r HET ROTTERDAMSCH PAROL VLIEGTUIG TEGEN FRIESE TOREN GEBOTST Nog voor Nieuwjaar wapenstilstand ■;f ■■ia» Mysteries rond het vergaan van de „Skoghaug" Ex-koning Victor Emanuel van Italië overleden P Vrij. onverveerd Vleugel knapte af, doch piloot voerde noodlanding uit Geen paniek, geen slachtoffers Hoog water in Twente „Wij dachten aan een bobslee-tocht" Gunstige wending in Indonesië Koffie- en theebon Lichtsignalen Eerste verjaardag van Oost-Indonesïë Borromeus de Greeve overleden Re-evacutie van z'g. „Indië-gewortelden" „SchnorkeF'-apparaat Nederlandse vinding Griekse communisten buiten de wet Veldslag voor Mariene Weerbericht I v i Ui u, "i Red. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam teL 69300 Abonneraentspri]: per week 31 cent, per fcv rtaa) J4,losse nummer» 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool** Postgiro 398644 Bankleri Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi Directeur'. B. de Vries PL Hoofdredacteur Tl£ Ramaker Maandag 29 December 1947 Zevende jaargang, No. 302 Een KLM-toestel van de lijn Amsterdam—Leeuwarden heeft Zaterdagmiddag in de omgeving van de Friese hoofdstad een noodlanding gemaakt. Het toestel, de DC 3 „PH—TCV" wexd beschadigd, de tien passagiers, allen Nederlanders, en de leden der bemanning bleven ongedeerd. Zij zetten hun reis per auto- bus voort. Op het moment van het ongeluk vloog de tweede piloot, de Canadees Fred Kroon de machine. Hij voerde de landing met ingetrokken wielen uit. conist radiografisch contact met het vliegveld. Waar mr Maas meende, was het ongeluk te wijlen aan een minder goed functionneren van de hoogte meter. Het zicht boven Leeuwarden was bijzonder slecht. Zonder het te weten verloor de piloot met zijn machine enige hoogte en zag plot seling de kerktoren voor zich op doemen. Hij zwenkte onmiddellijk, maar kon niet meer vermijden, dat de tip van de vleugel de toren raakte. Hachelijk avontuur „Wij schrokken allen danig," zo zeide mr Maas, „vsn de hevige schok, die we voelden Maar het toestel vloog door, hetgeen ons al len enigszins gerust stelde." Dat de rest van de vlucht een hachelijk avontuur is geweest, mag blijken uit het feit. dat de machine rakelings onder de draden van'een hoogspanningsnet is doorgevlogen. Naar aanleiding van de noodlan ding heeft een commissie van de Rijksluchtvaartdienst officieel het volgende medegedeeld: In tegenstelling tot geuite ver onderstellingen is gebleken, dat de hoogetemeter niet heeft gefaald. Het vliegveld van Leeuwarden ligt betrekkelijk dicht bij de stad zelf, zocjat aan een landing op dit vliegveld andere eisen worden ge steld dan op een luchthaven als bijv. Schiphol. Het terrein ligt Westelijk van de stad en er stond een Westenwind, zodat het toestel over de stad heen op het vliegveld moest landen. De piloot heeft hier bij kennelijk te weinig hoogte aan gehouden, waardoor hij de toren heeft geraakt. Door laaghangende wolken zou de landing op de daarvoor bestemde baan van het vliegterrein Leeuwar den, met behulp van de gebruike lijke radio-peilingen gedaan wor den. Toen de vlieger echter daarbij het vliegterrein niet tijdig voor zich kreeg, trok hij de wielen in en be sloot door te vliegen met de bedoe ling een nieuwe landing voor te be reiden. Hierbij raakte de machine met de linker-vleugelpunt de onge veer tachtig meter hoge toren van de Sint Bonlfaciuskerk te Leeuwar den. welke op ongeveer drie kilo meter van het vliegterrein ver wijderd is. Een stuk van de vleugel ter leng te van ongeveer drie meter knapte af en viel naar beneden op het Kerkplein, zonder iemand te raken. De piloot zag kans het toestel in de lucht te houden, doch