r HET ROTTERMMSCH PAROOL Republiekneemt stelling tegen Beel's „laatste beroep" Johann Schweiger, correct man met zwart verleden Een lange muur met namen, gedenkteken in Vught Leiding Duitse C.D.U. door Sovjetbestuur afgezet Nederland handelt op eigen houtje Een aardig cadeau, alleen vreemd KLM breidt baar diensten uit De Gaulle's pogen gestrand Kerstpakketten naar Zwitserland Langzaam-aaix-actie op Schiphol Minder chocolade Noodlanding van Brits vliegtuig [wan de Verschrikkelijke: monteur in Beieren, sadist in Scheveningen Oranje-hotel werd een ware hel Levenslang voor drie Haagse rechercheurs eed en Adm. Lango Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonnementsprij: per week 31 cent, per kr rtaal 4<—losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankieri Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeurt B. de Vries PL Hoofdredacteur! Th. Ramaker Maandag 22 December 1947, Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 298 De Republiek Indonesië heeft in een Zaterdag uitgegeven communiqué stelling genomen tegen het „laatste beroep** dat dr Beel op haar heeft gedaan. De Republiek is wel be reid, een federale regering voor Indonesië te bespreken, maar alleen via de UNO-commlssie. Dr Beel heeft met 2ijn „laatste beroep" (dat inderdaad rechtstreeks tot D jog ja was gericht), de UNO-commissie gepasseerd, zegt de repu blikeinse verklaring. Z.O. Borneo wil vorming van verenigde staten 'Het verwet dat de Nederlandse re gering op eigen houtje handelt wordt ook in verband gebracht met de tweede West-Java-conferentie. De gedelegeerden op deze conferentie zijn, aldus de verklaring, hoofdza kelijk ambtenaren die door Neder land zijn aangesteld en die dus niet geacht kunnen worden, namens de bevolking te sprekem De beweging om een federale regering voor West- Java in het leven te roepen, is van buiten af op touw gezet door een aantal mensen op instigatie van het comité voor een Indonesische fede ratie (Komite Indonesia Serikat), •maar hef programma is kennelijk af- komstig van de Nederlandse rege ring, zo zegt de republikeinse ver klaring. Protest tegen militaire actie Zondag kwam er weer een protestverklaring uit Djogja: het republikeinse ministerie van voorlichting maakte bekend dat 300 burgers zjjn omgekomen en 200 gewond bij Nederlandse zui veringsacties," in het gebied van Krawang, ongeveer 70 kilometer ten Oosten van Batavia. ïn de republikeinse verklaring wordt een Nederlands militair commu niqué geciteerd, waarin wordt gezegd, dat bij Rawa Gedeh In het Krawangse „drastische maat regelen" zijn genomen. Dit is ge beurd tussen 9 en 12 December. „Troepen kunnen niet weg" Dr, van Mook heeft zich uitgespro ken tegen terugtrekking der Neder landse troepen. Hii deed dil op een lunch bii gelegenheid van_ de West- Java conferentie, waar hij zei. dat terugtrekking der troepen onmoge lijk was, zolang de Republiek „wei gert een eind te maken aan haar ter reur," Van Mook uitte zich ook sceptisch ten opzichtevan de be sprekingen op de Renville, doch zei: dat Nederland wel bereid was. deze onder auspiciën van de Commissie van Goede Diensten voort te zet ten. Over de Weet-Java conferentie zelf zei de lt.-G.