HET ROTTERDAMSCH PAROOL Europa's vraag naar staal te hoog zegt Amerikaans rapport Zware, uitslaande brand aan Ackersdij kstraat Gedevalueerde franc voor de buitenlandse handel? Vliegtuigongeluk bij Parijs eist vijftien doden Bijna halvering van het programma voor scheepsbouw verlangd Voorwaarden van plan-Marshall Republiek bereid tot deelneming? Twee inboedels in vlammen opgegaan Het vuur had vrij spel Een overwinning voor Leon Jouhaux Min. Spaak naar Nederland Van Klef fens sprak met Robert Lovett Lijntoestel uit Brussel even buiten Franse hoofdstad verbrand STALIN LOOPT OP KRUKKEN. CLANDESTIENE SLACHTING VOOR DE STUDENTEN Rector en broeder van seminarium staan terecht „Kolengeld" terug KLM als voorbeeld voor Engeland Transatlantisch verkeer een schadepost Geen spoor van „Breskens I" Langzaam verbetering Weerbericht Woensdag 7 Januari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 6930l Abonn.prifst per week 041 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 5 Uitgave N.V, De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Europa heeft om teveel staal gevraagd en het zal zijn scheepsbouwprogramma drastisch moeten besnoeien. Zie daar de twee voornaamste conclusies uit een rapport dat de „executieve afdeling" van de Amerikaanse regering heeft opgesteld met betrekking tot het plan-Marshall, Het rap port, dat Donderdag in de Senaatscommissie voor buiten landse betrekkingen komt (waarvan Vandenberg leider is) vreest een herleving van het Europese internationale staal- kartel; dat met steun van Engeland, Frankrijk, België, Nederland en Luxemburg opnieuw .zou kunnen op duiken in de gedaante van missie". De regering der V.S. neemt aan, aldus het rapport, dat alle overeen komsten, die door de CQmmissie aangegaan worden, tot in details aan Amerika bekend gemaakt zul len worden en dat zij, op verzoek van Amerika, gewijzigd zullen wor den om enigerlei uitwerking, die te genovergesteld Is aan de bedoelin gen van het Europese herstelpro gramma, te vermyden. Een drastische verlaging van de aanvragen van Europa om staal en van de plannen voor de bouw van nieuwe schepen vormen de hoofd schotel in de uit elf hoofdstukken bestaande analyse van het rapport van de Parfjse conferentie. In het rapport werd ver- „coöperatieve staalcom- PAROLCSCOOP De hand in eigen boezem, TT NIGE tijd geleden heeft, zo- 'als bekend is, het Lager huis een wetsvoorstel van de Labourregering aangenomen, waar bij do macht van het Hoger huis weer eens wordt ingeperkt, doordat zijn recht van suspensïef opschortend) veto voor niet-fi- nanctële wette» van twee jaar op één jaar wordt' teruggebracht. Dit is betrekkelijk gemakkelijk gegaan. Wel hebben de Conservatieven hierover in hun pers en ook in het Lagerhuis nogal wat spektakel ge maakt, waarbij zij zoals wij in dertijd uiteengezet hebben althans één argument hadden, dat op de gemiddeldeEngelsman - met zijn sterke voorliefde voor traditie en gewoonterecht indruk moest maken, nl. dat het kiezerscorps in 1945 La bour niet. uitdrukkelijk had ge machtigd om deze hervorming, door te voeren. Maar zij hebben hun eigen aanhang. laat staan het Engelse volk in zijn geheel voor deze kwestie niet warm kunnen krijgen. Trouwens ook de aanhangers van de regering hebben zich van het hele geval bij zonder weinig aangetrokken. TjIT neemt natuurlijk niet weg, dat er temidden van deze alge mene onverschilligheid in ieder ge val een paar lieden waren, wie deze kwestie rechtstreeks aanging, nl. de leden van het Hogerhuis zelf. Want deze wet zou ook aan het House of Lords moeten worden voorgelegd en intussen zouden zij hun houding hebben te bepalen, of zij zelf hun hoofd op het blok zouden leggen of dat zij zich tot het uiterste zouden verzetten. Een lastige keus inderdaad. Maarde Lords zouden geen Engelsen zijn geweest en niet door kneed in de politieke tradities van hun land, wanneer zijn nog niet esn derde mogelijkheid