Ik moet geofferd worden: dat is rechtvaardig HET RÖTTERDAMSCH PAROOL Johan Brautigam als verdienstelijk burger geëerd Joods emigrantenschip landt op Palestijnse kust Rotterdam schenkt hem de - Oldenbameveitspenning „De weg terug!", ontworpen door minister Fiévez Vrij. onverveerd Havenwerkers in de Burgerzaal bijeen ,,Pan Crescenten „Pan York" naar Cyprus Willem Landré over'eden ai Dr. Lovink komt aan Buiten!. Zaken Wrak van „Skoghaug" ontdekt? Decemberrecord- maand en stadie Tornado teistert stad in Louisiana Rauter spreekt: Weerbericht Mennoemt mij wel een duivelmaai de illegaliteit was voor mij een hel en in elke hel leeft een duivel" Rustig, beheerst wacht hij af Red. en A dm. Lange Haven 141, Schiedam j tel 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per J t» rtaal S. 4,—, losse nummers f 0,0? j Vrijdag 2 Januari 1948 DE SCHIEDAMMEE Uitgave Stichting „Het Parool* Postgiro, 398644 Bankier? Amsterdamscbe Bank le Rotterdam PL Directeur? B, de Vries PL Hoofdredacteur? Th. Ramaker Achtste jaargang, No. 1 Op de. zeer druk bezochte Oudejaarsbyeenkomst, welke de Haven- vereniging „Rotterdam" Woensdagmiddag in de. Burgerzaal van hot Raadhuis had belegd, kwamen na een openingsrede van voorzitter rar. H. WiHesr.se twee sprekers aan het woord: Johan Brautigam, de distrlctshavencommissaris, gevolgd door mr. P. J. Oud, burgemees ter van Rotterdam, Onze burgervader gaf tot verrassing van een ieder geen overzicht van het afgelopen jaar, noch roerde^hü haven of scheepvaart aan. Wat, hij te zeggen had bleek louter een lofrede op een buitengewoon verdienstelijk Rotterdams burger, op Johan Brautigam, de man, die nu bijna zeventig jaar geleden In Uithoorn onder de rook van Amsterdam geboren werd, doch reeds jong zijn levensbestemming vond in Nederlands grootste havenstad, Rotter dam. De burgemeester schetste In de meest waarderende bewoordingen de bgzondere verdiensten van deze man, die Rotterdammer werd in hart en nieren. Het is gebleken, dat hij alle kwaliteiten van een be kwaam leider bezat, eerst als voor aanstaand bestuurder in de arbei dersbeweging, als Kamerlid en niet in het minst als stadsbestuurder stond hij en staat hij in zijn te genwoordige functie nog! ap dc bres voor de belangen van de grote PAROLOSCOOP Proefballonnen JV/T ET Oud en Nieuw hadden wij bedenkelijk een sensatie van enige jaren terug. Een deel van de nieuwsberichten van dc Home ser vice van de BBC deed ons nl. sterk terugdenken aan de tijd, dat wjj I clandestien en in grote spanning luisterden naar wat de bekende, nuchtere stemmen „van de over kant" ons te vertellen hadden over de toestand aan de fronten. Want ook ditmaal bevatte het nieuws een oorlogscommuniqué, het verslag van de gevechten bij Konitza en wij moe- ten bekennen, dat de overeenkomst tussen toen qn nu ons opeens als griezelig groot aandeed. Er woedt al heel lang een burger oorlog in Griekenland, zo lang, dat wij haast niet beter weten, of dit hoort zo. Maar toch is in deze sle pende strijd kort geleden een ver andering., ingetreden.De „rebellen"' Hebben een eigen tegenregering- ge vormd,. waarvan hun chef. generaal Markos. het hoofd is geworden. Vlak hierna is de relatief grote on derneming van de guerillatroepcn tegen de stad Konitza begonnen. Het verband tussen deze twee dingen zit hém hierin, dat de rebellenregering een centrum van. enige betekenis nodig heeft en moet kunnen preten deren, dat haar gezag zich althans over een gebied van zekere