r- TRUMAN VRAAGT VOOR EUROPA 17 MILLIARD DOLLAR HET EOTTEEI)AMSCH PARCDL Slechts vijf procent der oorlogskosten Marshall's tien geboden Kamer keurt wijziging wet Enquête-commissie goed VOORWAARDEN: Rechts maakte nogal bezwaren Nieuwe vakbond in Frankrijk Nieuw record van de Leeuw j Red en A dm. Lange Haven 14f, Schiedam tt*U 69300 Abonnement sprip per week 31 cent per kr rtaaU fd 4,losse nummer» 0,W DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier: Amsterdaxnsche Bank te Rotterdam Pi- Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th. Ramaker Zaterdajr 20 December 1947 Vrij. onver veer d Zevende jaargang, No. 297 PLAN-MARSHALL VOOR AMERIKA'S CONGRES In. een tienduizend woorden tellende boodschap heeft presi dent Truman Vrijdag bet Amerikaanse Congres verzocht sijti goedkeuring te hechten aan het plan-Marshall, Wanneer aan de wensen van de president die in zijn boodschap het plan- Marshall als ultimum remedium tegen totalitarisme in Europa voorstelde wordt voldaan zal Europa in 4*4 jaar (van 1 April 1948 tot 30 Juni 1952) zeventien milliard dollar krijgen, Truman verzocht om speciale toewijzing van 6,8 milliard dollar voor de eerste vijftien maanden. Het plan zal in totaal slechts 5 kosten van wat in de laatste oorlog besteed werd, en minder dan 3 van het nationale inkomen tijdens vier-en-e en-kwart jaar van de „Marshall-; periode". Hoe de gelden over de zestien verschillende landen zullen worden verdeeld, gaf Truman niet aam de gedetailleerde cijfers zullen waarschijnlijk in Januari worden bekend gemaakt. Aan ieder hulp-ontvangend land zal worden gevraagd, aan zeven basisvoorwaarden te voldoen: 1) bevordering van de industriële en landbouwproductie, teneinde de deelnemende landen weer in staat te stellen onafhankelijk te worden van buitengewone economische steun van buiten; 2) het nemen, van financiële en monetaire maatrege len tot stabilisatie van de lands- valuta of handhaving van een juist te achten wisselkoers en herstel of handhaving van het vertrouwen ih het monetaire systeem van elk land; 3) samenwerking met andere deelnemende landen tot verminde ring van de handelsbelemmeringen; 4) het op efficiënte wijze gebrui ken van de hulpbronnen van ieder deelnemend land en het nemen van noodzakelijke maatregelen, tenein de een doelmatig gebruik van alle goederen en diensten, welke door de V.S. beschikbaar worden ge- PAROLOSCOOP 'Mohammed en de berg '"POEN wij onlangs aan iemand, die in de/gelegenheid was de stemming in de Verenigde Staten te peilen, vroegen, hoe het daarmee op het ogenblik stond, antwoordde fty; „zeer anti-Russisch, beslist niet agressie/, maar zeer zelfbewust" Aan deze uitspraak en in het bij zonder aan het laatste gedeelte er van werden wij herinnerd, toen wij vernamen wat president Truman op zijn jongste persconferentie had ge zegd: „Ik wil Stalin best ontmoeten, maar alleen in Washington." Dit simpele zinnetje roept voor wie de moeite neemt er over na te denken een compleet beeld op van de ontwikkeling, welke de wereld in het algemeen en de Amerikaans- Russische verhouding meer speci aal heeft genomen sinds, latpn wij zeggen, 1943. Toen sleepte Roose velt ztfn zieke lichaam naar Tehe ran en Jalta, om in de letterlijke en figuurlijke zin ziin partner Sta- lan maar zover mogelijk tegemoet te komen; thans zegt de voor zover wij weten kerngezonde Truman: als Stalin mij spreken wil, dan komt hij maar bij mii. Achteraf is er in de Ver. Staten veel critiek geweest op de toegeef lijkheid van Roosevelt en zijn advi seurs aan de Russen. Wij weten natuurlijk best de re den van deze toegeeflijkheid. Roo sevelt en zijn adviseurs waren voor één ding bang: dat de heren in Moskou een afzonderlijke vrede met Hitier zouden sluiten. Heeft de kans hierop bestaan? Zonder enige twjjfel. Van