r HET ROTTERDAMSCH PAROOL „Wij zullen Berlijn niet ontruimen" Mayer verlaagt de uitgaven met tien procent Amerikaans Congres gaat de publieke opinie peilen Kamerleden over wel en wee van de soldaten IJzeren en stalen platen voor Nederland Opnieuw invoerrechten op diverse artikelen V Vrij, onverveerd Britse en Amerikaanse gouverneurs tegen directe vorming van Trisonia PAROLOSCOOP Bizonia ~4~ 1 Trizonia Herstelleveringen aan Rusland stop NIEUWE GRONDWET IN ITALIë Treinramp in Franse bezettingszone Zesendertig doden Geen pressie op Kaiser? „REDT-FRANKRIJK"-PLAN GEWIJZIGD Fiscale jacht op nachtclubs PLAN-MARSHALL IS WELBEGREPEN EIGENBELANG, ZEGT VANDENBERG Parijs en Genève de favorieten „Derde Macht" heeft program gereed Zo 't een en ander over demobilisatie en uitzending Ertsverscheping via Rotterdam BONNËNLIJST Koffie en thee nog vóór Oudjaar Loonderving van de havenarbeiders Weerbericht n.ecL en a.dm. longs Haven 141, Schiedam I let 69300 Abonneraentspriji per week 31 cent, per t» naaJ 4,—, losse nummert 0,09 DE SCI IEDAMMER Uitgave Stichting „Hel Parool" Postgiro 393644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam FJ. Directeur» B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Hamaker W Dinsdag 23 December 1947 Zevende jaargang, No. 299 Zowel sir Brian Robertson, de Britse militaire gouverneur in Duitsland als zijn Amerikaanse collega generaal Clay; hebben er gisteren in persconferenties te Berlijn de nadruk op gelegd, dat de Westelijke mogendheden er niet aan denken, Berlijn te ontruimen. Zij verklaarden zulks naar aanleiding van een bericht in het door de Russen gecon troleerde blad „Tagliche Rundschau" waarin gezinspeeld werd op een desbetreffend Russisch verzoek aan Engeland en Amerika, voor het geval deze landen zouden besluiten tot vorming van een regering voor West-Duitsland. Robertson achtte de plannen voor een afzonderlijke regering in West- Duitsland „niet verstandig." Het in voeren van- hervormingen op munt- gebied zou, hoewel misschien geen onoverkomelijke hinderpaal voor de uiteindelijke eenheid, vermeden moeten worden. De Engelsen zou den nooit toestaan dat m hun zone een politieke partij zonder hun goedkeuring een beslissing zou ne- NU de Conferentie van Londen mislukt is, komt de vraag aan de orde: wat gaat er nu met Duits land gebeuren? Of wil men de for mulering van dezelfde vraag in iets bescheidener en tegelijk wat meer concrete vorm: zal er een afzonder lijke Westduïtse staat in het leven geroepen worden? Dit is inderdaad een van de kwes ties, die in de allernaaste toekomst aan de orde zullen (moeten) komen tussen de U.S.A., Engeland en FranJcryk. Het gaat hierbij om ver schillende dingen. In de eerste plaats is men in Lon den niet zo geporteerd voor het doen van deze stap als in de U.S.A. Men ziet er daar tegen op, om de breuk met de Sowjetunie zo defini tief te maken en de overeenkomst van Potsdam zo nadrukkelijk naar de prullemand te verwijzen. Aan de andere kant echter ontkomt men er niet aan de realiteit. Het onlangs getroffen accoord met de U.S.A. over de financiering van „Bizonia" is trouwens zo uitgevallen, dat de Britse regering niet anders kan doen dan de Amerikanen een zeer grote, zo niet de grootste zeggen schap in het beheer van de verenig de Brits-Amerikaanse zone toezeg gen. Voor.jPranktijk ligt ,de zaak in een ander vlak. Het zal zijn zone van Duitsland bij Bizonia moeten voegen, waardoor „Trizonia", dat is een Westduitse staat, kan ontstaan. Daartoe is het ongetwijfeld wel be reid, maar... op zekere voorwaar den. De eerste van die