BUF^ HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe stormloop op komst tegen de Franse republiek Begroting van O.G leverde een stormachtig einde op tl Grenzen van Duitse zones scherper bewaakt Accoord, maar hij moet hier komen, zegt Truman Staakt het vuren" houdt gemoederen nog bezig Vrij, on verveer d De Gaulle eist parlementsontbinding tegen 1 Maart L Scheuring in CGT een feit „VIam"-hoofdredacteur voor de rechtbank Kerstpuzzle in bonnenlijst Bevin in Lagerhuis:Wij blijven streven naar eenheid van Duitsland" Herdenking in de Prinsenkerk Minister Mansholt verdedigt landbouwbegroting Gemeente-pensioenén worden verhoogd Cacapposïtie weinig bemoedigend Strijd om hoogste biljart-titel Van de Pol bijna door Lubach verslagen Weerbericht ">J Bed en Adm. Lange Haven 141, Schiedam tel 69300 Abonjiementsprij: por week 31 cent, per Jpr. ctaad 4,t losse nummer» D.OP DE SCHIEMMMEE Uitgave Stichting ..Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur? B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th- Ramaker Vrijdag 19 December 1947 Zevende jaargang, No. 296 (Van onze correspondent) 'PARIJS, 19 December - Na de stormloop van de communïs- teri tegen de republiek kondigt thans de R. P- F- van generaal De Gaulle zijn aanvallen aan. Vandaag zal van deze .zijde de ontbinding van de Nationale Vergadering tegen 1 Maart wor den voorgesteld, daarna zouden algemene verkiezingen moeten volgen'voor het nieuwe-parlement. Ter gelegenheid van de indiening van de iinancieel-economische wetsvoorstellen van de minister van economische zaken en. financiën. René Mayer, ..zal de R. P.. F. de prealabele vraag stellen of degenen die geroepen worden het volk belangrijke offers op te leggen, dit volk nog wel menen te vertegenwoordigen. Een parlementsontbinding door de regering laat de grondwet onder de hui dige omstandigheden, niet toe, maar de Assemblee is gerechtigd zelf de duur van het mandaat van zijn leiding te ^be palen, Door de kieswet is dit. mandaat op 5 jaar vastgesteld waarvan thans on geveer 1 jaar is verlopen. Het is echter niet de bedoeling, geweest van dc ma kers van dc grondwet dat deze perioden tussentijds bekort zouden kunnen wor den, maar dë Ietter van de constitutie verzet zich niet tegen deze ontduiking van haar geest R.P.F. ongerust De KLP.F. die gisteren een openbare vergaderingen Parijs heeft gehouden PAROLOSCOOP RuslandEngeland ES is altijd een zeker verband, geweest tussen handelsrelaties van twee .of meer mogendheden en de politieke verhoudingen tussen deze. Dit verband is des'te sterker geworden, naarmate de économie van een bepaald land meer 0|ider controle van de staat komt. In een staat als de Sowjetunie, waar de gehele export en. import staats zaak is, zyn handelsverdragen doodeenvoudig helemaal politieke verdragen geworden. Wy zijn aan de waarheid van dit laatste nog weer eens -herinnerd door het bericht van 11 December j.l., dat een handelsaccoord tussen, de Sowjetunie en Engeland in principe tot stand' was gékohïèn. Een dergelijk verdrag, dat door Engeland zeer wordt begeerd,'was al heel lang in de maak. Tot twee maal toe' was er al een Engelse delegatie naar Moskou geweest, om zo'n aceoord'tot stand te brengen cn tot tweemaal toe waren de be sprekingen op niets uitgelopen. En thans,nu de onvermoeibare Britse minister Harold "Wilson voqr de derde maal deze zelfde reis de?d, ging het hem als wïjlen Ju lius