r Gevraagd: van een Spoedige vorming interimregering HET ROTTERDAMSCH PAROOL Snel stijgt het water in de rivieren Als plan-Marshall uitblijft: een nieuwe begroting Berechting worde krachtig voortgezet Mede-zeggenschap verlangd over het gebruik der strijdkrachten Engeland leider van „Berde Macht"? ONZE BUITENLANDSE DIENST Red. en Adm. Lange k wen 141, Schiedam tel 69300 Abrnnementspri]: per week 31 cent, per kn rtacd 4,—t losse nummer j 0,09 Maandag 6 J..,iuari 1948 DE SCHIEDAMMER Uitgave Stichting „Hat Parool" Postgiro 398644 BankJeri Amsterdamsche Bank te Rotterdam PL Directeuri B. de Vries PL Hoofdredacteur» Th. Ramaker Vrij, onverveerd Achtste jaargang, No. 3 NEGARA 'S EN DAERAHS CONFEREERDEN MET MINISTERS De bijeenkomst die Zondag tussen de vier ministers, dr Van Mook en dc vertegenwoordigers van de negara's en daerahs is gehouden, heeft een motie aangenomen, opgesteld door de ver tegenwoordigers van Oost-Indonesië, Oost-Bomeo, Groot- Dajak, West-Borneo, Banka, Rxouw, Oost-Sumatra, het voor lopige comité van West-Sumatra en West-Java, Madoera en het Komite Indonesia Serikat, waarin wordt aangedrongen met de meeste spoed stappen te ondernemen tot: 1,. dc instelling van een interimregering 'ter voorbereiding van de Verenigde Staten van Indonesië; 2medezeggenschap van de interim-regering in het gebruik van de strijdkrachten; 3. herziening van de Nederlandse grondwet. UITERSTE DATUM: De bijeenkomst besloot een af schrift van de resolutie aan de Re publikeinse regering te zenden. Dr. Beef, die de bijeenkomst presideerde, kon na een uitvoe rige ged ach t en wissel Lng zrin in stemming met de resolutie be tuigen. Republiek staat zwak De resolutie beoogt, dat niet tot een overeenkomst met de Iteou- blfek wordt geacht met de instel ling van een interim-regering. Zii houdt echter tegelijkertijd de deur open voor de Republiek, sii het als partner met gelijke rechten. Dit druist nog altijd in tegen de Repu blikeinse opvattingen, volgens wel ke dé Republiek moet worden ge zien als de belichaming bij uitstek Van het nationalistische streven 'der Indonesiërs, in een vorm waar toe ook de minder ontwikkelde bui tenbezittingen eens zullen geraken. De positie van de Republiek Li echter sedert de politionele act'e aanmerkelijk verzwakt. De oorza ken hiervan zijn de militaire neder laag, die haar invloed ep heb mo reel niet heeft gemist, het verlies van de belangrijkste productie-cen tra en de vorming van nieuwe sta ten in het voormalige Republikein se gebied. Neutrale waarnemers zrin echter van mening, dat. hoewel -.de Neder landse tactiek van de laAtste maan- déh dè Nedërlah'dsé nösftië vóór het ogenblik aanmerkelijk heeft var- sterkt, de vorming van kleine sta ten, waar niet de nationalistische intellectuelen maar de oude feodale families de toon aangeven, belang rijke gevaren voor de toekomst met zich meebrengt. Naar direct contact? De Republiek schiint In deze situatie geneigd te zijn om bui ten de TJ.N.O.-com missie om contact te zoeken met de Ne- deria e delegatie. De Neder landse .ielegatie heeft hierop min of meer aangestuurd. Het zou een bewijs van zwakheid van dc Republiek zijn. dat de positie van het ogenblik bijzon der accentueert. De volledige Indonesische delega tie en de militaire commissie ziin Zondagmorgen naar Diogia ver trokken om het kabinet op de hoog te te stellen van het verloop der be sprekingen op de „Renville". Attlee: Onze plaats is in het midden Clement Attlee. de Britse minister president. heeft in een radiorede de Sowjet-Ume er van