deze omstandigheid heeft Stalin een dankbaar gebruik gemaakt, om Roosevelt en via deze ook Churchill onder een voortdu rende druk te zetten. En een deel van de narigheden, waar de wereld en in het bijzonder Europa thans onder te lijden heeft, zijn per sc een gevolg van deze politiek van appea sement toegeeflijkheid). TAEZE politiek is thans, voor het zover de Ver. St. betreft, voor bij. Marshall heeft met zijn plan voor West-Europa de Russen het initiatief uit handen geslagen en de jongste Alg. Vergadering der Verenigde Naties heeft laten zien, dat de Amerikaanse politiek het offensief heeft ingezet op alle fronten. Tenslotte heeft het verloop van de Londense Conferentie ge toond, dat de tijd. dat de Russen de voorwaarden konden stellen, welke zij wilden, voorbij is. Mars hall is in Londen niet-agressief. maar zeer zelfbewust opgetreden. En terwijl hee! wat mensen in de wereld angstig de vraag stellen, of de staatslieden uit het Westen niet beter hadden gedaan met toegeef lijker te zijn, met in 's hemelsnaam van Londen maar een tweede iVitün- Chen te maken (het zijn altijd weer de schimmen van Chamberlain en Bonnet, die rondspoken), verklaart iruman onomwonden: „Ik heb geen behoefte om met &taiin te praten; als hij mij nodig heeft, dan moet hij bij mij komen", maar hij voegt 'er geruststellend aan toe. dat lyi ervan overtuigd is, dat de vrede toch zal zegevieren. -München en de politiek van ap peasement hebben de tweede We reldoorlog niet kunnen voorkomen, integendeel, constateren wij achter af, zij hebben hem bevorderd. Wij zijn er van overtuigd, dat op het ogenblik een met-agressieve, zelf bewuste Amerikaanse puhtick in derdaad de beste is om de vrede te ïedden. De details van het programma, dat de definitieve versie van het plan-Marshall behelst, luiden zoals het in de boodschap van Tru man en in het 250 bladzijden tellend documentatiewerk van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken is vastgelegd, als volgt: 1. Het programma geldt voor het tijdperk van 1 April 1948 tot 30 Juni 1952. 2. Verdeling van het grootste gedeelte der gelden in de vorm van schenkingen, de rest in de vorm van credieten. 3. Het bedrag der toewijzingen steeds kleiner doen worden; in het laatste jaar slechts 1,6 milliard dollar. 4. Rekenen op een aanvullende hulp van 2,2 milliard dollar van de Wereldbank en particuliere beleggers en 1,7 milliard van Canada en Latijns Amerika. 5. Aanstelling van een administrateur, die de administratie van het plan-Marshall zal voeren en in overleg met de nationale adviesraad voor de financiële politiek over de verdeling van de schenkingen en credieten zou moeten beslissen. 6. Benoeming van een „algemeen ambassadeur" in Europa, die geaccrediteerd zou worden bij de permanente organisatie der 16 landen. 7. Voor aangelegenheden, die verband houden met de buiten landse politiek, moeten instructies van het ministerie van buitenlandse zaken worden afgewacht. 8. Andere landSi, die bereid zijn aan de noodzakelyke voorwaar den te voldoen, moeten in de gelegenheid worden gesteld bij het programma te worden ingeschakeld. 9. Landen, die in strijd met de voorschriften handelen, moeten van hulp worden uitgesloten. De ontvangende landen moeten worden verplicht, deviezen- winst, uit de verkoop van goederen, in het kader van het plan- Marshall ontvangen, te storten in een fonds, dat onder gedeel telijk Amerikaanse leiding gebruikt zal worden voor herstel doeleinden. - A0. GEORGE C. MARSHALL componist van het plan steld, te verzekeren; 5) bevordering der productie van bepaalde grond stoffen, waarbij de aanschaffing van deze grondstoffen door de V.S. ter voorraadvorming moet worden vergemakkelijlct: 6) op een speciale rekening moet in de valuta van het betreffende land het equivalent worden