slaagde er niet in het vliegveld te bereiken. De gekortwiekte vogel scheerde over de huizen, bereikte de buiten wijken van Huizum en verloor toon vaart. Tot tweemaal sprong hét vliegtuig over een sloot, waarbij de berm, gezien de diepe sporen, werd geraakt. Op de weg naar Boxum wist de bestuurder een uitstekend ge slaagde buiklanding uit te voeren. Hevige schok De tien passagiers, die zich in het toestel bevonden, schrokken weliswaar hevig van de flinke schok, die het toestel kreeg op het moment waarop de vleugel af knapt», maar hielden zich overi gens allen naar omstandigheden kalm. Er ontstond geen paniek, aldus verklaarde één der passa giers, mr Maas uit Den Haag. - Het- toestel .moest .«Ö—1LS5 v,uur- van Schiphol naar Leeuwarden vertrekken, maar startte iets te laat. De vlucht werd met zeer weinig zicht en voor het grootste gedeelte in de wolken gemaakt. Boven Friesland verkreeg de mar- Voortdurende was dwingt tot waakzaamheid De vele regens, die gedurende de afgelopen dagen zijn gevallen hebben het water in de verschillende Overijs selse beken, rivieren en kanalen zeer sterk doen stijgen. Hier en daar waren de stijgingen zelfs zo groot, dat het water over de oevers en dijken ging, waardoor nabijgelegen landerijen blank kwamen te staan. In de gehele provincie stijgt het water voortdurend. De toestand is op het ogenblik nog niet direct ver ontrustend, hoewel waakzaamheid geboden is. De oorzaak van het hoge water is behalve de voortdu rende regenval de hoge waterstand in Duitsland, waar verschillende stuwen en sluizen het water reeds niet meer in toom kunnen houden. De waterstand van de beken, rivieren en kanalen is in de loop van Zondag nog vrij sterk toegenomen. Bij Vriezen- veen in de buurtschap „De Pallen" njoesten verschillende boerderijen wor den ontruimd, terwijl andere door het water' werden geïsoleerd. Het water staat hier op de wegen, evenals in de Vriezenveense wijk, waar het over de verkeersweg Almelo—Ommen stroomt. Bij de Dinkel wordf dag en nacht wacht gehouden om zo mogelijk direct in te grijpen wanneer gevaar dreigt Het wa terschap de Regge tracht zoveel moge lijk goede afstromingen te bevorderen. In de omgeving van Denekamp gisteren, evenals vorig jaar, <ïe djjk van de Dinkel doorgebroken. Enkele landerijen liepen onder wa ter, doch de boerderijen behoefden niet te worden ontruimd. Gouwe weer geopend Nadat de hoofdingenieur van de pro vinciale waterstaat van Zuid-Holland zich op de tweede Kerstdag wegens een dreigende dijkdoorbraak in de Gouwe bij Gouda genoodzaakt had gezien dit kanaal af te sluiten, wordt thans ten behoeve van de binnenscheepvaart jc- kend gemaakt, dat de keersluis bij Gouwsluis weer is geopend en de Gou we als belangrijke verbinding voor het scheepvaartverkeer Amsterdam'—Rot terdam weer is opengesteld. De ver zakking in de dijk van de Gouwe, 500 meter ten noorden van de Julianasluis bij de Hollandsche Ifssel. ïs na een ar beid van 2 dagen verholpen. Handelsovereenkomst van Engeland en Rusland Een Brits-Russische handelsover eenkomst op korte termijn is in Moskou ondertekend. Groot-Brit- tannië zal 750.000 ton graan ontvan gen in ruil voor machinerieën en Werktuigen. De overeenkomst regelt tevens de aflossing van het in 1941 - door de Britten verleende oorlogs- crediet. Wij konden de uiteinden van de vleugel niet meer zien," vertel de de heer Groendijk, een dec pas sagiers uit Rotterdam, „en even min wisten wij of wij links of rechts af bogen. Wij stegen en daalder totdat wij plotseling onfdefcfen dat wij boven een stad vlogen. Dat- moest Leeuwarden zijn. Bij een van de dalingen voelden wij opeens een schok, doch waardoor deze