bp$chuldie;d een politiek te volgen, die de andere landen van Europa bedreigt met een nieuwe vorm van imperialisme, zo wel ideologisch als economisch en strategisch. Als tegenhanger noemde hij de Verenigde Staten, waarvan de econo mie echter is gebaseerd op het ka pitalisme met zijn karakteristieke uiterste verschillen tussen rijkdom en armoede. Groot-Brittannië ligt, evenals overig West-Europa, zowel geogra fisch als uit een oogpunt van econo mische en politieke theorie, tussen de twee in. Onze taak is het, aldus Attlee, een nieuw systeem uit te werken, waarbij de individuele vrij heid wordt gecombineerd met ge leide-economie en democratie met sociale rechtvaardigheid. Britse regering bereid? In Labour-kringen vestigt men er de aandacht op dat Attlee zinspeelt op het streven napr een „Derde Macht" in de wereldpolitiek. Hoewel hij de term niet gebruikte acht men zijn rede een aanwijzing dat de Britse regering bereid is om de leiding te nemen van een Europees blok. Minder gezaghebbende woordvoer ders van de Labour-party hebben dit denkbeeld reeds dikwijls naar voren gebracht. Het is echter een heel andere zaak wanneer de pre mier zelf voor de Labour-party aan spraak maakt op het leiderschap over de internationale „Derde Macht". Men neemt aan dat Attlee met deze verklaring heeft willen wachten tot de regering door haar beleid hem daartoe het recht heelt gegeven. 1 JANUARI '49 Dr, Beid heeft op een persconferen tie in Batavia verklaard dat I Ja nuari 1349 nog steeds de datum ïs waarop dc Nederlandse regering de Verenigde Staten van Indonesië ge vormd wil zien. Hij betreurde het dat door zijn lan ger verblijf in Indonesië dan 001- snronkclijk het plan was, het hem deze keer onmogelijk is geweest, de uitnodiging van do Australische re gering om een bezoek aan Australië te brengen, aan te nemen. Hij zal Dinsdag met de ministers Drees en Jonkman naar Nederland terugke ren. Volgens welingelichte niet-Repu- blikeinse Indonesische woordvoer ders, zal dr. Van Mook zeer binnen kort zes vertegenwoordigers benoe men uit onder Nederlandse controle staande Indonesische gebieden om advies uit te brengen op de vor ming van een nieuwe interim-rege ring. Zij zouden tevens lid worden van het eerste kabinet van de interim- regering als hoofd van zes van de ne gen regeringsdepartementen. Dr. Van Mook zal tot aan de vor ming. van een federatieve Verenigde Staten van Indonesië hoofd blijven van de interim-regering. Oranje"." het vlaggëschip van de Mij. „Nederland", vertrok Zater dagmorgen naar Batavia. Republiek Birma werd Zaterdag geboren Tijdens een plechtigheid te Rangoon, twee uur voor de dageraad, is Zaterdagochtend de republiek Birma geboren. De Britse vlag werd van het ge bouw der constituerende vergade ring neergehaald en de met sterren bezette driekleur van de nieuwe republiek gehesen. President Sao Sjwe Thaik aan vaardde zijn ambt en proclameerde de constitutie van het vrije Birma. Hij benoemde Thakin Noe als pre mier en het nieuwe kabinet werd beëdigd. Het parlement aanvaardde met grote meerderheid het Brits-Bir- mese verdrag. Alleen de commu nisten waren tegen. Zij betoogden dat Birma daarmee nog steeds on der het Britse juk- zou blijven. Nieuwe maximumprijzen voor mie In het voedselvoorzietiingsblad is afgekondigd een ..wijziging V van de prijzenverordening vermicelli en macaroni," waarbij de maximumprij zen voor mie in principe gelijkge steld zijn aan die voor macaroni (consumentenprijs 1 0.75 per kg. los en 0.90 per kg. verpakt product). Aan een aantal