Caesar: hij kwam, hij'zag, hij overwon. Hét was gewoon een wonder, in een paar dagen tij cis was de zaak voor elkaar en dat pota bene met de Russen, aan wie niemand als regel het maken van overdreven haast met een verdrag kan verwijten. De redenen voor het maken van deze uitzondering moeten, dus wel*zeer. dringend zijn geweest. IGGEN die redenen voor hen op economisch terrein?Inder daad wordt het succes van de En- gels-Rulsische onderhandelingen deze keer o.a. toegeschréven aan de omstandigheid, dat Engeland, dank zij het plan-Cripps, in staat was de levering van de door de Russen begeerde machinerieën te garanderen. Maar wil dat ook -zeg gen, dat. dé Russen .zo'n verbazen de haast hadden met die Engp^e leveranties in spe, dat zij daarom zo snel tot een aceoord kwamen? Het is natuurlijk mogelijk; het zou een bewijs te meer zijh voor-de tegenwoordig nogal eens (en waerr lijk niet van anti-Sowjetzijde al leen) geuite veronderstelling, dat er aan de gang van zaken in het het economisch leven van de Sow- jetunie het. nodige ontbreekt. Zoals gezegd, dit is 'mogelijk, maar wij neigen er tpch meer toe, om dit mirakels .vlotte verloop van de onderhandelingen. Wilsoii kreeg nu in 5 dagen gedaan, wat hem de afgelopen zomer in- 3 maanden niet lukte toe te schrijven aan politieke overwegin gen. De Russen hebben het op dat moment de. moeite waard gevon den om Engeland tegemoet te ko men en zodoende gunstig voor zich te stemmen. Dit verdrag is niet anders dan een van de vele aspec ten van de worsteling tussen. Oost en West. Het is de zoveelste poging VpH dé Russen, om de totstandko ming van een eenheidsfront van het Westen te verhinderen. Tot nu toe hadden zij-zich by$ie pogingen geconcentreerd op Frank rijk, dat zij 'enerzijds met pressie (via de communisten b.v.) ander zijds met gunstbetoon (de belofte van 300.000 tón graan, enz.) ge willig hoopten te maken. Maar thans hebben zij het roer gewend en hun aandacht op Engeland ge concentreerd, Het Russisch-Franse bondgenootschap heeft in de ogen van Moskou voor het ogenblik al thans alle waarde verloren, 't Is dan óok heus geen toeval, dat het handelsaccoord met Engeland „ih dezelfde tijd kwam, dat aan de Franse Verwachtingenop Russisch graan botweg de bodem werd in geslagen. Twee jaar geleden bracht De Gaulle zijn stem uit, waarschijn lijk op de M.R.P., de partij, die zijn aanhangers nu vccipoed aart- vallcn. Als hun eisen worden in* gewilligd, herhaalt het 'stembus- - spet zich in dc komende lente Verwachten zij wellicht een bete re kans van slagen? waarbij de regering in ware volksmcn- nerstoon en met volksraennersargümen- ten werd aangevallen, schijnt-zich thans vgoral ongerust te maken over een even tücel succes van de z.g. Troisicme Force. Ook dc min of meer. Gaullisti sche minister van financiën en econo mische zaken, Rcné Mayer, werd heftig aangevallen. Het onthullende van dc achter ons liggende stakingsdagen was niet zozeer dc nederlaag der communis ten die te voorzien was, als wel het feit dat het niet nodig was een beroep op1 Dé Gaulle te doéri. Ondanks zijn be langrijkste aantrekkingskracht, zijn anti- cornmunisme, moet de generaal nu wel gaan' vrdren dat- ..historische missie" niet meer nodig heeft. - Terwijl dc wonden die de communis ten geslagen hebbctf, nog vers zijn, moet De Gaulic zich dus door het volk laten roepen, dat hem later wel eens wat min der dringend zou kunnen