gestort van het bedrag, dat gemoeid is met de hulpverlening in de vorm van schenkingen. Dit be drag mag alleen worden gebruikt op een wijze zoals tussen de betref fende regering en de V.S. wordt overeengekomen; 7) inlichtingen omtrent het gebruik van de gebo-. den steun moeten in het binnenland worden gepubliceerd en aan de V.S. worden verstrekt, terwijl ook op gave moet worden gedaan van de vorderingen, welke zijn gemaakt door overeenkomsten met andere deelnemende landen'en met de V.S, Voorschot Het door president Truman inge diende voorstel houdt een bepaling in betreffende het ontvangen van een voorschot van 500 millioen dol lars van de Reconstruction Finance Corp.. welk bedrag kan worden be nut voordat overeenkomsten zijn tot stand gekomen, mits de voor hulpverlening in aanmerking ko mende landen reeds formeel hebben te kennen gegeven, dat zij zich aan de bovengenoemde voorwaarden zullen houden. ^ok schepen Voorts dringt president Truman er op aan. dat tijdelijk in de oorlog gebouwde Amerikaanse schepen aan Europese landen zullen worden overgedragen. In verband met het wereldtekort aafi staal dient deze verkoop of overdracht van schepen gepaard te gaan met een vermin dering1 van het aantal nieuw te bou wen schepen in de hulpontvangende landen. De kosten voor het econo misch herstel van Duitsland zijn in het plan, opgenomen, behalve voor de eerste 15 maanden van het plan, voor welke periode afzonderlijke middelen tot oen totaal bedrag van 800 millioen,dollars door het leger bij het congres zullen worden aan gevraagd. Het thans ingediende programma is gebaseerd op het vertrouwen, dat over enkele jaren het normale han delsverkeer geleidelijk zal worden hersteld. Zodra dit herstel is tot stand gekomen, zal de abnormale vraag ten laste van het westelijk halfrond kunnen worden vermin derd. Uit de door het ministerie van buitenlandse zaken opgestelde aankoopschema's is gebleken, dat bijna de helft van de aangevraagde middelen waarschijnlijk zal worden gebruikt voor aankopen buiten de V.S. Wat de hulpverlening aan China betreft, deelde Truman mede. dat hierover in. de volgende zitting van het congres voorstellen zullen worden gedaan. De leningen zullen worden ver strekt door bemiddeling '*an de cx- importbank door de bovengenoemde administrateur, die de vet vntwoor- delijkheid zal dragen voor de hier over te nemen beslissingen. Nederland op de vijfde plaats Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft aan de pers verklaard, dat Enge land. Frankrijk. Italië, bezet Duitsland en Nederland naar verwachting de voornaamste landen zijn. die voor toewijzing volgens het plan-Marshall in aanmerking zullen komen. Reuter's correspondent schrijft, dat het- niet vermelden van. gede tailleerde bedragen voor elk land apart waarschijnlijk zyn grond vindt ïn de overweging dat de eco nomische situatie van. maand tot maand verandert, en verder ten doel heeft, dat Amerika het hoofd kan bieden aan mogelijke politieke factoren, die bij de uitvoering van htt pKn naar voren zullen treden. Vele passages uit Trumans boodschap aldus Reuter zullen in Europa weinig -bijval ontmoeten en doo- de tegen standers van het pian-Marshall worden uitgebuit: zoals de voorwaarden die aan de deel nemende landen zullen worden opgelegd „ter juiste aanwen ding" van de geboden hulp. Al deze passages zijn evenzovele concessies aan hèt Congres, dat, met een meerderheid van republi keinse tegenstanders van de hui dige regering, niet a! te sympathiek tegenover het plan staat. De New York Dailv News wist •/(lis melding te maken van het bestaan van een compleet republi keins „concurrentieplan" een ontwerp van Vandenberg en Herter dat zou afwijken van het plan- Marshall tn waarmee veel minder grote bedragen zouden zijn gemoeid. Het Londèns beleid