r MICHAEL: tweemaal koning, maar nooit gezag HET ROTTEEDAMSCH PAROOL Sneltrein greep autobus op onbewaakte overgang West-Java's politiek is een strijd van twee families .Vrij, onverveerd TWEEMAAL ANNA PAROLOSCOOP Weerbericht Michael Zondag naar Zwitserland Zo snel als het geluid 'Amerika vliegt 1255 hm per uur Gewonden moesten erg lang wachten... 'Yerliezcn'inTndoriesië Het Nederland-Noord Europa Instituut is opgericht Vestigingsplaats is Rotterdam Scheepsbouw- en reparatie Directoraat zal productie- plan vaststellen De cacao blijft! Amerikaanse hulp is begonnen Red en Adm. Lange Haven 141, Schledcrm tel. 69300 Abonnementsprijs per week 31 cent, per kY -taaJ i. 4,—losse nummers 0,0? Zaterdag 3 Januari 1948 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting ..Hel Parool" Postgiro >644 Bankien Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeurs B. de Vries PL Hoofdredacteur: Th- Ramaker Achtste jaargang, ISio. 2 Michael van Hohenzollern-Sigmarmgen, die zich op 26-jarige leeftijd voor de tweede maal ex-koning kan noemen, heeft in de korte periode van zijn regering geleerd dat geen Balkanvorst kan regeren zonder de steun van een buitenlandse mogendheid. De Balkan js stratgisch te be langrijk en dit is een van dc voornaamste oorzaken van de spreekwoorde lijk geworden onrust, die in deze hoek van de wereld tot dc traditie behoort. Nergens kan men minder van nationale onafhankelijkheid spre ken. Michaels regering, begonnen onder Duitse, geëindigd onder Russi sche overheersing, is er eon sprekend voorbeeld van. Het 3 even van Michael is een boeiend en aan afwisselingen rijk verhaal. Hij werd koning, als op volger van zijn grootvader, toen hij zes jaar was. Zijn vader, Carol, had zijn maitresse meer lief dan de troon en vertrok met de gevierde Helena Loepescoe naar het buiten land. In deze tijd trachtte dr. Manioe, die nu onlangs uit de Roemeense politiek is verwijderd, een geordend democratisch bewind in. te voeren, Doortastend besluit I"") E rcscrlng-Schuman Is geen regenii- vïui de Derde Macht, want dan zou het de regering-Blum zrjn geweest. Zij steunt op de Der de Macht plus wat men noemen kan de meest linkse partij van rechts, al heet die dan ook die der idicalen._Maar het is in elk geval oen regering van de middenpar tijen en van haar welslagen hangt het af of het centrum Franknjk voor het extremisme van rechts of links zal weten te behoeden. Dat betekent dat zij de sociale en eco nomische problemen waaraan Frankrijk dreigt ten onder tc gaan zal moeten oplossen. Is zij In de be wogen eerste maand van haar be staan in die richting enigszins op geschoten Nog niet. Het plan-Mayer, dat was aangekondigd als dat wat de regering-Schuman had aan te bie den, bleek primo geen plan en se- cundo van zuiver financiële aard. Het is een complex van ingrijpende financiële maatregelen die tot doel hebben de leeggeraakte schatkist te vullen het bevat niets van de maatregelen die met name de so- ciaïïsten eisen, en die werkelyk een begm zouden kunnen maken met de stabilisering van lonen en prjj2en. Maar het zyn in elk geval doortas tende maatregelen, die de belangen van de meest bevoordeelden niet spaart ten nadele van de nationale, en het is wellicht het maximum van wat in eerste instantie kan worden doorgezet. Want als men de sleutelproblemen onder het mes gaat nemen, zoals daar zijn de veel te grote winsten van boeren