roepen. Dc Gaulic leeft van het anti-communisme, d.w,z, bij de gratie van dc communisten, hetgeen ook bleek uit de omstandigheid dat het voorstel van dc R.P.F. om het parlement naar huis te zenden alleen kan worden aangenomen als dc commu nisten met de Gaullisten tegenstemmen, Dreigementen van de R.P.F, voor het geval de volksvertegenwoordiging weer spannig zou blijken, 'zijn gisteren ook niet uitgebleven. Dc nieuwe democraten hebben het parlement gewaarschuwd De leiders van de niet-commu- nistische minderheid in het Franse Algemene Vakverbond C.G.T. heb ben Vrijdag met grote meerderheid besloten zich onmiddellijk van de C.G.T., die onder communistische leiding sla^t, af te scheiden. Gedelegeerden, die verklaarden meer dan een millioen Franse ar beiders te vertegenwoordigen, wa ren op de vergadering aanwezig. tegen de volkswoede. Zij hebben ook. medegedeeld dat zij speciaal met het oog op een regeling ten aanzien van Indo-Chitia de handtekening van die regering die zij niet meer als wettig be schouwen, niet zullen' erkennen". Het was onthutsend, dat- de linkse schrijver André Malraux zijn welsprekendheid in dienst stelde van deze rcactionnaire lieden. Terwijl De Gaulle probeert op-deze wijze een spaak in het wiel van de re publiek te,steken, zijn de arbeiders be zig eer» andere spaak te verwijderen; Op een conferentie van de. Force „Ouvrière, die op het ogenblik waarop wij dif telefoneren nog steeds voort duurt, zónder een beslissing genomen te hebben? bleken de meeste sprekers voor standers te zijn van een onmiddellijk verlaten van dc door de «jommunisten geregeerde C.G.T. Tegen de hoofdredacteur van het socialistische weekblad „De Vlain". de heer Th. S. Rot werd een maand gevangenisstraf voorwaardelijk plus een geldboete van f 300 geëist wegens het publiceren van een ca- ricatuur.- Op deze spotprent komt 'een generaal in Nederlands uniform voor, die zich verschuilt achter een Indisch masker met de woorden „Fartai Rakjat Pasoendan". Dé .ge neraal draagt een sabel waarop de woorden Lombok en Atjeh staan vermeld, aan zijn gordel draagt hij twee stroppen/ waarop „Digoel 3927" te lezen staat en tenslotte druipt er bloed van de handen van de generaal en van het masker met het -schild. Het onderschrift luidt: „Achter het masker van Pasoen dan..."1 Hallo jongens en meisjes* Komen jullie in de Kerstvacantie allemaal naar mijn nieuwe toneelspel kijken? Zo'n prachtig stuk in-drfe bedrijven hebben we nog niet, opgevoerd! En spannend dat het is! Die doctor Sinister is een vreemd heerschap en hij haalt rare streken uit. Gelukkig zijn Daantje, Plukkie, Vrolijke Hans en ik in de buurt, zodat die arme prinses Tingeling en al die dorpsbewoners toch"hog bevrijd worden." Voor de eerste keer zien jullie nu dikke Daantje en ons negertje Plukkie Buksjek in levende lijve op het toneel. De voorstellingen zijn op Tweede Kerstdag, Zaterdag 27 December en Zondag 28 December 's morgens om 9 en 11 uur ill Luxor en op Dinsdag 30 December om 9 en 11 uur in Colosseum. Dë entreeprijs bedraagt voor kinderen f 0.40 envoorgelei- ders f,0.55. De voorstellingen duren •bijna twee uur, dus we beginnen steeds precies op tijd. Al meer dan de helft van de kaartjes is yerkocht. Niet w|chten dus, maar gauw kaartjes kopen. Anders heb je kans, dat je straks de voorstelling niet ziet, terwijl je vriendjes en vriendinnetjes zich fijn vermaken met onze avonturen in 't