voorwaarden, de economische aansluiting van het Saargebied, is in feite reeds ver vuld. Londen en Washington heb ben trouwens hiervoor hun toe stemming ook al gegeven; de enige, die dit tot dusver had nagelaten, was de Sowjetunie. ÏV/Teer moeilijkheden zal echter 1 v -1- de kwestie van het Roerge bied op leveren. Dit is voor Frank rijk een probleem met twee kanten, die elkaar gedeeltelijk, maar toch 'niet helemaal dekken: Frankrijk wenst t zekerheid omtrent kolenle- veranties uit het Roerbekken en het wenst garanties, dat de herleving van de Duitse zware industrie niet tot een gevaar voor zijn (Frank- rijks) veiligheid kan worden. Over het Franse verlangen naar kolen en grondstoffen zullen de Drie het wel eens kunnen worden, al is het een feit. dat men in Washington en Londen de produc tiviteit van het Roergebied vooral ook ziet in verband met de behoef ten van alle zestien deelnemers aan het plan-Marshall. Frankrijk zelf zal echter het ac cent vooral leggen precies als het dit in en na 1919 gedaan heeft op zijn veiligheid. In hoever het daarbij een eigen aandeel in (de controle op) het beheer van het Roergebied zal kunnen doordrijven, is een open vraag; wij verwachten niet, dat de Fransen dit in de te genwoordige situatie zal lukken. jY/I AAR or is, naar wij reden heb- •LJ-L hen t>m aan te nemen, een an der plan in de maak, dat aan Frank- riiks gerechtvaardige verlangens naar veiligheid tegen een herlevend (West-)Duitsland tegemoet kom* Het voorstel, door Byrnes indertijd bij de Grote Vier ingediend en dat ook op de agenda van de Londense Conferentie prijkte om te komen tot een Pact van Vier, dat Europa te gen ,een eventuele agressie van Duitsland zou beschermen, zou zon der veel moeite omgewerkt kunnen worden tot een. garantie van de Verenigde Staten en Engeland aan Frankrijk, Met andere woorden Frankrijk krijgt thans een soortge lijke garantie als indertijd in 1919 met dit verschil, dat toen de zeer isolationistische Senaat van de U.S.A. haar mét heeft geratificeerd, waarop ook Engeland zich terug trok en dat nu alle aanleiding is om te verwachten, dat er van de zijde van Washington en Londen geen moeilijkheden achteraf zullen worden gemaakt. De Franse regering heeft, naar het schijnt, reeds laten weten, dat zij een dergelijke garantie voldoen de zou achten en wat ut dezen niet minder belangrijk is ook generaal De Gaulle zou zich in be ginsel accoord hebben verklaard. Wanneer dit allemaal zo is, dan is er alle aanleiding om te verwach ten, dat de besprekingen over de oprichting van Trizonia (officiële Engelse kringen spreken bij voor keur 1 niet over een Westduitse staat!) heel spoedig zullen begin nen. Dit is trouwens ook gewenst, zowel met het oog op het plan- Marshall als om een eventuele Russische actie voor te zijn. Wat dit laatste betreft, het op treden van de Russische autoritei ten tegen de C.D.U. bewijst reeds, dat de teugels in de Oostelijke zone van Duitsland nog weer worden aangetrokken. men over de vorming van een West- Duitse regering. Een bevredigende oplossing die vrede en veiligheid in Europa garandeert, is alleen te be reiken door overeenstemming tus sen de bezettingsmachten, aldus de Britse generaal, die. nogmaals zin spelend op het Russische bericht over Berlijn, zei dat hij niet kon geloven, dat een der geallieerden zo onverstandig zou zijn, het viermo- gendhedenbestuur van Berlijn „deze brug tussen Oost en West op te heffen. Enige uren later heeft generaal Clay ongeveer hetzelfde gezegd. Wel beramen de Britten en Amen- kanen maatregelen om de economi sche