HET ROTTERDAMSCH PAROOL Truman vraagt Congres goedkeuringl Mijn schip is voor plan-Marshallmm leccn Nieuw ontwerp voor Bizonië Radicaal binnenlands programma wekt ergernis der republikeinen op Verhoging basisloon voorgesteld pAROLOSCOOP Russisch schip zinkend op Grote Oceaan Drie ministers aangekomen Zenden kleine landen leger naar Palestina? r Maar de Duitsers willen geen West-Duitse staat Nederlandse coaster heeft machineschade Mirin Dajo wel ongevoelig maar niet onkwetsbaar tot elke graad RICH. TAUBER OVERLEDEN Voor en tegen! Weer bonnen voor sinaasappels Kleine tabaksveiling op 23 Januari a.s. ZESTIEN DODEN BIJ VLIEGRAMP IN USA Nog meer vrij gunstig water-nieuws Donderdag 8 Januari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6930c Abonn.prljsi per week 0,31 per kwartaal 4,— losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 6 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur; B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker President Truman heeft giste ren het Amerikaanse Congres zijn jaarlijkse „State of the Union"~boodschap voorgelezen. Zijn voornaamste onderwerp was het plan-Marshall; hij vroeg het Congres 2ijn goedkeuring aan dit plan te hechten teneinde de door de oorlog ontwrichtte wereldeconomie te herstellen. Op binnenlands-politiek gebied was zijn voornaamste plan het voorkomen van inflatie, hetgeen hij wil bereiken door verlaging der belastingen voor natuurlijke per sonen doch door die voor rechts- -Uncle Sam krijgt zijn zin niet KORT voor het einde van het vo rig: jaar is er aan de overzijde van de Atlantische oceaan iets ge beurd, waarover wij wel een bericht in de krant hebben gehad, maar waaraan wij nog geen beschouwing; hebben kunnen wijden. Wij hebben hier het oog: op het feit, dat het parlement van Panama een stemmig: de ratificatie van het verdrag betreffende militaire steun punten voor de Verenigde Sta ten in Panama, dat onlangs door vertegenwoordigers van beide lan den werd getekend, heeft gewei gerd. nadat tevoren reeds bericht was. dat er o.a. van de zijrle der studenten demonstraties tegen de ondertekening ervan hadden plaats gevonden. Wat was het gevaL Tijdens de oorlog hadden de Verenigde Staten van de regering van Panama het recht gekregen om in dit land een aantal militaire bases en vliegvel den aan te leggen of te gebruiken. Dit was in/1942. In 1946 reeds had de Panamese regering in Washing ton laten meedelen, dat haars in ziens de tijd voor ontruiming was gekomen, omdat deze bases in het verdrag van 1942 slechts waren af gestaan tot één jaar na het einde van de oorlog met Japan. Het State Department stelde hier échter te genover, dat het bewuste verdrag de termijn noemde van „tot een jaar r»a de ondertekening van het vredesverdrag met Japan", zodat de -U.S.A. naar de letter niet tot ontruiming verplicht waren. Waar de regering der Verenigde Staten echter meer prüs stelde op de goede gezindheid van Panama (en oo de bases!) dan op de trouw aan de letter, besloot zij met Pa nama onderhandelingen te openen over een nieuw verdrag, waarbij de veertien voornaamste van die bases opnieuw zouden worden verpacht. Het resultaat was het accoord, waaror er wij het hier hebben. ,Dit verdrag bracht het kleine Panama ongetwijfeld financiële voordelen, maar dé publieke opinie en het parlement zagen toch in de aanwezigheid van Amerikaanse mi litairen en vliegtuigen al te zeer een bedreiging voor de zelfstandig heid van hun land. Van linkse zijde werd speciaal naar voren gebracht, dat deze bases voor een oorlog te gen de Sowjetunte moesten