hadden gezien- Waarom de regering niet vóór te zijn en zelf een hervorming van het Ho gerhuis te ontwerpen, die positief en constructief zou zijn, terwijl de plan nen van de regering tenslotte alleen maar negatief en destructief waren? Zo gedacht, zo gedaan. De Conser vatieve meerderheid van het Hoger huis benoemde een commissie, be staande uit de markies van Salis bury, viscount Swinton, viscount Simon. Lord Woolton, Lord "Har lech. Lord Soulbury en Lord Man- croft en deze her en- hebben met el kaar nu de volgende hervormingen- uitgedokterd, le. De bestaande basis voor het lidmaatschap van het Hogerhuis, de erfelijkheid, wordt drastisch inge perkt; alleen zij zullen er van kun nen profiteren, diezich tegelijk op langdurige en belangrijke diensten aan de publieke zaak kunnen beroe pen, Dat de commissie niet tot vol ledige afschaffing van bet beginsel der erfelijkheid is overgegaan, vindt zijn oorzaak uitsluitend in het feit, dat dan het erfelijke koningschap zo in de lucht zou komen te hangen. 2e. Het aantal leden woi'dt be perkt tot 300, verdeeld over de par tijen ongeveer volgens de onderlinge sterkteverhouding in het land met tegelijk eentussengroep voor par tijlozen. 3e. Waar de hervorming onder 2e een sterke vermeerdering van het aantal Labourlords zou meebrengen, moet overwogen worden voortaan ook de leden van het Hogerhuis een salaris te geven. Het valt niet ie ontkennen, dat de commissie in haar plannen de meeste bezwaren die gewoonlijk tegen het Hogerhuis werden ingebracht (be halve natuurlijk dat tegen zijn be staan zelf!) heeft weten weg te ne men, vraag is nu maar: wat zal de •^regering doen? Zal zij de Lords in hun practisehe hervormingsge zindheid geheel of gedeeltelijk tege moet komen, haar eigen wet intrek ken en in plaats daarvan de voor stellen van de commissie in een nieuwe wet uitwerken? Of zal «ij eerst de grondwettelijke slag van de halvering van het vetorecht met het Hogerhuis uitvechten en pas daar na aan een hervorming van het dan vrijwel geheel machteloze House of Lords gaan denken, als zij er dan tenminste nog belangstelling voor heeft? klaard, dat het Europese scheepsbouwprogramma van 15-7 millioen ton drastisch be snoeid moet worden door tot 1952 of later 6.2 millioen ton, waarvan de constructie nog niet begonnen is, uit te stellen. Opmerkend, dat het scheeps bouwprogramma 60 van het staal zou gebruiken, dat van, Ame rika gevraagd wordt, werd in het rapport gemeld, dat Amerika ge noopt wordt de vraag naar voren te brengen of sommige van de ma terialen, die aldua gebruikt worden voordeliger gebruikt zouden kunnen worden voor de opbouw van drin gender objecten. In het rapport werd gezegd, dat de beste manier om aan de Euro pese seheepsbehoeften tegemoet te komen is opgelegde liberty sche pen te charteren of te verkopen. Het rapport vermeldde, dat de verzoeken voor bijna 1.4 millioen metrieke tonnen ijzer en staalschroot voor het ko mende jaar en grotere hoeveel heden nadien, volledig verwor pen moeten worden. De verscheping van giet ijzer moet met 80 vermin- t derd worden en dat van ruw half bewerkt staal tot 2/3. Ter gedeeltelijke compensatie zou de voorgestelde uitvoer van geheél bewerkt staal verdrievoudigd wor den tot 6.1 millioen ton over vier jaren. Wat spoorwagons betreft, werd in hetrapport voorgesteld dat Amerika er 20.000 in 1949 en 6.000 in i960 20U zenden, niettegenstaan de het verzoek van de Partjse con-: ferentie voor een groter aantal al leen al in 1948. Aan de verzoeken voor - clectri- sehe uitrustingen en die voor kolen- mijnen, kolen en timmerhout kan voor het grootste deel voldaan wor den, maar die voor spoorwegwa gons en landbouwmachines moeten verlaagd worden. Aan de aanvragen voor nitrogeen kunstmest kan op 100.000 ton na voldaan warden, maar daaraan zal later tegemoet gekomen worden. Spoedig vorming van een federatie Het Indonesische persbureau An- fara meldt uit Djogja, dat