omvang uitstrekt, wil de vorming ervan niet volkomen een slag in de lucht blijven. Het 'optreden van die regering- Markos. kwam niet onverwacht. In tegendeel, toen zij in Juni van het vorig jaar reeds werd aangekondigd door de vertegenwoordiger van de Griekse communistische partij op het congres van de Franse commu nisten; kan het eerder verbazing wekken, dat zij niet veel eerder heeft plaats gevonden. Er wordt ge zegd. dat het lange^ uitstel te wijten zou zijn geweest aan de mislukte pogingen van de communisten, om anderen dan partijgenoten alleen bereid te vinden, om tot deze rege ring toe te treden. Een zeker ele ment van waarheid zal er wel in deze verklaring schuilen; wij zijn er bij voorbaat van overtuigd, dat de Griekse communisten een serieuze poging zullen hebben gedaan om meelopers tc krijgen, ten einde hun bedoelingen te maskeren cn te ca moufleren, gelijk dit ook in de an dere volksdemocratieën van Oost- Europa het geval is of geweest is. Maar dc hoofdzaak is dit .toch niet. Die zit hem eenvoudig hierin, dat niet generaal Markos het tijdstip te bepalen heeft gehad, dat hij als Grieks „staatshoofd" optreedt, maar dat het Politiebureau in Moskou dit, hetzjj rechtstreeks, hetzij door haar vertrouwensman Tito, heeft uitge maakt Met andere woorden, het procla meren van dè regering-Markos ir niet anders dan een faze in de „kou de oorlog" tussen Oost en West. Eerst heeft Tito zijn federatie van com munistisch geregeerdestaten in Oost-Europa gevormd. Bij de onder tekening van het vriendschaps- accoord tussen Joegoslavië en Bulga rije, de kern van deze federatie, viel aanstonds reeds te beluisteren, dat dit verdrag een speciale spits tegen Griekenland had. Daarop is de Con ferentie van Londen mislukt en prompt volgde 'de proclamatie van generaal Markos Cnota bene; via de Joegoslavische radio). havenstad, die zyn liefde verwierf, belangen, die hij niet slechts als Rotterdamse maar als nationale belangen zag. Aan het slot van zijn toespraak overhandigde burgemeester Oud onder daverend applaus der in de Burgerzaal verenigde werkers van de haven aan Johan Brautigam de hoogste onderscheiding, waarmee het stadsbestuur namens de burge rij een burger eren kan: de Van Oldcnbameveltspenning vergezeld gaande van een oorkonde, waarin te lezen staat, dat dit eerbewijs uit gereikt werd wegens zeer bijzon dere diensten in verschillende func ties aan dc stad Rotterdam bewe zen. Een plechtig ogenblik! Het orgel speelde, het volkslied werd gezongen en Brautigam dankte ge roerd. Brautigam optimist Brautigam's belangrijke rede, waarin hij een. overzicht gaf van haven en scheepvaart, getuigde van een groot optimisme, dat zoals bur gemeester Oud het uitdrukte, moedgevend was brj het ingaan van het nieuwe jaar. De havenéommissaris baseerde zijn optimisme niet slechts op het onvoorwaardelijk vertrouwen, dat hij in de werkkracht van .de Rotter damse bevolking stelt, doch ook op een aantal merkwaardige feiten, die hij als uitnemend havendeskun- dige naar voren wist te brengen. Hoewel geen topjaar was 1947 in ieder geval een periode, die een sterke vooruitgang heeft gebracht. Bijna 6000 schepen kwamen binnen - waarbij 234 tankers! een zeer bemoedigend cijfer ook al zijn we nog ver van de 15.000 van voor de oorlog af. Brautigam blikte echter terug in de geschiedenis en wel naar de eerste wereldoorlog. In 1912 kwam voor het eerst het 10.000ste schip binnen en in 1913 gebeurde dat enkele dagen vroeger. In 1914 