vereniging van hun zones te bevorderen, maar de politieke een wording zou moeten wachten op de goedkeuring van het Duitse volk. Na Kerstmis zullen Clay en Robert son de dringendste economische pro blemen bespreken. Deze zijn o.a mo netaire hervormingen,, uitwisseling van goederen via de banken en de kwestie of de mark een binnenland se wisselkoers zal krijgen Daarna zullen plannen in de geallieerde contróleraad aan de Russen en de Fransen worden voorgelegd. „Wor den zij niet aanvaard, dan zullen Engelsen en Amerikanen hun eigen weg gaan" besloot Clay. Amerika heeft besloten, geen her- stelleveringen meer uit de Ameri kaanse zone aan Rusland te doen. Of Engeland een zelfde besluit zou nemen, was Maandag in Londen niet gewaar te worden; het schijnt dat men daar niet voelt voor stopzetting van de herstelleveranties uit de Britse zone" aan Rusland, omdat daardoor de tegenstelling Oost- West in de geallieerde controle-raad nog groter zou worden en deze raad zijn praetische betekenis zou verlie zen. Naar wij vernemen zal de wed strijd BelgiëNederland op 14 Maart 1948 worden gespeeld, en NederlandBelgië op 18 April. Waar deze ontmoetingen zullen plaats hebben is nog niet beslist. Verkiezingen in April De Italiaanse wetgevende verga dering heeft giste'en met 453 tegen 62 stemmen de nieuwe grondwet voor Italië aangenomen; zeventien maanden geleden was aan de op stelling daarvan begonnen De nieuwe grondwet zal per 1 Januari in werking trede Enrico de Nico la, die nu nog voorlopig president van Italië is, zal dan officieel pre sident van de nieuwe Italiaanse republiek zijn. Men verwacht m April verkie zingen voor een parlement ter ver vanging van de huidige constitue rende vergadering. De dan gekozen Senaat van 230 leden, zal zes jaar, de Kamer van zeshonderd afge vaardigden, vijf jaar zitting heb ben, In de nieuv c grondwet is ook opgenomen het verdrag van Late- ranen, waarbij de Vaticaanse staat werd erkend en een concordaat met de Heilige Stoel werd aange- gaan. Maandagavond is bij Fahr-Irlieh in de Franse bezettingszone, een verschrikkelijk treinongeluk ge beurd. De expres-trein Keulen München botste in volle snelheid tegen de trein, die uit Frankfort onderweg was naar Keulen. Brj #et ongeluk werden 36 per sonen gedood, terwijl het aantal ge wonden meer dan 300 bedraagt. Tot nu toe zijn. 9S zwaar gewonden naar de ziekenhuizen, van het na bijgelegen Neuwied overgebracht. ïn verband met de Kerstdrukte waren de treinen overbezet, hetgeen de -reden is, dat het aantal slacht offers zo hoog is. Neuwied ligt aan de Rijn. niet ver van Koblenz, Een vooraanstaand lid van de Duitse C.D.U. heeft aan het Ber- lijnse avondblad „Nacht-Express" verklaard, dat de Sowjetrussische autoriteiten geen order hebben gegeyen tot het afzetten van dr. Jakob Kaiser als voorzitter van de partrj. Volgens deze 2egsman zou den van de zgde der Sowjetrussi sche autoriteiten de woorden ge bruikt zijn: „Wij geven geen enkel bevel, wij verklaren slechts, dat wij geen vertrouwen hebben in Kaiser, doch gij hebt geheel vrije keuze". Vandaag zouden Kaiser en Lem mer waarschijnlijk zélf een verkla ring,. afleggen. Tot. dusver hebben slechts twee provinciale organisa ties in Mecklenburg en Branden burg de door de Russen gepous seerde figuren Lobedans en Hick- mann erkend. Het interzonale con gres der C.D.U., dat tussen Kerst mis en Nieuwjaar zal worden ge houden, zal door Kaiser en Lemmer worden bijgewoond. Gisteravond omsTtxkt 12 uor reed een truck van de expeditiefirma Van Pelt, over de Prof Kamerlmgh Onncslaan in SchiedamDe