Dr. Beel sprak met Setiadjit HET ROTTEBDAMSCH PAECDL Splits de Republiek niet in staten Water in Twente zakt Wallace candidaat voor het Witte Huis Frankrijk bereidt zich voor op nieuwe conflicten Nieuwe voorstellen door partijen voor grootste deel aanvaard Prof. H. Th. Obbink overleden Trein ontspoord bij Dordrecht Benauwde uren van logger-bemanning s Atd. A dm. Lang* Haven 14!, Schiedam teL 69300 Abonnementsprijs fcer week 31: cent, per kr rtaaj 4,losse nummeri 0,09 DE SCHIEMMMEE Uitgave Stichting ..Het Parool" 'Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeur: B. de Vries PL Hoofdredacteur; Th. Ramaker Dinsdag 30 December 1947 Vrij. onverveerd Zevende jaargang, No. 303 Dr Beel en Setiadjit, een der Republikeinse vice-premiers, hebben gistermiddag op het Amerikaanse consulaat te Batavia een informele bespreking gehad. De ontmoeting was oorspron kelijk (met voorkennis van de Commissie van Goede Diensten) bepaald tussen dr Beel en mr Sjarifoeddin, maarSjarifoed.din ligt ziek in Djogja. Het Republikeinse persbureau Antara meldt dat in Djogja is besloten de nieuwe voorstellen van de Commissie van Goede Diensten over het staken der vijandelijkheden met enkele amen dementen te aanvaarden. Het Republikeinse antwoord werd gisteren door de Indonesische delegatie naar Batavia gebracht. De Nederlandse delegatie heeft volgens een welingelichte bron de voorstellen, der commissie voor. tachtig of negentig procent aan vaard. De plaatsvervangende voorzitter van de Indonesische delegatie, Ali Sastroamidjojo, zei dat hij niet kon meedelen wanneer Sjarifoeddin weer naar Batavia zou terugkeren. De premier had echter voor zijn vertrek gezegd dat hij niet terug zou gaan voor de werkelijke be sprekingen zouden beginnen. Oost-Sumatra een staat Een officiële Nederlandse woordvoerder heeft Maandag avond de vorming van de staat Oost-Sumatra bekend ge- PAROLOSCOOP Derde partij in Amerika F)E begrippen „Derde Macht" en „Derde partij" zijn aan de orde van de dag voor en in Euro pa. Maar thans hebben ook.de Ver enigde Staten hun derde partij in wording, nu Henry Wallace be sloten heeft om zich candidaat te stellen voor het presidentschap als vertegenwoordiger vandie groe pen Amerikaanse kiezers, die het niet bij de Democraten noch bü de Republikeinen kunnen vinden. Het merkwaardige in deze Ame rikaanse derde partij is, dat zij ontstaan is op grond van verschil in de buitenlandse politiek. De wijze, waarop Wallace zijn eandi- datuur heeft aangekondigd is hier voor een duidelijk bewijs:^hij hééft uitsluitend critiek óp de .buiten landse politiek van de beide be staande partijen doen horen. Dit is, dunkt ons, een novum in de ge schiedenis der Amerikaanse presi dentsverkiezingen, die tot nu toe altijd werden uitgevochten op het „platform" van de binnenlandse politiek. Het behoeft ons intussen niet bepaald te verwonderen: van daag den dag is ook voor de Ame rikaan het. ogenblik gekomen, dat hij de prioriteit van de buiten landse politiek moet erkennen en bovendien -zijn Democraten en Re publikeinen, juist omdat zij deze prioriteit erkennen, het eens ge worden over één buitenlandse po litiek "boven de partijverschillen. Tegenover' dit gezamenlijk buiten lands front der bestaande partijen gaat Wallace dus nu zijn eigen buitenlands program stellen. Wat dit program inhoudt? Wij zullen het moeten afwachten; de vage critiek, welke Wallace in eer ste instantie heeft uitgesproken, geeft te weinig houvast. Hij be schuldigt de tegenwoordige Ame rikaanse staatkunde ervan, dat zij naar een oorlog drijft, maar zolang hij niet positief verklaart, hoe die politiek dan wel moet worden ge voerd, hebben wij hier al bijzon der weinig aan. \T7 AT wfj sinds de zomer 1946, toen Henry Wallace nog al wat opschudding maakte door zijn breuk met de toenmalige politiek