producenten, die mie vervaardigen welke in belang rijke mate van vermicelli en maca roni afwijkt en onder andere een kookbewerking heeft ondergaan, is een individuele hogere prijsvaststel ling verleend. Voor dit geval Is een consumentenprijs gesteld op 1.60 per kg. Handelaren in ijzerwaren organiseren zich Dezer dagen werd te Utrecht een vergadering gehouden, waarbij ongeveer 150 handelaren in ijzer waren en gereedschappen uit alle delen des lands tezamen waren ge komen. Men besloot iti deze bijeenkomst een landelijke organisatie cjp te richten. Er werd een tijdeliik be stuur gevormd waarin zoveel mo gelijk iedere provincie, vertegen- wobföfgd-^ls. Het voorlopig secre* tariaat is gevestigd te 's-Graven- hage. Van. Hoytemastraat 87. Toen de Baakxe over laaf bij Zutfen zienbaar watervlak, met als gevolg in werking werd gesteld... een onaf vernietiging der te veld staande ge wassen. MONETAIRE MOEILIJKHEDEN TE WACHTEN BIJ LAGE CREDIETEN; NETELIGE TEGEN STELLING WEST-EUROPA—U.S.A. (Van onze Haagse redacteur) Ambtenaren bij het ministerie van Financiën werken aan een interim-begroting, die ingediend 2al moeten worden, bij het par lement, wanneer de hulp van Amerika te laat zou komen oE lager zou uitvallen, dan de minister van financiën verwacht. Het begrotingstekort zou inderdaad gevaarlijk worden voor bet mone taire evenwicht in ons land, indien de buitenlandse credieten of de „grants in aid" van het plan-Marshall sterk zouden achter blijven bij wat in 1947 uit die bron is gevloeid, aldus vernamen wij van "minister Lieftinck. Verschil van mening over scheepsbouw Schipbrug bij Deventer nog steeds in dienst Nog steeds wast het water en de grote rivieren Kijn, Waal en IJssel en de oevers bieden een merkwaardig beeld. Bij Deventer stroomt het water, opgezweept door een hevige wind, met zulk een kracht, dat een geladen motorschip op een krib werd geworpen, waar de bemanning moet afwachten, tot wegslepen weer mogelijk wordt geacht. Ook de veerpont ten Noorden van Deventer is uit de vaart geno men. Een vlet, die van dijk tot dijk vaart over ondergelopen landerijen en uiterwaarden, brengt voetgan gers over. Bij Wijhe gebeurt het zelfde. Roeiboten voorzien de bewoners van geïs- leerde boerderijen steenfabrieken van het hoognodige. Gemeentewerken van Deven ter hebben tot nog toe de schip brug voor voetgangers intact kunnen houden, hoewel het IJsselwater een centimeter per uur stijgt; de stand bleek gister avond te zijn opgelopen tot 6.09 meter NAP. De weg Deventer-Zutfen is nog vrij van water, de weg van Deven ter naar Terwolde staat echter blank, evenals de kade aan de stadskant langs de IJssel te Deven ter. In deze stad baart de beveiliging van, de Bergv/eidepolder veel zorg, omdat hier de industrie-terreinen, twee grote arbeiderswijken en de gasfabriek liggen. De polder staat in open verbinding met de IJssel en is thans van de rivier afgeslo ten met een ijzeren scherm, dat met ijlings uit Rotterdam ontboden duikershulp is geplaatst. Toestand precair Bij Steenderen noemt men de toestan.", précair. Nog twee delen van deze gemeente Emmer en De Luur liepen Zondag onder en het water beukt nu tegen de dijk, die rond de dorpskom loopt. Wanneer het water nog 30 centi meter stijgt, zal de dijk, die met zandzakken is versterkt, bezwijken. De ousdienst Zutfen-Steenderen is gestaakt. In de T.aal stond het water Zaterdag zo hoog, dat de béide „coupures", die toegang tot de stad Nijmegen verlenen, moesten wor den gesloten. Bij Tiel wees de peil schaal Zaterdag 9.3(j aan tegen een