dienen. De invloed van deze agitatie van links, in het bijzonder van de com munisten, op de uiteindelijke ver werping van het verdrag door het parlement, zou volgens een bericht van de Engelse gezant in Panama aan de regering te Londen door slaggevend zijn geweest. Eerlijk ge zegd verwondert ons dit wel, want voor zover ons bekend, telt de com munistische partij 500 leden, wat op een bevolkingsgetal van onge veer 600.000 noch absoluut noch re latief belangrijk mag worden ge noemd. Wij vrezen dan ook, dat de Engelse gezant in kwestie rode spoken heeft gezien. DIT doet er overigens voor het ogenblik niet verder toe: de hoofdzaak is, dat het parlement van Panama het verdrag heeft ver worpen. En hoe .hebben de V.b. hierop gereageerd? Wel op een wijze, welke zowel vele Panamezen als vrijwel alle vijanden van „het dollarkapitalisme" hogelijk zal ver baasd hebben: het State Depart ment heeft n.l. onmiddellijk na de verwerping.dc ontruiming van de bases in kwestie aangekondigd. Uncle Sam respecteert in dit geval dus;de soevereiniteit van zijn kleine buurman. Hij doet zelfs meer dan waartoe hij strikt genomen ver plicht zou zijn, immers deze ontrui ming houdt stilzwijgend in, dat de Verenigde Staten erkennen, dat het verdrag van 1943 inderdaad is af gelopen, wat zij tot dusver niet de den. Intussen moeten w;j met verge ten, dat de eigenlijke zone van het Panamaltanaal met dit. verdrag niets te maken had. Die is aan de U.S.A. verpacht tegen 400.000 dol lar per jaar ,en <lie blijft verpacht. Maar deze zone is naar de mening van de deskundigen niet meer vol doende voor een effectieve verdedi ging van dit zo belangrijke kanaal. Nu kan men er in de U.S.A. rede lijkerwijze wel op hopen, dat Pana ma in geval van een nieuw wereld conflict wel onmiddellijk bereid zal zijn te dóen. wat het in 1942 heeft gedaan en opnieuw bases zal af staan. Dit sa! ook wel een van .de redenen zijn, dat Washington zich nu zo uiterst correct gedraagt. Aan d_e andere kant echter zal de beslis sing van het Panamese parlement koren OD'de molen zijn van diege nen in de U.S.A., die met verschil lende argumenten de noodzaak van de aanleg van een nieuwe verbin ding tussen Atlantische en Stille' Oceaan betogen, b.v. met een ka naal door Nicaragua. personen te verhogen. Truman, stelde verder voor Hawaii en Alaska tot staten van de Unie te proclameren en vroeg voorts uit breiding en verscherping van do controle op de huurprijzen, terwijl hjj tenslotte, zijn afkeuring te ken nen gevend over de Taft-Hartley wet, voorstelde, het minimumloon te verhogen tot 75 dollarcents per uur. Voor Nederland De steun die Nederland vol gens het door het plan-Marshall beoogde zal krijgen bedraagt voor de periode gedurende xvelke het plan geprojecteerd is (vier en een kwart jaar, lopende van 1 April 1943 tot 30 Juni 1952) voor de vol gende artikel©'. de daarachter ver melde hoeveelheden of de waarde in dollars; broodgraan 1.270.000 ton, grofkorrelig graan: 1.215.000 ton, kolen; 3.402.000 ton, staal: 1.273.000 ton, olie: 4.697.000 ton, machine-voor landbouw: 26.200.000 dollar, ,900.000 machines voor mijnbouw: dollar. Reacties Trumans boodschap is over het algemeen door zijn partijgenoten dè democraten gunstig ontvangen. Senator Glen Taylor sprak van een „krachtige en oprechte boodschap", die echter mijn diepgewortelde vrees, dat Truman's politiek ons naar een oorlog leidt, niet vermin dert. Taylor's naam wordt ge noemd in verband met een moge lijke tweede candidatuur van Hen ry Wallaces „derde partij". De reactie der republikeinen was min der