Felle strijd tussen een jeep en pantserwagens HET ROTTERDAMSCH PAROOL Raadselachtige verdwijning van Rotterdamse taxi Marshall: Het plan volledig of helemaal niet Vliegende storm teisterde Nederlandse kust Premier van Oost-Indonesië naar Djogja uitgenodigd Beroemde Deense dansers in Rotterdam Nieuwste opsporingsmiddelen tegen moderne smokkelmethodes Voorgeschiedenis Donkere sigaren op komst Chauffeur sedert Woensdagavond spoorloos Weest op U w hoede! Duits bestuur voor Bizonië Sjarifoeddin naar Sjahrir .Vrijdag 9 Januari 1943 Red. ea Adm. Lange Haven 141, Schiedam TeL 6930*1 t Abonn.prljss per week 0.31 per kwartaal 4.losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE S CHIEDAMMEE Achtste jaargang, No. 7, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Einde aan smokkeloorlog in 't Brabantse land Braspenninx's smokkelgroep was niet de erjge bende, die in West-Brabant met grote brutaliteit opereerde. Nog twee andere organisaties brachten goederen in pantserwagens over de grens. In Breda en Zundcrt bevonden zich de hoofdkwartieren, in Am sterdam, Leiden, en Leeuwarden de opslagplaatsen. Dag en nacht, maanden lang. joegen twee politiemannen in een open jeep achter de smokkelaars aan. Dit tweetal, adjudant Kramer en wachtmeester Van Gestel, sloegen tenslotte hun slag. Met succes ditmaal! Corrupte leden van de „Wehr- macht" e eb ruik ten a! tijdeos de be setting hun auto's voor de smokke- larii en het duurde met lang of ook Nederlanders namen deze ge woonte over. Na de bevrijding zet ten geallieerde militairen en enkele grenswachten de zaak on dezelfde voet voort. Het was zelfs zo erg. dat toen de maatregel werd afge kondigd, die voor het vervoer van goederen benaalde napieren ver plicht stelde, deze papieren werden PAROLOSCOOP Birma verkoos de vrijhed \fü ANNEER wij de actie op 28 December 1773 tegen de thee- schepcn in dc haven van Boston het begin mogen noemen van de Ame rikaanso Vrijheidsoorlog, dan is het dit laar voor de eerste maal sinds 175 iaar, dat opnieuw een gebied het Britse Ruk heeft verla ten, nu Birma een onafhankelijke staat is geworden. vervalst Grenswachters gingen we kelijks hun geld halen voor het doorlaten van de wagens... Toen eind 1946 uit Belgische dumps pantserauto's konden worden gekocht, kreeg de smokkel wereld een nieuwe kans. De eerste pantserauto werd in April 1947 onbeheerd aange troffen onder Rijsbergen, gela den met zeep, tabak, katoen, wol en kauwgom. De inzitten den waren na een felle achter volging ontkomen Nog enkele keren doemden pantserauto's langs de wqeen van West-Bra bant oo. doch nooit gelukte het de politie de smokkelaars te vatten. Zelfs speciaal aangeleg de versperringen baatten niet. Zwoegen, zwoegen Tegen de hyper-moderne smok kelmethodes stelde de politie de nieuwste opsporingsmiddelen: de ..walkie-talkie" en auto's met zend en ontvanginstallaties. Het was de eerste keer, dat deze middelen wer den toegepast voor het opsporen van strafbare handelingen. Na da gen ec nachten zwoegen kwam leu rt*, i slotte aan het licht, dat drie ben- -,P„A h waaronder {jen elkaar beconcurreerden en el- - beide afscheidingen planes j kaar de pantserwagens ontfutsel den. Een dor hoofddaders werd in de nacht van 5 op 6 December ge arresteerd, In ziin huis trof de do- li{le een gebrekkige boekhouding aan, waarin tal van medewerkers stonden vermeld, evenals allerhan de interessante aantekeningen. Hieruit bleek, dat pantserwagens werden bestuurd door ervaren chauffeurs, meest Belgen. Zij wa ren bemand met een „wegverken- ner" en iemand, die wagens kon bedienen, maar die tegelhkertiid er mee was belast strikers of spijker- nlanken op de wgen te smüten, om de achtervolgende auto's „stukken" tc bezorgen. De drie leden der be manning kregen voor hun karwei gemiddeld 3000. In het totaal gingen drie wagens van de smokkelaars verloren: een bij Riisbergen. een in Amsterdam en een in België. De waarde der bij Rijsbergen in beslag genomen goederen bedroeg 551.800 Belg. frs. De gemiddelde waarde van de pant serwagens wordt geschat op 45.