normaal gemiddelde wan 5 meter. Het f >lderdistrict Tielerwaard heeft een dijkwacht ingesteld, die de Waaldijk van Tiel tot Gorin- cherp dag -n nacht bewaakt er controleert Ook de polder-distric ten Neder- en Boven Betuwe heb ben soortgelijke maatregelen ge nomen. Volgens deskundigen dreigt hier echter voorlopig nog geen overstromingsrevaar. Het water bij Nijmegen steeg Zondag ZO centimeter. Bij Beusichem is de veerdienst voor alle verkeer geopend van 7 tot IS uur. Later werd gemeld, dat de Baak- se overlaat ten Zuiden van Zutfen in werking is getreden. Kalm stroomt het water over de Emme- rikse weg en geleidelijk krijgt het landschap het aspect van een groot meer. De kruinen van de bomen, die boven het water uitsteken, ge ven enigszins de scheiding aan tus sen het land en de rivier. Nederland is niet alleen aan het werk aan een plan voor het gebrui ken van de 'Amerikaanse hulp on der het Mars hall-plan, doch ex wordt zelfs een alternatief schema voorbereid, omdat wjj thans nog niet weten, welk deel van de Ame rikaanse hulp ons aaj toevallen. Voor de oorlog had Nederland in komsten uitjjjchëepvaart, kapitaal- beleggingen Aat ,h&b buitenland- -en- uit het transitoverkeer met Duits land. Willen wij dus thans een gro ter deel van onze invoer door ex port gedekt zien, dan moeten wij ihd ustrial ise ren. Indonesië In de tweede plaats zjjn wij aan- gewezen op economische samen werking met Indonesië, dat ook onder het Marshall-plan zal kunnen komen. Een derde bron van herstel 'moet het achterland zijn. Er be staat een netelige tegenstelling tussen de Europese landen, die wil len deelnemen aan het plan-Mar shall en'de U.S.A. over het scheep- bouwplan van Europa dat de Ame rikanen als veel te ambitieus be schouwen. Bij de heersende schaarste aan ijzer en staal vindt men het beter om Europa 200 tij dens de oorlog gebouwde en slechts gedeeltelijk gebruikte schepen over te doen en 300 in charter aan Euro pa af te staan. Engeland, Frankrijk, Noorwegen, Nederland, Italië en Griekenland zouden daarentegen in 1951 graag hun vloot weer op het peil van voor de oorlog willen hebben, by voor keur door de aanbouw van schepen op Europese werven. De Amerika nen willen de oude schepen opge bruikt zien, De Europese reders willen liever een hyper-moderne vloot opbouwen; daarby komt dan nog het Amerikaanse probleem in hoeverre de vloot eer. grotere po sitie zal moeten bekleder, in ver band met hetgeen Amerika tijdens de oorlog heeft moete:- presteren. Op 7 Januari zal het Ameri kaanse congres een begin maken met de behandeling van het wets ontwerp van minister Marshall. Heel West-Europa wacht gespan nen af hoe het resultaat van üxe behandeling za] zijn. Verwerping is niet te verwachten. Het "èvériweT^'ïBógèlhk, dat' het 'con gres veranderingen in het ont werp aanbrengt en wanneer deze aanzienlijke verlagingen zouden betekenen, zal menig land in grote monetaire moeilijkheden komen, doch Europa zal bereid moeten zijn offer*, te brengen en verplichtingen te aanvaarden voor zover deze niet in strijd zijn met de nationale zelfstandig heid. Zoals het ontwerp thans bij het congres ligt, bestaat voor dit laatste geen gevaar. Komt de hulp op tijd Het is dé bedoeling dat het Amerikaanse wetsontwerp op 1 April in werking zal treden. Na de aanneming is er nog een aparte wet nodig om de j begrotingspost goed te keuren. Om te zorgen dat dit geen vertraging zal geven, is in de wet een machti ging opgenomen voor de president om op het moment dat zij goedge keurd wordt, een voorschot van 500 