bestuurder, noch "c, bijrijder zagzn de tankcarner, dte daar geparkeerd stonde De truck had zon vaart, dat hijover de geparkeerde wagen heenreedDe bestuurder en dc bijrijder hepen verwondingen op. De eerste moest naar het ziekenhuis ver- üoerd worden; de'bijrijder werd door dc CC.D. naar zijn woning gebracht. Dc schade is zeer aanzienlijkvrijwel dc hele voorkant van de truck werd vermeld. RENé MAYER, Frankryks minister van Financiën, heeft een amende ment van de financiële commissie der Assemblée op zijn voorstellen aan vaard, en aangekondigd dat de regering de uitgaven op de gewone civiele begroting met tien procent zal verlagen. Hij deelde mee nieuwe belas tingvoorstellen te zullen doen, voor een aanslag van 400.000 francs per jaar aan nachtclubs, en nieuwe heffingen op gasoline, edele metalen, alcohol, specerijen en andere luxe-artikelen. Het plan-Mayer, dat met deze maatregelen waarschijnlijk nog niet is voltooid, maakt op deze wijze ernst met het voornemen om ten bate van het nationale budget het geldoverschot in de handen van de groep be voorrechten aan te tasten. Bij de behandeling van het Marshall-plan zal het Amerikaanse Con gres een onderzoek instellen naar de openbare mening in wjjde kringen der Amerikaanse samenleving. Zeven Januari zal de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken het onderzoek beginnen. Zij zal de voornaamste ministers horen, en verder vele oud-ministers, ambassadeurs, leiders van vakbonden en vertegenwoordigers van iedere belangrijke economische goep. Het plan hiertoe is uitgegaan van de voorzitter der commissie, dc Republikense senator Vandenberg, die aldus een tegenwicht wil schep pen tegen de oppositie. Proefstemmingen hebben uitgewezen dat de open bare mening beslist gunstig gestemd is. Arthur Vandenberg zei Maandag dat hij zich beshst gebon den acht aan het beginsel van eco nomische hulpverlening op lange termnn, maar hij had zich geen voorstelling gevormd over de me thoden. het bedrag en de nroc^dure Hulpverlening is onvermijdelijk uit een oogpunt van welbegrepen eigen belang, zei hij, Robert Patterson, voorma lig minister van oorlog en voorzit ter van de commissie voor het plan heeft het rapport van de commissie bekend gemaakt. Het is vervat in vier eisen: 1. Effectieve hulp is volledige hulp; 2. Effectieve hulp is promrpte hulp; Effectieve hulp is gebaseerd op wederzijds réspect; 4. Effectieve hulp is de hulp die Europa in staat zal stellen zich zelf te bedruipen en geen hope loze schuldenlast zal nalaten. Het is niet voldoende. Europa's moeilijkheden te verlichten; wij moeten het weer op gang helpen, aldus Patterson. Binnen 90 dagen Dean Acheson, de vroegere onder-minister van buitenlandse zaken, verklaarde gisteren: Als niet binnen negentig dagen gelden beschikbaar zijn voor het plan- Marshall zou dat cat. strophaal ztjn Wij" moeten gereed zijn op het ogen blik dat de gelden voor de tussen ttfdse hulp zijn opgeraakt. Ernest Revin sprak Maan dag voor de vereniging van Ameri kaanse journalisten te Londen. Ik hoop dat het Congres de gelden voor het plan-Marshall niet zal verminderen. Een niemve oorlog zou duizendmaal zoveel kosten. Zonder Rusland met name te noemen, zei hij verder; Zelfs nu kunnen wij niet begrijpen waarom de propaganda wordt voortgezet, die van deze weldaad een middel maakt om de wereld in twee kampen te verde len. Nederlandse verliezen van Maan dag: één gesneuvelde, vier gewon den. Parijs en Genève maften de beste kans voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, De overige candidaten zijn Den Haag, Brussel