de Re publikeinse regering een bekend making heeft uitgevaardigd, waar in zij verklaart bereid te zijn om deel uit te maken van de democra tische en souvereine Verenigde Staten van Indonesië. De verklaring zegt verder, dat de republikeinse regering zich ten doel gesteld heeft geheel Indonesië samen te vatten jn een onafhanke lijke en souvereine staat en zulks op de vlugst mogelijke wijze, te weten door de vorming van de Ver enigde Staten van Indonesië, „Momenteel is de Republikeinse regering door middel van haar. de legaties en met gebruikmaking van de commissie van goede diensten bezig de positie van de Republi keinse regering en de Nederlandse regering met betrekking tot de vor ming van de souvereine Verenigde staten van Indonesië vast te stel len, waardoor de Republikeinse re gering niet handelt buiten de com missie van goede diensten. De Re publikeinse regering overweegt, weike maatregelen zij in deze aan gelegenheid zal treffen; aldus de verklaring. HET was in het vorig jaar, dat bÜ een felle brand in een wassmclterij aan de Ackersdijkstraat in Rotterdam Noord, een man in de vlam men omkwam. Het nieuwe jaar is nog geen week oud, ol opnieuw is de' Ackersdijkstraat het toneel geworden van een zware uitslaande brand, die gistermiddag in korte tijd twee gezinnen, die op de le en 2e etage v.an pand nummer 29 wonen, van al beroofd. Het was omstreeks drie uur in de middag toen mevrouw Gelijnse in zeer opgewonden toestand bij bu ren kwam vertellen, dat haar wo ning op de eerste etage in lichter laaie stond. De brand was in de keuken ont staan, vermoedelijk door een losge raakte gasslang van een. brandend gasstel. Van de keuken had het vuur zich met razende snelheid voortgeplant naar de kamers van de woning. Mevrouw Gelijnse kreeg geen gelegenheid meer nog iets van haar inboedel te redden. Het ge lukte haar slechts enkele kleding stukken van een kapstok in veilig heid te brengen. De vrouw toonde zich zo geschrokken van het vuur, dat buren het nodig achtten een dokter te laten komen. Van de familie Van der Schaft, die op de tweede etage woont, moest de huisvrouw haar woning in allerijl verlaten voor het langs de trap omhoogsnellende vuur. Ook zij moest bijna alles achterla ten. De heer Tronset, die met zijn gezin op de benedenverdieping woont, lag ziek te bed toen hij door de brand in de bovenwoningen ge dwongen was met zijn vrouw een goed heenkomen te zoeken. Met behulp van buren brachten zij hun meiibilair op straat in veiligheid. Inmiddels was de brandweer ge waarschuwd, die met motorspuiten vijf en drie en. gereedschapswagen twee arriveerde toen het pand voor en achter reeds in lichterlaaie stond. Wild sloegen de vlammen uit de vensters waarvan de ruiten waren gesprongen en de gordijnen omkrulden in de verzengende gloed. Onder grote belangstelling van het publiek gingen de spuitgasten met drie stralen van autospuit vijf en een van spuit drie, de vuurzee te lijf. Het stond toen reeds vast, dat de woning op de eerste etage nietmeer te redden was. De brandtveer beperkte zich dan ook hoofdzakelijk tot het voorkomen van uitbreiding van de brand naar ce andere verdiepingen en omrin gende huizen. Na ongeveer twintig minuten hard werken slaagde zij er in het vuur meester'te worden. Het bleek toen, dat dele etage geheel was uitgebrand, van .de 2e alleen de voorkamer, terwijl de zolderver dieping brandschade had opgelo pen. De benedenverdieping kreeg veel waterschade. hun hebben en houden heeft BURGEROORLOG IN GRIEKEN LAND. Een eenzame houten uitkijk post, esn der voornaamste waaensntingspunten aan de Grieks-]ocgcsla- vische grens. De Franse regering: is voornemens om binnen twee weken een (gede valueerde) export-franc in het leven te roepen om de uitvoer te stimu leren. Washington heeft doen weten dat men thans welwillender tegenover deze stap staat dan toen de vorige week het plan werd ge opperd, omdat nu de anti-inflatiewet