enthousiast. Een der afgevaar digden brandmerkte de boodschap als „xen zuiver politiek document, bestemd om Wallace eruit te wer ken. De boodschap druipt van de magogie. Indien alles wat Truman vraagt, wordt ingewilligd, zouden de uitgaven van de regering met milliarden dollars stijgen". Carrol Reece, (republikein) uitte zich nog een beetje scherper. Hij zei: „Tru man had net zo goed een briefje aan Wallace kunnen schrijven met de inhoud: „Beste Henry, kom te rug, alles is vergeven en vergeten: allej wat je wilt. zal gebeuren."" Een Russisch schip, de 1773 ton metende „Dwina" met achthonderd passagiers aan boord, is op de Grote Oceaan, 500 km. van de Japanse kust, zinkende. Er woedt een hevige storm. Een niet met name genoemd schip was vanmorgen aan het pro beren een lijn aan boord var het zinkende schip te brengen. Ook een. Russische torpedobootjager snelde ter hulp. Verder is een Ja pans repatriëringsschip, de „Oen zen Maroe" naar de plaats van de ramp gedirigeerd. In een SOS-boodschap werd ge zegd, dat er reeds vijf voet water in het ruim stond, dat de machines niet werkten en dat onmiddellijke ontscheping van de passagiers noodzakelijk was. Van Amerikaanse zijde zou men trachten door middel van vliegende superforten reddingsvlotten en an dere materialen bij het schip te brengen. Nederlands© verliezen van 6 Ja nuari: 2 gesneuvelden, 4 gewonden. ..Mijn schip is mijn tevenals het verg sat, verga ik ook", riep de kapi tein van het Italiaanse stoomschip SILVIA ON O RATO uit, toen de reddingsboot langs kwam om hem en lijn bemanning van 25 koppen op te- pikken. Hij. de gepassion- neerde Italiaan verbood zelfs zijn mensen het schip te verlaten. Het moest er uiteindelijk toch van komen, doch niet dan nadat hij met behulp van vier sterke zeeslepers had getracht zijn. schip uit het zand van de verrader lijke Goodwin gronden los te wrikken Toen het bericht kwam van een nieuwe storm, werd het de kapitein duidelijk, dat redding niet meer moge lijk was en aan boord blijven zelf moord zou kunnen betekenen Deze luchtfoto werd genomen bij eb ..en geeft een juiste indruk van de gevaarlijke positie van het schip, dat met lood geladen op weg was naar een Nederlandse havenWil het schip be,'jouden blijven, dan zal men de lading overboord moeten zetten. Vandaag ministerraad De ministers Beel, Drees en Jonkman zijn gisteravond met een KLM-toestel op Schiphol gearri veerd. Behalve tal van autoriteiten waren journalisten ter begroeting aanwezig. Tot deze laatsten sprak •de minister-president optimistisch gestemd te zijn over de verdere ontwikkelingen Indonesië. Voorts merkte hij op, dat het Antara-be- richt, waarin de Republiek bereid zou zijp toe te treden tot de Fede ratie, hem niet ter ore was geko men, evenmin het bericht, dat Oost-Indonesië zijn toetreding tot de federatie afhankelijk zou stellen van de deelneming der Republiek. Tenslotte deelde hij nog mede. dat minister Neher voorlopig, niet zal terugkeren. Vandaag is de ministerraad om twee uur bijeengekomen. Landmijnen op Italiaan se wegen gelegd Al het verkeer dat vandaag in de vroege ochtend Rome over de Via Aurelia verliet, moest stoppen voor de waarschuwing „mijnengevaar". Politie en sappeurs, die een onder zoek instelden, bliezen twee rijen landmijnen op, die dwars over de weg waren gelegd. Later moest ook het verkeer op de Via Flaminia stoppen, daar ook hier mijnen zouden zijn gelegd. Tot dusver heeft men echter geen mij nen gevonden. „In dc afgelopen tien dagen heeft Trygve Lie, de secretaris-generaal van de U.N.O.. enkele kleine mo gendheden