en Praag. Voor Maart zal een keuze worden gedaan. Vele vermaaksgelegenheden, die na de bevrijding, toen Parijs leave centre voor de geallieerde troepen werd, als paddenstoelen uit de grond rezen, zullen aan Mayers fis cale maatregelen ten offer vallen. Na 1 Januari zullen geen nieuwe nachtclubs gedpend mogen worden. De verlaging van tien procent op de civiele begroting zal de totale uitgaven voor 1648 op 1.086 mil liard francs brengen. In het land heeft het plan-Mayer reeds een scherpe reactie geoogst. Het verbond van kleine nering- doen den Jieafi gedreigde -me A,-een. proteststaking op 6 Januari tegen de bijzondere heffing op handels winsten. Het verbond, dat zegt een millioen winkeliers, handwerkslie den en kleine industriëlen te verte genwoordigen, heeft verder ge dreigd by de volgende verkiezingen alle afgevaardigden te boycotten die voor het wetsontwerp zullen stemmen. De bespreking van Mayers voorstellen bracht Maandag avond communisten en Gaul listen op hetzelfde front. Zij waren beiden tegen een onmid dellijk debat over het plan. Dit samengaan lokte een' smalend geroep uit van de regerings aanhangers. De macht van het regeringsblok volstond echter om deze wonder lijke coalitie te torpederen. Met 312 tegen 265 stemmen werd besloten onmiddellijk tot het debat ever te gaan. En hiermee begon een lang durige nachtzitting; vandaag wordt stemming over de voorstellen ver wacht. Te vermelden is nog een toespe- Maandag heeft een vergadering van de groepen die tot de Franse „Partij van de Arbeid" willen fuse ren, vergaderd over het ondertverp- programma van Guy Mollet. Op de vergadering waren afge vaardigden van de SFIO, de MRP, toehoorders uit de Radicaal-Socia listische Partij en van de „Jonge Republiek" (een organisatie van het verzet, waarvan, bji evenals de M.R.P., een deel naar het gaullisti sche kamp is overgelopen), verte genwoordigers .-wan de- „Force Ouvnêre" en enkele „dakloze" in tellectuelen. De vergadering werd het eens over het program. Het zal waar schijnlijk vandaag worden gepubli ceerd. ling van premier Schuman op de groeiende animositeit tussen re gering en Gaullisten. Hij sprak van „een sabotage, ernstiger dan bij de behandeling van de wet tot verde diging van de vrijheid tot arbeid". De Franse Nationale Vergadering heeft het eerste artikel van een wet goedgekeurd, welke beoogt commu nistische afgevaardigden het voor zitterschap van parlementaire oom missies te ontnemen, evenals het vice-presidentsehap. De Tweede Kamer heeft gisteren de begroting van het minis terie van Oorlog onder de bupe genomen. Tal van sprekers voerden het woord en vooral de troepen in. Indonesië stonden in het centrum der belangstelling. Als eerste vestigde de heer Vorrink de aandacht op de demobilisatie. Volgens hem is de toestand in Indonesië niet meer zo spannend, dat de hoogste militaire paraatheid gehandhaafd moet blijven. Integendeel, de heer Vorrink bleek van mening, dat elk contin gent, dat naar Indonesië wordt uit gezonden, voor aflossing kan wor den gebruikt Op het voorstel van de minister ook in de toekomst dienstplichtigen uit te zenden le verde hij entiek. Overleg met de Verenigde Staten van Indonesië acht de heer Vorrink gewenst. Be vertraging van de terugkeer verbaast de heer Vorrink, merkte de heer Tilanus (C.H.) op, maar hy en zijn geestverwanten zijn verant woordelijk voor het staken der po litionele actie. Spreker drong er op aan, dat positieve regelen ten aan zien van de mobilisatie worden ge steld. Nadat de heer Bruins Slot (A.R.) had gewezen op de geestelijke en