Koning Michael doet afstand HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Van Meegeren overleden Drie ministers keren Zondag terug; Neher blijft Overstromingen in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk MICHAEL HERKRIJGT ZIJN VRIJHEID Vrij. onverveerd ROEMEENSE REGERING ROEPT VOLKSREPUBLIEKUIT In Januari actie voor Indonesië Bom te Haifa in queue geworpen Weerbericht Twintig textielpunten „Politie-apparaat noodzakelijk" Extra treinen rijden het nieuwe jaar in Proces knakte hem WAI Ko Arnoldi morgen 65 jaar Margarine en kaas Red. en A dm. Langa Haven 141,' Schiedam toL 69300 Abonnementsprij: per week 31 cent per Ict rtaal 4,losse nummers 0,09 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Het Parool" Postgiro 398644 Bankier» Amsterdamsche Bank te Rotterdam Pi Directeur: B. de Vries PI Hoofdredacteur; Th. Ramaker Woensdag 31 December 1947 Zevende jaargang, No. 304 Michael, de 26-jarige koning van Roemenië, is afgetreden. Hij heeft ,,in het belang van het volk" afstand gedaan voor zichzelf en zijn nakomelingen van de troon. Hij blijft Roemeens staatsburger onder een zelf te kiezen naam, en is vrij om in het land te blijven of het te verlaten. De Roemeense regering heeft de „volks-republiek" uitgeroe pen. Er zal een constituerende vergadering worden bijeengeroe pen. Voor de invoering van een nieuwe grondwet zal de uit voerende macht in handen zijn van een. Raad van State. In zijn" proclamatie zegt Michael: „In de loop van de laatste jaren zijn er ingrijpende politieke, econo mische en sociale wijzigingen opge treden in de Roemeense staat, waar door nieuwe verhoudingen tussen de voornaamste factoren van het open bare leven zijn ontstaan. Deze ver houdingen passen thans niet meer in de omstandigheden zoals die ge schapen zijn door de grondwet van het land en maken een snelle en fundamentele wijziging noodzake lijk. Gezien deze feiten, in volkomen overeenstemming met de verant woordelijke krachten van het land en mij bewust van mijn eigen ver antwoordelijkheid, meen ik, dat het instituut van de monarchie niet lan ger past in de levensomstandig heden van onze staat, daar het een ernstige hindernis betekent op de weg van Roemenië's ontwikkeling." De abdicatie schijnt niet veroor zaakt te zijn door de onwillige hou ding van de Roemeense regering in zake Michaels trouwplannen. Men meent dat de directe aanleiding was Michaels weigering om een decreet te tekenen, waarbij Emiïe Bodina- ras, de voormalige chef van de ge heime politie, benoemd werd als minister van oorlog. Michael is gisteravond met onbe kende bestemming uit Boekarest vertrokken. Men neemt aan dat hij naar Ankara zal gaan, en later naar Zwitserland of Engeland. Geen verrassing Michaels troonsafstand heeft wei nig verrassing gewekt. In diploma tieke kringen beschouwde men deze ontwikkeling als vrijwel onvermij delijk, gezien de evolutie naar de oprichting van een federatie van Balkanstaten. Griekenland en Roemenië waren nog de enige monarchieën in de Balkan. Sedert het einde van de oorlog zijn 5 Zuid-Europese vorsten afgetreden of verwijderd. In 1946 werd Albanië een republiek (koning Zog). Koning Peter II van Joego slavië werd in 1945 afgezet, terwijl koning Simeon II van Bulgarije af trad na een referendum, dat in het voordeel van oen republiek was uit gevallen. Italië zag in 1946 twee ko ningen gaan: Victor Emanuel trad af ten gunste van zijn zoon, en het koningschap van Umberto eindigde bij een referendum, waarbij de meerderheid van het volk zich voor de republiek uitsprak. Geen liefdadigheid, maar wederzijdse good-will Het kort geleden opgerichte „Ne derlands-Indonesisch vriendschaps- en opbouwfonds" (Nivo) beoogt langs particuliere, cultureel-sociaie weg, direct contact tot stand te brengen tussen de bevolkingen