Het Londcns beleid is, naar het oordeel van velen, in onze parlemen taire geschiedenis een zwak punt. Veel is reeds over deze materie ge schreven en evenveel fantastische voorspellingen omtrent de uitslag van een eventueel te houden onderzoek, werden reeds gedaan. Wat is er dan tijdens die Londense periode wel gebeurd en hoe was speciaal het financiële beleid? Het desbetreffende voorste! van wet van de enquete-commissie regeringsbeleid '19401945 tot wijziging van enige bepalingen der „wet van 5 Aug. 1850 tot regeling van het regt van onderzoek" maakte gistermiddag deel uit van de Kamerdebatten. En wel speciaal trad hier de principiële vraag naar voren in hoeverre de commissie bevoegd is enig verhoor af te nemen inzake het besprokene in de Ministerraad. Namens de'minderheid der com missie verdedigde de heer Algera (A.R.) een amendement dat beoog de vast te leggen dat geen verhoor geoorloofd is met betrekking tot de beraadslagingen in de ministerraad. Hij is van mening dat de enquete- commissie niet meer rechten dient te hebben dan waarover de Kamer beschikt door middel van de inter pellatie. Zijn fractiegenoot, de heer De Wilde ging nog verder en betoogde, dat door de wijziging van dc wet de rechtsstaat ondermijnd wordt. Het moet niet kunnen voorkomen, dat een Nederlands burger achter af beroofd wordt van de bescher ming. die hij in een bepaalde positie genoot. f Oolc de heer Sassen (K.V.P wenst niet zover te gaan als de commissie voor wat betreft het on derzoek naar de gevoelens, geuit in de Ministerraad. Ten aanzien van het verschoningsrecht is z.i. de Kroon de enige autoriteit, die be slissen kan. De heren Korthals (Vrrjh.) en Schmal (C.H.) hebben ongeveer de zelfde bezwaren. Ooit zij zijn van mening, dat de beraadslagingen in de Ministerraad vertrouwelijk die nen te blijven. De heer Le Poole f Arb.) daaren tegen betoogt, dat de Kamer, die het enquete-voorstcl heeft aanvaard ook dit voorste] dient aan te nemen. De heer -Donker (Arb.) beant woordt de spreker In een uitvoerig betoog. Hij toont aan de hand van verschillende voorbeelden aan, dat de vertrouwelijkheid van de minis terraad ln het verleden dikwijls Is opgeheven, wanneer het algemeen belang dit eiste. Z.I. moet het be lang der vertrouwelijkheid vvjjken voor het grootere belang der en- quete. Hierna dient de heer Sassen een amendement in, volgens hetwelk ministers en gewezen ministers slechts mogen worden verhoord, of ondervraagd over in de raad van ministers gevallen beslissingen en de gronden waarop deze rusten. De heer Algera (Arb.) verklaart zich hierop ^bereid zijn. amendement in te trekken ten behoeve van dat van de heer Sassen. De reactie op dit araendement 1», dat de heer Le Poole (Arb.) een sub-amendement indient beogende een uitzondering te maken voor da periode gedurende welke de Staten Generaal niet hebben kunnen func- tionneren. Het sub-amendement-Le Poole wordt aangenomen met "5 tegen 30 stemmen. Het amende ment-Sassen wordt verworpen met 38 tegen 27 stemmen, waarna het betrokken artikel wordt goedge keurd met 36 tegen 29 stemmen. Een motie van de heer Romme om de leden der enquete-commissie een vergoeding voor reis- en ver blijfkosten toe te kennen, eemaaKt bij hun werkzaamheden ten behoe ve van de commissie wordt z.h.st. aangenomen. Minister van Marine: men noemt de naam Duyveman (Van onze Haagse redacteur) Sedert enige tijd wordt in verband met de vacature aan hot ministerie van Marine de naam genoemd van de hoofd-officier der administratie der tweede klasse van dc Konink lijke Nederlandse Marine, S. D. Duyveman. Een benoeming is even wel niet te verwachten voordat dr, Beel in Nederland teruggekeerd zal zijn. Men neemt in kringen van het ministerie aan, dat minister Fiévez toch nog de begroting van Marine in de Kamer zal