betoverde Schimmenland. De kaartjes zijn- verkrijgbaar bij de bezorgers van de krant en aan ons.kantoor Schiedamsesingel 42. Tot de Kerstvacantie, Jullie vriendje KETELBINKIE» P.S. Tijdens de voorstelling zal ik-jullie nog een zeer belangrijke mededeling -doen, waarvan je heel erg zult opkijken. Het is een heel prettig bericht! WESTELIJKE ZONES VERWACHTEN GROTE STROOM VLUCHTELINGEN Dë Britse en Amerikaanse militaire regeringen hebben de contröle langs de 1120 kilometer laiigg grens tussen de Westelijke zones én "hét doer de Russen bezette gebied van Duitsland verscherpt, daar .zy in ver band met de verdaging van "dc conferentie van Londen een groter toe vloed van vluchtelingen van het Oosten naar. het Westen verwachten. Er worden schikkingen getroffen om zo nodig een aanzienlek groter aantal Illegale immigranten te ontvangen en de grenswachten zijn op dubbele sterkte gebracht. Ontmoeting Truman—Stalin.? „Bon 030 van de bonkaarten KA, KB cn KC 713 is aangewezen -voor 200 gram suiker of oersnape- ringen, maar... die bon bestaat niet. Is dat geen vergissing?" zo werd ónsvan verschillende zijden gevraagd. Tcr geruststelling vgn vele huismoeders zij vermeld. dat deze bon wel bestaatmaar op een plaats zit, waar men hem htct verwachten zou, namelijk hele maal bovenaan dc kaart, ongeveer in het middenHclpfs is er geen prijs uitgeloofd voor hef oplossen van deze puzzle .Truman is bereid, een ontmoeting te hebben met Stalin, maar hy wil zich daarvoor niet buiten Amerika begeven. De president der Verenigde Staten 'deelde dit gisteren mee op zijn wekelijkse persconferentie. Van tal van zijden is.na dc mislukking der Londense conferentie de idee voor een ontmoeting dér Grote Drie. Truman. Sta^n en Attlce, geopperd. Tru man zei, dat h(j znlk een ontmoeting zou toejuichen, maar Stalin moest ervoor naar, Washington komen. Truman zé!'.Verder, dat hij geens zins ontmoedigd was. avef de mis lukking van de conferentie. De vre de zou naar zijn mening „mettertijd zegevieren". In het Engelse.Lagerhuis* heeft gisteren Bevin verslag uitgebracht over de conferentie van de Raad van ministers. Engeland wil er voor zorgen, dat het. Düitse volk van de mislukking geen nadelen onder vindt. Wij zullen trachten de pro ductie op te voeren en het Duitse volk een redelijke levensstandaard te bezorgen zónder het voor te trek ken bij andere bevrijde volken. Ons streven blijft, van Duitsland een po litieke en economische eenheid te maken onder geallieerdtoczichtf Dat was de hoofdinhoud van de réde van de Engelse minister, die hét parlement aanried, de kwestie na het Kerstreces rustig te bespre ken.. Op 22 en 23 Januari za! zulks, naar speaker Morrison aan* het slot van de zitting mededeelde, geschie den. Paul van Zeeland kondigt nieuw congres aan Paul van Zeeland heeft te Bata- Naar de vluchtelingenkampen aan de Britse zijde van» de -grens zijn noodvoorraden levensmiddelen ver zonden en de organisaties voor de contrólé op vluchtelingen zijn pa raat. Het Duitse bestuur van Slees- wijkHolstein heeft bekend ge maakt. dat uitgewekenen, die geen contrölekamp passeren, geen levens middel en kaarten zullen ontvangen en dat hun geen onderdak zal wor gden verstrekt én dat zij naar de Russische zone zullen worden lerug- gezondcnT De Amerikaanse zone. die meer dan een jaar last heeft gehad van vele duizenden illegale grensover schrijdingen, heeft haar contrdle op nieuw verscherpt. De Amerikanen hebben nu langs hun 480 kilometer lange grens met de Russische zone een organisatie van grenspolitie, be staande uit 14 bureaux. 