millioen op te nemen om het plan in werking te laten treden. Onder overweldigende belangstel ling, o.m. van Fien. de la Mar, Eduard Verkade en prof. E. A. van Genderen Stort, werd Zaterdag morgen op het crematorium te Westerveld de Dinsdag overleden Amsterdamse kunstschilder Han van Meegeren gecremeerd. Congres oud-illegaliteit Mr. van Heuven Goedhart critiseert gebeurtenissen na bevrijding „Ik breng op deze plaats een ere-saluui aan onze koningin. De be vrijding van het vaderland stoxid in het midden van haar gedachten. Haar reken Yk tot de grootste oranjes van alle tijden. Ik geloof niet, dat er naast prins Willem van Oranje een tweede telg uit het Oranjehuis ïs aan te wijzen, die met haar kan worden vergeleken. In Londen was zij de krachtigste figuur van de Nederlandse .regering, die persoonlijk contact opnam met bijna alle Engelandvaarders, teneinde op de hoogte te blijven van de toestand in bezet gebied". Met deze woorden begon de oud-minister van Justitie, mr, G. J. van Heuven Goedhart, zijn rede op het Amsterdamse congres van de fede ratieve raad der oud-illegaliteit. door prof. dr. G. van der Leeuw niet aan geijkte kaders gebonden 2ijn, handelsmensen, industriëlen, cultuurmensen, al naar gelang van de post, die zij gaan bekleden. Het is dus allerminst zo, dat na een onaangenaam en betreurens- noodzakelijk zijn, dat er een inter departementale centrale is, waar al hun belangen samen komen. Daar om zal men voor de diplomatieke Het fameuze Rode-Kruïs-Rap- met deze geschiedenis als iets uit dienst mensen moeten gebruiken, port, wat wij hebben, mogen liet verleden te beschouwen, waax- die van verschillende herkomst en vernemen van het Kapport-Cleve- van bet jammer is, dat 't is ge rings, en de naar aanleiding van beurd, maar dat voor de toekomst dit alles gevolgde discussie hebben weinig betekenis meer heeft. Men een bittere nasmaak in onze mond zou dap uitgaan van de nog vaak gelaten. Laat ons aannemen, dat de heersende misvatting,^ dat indertijd, minst krasse interpretatie van de tijdens de oorlog, bijzondere toe- gebleken feiten de juiste is laat standen bestonden, welke bijzon- waardig incident, de zaak weer op ons, hoewel zonder veel vertrou- dere eisen stelden, maar dat nu.de dezelfde voet kan worden voortge- wen, geloven, dat niets schande- vrede hersteld is, de gewone gang zet. De bijzondere situatie, waarte- lijks is gebeurd, dan blijft toch van zaken weer ban terugkeren, genovergesteld onze vertegen woor- altijd nog het feit, dat ook door de Het kan niet kras genoeg worden digers faalden, doet zich, zij het in Commissie-CleveriJiga niet wordt gezegd, dat dit een misvatting is. andere, steeds wisselende vorm, nog verbloemd: dat sommige van onze Het is géén vrede exi de „normale" steeds voor. Traditie en routine buitenlandse vertegenwoordigers in toestanden zijn niet teruggekeerd, verliezen hun waarde nooit geheel, oorlogstijd geen flauw begrip heb- keren wellicht nooit terug. maar toch wel in zeer aanzienlijke ben gehad voor de situatie, waarin En zij keren zeker niet terug wat mate. ons vaderland verkeerde, dat zij, betreft de buitenlandse dienst. Be- Op 'twee dingen moge £k daarbij als goede ambtenaren, him gewone kwarae diplomaten zuilen wij altijd nog wijzen. Het gaat nu een kleine routine zijn gevolgd en dat zij daar- nodig hebben. Maar een aparte natie als de onze, in de naaste toe- door het Nederlandse belang en buitenlandse dienst, met vaste, komst, vooral om twee dingen: prestige hebben geschaad. door het gebruik geheiligde