echter was het afgelopen en het duurde tot 1924 zes jaar na de vrede dus dat voor het eerst weer het 10.000ste schip, de Jonge Antonio van de firma Van Hoboken, kon -worden genoteerd. Thans, slechts twee jaar na de be vrijding, komen wé op enkele na reeds aan het 6000ste schip, list een Brautigam aanleiding gaf te ophouw. "Waren er in het afgelopen jaar tijdens de strenge winter en de langdurige droogte In de zomer bij het gestremde verkeer naar boven moeilijkheden bij de opslag van massagoederen, in 1918 zal men zich daarover geen zorgen meer be hoeven te maken. In bet begin van zijn toespraak gewaagde Brautigam nog over eep verschijnsel, waaraan volgens hern onvoldoende zorg wordt besteed. Hij doelde op het grote aantal on gevallen. in de haven, dat grote zor gen baart. In 1947 kwamen tot en met September niet minder dan 3486 ongevallen voor of meer dan 300 per maand. Om hieraan paal en perk te stellen is besloten in het ko mende jaar een actie voor veilig werken te voeren, waarvoor spre ker atler medewerking vroeg. Dc hierbij afgebeelde, aan alle zijden golvende cn gegolfde carrosserie, is een Nederlands product vervaardigd volgens de laatste sfroomlijnopvattingen, Het is n acrc-coupc, een Gat ford sportwagenV/at het binnenwerk betreft, hoofdzakelijk uit Ford-onderdelen samengesteld. De uragen is ook voorzien van een overdrive, waardoor het toerental van de tot 120 pk. opgevoerde V 8-motor toch laag wordt gehouden. De topsnelheid kan 165 km pee uur bedragen. Het totale gewicht van de aero-coupct iè stcchts 1200 kg, aangezien de merkwaardige carrosserie uff dui-aluminium bestaat en het frame van licht staal is. Terwijl de Britse marine in de Palestijnse wateren bezig was de „Pan Crescent" en de „Pan York",, de twéé-schepen van het grote transport van 15.000 illegale emigranten, naar Cyprus op te brengen, is een kleiner schip, „De Verenigde Naties", er in geslaagd ongemerkt op de kust van Palestina te landen. Er waren zevenhonderd emigranten aan boord.- Zij werden ont scheept op dezelfde plaats waar maanden geleden een ander schip van de Haganah aan land heeft weten të komen: Naharia, ten noorden van Haifa, in het gebied dat na de verdeling tot de Arabische staat zal behoren. Het gebied werd onmiddellijk door de Britse troepen afgezet, toen uitkijkposten ongeveer twee honderd Joden opmerkten, die naar de kust waadden. Zij werden om singeld en aangehouden, maar de landing bleek 'n afleidingsmanoeu vre. Alle tweehonderd waren Pa lestijnse staatsburgers. De opva renden van „De Verenigde Naties" hadden in het binnenland al sen veilig onderkomen gevonden. Volgens een Woordvoerder van de Haganah rijn alle immigranten in het land ondergebracht. Vijftienduizend emigranten De gezagvoerders van de „Pan Crescent" en de ..Pan York" hebben, toen zij door de Britse marine werden aange houden, zonder protest naar Cyprus koers gezet. Er waren naar schatting 15.000 emigranten aan boord van de twee schepen, waaronder 4000 joggeren onder dc 17 jaar, zonder geleide. De opvarenden zullen tot 15 Mei op Cyprus worden geïnterneerd.. Daar- als Groot-Brit tannië het man daat over Palestina neerlegt, kun nen zij ongehinderd het land bin nengaan. Op Cyprus worden op het ogen blik meer dan 28.000 illegale Immi- beantwoordden. het vuur: twee Jo den werden gedood. Een half uur later brak verder Zuideliik aan ae kust. waar de Ha ganah een Arabisch dorp aanviel, een twee uur lang gevecht uit. In Jeruzalem trachtte