van Truman—Byrnes, van zijn buitenlands politieke denkbeelden hebben vernomen, geeft ons echter niet- een gevóel van gerustheid, laat staan .van. waardering. Hij heeft op ons de indruk gemaakt van een idealist te zijn (wat op zichzelf een aanbeveling kan zijn), maar tegelijk van een dilettant. En .dit laatste is in de tegenwoordige omstandigheden op het terrein van de buitenlandse politiek,, waar de situatie in de wereld zo précair is, buitengewoon gevaarlijk. Wanneer wij Wallace aan het werk zien, dan worden wij altijd herinnerd aan de figuur van wijlen Chamberlain, die ook een idealist was en ook een dilettant in de buitenlandse poli tiek. En dat Walace uit de hoek van links komt en dat Chamberlain een man van rechts was, heeft voor deze vergelijking niets te betekenen: progressief di lettantisme is 'in omstandigheden als in 1938 of 1948 net zo gevaar lijk als conservatief dilettantisme. Welke de kansen voor die derde partij zijn? Op het ogenblik zijn wij geneigd om te zeggen:, ze zijn uiet groot. Wallace heeft echter misschien één voordeel hij en zijn vrienden noemen zich graag de erfgenamen van de ideeën van wij len president Roosevelt. Waarbij dan natuurlijk verzwegen wordt, dat Henry Wallace noch het for maat van de "mens-Roosevelt; noch dat van de staatsman-Roosevelt heeft. Het een en het ander neemt echter niet weg, da' dit beroep van Wallace op de grote Franklin D. hem wel stemmen zal toevoeren. maakt. De staat wordt ge vormd door grondgebied waar over de Neder1 anders bij het accoord van Linggadjati de autoriteit van de Republiek heeft erkend. De nieuwe staat omvat twee millioen inwoners, in hoofdzaak Maleiers, en het grootste deel van de rubber-, tabak- en palmolie- ondernemingen in Europees en Amerikaans bezit. Aan Oost-Sumatra was, na de politionele actie de status van „daerah istïmewa" (gebied onder Nederlands toezicht bestuurd met een voorlopige bestuursraad). Het is thans tot staat geworden, nadat het Nederlands-Indische gouverne ment zich er van heeft overtuigd dat de bestuursraad in voldoende mate representatief was voor de wil van het volk, aldus de woord voerder. Ook Madoera? De woordvoerder verklaarde verder dat binnenkort ook Madaera een staat zal worden. Het is echter niet duidelijk of het Nederlands-Indische gou vernement van plan is Madoe ra geheel zelfstandig te maken, of tot' een min of meer ^auto noom gebied binnen een der andere staten. De bestuursraad van Oost-Suma tra blijft onder leiding staan van dr. C. Mansoer, een arts uit Medan. Te Utrecht is op 78-jarige leef- tgd overleden prof. dr. H. Th. Ob bink, -hofprediker en oud-hoog leraar in de geschiedenis der gods diensten'. Prof. Obbink is te Aaltengebo ren. In 1901 promoveerde hij te Utrecht op het proefschrift: „De, huidige oorlog volgens de Koran". Zijn eerste gemeente was Hoger- Smilde. waar hij als predikant der Ned. Herv. Kerk in .1897 zijn in trede deed. Later volgden Kam perveen en Middelburg. In 1906 werd hrj naar Den Haag beroepen en in 1910 vertrok hij naar Am sterdam, waar hij' als hoogleraar optrad. Drie jaar later verwisselde hij deze werkkring voor een pro fessoraat te Utrecht. Prof. Obbink die als eminent ken ner van de Oosterse oudheid ver maardheid bezat publiceerde een groot aantal geschriften,"dat deels op persoonlijke ervaring berustte, daar hij herhaalde malen Egypte en Palestina bezocht. Bekend is zijn Bijbelvertaling, terwijl tevens in binnen- en buitenlandse tijdschrif ten menig artikel van zijn grondige kennis van de oudheid getuigt. Burgemeester Oud naar de V.S. In de afgelopen zomer heeft een delegatie van de United States con ference of Mayors een bezoek aan ons land gebracht om kennis te ne men van doelstelling en werkwijze ■van de Vereniging van Nederlandse gemeenten. De Amerikaanse organisatie van