gepolst over de vraag, of zij bereid zouden zijn manschappen naar Palestina te zenden, wanneer ernstiger ongeregeldheden zouden ontstaan naar aanleiding van 't plan tot verdeling van het Heilige Land, Nederland, België. Zweden, Noorwe gen en Denemarken zouden voorko men op de lijst van Europese landen, waarvan Trygve Lie gelooft, dat zü misschien manschappen ter beschik king zullen stellen wanneer de nood zaak daartoe zich voordoet. Geen der over deze kwestie geraadpleeg de delegaties heeft img definitief ant woord gegeven", meldt Ancta uit Lake Success. In Voorhout zag een hyacinthen- kweker zich genoodzaakt het win- tezdzk van zijn bloembol!envelden te verwijderen, omdat enkele varië teiten hun koppen reeds boven de grond hebben gestoken. In Voor hout heeft de lente haar intrede dus gedaan, zij het op een ongemeen vroeg tijdstip Scheuring in Amerikaanse Labour-party Vertegenwoordigers van de vere nigde arbeidsi's in de kleding- en auto-industrié zijn uit de Ameri kaanse Labour-Partij getreden na dat het bestuur van de partij te kennen had gjgeven, dat het de candidatuur van Henry Wallace voor de presidentsverkiezingen zal steunen. De vakvereniging maakt deel uit van hel C.I.O. (Congress of Industrial Organisations) en vormde de financiële ruggegraat van de Labour-Partij. Ook een groot deel van de leden der partij behoort tot de vakvereniging. De Labour-Partij, een groepe ring van ondergeschikt belang werd in 1936 opgericht om Roose- velts tweede campagne voor het presidentschap te steunen en telde 100.000 leden. Minister Mansholt voor radio over prijzen Vrijdagavond 9 Januari a.s. van 20.05 tot 20.25 zal de minister van landbouw, visserij en voedselvoor ziening de heer S. L. Mansholt over de zenders Hilversum I en II spreken over prijzen van onze voe dingsmiddelen. In dit kader zal de minister speciaal een beschouwing wijden aan de boterprijs en de re geringssubsidie op de boter. De Britse en Amerikaanse militai re gouverneurs van de Brits-Ameri kaanse zone van Duitsland hebben in een conferentie, met de eerste-ml- nisters der afzonderlijke staten van West-Duitsland voorstellen voorge legd die een versterking van de Bi- zonale regeringsvorm beogen. De voorstellen zijn: 1.) De grootte van de Bizonal e economische raad moet van 52 op 104 leden worden gebracht, die even als voorheen door de politieke par tijen worden benoemd, 2.) De economische raad dient te Worden aangevuld met een tweede wetgevende kamer, die uit 16 le den zou moeten bestaan. n.l. twee uit elke der acht staten van de ge combineerde zones- Deze leden moe ten worden gekozen door de rege ringen der staten, die ook de be voegdheden van de karner moeten vaststellen. 3.) Er moet een uitvoerende com missie worden gevormd, waarvan de functie te vergelijken is met die van een kabinet. De voorzitter moet door de economische raai worden geko zen. Hij zal bevoegd zijn zes mede werkers te kiezen, die resp. zullen fungeren als minister van finan ciën. voedsel en landbouw, econo mische zaken, communicaties, open bare diensten en vervoer. De voor zitter van de uitvoerende commissie zal de hoogste Duitse bestuursambte naar en gezagsdrager zijn en worden bijgestaan door oudere ambtenaren, die geschikt zijn de verschillende de partementen te leiden. De Duitsers zullen met hun kabi netten de voorstellen bespreken en Donderdag de generaals opnieuw ontmoeten. Gereserveerde ontvangst Kriedemann, sociaal-democratisch lid van de voornaamste commissie van de Duitse economische raad, heeft verklaard, dat zijn partij Donderdag eigen voorstellen