebre ken in accommodatie en ventilatie, die vooral op het traject Roode Zee —Golf van Aden aan de dag waren getreden en weinig bevorderlijk wa ren geweest voor de juiste stemming onder de opvarenden. Wat daarvan waar is'geweest, of ficiële instanties hebben deze be richten niet ten volle kunnen ont. zenuwen en het lag dus voor de hand, dat bij de aanvang van deze tweede reis enige vragen in deze richting werden gesteld èn beant woord. De „Zuiderkruis", zo vertelde men ons, is een Amerikaans troepentrans portschip, in 1944 gebouwd, overge nomen door de Nederlandse reaermr en in beheer bij de Kon. R'damse Lloyd. Hoewel het schip dus naar moderne eisen is gebouwd, meende de regering, dat het schip voor de transporten naar Indonesië nog enige verbouwingen en vernieuwin gen diende te ondergaan. Deze waren nog niet voltooid, toen het schip z'n eerste reis aanving. Sedertdien heeft het ongeveer 4 maanden bij Wilton gelegen voor enige „finishing tou ches". Het ministerie van oorlog en dat van scheepvaart heeft een nauw keurig onderzoek doen instellen naar de ventilatie en air-conditioning, waar de voornaamste klachten over gingen. Deze is verder geperfection- neerd, er zijn patrijspoorten gemaakt in de eetzalen van officieren en man schappen.. het aantal kooien in de officiers-hutten is verminderd, het ijzeren scheepsdek is voorzien van een Zware isolerende laag en öp dit dek kunnen van. boeg tot achterste ven zonnetenten, gespannen worden. Tenslotte is een vroeger laadruim omgetoverd in een aardig zaaltje voor ontspannings-, culturele en re ligieuze doeleinden er is zelfs een echte vleugel te vinden. Kortom, onze rondleiders waren ervan overtuigd, 'dat voor ernstige klachten thans geen grond meer Is, „hoewel er altyd wel zullen zfcn, die hun hevige verontwaardiging zullen uiten over het feit, dat de thee lauw en het brood droog is". Tenslotte werd nog meegedeeld, dat de opvarenden tijdens de reis ieder een Ni win-kerstpakket ont vangen en dat zij in Port-Said post kunnen ontvangen, mits deze uiter- kjk 19 Decembei; a.s. gepost is. Voor uitreiking bij aankomst in Batavia dient men uiterlijk 4 Jan. te posten. Zelfs Opoe Heest kan niet op een levend vijlde geslacht bogen maar wel de familie Stok-Lems. De moeder is 22 jaar, de proofmoeder 40. de overgrootmoeder bijna 60 en de betovergrootmoeder (die meer dan 120 klein- en actitecklcin-- kinderen heeft\ 86 jaarl Zal afbrokkeling leiden tot splitsing? (Van onze correspondent) PARIJS, 18 Dec. Na het mis lukken van de stakingsactie heeft de C.G.T. het hard te verduren. Op vele plaatsen in het land tre den vakbonden uit deze organisa tie, maar de leiding van de groep Force Ouvrière, die de niet-com- munistische minderheid vertegen woordigt, aarzelt nog om de C.G.T. te verlaten en daardoor een split sing van de vakbonden onvermij delijk te maken. Vandaag zal de nationale conferentie van de Force Ouvrière een '-beslissing moeten nemen. Het is bekend dat Léon Joubaux, één van de secretarissen-generaal van de C.G.T. en leider van de force ouvrière, een tegenstander van de splitsing is. Om de eenheid, in de vakbeweging te bewaren,- zou hij er do voorkeur aan geven de communistische overheersing te verbreken door de C.G.T. van bin nen uit te democratiseren. Het is echter de vraag of Joukauk deze strategie zal kunnen uitvoeren nu de afbrokkeling van de vakbonden aanhouden, terwjji.raen voor het begin van het jaar kis de lidmaat schappen moeten worden ver nieuwd, wederom een groot ver loop vreest. Het zelfstandig worden van de Force Ouvrière is misschien niet meer tegen te houden.