van Nederland en Indonesië in een geest van wederkerig begrip en waarde ring. Iedere Nederlander cn Indo nesiër kan ongeacht zijn godsdien stige of politieke overtuiging aan deze goodwill actie medewerken. De Nivo zal in de eerste week van Januari over geheel Nederland een actie inzetten om gelden en allerlei onderwijsbenodigdheden in te za melen voor de wederopbouw van liet onderwijs in Indonesië, dat thans in zeer moeilijke omstandig heden verkeert. In verband met het karakter van de Nivo-actie. die niet bedoelt te zijn een liefdadigheidscampagne, wordt de mogelijkheid overwogen van Indonesië uit specerijen en an dere artikelen naar Nederland te zenden. Betuigingen van waardering en instemming met de Nivo-actie wer den reeds ontvangen o.m. van Ra den Abdoelkadir, Widjojoatmodjo, dr Soetan Sjahrir, Tjokorde Gde Rake Soekawati, dr A. K. Gani, sul tan Hamid II, mevrouw dr Soeban- drio. Hier te lande hebben vele leiden de figuren uit het culturele en so ciale leven, vertegenwoordigers vpn alle groepen van het onderwijs en medici, zich achter de beweging ge plaatst en zich verenigd tot een landelijk comité van aanbeveling. Ieder Nederlands gezin zal in de gelegenheid worden gesteld aan deze actie mede te werken, door maandelijks een bedrag van tien cent in het fonds te storten. De Rijks conferentie met de dele gaties van de overzeese gebiedsde len op het westelijk halfrond zal op 21 Januari in 's-Gravenhage begin nen. EX-KONING MICHAEL Geen plaats meer voor een monarchic Knut Hamsun in beroep De Noorse Nobelprijswinnaar, de auteur Knut Hamsun, zal in beroep gaan tegen het vonnis, waarbij hem wegens het schrijven van pro-nazi artikelen in de bezettingstijd kort geleden een boete van 425.000 kro nen is opgelegd. In Haifa is een bom geworpen in een rij wachtende Arabieren bij een bushalte. De Arabieren namen wraak op Joodse arbeiders die m dc nabijheid aan het werk waren. Bjj de aanslag en de wraakneming wer den 6 Arabieren cn 41 Joden ge dood: 42 Arabieren en 7 Joden wer den gewond. Bjj een represaille-aanval op hel Arabische dorp Lifta zegt de Haga- nah twee Arabieren gedood en een huis verwoest te hebben. Een Britse politieagent werd op dc Agrippaweg te Jeruzalem gedood tijdens een oyer val met handgrana ten en mitraillearvuur. Ook Zuid-Afrika heeft nog fascisten Oswald Pirow. cx-minister van defensie van Zuid-Afrika. leider van „New Order", een beweging, die de beginselen van het nationaal-socia- lismc aanhangt, heeft bekend ge. maakt, dat hp met Sir Oswald Mos- ley, leider van de Britse fascisten, vriendschappelijke betrekkingen heeft aangeknoopt. Pirow heeft het door Mosley ge schreven boek „The Alternative" „een van de belangriikste produc ten van een van de helderste heden daagse politieke denkers" genoemd. Volgens Pirow staat de ..New Or. der"-beweging in verbinding met verwante organisaties over de ge hele wereld. Bonnen voor fietsbanden Met ingang van 1 Januari zijn voor het'kopen van een buiten- en een binnenband geldig de inschrij- vingsbewijzen A 04, A 19 en A 23, alsmede B 04, B 19, B 23. Boven dien is bon D 46 van het inschrij vingsbewijs BI 701 met ingang van 1 Januari geldig voor hel kopen van een binnenband. De bonnen blijven geldig t/m 29 Februari. Dinsdag is schipper T. Advocaat uit Giessendam aan boord van Bag gerbak 26 van de firma Prins, lig gende op de Nieuwe Maas bij Von del ingenplaat. plotseling in eikaar gezakt. Een dokter constateerde dood door hartverlamming. STIJGING VAN TEMPERATUUR Weersverwachting, geldig van Woensdag avond tot Donderdag avond. Toenemende wind 1 tussen Zuid en Zuid- West. Tijdelijk sneeuw overgaand in regen en vooral na vanacht 1 weer een aanzienlijke stijging van temperatuur. VOLGENS FRANS PERSBUREAU ZIJN LAATSTE VOORSTELLEN VAN COMMISSIE VAN DRIE