verdedigen, ofschoon het niet verheeld kan wor den, dat minister Fiévez grote be zwaren heeft tegen de bezuinigin gen die op deze begroting zijn aan- geb* acht. Beel's laatste beroep op de republiek Minister-president Beel heeft Vrij dagavond voor radio-Sumatra een „laatste beroep" op de republiek gedaan,. Hij zeide o.m.: „De federatie, waarnaar Indo nesië streeft, zal zo spoedig moge lijk haar vorm moeten vinden. Te recht is aan deze wens uitdrukking 'gegeven in de proclamatie van het 'Komite "Indonesia Serikat. De Ne derlandse regering vertrouwt met u, dat ook de republiek Djogja thans daadwerkelijk het bewiis zal willen leveTen bereid te zijn. met u en ons tezamen de voorgenomen staatkun dige opbouw mede te voltooien. Het zal ten zeerste zijn te betreu ren, indien dit appèl, dit laatste ap pèl niet werd verstaan. Ik kan hier aan moeilijk twijfelen tenzij onver antwoordelijke elementen de boven toon zouden voeren, doch dan moet ik als mijn overtuiging uitspreken, dat het de hoogste tijd is. dat deze elementen niet langer in de leiding waai*van zij de hoge verantwoor delijkheid dan blijkbaar niet be seffen hun plaats innemen." IJ. JP, verneemt dat de Indone sische delegatie vandaag ln een ge heime vergadering heeft besloten een briefje op te stellen aan de Com missie van Drie ter beantwoording van het laatste beroep van dr. Beel. In republikeinse Icringpn verklaart men dat dr. Beel de bemiddeling van de Commissie van Goede Dien sten voorbij heeft gelopen. In Je Veiligheidsraad is gisteren besloten dat Australië (welk land na 1 Januari geen deel meer uit maakt van de Raad) ook na zijn uittreding lid zal blijven van de commissie va», goede diensten voor Indonesië. „Overleg nauwelijks vruchtbaar" Van Mook beschuldigt de Republiek Aan het einde van de tweede West-Java conferentie heeft dr Van Mook gezegd, dat het geen betoog behoeft dat onder de huidige poli tieke en economische omstandig heden de besprekineen met de re publikeinen nauwelijks vruchtbaar kunnen zijn. Wij willen, zei hij, ech ter niet liever dan onze hulp aan bieden aan de «UNO-commissie van goede diensten. Aangezien Djogja heeft geweigerd een einde to maken aan het terreur- regime, legt de Nederlandse rege ring er met klem dc nadruk op geen troepen uit de sedert de politionele actie bezette gebieden terug te trek ken. Er zal geen fundamentele wij ziging komen in deze houding alvo rens de taken kunnen worden over gedragen aan een wel gediscipli neerd politieleger aldus de It.-G.G. Dr, Van Mook beschuldigde de re publiek vr ven -de -tactiek van de verschroeide aarde toe te passen. In z.ijn slotopmerkingen zei dr Van Mook nog: „De strijd van Djogja te gen ons is .oen zinloze strijd. Er was een tiid dat de samenwerking nabij schoen, maar Diogja heeft dat ogen blik laten voorbijgaan. Verliezen Nederlandse strijdkrachten Dc regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in dc afgelopen weck de navolgende verliezen zijn gc^poorteerd Koninklijke Marine: mar. G. J. Goossens. uit Apeldoorn; gesneu veld 15 December 1947. Overleden t.g.v. bekomen verwondingen uil auto-ongeval. Koninklijke Landmacht: sold. P. N. van d«A* Hoeven uit Benthuizen: sold. Jr. Pijnenburg uit Tilbure; 3oid. \V. Rietkerk uit Leiderdoio: sergeant J. W. H. Timmermans u»t Broekhuizen; sold, le kl- W. G. Beyer uit Ste'endercn (Gld.): sold. J. Dijkhuizen uit Scheveningen: korporaal J. Bakker uit geni. Los ser (Ov.); sold. G. van der Wouüe uit Eindhoven. Kon. Ned. Ind. leger: Soend. sergt. Hamm uit Ned. Indië: Mad. sold. 2e kl. Ifie Sanniman uit Ned. Indië; Macl. sold. 2e kl, Barisan, Matfai uit Ned. Indië; Mad. sold. 2e kl. Barisan, Markiah uit Ned Indië; Mil. sold. 3e kl. Infie, De Rooze J. G. K. uit Ned. Indië: Man. sold. 2e kl. Jnfïe, P. H. Koagomv uit Ned. In die. Kerstfeest