üt»0 B. frs.: oer tocht werd naaf schat ting voor 40.000 aan waren ons land binnengesmokkeld. hebben gevonden, zijn intussen wel heel verschillend. Terwijl de Ame rikanen hun onafhankelijkheid in een harde strijd moesten bevechten, heeft de Engelse regering er dit maal de voorkeur aan gegeven om de Birmezen volkomen vmheicl van handelen te geven. Rechtgeaarde imperialisten in Engeland mogen dit het zoveelste bewijs van zwak heid van de Dabourregerlng noe men, wj,i zijn er van overtuigd, dat het kabinet-Attlee en dc parlemen taire meerderheid, welke het in deze steunt, alleen maar blijk heb ben gegeven van een gezonde zin voor de werklijkheid en dus van goed staatsmanschap, toen zij dit besluit hebben genomen. Dit besluit zal hun daarom niet gemakkelijk gevallen ziin. Wij kun- nen ons voorstellen, dat vele Engel sen het gevoel zullen hebben, dat de Birmezen zich met hun afschei ding van het Britse Rijk in hoge mate ondankbaar hebben betoond. Maar ja. dat is de tragedie van iiaast iedere koloniserende mogend heid (zoals het een tragedie van vele ouders is) dat. zii tot de ont dekking komt, dat zij bij alle goede zorgen voor haar onderhorigheden toch niet de psychologische sfeer heeft weten te scheppen, die alleen een vrijwillig en'van harte gaarne samenblijven mogelijk maakt, wan neer het ogenblik van mondig ver klaren gekomen is. De vrijwording van. Birma is bij zonder -ylot verlopen. Eerlijk ge zegd had ons de moord op de lei der der nationalisten, Aoeng San, in Juli j.l. (hfl vond plaats op de dag, dat de politionele actio in In donesië begon) ous anders doen verwachten. Doch neen, iedere bloe dige reactie hierop is uitgebleven, de moordenaars ziin gepakt en na een in alle rust gevoerd proces eind December terecht gesteld en ook hierbij is iedere agitatie of zelfs maar demonstratie achterwege ge bleven. Het beste bewijs op zichzelf hoe ver Birma gevorderd !s op de weg der democratie, in de zin. die het "Westen aan dit woord hecht. Ook de grondwet, welke Birma zich in een recordtijd gegeven heeft wijst hierop. De Unie want de nieuwe'staat heeft een federatief karakter krijgt een tweekamer stelsel: de ene een volksvertegen woordiging. de andere een nationa liteitenkamer. Bij deze laatste is 't nog extra merkwaardig, dat de meerderheid van de zetels wordt ingenomen door niet-Birmezen, De ze minderheden, die tezamen dus de meerderheid vormen, genieten in het verband van de Unie een be paalde autonomie. IRMA heeft dus het Britse Rijk veriaten, maar dit wil intussen niet zeggen, dat ook alle juridische banden met Engeland verbroken zijn. (De economische betrekkingen zullen zeker blijven wat zij 2ijn. eerder nog sterker worden en ook van de culturele betrekkingen ver wacht men algemeen een uitbrei ding). Want in het verdrag van 17 October j.l„ dat door Attlee en de. Birmese premier Thakin Noe is ge tekend. is gestipuleerd, dat Enge land Birma zal helpen bïï de op bouw van zijn leger, dat het zekere rechten houdt op het gebruik van de olievelden in het land en dat het de enige mogendheid is. die een mi litaire missie naar Birma mag zen den. De zoeven genoemde premier Thakin Noe heeft zich nu reeds een politicus van formaat getoond: het is ongetwijfeld in de eerste plaats aan ziin beleid te danken, dat de ovprgang near de onafhankelijk heid yoor Birma zn rustig en ge leidelijk ia geweest. Dat hü niet eer- en heerszuchtig 'S en niet zich zelf zoekt, mogen wü opmaken uit ziin aankondiger» O dat hü over zes maanden znn ho»» amht en ver suf woordelijke taak we nest Heef te lege-en en tot zijn studiën wil te rugkeren. Tot 1 Febr. minder keus in tabak en cigaretten In een gisteren In de Beurs ge houden bestuursvergadering van dc vakgroep detailhandel in tabak en tabaksfabrikaten, afd, Rotterdam, werd meegedeeld, dat er lijdelijk minder sigaren aan de markt zul len komen, tengevolge van een te grote productie in de maanden Oc tober t.m. December. Binnenkort zal bovendien een gedeelte van «1e sigaren voorzien porden van een donkerkleurig dekblad (zgn- secd- leaf). Het gevolg van een en ander zal zpn, dat het pubhek tijdelijk min der sigaren bij zijn