TE WACHTEN Zondag 4 Januari keren drie Nederlandse ministers, die in Indonesië vertoeven, per vliegtuig naar Nederland terug. De heer Neher blijft voor lopig nog in Batavia. Officiële mededelingen over de resultaten van het bezoek aan Indonesië en het te Batavia gehouden overleg zullen, naar men mag verwachten, eerst voor het forum van het parlement in de vorm van een verklaring geschieden. voormalige republikeinse gebieden door de Nederlandse troepen zullen aannemen. In kringen, welke in nauw con tact sta ut met de Commissie van Drie is men het er over eens, dat deze voorstellen de laatste zijn, die zullen beslissen of er al dan niet een oplos?' ïg van het conflict zal gevonden worden zonder opnieuw bloed te vergieten. Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat wederom twintig punten van de textielkaart VA 705 worden aangewezen. Met ingang van 1 Januari worden geldig ver klaard de bonnen gemerkt textiel G 1 punt. textiel G 5 punten, tex tiel H 1 punt en textiel H 5 punten. De bonnen textiel G reserve zijn derhalve niet aangewezen voor tex- tielgoederen. In New York is ccn flink pak sneeuw pct>a//cn cn efe fotografen waren cc als de kippen bj, om een plaat]c te maken, van ccn schone dame met ccn leh/ke sneeuwpop. In Holland maken mj ze beter.' Mogelijk zullen nc de komends dagen, als de voortekenen niet bedriegen, nog gelegenheid krijgen dat te bktvtjzen. In Batavia is een communiqué van de Regeringsvoorlichtings dienst uitgegeven, dat in de aanhef verzekert: „Het is gewenst het standpunt van de Nederlandse re gering ten aanzien van het geschil met de republiek nogmaals duide lijk te stellen." Na deze aanhef volgt dan een overzicht van de ge voerde handelingen en de gewis selde nota's. Bovendien meldt de verklaring, dat de politionele actie werd on dernomen, ten einde orde, veilig heid en vrede op Java, Sumatra en Madoera te herstellen. Samenwerking Vervolgens wordt geconsta teerd. dat. ondanks het feit, dat van de zijde der Nederlandse re gering aan geen enkele bepaalde partij andere steun is verleend dan bescherming tegen de voort durende openlijke en bedekte bedreigingen van Djogja, bewe gingen, die op basis van Ling- gadjati willen medewerken zich organiseren, en snel in omvang toenemen. De verklaring noemt hierbij de Oostkust van Sumatra, West-Ja va en Madoera. De Ne derlandse regering aanvaardt vanzelfsprekend deze samenwer king, aldus het communiqué, doch daarbij is het noodzakelijk, dat z<j snel mogelijk een deugde lijk politie-apparaat wordt ge vormd. „De politietaak van de Nederlandse strijdkrachten is steeds als een tijdelijke taak gezien". Naar het Franse persbureau A.F.P. uit gezaghebbende bron te Batavia verneemt, zouden de nieu we voorstellen van de Commissie voor Goede Diensten een regeling- militair en politiek van het conflict inhouden. De commissie zou voorstellen als de demarcatie lijn de z.g. „Van Mooklijn" te aan vaarden. De Nederlanders zouden dan als tegenwicht dc. gebieden, welke na 20 Juli zijn bezet, tijdens een periode van drie maanden moeten ontruimen in afwachting van de nadere" regeling van het conflict. De handhaving van orde en vust in deze gebieden zou wor den verzekerd door de Indonesi sche burgerlijke politie. Voorts zal de commissie beide partijen voorstellen de order tot het staken van het vuren op 1 Jan. 1948 af te kondigen. Het is. vrij wel zeker, aldus A.F.P., dat de Nederlanders de „Van Mook-linie'" zullen aanvaarden, maar het valt te betwijfelen of zij de geleidelijke evacuatie van de Met grote snelheid wast het wa ter in de Rijn cn zijn zijrivieren. Uit Noord-Oost Frankrijk en Zuid- Wcst-Dai Island worden grote over stromingen gemeld- Vele Franse steden zijn geïsoleerd en verstoken van verlichting cn brandstof. Het ergst is de toestand in de