-In dit ge val zal een verbinding met de C.F.T.C., de katholieke vakorgani satie tot stand kunifen komen, die bij het syndicale plan zal verte genwoordigen, hetgeen in de poli tiek de Troisième Force wordt ge noemd. Voor de organisatie van deze politieke „derde kracht" die strijd voert, zowel .op het communisti sche als op het Gaullistische front, heeft de partijraad van de socia listische partij (de S.F.I.O.), zich gisteravond eenstemmig uitgespro ken. De commissie voor de perszuive ring deed gisteren uitspraak in de zaken tegen voormalige redacteuren van -de Arbeiderspers. Zij ontzegt het recht om in een journalistieke of niet-journalistieke leidende functie bij de dagbladpers werkzaam te zijn voor een tijdvak van twintig jaren aan: G. Spaans, R. Visser, J. A. Semeyn, W, Wien- belt, G. J. Zwertbroek, J. W. Strem ming, H. J. Bruning, S, B. Modder man, F. Kaas, A. van Zorge, ir A. M. de Haas van Dorsser, W. Goed- huys, H. J. Lindt, J. C. van Gerwen, H. J. Kerkmeester, H. J. Wouden berg, mr A. J. Leliveld en B. A. Alofs. v Vijftien jaar ontzetting kregen: B Gevers. W. Smit, C. W. Klaassen. M F. Franca en H. F. C. Koch. Twaalf jaren: S. J v. d. Molen. Tien jaar: F. J. Wahlen. Verder worden ontzetting bevo len jegens W. Klijn (8 jaar), Th. Ra demakers en B. v. d. Velde (7 jaar), G. P J. van Over beek, P. A. van Gastel, P. A. Bal jet en C. A. de Roo (6 jaar) en jegens véle anderen met straffen van 5 jaar tot schuldig verklaring met verstrekking van het certificaat op de dag van de uitspraak. Een nader onderzoek is bevolen in de zaken van Tj. de Boorder, J. J. van Grieken, P. A. Donker en A.v. d. Vlies. Tegen de ex-hoofdredacteur van het voormalige dagblad „Het Volk", de heer W. Goedhuys, is voor het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof 10 jaar gevangenisstraf geëist. TOENEMENDE BEWOLKING Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdag avond: Geleidelijk van het y Noorden uit toenemen de bewolking met later plaatselijk enige sneeuw of regen. In de nacht, voornamelijk In het Zuidoosten van het land, op vele plaatsen lichte vorst, morgen overdag enige stijging van temperatuur. Later opnieuw wat toe nemende wind uit Noordelijke rich tingen. 19 Dee.: Zon op B.44 uur. onder 1628 uur. Maan op 12.55 uur. onder 23.2? uur 20 Dec.: Waterstanden. Rotterdam: le ty 9 09 uur, 2e ty 21.59 uur. Waarnemingen te Botterdam (heden morgen 8.40 uur)768 9 luchtdruk; N O. 2.wind; 0.0 .temp. max. temp 7.5 (gister middag J2 35 uur)min. temp. 0.0 (he denmorgen 8 40 uur). Weersgesteldheid: licht bewolkt. Het College van Ryksbemidde- laars heeft zijn goedkeuring gehecht aan een regeling, waarbij voor de zogenaamde zware uren van het binnenpersoneel in het bakkersbe drijf de uren, dat gewerkt wordt vóór zes uur 's morgens een toe slag wordt verleend van twee gul den per week, wanneer men op alle werkdagen zware uren maakt en van één gulden per week, wanneer het drie dagen betreft. In de loon- wijziging van 2 Juni werd de oor spronkelijke vergoeding voor zware uren verrekend in het loon, zodat voor de zware uren niets extra's werd vergoed. (Volkskrant) Argentinië en. Nederland hebben een ruilovereenkomst voor vijf jaar gesloten. Argentinië zal tar we, leer er wol leveren tegen 30 schepen, waarvan 3 passagiers schepen, 3 tankboten en de rest vrachtschepen, die op Nederlandse scheepswerven zullen worden ge bouwd. (A.P.). Het Westelijk ^voetbalelftal, dat 26 December, 2ë" Kerstdag/ op het Be Quick-terrein te Groningen zal uitkomen tegen het Nooraeiijk elf tal, wérd heden als volgt samen gesteld: .Kraak (Stormvogels), Lassc' uit (EDO) en Advocaat .