-G„ dat hij het stre ven van de conferentie naar vor ming van een onafhankelijke staat toejuichte en dat hij hoopte, dat de derde West-Javaconferentie (tot vor ming van die staat) spoedig zou kunnen worden gehouden. De „Giornale Delia Sera" heeft een lijst gepubliceerd van de 54 Italiaanse oorlogsschepen en van de 43 hulpschepen, die op bevel van de geallieerde marine-experts over Frankrijk, Joego-SIavië, Rus land en Griekenland verdeeld moe ten worden krachtens de bepalin gen van het vredesverdrag met Italië. Het grootste schip, het slagschip „Giuiio Cesare", (28.000 ton) is aan de Sowjet-TJnie toegewezen. Twee van Italië's modernste slag schepen, de „Italia" en de „Vltto- rio Veneto", die respectievelijk aan de U.S.A. en aan Engeland toege wezen zijn, zullen waarschijnlijk door deze beide landen aan Italië worden teruggegeven, om ze te slo pen en het ijzer te gebruiken. De „Giornale Delia Sera" meldt, dat Engeland hij het afstand doen van de aan dit land toekomende schepen Italië verzocht had drie motortorpedoboten aan Nederland aan te bieden, als erkenning voor het aandeel van Nederland in de geallieerde oorlogvoering" in de Middellandse Zee. Het blad voegt hieraan toe: „Een bescheiden cadeautje, doch zoals men ziet ten koste van iemand anderseen eigenaardige opvat ting van hoffelijkheid en dank baarheid." CHOLERA IN SYRIË In Mahajjah (Syrië) aan de lijn Damascus-Haifa, is aan het eind van de vorige week cholera uitge broken. In een naburig dorp zijn reeds zeven mensen overleden. Zondagmorgen zijn de autoritei ten begonnen met verplichte inen ting en in de loop van de dag zijn alle luchtverbindingen tussen Irak, Syrië en de Libanon stopgezet. Twee Egyptische vliegtuigen zijn op weg naar Syrië met 1 millioen eenheden vaccin aan boord. Weerbericht TIJDELIJK MINDER WIND Weersverwachting tot Dinsdagavond, Wisselende bewolking met enkele buien. Iets kouder, vooral des nachts tn het Oosten van het land. Aan de kust tijde lijk krachtige, overigens meest matige Nooxöwest- telijkc tot Westelijke wind. 23 Dec.: Zon op 8.47 uur, onder L6.31 uur Maan op 13.46 uur. onder 3 08 uur 23 Dec.: Waterstanden Rotterdam: le Vq 0 04 uur, 2e tij 12.20 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 7621; wind N.W. 4; temp. 8.0: max. temp. (9.0 gistermiddag 4.40)- min. temp. (7.8 gistermorgen 8.40). "Weersgesteldheid: betrokken. De raad van Zuid-Oost-Bomeo, op 15 December in vergadering bijeen, heeft besloten er bij de re gering op aan te dringen, dat de Verenigde Staten van Indonesië spoedig zullen worden gevormd, aldus meldt Aneta. Naar Aneta-Batavia van de KLM verneemt, zal omstreeks April een lijn AmsterdamBangkokKan tonSjanghai worden geopend. In dien een overeenkomst daaromtrent zal worden bereikt, zal bovendien de route Amsterdam—Batavia een maal per week naar Sydney wor den verlengd. Tevens bestaan er plannen om de Indië-route eenmaal per week met Constellations te vliegen, die met „sleepers" zijn uit gerust. Franse Kamer is 114 Gaullisten rijk (Van onze correspondent) Parijs, 22 December. De po ging van de R.F.F. om de Natio nale Vergadering te doen besluiten zich te ontbinden voordat de anti- inflatie maatregelen van de rege ring in behandeling komen, heeft schipbreuk geleden. Door een tech nische onhandigheid van de verte genwoordigers van generaal De Gaulle in het parlement is hun voorstel tot kamerontbinding niet in behandeling genomen. De prea labele vraag die de R.P.F. had wil len stellen n.l. of de regeringsvoor stellen op de agenda moesten ko men werd door de in de parlemen taire techniek bekwamere commu nisten opgeworpen. De Gaullisten besloten zich van stemming te ont houden om op deze wijze hun aan hang te kunnen tellen. De commu nistische motie werd verworpen met 311 tegen 183 stemmen en 114 onthoudingen. Men wist nu dus dat de Nationale Vergadering 114 Gaullisten rijk is. De Assemfolée, die Zaterdag en Zondag over de regeringsvoorstellen heeft gedebat teerd, heeft de anti-inflatie maat regelen nog niet beëindigd. Men