teweeg gebracht werd beseften wij op dat moment niet.. Later begre pen wij dat het de aanraking met de toren was geweest. Wij stegen toen weer vrij snel, doch het kwam ons voor, dat het ioesteL niet meer zo stabiel lag. Wij kwamen tot de ontdekking dat er een stuk van de linkervleugel was afgeknaptNa de stijging «faalden wij weer vrij snel en toen drong het tot ons door dat er iets haperde. -Het was alsof wij met de bobslee het landings gestel was nog'ingetrokken over landerijen, sloten en greppels sto ven, totdat het vliegtuig op een stuk land tot stilstand kwam na eerst nog een weg te zijn gepas seerd. De beide bestuurders stap ten doodkalm uit de cockpit en opende de deur van de cabine Van een paniek onder de inzitten den is geen moment sprake ge weest. Wel werden wij flink door elkaar geschud, doch indien wij de buikriemen niet hadden losge gespt, waren de stoten bij het bob sleeën niet zo voelbaar geweest. Medische en materiële hulp was in een ommezien van tijd aanwezig. De ambulancewagen was het eerst op het terrein van de noodlanding. De dektee die meegekomen was, was hoogst verbaasd dat alle pas sagiers er zo goed waren afgeko men. De situatie nadat de piloot het toestel met grote behendigheid en koelbloe digheid had neergezet. De inzet toont de zwaar beschadigde vleugel. Zowel uit Nederlandse als Republikeinse bron wordt vernomen dat er een goede kans bestaat, dat de ondertekening van de Wapenstilstands- overeenkomst nog voor de aanvang" van het nieuwe jaar zal plaats heb ben. Beide partijen zouden bereid zijn de nieuwe voorstellen van de Com missie van Goede Diensten te aanvaarden. gebieden een strij'dtactick overeen komstig de feiten voeren en zich te- Vermoedelijk zullen de Neder landse plannen tot vorming van 'n federale interim regering enigszins worden gewgzigd, als men inder daad voor het nieuwe jaar tot een overeenkomst komt. De politieke onderhandelingen op de „Renville" zullen dan voortgang vinden. De Republiek heeft aan. de Com missie van Goede Diensten verzocht een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in. het Krawangse, waar volgens Republikeinse bewe ringen 300 doden en 200 gewonden onder d3 burgerbevolking te be treuren vielen als gevolg van Ne derlandse zuiveringsacties. De Amerikaanse gedelegeerde van de Commissie van Goede Dien.- sten, Frank Graham, keerde uit Djogja terug om aan de rondvaart van de „Willem FÊuys" te kunnen deelnemen. Over zyn reis naar Djogja verklaard® Graham, dat deze „zeer belangwekkend" was geweest. Het Republikeinse kabinet had over de nieuwe voorstellen tot staking van het vuren reeds verga derd. Pe Nederlandse delegatie be raadslaagde over dit onderwerp aan boord van de „Willem Ruys", tezamen raet vele vooraanstaande genodigden uit Batavia. Heden zul len Sjarifoeddin en de Republikein se delegatie waarschijnlijk naar Batavia terugkeren, Soekarno verklaarde in een inter view met het weekblad „Siasot": „Als de nationalisten in de Malino- Personenauto contra trein; drie gewonden Op de onbewaakte spoorweg overgang bij het station Vries- Zuidlaren (Dr.) is Zaterdagmorgen een personenauto tegen de snel trein, die om 10.11 uur in Gronin gen arriveert, gebotst. De auto werd aan de voorzijde gegrepen en zwaar beschadigd. De drie inzit tenden liepen verwondingen op. gen de invloed van het kolonialisme verzetten, zij als kameraden in de strijd zullen, worden beschouwd. Zij zijn werkelijlc onze broeders een in vlees en bloed. Zij hebben waar schijnlijk een andere mening dan de Republikeinse regering, maar het verschil kan onderling worden ge regeld". Voor het tijdvak van 4 tot en met 17 Januari is bon 118 Algemeen