bekkens van de Muerthe cn de Moezel, waar de laaggelegen boerderijen volledig onder water staan. Bewoners van het oude gedeelte van Keulen be ginnen reeds hun woningen te ont ruimen. De overstromigen ih-het "g-ebred van de beneden-Rijn zijn de eerste sinds vijftig jaar. Met onwaarschijn lijke snelheid komt het water in de rivieren omhoog. Bij Straatsburg rees de rivier dertig centimeter per uur. De Neckar waste bij Heidel berg in twee uur anderhalve meter. In Gelnhausen moesten met. Amerikaanse lev er boten en pontons duizend Duitse gezinnen worden geëvacueerd weges de overstro ming van de Kinzing. Twee meter boven peil In sommige streken van Oost- Frankrijk staat het overstro mingswater twee meter bo ven het normale peil. Duizenden 2ijn dakloos geworden, spoor lijnen en wegen zijn versperd en de aanvoer van electriciteit is uitgevallen. Te Nancy moet de brandweer in hun huizen opgesloten mensen te hulp komen. De electrische céntrale is overstroomd en de telefoon- en telegraafverbindingen waren gedu rende enkele uren verbroken. Tijdig genomen noodmaatregelen hebben verhinderd, dat de potasmijnen, de spoorwegen van Parijs naar Metz en van Metz naar Nancy werden overstroomd. Ook uit Oostenrijk worden over stromingen gemeld. Het water in de Donau is anderhalve meter ge stegen. Scheepvaart op de Rijn geheel gestremd De scheepvaart op de xiijn :s ge heel gestremd, daar een losgesias^n Zwitserse sleepboot tegen eén van dc pijlers van een brug bij Dusscl- dorf is gestoten en deze heeft deen instorten. De sleepboot is in de vaargeul gekanteld. Er is kans. dr»t het verkeer enkele weken stil zal moeten liggen. Op Donderdag 1 en Vrijdag 2 Ja nuari zullen de Nederlandse Spoor wegen eén groot aantal extra rij tuigen inlassen om het te verwach' ten drukke vervoer te kunnen ver werken. Tévens zullen op Donder dag 1 Januari voortreinen rijden op de onderstaande baanvakken: ZwolleDen Haag-SS/Rotterdam Maas; GoudaZwolle; Apeldoorn Amsterdam CS. Op Vrijdag 2 Januari rijden extra treinen op de onderstaande baan vakken: Amsterdam CSEindhoven; Zwol leDen Haag-SS/Rotterdam-Maas: GoudaZwolle: ApeldoornAm sterdam CS; Utrecht CSDen Haag- SS/RotterdamMaas. Bovendien rijden op Donderdag 1 Januari in het Westen des lands nog extra treinen op de lijnen: Rotterdam-DPAmsterdam CS: Amsterdam iCS Rotlcrdam-DP; Amsterdam -CSDor dr e c h t. Op Vrijdag 2 Januari rijden extra treinen op de baanvakken: Rotter dam DPDordrecht: Dordrecht- Rotterdam DP; Amsterdam CS— Dordrecht: DordrechtDen Haag HS. Han van Meegeren is gisteravond omstreeks zeven uur in de Valerius- klmiek overleden. De gebeurtenissen van de jongste lijd in het bijzon- der het proces hadden zyn ze- i nuwgestel zo ernstig aangetast, dat 1 \crplcgmg in een kiimek noodzake- hjk bleek. Toch kwam het einde onverwacht. De schilder werd 58 jaar oud. 1 Op de dag. dat Van Meegeren zrn I vonnis iccn jaar gevangenisstraf' \oor dc Amsterdamse rechtbaiiS vernam, had één onzer verslaggevcn nog ccn persoonlijk onderhoud i.iet de schilder. Toen reeds wekte Van Meegeren de indruk zeer vermoeid le zi|n. Zijn gezicht toonde alle te kenen van een mens. die zwaar cn intens heeft geleefd; de lankmoedig heid. waarmee hu het vonnis accep teerde wekte bevreemding, onvnt schier iedereen, die Van Meegeren kende, verwacht had, dat hu de striid zou voortzetten Lang nog zai dc kunstwereld zich bezig houden met dc vraag, of Vnn Meegeren slechts ccn ordinaire schildcnicnvervalser of eer. geniaal kunstenaar was. die door zijn tijd genoten werd miskend Wij wtli ->n. en kunnen, trn aanzien van d?zc vraag geen stelling nemen. Eén ding weten wij echter zeker: Han van Meegeren had dc officiële kunst- eritiek een gevoelige slag kunnen gcvcri als hu niets anders dan zijn valse9 „Emmaus-gangers" had ge