cn in dustriëlen, snijdt men in de aan hang van de radicalen, en dat is meer dan deze al zozeer geampu teerde party verdragen kan. TOT hoever Schuman op de (vooralsnog onontbeerlijke) steun van de radicalen kan rekenen is gebleken bij de behandeling van Mayers wet in de Nationale Verga dering. Bij deze serie onpopulaire financiële aderlatingen was de meerderheid van het middenhlok aanzienlijk kleiner dan bij een vo rige gelegenheid, en toen men. uit de Gaullistische hoek met een of fensief begön voor de belangen van da kleine bezitters liep de rechter vleugel van het centrum naar het andere kamp over. Het kwam Mayer op een verlies van. dertig milliard francs te staan, geen onaanzienlijk verlies, maar waartegen de regering niets onder nam. Dit moment van besluiteloos heid is echter nu voorbij, want toen Vrijdag de Kamer, nadat de min der voer overwegingen van bclan- genpolitiek vatbare Raad van de Republiek {Eerste Kamer) de wijzi gingen weer zo ongeveer ongedaan had gemaakt, het spelletje opnieuw wilde beginnen, maakte de regering bekend dat zij het hele wetsontwerp introk en nieuwe voorstellen zou indienen gelijk aan die van de oor spronkelijke tekst,"en daarbij kwis tig met moties van vertrouwen zou strooien. Het besluit is van een doortas tendheid, als men. lange tijd niet ia Frankrijk hoeft gezien. De regering stelt zich scherp te weer; zij moet Frankrijk adem geven of haar rol (en die van het centrum in zijn ge heel) is uitgespeeld en stelt dan de radicalen voor de lteus: Steunt ons volledig of laat ons in dc steek en roep De Gaulle. Het is waar dat dc regering hierin sterk staat, maar het is vooral belangrijk dat zij zulk een sterk positiespel weet te spelen. Dit is politiek van de eerste rang, en alleen daarmee kan *nen tot dc maatregelen komen, waarop nog steeds het wachten is ook nog nü het plan-Mayer. TOENEMENDE sZeS-fsx* WIND - «V Wecrsverwach- ting, geldig van ®\c Zaterdagavond tot Zondag avond: Meest zwaar bewolkt met tijdelijk legen of motregen. Weer toene mende Zuid westelijke wind. Zacht voor de tijd van het Jaar, maar later iets kouder. Aansluiten weerbericht van heden 4 Jan.: hoogwater tc Rotterdam. tij 10 30 uur. 2e t;i 23.21 uur. J Jan.: hoog water te Rotterdam, le tij 11.36 uur. Waarnemingen (hedenmorgen H 40 u te Rotterdam): 759.1 luchtdruk: wind: w. 4; temp 9 8; max temp. 110 (he denmorgen '0.40 uur) mm. temp. 7-6 (gistermorgen 8.40 uur). Weersgesteldheid: betrokken. Hjj strandde echter op binnenlandse tegenwerking en drie jaar later was het getij gekeerd: de reactie kwam aan de macht, kroonprins Carol (met vriendin) keerde uit balling schap terug en beklom de troon als Carol IL Wat volgde was een periode van binnenlandse strijd, waarin de moord een erkend politiek middel was, en in het verloop waarvan het regime steeds meer autoritair werd Carols bewind was een soort half- fascisme met alle eigenschappen van dien, tot anti-semitisme toe, maar zijn meest verbitterde tegen standers waren de volledige fascis ten van de IJzeren Garde, Zijn positie werd zeer zwak toen de Duitsers in Oost-Europa heer en meester waren, en als laatste red middel benoemdfe Carol de leider van de garde, Antonescoe, als pre mier. Maar twee dagen later werd Carol tot afstanddoen genoodzaakt. Hij vertrok, opnieuw met Helena Loepescoe, uit Boekarest, cn Mi chael, nu 19 jaar oud, was opnieuw koning. Het was een sombere