192 posten en 1040 Duitse grenswachten. Tot dusverre hebben de Russen In een met bloemen en palmen versierde Prinsenkerk heeft liet Nederlandse Zendingsgenootschap vandaag op plechtige en feestelijke wijze haar 150-jarig bestaan .her dacht, in tegenwoordigheid vah ta! van vertegenwoordigers van over heid, kerk en zending. Prof. dr. H. Kraemer heeft in zijn herdenkingsrede uitvoerig ge sproken over wat het werk der zending in Indonesië gedurende de laatste 150 jaar heeft,verricht cn hij besprak ook rle gewijzigde ver houding tussen kerk cn zending zoals die in de laatste decennia is ontstaan. De- vertegenwoordiger'- van de regering, minister .L. GÖtzen. heelt het bostuur van- het genootschap gelukgewenst met dit jubileum en medegedeeld dat het de Koningin heeft behaagddc president-direc tor van dc Nederlandse zendings corporaties dr. K. J. Brouwer te Ocgstgècst, die een groot aandeel heeft gehad in de bloei van de zen- ding in dc laatste - tientallen jaren, te benoemen tot Ridder in do OrcL vah de Nederlandse Leeuw. Wy komen in öns blad van morgen img uitvoerig op dqze bijeenkomst terug. Het is wel gebleken, dat de Injectie, welke prof. Romme.de Kamer toe diende in de zitting van Woensdag, haar uitwerking' niet heeft gemist- Maakten »vjj reeds melding van de moties Romme en De Groot, ook mr. Vonk wilde niét achterblijven en diende als klap op de yünrpeil een motie in tegen.'s ministers salaris: Scherpere vorm van afkeuring van Het ministeriële beleid had men zich raoeliyk kunnen voorstellen 1 Daarbij kwamen nqg een motie vah dé heer'Schouten"om de behandeling van def begroting uit te stellen én een van mr. De Kort over de financiële gelijk stelling van bijzonder en openbaar onderwijs in de West. Dat -was het emotionele slot van/een Kame«zit ting, die, aanvankelijk dor begon. ren doen dat. Uit de algemene klacht blijkt, dat wel gerealiseerd wordt de armoede, waarin Neder land verkeert. Z.i. is de levens standaard nog te hoog; deze zal vermoedelijk nog tërug 1 moeten gaan. Er is een tp grote consumptie van nfet-essentiële goederen. Een systeem van vaste prijzen voorde tuinbouwproducten, zoals de heer Vondeling wilde, acht spr. buitengewoon moeilijk. Misschien* is er een andere bevredigende rege ling te bedenken. In verband met de vragen over het weer op de bon brengen van enige artikelen zegt spr., dat de re den daarvan is het feit, dat de tar- we-voorzienlng ongunstig is. Daar-- bü zijn de vooruitzichten, onzeker. Spr. wil geen onnodige risico's ne men en meent beter nu wijziging aan te kunnen brengen. De tarwe- positie is thans verzekerd tot 1 April. Bg de voortgezette behandeling brachten de heren Stapelkamp - en Romme weer enig leven in de brou werij, door Bezwaren temaken te gen de post voor salaris vgn de se cretaris van. de minister. Na dit korte interinezzo kwam weer een lange rij, sprekers aan het woord, die de belangen der vissers op alle wateren bepleitten en aan- drongèn-op bescherming van de vis stand. Veel nieuwe gezichtspunten levert dit onderwerp, trouwens -niet op, of het móest Zijn, dat, dè minis ter inzijn "repliek ongevraagd nog even de „Willem Baréndsz" aan sneed en mededeelde, dat het Min. MOTIE-ROMME AANGENOMEN ,De West-Indië motie, van prof. Romme werd