schilderd. Doch de zucht naar geld heeft hem te ver gevoerd. En in dit laatste ligt waarschijnlijk de hele tragiek, die van dc kunstenaar Kan van Meegeren, voor het oog van de wereld, een vervalser maakte. Waarschijnlijk heeft Van Mee geren dat zelf ook zo gevoeld, want zijn enige positieve reactie op het vonnis luidde: ..Ik heb het nu een maal gedaan, ik zal daarvoor moe ten .boeten" Verder had hij slechts cén wens: ,.Ik wil rust." En dic- heeft deze fel omstreden schilder thans eindelijk gekregen Zijn levensloop Hendrikus Anthonius van Mee geren werd in 1889 te Deventer ge boren. studeerde in Delft waar hij de aandacht trok met een bekroon de interieurschets van de St. Pie terskerk te Rome. De studie voor ingenieur verliet bij echter voor de kunstschildersloopbaan. Hij haalt met zijn gemakkelijke wijze van tekeijen spelenderwijs de acte middelbaar tekenen en wordt gevraagd leraar te worden aan de academie van beeldende kunsten te Den Haag. Hij begint een rol te vervullen in het Haagse kunst leven, portretteert verschillende vooraanstaande Hagenaai-s en geeft les. Maar hij wil nog meer: het voor zitterschap van de Haagse kunst kring cn een internationale be kendheid. In zijn eigen land echter vindt hij die waardering niet. Ver bitterd sa, hij naar Parijs. Dan kondigt dr. Brcdius, de opzienbare ontdekking aan van de Emmaüs gangers van ,.Joh. Vermeer", die in hetzelfde jaar 1937 voor het museum Boyman:. te Rotterdam aangekocht wordt. Meer ontdek kingen en aankopen volgen, avond maal, Christuskop. een overspelige vrouw, de voetwassing, de zege ningen TA E tijd is lang voorbij, dat het af- treden van een vorst op rich self reeds een gebeurtenis was van belang. Tegenwoordig staan wij hier heel an ders tegenover dan, laten.wij zeggen, vijftig jaar geleden. Wat niet wegneemt, dat ook thans het heengaan van een koning nog wel degelijk betekenis heeft, ook voor de grote politiek. Wat in het geval van Michael van Roemenië natuurlijk onmiddellijk opva't, is dit: met hem is een unicum uit de sfeer van Oost-Europa verdwenen. Hij was daar, d.w.z. in de Russische in vloedssfeer, dc laatste monarch in een wereld van zgn. „volksdemocratieën", een positie, die hij dankte aan dc om standigheid. dat hij op het moment van dc grote ommekeer in dc oorlog niet alleen in zijn land was, maar bovendien ook het initiatief had genomen voor de zwenking van dc Duitse onderdrukker naar dc zijde der Geallieerden. Hij behield zijn troon, maar daarmee was ook alles gezegd. De minderheid, die ook in Roemenië onder bescherming van de Sowjctmacht regeert, het hem de uiterlijke schijn van het koningschap; in feite was hij eerder haar gevangene dan haar vorst. Velen hebben zich verwonderd, dat de regering-Groen hem toestond het land te verlaten voor het bijwonen van het huwelijk van prinses Elisabeth van Engeland. En nog groter is misschien de verbazing geweest over het feit, dat de jonge koning na zijn „vacantie" weer vrijwillig in zijn vergulde kooi terug keerde. dit laatste betreft is het in- dat Michael zich ernstig beradén heeft over de wenselijkheid om in allé op zichten de ingeving van zijn hart te vol- geloven? gen cn in het veilige Westen te blijven. Hij is hierover niet alleen mét zijn eigen geweten te rade gegaan, maar ook met zijn Eng rise familie, met de vertegen- woord ige s van de Engelse en Ameri kaanse pohtiek en met dc Roemeense cmigrantenkringcn in Londen. Hun ad vies zou geluid hebben: terugkeren, niet in de kaart spelen van jc vijanden in Boekarest cn Moskou, die niets hever zouden willen, dan dat jc hun „vertrou wen" misbruikte door te deserteren (en daarop vermoedelijk wel gehoopt hebben?)niet je post verlaten, zolang jc er, al is het alleen maar als sym bool, nog enig nut kunt doen. Het spreekt vanzelf, dat dc motieven