tijd voor Michael. Antonescoe heerste over Roemenië met ijzeren hand en de koning was een nutteloos sieraad Maar in de korte regerings periode heeft Michael één grote daad verricht. Het was zijn staats greep tegen, de tijd van de Duitse nederlaag in het Oosten. Zijn grote daad Toen de Russen door de Ooste lijke verdedigingslinies van Roemenië heenbraken, ontbood Michael Antonescoe in het ko ninklijke paleis in Boekarest en gaf hem de keus een wa penstilstand te arrangeren of af te treden. Antonescoe ge raakte buiten zichzelf van razernij en werd prompt opgesloten in de brandkluis. die gebouwd wb'S als"bewSat- plaats voor de koninklijke post- zegclverzamelïng. Kort daarop werd zijn lijfwacht door een krijgslist overmand en ontwa pend. De koning verklaarde officieel het bondgenootschap met Duitsland als beëindigd, gaf zich over aan Rusland en ftusland's bondgenoten en beval zijn leger de strijd tegen de Duitsers aan te binden. Dienten gevolge werd zijn paleis speeiaal zwaar door de Duitsers gebombar- Ex-koninf Michael zal Zon dag Roemenië verlaten. Hij reist per trein over Hongariie naar Zwitserland. Volgens de Weense correspon dent van de „Dailv Herald" is Mi chael tot dusver in Boekarest ge bleven voor onderhandel ineen met de regering, om zo veel mogelnk bloedverwanten en personen uit zijn omgeving mee te kunnen nemen als hij kan. H(j heeft 35 Zwitserse visa aangevraagd. De Zwitserse re gering beraadslaagt echter nog over het verzoek, omdat men ze kerheid wil hebben dat het gezel schap over voldoende middelen zal beschikken. deerd en acht dagen lang was hjj een opgejaagd vorst. De ex-konmg hield veel van zijn moeder, die ia 1928 van Carol was gescheiden, cn hechtte veel waarde aan haar adviezen. Het schijnt dat zij Michaels abdicatie heeft doorge dreven. Michael zelf bad de ont wikkeling in Roemenië nog enige tijd willen aanzien. Voor zijn vader had Michael een grote, enigszins droefgeestige be wondering. Toen Carol in 1940 vluchtte schreide hij bittere tranen en riep luid dat hij nooit meer koning wilde worden. Hij duldde niet, dat iemand in zijn bijzijn een woord ten nadele van zijn vader zei. Dit hebben ette lijke Roemeense politici tot hun nadeel ondervonden, als zij hem kwamen raden en zich in minder gunstige zin over Carol uit lieten. Zij werden onmiddellijk van het hof verbannen. Reis naar Londen 's Konings bezoek aan Londen ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Elizabeth was een gebeur tenis met grote gevolgen. Hij ont moette er in het Claridge-hoteï prinses Anna van Parma, „De men sen vertellen dat het liefde op het eerste gezicht was," vertelde de prinses enkele dagen geleden aan een Engelse journalist. „Ik heb nooit geloofd dat zoiets bestond". In Londen wilde Michaels moe der al dat hij met meer terug zou gaan. De koning aarzelde lang, maar stelde zijn besluit nog enige tijd uit. Teen. hij naar Roemenië terug keerde wisten zij dat men druk op hem zou uitoefenen, zo vertelde p rró ses'Anna" ver d ér; "ma a'r niemand heeft getracht hem ervan te weer houden. Toen hij in Roemenië was, kon den wij geen contact met hem k:ij' gen. De telefoonlijnen waren ge blokkeerd werd ons verteld. Toen heb ik geprobeerd familieleden er. vrienden, van Michael op te bellen, maar ook dat lukte niet. Ik Ind m het geheel geen nieuws van hem, totdat wij over de radio het bericht van zijn aftreden vei namen