mag voorspellen dat zij de voor stellen zal aanvaarden. De ontbin dingsplannen van De Gaulle ko men eerst aan de orde indien bij de uitvoering van de maatregelen de gewenste resultaten achterwege blijven. Doelman Pil van Hermes D.V.S. in tedere omhelzing met een vèn z't clubgenoten. Po u/u s bjkt angstig toe: ..als dat maar goed afloopt Zij wezen ons de weg, die als een spoor voor ons ligtPrinses Juliana Duizenden aanwezig bij de onthulling „Wij gedenken op deze ge wijde plek in kamp Vught, hen, die de dood vonden, in het bij zonder hen, die bij het naderen der bevrijders op deze plaats het leven lieten. Dit gedenkteken is bij leven en sterven als een sym bool voor ons en de geslachten, die na ons komen. Hun levens werden afgesneden, opdat wij zouden leven. Zij wezen ons de weg, die als een lichtend spoor voor oris ligt, Zij eindigden, hun leven als overwinnaars over de machten van den boze." Ten behoeve van 28 Nederlandse militairen, die gewond in sanatoria te Davos (Zwitserland) verblijven, heeft de Nationale Inspanning Wel- ziinsverzorging Indië (Niwin) met de speciale Rode Kruistrein (zg. gewon den trein)die vandaag is vertrokken, 28 kerstpakketten mee gegeven. De2e woorden sprak prinses Ju liana Zaterdagmiddag op de fusille- ringsplaats „Lunet II" in het voor malige concentratiekamp Vught. ZÜ onthulde daar een monument, een lange, hoge muur, opgericht voor het front van de kogelvanger. Een muur in natuursteen, waarin de namen zijn gebeiteld van 310 Nederlanders, die vermoord wer den, kort voor de bevrijding van het kamp. Links van het monument wapper de flauw in de najaarswind de Ne derlandse vlas. rechts de Belgische driekleur, ter ere van de omgeko men Belgen, voor wier namen nog plaatsen op de gedenkmuur ziin opengelaten. De Prinses legde een Ds "arbeiders, die momenteel werkzaam zijn bij de grote uitbrei- dings- en herstelwerkzaamheden op Schiphol, hebben besloten over te gaan tot een z.g. langzaam aan-ac- tie, die circa 800 arbeiders omvat. Deze actie is een gevolg van een door het arbeidsbureau in de afge lopen weken op de Ionen toegepaste correctie. Tot dusverre kon een prestatietoeslag van maximaal 25% worden toegekend, die in de prac- tijk echter als norm werd aanvaard. Bovendien werden aan de werkne mers, ongeacht de plaats van her komst 7 reisuren vergoed. Het on derzoek van het Arbeidsbureau brftcht bovendien nog aan 't licht, dat meermalen lonen werden uit betaald, die ver boven het maxi mum lagen. De arbeiders voelden zich door de maatregelen van het arbeidsbureau ten zeerste gedu peerd en besloten tot de bovenver melde actie. Ook de weigering van de aannemers om een tegemoetko ming te verstrekken, zolang het College van Rijksbemiddelaars het verzoek tot verboging van de pres tatie-toeslag voor Schiphol-arbei- ders van 25 tot 40% in behande ling heeft, is mede oorzaak dat de arbeiders tot deze actie besloten. Ook in Rotterdam en omgeving zullen vele oud-patiënten het heengaan betreuren van een zeer bekende arts dr. Gabriel Herma nns Moll van Charante te Ermelo in de leeftijd van 75 jaar. Cultu reel en medisch heeft hü in zijn dagen meegewerkt aan de verho ging van Rotterdams beschavings peil. krans aan de voet van het monu ment. Na een minuut stilte weerklon ken het „Wilhelmus" en de „Bra- hanqonne" als een eregroet en zichtbare ontroering overmeesterde velen. In de -stromende regen defi leerden de duizenden aanwezi gen tenslotte langs de muur. Zii legden kransen en bloemen; bloemen, die reikten tot de versregel: „Den Vaderlant ghe- trouwe, blijf ick tot in den doet." Verwacht wordt dat de Ronde tafelconferentie met de overzeese gebiedsdelen in de West op 21 Jan. geopend zal worden. Als voorzitter van de conferentie zal minister Jonkman optreden, prof. Romme zal de functie van vice-president waarnemen, secreta ris-generaal is mr. Th. Bot van de afdeling West-Indië van het Depar tement van Overzeese Gebiedsdelen. Jk collecteer voor onze kleine. Adolf!" „SPECIALE MISSIE, ik bo//ec- teet' voor Hitler's zoori. 