materiële noden van de soldaten overzee en verbetering verlangde, wees de heer Vermeer (Arb.) op de voorlichting, die nog tal van ge breken kent, Als voorbeeld noem de hij het voorlichten door de he ren Welter, Meyer, Ranneft en Gerretson. Voorts maakte hij be zwaar tegen het strijdkrachtenpro gramma. Ten slotte bepleitte hij de opne ming van dienstweigeraars in kam pen en niet in jeugdgevangenissen. Het beleid van de minister bleek over het algemeen de instemming te hebben van de heer Hoosjen, doch deze afgevaardigde kon het standpunt ten aanzien van de on dergedoken reserve-officieren aller minst waarderen. De officieren, die in krijgsgevan genschap gingen krijgen salaris, de reserve-officieren, die onderdoken krijgen niets. Dat bevredigt het rechtsgevoel niet, merkte hij op. De heer Fokkema vroeg inlich tingen over de juistheid van wat hem ter ore is gekomen ten aanzien van de echtgenote van generaal Kruis. Deze is kapitein bij het V.HJC. Als zodanig geniet zij een salaris van f 3000. Met haar man samen ontvangt zij de militaire rantsoenen en bovendien met haar man 25 cent vergoeding voor sla pen buiten de kazerne. Spreker was van memng, dat de regelen ten aanzien der huivende ambtenaren hier toegepast zouden behoren te worden. Evenals de leden van andere fracties stelde de heer Beemink (C.H.) de vraag of de minister be reid is een duidelijke regeling voor Minister Jonkman te Batavia Minister Jonkman is vanmor gen te Batavia aangekomen. Hij werd begroet door dr. Van Mook. dc ministers Beel, Neher en Drees en vele autoriteiten. In een kort gesprek met de pers zei minister Jonkman, dat de wen selijkheid van overleg ter plaatse en persoonlijk contact de aanleiding I was van zijn reis. Hy deelde mee, dat zijn bezoek slechts van korte I duur zou zyn. De trustmaatschappjj voor de handel van Nederland met het bui tenland KV. heeft, zo vernemen wij, een Overeenkomst gesloten met de geallieerde autoriteiten in de Brits-Amerikaanse zone, volgens welke Duitsland 105.000 ton wal ser yprodueten aan Nederland zal leveren, waartegenover Nederland voor de hiervoor benodigde grond stoffen zorg draagt. Door deze transactie zal onze ge hele behoefte aan walsproducten, hetgeen dus alles omvat op het ge bied van ijzeren en stalen platen en daarvan vervaardigde artikelen voor 1948 worden gedekt. De waar de van de door ons te ontvangen eindproducten Bedraagt 10.570.000 i dollar. Voor een overeenkomstige waarde aan grondstoffen zal door ons geleverd worden 255.000 ton ijzererts, 80,000 ton stookolie, 100.000 ton Amerikaanse kolen. Voor Mei 1948 zullen de ertsen uit Zweden, Noorwegen,Spanje, Frans Marokko en Brazilië worden ge kocht en de Amerikaanse industrie kolen en de stookolie welke reeds in Nederland aanwezig zyn in het I Roergebied afgeleverd zijn. Binnen twee maanden daarna arriveren de goederen in Nederland. Rotterdam zal van dit contract profiteren, daar het yzerferts via dezo haven verscheept zal worden. Ook de binnenscheepvaart zal hier van ongetwijfeld de voordelen on dervinden. De kolen en de olie worden ech ter via Hamburg verscheept. Het erts en de kolen moeten voor een groot deel m dollars betaald wor den, hetgeen mede mogelijk is ge worden door het annuleren van de orders voor walseryproductcn in de Verenigde Staten. Dit is de eerste maal na de oorlog, dat een trans actie van een dergelijke omvang met Duitsland tot stand is geko men. Naar wij vernemen heeft Van Klaveren opnieuw; Luc van Dam uitgedaagd voor een titelgevecht om het middengewichtskampioen- schap van Nederland. De beide vorige