aangewezen voor 125 gram koffie en bon 119 Algemeen voor 50 gram thee. In verband met de feestdagen kan men reeds van Dinsdag 30 De cember af op bovenstaande bonnen kopen. OM DE STAATSZORGEN voor een ogenblik te vergetenging de Britse premier Attlee met zijn dochter AUison naar het kerstciccus in Olym- pia te Londen. Ook Ernest Bevin was van de partij. Men ziet de drie hier geamuseerd kijkend naar de capriolen van de clowns. KETELONTPLOFFING NIET WAARSCHIJNLIJK Er blijven nog steeds veel onop gehelderde vragen over de scheeps ramp, waarbij het Noorse stoom schip „Skoghaug" in de golven van de Noordzee ten onder ging. Voor lopig kan slechts worden gemeld, dat men na berekeningen over wjnd- en stroomsterkte, rekening houdend met de gemiddelde kruis snelheid van de „Skoghaug". tot de cqnclusie is gekomen, dat de over levende stoker zich in het tijdstip van de ontploffing 0V2 uur moet hebben vergist: niet om 2 uur des nachts, doch om half elf op Woens dagavond reet de explosie het schip open. Binnen 5 minuten tïids verdween het vaartuig in de diepte. Voorts is men er thans van over tuigd, dat de plaats van de ramp ver benoorden IJmuiden ligt. vermoedelijk ten westen van de kuststrook tussen Egroond en Schoorl. Men acht tenslotte een ketelontploffing onwaarschijnlijk en schrnft de ramp toe aan een mijn. Duitse C.D.U. vergadert over Kaisers ontslag In de' Russische sector is gisteren "eerr cSngres' begonnen van-partij leiders der Christelyk-Demoera- tische - Unie uit alle zones sfèn Duitsland over de verwijdering van Jakob Kaiser, die zich nog altyd als partijvoorzitter beschouwt. Van jeen vergadering kwam ech ter niet veel, toen bij de opening bleek dat twee Russische officieren zich in de zaal betonden, die wei gerden weg te gaan. Het bestuur verzocht daarop het militaire be stuur van de andere geallieerden in Berlijn eveneens waarnemers te sturen. Twee Britten en een" Frans man kwamen; de Amerikanen wensten zich niet te mengen in in terne Duitse aange'egenheden. In de vergadering werd gezegd dat men Kaiser en Lemmer als voorzitter en vice-voorzitter van de partij wil handhaven. Op 24 December vond te Makas sar de viering yan de eerste ver jaardag van de staat Oost-Indone- sië plaats. Als vertegenwoordigers van de centrale regering waren daarbij aanwezig Dr. Beets en de heer Elink Sclluurman, benevens generaal Spoor. Voorts vertegen woordigers der Doerah West-Bor neo en van de Groot Dajak-raad. Door de hevige regenval moesten vele feestelijkheden worden afge last. Het centrum der herdenking was het openbaar gehoor door pre sident Soekawati. Te Batavia hiel den de vertegenwoordigers van Oost-Indonesië, minister Soumokit en Wenas, een receptie, waarbij o.a, de Luitenant Gouverneur-ge neraal, Dr. Van Mook aanwezig was. De Avenue d'Orléans in Parijs, waar langs de overleden generaal Philippe Leclerc de stad bij de be vrijding binnentrok, is omgedoopt tot Avenue du Génêral Leclerc. ZUN GLORIE.- DE TROON; EN ZIJN DROOM: HET KEIZERRIJK Victor Emanuel, ex-koning van Italië, is 78 j'aar oud in Alexandria overleden. Sinds Mei 1946 leefde hij in ballingschap in Egypte.^ et ij kwam in 1900 op de troon en droeg op vijf Juni 1944 zijn ko ninklijke bevoegdheden over aan kroonprins TJmberto, die het ambt van luitenant-generaal van het rijk aanvaardde. Victor Emanuel heeft geen afstand gedaan van de troon. Hij bleef in ballingschap de statie van koning van Italië voeren en bleef hoofd van het huis van Savoye. Eerste Kerstdag overleed vrij plotseling op 72-jarige leeftijd in het St.