(DFC); '~1 of- fel en (Ajax), De Vries (VSV) en Van Meerwijk (SW); J. v. d. Gijp (Emma), Beun (Xerxes), Roozen (Haarlem), Van Dijk (Ajax) en Drager (Ajax). STAATSLOTERIJ 502e Staatsloterij, 5e klasse, 16e lijst. 12438 f 1.000,met de premie van f 30.000. 4 prijzen van f 1.000,—: 6548, 14803, 15038, 19497. Prijzen van f 400.—: 1182, 16805, 16900, 17695, 18414, 18833, 21060. prijzen van f 200.—: 8078, 10768, 18655. Prijzen van f 100.1018, 3303. 5537. 6109, 7157, 8593, 8997, 10418, 11372, 13919, 15547, 18643, 20355. Tweede Kamer Na de toespraak van de heer Joekes in de Tweede Kamer ging de belangstelling uiteraard gisteren uit naar Prof. Romme, de fractieleider der K.V.P., van wie men verwachten kon, dat hij de duffe sfeer, die het debat de vorige dag kenmerkte, enigszins zou verluchten. En tot op zekere hoogte is hem dat ook gelukt, want naast een uitgesproken af keuring van het regeringsbeleid, wat overigens niet zo erg vriendelijk Is tegenover zijn mede partijgenoten-ministers, kregen ook de F.v.d.A. en de oppositie een lik uit de pan, waarop de heren Goedhart (P.v.d.A.) en Schouten betrekkelijk zwik reageerden. Na eerst de woorden van zijn fractiegenoten Ruys de Beeren- brouck en dr De Kort te hebben be sproken prof. Romme vroeg de regering of ze er wat op tegen kon hebben, wanneer de Kamer zich van haar kant eens uitsprak ten gunste van de gelijkstelling aller Neder landse onderdanen in de West; hij stelde dus een motie in het vooruit zicht maakte hij een ministeriële voorstelling van zaken belachelijk, volgens welke de Kamer in October al een voorgevoelen diende gehad te hebben van wat er in Indonesië na 18 November gebeurd is. Linggadjatie een jaar Vervolgens herinnerde hij aan twee dingen. Een jaar geleden be gon het Linggadjati-debat, dat ein digde met de opstelling van een „politiek program", waarin ruim baan gegeven werd. zowel aan het Indonesische als aan het Neder landse nationalisme. Een tweede zaak was de reis der ministers naar Indonesië. Kunnen wij op nadere medede lingen rekenen als hunne excellen ties weer thuisgekomen zijn en hun ervaringen in de ministerraad zullen hebben uitgewisseld? En als het thans gaat om het „nader bepalen van het regeringsbeleid", kunnen, we er dan ten stelligste van op aan. dat niets gewijzigd wordt of ver anderd in de doelstelling van het beleid buiten de Kamer om? Ondanks het feit, dat de resultaten van verleden jaar verret van roos kleurig zijn, vindt spr. bij één ding rust en dat is Linggadjati. dat spr. betitelde als een goed saldo voor het wereldforum. Prof. Romme keerde zich scherp tegen de oppositie, die, dat wordt toegegeven, de plicht beeft, om de regering haar' mening te zeggen." Ondermijning is echter uit de boze. Het gebruikelijke procédé van oppo sitie-voeren is in deze omstandig heden niet doelmatig. Er wordt „defaitisme" in de hand gewerkt, binnen het parlement even goed als buiten bet parlement, waar de af schuwelijke prent van „de gebro ken Kroon" is aangeplakt. Vervolgens wendde spreker zich tot de Partij van de Arbeid. Drie en twintig leden daarvan hebben on langs een brochure ondertekend onder de titel: Na militaire actie wat nu? En vijf van die leden heb ben in Juli van dit jaar als Kamer leden hun stem gegeven aan de po litionele actie, waarvan zij zich nu wars verklaren. Zulk een manier van doen ondermijnt 't vertrouwen in het regeringsbeleid en derzelve stabiliteit, aldus