een groep Arabieren een Britse politiewagen tot staan te brengen. Een van de Arabische militaire leiders in de stad werd gedood. voorspellen, dat het 10.000ste I granten vastgehouden. h N wat moet er dan volgen Wel, eerst de erkenning van de regering-Markos door Joegosla vië. Albanië. Bulgariie en vermoe delijk ook Roemenië' (moest met het oog op dit laatste misschien Michael nu worden verwijderd?) En als dit goed gaat, dat wil zég gen. als het Westen hier niets te genover stelt, dan volgt ook de er kenning door de Sovjet-Unie. Een reeks van proefballons dus. die achter elkaar worden opgela ten? Zo zou nien hot kunnen noe- men. alhoewel deze betiteling ons rijkelijk onschuldig in de oren klinkt. Maar verwachten de heren in Moskou en "Belgrado hier dan enig succes van? Londen en Washington hebben wel iets geleerd uit de ge schiedenis van 1933 tot 1 Septem ber 1939! In ieder geval hebben zij bil het oplaten van het eerste bal lonnetje reeds een prik gegeven In nummer twee. doordat zij de rege ringen van Joegoslavië. AJbanië cn Boelgarjje attent hebben gemaakt op de ernstige gevolgen, welke een erkenning van de regering-Markos zou hebben. schip zoal niet in 1949 dan toch ze ker in 1950 komen zou. Goederenverkeer In 1946 bedroeg de totale in- en uitgaande goederenstroom in de Rotterdamse haven 8 miliioen ton. (Voor dc oorlog kwam men over de 40 miliioen ton). In 1947 zal dit cij fer gerekend tot en met November de 12 miliioen te boven gaan. Twee jaar na de eerste wereldoorlog, in 1920 dus, bleef men beneden de 12 miliioen ton en dat met een achter land, dat niet als thans was ver woest, en een bevolking, die beter dan nu tot werken in staat was. Voor de oorlog verwerkten de zes grote West-Europcse havens gerekend over zeven jaren gemid deld 100 miliioen ton goederen per jaar, waarvan Rotterdam een derde deel voor zijn rekening nam. Thans bedraagt dit cijfer ongeveer 45 mil iioen ton, zodat het aandeel van Rotterdam zeker niet slecht te noe men is. Brautigam voorspelde, dat bjj een zeker komende econo mische opbloei van Europa, de cjjfers van voor de oorlog verre in de schaduw zullen worden gesteld en voor wat de naaste toekojpst betreft profeteerde hy, dat 1948 zeker een verhoog de goederenstroom tot 16 mil iioen ton brengen zou. Havenherstel Ook omtrent het herstel van de havens gaf Brautigam interessante gegevens, waarbij hij tevens de ge legenheid aangreep hulde te bren gen aan de heer Termarsch en zijn staf van Havenherstel en in 't bij zonder de arbeiders, die allen prach tig werk hebben verricht. Om te kunnen opbouwen moet eerst het puin worden geruimd. Uit de ver woeste Rotterdamse havenbekkens moesten derhalve 275.000 ton zand en 75.000 ton puin worden verwij derd. Op 1 October j.I. was alle piün met inbegrip van 25 niet ontplofte mynen weggeruimd! Het herstel van de kademuren vordert in een zodanig snel tempo, dat In 1948 de Rijnha ven, Maashaven, Merwehaven en een belangrijk deel van de Waalhaven gereed zullen ko men. Het herstel van de outillage gaat eveneens naar wens. De loodsen- bornv schiet behoorlijk op, nieuwe kranen zijn in zicht, laadferuggen in Het is gebleken dat de beide schepen ten onrechte de Panamese vlag voerden. Wraak en weerwraak Het dodeljjk spel van wraak en weerwraak gaat in Palestina onge hinderd voort. Als antwoord op de Arabische aanval in Haifa, die weer het antwoord was op het werpen irvan een bom naar een queue Ara bieren, heeft een Joodse colonne buiten de stad een heuvel bezet en de stad gedurende een half uur beschoten. Vier Arabieren werden gedood. 