dooi: alle fracties overgenomen behalve door de C.P.N. De motie-De* Groot inzake het optreden van Nederlandse mili tairen bij Bondowoso achtte de Ka mer blijkbaar overbodig, evenals de motie-Schouten. De. motie-Dé Kort werd. tot nader datum uitgesteld, terwtjl de heer Vohk ook geen suc ces had,'al washet verschil maar klein (4432)De begroting werd hierna aangenomen. Landbouwbegroting Na dit stormachtige einde van de begroting voor O.G. ruimden de ministers Jonkman en Götzen het veld en werd hun plaats ingenomen: door minister Mansholt, teneinde de bégroting van landbouw en vis serij voort te zetten. Een lange rij van sprekers, allen deskundigen, op landbouwgebied voerden het woord. Ovéï bet alge- meen leverden deze redevoeringen niét veel nieuwe gezichtspunten, zij waren, een getrouwe afspiegeling van wat reeds zo.vele keren eerder •werd gezegd: .meer en beter onder wijs, herziening van de productie en uitbreiding van de cultuurgrond. Speciaal' de heer Vondeling (Arb.) legde op'déze factoren, nog eens de nadruk. In zyn beantwoording zei minis ter Mansholt, dat het.prijsbeleid in het algemeen, onjuist geacht wordt, ""-^ere groep klaagt en ook de boe van Sociale Zaken doende is met de positie der bemanning. Het hoofdstuk „vissery"** wprd hierna z.h.st. aangenomen. Egttiisatlp-fonds voor de landbouw Om half twaalf werd nog, eèn aanvang' gemaakt met d% behande ling van het wetsontwerp tot vast stelling van, de begroting van het lan db ouw-egai isatief onds." De heer Droesen (K.V.P.) be toogt, dat de last van f 500 millioen een der ernstigste obstakels is om tot sanering der rijksbegroting te geraken. Spr. bestempelt het beeld, dat de minister van de landbouw heeftgegeven als scheef. Er zjjn boeren, die minder inkomen hebben dan de landarbeiders. Tenslotte vraagt hij geen premieheffing voor bedrijfspensioen ten behoeve van klline 'tuinders in te voeren zonder tevens een kinderbyslagregelmg af te kondigen. De heer Borst (C.P.N.) betoogt o.m., dat de minst draagkrachtigen niet geholpen zyn. De prijzen zijn voor de consument te hoog. Z.i. ligt hier een terrein voor sanering. De heer Vondeling (Arb.) bepleit de wenselijkheid nog andere artike len .in aanmerking te doen komen voor afroming van exportwinst. Minister Mansholt merkt op, dat in de toekomst het fonds ook van belang zal kunnen zyn om de pro ducenten te steunen. Dekwestie van afroming van exportwinsten op andere artikelen zal spr. overbren gen aan de minister van economi sche, zaken. Het "wetsontwerp wordt hierna z.h.st aangenomen. Eveneens wordt aldus goedge keurd het wetsontwerp wijziging landbouwcrisis wet 1933, voedsel- voorzieningsbesluit en besluit tucht rechtspraak, voedselvoorziening, alsmede verlening van de bevoegd heid tot vaststellen, wijzigen en in trekken van de reglementen der commerciële lichamen 'bij de be drijfschappen van de minister van landbouw, vissery en voedselvoor ziening. Even ma middernacht is de ver gadering verdaagd tot'Vrijdagmid dag. "V West-Java- conferentie wenst voorlopige regering In een resolutie, die de West- J.ava-conferentic vandaag inet zeer grote meerderheid van stemmen via, waar hij als BelElsch lid der heeft aajiEciimncn, sm'cckt rtc con- t>NO-commissie van goede dien- ferentie zich ër voor uit, dat in een sten vertoeft, medegedeeld, dat komende Wcst-Java-confcrcntie vermoedelijk in Mei, een gemeen-,! een voorlopige regering voor