van Mayer is aangenomen. (De Raad der Republiek en de Nationale Vergadering in tweede lezing hebbeu de wet thans definitief aanvaard). Volgens Franse financiële kringen zijn er in Washington reeds onder handelingen begonnen met de autoriteiten van het Internationale monetaire fonds. Terwijl het parlement tot 13 Januari op reces is gegaan is het kabinet begonnen, aan de voorbe reiding van de tweede fase van het pi an-May er. Een van Mayers voor naamste voorstellen is de vergrote, invoer van levensmiddelen hoofdzakelijk tarwe,, vlees, eieren en zuivelproducten om het prijs peil omlaag te brengen. Voor de invoer zal de oude koers van de franc gehandhaafd blijven. Jouhaux herkozen De verkiezing van een voorzitter van de economische raad, het offi ciële adviserende lichaam waarin alle belangrijke vakverenigingen zijn vertegenwoordigd, is een over winning gewv.'den voor de leider van de „Force Ouvrière", Ondanks de sterke oppositie :van de commu- nisteri'Wérd' Léon jóühatfx"Ih'clèze functie herkozen. Uit protest besloten de vertegen woordigers van de C.G.T. te weige ren dit jaar enige functie in het be stuur van de raad te bekleden. Deze verkiezing draagt het karakter van een manifestatie van vijandschap tegen de C.G.T., zeiden zij. Er werd een resolutie aangeno men waarin werd geprotesteerd te gen het feit dat de Nationale Ver gadering wetsvoorstellen heeft be handeld van economisch en sociaal karakter zonder de raad te horen. Van de omgekomen Britse on derdanen was er één geboortig uit Amsterdam, nl. Felix Leo Pelster. een 45 jarig mijnbouwkundig in genieur, wonend te Johannesburg. Met dè nablussing en het verwij deren van smeulende resten had den de mannen evenwel nog tot omstreeks half zeven werk. De heer Lutjens was bij hét bïussïngs- werk aanwezig. Voor de drie getroffen gezinnen betekent de brand een ware ramp. Behalve, dat twee families onge veer alles verloren wat zij bezaten, (al dekt verzekering gedeeltelijk de schade), zijn hiermee tevens drie woningen aan ons toch reeds veel te kleine woning-potentieel ontvallen. En zo snel als liet vuur ze heeft verwoest, kan men ze niet weer bouwen. Door het defect raken van de slang van het gasstel is gistermid dag om half vier brand uitgebro ken op de eerste étage van het pand Ackersdijkstraat 29, bewoond door het gezin P. H. Geleynse. Het vuur, dat door het uitstromende gas gevoed werd, breidde zich zo snel'uit, dat de gehele woning in lichterlaaie stond, toen de brand weer was gealarmeerd. Onmiddel lijk werd met vier stralen van een tweetal motorspuitende brand aangegrepen, welke 2ïch inmiddels langs de trap had voortgeplant naar de tweede verdieping, be woond door het gezin J. G. van der Schacht. De eerste etage brandde geheel uit, van de hoger gelegen verdieping ging het inte rieur van. de voorkomer in vlam men, op,. De bewoners konden zich bijtijds in veiligheid stellen. De schade wordt door verzekering ge dekt. Kort bezoek aan Rotterdam Op uitnodiging van het comité voor Nederi.-Belg.-Luxemburgse samenwerking, zal de minister president van België, de heer P. H. Spaak Maandag voor een bezoek aan Nederland, te Rotterdam arri veren. In onze stad zal de Belgi sche 'staatsman tevens de gast zijn van de Stichting Havenbelangen. Na aankomst te Rotterdam zal de heer Spaak zich naar het raadhuis begeven waar hij door B. en W. zal worden ontvangen. Hierna zal de minister-president aan een noen maal in de Beursfoyer aanzitten. Nqg dezelfde dag zal de heer Spaak doorreizen naar Den Haag, waar hij ten huize 'van de Belgi sche ambassadeur zal overnachten. Verder zal hij zich naar Amster dam begeven waar hij een lezing voor studenten zal houden. Losprijs geëist voor Van Heutsz passagiers De zeerovers, die op 14 December een aanslag pleegden op de Van Heutz, en zes van de rijkste Chine se passagiers ontvoerden, eisten Dinsdag een losprijs van 300.000 Hongkong dollars voor elk van hun gevangenen. De eisen werden gepubliceerd door het blad Wah Kioe Man Po, dat me dedeelde. dat familieleden van de gevangenen in Swatow briefjes had den ontvangen, waarin om de los prijs werd gevraagd. De briefjes wa ren ondertekend met Ling Ling. Het blad voegde eraan toe, dat Ling Ling waarschijnlijk de leider is van de zeeroversbende, die haar hoofdkwartier heeft bij Bias Bay, dicht bij de plaats waar het schip werd aangevallen. Trygve Lie, UNO's secretaris generaal, wordt. 