TV:; zaten aan tafel. Het kwam als een iclttomen verrassing. Twee vrouwen hadden een belangrijke rol in de ge beurtenissen die leidden tot de abdicatie van Michael: Anna Fauker, de „sterke vrouw" van de Roemeense communistische partij (boven), en prinses Anna van Parma, zijn aanstaande vrouw. Van Anna Pauker wordt gezegd dat zy heeft tegenge werkt dat de regering toestem ming zou verlenen voor het hu welijk van de koning. Van prinses Anna kan alleen worden gezegd dat zij niets heeft gedaan om de koning te beïnvloeden, en alleen hoogst gelukkig was toen zij vernam dat Michael afstand had gedaan. Vliegend met de wind mee hebben 2 schroefloze P 80 gevechtsvlieg tuigen van de Amerikaanse lucht macht een nieuw snelheidsrecord gevestigd. Luitenant William Thomas heeft de 350 mijl (563.25 km) van Hiro shima naar Tokio m 27 minuten afgelegd met een gemiddelde snel heid van 777.7 mijl (1251 km) per uur. De volgende dag heeft luite nant John Chichering de 175 mijlen (2S1.575 km) van Hisawa naar Sendai in 13 minuten en 27 secon den afgelegd met een gemiddelde snelheid van 780 myl (1255 km) per uur. Deze nieuwe cijfers overtreffen het officiële wereldsnelheidsrecf.o van 650 6 mij! (1046.81 km) per uur met meer dan 100 mijl. .Vliegtuig maakt nood landing Gistermiddag tegen het vallen van de avond heeft de Fokker F-25 „Promotor", een noodlanding ge' maakt op een weiland onder Fijnacker. Het toestel werd be stuurd door de heer Hein B. Bul ten, chef-piloot van de Frits Die pen Vliegtuigen N.V.". momenteel gedetacheerd bij de „Stichting Hef- schrocfvhegtuigen". De heer H. H. Bekkers uit Amsterdam, monteur van Fokker vloog mee als passa gier. De „Promotor" was omstreeks half drie gestart van het vliegveld „Twenthe" met bestemming Ypen- taurg. In de omgeving van dit laat ste vliegterrein belemmerden mist banken het uitzicht. De heer Bul ten traentte Ypenburg te vinden, doch toen hij daarin niet slaagde, zette hij de „Promotor" op een klein weiland onder Pijnacker aan de grond. Het landingsgestel werd iets beschadigd. Binnenkort scheerzeep IVjj vernemen, dat zeer waar schijnlijk op S Januari een bon voor scheerzeep zal worden aangenezen. Nederlandse verliezen van 31 De cember en 1 Januari: 3 gesneuvel den, 22 gewoiulen. BUS TIENTALLEN METERS MEEGESLEURD, DRIE DODEN EN ENIGE ZWAARGEWONDEN Een Naco-bus van de dienst Den Helder—Wieringen is gister avond op de onbewaakte spoorwegovergang te Breezand door een uit Den Helder komende trein gegrepen, tientallen meters meegesleurd over de spoorbaan en ten slotte van de dijk ge kanteld. Drie van de zeventien buspassagiers liepen zware ver wondingen op: zij overleden ter plaatse. Enkele andere inzit tenden werden, zeer zwaar gewond. Op urm ale tiid was de bus ver trokken. Dc chauffeur, die slechts hchte verwondingen opliep, reed het traieci dagelijks, zodat hij met de gevaarlijke toestand ter plaatse op de hoogte was. Toen de autobus de overgang: passeerde, brandden de lichten in de wagen nog hon derd meter voor de kruising was een passagier uitgestapt en men vermoedt, dat de chauffeur een mo ment verblind is geweest. De slachtoffers zijn dc 50-iarige heer W. Hoep uit Anna Paulowna. de ID-jarige mei. M. van Oosten uit Breezand. die door de schok uit dc bus werd geslingerd en de 19- iarige mei. N. van Dalen. De con ductrice is later met een schedcl- basisfraoluur onder de resten van dc bus