-Franciscus- gasthuis te Rotterdam de .be kende kanselredenaar pater Borromaeus de Greeve .O.F.M. Pater de Greeve was een be zielende figuur, die ook buiten ons land, n.l. in Vlaanderen en Indonesië, bekendheid genoot. Hij was boete-prediker, feest redenaar, spreker op oengres- ;en en voorlichter op velerlei gebied. Zelf was pater Borro maeus het liefst lijdensmedi- tant. Pater Borromaeus ds Greeve was een oom van de eveneens bekende Henri de Greeve, wiens foto wij door een ver gissing Zaterdag in de krant plaatsten bij het overlijdens bericht van zijn oom. j Een der vraagtekens wordt ge vormd door groene lichtsignalen, die de schipper van de reddings boot Dorus Rijkers Donderdag avond heeft o^-emerkt. Nadat Rokka des middags in zijn sloep b|j Camperduin was aangespoeld, trokken de Doris Rijkers en de Ncolfie JaLoba de zee op. De mel ding was vrij laat gekomen, zodat de beide reddingsboten eerst na het invallen der duisternis hun ver geefse speurtocht begonnen. Uit de richting van de kust by Petten za gen de mannen van de Dorus Rif kers plotseling groene liehtkogels een wyde bocht door het luchtruim maken. Onmiddellijk wijzigde de reddingsboot haar richting en koerste naar de kust- Maar na enig heen en weer varen vlak langs de branding van de golven op het strand, gaf de schipper het zoeken op. Voor zover bekend zijn tot dus verre de lichamen van 10 der slachtoffers aangespoeld. Enkele stoffelijke overschotten vertonen deerlijke verminkingen. De directeur _yan,.sociale zaken. t*e Batavia "maakt bekend^ dat van de regering machtiging is ontvan gen over te gaan tot re-evacuatie uit Nederland van personen, die na de capitulatie van Japan daar heen geëvacueerd zijn, doch wier positie in Nederlan-' moeilijkheden oplevert, als gevolg van het feit dat hun belangen te zeer met Indië zijn verweven. 1S Elk geval wordt op zich zelf be zien, alvorens toestemming tot re- evacuatié wordt verleend. Dit on derzoek geschiedt in eerste aanleg door de afdeling b3 (sociale zaken) van het commissariaat voor Indi sche zaken bij het ministerie van overzeese gebiedsdelen, v. Speyk- straat 54 te 's-Gravenhage. Met nadruk wordt hierbij de aandacht gevestigd op het feit, dat de bovengenoemde re-evacuatie re geling uitsluitend ten doel heeft een oplossing te b: --ngen voor eva cuaties, welke in het verleden op onjuiste gronden, plaats vonden. Voor de re evacuatie* van niet- verlofgerechtigde particuliere werknemers, behorende tot boven bedoelde groep, welke in het ver leden werden geëvacueerd, werd niet de Indische ondernemersbond een speciale regeling getroffen. De ze regeling komt hierop neer, dat bij oproep door de werkgever, na genomen gun .ge beslissing hier te lande, de re-evacuatie van de werknemer en eventueel die van het gezin geschiedde op kosten van de overheid. Enige weken geleden maakten berichten uit buitenlandse bron melding van een communiqué der Britse admiraliteit, waarin mede gedeeld werd, dat de Engelse duik boot „Alliance" verscheidene we ken onafgebroken onder water was geweest. Volgens de buitenlandse berichten was dit mogelijk, door dat de duikboot was uitgerust met een „verbeterd Duits schnorkei- apparaat", dat de luchtverversing regelt en andere geheime installa ties. Wy vernemen nu van het mini sterie van marine, dat dit .schnor kel''-apparaat geen Duitse, maar een Nederlandse uitvinding is. Het „onderwaterdieselen", zoals de toe passing van dit beginsel in de wandeling wordt genoemd, is door de koninklijke marine in samen werking met de ingenieurs van de onderzeebootbouwende werven hier te lande reeds in. de jaren 1932—1937 ontwikkeld en in het ontwerp van hr. ms. onderzeeboot- mijnenleggers „019' en „020" op genomen, Deze boten hebben in 1937-1938 met deze inrichting