zal indienen. De sociaal-democratische minis ter-president van Slees wij k-Hol- stein, Luedermann, zei, dat de Verongelukte pers-attaché ter aarde besteld Tn de Waalse kerk te 's Graven- hage is dezer dagen een rouwdienst gehouden voor dê heer Jean Harold van der Vlugt. adjunct-persattaché bij de Franse Ambassade, die door een auto-ongeval om het leven kwam. Vervolgens had de teraardebestel ling plaats op Oud-Eik en Duinen, waar de Franse Ambassadeur, M, Ki- vière. bij de groeve in treffende be- oordingen het leven van dc jong gestorvene herdacht. Hij memoreer de zijn moedig gedrag in het Franse Leger, zijn verzetsactie en. het werk. dat de overledene verrichtte in zijn functie als Persattaché voor de uit breiding van de culturele en jouma. listieke betrekkingen tussen Frank rijk en Nederland. De vader van de overledene, mr. van der Vlugt. dankte alle aan wezigen. ministers-presidenten van de Duit se staten in geen geval iets zouden aanvaaxden, dat zou lijken op de stichting van een souvereine West- Duitse staat. Kaufmann, christclijk-democra- tisch afgevaardigde in de economi sche raad verklaarde, dat zijn par tij in geen geval de Brits-Ameri kaanse voorstellen zou aanvaarden. Slechts de liberaal-democrati sche voorzitter der voornaamste commissie van de economische raad, Euler, verwelkomde de voor stellen. Verplichte plaatsing van minder-valide arbeiders Werkgevers, die meer dan 20 werknemers in dienst hebben, zijn volgens de wet „Plaatsing minder- valid e arbeidskrachten" bij het aannemen van nieuw personeel verplicht minder-validen in dienst te nemen tot maximaal 2 van het totaal aantal werknemers. Minder-valide arbeidskrachten kunnen zich bij het gewestelijk ar beidsbureau, waaronder hun woon plaats ressorteert, als zodanig Ia- ten inschrijven. In verband met de aard van hun mindere validiteit zal niet steeds onmiddellijk een passende werkkring voor hen ge vonden kunnen worden. Dan be staat echter de mogelijkheid de minder-validen door omscholing en vakopleiding wederom arbeids geschikt te maken, opdat betrok kenen daar tewerkgesteld kunnen worden, waar zij een volwaardige arbeidsprestatie kunnen leveren. Geen gevaar voor de opvarenden Het 499 ton bruto metende mo torschip „Violette Erica" van de re derij E. en A. Scheer te Amster dam, dat Maandag geladen met stukgoed van Rotterdam naar Bil bao vertrok, bevindt zich 10 mijl ten Noorden van Quessant met machineschade èn drijft naar de kust. Volgens later bij de rederij in gekomen berichten is het de be manning gelukt aan de motor een noodreparatie uit te voeren, waar door weer langzaam kan worden Gedraaid. De kapitem, de heer J, Heida ziet nu kans het gevaar van naar de kust af te drijven te ont gaan. Inmiddels is een Franse sleepboot ter assistentie vertrok ken. Het ligt in de bedoeline de „Violetta Erica" naar de dichtst bijzijnde Franse of Engelse haven te slepen voor afdoend herstel van de machine. Voor de elfkoppïge bemanning bestaat geen gevaar. Zwitserse geleerden concluderen; MIRIN DAJO, de man die zich zonder letsel op te lopen door zijn lichaam liét steken, is in Ne derland alweer bijna in het ver geetboek geraakt, maar buiten de grenzen worden de wonderlijke prestaties van onze landgenoot met de nodige ernst bestudeerd. Mirin Dajo vertoeft in Zwitserland en heeft in Bern voor een aantal me dici zijn kunnen gedemonstreerd. Prof. Massiid een prof. Undritz, twee Zwitserse geleerden geven in het Zwitserse Medische Weekblad een verslag over de gaven van de man. Uit dit verslag het eerste officiële, toegelicht met