wedstryden zijn, zoals men weet de eerste ten gunste van Van Klaveren, de tweede ten gunste van Van Dam wegens een oogblessure gestaakt. Geen onrustbarende prijsverhoging Met ingang van 1 Januari 1948 gaat Nederland weer invoerrechten heffen. Ongetwijfeld zullen prijzen van verschillende con sumptie-goederen een zekere ver hoging ondergaan. De omvang hiervan dient men echter niet te overschatten. Ruwe grondstoffen zullen als regel onbelast zijn, iets meer bewerkte grondstoffen halffabrikaten worden door een laag recht getroffen. Op producten in vergevorderd stadium en op eindproducten zullen hogere rech ten geheven worden. Dat thans tot de heffing wordt overgegaan is een gevolg van de inwerkingtreding van het gemeen schappelijk tarief van invoerrech ten voor België, Nederland en'Lu xemburg. Het zou echter onjuist zijn aldus wordt m Den Haag opge merkt deze prijsverhoging uit sluitend als veroorzaakt door de Benelux-overeenkomst te zien. Im mers de thans bestaande toestand, dat hier te lande in het geheel geen invoerrecht wordt geheven, is ab normaal en moet als een zeer bij zondere maatregel van slechts tij delijke aard worden gezien. De Benelux-overeenkomst is dus hier alleen in zoverre van invloed geweest, dat het tijdstip van we- derinstellen van invoerrechten nu samenvalt met het in werking tre den van de overeenkomst, dat bij de vaststelling van het nieuwe ta rief ook met Belgisch-Luxemburg se wensen rekening moest worden gehouden, waardoor de hoogte van de rechten werd beïnvloed. Kosten-factor Uiteraard dient het invoerrecht als kostenfactor beschouwd te wor den, In de meeste gevallen laten de voor importeurs bestaande prijs, regelingen automatisch toe de ver koopsprijzen met het invoerrecht te verhogen. Ongetwijfeld zullen de prijzen van verschillende consumptiegoe deren een zekere verhoging onder- gaan. De omvang moet overschat worden. In de eerste plaats immers worden op tal van goederen, n.l. grondstoffen en halffabrikaten geen of slechts zeer lage rechten geheven. Voor zover voor die goe deren bovendien België en Luxem burg als leveranciers optreden (en dit is in zeer belangrijke en nog steeds toenemende mate het geval) blijft heffing van invoerrecht ge heel achterwege. Voor alle van deze goederen vervaardigde pro ducten komt in de prijs dus geen of geen noemenswaardige wijzi ging. Slechts voor goederen, die voor een zeer belangrijk deel uit geïmporteerde onderdelen zyn samengesteld of die geheel gereed uit het buitenland wor den ingvoerd, zal de prijsver hoging van groter betekenis zijn. In het budget van de grote massa der consumenten is de relatieve betekenis van deze goederen echter niet groot. Tenslotte moet nog rekening ge houden worden met de waarschijn lijkheid, dat de verhoging van het invoerrecht niet tot prijsstijging zal leiden, omdat uit anderen hoof de de prijs gedrukt kan worden. Op deze gronden is het aanneme lijk, dat de invloed van het tarief op het prijsniveau voor de consu ment normaliter slechts weinig voelbaar zal zijn. In Den Haag wordt gewezen op ae belangrijke voordelen, die deze douane-unie op de duur voor ons land zal opleveren, voordelen, die ook voor de consument voelbaar zullen zijn. Flick krijgt zeven jaar Friedrieh Flick, 64 jaar, leider van de grootste particuliere kolen- ijzer- en staal on derneming, is door het tribunaal te Neurenberg schul dig bevonden inzake medewerking aan de werving van slaven-arbei- ders en het plunderen van bezette gebieden. Hij werd veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf, met aitrek van 2y2 