prof. Romme. Prof. Romme kwam tot de slot conclusie. dat wij na een jaar nog geen stap verder 2ijn gekomen, noch in staatkundig, noch in financieel opzicht. Het sprak vanzelf, dat degenen, die door prof. Romme waren aan gevallen. van zich afbeten: de heer Voor 'de arrondissementsrechtbank diende hedenmorgen de zaak tegen acht verdachten, vlak na de bevrijding werkzaam by de gemeentelijke dienst voor volkshuisvesting. Hun Is ten laste gelegd diefstal en ver duistering van grote hoeveelheden goederen (sieraden, meubilair, kle ding en huishoudelijke artikelen) die zij bij politieke delinquenten in beslaggenomen hadden. De staat werd hierdoor voor honderdduizenden guldens benadeeld. Het Nederlandse Beheersinsti tuut bestond direct na de bevrij ding nog niet en daarom nam de gemeentelijke dienst van volks huisvesting het beheer over in be slaggenomen goederen van politie ke delinquenten, z.g. „vijandelijk vermogen" waar. Nadat deurwaar ders .van 's Rijks belastingen de goederen die 'door de B.S. naar het hoofdbureau van politie waren gebracht hadden geïnventari seerd, werden zij naar het oude museum Boymans getransporteerd en daar tegen in ontvangstname van een recu afgegeven. Reeds toen waren de deurwaarders ervan overtuigd, dat, gezien de noncha lante wijze, waarop er met de goe deren werd omgesprongen, de zaak spaak moest lopen. En het liep spaak. Dit komt steeds meer naar voren, naarmate het beheer over de inboedels werd opgeheven en de gegadigden hun goederen kwa men opvragen. Eerst heeft toen de gemeente een onderzoek ingesteld hetgeen de zaak niet tot een oplossing bracht, toen eindelijk de justitie er aan te pas kwam, waren veel van de eigendommen niet meer te ach terhalen. De eerste verdachte die voor het hekje verschijnt, de 27- jarige kantoorbediende W. G. v. d. P., die onder meer de administratie over waardevolle goederen en waardepapieren voerde, beklaagde zich er over dat hij aanvankelijk niet eens. een brandkast tot zijn beschik king had en de goederen in de laden van zijn bureau moest opbergen, waardoor er wel eens wat zoek raakte. Ondertussen deelde hij met kwis tige hand uit: een encyclopaedie gaf hij, omdat die anders toch er gens werd „neergesmeten", aan zijn broer, een traploper aan zijn ouders, twee defecte radiotoestel len aan een andere broer, een piano liet hij naar het huis van zijn a.s. schoonouders transporte ren. Om aan geld voor zijn huwe lijk te komen heeft hij deze later voor 750 gulden aan een piano handelaar verkocht. De officier van justitie wijst er in zijn requisitoir op, dat ieder, die met de inbeslaggenomen goederen in aanraking kwam, er niet op de juiste wijze mee heeft gehandeld. Zij hadden ten goede moeten ko men aan oorlogsslachtoffers en dit is in zeer vele gevallen niet ge beurd. Niet alleen moet de, staat de gedupeerden schadeloos stellen, maar een ongezonde opinie werd in de hand gewerkt in de geest van: „Het is nu een even groot rommeltje als onder de Duit sers". Tegen deze verdachte eiste hij zes maanden gevangenisstraf. Paul van Zeeland is vandaag in Indonesië teruggekeerd om zijn functie als lid van de commissie van goede diensten weer op te vatten, meldt A.P. De Belgische gevolmachtigde, mi nister Hermans, blijft in Batavia als Van Zeelands voornaamste me dewerker. Goedhart (PvdA) deed het nadat hij eerpt, gedeeltelijk terecht, een betoog gehouden had ever corruptie in alle (koloniale) kringen. Hij be toogde, dat ook prof. Romme wel eens van opinie veranderd is. De heer Schouten (A.R. was wat mat. Nu moet prof. Romme de eindelijk ook bij hem gewekte on tevredenheid niet afreageren op ons, zei hij, maar op zichzelf. En als er mets daadwerkelijks is gebeurd, dan zal dat zijn door de tegenstellingen, welke zich in de boezem van het kabinet openbaren. Geldig tot en met 3 Jan. a.s. BONKAARTEN KA, KB, KG 71S 061 Melk: 4 liter melk. 064 Melk: 6 liter melk. 065 Melk: liter melk. 066 Vlees: 100 gram vlees. 