bonnen zal ont vangen. Zoals bekend, worden van 1 Fe bruari af, de prijzen van shag en cigaretten verl_aed. De nieuwe shag-prijzen zijn: 62, 58, 50's. 39'4 enz. Die van cigaretten: 72, 60, 48 en circa 42 cents per pakje. De grote kerftabakfabrieken te' veren thans slechts in beperkte mate het Januari-quotum af aan de detailhandel. De kleinere fabrieken van minder gevraagde merken krij gen hierdoor de gelegenheid hun onverkochte voorraden te -spuien. Het gevolg hiervan zal ziin, dat het publiek tot 1 Februari minder keus zal hebben in de winkels. Men dient er clus rekening mee te houden, dat men genoegen moet nemen met wat de winkelier op dat moment in voorraad heeft. „STALIN DOOD? ONZIN!" Geruchten dat Stalin zou zijn ge storven doken gisteren op in Zwit serse bladen van verschillende rich tingen. „Der Bund" wist zelfs te berichten dat de dood van Stalin, „het gesprek van de dag" was on der de bevolking van Moskou. Ooit in Ankara en Istanboel deden dezelf de geruchten dc ronde, maar later op de dag heeft de Russische am bassade te Londen de berichten over Stalins dood als „on2in" ge- qualificecrd. De geruchten is voedsel gegeven door het bezoek van prof. Berven. de Zweedse kanker specialist, aan Moskou en door de bewering van een Braziliaans diplomaat, <lat Sta lin op krukken liep. Prof. Berven zelf, in Moskou geïnterviewd, heeft echter geweigerd over zijn geval iels los te laten. Wel sprak hij over enkele hoogst interessante geval len die hij in Moskou had gezien bij zei te z»in uitgenodigd door het Moskouse instituut voor kanker onderzoek doch over de toestand van Stalm rept het bericht niet. De „Van Heutz" van de K.P.M. die op z'ijn laatste reis door Chi nese zeerovers, die zeven Chinese passagiers kidnapten, werd geplun derd, is vandaag uit Singapore ver trokken met bewapende manschap pen aan boord. Wat is er gebeurd met taxichauffeur H. Blom, die met zjjn auto, een Plymouth 1937, sinds Woensdagavond 7 uur is verdwenen? De politie van het bureau Oostervantstraat kreeg eerst Donderdagavond bericht van de verdwijning. Al liaar naspeuringen naar clc taxi ziju tot nu toe echter vruchteloos geweest. Ongeluk of misdaad? Volgens onze inlichtingen is de 38-jarige chauffeur H. Blom wonen de aan dc Sleephellingstraat 27a Woensdagavond om zeven uur In de garage van zijn patroon de heer Pik aan de Van Duylstraat 106 op gebeld uit een café aan het Hudson- plein. H\j moest met zijn auto ver schijnen voor café Liberty aan de Hudsonstraat voor het maker van een rit. Blom is niet opgeb'ld uit dit café, maar wel wordt aangeno men, dat bijvoor dit café met enke le personen in zijn wagen is ver trókken, Om half acht 's avonds is hij met zijn auto het laatst gezien .voor de deur van café Pearl Har bour aan het Hudsonplein. Daar taxichauffeur Blom niet be middeld is hjj moet slechts wei nig geld bjj zich hebben gehad en zjjn auto van een oud type was, Oranje' met motorstoring te Gibraltar Het m.s. „Oranje" dat op weg van Amsterdam naar Batavia is, heeft gerapporteerd, dat, wegens warmlopen van de middenmoter, deze motor gestopt moest worden, waarop het schip met twee draaien de motoren de haven van Gibraltar is binnengelopen om te' repareren. De directie hoopt, dat in enkele dagen de middenmotor hersteld zal zjjn. en het schip zijn reis met 22 mijis vaart kan vervolgen. Met twee motoren in dienst zou het schip slechts 17 mijl lopen. Van Maandag 12 Januari lot Donderdag 2D Januari zal er in de Biljart-Academie in de Tidemanstraat om de zilveren kap laars gespeeld worden door Caland, De Maasstad, Het Noorden, Ons Ge noegen, Rotterdam en Eoyal. wordt niet direct aan roof gedacht. Blom, een blonde betrouwbare man had, voor zover kon worden nagegaan geen persoonlijke vijan den. Zijn moeder en verloofde hebben aan de politie desbetreffende ver klaringen afgelegd. Hij was een jaar in dienst bjj garage Pile. De politie houdt thans eveneens rekening met de mogelijkheid dat Blom door een of meer smokkelaars ia overge haald, een rit naar België te maken. Een feit is echter, dat hij zijn fa milie er niet van in kennis gesteld