foto's lezen wij in de Neue Zïircher Zei- tung een uittreksel: Mirin Dajo's pols maakt norma liter 108 slagen per minuut, het geen schijnt' te wijzen op een lich te beschadiging van de hartspier, die bij vroegere doorstekingen ge troffen schijnt te zijn. "Wanneer een floret gedurende veertig minuten in Mirin Dajo's lichaam wordt ge stoken, daalt de pols tot 60 slagen, maar van verdere gevolgen, afge zien van sterke zweetafscheidin- gen, is niets te merken. De naald waarmee Mirin Dajo zich laat priemen is 70 centimeter lang en heeft een scherpe punt, doch geen snijdende kanten. Het deel van het floret dat het weefsel doorklieft heeft een doorsnee van MIRIN DA]Ö Geen bovennatuurlijke, alleen buitengewone eigenschappen ten hoogste een tiende millimeter. Met zo'n instrument kan men or ganen doorstoten, zonder dat gro tere bloedingen optreden, want het weefsel wordt hoogstens vanéén gedrongen; bloedvaten, zenuwen en organen met eEn rond, glad opper vlak, hebben het vermogen, uit te wijken, vooral wanneer er (be trekkelijk) langzaam gestoten wordt. Eventueel scheurende bloed vaten 'worden direct getamponeerd en hebben gedurende de tijd dat het wapen in het lichaam zit, ge legenheid, zich te sluiten. Na het experiment drukt Mirin Dajo, samen met zijn assistent de steekwond onmiddellijk met zijn vingers dicht. Desondanks verto nen zich daar soms enkele bloed druppels, die evenwel bij micros copisch onderzoek geen weefsel- delen blijken te bevatten. Het verslag komt tot de conclu sie, dat. Mirin Dajo gech boven natuurlijke doch buitengewone eigenschappen bezit, en wel onge voeligheid voor pijn, cn een grote mate van immuniteit voor infec ties (het instrument was vóór het experiment door de handen van vele toeschouwers gegaan en werd nadien niet' gedesinfecteerd). Voorts valt op, dat het medium tijdens het experiment een slappe, houding aanneemt. Dë sterke wis seling in de polsslagfrequentie wijst waarschijnlijk op een vermo gen, het vegetatieve systeem be wust te beïnvloeden. Over de ge voelloosheid meent het verslag, dat suggestie of hypnose hieraan niet vreemd is, waarbij assistent Otter vermoedelijk een belangrijke xol speelt. Mirin Dajo's bewering omtrent zijn onkwetsbaarheid wordt dan ook afgewezen. Hij is niet onkwets baar; slechts moeilijk kwetsbaar. Hem. wordt in het verslag ook aan- geraden, zich niet verder met deze experimenten bezig te houden, om dat men hier ongetwijfeld te doen heeft met het toebrengen van let sel dat zo het al niet plotseling de dood tengevolge heeft, dan toch op den duur chronisch lij den met zich mee kanbrengen. Na een operatie, die hij enkele weken geleden heeft moeten onder gaan, is gisteren in Londen overle den, de beroemde zanger Richard Tauber. Tauber werd od 16 Mei 1892 te Wenen geboren. Hij begon zijn artistenloopbaan als toneelspe ler, o.a. te Berlijn, doch vujdde zich al spoedig aan de muziek, eerst als dirigent, totdat zijn stem werd „ontdekt". Hij vierde triomfen in opera's, doch veel meer nog in ope rettes. Tauber was het vooral die de operettes van zijn grote vriend Franz Lehar tot vermaardheid bracht: „Die lustige Witwe", „Der Graf van Luxemburg". „Der Zare- witsch" en „Friederike". Overal ter wereld oogstte Tau ber, reeds op betrekkelijk jeugdige leeftijd, enorme successen, als ope rette- en liederenzanger, voor ra dio en gramofoon en als filmster. Zijn glorietijd beleefde Tauber om streeks 1928 en kort voor de machtsovername door Hitler in Duitsland. Als half jood moest hij later de wijk nemen naar Enge land, dat hem tot een tweede \Ta~ derlar.d