gevonden. Het duurde ongeveer anderhelf uur voor de eerste ziekenauto arri- veerde. medische hulp was echter direct ter plaatse. De gewonden zijn naar het ziekenhuis te Bree zand en naar de St. Lidwinastich* ting in Den Helder overgebracht. Snerpend gefluit De machinist van de trein zag bet ongeluk aankomen, toen <!e bus de overgang passeerde. HU gaf onmiddellijk signaal, hetgeen evenwel niet meer mocht baten. Onder snerpend gefluit greep de locomotief dc bus, even voor de achterwielen. Door de hevige schok draaide dc bus een slag om, de rechterzilde werd vervolgens weggeslagen. Een gehele familie vier per sonen kwam er betrekkelijk goed af: een klein meisie brak een been, terwijl de overige familieleden aiechts onbeduidende schrammen en schaafwonden opliepen. Links en rechts liggen brokstuk- FEODALE VERHOUDINGEN BEPALEN DE MENING VAN HET VOLK Volgens het op Java verschijnende Chinese blad „Keng Po" is de strijd over de politieke status van West-Ja va, zoals die tot uiting: is gekomen op de mislukte West-Java-ccr.f eren tie en andere mani festaties dc strijd tussen de families "Wiranata Koesoema en Dja- jadinigrat. Door dc nog: althd feodale verhoudingen op West-Java hebben deze families een zeer grote invloed. Hun houding bepaalt de mening van het volk. Als er op West-Java een volksstemming zou worden gehouden zou het er om gaan welke van dc belde families fact over wicht krijgt. De Republiek zou hierbij geen kans hebben, want de intellectuelen waar zij op steunt hebben weinig invloed. zou naar het presidentschap dingen als het volk ten gunste van ecu autonoom Wcst-Java binnen de Republiek zou beslissen. Voor Sockarno HET SCHOON GELEGEN KUSTSLOT van koning Michael te Sinata. Het werd indertijd ingericht door dc honmgin-dichtcces Carmen Sylva, dc tante van Michael's grootvader. Beide families willen een auto noom West-Java, maar dc Djajadi- nigrats willen een zelfstandige staat, dat wil dus zeggen onder Nederlandse Invloed, terwijl de Koesoema's een staat verlangen binnen het kader van de Republiek. De standpunten schijnen overi gens naar de situatie te wisselen. Adj'eng Djaja.dinigrat althans steunde het manifest tegen de be sluiten van de We st-Java-eon foren- tie. Zijn tegenstander. Male Wira nata Koesoema, behoorde tot de meerdcrheidsgroep, die dc besluiten doordreef. Een familielid van de laatste, R. A. A. Wiranata Koesoe ma, toonde zich echter weer een tegenstander van een vergaand se paratisme. Hij' verklaarde in Djogja dat hij dc Nederlandse verdeel-poli- tiek afkeurde. Een plebisciet leek hem de aangewezen oplossing. H«j Mr. Koesoema Atadja heeft zich ook zeer beslist ten nadele van het Nederlandse streven op West-Java uitgesproken. Hij beschouwt de verhouding van Wcst-Java tot dc Republiek als een exclusief Indo nesische kwestie, waarbij dc Neder landers buitenstaanders zijn. Dc krachtige machinaties van het Nederlands-Indische gouverne ment zullen volgens hem geen suc ces hebben, want het resultaat van oen plebisciet zou een stemming voor Sockarno en tegen Djajadini- g'rat zijn. In de afgelopen week zijn in In donesië dc navolgende verliezen ge rapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold. J, Persons uit Oss (N.-Br.); serg.