22 Januari in Ne derland verwacht op'zijn reis door Europa op 'zoek naar een geschikte vergaderplaats .voor:de komende Algemene Vergadering van dé UNO. Mr. Eeleo van Kleffens, de Nederlandse ambassadeur in Washington, heeft Robert Lovett, de onderminister van buitenlandse zaken der Vere nigde Staten, op de hoogte ge steld van de nieuwe Neder- landse oriëntering met betrek king tot de Indonesische kwes tie. Volgens zijn verklaringen, na het onderhoud afgelegd, heeft mr. Van Kleffens, die een half uur met Lovett van gedachten heeft gewis seld, de onderminister in kennis gesteld yan het verzoek, dat door sociale" renVppbtxêlire':'.'Iödónesisehë organisaties aan de gouverneur- generaal te Batavia is gedaan op 4 Januari 1948. Volgens mr. Van Kleffens, zo meldt A.FJP., verte genwoordigen die organisaties ,de grote meerderheid der bevolking van deze eilanden en hebben be trokkenen de gouverneur-generaal gevraagd om de onmiddellijke bijcenroepirg van een conferentie ten einde te komen tot de instel ling van een voorlopige regering in Indonesië als eerste stap naar een federatie van Verenigde Staten van Indonesië. Mr. Van Kleffens heeft er de nadruk op gelegd, dat dit geen vijandige geste ten opzichte van de Indonesische Republiek inhoudt, die welkom zou zijn, als zij deel wilde uitmaken van de federatie. Mr. Van Kleffens' gaf de verze kering, dat onderminister Lovett een zeer groot begrip voor de In donesische problemen toont. Een vliegtuig van de Uin Brussel Partys is gisteravond kort voor de landing In de Franse hoofdstad, enige kilometers buiten het vlieg veld Le Bourget neergestort. Wij deze ramp zün van de inzittenden veer tien personen op slag om het leven gekomen; naderhand is nog een der passagiers overleden. Een gewonde wordt nog verpleegd. Het vliegtuig, een Douglas DC 3. had om 19 uur op het Parijse vlieg veld moeten landen. De weersge stelheid was zo slecht, dat Le Bour get een landingsverbod had uitge vaardigd. want kort te voren was een particulier Algerijns vliegtuig eveneens neergestort bij welk on geluk echter de piloot siechts licht gewond, werd. De machine uit Brus sel verloor om half acht het radio contact met zijn basis. Op dat ogenblik gebeurde het ongeluk. Het toestel vloog vol gens een. ooggetuige zo laag dat het bijna de bomen raakte. De piloot scheen de weg te zoeken. Plotseling weerklonk er een lui de klap, waarna vlammen door de mist heen zichtbaar werden. De brandweer van Parijs arriveer de een kwartier na het ongeval. Zij kon nog twee personen uit het bran dende wrak bevrijden maar een van' dezen overleed, zoals gemeld, later. Tot de omgekomen passagiers be hoorden twee Belgen, een Frans man, twee Engelsen, drie Amerika nen en een Pool. Een dode bij Northolt Ook in Engeland gebeurde- giste ren een vliegtuigongeluk: het lijn toestel GlasgowLonden stortte neer bij een wegkruising, niet ver van het vliegveld Northolt. De piloot werd gedood, van de rest der uit vier koppen bestaande bemanning werden er twee gewend en van de tien pas sagiers liepen er vijf verwondingen op. Tenslotte kwamen In Margate cn Ramsgate. aan de Engelse Noordzee kust gisteravond berichten binnen over een particulier vliegtuig.dat bij zegt ex-ambassadeur Prof, Berven, de Zweedse kankerspeciallst, -wiens ge ruchtmakende reis raar Mos kou werd onderbroken omdat het vliegtuig door het slechte weer. niet verder kon, is Dins dag per trein in de Russische hoofdstad