werd. Op de duur stelde hij zich geheel Engels in. Hij trouwde met een Engelse filmspeelster en zong En gelse liederen of Duitse en Weense liederen op Engelse teksten. In de laatste jaren deed hij zich als com ponist en dirigent gelden. Zeer po pulair waren zijn Zondagavondcon certen voor de B.B.C. Juist voor een van deze concerten, enige we ken geleden, moest Tauber zich laten vervangen toen hij voor een spoedoperatie in het ziekenhuis werd opgeno.men. Het oordeel der critici over Ri chard Tauber als toonkunstenaar was zeer verschillend. Dikwijls werd hem verweten, dat hij het werd hem verweten, dat hij 't met z'n ongetwijfeld prachtig materiaal te veel zocht in uiterlijkheden en banaliteiten. Dit neemt echter niet weg, dat waar ook in de oude of nieuwe wereld Tauber een concert gaf, de zangliefhebbers en -liefheb- sters(!) fancy-prijzen betaalden om hem te kunnen horen. Hij was in ieder geval de. lieveling der massa. De arts N, K. uit Zeist, werd in beroep van cassatie wegens het vervHjderen van het bloedgroepte ken bij een SS-er tót 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Tram in Haarlem ver dwijnt, in Nijmegen misschien niet Na een beraadslaging van ruim drie uur heeft de gemeenteraad van Haarlem een motie aangenomen, waarin de raad het college van B. en W. uitnodigt maatregelen te treffen, die het afschaffen van de electrische tram voor het locale verkeer tot gevolg zullen hebben. De diensten moeten worden onder houden met autobussen. Ook in Nijmegen besloot de raad reeds in 1937"de electrische tram te liquideren, omdat de ex ploitatie verliezen met zich bracht. Na de bevrijding is echter geble ken, dat de tram ruime batige saldi opleverde. B. en W. onderzoeken derhalve de mogelijkheid het liqui datie-besluit op te heffen. Meer steun voor Griekse regering Na de mededeling van Griswold, de leider van de Amerikaanse mis sie in Griekenland, dat meer dol lars ter beschikking zullen komen voor de bestrijding van de guerilla, wijzen verdere berichten erop dat de positie van de Griekse regering met tnan en macht versterkt zal worden. In Londen wordt verwacht dat de Britse regering, in overeen stemming met haar gewijzigde po litiek in Griekenland, zal voorstel len de evacuatie van de nog in Griekenland gestationneerde troe pen uit te stellen. Minister-President Sofoelis van Griekenland heeft bericht, dat het oorlogsmateriaal, dat het Engelse leger in Griekenland bezit, ter be schikking van de Griekse regering zal worden gesteld. Engeland bad dit materiaal weer van de USA ontvangen, op grond van de leen- en achtwet. In diplomatieke kringen te Lon den wordt grote betekenis gehecht aan de berichten, dat duizend voor de strijd uitgeruste Amerikaanse mariniers thans op weg zijn naar Griekenland. Waarnemers ver wachten, dat de mariniers zich niet meer in de strijd zullen mengen dan de Britse troepen, die nog in Griekenland 2ijn. Niettemin wordt dekwestie als een belangrijke nieuwe diplomatieke wending be schouwd. Sinaasappelen zullen zoals gemeld binnenkort in distributie worden gebracht. De' voor-inleve- ringsbonnen 0-89 Algemeen en 3-89 Algemeen, aangewezen op 18 De cember 1947 zijn tevens koopbon nen, zodat de groente- en fruit handelaren onmiddellijk tot afleve ring aan hun klanten kunnen over gaan, zodra zij de zuidvruchten hebben ontvangen. In de bonnenliisfc van deze week worden nieuwe voor- inleveringsbonnen van 300 gram sinaasappelen aangewezen. Hierop mag pas worden afgeleverd als alle mide bonnen zijn gehonoreerd. De priis. naar gemeld vastgesteld op 0.76 per