burgemeesters heeft thans een de legatie van de Nederlandse vereni ging uitgenodigd tot een tegenbe- zoek in Februari 1948. De delegatie zal bestaan uit burgemeester Oud, voorzitter, de burgemeester van Arnhem C. G. Matser en. de heer N. Arkema, bestuurslid van de Ver eniging van Nederlandse gemeen ten.' Vriezen of dooien? Over de stand van de Neder lands-Indonesische onderhan delingen heeft Hadji Agoes Sa- lim vandaag gezegd: „Het kan in de komende da gen. vriezen en dooien. Als het vriest~zal het kraken en als het dooit zullen binnenkort de. bloe men zichtbaar worden". De vice-premier Setiadjit en de heer Leinema, voorzitter der technische commissie, lieten zich in dezelfde geest uit. Ook zij achtten de komende dagen van beslissende betekenis voor de onderhandelingen. Sjarifoeddin verblijft op het ogenblik in Djogja. Hij is ziek. Weer schepen op weg naar Palestina Een van de grootste con- vooien illegale Joodse immi granten maakt zich gereed om van Zwar te-Zeehavens uit met de onder Panamese vlag va rende Pan York en Pan Crens- cent naar Palestina te varen. Engeland5 heeft de vier betrok ken regeringen (Panama, Turkije, Boelgarije en Roemenië vergeefs gevraagd het vertrek der emigran ten te verhinderen. De voor de Pa lestijnse kust patrouillerende een heden van de Britse marine zijn versterkt. Men neemt aan dat onder de .emigranten zich een aanzienlijk aantal pro-Russische elementen bevinden. Dit is de aanleiding voor het meningsverschil tussen Mosje Sneb. en de overige leden van het Joods Bureau, dat enkele dagen geleden aan het licht kwam. Deens vliegtuig viel in zee Een Deens vliegtuig op weg van Parijs naar Kopenhagen met elf passagiers, viel bij de landingspo ging op het vliegveld Kastrup tij dens sneeuwbuien in zee. Het kwam terecht in ondiep wa ter, driehonderd meter uit de kust. De inzittenden werden met mo torsloepen van het vliegtuig ge haald. Slechts drie personen waren licht gewond. Hoge autoriteiten bleken speculanten De Amerikaanse minister van landbouw Clinton Anderson heeft een lijst gepubliceerd van 99 auto riteiten die in September jl. in graan hebben gespeculeerd. Op de lijst komen generaal W. H. Graham en de gouverneur van Utah, H. B. Maw, voor. Lichtpetroleum, tractorpetroleum, speciale benzines, stookolie, mine rale" terpentijn en verfvèrdunner uit minerale terpentijn worden met ingang van 1 Januari 1948 duurder. De prijs voor lichtpetroleum zal met 2 cent per liter stijgen; de maximumprijs zal in de verschil lende zones 0.14 yz, ƒ0.15 en ƒ0.1514 bedragen. Schermerhorn in de RAI-hallen: HET LIJKT DEMOCRATISCH, MAAR NEDER- LAND KRIJGT OP KWADE DAG DE REKENING Van onze correspondent) Twaalf duizend partijleden en geestverwanten van de P.v.d.A. waren gisteravond aanwezig in de R.A.I.-hallen te Amsterdam, waar prof. ir- W. Schermerhorn in deze massa-bijeenkomst m een grote politieke rede een overzicht gaf van de ontwikkeling van het Indonesische probleem in de afgelopen maanden. Hij werd door zijn hoorders geestdriftig begroet met een bos rode rozen en het zingen van de „Internationale". Laat Indonesische volk op eigen benen staan Het oud-lid van de commissie-ge neraal wijdde allereerst zijn aan dacht aan het Indonesische vraag stuk dat zowel, zei hij, .een natio- naaL .als een internationaal vraag stuk is. Hij wil zich- hierbij beper kingen opleggen nu er 4 ministers in Batavia zijn, die van de spanningen daar iets gewaar zullen worden en naar hij hoopt daar de consequen ties uit zullen trekken. Nederland wacht nu af. De Indonesische politiek kan men qualificeren als die'van de ge miste kansen. In. wezen wenste men in ons land de parafering van het verdrag van Linggadjati niet, die stap vond men te radicaal. Er zijn echter maar twee mogelijkheden; de handhaving van het gezag door macht of het