gearriveerd. Hij er kende ditmaal dat hij kwam om geraadpleegd te worden over een geval van kanker, maar zei nog niet1weten wie de patiënt was. Mario Pimentel Brandao, die, voordat Brazilië de betrekkingen met de Sowjet-Unie verbrak, ge durende anderhalf jaar ambassa deur in Moskou geweest is, heeft in Rio de Janeiro \erklaard, dat Stalin lijdt aan verlamming aan de rechterkant, Brandao zei, dat StaHn ernstig ziek is en dat het buiten twijfel is, dat Molotof hem zal opvolgen. Hij voegde hieraan toe, dat Stalin bij een bezoek dat hij onlangs aan het Mausoleum van Lenin bracht, met krukken liep en dat hij door twee mensen geholpen moest worden om de trapper, te bestijgen. Voor de economische politierech ter te Rotterdam hebben terecht ge staan de 55-jarige G. P.. rector van het seminarie te Haastrecht en de 56-jarige J. H. van D. broeder in hetzelfde seminarie, wesfens het feit., dat de broeder in December 1947 een aan het seminarie ge schonken koe had geslacht in een kelder, terwijl de rector, die ken nis van de slachting droeg, niets had gedaan om haar te. verhinde ren en daartoe zelfs de gelegen heid heeft gegeven. De rector, die het eerst terecht stond, gaf toe te hebben geweten dat de koe zou worden geslacht, Het was de bedoeling om de stu denten, onder wie- verschillende t.b.e.-paüënten, met Kerstmis een extra stukje vlees te geven. De of ficier eiste tegen hem, in aanmer king nemende dat de slachting niet voor de zwarte handel geschiedde, ecö boete van 2500. subs, tien dagen hechtenis. Het .vonnis luidde 2000 boete subs. 30 dagen hech tenis, met vrebeurdverklaring van bet inbeslaggenomene. De broeder verklaarde de koe al leen te hebben geslacht, -hetgeen echter door de rechter en de offi cier in twijfel werd getrokken, ge zien de primitieve middelen, waar over men de beschikking had. De verdachte verklaarde echter als missiebroeder in Bulgarije te zijn geweest, daar meer slachtingen te hebben verricht en dus terzake vrij deskundig te zijn. De eis luidde: vier-weken gevangenisstraf, met af trek van voorarrest. In beide zaken werd de verdediging gevoerd door mr. van Mechelen, die voorstelde de broeder de gelegenheid te. géven zijn capaciteiten als slachter te-be- wijzep. Hij drong-aan op een voor- waardelijke veroordeling. De poli tierechter kon daarin echter niet treden en het vonnis luidde dan ook drie weken gevangenistraf, met aftrek van voorarrest. De broeder gaf te kennen van dit vonnis in ho ger beroep te zullen .gaan. (Van onze Haagse redacteur) Op 19 Januari zal een aanvang worden gemaakt met de terugbeta ling van de bedragen, die men te veel betaald heeft '.oor de kolen voor huisbrand De terugbetaling zal geschieden door de P.T.T. kan toren Tegen die datum zal een lijst gepubliceerd worden met de data. waarop de letters van het alphabet aan de beurt zijn voor terugbeta ling. Van de brandstoffenkaart voor ge zinnen TA 707 wordt een bon aange wezen voor f 2.40 en een bon voor f. 1.60. Op de kaart voor kamerbewoners TB 707 komt de bon voor waarop f 2,40 zal worden terugbetaald. Sinaasappelen in Rotter dam aangekomen In Rotterdam zijn 37.000 kisten Palestijnse sinaasappelen voor Ne derland aangekomen, het eerste deel van de partij van 150.000 kis ten, die in Palestina werden ge kocht. Bovendien verwacht men. nog binnenkort 700.000 kisten si naasappelen uit Spanje. De aangekomen partij maakt deel uit van een partij van 150.000 kisten, voor Nederlandse rekening in Palestina gekocht. De directeur-generaal der PT. en T maakt bekend, dat houders van een radio-ontvangtoestel of van een af takking hiervan, die in het bezit zijn van een luistervergunning met serieletter G, deze vergunning' in het tijdvak van'5 tot- en met, 16 Januari 1943 -op": een pos tinrichting (geen postagentschap) moeten - om wisselen. gebrek aan brandstof in moeilijkbe den zat en waarschijnlijk: op zee heeft moeten dalen. Reddingsboten uit de heide kustplaatsen zijn naar het toestei gaa.