-ma joor P. van Rooycn uit Leiden; serg. J. Janssen uit Putten; sold. A Sluiter uit Groningen; sold. H. G. Vclthuizen uit Nijmegen; horp. K, Maurick uit Dinxpcrlo; sold. S. de Jong uit Wijmbntseradeel; sold. A. B. Sïntcnie uit Santpoort; op perwachtmeester H. L. M. Hors man uil Den Helder; korp. W. J. Omverkcrk uit Amsterdam; sold. J. Pijlman uit Steemvijk; sold. H. A, C. M. de Rooij uit Amsterdam; korp- J- A. P. van der Wielen uit Eindhoven; serg.-maj'oor T, A. Kra mer uit Groningen; sold. Ie kl. A. van Omvendyck uit 's-Gravenhage; korp. F. J. Stegeman uit Weststcl- lïngwerf; sold. C. Jansen uit Los ser; sold. D. Wiersema uit Smilde (Dr.); sold. N. Kuypers uit Esbeek gem. Hilvarenbeek; sold. A. L. Adriaanscn uit Gilze-Rijen; sold. C Magne uit Maastricht; sold. J. C. J. van der Brugge uit Willemstad; sold. C. E. van Gent uit Leerdam; sold. L. J. Paaijtnans uit Udenhout; 2e It D. W. Bookmaker uit Hilver sum. Kon. Ncd.-Ind. Leger: S. M. G. Kroos uit Middelbar»Is; serg. H. T, Krikhoff uit Indonesië; Boeg. sold. 2e kl. Easo; SocmL sold, 2e kl. Wardjoe; Soend. korp. Atim; Mad. sold. 2e ld. Singram; Jav. korp. iladisman; Man. sold. 2e kl. W. M. RumopaJav, sold. Ie kl. Oemar; Jav. sold. Ie kl. Sanrasidi; Jav. sold. 2e kl. Sonpallen uit Indone sië. Schakel in de handelsbetrekkingen met de Noordeuropese landen D° Stichting NederlandNoord Europa Instituut heeft ultimo 1947 de taak overgenomen van de sectie Noordse landen van het Nederlands Overzee Instituut tc Rotterdam. 2g stelt zich voor de economische en culturele betrekkingen van Nederland met de landen van Noord-Europa, in het bijzonder Denemarken, Finland, Noorwe gen, IJsland en Zweden te dienen. Objectieve voorlichting van belangstellenden uit en in het Noor den, het leggen van solide handelscontracten en het zich vormen van'een onafhankelijk oordeel over xnarkt- en structurele verhou dingen, behoren tot de middelen, die zullen worden aangewend. Europa ral optreden. Het instituut is gevestigd in het Beursgebouw te Rotterdam. Werkwijze Een onzer redacteuren schrijft, naar aanleiding van een onderhoud met de directeur van dc Stichting: Hij en ziin vrouw Greta Baars— Jelgersma, de bekende translatricc hebben het in de verlevendiging van onze relaties met de Skandina- vische landen economisch, cultu reel en toeristisch aan doortas tende initiatieven met laten ontbre ken. Het echtpaar woont tegenwoordig in de Catharinalioeve te Rhoon, Ons gesprek gaat echter niet al leen. over wat Noord-Europa gees telijk en recreatief te bieden heeft, In het curatorium hebben zitting genomen de heren: W. F. Dutilh, G. F. Ferwerda, prof. W. E. Bier man, G. F. Dalenoord, D. C. Endert Jr., G. J. Jorbsveld, dr. W. T. Kroe ss, dr. W. F. Lïchtenauer, J. F. A, Nielsen, G. F. H, Rehe, A. A. van Sandick, Jos Tans en P. Vasseur. Initiatiefnemers zijn het bestuur van de K. van K. voor Zuid-Holland en de directie van het Nederlands Overzee Instituut. Directeur is dc heer H. D. Baars, die tevens als redacteur van het maandschrift Nederland—Noord maar ook over wat er commercieel en economisch te bereiken valt. Of schoon de deelneming aan de Con ferentie van Oslo onzerzijds meer een demonstratief gebaar dan een reëel belang is geweest, bestonden er toch reeds voor de oorlog han delsrelaties van enige betekenis. Tezamen kwam 4>i van onze in voer uit de 5 genoemde landen en ging 6 pet. van onze uitvoer daar- been. Deze verhouding ia na 1915 relatief sterk ten gunste van de Noords-Nederlandse handel gewij zigd, In 1947 namen, de Noordse landen op dc ranglijst van onze im