'Het is voor de nationale trots van groot belang, dat het kind, dat in het geheim in een kasteel in Saksen wordt opgevoed, naar 't Westen wordt overgebracht!", sprak een Maagdenburgs han delsreiziger in mottenballen tot zijn „volksgenoten". Hij toonde hen een iruc-foto van Eva Braun, die in haar armen een kleine jongen droeg, legde een intekenlijst over en nam het ge offerde geld in ontvangst Op deze wijze verzamelde hij meer dan een half millioen mark De stijging van de prijzen van cacaobonen op de wereldmarkt maakt het voor Nederland onmoge lijk de huidige omvang van zijn aankopen te handhaven, aldus een mededeling van het Ministerie van Landbouw. Visserij en Voedselvoor ziening. Het gevolg hiervan zal ziin, dat in het nieuwe jaar minder chocolade op de versnaneringenbon zal worden verstrekt. Het publiek zal voor het grootste deel deze bon aan suikerwerken moeten besteden. Daa1- de stijging van de wereld marktprijs een evenredige verho ging van de prijs in het binnenland ten gevolge zal hebben, zullen ook de prijzen voor de consument een verhoging ondergaan. Door de nog aanwezige voorraden te verwerken met de duurdere zal deze prijsstij ging echter zeer matig zijn. Teneinde de nieuwe prifs en de beoprkte bevoorrading van de han del in te voeren, is van 21 Decem ber af een verbod tot aflevering en vervoer van alle cacao- en choco- iade-artikelen van kracht gewor den. Lewis Stone heeft onlangs zijn 25-jarig jubileum als filmac teur gevierd. In deze jaren was hij onafgebroken verbonden bij Me- tr o-G ol d wyn-May er. Binnen kor t zal men hem kunnen zien als rech ter Hardy in „Life begins for Andy Hardy". KAISER BLIJFT ZICH BESCHOUWEN ALS LEIDER VAN DE PARTIJ Het verwachte ingrijpen der Russen in de Duitse Christelijk- Democratische Unie is gekomen: Jakob Kaiser en Ernst Lemmer, resp. voorzitter en vice-voorzitter van deze partij, hebben van de militaire Sovjet-regering in de Russische zone van Duitsland te horen gekregen dat zij niet langer door die regering als partij leiders worden erkend. „Tot nader order" zullen de Russen. L. Lobedanz en H. Hickmann erkennen als partijleiders. Verder hebben zij de hoofdredacteur Wilhelm Gries van het partijblad Neue Zeit der CDU afgezet. Lodedanz en Hickmann zijn af komstig uit het „centrale comité" der partij. Het partijblad verscheen Zondag voor het eerst onder nieuwe lei ding en zette onmiddellijk een pro- paganda-actie op voor het „Duitse Volkscongres" door de commu nisten geïnspireerd, doch waaraan de CDU had geweigerd deel te ne men. Vit de inhoud van het blad blijkt, dat de nieuwe richting nauw samengaat met de SED, de communistische„socialistische eenheidspartij". Kaiser heeft intussen verklaard, dat hij zich als partijleider blijft beschouwen zolang niet de Sovjets hem direct hebben ontslagen of het partijcongres hem het vertrou wen opzegt. Hij zal waarschijnlijk zijn politieke activiteiten in het Berlijnse verband van de partij voortzetten. Zaterdagmiddag maakte een luchttaxi van een EngeJ se maat schappij te Newcastle upon Tyne op het voormalig vliegveld van Vlissingen een noodlanding. De in zittenden, een Engelse piloot en een Duitse dame. bleven ongedeerd. Het