31 gewond. De Arabieren Op 73-jarlge leeftijd is te Doetin- chem de bekerde componist en mu ziekcriticus Willem Landré overle den, Landré werd 12 Juni 1874 te Am sterdam geboren. Na de H.B.S. al- Jhr. A. M. Snouek 'Hurgrorije is met ingang van 1 Januari, op zijn verzoek eervol ontslag verleend als secretaris-generaal van het mini sterie van Buitenlandse Zaken. Hij is benoemd tot adviseur honorair van het departement. Als zijn opvolger zal fungeren dr. A. H. J. Lovink. Het schijnt, dat het wrak van het Noorse stoomschip „Skoghaug" dat de Dinsdagavond voor Kerst mis ten gevolge van een explosie is vergaan, gevonden is. De stoomtrawler YM 58, die gis termiddag van Grimsby terugkeer de naar IJmuiden, heeft 's middags tien mijl Noord-West half Noord van IJmuiden twee masten boven het zee-oppervlak zien uitsteken. De beide masten, waarvan, de voor ste een gaf feit je en de achterste een lantaarn draagt, wijzen de lig ging van het wrak aan, dat onge veer acht mijl uit de rede van Ég- mond aan Zee ligt, circa drie mijl buiten de geveegde route. Vij fretourkaartenboekj es minder in de rij staan Met ingang van 1 Januari zal de N.S.-directie vijfretourkaarten- boekjes beschikbaar stellen voor o.s. de volgende baanvakken: Amsterdam C. S.-—Hilversum, ArnhemEde/Wageningen, Baarn —Hilversum, HilversumUtrecht, DelftDen Haag. GoudaRotter damMaas, Den Haag H.S.Rot terdam, De coupons van deze boekjes geven ten opzichte van de prijs geen vermindering, doch zij bieden het voordeel, dat de reiziger het telkens in de rij staan voor loket ten kan vermijden. Gedurende de maand December van het afgelopen jaar bedroeg de inhoud van dc in de Rotterdamse haven binnerigekomen zeeschepen meer dan 1 miliioen n.r,i. Hoewel dit ten opzichte van vooroorlogse cijfers 'niet meer dan 50 procent bedraagt, betekent dit een record sinds de bevrijding. Het tempo waarin het havenverkeee zich. herstelt, spreekt duidelijk, wanneer men weet, dat in de jaren 1945 en -1946 de hoogste binnengt- kómen'-tonnages-per-maariePTCspec- tieoclijk 359.000 en 623.000 n.c.t. bedroeg. Gedemobiliseerden in Indonesië ontvangen een demobilisatie-bonus en een premietevens geld en punten voor kleding Arbeidsbemiddeling In een toespraak tot de man schappen van landmacht en marine heeft de minister van Oorlog en Marine a.i., Fiévez, de demobilisa tie-voorzieningen aangekondigd, die binnenkort in werking treden. Minister Fiévez kondigde een ver lof aan voor iedere gedemobiliseer de, die in Nederland aankomt, van 14 dagen per vol jaar in de tropen waarbij een periode van ruim een half .jaar voor een jaar zal gelden. Voorts ontvangt ieder een demobi- lisatïebonus van f 100.alsmede 10 gulden premie voor iedere maand tropen ver blijf met een maxi mum van 30 maanden. Bovendien krijgt de gedemobili seerde uit Indonesië f 70 plus pun ten voor kleding en 130 textielpun ten voor aankoop van ondergoed, sokken e.d. Op grond van verkre gen inlichtingen worden de vraag stukken van arbeidsbemiddeling, scholing herscholing of omscho ling aangepakt. De arbeids bemiddeling geschiedt via de ar- beidsbureaux. Scholing Er is een regeling getroffen voor de financiële voorziening tijdens scholing. Bovendien staat de moge lijkheid open voor hen. die niet da delijk in het arbeidsproces worden opgenomen om in een overbrug gingsregeling te vallen. Kostwin ners kunnen