ja behalve wijding toch ook feest. Waarom zou deze kleuter dan wachten tot 25 DecemberEn ah de boom versierd moet worden, dan mag hij toch ook u-cl een feesthoed opzetten? Jonkman vertrokken Minister Jonkman is.vanmorgen naar Indonesië vertrokken. „De ontwikkeling in Indonesië maakt het volstrekt noodzakelijk" al dus de minister „dat onmiddel lijk begonnen wordt met de vor ming van de federale Verenigde Staten van Indonesië". Force Ouvrière breekt met C.G.T. (Van onre correspondent) PARIJS, 20 December Het grote feit van de dag is de breuk in de C.G.T. Het congres van de Force Ouvrière heeft met over weldigende meerderheid een re solutie aangenomen waarin dc arbeiders worden opgeroepen tot het stichten van nieuwe vak bonden, departementale unies van vakbonden en national»» be roepsfederaties. In afwachting van een stichtingscongres zal dc, nieuwe beweging voorlopig worden geleid door de centrale groep Force Ouvrière. De nieuwe vakbeweging zat vrij en democratisch zijn, gekant legen iedere poging tot persoonlijke macht in het binnenland en wat hel buitenland betreft tegen cte póli- tiek van twee cikaaf bestrijdende blokken, dio de wereldvrede be dreigen. De vertegen wooi dicing van Force Ou vr rare in het bestuur van de C.G.T., de secretaris-gene raal Léon Jouhaux cn 4 anderen hebben hun ontslag genomen. RUSSEN EISEN BERLIJN OP Indien West-Duits!and één wordt In de Tagli-he Rundschau, het blad van de Russen in Berlijn, was j gisteren voor dc tweede maal in twee dagen de m bedekte termen vervatte waarschuwing te lezen, j dat indien in Frankfort een West- Duitse legering zou worden ge vormd voor „Bizuma", de Weste lijke geallieerden het „verzoek' zouden krijgen, Berlijn le ontrui men. RET-dienst op de feestdagen De directie van de RET maakt bekend, dat op de beide Kerstda gen de trams cn autobussen zullen rilden als op Zondagen (8.00— 24.00 uur). Op 2e Kerstdag zal de dienst op verschillende lijnen wor den versterkt. Op Oudejaarsdag zal gedurende de dag- en avonduren de normale weekdagendienst worden gereden. De dienst zal evenwel niet te 24.00 uur eindigen, doch te 1.30 uur. Te 1.30 uur vertrekken de laatste trams en autobussen van de begin punten voor het maken van een volledige rit. Hierna komen nog de ïnrukritten naar de betreffende remises. Op Nieuwjaarsdag, 1 Januari 1948. zal gereden worden als op Zondagen (8.0024.00). Ook op deze dag zal de dienst worden versterkt. M.s, Anncnkerk over- sedragen Vrijdag is het op de werf Wilton- Fycnuord le Schiedam gebouwde motor-, vracht- en passagiersschip „Anncnkerk" aan de rederij, „de Verenigde Scheepvaart Mij," in Den Haag overgedragen. Ir. S. van West wenste dc rede rij met dc nieuwe aanwinst geluk: waarna de heer G. W. Bakker, ad- minislrrtteur van V.N.S, verklaarde het schip over te nemen. Kapitein Rhodes gaf vervolgens het teken tot het verwisselen der vlaggen, Dc opdracht tot bouw van de ..Annenkerk" die een diaagvermo gen heeft van 11.500 ton, werd in Februari 1040 pegevcn. Zij is thans het 32ste schip van de red.e- rij: voor de oorlog bestond de vloot uit 23 schepen. Op 27 Mei zal de Annenkerk haar eerste veis van Rotterdam naar Australië aan vaarden. Indien het le Jalta overeengeko men v ie rmogendh eden bestuur voor Duitsland fictief wordt, aldus het blad, kan dat vanzelfsprekend met zonder consequenties blijven voor Berlijn. Vier Spaanse communisten ter dood veroordeeld Tegen vier iciders van de Spaan se illegale communistische partij is de dojdstral gebist. Zij stonden tezamen met 23 andere beschuldig den onder welke zich 7 vrouwen bevonden voor een militair ge rechtshof terecht. Een der beschul digden moest uit de zaal worden verwijderd, omdat hij een politie ke toespraak hield. Montgomery, op bezoek aan* dc Goud kust, droeg niet zoals