toestel bekwam slechts lichte scha de. Het vliegtuig was op weg van Keulen naar het Engelse vliegveld Lymphe, doch werd door het slech te weer gedwongen de reis te on derbreken. De dame ging naar En geland om er met een voormalige soldaat van het Britse bezettings leger te trouwen. De beide inzit tenden zouden zich met de Britse autoriteiten in verbinding stellen om te beraadslagen over het ver dere deel van de reis. Michaël eu Anne zullen elkaar weer ontmoeten Koning Michaël en koningin-moe der Helena .zijn per speciale treir uit Zwitserland in Boekarest gear riveerd. Toen de trein te Weenen stopte, verklaarde de aide de camp van de koning, majoor Vergotti, aan dc ■journalisten., dat Jeden van de Roe meense regering aan de koning hadden gezegd dat hü -tijdens zijn verblijf in het buitenland iemand moest vinden om mee te huwen. Vergotti zei voorts, dat de koning de Deense prinses Anne van Bour bon -Parma reeds van vroeger ken de en dat de koning spoedig weer naar het buitenland zou gaan om haar te ontmoeten. (A.R.) Eens commandant van het Oranje-hotel: (Van een onzer redacteuren) Hij heeft een behoorlijk gezicht, deze Johann Schweiger en hij gedraagt zich correct in zijn gevangenschap. Een een voudige monteur uit Miinchen, een man, die aan de draaibank siOJid en liefde voor zijn werk had. Hij was 23 jaar, loen Hitler de macht overnam en hij marcheerde met de bruine horden door de straten van Duitsland. Die Fahne hoch, die Reihe fest geschlossen!" Een van de honderdduizenden. Maar een met „aanleg". Een mens, waarin hei vervloekte zaad van het nationaal-socialisme diep wortel schoot, een mens, waarin de gruwel van het moderne barbarendom stuk voor stuk de remmen van het fatsoen vernietigde. Een mens, die stap voor stap het hellend pad ging, dat naar de onder gang leidde. Men kan hem vandaag nog nauwelijks een mens noemen. Als straks de Nederlandse rechter over Johann Schweiger, de oorlogsmisdadiger, zal oordelen, zal er een rilling van af grijzen gaan door allen, die in de zaal aanwezig zijn. Want Johann Schweiger was een sadist. Een der ergstcn. langs de iuistergaten als een dief in de nacht, om de gesprekken der gevangenen af te luisteren. Hü had ook zijn eigen vrienden. De gevangenbewaarder Ernst Weicke was een der besten. En sa men vonden ze zo hun eigen ma nieren, om domme Hollanders ont zag in te boezemen voor de Ivultur van het Herrenvolk. Weicke kon boksen. Soms trok hii zijn boks- handschoenen aan en oefende een beetje op het weerloze lichaam van een gevangene. Schweiger keek toe: de revolver losjes in de hand, gereed om te schieten als het slachtoffer de afgrijselijke moed mocht hebben om de hand op te heffen tegen een Duitser Johann Schweiger had ook zijn bijzondere vijanden. Dat waren vooral vooraanstaande figuren uit de illegaliteit, die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Hü iegde hen met kettingen vast aan de muren van-hun cel. „Om ontvluchten te Vijf maanden na Seys-Inquart kwam de Beierse monteur naar Ne derland. Hij werd plaatsvervangend commandant van de cellenbarak ken in Scheveningen het „Oran- jehotel". waarin zo talloos velen van de besten onzer mannen en vrouwen de laatste uren van hun leven hebben doorgebracht. De Oostenrijker Joch was toen com mandant, maar die was te behoor lijk voor de slachtoffers van de Hitler-waanzin. In de zomer van 1942 werd hij afgezet. Schweiger kwam in zjjn plaats en het „Oran jehotel" werd een hel. H0 had zo zrjn eigen methoden, deze man met het fatsoenlijke ge zicht. Hij bewoog zich zachtjes op een fiets langs de cellen, hij sloop Dit is een