erkennen van de sou* vereinfteit van de Verenigde Staten van Indonesië. Linggadjati beoogde een samenwerking tussen Oost en West. Spreker erkende, dat aan de kant van de Indonesiërs ook niet Toekomst niet somber De overstromingen, die Twente sinds enkele jaren kent, z(jn een gevolg van de oorlog, want geali- eerde vliegers vernielden tijdens een van hun bombardementen de stuw voor het Dortmund-Eemska- naal en zolang deze niet is hersteld blijft de gehele Dinkelstrook b\j hoog 'w&ter geregeldbedreigd. Gelukkig is de schade ditmaal beperkt. Het gat. geslagen in. dé dam onder Beuningen. bliikt ruim dertig meter breed. Deze dam werd na de eerste dijkbreuk' in 1945 aan gelegd. Het vorig jaar was zij nog niet gereed. Thans is' zij" bezweken, waardoor in de gemeente Losser ongeveer 150 hectare land blank kwamen te staan. De wegen zijn- echter begaanbaar en de toekomst behoeft vooralsnog niet somber ln- Hef water in de Twentse riut'er- tjes stijgt en uit sommige plaatsen is reeds een dijkdoorbraak ge meld, Toch blijken de overstro mingen minder uitgebreid dan in vorige jaren. gezien te worden, want het water is reeds meer dan ,5 centimeter ge zakt. In de gemeente Denekamp staat ongeveer 40 hectare grond onder water. Ook hier bestaat evenwel geen gevaar voor de bevolking. In de omgeving van Denekamn is Zondagavond, evenals vorig jaar, de dijk van de Dinkel doorgebro ken. Enkele landerijen Hepen onder water, doch de boerderijen behoef den niet te worden ontruimd. Van de zijde van het waterschap ..De Regge" kwam tenslotte vanmorgen het bericht, dat de toestand Zater dag en Zondag critiek was, doch dat het gevaar nu grotendeels is geweken, aangezien het water be gint te zakken. Overstromingen in het Saarge- bied hebben catastrophale afmetin gen aangenomen. Volgens voorzich tige schattingen bedraagt de schade reeds vijf millioen mark. Saarbrücken is door het water in twee, geisóleerdè gedeelten ge splitst. alles rozengeur en maneschijn is en bij de Nederlanders niet alles reac tie. Toch zal men het Indonesische volk op eigen benen moeten laten staan, zelfs al zal het zich bij het omgaan met messen en vorken soms tot bloedens toe verwonden. Slechts schijn Het oplossen van de Republiek in 'staatjes lijkt democratisch. Hier voor zal Nederland echter op een kwade dag de rekening -gepresen teerd krijgen. Een politionele actie mag geen politieke doeleinden na jagen. Het politieke uitgangspunt van Linggadjati moet gehandhaafd bleven, In het belang van Neder land. Voor 20 Juli is van geen zijde uit de Indische regering voorgesteld het grondgebied van de Republiek op .Java volledig te bezetten. Na een week van politionele actie is de idee van de bezetting van Djogja naar voren gebracht. Nu schijnt er van enig overleg sprake te zijn. De persoonlijke berichten, merk te prof. Schermerhorn op; die ik uit Indonesië krijg, stemmen mij som ber. Het lot van Nederland wordt door deze strijd bepaald. De Partij v. d. Arbeid, die het monopolie van de progressiviteit heeft, heeft bij de bepaling van dit standpunt vaak de anderen tegen hun zin mee moe ten sleuren. Part noch dec! Bij een beschouwing over het so cialisme en economische herstel van Nederland wees spreker op de be staands totale bureaucratie. Hier aan heeft het democratisch-socia- listische gezag part noch deel. De geestelijke krachten die in ons branden moeten wij weer tot ont plooiing brengen. De tweede spreker Evert Ver meer legde er de nadruk op dat wij behalve naar materiële verbeterin gen moeten streven naar vrijheid van de menselijke .persoonlijkheid. Zonder loods liep Maandagmor gen het Noorse stoomschip „Pla to"' de haven van IJmuidcn bin nen, Een sterke stroom dreef het schip op een der strekdammen van het [ort. Een havenlicht be let echter de ..Plato" nog verder tc schuiven. Tot