gewoonlijk dc acht rijen lintjes op zijn uniform. Hij zei, gehoord te hebben, dat men die vele lintjes „fruitsalade" noemt! Van 'de Pol van de eerste plaats verdrongen De Leeuw vestigt met 373 een nieuw Nederlands record. Vrijdag middag heeft Piet de Leeuw, tij dens de strijd om het hoofdklasse kampioenschap 45/2 zijn partij tegen Jacobs gewonnen in vier beurten met een slót-serie van 373. Dit betekent een nieuw Nederlands record. Het oude record stond op zijn naam sinds het hoofdklasse kampioenschap in Apeldoorn in Januari j.l. met 317. Jacobs bleef op 99 staan. Hoogste gemiddelde 89. Met een moyenne van 100 en een serie van 373 had de Leeuw zijn visitekaartje op tafel gelegd en zijn aanspraken op de titel nog eens met de grootst mogelijke na druk onderstreept. Een grandioze prestatie van een wonderbaarlijk begaafd en wilskrachtig speler. Jacobs 99 4 89 24.75 de Leeuw 400 4 373 100. Van dc Pol had nog geen ander half uur nodig om met Jacobs af te rekenen. In 8 beurten was het pleit beslist, met als hoogtepunt een fonkelende serie van 179, opge bouwd in hoog tempo met impone rende trefzekerheid en enkele ge durfde verzamelstoten. Jacobs kreeg geen gelegenheid op gang te komen en bleef op 45 staan, van de Pol 400 8 179 50.— Jacobs 45 8 33 5.62 De Ruyter verdedigde zich moe dig, maar kon toch in genen dele op tegen ecji Van Vliet, die al zijn virtuositeit ontplooiend met zijn legendarische vlotheid en souples se alle moeilijkheden spelenderwijs oploste cn in 7 beurten de 400 vol maakte. Berouw na scomle Bakker V. tc Schiedam heeft speculaas, sprits, biesjes en hern hutters duurder verkocht, dan hij mocht. Bovendien' hield hij het voorgeschreven receptenboek met bij. De Rotterdamse prijzcntucht- rechter legde hem voor deze over tredingen een boete op van f 250.-. Duurder kwam de Rotterdamse ra- d i oh an del a ar O. uit, f 275.had hu in rekening gebracht voor Phi- lelta-radiotoestellen, type 208U en 209U en dat was tc veel. Zijn boe te bedroeg f 2250.publicatie van het vonnis werd gelast. Verder kreeg V. te Rotterdam f 100.— boele voor het le hoog verhuren van twee gedeelten van een pand te Ermelo. De rijwielhandelaar V. 't H. ver kocht de Gazellerijwielen te duur. Hii kreeg f 1250.— boete. Elisabeth's bruidstoilet De firma H. Both, Jongkindslraat 3, etaleert enkele dagen één meter van de zijde, waarvan het bruids toilet van prinses Elisabeth is ver vaardigd. Ook in de aanblik van een ge deelte van het materiaal van de bruidssluier zal vrouwelijk Rotter dam zich kunrfen verlustigen, van Vliet 400 7 160 57.14 de Ruyter 128 7 56 18.281 namelijk Het klassement na de tweede dag luidt: de Leeuw 4 1600 32 37.3 50.— van dc Pol 4 1600 40 182 40.— van Vliet 4 1600 44 160 36.36 Molz 4 1600 67 131 23.88 Lubach 0 1125 49 121 22.96 Jacobs 0 788 39 184 22.20 Sweering 0 696 37 145 18,81 de Ruyter 0 1028 58 174 17.72 Er zijn tot dusver 27 series bo ven dc 100 gemaakt. Weerbericht MBERWIND Weersverwachting, gel- AMlIg tot Zondagavond; Zwaar bewolkt met en kele tijdelijke opkla ringen, Nu en dan enige regen of motregen. In het Westen vAn het land weinig verandering in temperatuur, In liet Oosten zachter. Toene mende cu later, voor- lanKs Waddeneilanden, tijdelijk harde Westelijke tot Noord westelijke wind. 21 Dec.: Zon op 8.46 uur. dndcr 16.20 uur. Maan op 13.20 uur, onder Ö.4G uur 22 Deo.: Zon op 8.46 uur. onder 16.30 uur Maan op 13 32 uur. onder 152 uur 22 Dec.; Waterstanden Rotterdam: le tij lt 04 uur 18 Dec.: Waterstanden Rotterdam: le tij 7.47 UUI. 2e tij 20.23 uur. i Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam: 767.4 luchtdruk. Noord 2 wind. 6.8 temp.; max. temp.' 1 (gis- min. temp. 1.7 (gis termiddag 2.40): lermorgCn 8 401 W ecrsgesteldheid ■vaar bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1