uiterlijk 6 maanden 80 procent en daarna nog 6 maanden 60 procent van hun militair inko men ontvangen. Niet-kostwinners krijgen dezelfde rechten voor 2 maal 3 maanden. Per week kan hoogstens f 75 worden uitgekeerd. Ten aanzien van scha.delijd.ende ei genaars van middertstand'sbedrijven of bedrgven in landbouw of visserij zullen, by gebleken levensvatbaar heid deze bedriiven een zakelijke bedrijf stegemoetkomirjgen kunnen worden verstrekt, bij wijze van aanvulling van inkomens. Studie Ook in studiemogelijkheden is voorzien waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen universitaire stu die. vakstudie en cursussen. Bui tendien is een regeling voor demo bilisatie in Indonesië zelf gereed. Dtztvls; aangep&st r.aan,-de-" in. deze streken geldende noimeri.'*Ee dë- mobilisatiebonu!? bedraagt f 200,— de premie blijft gelijk- De behoeften van burgerkleding wordt van riiK:=- zijde gedekt door een kledingpak- ket of een kledingtoelage van 1 250.—. De gedemobiliseerde behoudt het recht tot een iaar na demobilisatie op vrije overtocht naar Nederland tenzij hij cp andere wijze deze aan spraak Verwerft, dan v/el op kos ten van het ministerie van. Oorlog of dat van Marine, een of meer leden van zijn gezin deed overko men. Gehuwden zijn hiertoe tot 2 jaar na hun demobilisatie gerechtigd. Na gesproken te hebben over de arbeid en de taak van de nationale demobilisatieraad onder presidium." van prins Bemhard. wijdde minis ter Fiévez aandacht aan de taak die de gedemobiliseerden zelf hebben. Hj-j zeide er op te vertrouwen, dat men in de eerste plaats zelf zal aanpakken, omdat hiervan afhangt welke plaats men in de toekomst zal inneme»- Hiertde wordt door de overheid steun, bemiddeling en voorlichting verleend, in dank voor trouwe dienstvervulling onder moeilijke omstandigheden. Strijd bij Konitza zou in vlucht zijn geëindigd Volgens de laatste berichten van het Griekse ministerie van oorlog- zijn de guerlïlatroe- pen die Konitza hebben bele gerd op de vlucht. Sterke afdelingen vart de re geringstroepen zouden de stad zijn binnengedrongen. De brug bij Eo- razani, op de voornaamste ont snappingsroute der guerillatroepen, zou door de regeringstroepen zijn veroverd. Een plotseling opstekende torna do heeft de Amerikaanse stsat Louisiana geteisterd. Het stadje. Cotton Valley ia verwoest. Twee honderd mensen zijn gedood of ge wond. Cotton Valley. .Is een petroleum- stadje van vierduizend inwoners. Kort tevoren teisterde de tor-, nado het dertig kilometer verder gelegen Vanceville. Gedetailleerde •■'bcrichtsri -entbre- - ken nog omdat de verbindingen met het geteisterde gebied zijn ge stoord. Premie Ziektewet wordt niet verhoogd De Raad van Arbeid bericht ons: De wettelijke algemene premie van Z% voor de ziekenkassen van de Raden van Arbeid zal, in gevol- _:e een. besluit van de Minister van Sociale Zaken vror het jaar 1948 niet worden verhoogd. Ook de premiën, welke voor be drijven met een hoger dan normaal risico zijn vastgesteld, bljjven onge wijzigd, terwijl een naheffing over 1946 niet zal plaats vinden. De bevoegdheid van de Raden van Arbeid om voor afzonderlijke ondernemingen met een hoger risi co een premie vast te stellen,, wel ke afwijkt van de normaalpremie, blijft uit de aard der zaak bestaan. Van Meegeren? I resten worden stoffelijke jécremeerd WILLEM LANDRÉ op de leeftijd, waarin hij zijn belang rijke plaats in het Rotterdamse muziek leven innnam. daar bezocht te hebben voltooide hij zijn