proeven gedaan, die" een zeer be vredigend verloop hadden, Bij hoog water is vanmorgen het Zweedse stoomschip „Flato" op de Zuider-Strekdam van het Noor der-vaarwater binnen de pieren van IJmuiden vastgelopen. Het Victor Emanuel was de man, die Mussolini aan de macht heeft ge holpen. Na de bekende parademars naar Rome benoemde hij de „Duce" als minister-president en gaf hem' daarmee de bevoegdheden om het fascistische regime te vestigen en van Italië een dictatuur te maken. Hij was een middelmatig man en werd in de lange periode van Mus solini's bewind beschouwd als een paradefiguur. Slechts in twee op zichten vertoonde hij een opmerke lijke vasthoudendheid: zijn gehecht heid aan de troon en zijn droom van een groot nieuw Italië: een nieuw Romeins keizerrijk. Toen Mussolini in 2943 ten val was gebracht, gaf de koning zijn steun aan maarschalk Badoglio, bet boofd van de nieuwe regering, die in Sep tember de onvoorwaardelijke capi tulatie aanvaarde en beloofde, ge allieerde troepen te helpen. Hij bad Rome verlaten en was er in ge slaagd het door de geallieerden be zette gebied 3n Zuid-Italië te be reiken. Toen na de bevrijding van Italië bleek, dat het Italiaanse volk de koning volkomen on aanvaardbaar achtte, verdween hij van het toneel. Om de dy nastie te redden droeg hij zijn bevoegdheden over op kroon prins tlmbefto. ,1 VICTOR EMANUEL Na het referendum van 2 Juni 1946, toen twaalf millioen tegen tien millioen Italianen voor de republiek stemden, vertrok ook Umberto; hij leeft thans in ballingschap in Por tugal, - Victor Emanuel stierf aan 'n hart kwaal en een longaandoening. Hij was reeds twee weken ziek en hield sinds eerste Kerstdag het bed. In Alexandria. waar nog twee andere ex-koningen verblijven (Albanië en Bulgarije) leefde hit afgezonderd Naar te Rome verluidt, hebben de Italiaanse monarchisten de regering verzocht een openbare rouwbeto- ging te mogen houden. Vele Monar chisten dragen rouwbanden en tref fen voorbereidingen vodr bet lezen van requiem-missen. De Italiaanse regering, die alle koninklijke eigen dommen in Italië verbeurd ver klaard heeft, zou aanspraak ge maakt hebben op de verzekerings polissen van Victor Emanuel, die bij Londen se banken berusten. Deze polissen, waarvan men de waarde niet weet. maken het grootste deel van het vermogen van de over ledene uit. Logger „Voortvaren"' op eigen kracht vlot gekomen De Scheveningse logger „Voort varen", die onlangs bij Calais was gestrand is Zaterdagmiddag op eigen kracht vlotgefcomen. Een klem lek in de voorsteven liet wat water binden, waarom dè beman ning de in het ruim staande vaten zout naar het achterdek heeft ge bracht om het schip wat veiliger te la (en liggen. Aangezien de motor niet kon werken nam de logger Sch. 248 „Prinses Margriet" de „Voortvaren'' op sleeptouw en bracht haar in de nacht van Zater dag op Zondag veilig te Maassluis binnen. Amerikaans jacht opgepikt De opvarenden van het Engelse stoomschip Invell, dat Zondagmor gen van Rotterdam naar Goolc ver trok, ontdekten enige tijd na het vertrek van de* Nieuwe Waterweg ter hoogte van het vuurschip Goe- ree een zeiljacht op, dat in moei lijkheden verkeerde. Naderbij ge komen zag men, dat het het Ame rikaanse jaclit Seafarer was, dat door het verlies van de zeilen stuur loos ronddreef. De Irvvcll nam het jacht op sleeptouw en bracht het Zondagmiddag nog veilig en wel de haven van Maassluis binnen. De Seafarer heeft vijf personen aan boord en was op weg van Cowes naar Christianssand. Het schip blijft voorlopig in Maassluis. Nederlandse verliezen van 18 tot 23 December: 5 gesneuvelden, 4 gewonden. Een militair is door verdrinking