voor deze zaak van de Engelse regering heel andere waren dan van de vaak nogal rcactionnaire emigrantenkringen in dc Engelse hoofdstad, maar het resultaat was hetzelfde. En zo is koning Mschacl weer uit En geland vertrokken om naar huis te gaan. Onderweg heeft hij nog enige gezellige weken doorgebracht bij Anna van Bour bon-Parma. Toch was het niet de Liefde alleen, die hem in Zwitserland hield, ook de politiek had hier wel iets mee te maken. Want terwijl Michael zijn va cantie in Zwitserland rekte, bezocht maarschalk Tito Boekarest cn.,,. de jonge koning ontkwam op „ongedwon gen" wijze aan dc noodzaak om het joegoslavisch staatshoofd te moeten ontvangen. Maar aan alles komt een eind. niet alleen aan de vacantie van Michael in de Zwitserse bergen, maar thans ook aan zijn koningschap. Hij Ls vrijwillig afgetreden, omdat het belang van zijn volk het eisté, zo heeft hij voor de radio verklaard. Zouden er vele Roe menen zijn, die in deze vrijwilligheid NEEN, Michaels aftreden is een be wijs té meer voor het verschijnsel, dat wij de laatste weken al zo vaak tn Oost-Europa hebben moeten signaleren: de teugels in de invloedssfeer van de Sowjet-llnic worden aangehaald, de laatste obstakels op de weg tussen de volksdemocratieën en Moskou worden opgeruimd. In zekere zin staat de ver wijdering van koning Michael van Roe menië op cén Jijn met die van jakob Kaiser, de leider van de C.D.U. m de Russische zone van Duitsland. Dc ene afzetting is even belangrijk als de andere. IN hoever hét tijdstip van Michaels I héengaen ook nog m het bijzonder verband houdt met de ontwikkeling van de situatie op de Balkan, waar Moskou verzamelen blaast tegen de Griekse re gering. zal misschien nog hhjkén. Dat de Griekse communistenleidcr, generaal Markos. juist in deze dagen met zijn eigen regering, welke nota bene al in Juni op het Franse communis ten con gres door een Griekse kameraad was aange kondigd. te voorschijn komt, is zeker geen toeval. Republiek in Washington vertegenwoordigd? Van doorgaans welingèiichte zijde verneemt, naar Aneta uit Batavia meldt, de politieke verslaggever van „Merdeka". dat de Republikeinse regering binnenkort een officiële vertegenwoordiging zal openen m Washington. Het is echter nog niet bekend wie deze vertegenwoordiging zal voorzitten, doch vérklaard wordt dat dé voórbéreidingea bijna beëin digd zijn. zich in Laren, waar hij een deel van deze vervalsingen maakt. De Duitsers komen in ons land: met hen Miedl. de beruchte kunstkoper, die voor Goring werkt. Spoedig heeft hij de weg naar Van Meege ren gevonden die hem voor 1 mil- hoen 650 duizend gulden een mooie Vermeer voor Góring afstaat. Ech ter deze transactie zou Van Mee- ren noodlottig worden. Na de oor log wordt de Micdl-affaire uitge plozen cn men stuit op Van Meege ren. De zaak gaat aan het rollen en Van Meegeren bekent zijn verval singen. Het wordt, de grote sensa tie van het jaa>\ Men kent het ver loop van het proces in Amsterdam in 1947 en de veroordeling op 12 November tot 1 jaar gevangenis straf. Schijnbaar heeft dit proces, internationaal befaamd. Van Mee geren tot grote financiële voorde len gebracht cn de bekendheid waar naar hij steeds streefde. Het heeft hem echter ook de dood ge bracht. Zij ruimden de weg De goed gelukte Emmausganèérs hebbén voor al deze vervalsingen van Van Meegeren de wèg ge ruimd. Onderwijl komt de oorlog. Van Meegeren is schatrijk, vestigt Morgen zal de leider van het Rotterdams Toneel. Ko Arnoldi, zijn 65ste verjaardag vieren. Bijna ccn halve eeuw zal het dan gele den zijn, dat deze zoon uit een Groningse familie aan het toneel verbonden is. Arnoldi heeft de leerschool van de practijk gekozen om zich in zijn vak le bekwamen. Nog jong trok hij met Louis Bouw meester naar Indië. Onder Rovaards zette