regels, levensonderhoud en prestige. Beide met een. strikt omschreven com- hangen nauw samen, maar met het Nu onderscheiden zij zich in dit petentie, en met functionarissen eerste boeren wij tot nu toe beter opzicht niet wezenlijk van velen, ^ie een eigen „vak", een eigen dan met het tweede. Voor onze die gedurende de bezetting in ons „carrière" vertegenwoordigen, is buitenlandse vertegenwoordiging land vertoefden. Zij hebben alle ^hans een <j0od ding, een betekent dat: een sterk accent op moeite gehad om ons los te maken schim uit het verleden. Er is de handels- en de.culturele betrek- '•an de geijkte legaliteit en ons aan geen enkele binnen 1 and- kingen. Eenschilderjjententoonstel- te passen bij de tenslotte alleen nog se dienst meer mogelijk, ling is meer waard, dan een diplo- mogelijke illegaliteit. Er zou dus jjie niet tevens een bui- matieke cocktailpartij. En een con- op .zichzelf geen reden zijn onze ten landse is. In alle opzich- cert -van het Concertgebouworkest buitenlandse ambtenaren harder te ^en zjjn vvy van het buitenland houdt nauw verband met de moge- vallen dan de binnenlandse. Wat zij afhankelijk en in enkele opzichten lijkheden van onze export. Wij gedaan of nagelaten hebben, zou, js OQ^ omgekeerd het geval, hebben mensen nodig met brede precies als bij de hoge functiona- £n 'is met alle staten zo, zelfs culturele en economische blik. De rissen hier te lande, enkel moeten mej. de Verenigde Staten. De „in- politiek in de engere zin is in de worden beoordeeld naar de mate terdependence", die men met veel meeste landen voor ons van wei van de aangerichte schade. Hetgeen rooejte politiek' tracht te organise- nig betekenis. Waar zij dat wel is, dan in casu toch nog ernstig ge- ren< js ree(js een feit. zullen niettemin economie en cul- uoeg is. Daarom zal elk Departement, dat tuur een grote, ja overheersende Doch er komt iets bij, dat ons zijn taak goed verstaat, tevens een plaats moeten, hebben, wil onze di- gevoel van onbehagen- versterkt, „departement 'van Buitenlandse plomatieke inspanning enig succes Men sou namelijk, verkeerd doen Zaken" zijn, al zal het natuurlijk kunnen boeken. In het vervolg van zijn rede oefende hij critiek op het beleid van de toenmalige premier, prof. Gerbrandy. Maar hij achtte het verkeerd hem te beoordelen naar zijn tekortkomingen. Hij had een rotsvast vertrouwen in de geallieer de overwinning en hij had zijn hart aan het verzet verpand. Er was in Londen geen andere Neder lander, die zijn plaats als premier kon innemen. In zijn dagelijkse po litiek is deze moedige man mis schien klein, maar hij is een groot vaderlander. Mr. van Heuven Goedhart betreurde het, dat de illegali teit in het Zuiden bij de be vrijding daar niet democra tisch op haar qui vive is ge weest. maar zich door gene raal Kruis en de staf van de B.S. op sleeptbuw heeft laten nemen. In het Noorden zou men dat niet geslikt hebben. Verijdeld plan Het plan van de regering om 5 ministers als zg. minister-kwartier makers, waaronder mr. van Heu ven Goedhart, naar bevrijd gebied vooruit te zenden om leiding te geven werd door deze beide staven gedwarsboomd en tijdelijk verij deld. Generaal Kruis maakte er zelfs een portefeuillekwestie van. Daar het M.G. ondergeschikt was aan het geallieerde opperbevel en aan de Nederlandse regering, kon het in feite geen éigen macht uit oefenen en had de post van gene raal Kruis niets gemeen met die van een verantwoordelijk minister. Maar ook de staf van de B.S. raak te op drift;-Voor werkelijk bevrij- dingswerk was de B-S. naar spre kers mening niet meer nodig. De organisatie werd daarop gebruikt voor het arresteren van landverra ders en heeft in dit opzicht ver dienstelijk werk gedaan. Maar'voor de terugkeer van een rechtsstaat achtte mr. van Heuven Goedhart deze toestand een belemmering, omdat de leden der B.S. nu een maal geen arrestatie-bevoegdheid bezaten. „Ik wenste hun deze be voegdheid ook niet te verlenen", aldus de vooxvnalige minister van justitie, ..mede omdat zich bij de B.S. vele z.g.