omgekomen. H.M. de Koningin, die de Kerstdagen bij het prinselijk gezin op Paleis Soestdijk doorbracht is vandaag naar de hoofdstad terug gekeerd. De Griekse regering heeft de wet van 1929, waarbij de com munistische partij buiten de wet werd geplaatst, weer van kracht verklaard. Het decreet is onmiddellijk in werking ge treden. Alle communisten en met de communisten. sympathiser enden zullen verder uit het ambtenaren apparaat worden verwijderd. Volgens militaire autoriteiten in Athene hebben de regeringstroe pen bij Konitza, waar de troepen van generaal Markos in het offen sief waren, de guerilla strijders zware verliezen toegebracht. Griekenland heeft bij de Joego slavische regering geprotesteerd tegen de steeds openlijker steun aan de guerillatroepen. In het bij zonder wordt er op gewezen dat generaal Markos de beschikking heeft over het radiostation Belgra do voor het uitzenden van commu niques. Conimodore-viag voor de Willem Ruys De gezagvoerder van de Willem Rufs, C. H. Vellinga, die benoemd is tot „commodore" van de Konin klijke Rotterdamsse Lloyd, heeft van de directeur de commodore- vlag in Batavia ontvangen. Droogdok aangekomen Op de Tweede Kerstdag is te Tandong Priok een door de Neder- landss-Indische regering aange kocht droogdok met een inhoud van 6.000 ton aangekomen, dat door de sleepboot „Zwarte Zee" in een maand tijdis van Aden naar Java is gesleep.t - Bernet Kempers blijft in ons land Prol. dr. K. P. H. Bemet Kem- pers, hoogleraar in de muziekwe tenschap aan de universiteit van Amsterdam, die in Juni j.l. door de universiteit te Bern gepolst werd of hij bereid was het ordinariaat op zich te nemen, als opvolger van wijlen prof. dr. Ernst Kurth, heeft thans medegedeeld, dat hij aan dit vererende verzoek geen gevolg zal geven. Een menigte van naar schatting 4000 Duitsers hebben-Zaterdag slag geleverd om kaarten te bemachti gen voor een acht jaar oude Ame rikaanse film met Mariene Dietrich in de hoofdrol. De wanordelijkhe den speelden zich af buiten en in 't Neue Welt-theater te Neukölln in. de Amerikaanse zone waar de film „Destry Rides Again" (in het Duits „Der Grosse Bluff") vertoond wordt. Verscheiden duizenden personen stonden in de ry voor de middag voorstelling. terwijl er slechts 1500 plaatsen waren. De afzetting werd verbroken en als wilden leverde men slag voor de kassa. Dertig agenten waren nodig om de orde te herstellen. Een paar winkelruiten werden ingedrukt, maar niemand werd ernstig .gewond. Maurice Chevalier weer naar Hollywood De Franse chansonnier en film ster Maurice Chevalier is onlangs met het Franse schip „De Grasse" in Amerika aangekomen. Maurice zal beginnen aan een nieuwe film onder de titel „Man about town". De. rolprent zal geregiseerd en ge produceerd worden door Réné CJair. OTTO GLASTRA VAN LOON Otto Glastra van Loon is be noemd tot vast dirigent van de Philips orkestvereniging te Eind hoven. In India is een vliegtuig met 19 passagiers neergestort. Volgens de eerste berichten zijn er geen overlevenden. Bij brand aan boord van een Chinese rivierboot op de Yangtse zijn vijfhonderd personen om het leven gekomen. Krachtige, aan de kust nu en dan stormachtige Westelijke wind. Wlsse- lend bewolkt met re- gen-, hagel- of sneeuw buien. 30 Dec Zon op 8.48 Uur, onder 19,35 uur Maan oe lp 54 uur. onder 11.31 u. 3Q*Dec.: Waterstanden Rotterdam: le tij 6.04 uur. 2e tij 18.37 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8,40 uur: 742.5 luchtdruk: W.N.W. 4 wind; temp. 4.4; max temp. 9.0 (gistermorgen 8.40), min. temp. 4.4 (hedenmorgen. 8.40). Weersgesteldheid: bewolkt. ij L 1 A 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1