k.g., geldt zowel voor Palestijnse, Spaanse als voor Suri naamse sinaasappelen. Op 23 Januari a.s. komt er een kleine veiling in de' Rotterdamse beurs, van Besoeki-tabak. Dit sluit niet in zich, dat grotere veilingen spoedig daarna te verwachten zijn. Een Dakota van een Ameri kaanse luchtlijn is neergestort in een moeras, 13 km. ten Zuidoosten van Savannah (Georgië). Zestien personen zijn gedood, waaronder de eer- ste piloot; iien gewond, waar onder de tweede piloot. Het toestel was gecharterd door 25 inwoners van Porto Rico (Ame rikaans Antillen-eilana), die uit Philadelphia kwamen en naar hun vaderland gingen. De tweede piloot heeft meege deeld dat het vliegtuig op negen honderd meter hoogte plotseling onbestuurbaar werd. Het viel neer en vloog in brand. De overlevenden hebben hun behoud te danken aan het feit dat zij uit het toestel ge slingerd werden. Van het waterfront: Gestadig daalt het IJss'ehvater- peil. Volgens mededelingen van de Rijkswaterstaat te Arnhem kan de eerstvolgende dagen een steeds voortgaande val worden verwacht. De Eaakse overlaat is nog steeds tn werking, hoewel het water by Steenderen 20 cm is gevallen, het geen dus inhoudt, dat ook het ge vaar voor de gemeente Steenderen thans is geweken. Ofschoon Borgharen gisteren de eerste val meldde bereikte de stand van de Maas te Venlo een hoogte punt. De losplaats aan de haven kwam geheel onder water te staan, en alleen de geloste goederen sta ken er hier en daar nog boven uiL Tn de kelders van vele woningen in. de lager gelegen gedeelten der stad is het water binnengedrongen. Sinds Zondag is de stand van het water in de Waai voor Nijmegen langzaam gedaald. De toestand voor de kade bleef echter vrijwel onveranderd. De kelders aan de kade staan alle onder water en het verkeer blijft gestremd. De steenfabrieken langs Waal en Rijn, waar dag en nacht wordt ge werkt om de schutdtjkjes om de fa brieksterreinen te versterken, heb ben toch nog veel schade geleden van het hoge water. Zeer veel verse stenen gingen verloren. Ook Tiel meldde een langzame val. Ook Indonesiërs naar de Kondetafelconferentie? Van Nederlandse zijde hoopt men dat bij a.s Ronde-tafelconferentie waarnemers uit Indonesië aanwezig zullen zijn. Minister Jonkman zal zijn verblijf in Indonesië waar schijnlijk benut hebben om daarom trent ook besprekingen te voeren. Er wordt naar gestreefd om de verga- dering der conferentie zo veel mo gelijk openbaar te doen- zijn. Door radio-uitzendingen, eventueel via de vergaderzaal wil men pogen ook de overzeese bevolking in de West zo veel mogelijk ven de gang van za ken op de hoogte te houden. Overijssel's Beauftragte uitgeleverd Weltlicb, voormalig Beauftragte voor Overijssel bevindt zich onder de honderd oorlogsmisdadigers, die kort geleden aan Nederland wer den uitgeleverd. Hij kan evenwel nog .liet worden gehoord, omdat hij, na door een beroerte te zijn ge troffen, in een ziekenhuis is opge nomen. Wel vertoeft in het Zwolse polï- tie-bureau een zekere O. Schulz, eens beul van Raten au, het Duitse concentratiekamp, waar honderden Nederlanders werden mishandeld, gemarteld en vermoord. Schulz echter, ontkent Weerbericht AFNEMENDE WIND Weersverwachting tot Vrijdagavond. Geleidelijk afnemende wind, hoofdzakelijk uit richtingen tussen West en Noord-West. Wisselende bewolking met vooral aanvankelijk nog enkele buien. Iets kouder. Vrijdag 9 Januari: Zon op 8.46; onder 16.46. Maart op 7.47. onder 14.55. 1» 9 Januari. Hoogwater te Rotterdamt le tij 3.26 uur; 2e tij 15.41 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1