067 Vlees: 300 gram vlees. 068 Boter: 125 gram boter of mar garine of 100 gram vet 069 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 080 Algemeen: 120 gram spijsolie. 081 Algemeen: 250 gram marga rine of 200 gram vet 082 Algemeen: 1 ei. 083 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 084 Algemeen: 500 gram suiker, boterhamstrooisel enz.; öf 1000 gram jam, stroop enz., öf 500 gram versnaperingen. 085 Algemeen: 100 gram bloem'o£ zelfryzend bakmeel of kinder meel. 086 Algemeen: 50 gram cacao. 087 Algemeen: 225 gram huishoud zeep of 180 gram toiletzeep. 088 Algemeen: 2000 gram brood - (geldig fc/m-27 Dec.). - -s- 089 Algemeen: 500 gram sinaas appelen {voorinlevering). 073 Reserve: 800 gram brood (gel dig t/rn 27 Dec.). 075 Reserve: 200 gram kaas of 250 gram' korstloze kaas. 076 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 27 Dec.). 030 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., öf 400 gram jam, stroop enz., óf 200 gram -versnaperingen. BONKAARTEN KD, RE 713 564 Melk: 10 liter melk. 565 Melk: ll liter melk. 566,567 Vlees: 100 gram vlees. 568 Bote?: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet 569 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet 580 Algemeen: 120 gram spijsolie. 582 Algemeen: 1 ëi. 583,584 Algemeen:, 250 gram sui ker of boterhamstrooisel enz., óf 500 gram jam, stroop enz., öf 250 gram Versnaperingen. 585 Algemeen: 100 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel. 586 Algemeen: 50 gram cacao. 587 Algemeen: 450 gram huishoud zeep of 360 gram toiletzeep, 588 Algemeen: 800 gram brood (geldig t/m 27 Dec.). 589 Algemeen: l kg. sinaasappelen. voorinlevering). 573 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 27 Dec.). 575 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 578 Reserve: 500 gram bloem of zelfrijzend bakmeel of kinder meel of kinderbiscuits. 530 Algemeen: 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., öf 400 gram jam, stroop enz., öf 200 gram versnaperingen. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG, MH 713 (B(jz. arbeid, a.s. jonge moeder», zieken). 1023 Brood: 800 gram brood. 1028 Boter: 250 gram boter of margarine of 200 gram vet. 1022 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 1024 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1021: Vlees: 300 gram vlees. 1026 Vlees: 200 gram vlees. 1027 Melk: 5 liter melk. 1029 Eieren: 5 eieren. 1025 Suiker: 250 gram suiker, bo terhamstrooisel enz., öf 500 gram jam, stroop enz., öf 250 gram versnaperingen. TABAK- EN VERSNAPE- RINGENKAARTEN QB, QC 711 U-01 Versnaperingen: 200 gr. ver snaperingen, óf 200 gram suiker, boterhamstrooisel enz., öf 400 gram jam, stroop enz. U-03 Versnaperingen: 100 gr. ver snaperingen, öf 100 gram sui ker. boterhamstrooisel, óf 200 gram jam, stroop enz. De bonnen voor sinaasappelen 08a en 589 Algemeen moeten uiter lijk op 29 December in het bezit van de handelaar in groente en/of fruit worden gesteld. Men houde er rekening mede, dat voor suiker en versnaperingen eerst op 8 'Januari a.s. (dus over drie weken) bonnen zullen wor den aangewezen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1