jaar voorarrest. de demobilisatie en de aflossing t« treffen met opgave van data. Een. bittere ontgoocheling bracht de ra diorede van generaal Spoor. Waar blijft het vertrouwen als de rege ring haar beloften niet houdt, aldus de heer Beernink. Tegen half twaalf verdaagde de voorzitter de vergadering, Voor de week van 28 December tot en met 3 Januari zrjn de volgen de bonnen aangewezen voor het ko pen van brood: 079 Algemeen: 200Ó gram brood 074 Reserve: 800 gram brood 078 Reserve: 400 gram brood 579 Algemeen: 800 gram brood 574 Reserve: 400 gram brood. Voor het tijdvak van 28 Decem ber tot en met 10 Januari zyn voorts de bonnen Tabak U 01 en U 03 aangewezen voor het kopen van 2 rantsoenen tabak -of sigaret ten. Bovenstaande bonnen kunnen reeds op 24 December worden ge bruikt Wij vernemen, dat op 29 Decem ber bonnen voor 125 gram koffie en 50 gram thee zullen worden aangewezen. De winkelier mag op de bonnen op 30 December afleve ren. Twee Januari was de oor spronkelijke datum van bekend making, maar het C.D.K, heeft het oude jaar met een aangename ver rassing willen besluiten. Voorlopig geen verhoging vlin het kaasrantsoen Hoewel eind. September werd aangekondigd, 'dat bij normale vleesdistributie 200 gram per week het verlaagde" Kaasrant soen zou worden teruggebracht op het normale peil, kan het herstel van dit rantsoen voorlopig geen doorgang vinden, gezien de slechte melkpositie. De verhoging van het kaasrantsoen moest dezer dagen onder ogen worden gezien, omdat het vleesrantsoen deze week op zijn vroegere basis werd gebracht. Op 18 December vei*zontl de EVC-lransport afdeling te Rotter dam een telegram aan de mi nister van sociale zaken in ver hand met de loonderving over de Kerstweek voor de losse haven- ar li eiders. Hedenmorgen vond op uitnodi ging van het departement ecu be spreking plaats in Den Haag met de heren A. v. d. Ecrg. en J. Best man, resp. voorzitter en secreta ris van de EVC-trans port, die maatregelen voorstelden om aan de havenarbeiders een vol week loon over de Kerstweek, te garan deren. Hoewel te dien opzichte door het ministerie van sociale zaken geen enkele positieve toe zegging kan worden-gedaan, ver klaarde men zich toch bereid de door de EVC gedane voorstellen in overweging te nemen. Beulen van Auschwitz ter dood veroordeeld Drie-en-twintig beulen van het voormalige concentratiekamp Auschwitz, onder wie de directrice van het vzouwenkamp, Maria MandI, zijn door het Poolse hoge gerechtshof te Krakau ter dood veroordeeld. Zes anderen kregen levenslang, en tien beschuldigden werden ver oordeeld tot gevangenisstraffen, variërende van 15 tot 5 jaar. Een der verdachten werd vrij gespro ken. Klessebes: 5 jaar voorw. Klessebes (Ceesje Speenhof) van het Paul us de Ruyter-ensemble is door het Gooise tribunaal veroor deeld tot vijf jaar voorwaardelijke gevangenisstraf, terwijl haar te vens beide kiesrechten werden ont nomen. Zij is terstond op vrije voe ten gesteld. VRIJ ZACHT utiS.jL., V tot Zwaar bewolkt met en kele tijdelijke opklaringen. Plaatselijk enige regen ot motregen. Nu en dan krachtige geleidelijk weer naar Zuid-West krimpen de wind. Weinig verande ring van temperatuur. 24 Dec Zon op 8 47 uur. onder 1632 uur Maan on 14 03 uur onder 4 29 uur. 24 Dec Waterstanden Rotterdam: le tu 112 uur, 2e ty 13 24 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8 40 uur te Rotterdam Luchtdruk 763.1; wind N.W 4- temp 8- max. temp, 8 8 (hedenmorgen 8 40 uur); win temp 80 (gistermorgen 8.40 mm). Weersgesteldheid: betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1