- September-jongens hadden aangesloten. Ik had met krachtige hand hetpolitiecorps willen ontdoen van alle onzuivere elementen, daarna desgewenst aan vullen met leden van de B.S. en het dan aan de politie willen overla ten reglementaire arrestaties uit te voeren. Maar ik zat in Londen en majoor van Houten verleende toen de B.S. xvel arrestatie-bevoegdheid. De illegaliteit drong in die tijd niet op de overeenkomst van civiel ge zag, doch op grotere bevoegdheden van het M.G. en de B.S. aan". Volgens mr. van Heuven Goed hart waren de gevolgen niet uitge bleven. In kampen trof men later geïnterneerden aan, van wie geen enkel dossier te vinden was, die zeiden niet te weten waarom of door wie zij gearresteerd waren. In andere gevallen, zoals in dat van de procureur-generaal te Den Bosch uit de bezettingstijd, waren belangrijke dossiers uiterst slordig behandeld. Mr. van Heuven Goedhart be sloot zijn rede met een beschouwing over de aller bes pot telijkste en roe keloze kabinetsformatie van Fe bruari 1945". In dit verband zeide hij, dat de 2 étappes, waarin ons land is bevrijd, een ongeluk voor ons volk zijn geweest. Hij sprak tot slot de hoep uit, dat de parlemen taire commissie er in zal slagen het volle licht over het Londense kabi net te laten schijnen. Tenslotte nam het congres met algemene stemmen een. door mr. Van Heuven Goedhart voorgestelde resolutie aan. In deze resolutie spreekt de vergadering zich als volgt uit: „Het congres, gehoord de be sprekingen over de berechting van het verraad berecht of niet berecht als openbaring van een teeen het vaderland ge- lichte gezindheid, een gevaar blijft- voor de zuiverheid en de geestelijke gezondheid van ons volk, waarschuwt tegen de ge leidelijke verslapping van nor men ivaaraan het strafbaar ge stelde verraad wordt getoetst en is van oordeel, dat deze verslap ping niet wordt gerechtvaardigd met een beroep op barmhartig heid en dringt er opnieuw op aan. dat dé berechting on krach tige wijze wordt voortgezet." J. H. Sctxeps Op de tweede dag sprak de heer J. H. Scheps over Bundeling van de oud-illegaliteit. „In 1944," zo zeide spreker, „leef den er in de illegaliteit twee ge dachten: 1. De illegaliteit moet na de bevrijding verdwijnen2. het einde der Duitse heerschappij kan niet betekenen ontbinding van de illegaliteit." .Hii ging voort met te zeggen,"dat hxf'de laatste'opvatting - volkomen deelt. Aan het eind van 1944 en in 1945 verbreidde zich. de mening, dat de illegaliteit na de be vrijding geen taak meer zou heb ben. Hoogstens als reünisten-orga nisatie. Ook heerste, volgens spr.