West- schappelijk congres zal worden ge- Java zat worden ingesteld, goba- Miouden van de Europese orgënisa- secrd op dc status van Negara en lies, die streven naar het tot stand cc" Voltavertesetiwoordifrmg. brengen van een Europese werkge meenschap. De vier deelnemende organisa ties zijn de onafhankelijke Liga voor Europese samenwerking op economische grondslag, Churchill's comité voor de oprichting der Vér. Staten van Europa,' een overeen komstige groep te Parijs, die onder leiding staatr van Edouard Herriot en de Néder'audse federal istcn- organisatie» onder leiding van' dr. Brugman. Tot 11 Januari dekens voor gerepatrieerden Het centraal distributiekantoor deelt mede. dat'de geldigheidsduur van de in October 1947 uitgereikte speciale aankoopvergunningen voor dekens, met de opdruk „gerepa trieerde" is verlengd lot en met 15 Januari 1948. De commissie voor goede dien sten heeft gisteravond een com-" muniqué uitgegeven, waaruit blijkt, dat gisteren op de RenvIUé een vergadering heeft plaats gehad van -de technische commissies tot uitvoering van dc order tot het staken van het vuren met verte genwoordigers van dc commissie voor goede diensten. Het uitgangspunt van de bespre kingen was het plan 'van de com missie „voor goede .'diensten, dat diende om de order onmiddellijk effectief te maken. Over dit plan zijn inmiddels reeds -memoranda Van Nederlandse en Republikeinse zijde gepubliceerd. Het communi que van gisteravond zegt, dat na dc laatste vergadering besprekin gen zijn gevoerd met het Neder landse opperbevel, waarop de na dere verklaringen, waarom werd verzocht, zijn gegeven'. De Neder landse commissie heeft medege deeld, dat een memorandum zal worden opgesteld, waarin de Ne derlandse zienswijze inzake het plan van de commissie voor goede diensten, aangevuld met de thans gegeven nadere verklaringen, zal •worden uiteengezet. De Republi keinse commissie verklaarde het plan aangevuld ipet de thans gege ven verduidelijking te zullen aan vaarden als basis voor besprekin gen. Het communiqué zegt tevens dat de Nederlandse voorstellen op het oorspronkelijk plan dus voordat de verklaring was gege ven en gepubliceerd in het Neder landse memorandum zijn be sproken. De Republikeinse com missie kon deze voorstellen als af zonderlijk planniet accepterèn,, omdat zij slechts een deel van het: plan der commissie voor goede diensten bevatten. De Nederlandse commissie is echter van mening, dat de Nederlandse voorstellen punten bevatten/die onmiddellijk effectief zouden kunnen zijn cn heeft de commissie voor goede diensten- verzocht de voorstellen te willen ondersteunen. me9egewerkt door te trachten het vertrek uit hun zone tegen te gaan en reizigers tussen de zones hebben de laatste tijd mekling gemaakt -van verscherpte waakzaamheid der wachten, aan de Russische zijde van de grens, waar ookde waarschu wing was aangeplakt, dat op illegale grensoverschrijdingen zou worden, geschoten. De minister van Binnenlandse Zaken heeft aan de gemeentebestu ren medegedeeld, dat er zijnerzijds gècu bezwaar tegen bestaat om pensioenen, welke ten Jaste van de gemeenten komen voor 25 Decem ber met 25 procent te verhogen, De cacaopositie van ons land is allengs precair geworden. Naar in vakkringen verluidt, zal de voor raad cacaobonen indien de choco ladeproductie in de huidige om vang gehandhaafÖ zal blijven, slechts toereikend zijn tot onge veer hal'f