hij zijn studie voort Bij De Haghespelers, Hofsfadto- neel, Heyermans cn het Schouw toneel vond hij de gelegenheid om zijn uiterst verzorgde rcsoncurs- rollcn te spelen. In 1933 werd hij met Jan Musch leider van zijn eigen gezelschap „Het Masker", waarover hij twee jaar later alleen de directie zou voeren. Na de oor log zien wij hem terug bij het Am sterdams-Rotterdams toneel. Aan het begin van dit seizoen na de splitsing van het gezelschap ver huisde hij naar de Maasstad om zijn krachten te wijden aan, een eigen Rotterdams toneelleven:' Makassar wenst geen adoptie De gemeentéraad van Makassür heeft gisteravond het Amsterdams- Rotterdams adoptie-aanbod bespro ken. Het bleek dat het college van burgemeester en wethouders zich met meerderheid van stemmen te gen de culturele adoptie had uitge sproken. De gemeenteraad keurde de cul turele samenwerking tussen Am sterdam en Rotterdam enerzijds én Makassar anderzijds af omdat men een eenzijdige oriëntering op enige Nederlandse stad onjuist achtte. Bovendien heeft men de indruk dat het adoptieplan uitgaat van eén par. ticuliére instelling; een overheids orgaan kan daarop niet ingaan. (Geldig van 4 t/m 17 Januari 1948) Elk der volgendebonnen geeft recht op het kopen van: BONKAARTEN KA, KB, KC 713 091 Melk; 31/2 liter melk. 094 Melk; 6 liter melk. 095 Melk: 61/, liter melk. 096 Vlees: 100 gram vlees. 097- Vlees; '300"gram vlees. - - 098 Boter; 250 gram margarine-of 200 gram vet. 099 Boter: 250 gram margarine of 200 gram vet. 114 Algemeen: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. 116 Algemeen; 1800 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 117 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (gèl- dig t/m 10 Jan. a.s.)'. 118 Algemeen: 125 gram koffie (reeds aangewezen). 119 Algemeen: 50 gram thee (reeds aangewezen). 103 Reserve: 800 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 10G Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). BONKAARTEN KD, KE 713 594 Melk; 10 liter melk. 595 Melk: 11 liter melk. 596, 597 Vlees: 100 gram vlees. 598 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vét. 599 Boter: 125 gram margarine of 100 gram vet. 616 Algemeen: 400 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 617 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen vermicelli e.d. (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 618 Algemeen: 200 gram brood (geldig t/m 10 Jan. a.s.). 603 Reserve: 400 gram brood (gel dig t/m 10 Jan. a.s.). 605 Reserve: 100 gram kaas of 125 gram korstloze kaas. BONKAARTEN MA, MB, MC, MD, MF, MG. MH. <Büz. arbeid, a.s. en jonge moeders, zieken). 1033 Brood: 800 gram brood. 1038 Boter: 250 gram boter of mar garine of 200 gram vet. 1032 Margarine: 250 gram marga rine of 200 gram vet. 1034 Kaas: 200 gram kaas of 250 gram korstloze kaas. 1039 Eieren: 5 eieren. 1037 Melk: 5 liter melk. 1031 Vlees: 300 gram vlees. 1036 Vlees: 200 gram vlees. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 2 Januari worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk, waarop eerst op Maandag 5 Januari mag worden, gekocht. Een rantsoen vermicelli e.d. bedraagt; 300 gram vermicelli, macaroni, spaghetti, noedels, mie, mai- zena, aardappelmeel, geoxy- deerd aardappelmeel, tarwe- zetmeel, aardappelsago, aard- appeltapioca, puddingpoeder, custard, tarwegriesmeel of 400 gram vèrmicellisoep (d. i, droge soep, waarvan tenminste 75% uit vermicelli bestaat of de vermicelli vorm heeft). Men doet verstandig boven staande opgave uit te knippen en te bewaren. Een ei voor allèa In de bonnenlijst, die op 8 Ja nuari gepubliceerd wordt, zal een bon worden bekend ge maakt, die voor alle leeftijds groepen recht gééft op het kepen van een ei.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1947 | | pagina 1