nog toe bleven pogingen het schip vlot te krijgen, vruchteloos. Links op de foto: een der sleepboten, de „Noord-Hol land." Tussen Dordrecht en Lage Zwa- luwe is vannacht omstreeks half twee een goederentrein in hotsing gekomen met een losse locomotief en dientengevolge ontspoord. Beide sporen zijn versperd. De reizigersdlenst tussen Dordrecht en Lage Zwaluwe is volledig ge stremd. De reizigers worden per bus van Dordrecht naar Lage Zwa luwe eti omgekeerd vervoerd en moeten rekening houden met een vertraging van twee uur. Reizigers van Noord-Brabant en Zeeland wordt aangeraden via Utrecht den Bosch te reizen zonder bijbe taling. De internationale via Dor-, drecht-—Roozendaal en via .Dor drechtVenlo lopen via Utrecht Den Bosch. Ec derten zich geen per soonlijke ongelukken voor. Zo iets hoop ik niet meer mee te maken! - schipper „Zo iets hoop ik niet meer mee te maken", zei schipper De Graaf van de Sch 84 „Voort varen", de logger, die twee we ken geleden in de buurt van Calais aan de grond was ge lopen. Het zijn zware dagen ge weest voor deze 23-jarige kapi tein, die alle moeilijkheden ech ter glansrijk heeft overwonnen en zijn schip behouden, ondanks- het zware weer. „Op Zaterdag 13 December." ver telde de schipper, „zijn we naar zee gegaan met eert bemanning van 15 man. We stoomden op 't lichtschip „Goeree" bij dikke lucht en af en toe regen. Acht mijl van Calais liep de logger aan de grond. Er was iets met het kompas niet in orde. dat was gebeurd zonder dat we er erg in hadden en er is op de vissers schepen maar één zo'n instrument aan boord. Natuurlijk ontstond er een hele consternatie. Eenmaal in de veertien dagen staat het water op z'n hoogst en dat moment was juist voorbij, zodat het er naar uit zag. dat we veertien dagen op het zand zouden zitten. De ankers wer den uitgezet. De sleepboot „Blan kenburg" kwam in de buurt, doch kon geen verbinding maken De Sch. 248 „Prinses Margriet" lag in Ca lais en deze heeft een sloep gezon den. v/elke verbinding tot stand kon brengen op een afstand van 700 S. 800 meter, terwijl hii buiten, de branding bleef. Deze verbinding is echter gebroken en zo kon er verder niets gebeuren. Na drie da- gen zijn 12 leden van mijn beman ning aan land gegaan en met de Sch. 310 uit Calais naar huis ge bracht,!' Schipper De Graaf bleef met zijn stuurman en machinist alleen aan boord. Dit leek hem het enige mid del. om de logger te behouden, al liep men de kans, dat het schip uit elkaar geslagen zou worden. VLIEGONGELUK OP JAVA LIEP GOED ,AF Een Auster-verkenningsvliegtuig van de Nederlandse strijdkrachten op Java is de vorige week bij een. noodlanding op een kraaminrich ting bij Semarang terecht geko men. Het. vliegtuig werd geheel vernield-De beide inzittenden, pi loot Bergman en waarnemer De Heer, kwamen er met lichte kneu zingen af. De kraaminrichting werd slechts licht beschadigd. DERDE PARTIJ ZAL VECHTEN TEGEN OORLOGSDRIJVERIJ Henry Wallace heeft in een radiorede te Chicago aangekon? digd, dat hij zich candidaat zal stellen voor de presidentsverkie zingen in 1948. De oude partgen verkeren in staat van verrotting, zei Wallace, Daar om moet het volk in 1948 zijn stem op een derde party kunnen uitbren gen. Hoe meer stemmen er voor de vrede zullen worden uitgebracht, des te beter zal de wereld beseffen dat de Verenigde Staten niet achter de door de beide bestaande par tijen, gevoerde reactionnaire oorlogspoli tiek staan, die de wereld verdeeld-in twee gewapende kampen en onver mijdelijk aanstuurt op de dag waarop Amerikaanse soldaten in de Rus- c sische sneeuw zul Jen liggen. Dit is Wallace's programma: Voor vrede en veiligheid. Tegen de óf-Amerika röf-Rus- land-politiek. Voor vrijheid van .spreken vergadering. Tegen rassendiscriminatie. Voor vrije vakbonden en sociale zekerheid. Voor lage