korte, nog nim mer gepubliceerde 'samen vatting van de verschrikke lijke carrière van Johann Schweiger, de man die zich ais commandant van de cel lenbarakken te Scheveningen de bijnaam „Iwan de Ver schrikkelijke" verwierf. Bin nen afzienbare tijd zal het Nederlands recht hem oor delen. voorkomen"Soms liet hij hen, voor de verandering een uur lang op één been slaan. Honderd diepe kniebuigingen en tegelijk een stoel gestrekt voor zich uithouden was ev'n ander kunstje. Sport Voor de Joodse gevangenen had hy een bijzonder soort sport ont dekt. Men kan niet zeggen, dat Jo hann Schweiger een man was zon der fantasie! In de felste winterkou moesten de Joden aan sport doen op de binnenplaats. Jawel, op blote voeten. Van de felste kou naar de grootste hitte was in het brein van Johann Schweiger slechts een enkele stap. Dat giqg zo: Joden moesten op blote voeten in een zak naar de kachel huppelen, vervol gens met hun blote banden gloeien de kolen uit die kachel halen, de kolen in de zak gooien en terug- huppelen. Dat waren zo de Ietwat ingewikkelde methoden, waarop deze gevangeniscommandant de Joden aan bevroren of verbrande voeten hielp. Al naar 't geviel. Vergis u niet: daarmee was het Inventief vermogen van dit Duitse brein nog lang niet uitgeput. Schweiger was de man, die het systeem der „cel-spionnen" invoer de. Het werkte eenvoudig en goed. Hij kocht de slechte elementen on der de gevangenen met sigaretten of extra eten om, plaatste hen in de cellen bij mensen, die nog niet hadden beltend en de rest was eigenlijk te eenvoudig om over te praten. Zo kreeg Schweiger een zeer bij zondere reputatie. De gevangenen gaven hem de naam „Iwan de Ver schrikkelijke". Niet ten onrechte. Onze helden, die klaar stonden voor hun laatste gang naar de executie plaats, heeft hij beschimpt en mis handeld. In Vught. Toen de geallieerden in Frankrijk waren geland werden de gevange nen uit het Oranjehotel naar Vught gebracht. Johann Schweiger ging mee. Werd er commandant van de „bunker" en bleef tegelijk comman dant over de gevangenen van Sche veningen. Bleef ook dezelfde sadist. De landing van de Airborntroe- pen bij Arnhem schiep grote ver warring bij de kampleiding in Vught. Men wilde de gevangenen eenvoudig aan hun lot overlaten. Maar de eenvoudige monteur uit MÜnchen, de man met het behoor lijke gezicht, was het daar niet mee eens. De vijfde en de zesde Sep tember van het jaar 1944 zijn zeer rood gekleurd in het gedenkboek van het Nederlandse verzet. Vijf honderd gevangenen werden op die dagen in Vught neergeschoten. Er zijn aanwijzingen, dat Schweiger de man was, die dit doordreef. De levenden werden op transport gesteld naar Neuengamme. Twaalf honderd mensen in vijftien goede renwagons. Tachtig in iedere wa gon. En Johann Schweiger ging mee. Zes gevangenen ontsnapten door een gat in een der vloeren. Toen het bemerkt werd, veranderde Schwei ger die thans zo'n keurige in druk maakt in een wild beest. Hü klom in de wagon, trok zijn pit tooi en schoot het leeg in de op gepakte mensenmassa. Een dode en een gewonde; het ljjk moest in de wagen blijven liggenToen heelt deze commandant een rede voering gehouden, waarin-hij alles iedereen vervloekte en zichzelf „Ilerr Jesus" noemde. Drie dagen en drie nachten duur-* de de t' cht van ellende. Toen open den zich «e poorten van Neuen gamme en beval Schweiger dat zijn slachtoffers voor hem zouden defi leren Johan Schweiger, voormalig com mandant van het Oranjehotel, is thans gevangene. In het Oranje hotel. Soms is de geschiedenis rechtvaardig. Johann Schweiger heeft een be- hooriijk gezicht en hij gedraagt