port de 4e plaats in (na de Ver. Staten, België en Engeland) en op die van dc export de two ede! (na België-Luxcmburg). Van onzï invoer komt thans 1f,r, der totale waarde van gindse streken en van onze uitvoer gaat 14daarheen. (Het totaal bedrag aan in- en uit voer samen is 500 nullioen gulden). Zweden speciaal heeft door de ver strekking van wcderopbouw-credic- ten tot die ontwikkeling een be langrijke stoot gegeven. Hoewel wij na '45 weinig cokes aan 2wedcn meer te verzenden over hadden, zo als vóór de oorlog, leverde dat land toch zijn goederen ,.op zien komen" aan ons. tot tijd en wijle onze cokes- levcranüc weer in normale banen zou komen. In 1948 zullen wij op de basis van een recent handelsver drag met onze aflossingen gaan be ginnen. ..Biedt onze handel met dc Noor delijke landen geen speciale moei lijkheden?" vroegen wip „Natuurlijk", kwam prompt het H. D, Baars, directeur van het juist opgerichte NcdcWand-Noord- Europa Instituut te Rotterdam. antwoord, „maar cr staan ook bij zondere attracties tegenover. Het Instituut is cr juist op uit om de moeilijkheden tc overwinnen. Moei lijkheden, die voortspruiten uit de betrekkelijk grote afstanden, het wederzijds gemis aan kennis van dc taal. het land, de gewoonten, dc be hoeften. Die onbekendheid heeft anderzijds weer een zekere beko ring. De orde en betrekkelijke wel vaart in de Nooi'deiuKe landen heb ben voor ons zakenleven onmisken baar veel aantrekkelijks: misbruik van vertrouwen komt zelden voor. Men komt z'n verplichtingen gaar ne na zie o.a. naar Finlandt Dan is er het feit. dat deze volkeren zich met het onze verwant voelen, en dat wii economisch eikaar tot op zekere hoogte aanvullen. De Noor delijke landen kunnen ons hout en houtproducten leveren, die wij voor onze opbouw zo broodnodig hebben, clan hebben zij papier en cellulose, textiel en chemische producten, tal van mineralen, kogellagers en ma chines (Zweedse rekenmachines b.v.J, Wij kunnen daartegenover pro ducten afstaan, die voor hun land bouw onmisbaar zijn, zoals suiker bietenzaad, groenten, bloembollen en niet te vergeten superfosfaten voor de bemesting. Ook onze cokes- export komt allengs weer op gang en ik denk ook aan de wederzijdse scheepsoouworders. Dan is er nog een practische kant aan dit con tact: wij vermijden het uitgeven van kostbare dollars. Ook de Noor delijke lauden beginnen gebrek aan dollars te krijgen, waardoor zij zelfs genoopt worden, bestaande contac ten met de Zuid-Amerikaanse lan den op le geven. De tijd is dus rijp voor ons. Dat is duidelyk gebleken toen een aantal Nederlandse fir ma's deelnam aan de Zweedse Jaar beurs. Zp' hebben uitstekende zaken gedaan. Maar nogmaals: wij heb ben hout nodig. Een volk dat niet wonen k a i.. kan ook niet werken. Hout is voor ons belangrijker en onmisbaarder dan b.v, horloges, al wil ik het nut daar van zeker met betwisten." ken van de autobus in het rond. De zware wielen zifn naar binnen ge drongen, maar de motor is vrijwel onbeschadigd. Er zijn geen ooggetuigen van dit vreselijke opgeval, behalve dan de machinist van de trein en dc pas sagiers van de bus, die de trein waarschijnlijk OP zich hebben zien aankomen. Een vierde slachtoffer, dat by het ongeluk werd gewond, is na een operatie in het ziekenhuis te Den Helder overleden. Het is een vrouw van ongeveer 35 jaar, wier identiteit nog niet kon worden vastgesteld. De minister van