muzikale studie bij Bernard Zweérs. Achtereenvolgens was hij muziekcriticus vande Oprechte Haarlemmer Courant, de Nieuwe Courant te 's-Gravenhage en van 1906 af muziekredacteur van de Nieuwe Rotterdamse Courant, wel ke functie hij in 1938 met pensioen verliet. Voorts was hij vele .jaren leraar aan het Toonkunst Conser vatorium te Rotterdam en redac teur van het muziektijdschrift „Caecilia". Van zijn composities noemen we: de opera „de Roos van Dekatna", het mysteriespel „Béatrijs", de or kestwerken Nocturne. Requiem voor Orkest, lm Memoriam Matris, bene vens kamermuziekwerken en. com posities voor gemengd- en mannen koor. Het stoffelijk overschot van de te Amsterdam overleden kunst schilder Han van. Meegeren zal Za terdagochtend te Westerveld wor den gecremeerd. Nederlandse verliezen van 30 De cember: Vier gewonden. Weersverwachting, geldig tot Zaterdagavonö: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk regen of mot regen. Matige, nu en dan vrij krachtige Zuid-Wes telijke wind. Zeer zaclit voor tJc ttJd van. het jaar. Waarnemingen te Rotterdam (heden- :orgen 8,40 uur): luchtdruk 757.1: ind' West Zuid West 4: temp. 7.6; max. temp. 9.8 (gisteravond 11,40)mm temp. 3.6 cgistermorgen 8.40). Weersgesteldheid*, betrokken. ..Op politieke en psychologische gronden moet ik geofferd worden, het Nederlandse volk heeft daar recht op; het is recht vaardig!" Dat is Rauter's visie op het proces, dat waarschijnlijk deze maand nog in Den Haag tegen hem zal worden gevoerd. Maandenlang hebben rechercheurs van de P. R] A. gezwoegd om het benodigde materiaal in handen te krijgen. Het was een moeizaam werk. want niet alleen de leden van de S.D. maar ook de Wehrmacht, de S.S. en de Kriegsmarinc hebben oorlogs misdaden begaan en de schuld van hun misdaden schuiven 2ij op elkaar. niet „uitgeleend". De Amerikanen wilden hem in Neurenberg veroor delen wegens het vermoorden van tienduizenden Polen. Dies zag een P.R.A.-inspcctcur zich genoodzaakt naar Neurenberg te reizen, om daar tot zijn verba zing te mogen vernemen, dat gene raal Naumann slechts verhoord kon worden, als deze zelf zijn toestem ming gaf. Er bestaat namelijk een Amerikaanse wet, die voorschrijft dat een gevangene niet meer lastig gevalen mag worden als hij zyn dagvaarding heeft ontvangen Naumann had zijn dagvaarding reeds. Na een week stemde hij ech ter toe. Ook generaal Christiansen is aan de tand gevoeld. Hij geeft alle schuld aan Rauter en vindt rich zelf onschuldig. „Mijn logische houding" Rauter bekent echter alle schuld; liij toont evenwel geen berouw, omdat bij de gevolgen van zijn op treden in Nederland beschouwt als de logische consequentie v:n zijn opdracht: rust en orde ie handha ven. Hij weet, dat hij veroordeeld zal worden en geeft toe, dat dit rechtvaardig is. Maar hij wil be wijzen dat hij „dienst" gedaan heeft cn geen „Schwein" is. „Was ik niet streng opgetreden, dan was er nog een veel groter bloedbad ontstaan". Rauter wordt een duivel genoemd en hierop antwoordt hü: „De ille galiteit was voor mij een hel en in een hel is nu eenmaal een duivel." Trouwens over de illegaliteit heeft hu zich typisch uitgelaten. Hü beweert een groot respect te hebben voor de mannen vj- het verzet, die hij het beste deel van ons volk noemde. Had Duitsland de oorlog gewonnen, dan zou hij liun de beste banen geboden heb- Maar de zaak werd uitgezocht. Uitheel Nederland kwamen de processen-verbaal binnen: in No vember" nog een respectabel aantal ....230. Ieder document bevatte verschillende oorlogsmisdaden van de S. D. en wat nog niet geheel dui delijk bleek, werd nagevraagd bij de leiders van verschillende „Aus- sendienststellcn" Lages en Con sorten en deze noemden weer de namen van lagere S.D.