zich correct. Hij ontkent alles. Es ist nicht wahr Jarige Stalin; „Ik rook liever een sigaret!" STALIN, teruggekeerd van zijït jaarlijkse vacantie in de Kaukasus, vierde Zondag in Moskou zijn acht- en-zestigste verjaardag. De genera lissimus ziet er gezond uit en ver klaarde lachend: „Ik rook tegen woordig niet zoveel pijpen meer. Ik steek liever een sigaret op!" Voorts worden in vijf republie ken verkiezingen gehouden voor de afgevaardigden van de plaatselijke Sowj ets. In Moskou duurde de ver kiezing slechts vijf uren; alle kie zers stemden op Stalin. Dodelijk ongeval bij Spïjkenisse Zondag ontstond op het kruis punt TramdijkGroene Kruisweg (gem. Spykenisse) een aanrijding tussen een autobus van de R.T.M. een wielrijder. Deze laatste ovei leed binnen enige minuten. Het slachtoffer, dat geen identi teitspapieren bij zich had, bleek later de 60-jarige F. van B. uit Heenvliet te zijn, die een vrouw en 9 kinderen nalaat. Dr. Radema ker van Spijkenisse verleende de eerste hulp. De rijkspolitie heeft het onderzoek in handen. Drie voormalige rechercheurs der Haagse politie. Leemhuis. Victor en Pegels, die tydenv de bezetting had. den gewerkt in dienst van de SJ>„ ryn door het Bijzonder Gerechtshof tot levenslange gevangenisstraf ver oordeeld. In zijn uitspraak overwoog het o.m., dat de verdachten bij hun op treden beïnvloed zijn door de lei ding van anderen en dat het optre den van de verdachten over het al gemeen correct is geweest, ter on- derscheiding van het beestachtige optreden van andere handlangers van de vijand. De proc.-fisc. had tegen de dria beschuldigden de doodstraf geëist. Nieuwe bruggen te Wade- noyen en Woudrichem De K.N.A.C, deelt mede, dat de brug over het kanaal bij Wade- noyen in de weg Tiel-Geldermal- sen begin 1948 zal worden vervan gen door een gewapend beton brug. Het doorgaand verkeer zal gedu rende twee maanden moeten, om rijden over Buren. De toegangs- bruggen tot Woudrichem zullen eveneens worden vervangen door gewapend beton bruggen. Het doorgaand verkeer moet hiervoor omrijden over Almkerk en reeds ïn- Sleeuwijk en Rijswijk (N.B.) af buigen. Brug Kéizersveer kreeg tweede overspanning Onder een goed getij en een gunstig weerbericht is in erikelo uren de tweede overspanning van de brug bij Keizersveer op haar pijlers gebracht. Evenals bij de werkzaamheden aan de Moerdijk zag de mens toe, terwijl het water de taak van de arbeiders overnam. Want de 90 meter lange overspan ning lag, gemonteerd op zolder schuiten, bij hoog water'boven de pijlers en bij het verlopen van het getij zakte het IQ0Ö ton wegende gevaarte, geholpen door de pom pen, die het water in de schuiten brachten, op de definitieve plaats tussen de pijlers. Binnenkort is de indiening bij de Tweede Kamer van een ont werp-werkloosheidswet te ver wachten. Dit ontwerp beoogt invoe ring van een verplichte verzekering van werknemers tegen de gelde lijke gevolgen van onvrijwillige werkloosheid, door respectievelijk een wachtgeldverzekering, gedra gen en uitgevoerd door het bedrijfs leven, en een werkloosheidsverze kering, eveneens uitgevoerd door het bedrijfsleven, maar gedragen door bedrijfsleven en overheid te zamen. Nirmala overleden Zeven jaar lang hebban beken de mensen uit alle delen van de wereld Ghandi's beroemde geit „Nicmalaop de hals geklopt. Alleen Pandit Nchroc heeft zich eens woedend gemaakt, om haar aanhoudend geblaat tijdens een conferentie met de Mahatma. Nu komt uit Ghandis hoofdkwartier het bericht, dat hij zijn geit heeft verloren; zij is plotseling dood gegaan

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1