« zoeken. Britse luchtvaartautoriteiten heb- ben naar aanleiding van slechte be drijfsresultaten van de British Over seas Airways Corporation en de British European Airways Corpo ration (de maatschappijen verloren. in het eerste jaar waarin zij als staatsbedrijf werden geëxploiteerd acht en twee millioen pond ster ling) betoogd dat de Britse com merciële luchtvaart veel zou kun nen leren van de K.L.M. Sommige autoriteiten stellen, een bestudering voor van de methode der KX.M. als voorbe reiding voor de verbetering van de financiële positie der Britse maatschappijen, al erkent men, dat de omstandigheden, waar onder de Nederlandse en de Britse luchtvaartmaatschappijen moeten werken, zeer uiteén- lopen. Er is sprake van wederzijdse sa menwerking tussen de maatschap pijen die transatlantische diensten onderhouden, om verspilling te voorkomen. Maandag arriveerden uit New York op het Londense vliegveld slechts 19 passagiers, die vervoerd werden in drie vliegtuigen van ieder 42 zitplaatsen. Men verwacht, dat het aantal passagiers, dat over de Atlantische Oceaan naar Groot-Brïttannië wordt gevlogen, in Januari en Februari, zeer gering zal zijn. Met het oog op de financiële pro blemen van alle betrokken lucht vaartmaatschappijen zullen waar schijnlijk informele besprekingen plaats vinden om uit te malten, welke vorm van samenwerking mo gelijk is om het verlies op het pas sagiersvervoer te reduceren. Ondanks de nasporingen van da reddingsboot „M. C. Blankenbeim", die Dinsdagmorgen uitvoer naar het wrak yan de „Maciver", is nog géén spoor ontdekt van dé ,;BreSr kens I". Zelfs een mast, die giste- ren bij het wrak boven waterstek, bleek verdwenen. Men vreest voor schip en bemanning het ergste. „Fort of Spain" gaat klei baggeren in Ierland Vijf Nederlanders zullen in de ko-, mende drie jaar tien km. buiten de Baai van Dublin aan de Ierse kust gaan werken. Het zijn de mannen van de 1030 ton grote baggermachi ne Port of Spain, die iedere 6 uur gemiddeld 1000 ton modder en klei uil de baai ophaalt. Zij hebben dé opdrbcht daartoe gekregen van de gemeentelijke instanties van Dublin, teneinde het mogelijk te maken dat grote schepen de haven van Dublin kunnen invaren. De vijf Nederlan- derianders die om beurten dag en nacht werken, worden bijgestaan door elf Ieren en één Schot. Duitse diplomaten voor liet Tribunaal De „zaak-Wilhelmstrasse", het proces tegen 21 leidende Duitse, diplomaten, - misters en financiële autoriteiten T,;_"r""1ag in Neuren berg begor.-*n. De belangrijkste beschuldigden zijn Ernest von Weizsaecker, Gustav Steengracht, von Moyland en Wilhelm Keppler, Acht beschuldigden, die aan het minisLi.'.a van buif"nlandse zaken waren, verbonden, ware" met de grootste politieke macht bekleed. Zes anderen, die aan andere mini steries verbonden waren, hadden een belangrijk aandeel in het om vormen van Duitsland tot een af schuwelijke oorlogsmachine, aldus de Amerika .se aanklager Taylor. Van het waterfront: By Steenderen is het gevaar na de val van bet water vrijwel geweken. De Zuid-Westenwind nam' Dinsdag in hevigheid af; de Baakse overlaat werkt echter nog' steeds. De Maas bij Maastricht zakt langzaam. Gemeld wordt een val van 10 cm. in zes uren. De stremming van de veerdienst EhenenKesteren is geheel opge heven. NU EN DAN BUIEN Weersverwachting tot Donderdagavond. Aanvankelijk zwakke tot matige verander lijke wind, doch reeds spoedig meer toenemend uit richtingen tussen Noord en West en'op nieuw daling van tem peratuur. Meest zwaar bewolkt met nu en dan bniea. 8 Januari. Hoogwater te Rotterdam: le tij 2.36 uur2e tij 15.41 uur Waarnemingen hedenmorgen" 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 7.33.7; Wind Z.Z.W 4« temp. fl.7; max. temp. 9,7 (hedenmorw gen 3.40 uur); min. temp. 2.5 {gister avond 9,40 uur). Weersgesteldheid: Regen,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1