-beambten. Toen in Duitsland nog het archief vari Himmler gevonden werd, was de zaak „rond". Himmler had bevel gegeven al le archieven van de SD te ver branden. Zijn bevel werd prompt opgevolgd: allé archieven ver dwenen in rook en as, alleen het zijne behield hij. Het is al heel wat Duitsers noodlottig gewor den. Het deed ook Rauter „de das om". Uit de tussen Himmler en Rauter gevoerde correspondentie kwam vast te staan, dat de „Ge neral der Polizei" wel degelijk op eigen initiatief gijzelaars had ge vangen genomen en illegale wer kers had laten fusilleren.. Tot op dat ogenblik was de indruk ge wekt, dat de moorden en brand stichtingen in de meeste gevallen door de lagere S.D.-ers op eigen gelegenheid waren uitgevoerd. Meestal kostte het veel moeite de Duitsers aan het praten te krijgen. Dit bewijst het verhoor van gene raal Naumann, die er van beschul digd wordt de Silbertanne-moovden op zijn geweten te hebben. Deze bevond zich in Amerikaanse han den en werd niet uitgeleverd, ook ben en niet de NSB-ers, die hij veracht. Rauter was zelf geen lid van de NSDAP. Hij wilde niet ge bonden zün aan een party. Had er ook geen interesse en geen tijd voor. Een echte vechtjas Heel zijn leven was hij'een vecht jas. In 1914 onderbrak hij zijn stu die voor bouwkundig ingenieur en nam als vrijwilliger dienst in het. keizerlijk Oostenrijk-Hongaarse le ger. In de strijd om Karinthië, in. 1919, vinden wijhem terug als commandant van verschillende vrijcorpsen. Ook is hü er bij als Duitee vrijcorpsen tegen de Polen vechten om de inlijving van Op- per-Silezië bij Polen te verhinde ren. Daar ontmoet hij voor de eerste maal Hitier. Als in 1933 de Hei- ma twehr door Dolf us- verboden, wordt aanvaardt hij, na aanvan kelijk geweigerd te hebben het strijdende Oostenrijk te verlaten, de opdracht van Hitier om de in Duitsland wonende Oostenrijkers in „culturele" strijdorganisaties te verenigen. De Oostenrijkse rege ring verklaarde hem daarop van. de Oostenrijkse nationaliteit ver- vallen. Hij werd Duitser, weigerde na de Anschluss, de door Himmler aangeboden functies in Oostenrijk en vertrok op 24 Mei 1940 naar Nederland als Höhere SS en Poli zei führer met de rang van General der Polizei. Nu wacht hij af, kalm en be heerst. Mensen, die hem in gevan genschap hebben kunnen gadeslaan bewonderen zijn ijzeren zelfbe heersing. Hij is correct, moppert niet op zijn behandeling, die stren ger is dan die van andere gevan genen. De stilte van zijn cel in de strafgevangenis te Scheveningen, die hij nooit verlaat, geniet hij als een weldadige rust. „Eindelijk eens tijd om te denken". Deze 52-jarige Duitser is geen zwakkeling en ook geen poseur. AJleen wil hij geen ,Schwein" ge noemd worden. Zijn 22 jaar jonge re vrouw en kinderen, verblijven nu in Ceile bij familie. Zij hebben hem op zijn uitdrukkelijk verlan gen niet Bezocht Rauter zal voor het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage te recht staan. Mr. J. Zaayer ia! de aanklacht voorlezen waarin de ge neraal beschuldigd wordt van men senroof. moord op Joden, doodslag en fusillades. Men verwacht dat het proces niet lang zal duren, eni ge dagen wellicht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1