Februari. De wereld- cacaoprijs is sterk gestegen, zodat indien de jregering zoq besluiten iom cacaobonen te kopen, de pro ductie duurder zal worden. Moge lijk wordt derhalve geacht dat de fabricage gericht zal worden op het z.g. gevulde goed. In de bilmrtzaal van de Harmo* nie, waar óuu toeschouwers aanwe zig waren zyn uqnueruagnuaaag de wcüsirijuen ocgonnen om a© hoog ste u tel van ue iNedenanoae ,ou- jart'-wereldhét: JióöXqK&sséTsam-: jjioenscnau ancrc caure «ïö/Z. Deel nemers zijn de vier roemruchte ma- tauoren v an ae BoJ, de Leeuw;. Van vjifct en öw'eenng, voorts de Benja min' van de hooiUklasse Kees de riuytcr, uie een Kampioen dn de dop is, cie secure Jacoos, de paa gepro- moveerue nuoach en de in ciegrada- uegevaar verkeerde Hagenaar ïvititz, cue de laatste leans krygt om. Zich in dit selecte gezelschap té naiiühaven. t De meest interessante party was die van Lubach tegen cie wereld- Kam pioen. j£,un nut'ug sci'ie.tje van 35- van acquit gal Duoach het zelf vertrouwen dat onontbeerlijk voor hem was óm- nietvan de- aanvang al door v. d. Pol overklast te wor den. fs'a 4 beurten stond hjj slechts 13 caramboles achter. Toen liep de wereld kaïnpioen uit met een serie van 81, door ketsen afgebroken en de SLand na 7 beurten, was 312- 115. Lupach liet 2ich door de achter stand niet ontmoedigen en liep een. flink stuk in met een subtiel opge bouwde serie van 103. Een nul"van, van de Pol gtif hem gelegenheid om met ecu nieuwe reeks van 107, zo ragfyntjes bijcengcstrookl als geen deelnemer aan dit tournooi hem had kunnen verbeteren, in is lopen tot 327257. Van. de Pol, uit zijn evenwicht gebracht werd in de elfde beurt gepasseerd door de Ha genaar. Maar in de dertiende beurt .maakte van de Pol dc 400 vol. Het was met de hakken over de sloot Lubach heeft in deze party een opmerkelijke prestatie verricht gezien ds achterstand welke hy in de aanvang had gekregen en die hy bijna geheel inliep. Kees de Ftuyter, die ziek en daar door ook moreel in slechte conditie was, kon het tegen de Leeuw niet bolwerken, Het was een strijd tus sen een reus en eèn dwerg, tussen een professor en een eerste jaars student, In 15 beurten maakten de heren de party uit, de Ruy ter .bleef op'277. staan. De stand ha de eerste dag luidde: „xzcaold.luidde :Lee KONING MICHAEL nccnit afscheid van Prinses Anne, kort voor haar ver trek 'naar huis. Ook dc koning wiens veclouingsplannen door dc Roemeense regering in de waf zijn gestuurd, is uit, Lausanne vertrokken met\ bestem ming Boekarest gew. caramb: alg. Van de Pol 2 800 gem. 38.10 de Leeuw 2 SOO 36.66 Van Vliet 2 800 29.63 Metz 2 800 21.05 Lubach 0 7Ê5 28.65 Jacobs 0 644 23.85 de Ruvter O 599 14:98 Swecring 0 182 12.13 VEEL ZACHTER DES NACHTS Weersverwachting:, Ifeldls van Vrijdag avond tot Zaterdag- avond; Wisselende bewol king met enkele re genbuien. Vtcl r.ach* ter des nachts. Over dag Jn het Noordpn Van het land onge-,'.. veer dezelfde tempo- ratuur als vandaag, in. het Zuiden nog Iets zachter. Meest matige wind tussen Noord-West en Noord. - Dcc.: Zon op 8.45 uur. onder 13,30 uur Mnao op 13.08 uur. '21 Dee.: Waterstanden Hbttcrdam: Ie tij 10.01 uur, 2e tij 22.58 iiur. /.Waarnemingen (hedenmorgen 8.40 u): luemdruk ÏS7.3; Z.W. 3 wind; l.ï temp.; max. temp. 2.2 (gistermiddag 2.40 u.j- min, temp. 0.0 ^gistermorgen 8:40 u.)' Weersgesteldheidmotregen. - "I - |v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1