Economische Zaken heeft een directoraat voor scheepsbouw en -reparatie Inge steld? dat gevestigd is te 's-Graven hage. Het directoraat bestaat nït door de dagelijkse besturen van de bedrijfsgroepen scheepsbouw, ma chinebouw en elcctrotecbnlsche in dustrie uit hun midden aan te «ij zen personen. De voorzitter van de bedrijfs groep scheepsbouw Is belast met de leiding van het directoraat. Het di rectoraat heeft tot taak een. pro ductieplan vast te stellen voor scheepsbouw en -reparatie en de uitvoering daarvan te bevorderen. Tot deze taak behoort o.m.: het on derzoek naar de economische en technische positie der daarvoor m aanmerking komende bedrijven, vaststelling van de hulp, welke deze bed lijven behoeven met het oog op het uitvoeren van het pro ductieplan, bevordering van de aan schaffing van de benodigde mate rialen, toewijzing der materialen aan de -bctroKken* bëdiifven» "- Italiaans schip gestrand op Goodwin Sands Hei 2327 ton bruto metende Itali aanse stoomschip Silvia Oncrato uit Napels, is Vrijdagmorgen op de Goodwin Sands, bij de Kentse kust. aan de grond gelopen. In de loop van de middag kwam het op eigen krachf. vlot, doch liep tengevolge van de zware strotzeeën opnieuw vast. Hoge golven slaan over bet vaartuig heen zodat de reddingboot uit Walm er, die zich in de buuit bevindt, het schip niet kan bereiken.- Drie sleepboten hebben Vrijdag avond uit Dover zee gekozen om de Silvia Onorato huip te verlenen. Tijdelijk wordt rantsoen echter gehalve.erd Wij vernemen dat, In verband met dc momenteel zeer hoge prijs van de cacaobonen op de interna tionale markt, de import in ons land tijdelijk sterk moet worden in gekrompen. De regering heeft enige tijd geleden zelfs overwogen, de in voer van cacaobonen geheel stop te zetten. Hiervan is echter afgezien daar, behalve de binnenlandse con sumptie van in ons land vervaar digde cacaoprodiicten. vooral de ex port (een belangrijke deviczcnbron) hierdoor ernstig zou worden ge troffen. Als tijdelijke maatregel zal even wel het bestaan-de caeaopoederrant- soen, van 50 gram in acht weken, ongeveer gehalveerd worden. Bo vendien zullen er meer gevulde chocolade-artikelen gefabriceerd worden. Ongevulde chocolade zal echter niet geheel van de binnen landse markt verdwiinen. daar het technisch niet mogelijk is, de pro ductie biervan geheel stop te zetten. Met ingang van 5 Januari zuïler de maximumprijzen van cacao ei eacaoproducten worden verhoogd Nieuwe prijzen per J00 gram: ca caopoeder 24 cent; stukgoed (re pen) ongevuld 36 cent, gevuld 31 cent; wicht goed (bonbons enr.) ongevuld 45 cent, gevuld 35 cent; chocoladekorrels, los uitgewogen 28 cent. Voorts zullen by deze nieuwe pi-rjsregeling voor een beperkt deel van de productie speciale kwali teitsartikelen met uitzondering van repen en ander stukgoed te gen hogere prijzen mogen worden verkocht en wel chocolade aan stukj'es voor ten hoogste 60 cent (oude prijs 50 cent) en bonbons enz. voor ten hoogste 63 cent (oude prijs 60 cent) per 100 gram. In dit geval moeten de artikelen echter verpakt, dan wel uit „toonbar.k- dozen", worden verkocht met ver melding van de prya en de naam van de fabrikant op de verpakking. Tussen Frankrijk, Oostenrijk en Italië enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds ziin gisteren de overeenkomsten getekend voor de tussentijdse hulp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1