„ toen de mening, dat de illegaliteit nog steeds een taak zou houden om dat het onmogelijk zou zijn van Nederland na vijf jaren Duitse be zetting dadelijk weer een rechts staat te, maken. Men meende, dat Nederland het gelag zou betalen als de illegaliteit zich niet tot één lichaam bundelde. „En." zo ging hii voort. „Nederland heeft het gelag betaald." Spreker meent, dat een sterke gebundelde illegaliteit, zii het ook niet als politieke nart li, groter In vloed kan hehben dan thans het geval is. Dit is de illegaliteit aan zichzelf verschuldigd. Samenbunde ling van alle illegale groeperingen tot een machtige bond zonder par tijpolitiek, ziet spreker als het mid del dc illegaliteit de plaats te ver schaffen, waar zii recht op heeft. Mr. N. J. G. Sikkel Opnieuw aanslagen in Palestina Volgens de laatste Britse ge gevens zijn 14 personen gedood (volgens Arabische berichten 70) en 98 gewond bij een explosie in Jaffa, die een bank. het ge bouw van het Arabische natio nale comité, een politiebureau en ongeveer vijftien winkels vernielde. Er hielden voor het gebouw van de Barclays-bank twee jeeps stil. De inzittenden van de ene naar men aanneemt Joodse verzetslieden stapten snel in de tweede over en reden weg in de richting van Tel Aviv. Enkele minuten later vloog de achtergebleven wagen in de lucht. In Jeruzalem is Zondagnacht het ha tel Semiram opgeblazen. Zes lij ken zijn reeds geborgen, maar mén vreest dat nog veertien doden on der het nuin liggen. Het hotel was het hoofdkwartier van twee Ara bische jeugdorganisaties. De pplitie van de Amerikaanse havenstad Jersey heeft aan boord van een schip een grote lading springstoffen ïn beslag genomen. De kisten vermeldden als afzender twee New Yorltse firma's en waren bestemd voor firma's in Tel Aviv en Haifa. Zij droegen het opschrift: gebruikte industriële machinerieën, maar bleken 7400 pond t.n.t. te be vatten. De Franse nationale bond van handels- en kantoorbedienden heeft met" 31 tegen 13 stemmen besloten rich af te scheiden van de C.G.T. en zich te voegen bij de „Force Ouvrière", De bond telt ongeveer 20D.00Q ledem. Tenslotte sprak mr. N. J. G. Sik kel over Berechting van het ver raad. Tijdens de oorlog waren er twee groepen in het Nederlandse volk, die gekozen hebben: „het ver zet en het verraad." Tussen deze twee kleine groepen vond men ver schillende scïiakeringen- Dit is de oorzaak, dat wij niet allen even fel tegenover het verraad staan. Ook is het zo, dat er thans milder be recht wordt dan 2'.6 jaar geleden. Dit is volkomen onjuist. Wat 254 jaar geleden recht was, is thans ook nog recht. Mijn conclusie is, dat het verraad, in de ruime zin, waarin ik het zie, door de bijzon dere rechtspraak niet wordt be recht." Mr. Sikkel besloot ziin voor-' dracht met te zeggen: Men is geen verrader, omdat men verraad heeft gepleegd, men pleegt het verraad reeds als men verrader is. en als men eenmaal verrader is, blijft men verrader, en verraders leven thari3. na de loslating van de „lichte ge vallen" in ons midden. Het is de t.aak van de illegaliteit de ogen op hen gericht te houden en waak zaam te bliiven, wetend, dat een verrader altijd een verrader blijft. In volle zee js Zondagmorgen het Amerikaanse vrachtschip „Pio neer Cove" ten Westen van Ter schelling op een magnetische mijn gevaren. Volgens een telegram van de kapitein kostte de ontploffing geen mensenlevens. Weerbericht TIJDELHK KOUDER XV ec rsverwachüng tot Dinsdagavond. Aanvankelijk: vooral langs de kust nog tijde lijk stormachtige Noord- Westelijke wind. Wisse lende bewolking .net en kele buien. Kouder. Later: afnemende en ■weer naar Zuid-West krimpende wind, lijdelij ke opklaringen en vrijwel overal droog, Weer iets oplopende temperatuur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam, Luchtdruk 741.8; wind Z.W. 5: temt). 10.2. max. temp. 12.6 (1 uur gistermid dag): min. temp. 9.5 (7 uur hedenmor gen). Weersgesteldheid: betrokken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1