prijzen. Voor steun aan de Europese lan den, maar zonder imperialistische doeleinden. MAART DE MAAND VAN DE GROTE STRIJD? Alle partijen in Frankrijk bereiden er zich op voor dat in Maart de grote binnenlandse strijd gestreden zal worden. Maart is de maand waarin het Amerikaanse Congres waarschijnlijk de behande ling van het Marshall-plan zal voltooien; het'is ook het tydstip waarop vele Europeanen door de ontberingen van de winter verbit terd zullen zyn. Men neemt aan dat de Cominform dit ogenblik heeft bepaald voor een nieuw offensief in alle landen waarin de communis ten een rol van betekenis kunnen spelen. Maar ook De Gaulle. zou, begun stigd door dezelfde omstandighe den, in die maand zijn' kans willen wagen, zegt men. In de fabrieken ven heel Frankrijk is de R.P.F. thans bezig cellen te vormen. Hét middenblok bereid zich er op voor om tegen de tijd dat de strijd opnieuw en wellicht nog' heviger zal ontbranden, vast in de schoenen te staan, om tussen de beide extremistische partijen in de democratische traditie van Frank rijk te handhaven. Het communistische blad „l'Hu- manité" voert op het ogenblik een campagne voor het aanwerven van nieuwe leden. In een hoofdartikel zegt het blad; „Wij moeten er voor z«-rgen dat wij in het voorjaar van 1948 weer over al onze oude krach ten beschikken en over" nieuwe, voor de strijd die ons wacht." Volgens een zegsman van de re gering heeft het hoofdbestuur van de communistische partij aan alle afdelingen order gegeven om de voorbereidingen te versnellen en 15 Januari klaar te zijn voor alle eventualiteiten. De Franse minister van bin nenlandse zaken heeft in de Nationale Vergadering meeger deeld dat hij de communisti sche partij benzine toewijzin gen heeft geweigerd. De Repu bliek heeft het recht zichzelf te verdedigen, zei hij. Alle andere politieke partijen hebben toewijzingen ontvangen. Mochs mededeling veroorzaakte uiteraard luide protesten van de communisten. Moch antwoordde hen: Uw mannen hebben tijdens de. stakingen genoeg benzine ge stolen uit de fabrieken, Voor een ontwapeningsconferen tie der Verenigde Naties. De tijd is rijp voor een derde partij, die het opneemt tegen de oorlogsdrijvers die in de beide an dere partijen de grote rol spelen, aldus Wallace. Wij hebben een Gedeons-leger samengesteld,klein in aantal, machtig door overtuiging en snel tot handelen bereid; Wij binden ons aan geen enkele groep die li iet voor eenzelfde doel vecht. Ameukaanse commentaren op Wallace's radiorede zijn nog niet beschikbaar. Het ligt:echter voor de hand dat zijn initiatief met veel reserve wordt opgenomen. T.n link se kringen had men liever gezien dat een eventuele derde partij'zou worden gelanceerd door de kring om mevrouw Roosevelt en haar vrienden en verder verwacht men dat Wallace bij de verkiezingen niet veel meer zal kunnen bereiken dan dat hij zoveel stemmen uit de democratische hoek zal bijeenbren gen dat Truman door een Republi kein zal worden verslagen. Mislukt de onderneming van Wallace, en dat is zo- goed als zeker, dan is voor lange tijd de vorming van een derde partij on mogelijk geworden. Het schijnt niet de bedoeling van Wallace te zijn om zetels in het Congres te krijgen. Hij zou zich geheel willen concentreren op de presidentsverkiezingen. Weerbericht Weersverwachting, geldig tot Woensdagavond; Wisselend bewolkt .et enkele verspreide sneeuw buien Over het algemeen weinig wind. Vannacht lichte tot matige vorst en In het Oosten van het land ook morgen overdag enkele graden onder het vriespunt. In het overige ge deelte van het land in de middag tem peraturen om het nulpunt. 31 Dec.; Zon op 8.48 uur, onder 18.37 uur Maan op 21.25 uur. onder 11.45 u. 31 Dec.: Waterstanden Rotterdam: ie tij 6.51 uur, 2é tij 19.33"uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1