heeft, dat hij enkele dagen van huis zou blijven. Tfit EST IS Dh AANBLIK, van dz landerijen, die door het cvafcr werden overstroomd. En niet alleen h>j Roer mond. zoals dc:c toto toont Europa is reeds aan het werk om zichzelf te helpen In een krachtige rede ter ondersteuning van Trumans boodschap aan het Congres heeft Marshall gisteren volledige aanvaarding van het hulp-plan verlangd, „De verplichtingen die voortvloeien uit het economische herstelprogramma zult gij ten volle moeten aanvaar den. of begin er niet aan", waren zijn laatste woorden. Het herstel van Europa zal ons milliarden kosten, aldus Marshall; wij leggen de Amerikaanse belastingbetaler een zware last op. Van daag zal hij offers moeten brengen, maar morgen zal hij zich kun nen verheugen over de successen van zijn vredebrengend werk. Marshall deed een beroep op dc Congres-commissies om vooral geen politieke voorwaarden aan de hulp te verbinden. Hij geloofde niet in het gevaar dat de Europese landen door het plan-Marshali de Verenigde Staten permanent als hun pleegvader zul len beschouwen. Hqt tegendeel is waar. Zij slaan reeds de handen In een en doen gecombineerde: intelli gente en agressieve nogingen om zichzelf tc fcclnen. Wij hebben te doen met zieke naties. Een ziele man moet eerst weer op de been word on geholocn voor hu veel voor zichzelf kan doen. Wat Wcst-Euro- t>a betreft hopen wil. dat dit onge veer vijftien maanden in beslag zal nemen. Reeds het idee alleen, al van het program is een geweldige sti mulans geweest. Wfl onderschatten de trots, die in deze naties leeft. Vragen van Arthur Vandenberg en Tom Conally gaven Marshall aanleiding om op enige details die per in te gaan. Vandenberg stelde de vraag, of Duitsland in het her stelprogramma was opgenomen en wat er voor dit land werd gedaan. Marshall antwoordde, dat er thans wordt gewerkt aan verschillende ontwerpen ter verhoging van de Duitse productie en uitbreiding van de politieke verantwoordelijkheid. Met Frankrijk worden besprekin gen gevoerd om alle belemmeringen tussen de betreffende bezettings zones op te heffen. Het gevolg daarvan zou een tri- zonale overeenkomst kunnen zijn. Zweden. Zwitserland en IJsland beschouwde Marshall meer als mede-werkers dan als hulpbehoe vende landen. Dat neemt niet weg dat zij toch aanzienlijk voordeel kunnen trekken van het hulpplan. Regeringsverklaring Dinsdag De regering zal naar verwach ting Dinsdag in de vergadering van de Tweede Kamer een verkla ring afleggen over de toestand in Indonesië. Nederlandse verliezen op 7 Ja nuari: vier gesneuvelden, vyf ge- Tal van schepen in grote moeilijkheden' „Een blok zee" noemde een schipper gisteren het kolkende, schuimende water, dat opgezweept door een vliegende storm de Ne derlandse kust teisterde. Grote- en kleine schepen raakten in moeilijk heden en langs de kust stonden de mannen van de reddingsdienst klaar om in te grijpen, paraat na het sein; „Weest op Uw boedel" Voor de Scheveningse haven wierp dc storm een schip van de KNSM in de branding. Urenlang draaide het om twee uitgeworpen vooran kers, urenlang vreesden de honder den belangstellenden op de boule vard het ergste. Maar omstreeks half drie meen- Het economische en financiële bestuur over de Bizonië, de Brits- Am crikaanse zone van Duitsland, zat op 1 Februari aan Duitsers wor den overgedragen indien waarop grote kans is desbetreffende voorstellen van de geallieerde be velhebbers Robertson ert Clay door de Duitse politieke leiders worden goedgekeurd. Donderdag ziin tussen deze Duit sers en de beide generaals over dit onderwerp besprekingen gevoerd te Frankfort en deelnemers aan de conferentie zeiden dat men het slecht5 over onbelangrijke punten niet eens is. Het voorgestelde be stuursapparaat zal bestaan uit een kabinet en een Eerste en een TNvee- de Kamer. Het zal veel grotere be voegdheden hebben dan de huidige Duitse economische raad voor de Ejigelse en Amerikaanse zone, maar het zal a-nolitiek moeten zijn. m.a.w. deze hervorming beoogt gen „West-Duitse staat". Franse officiële personen hebben Donderdag hun bezorgdheid tot uit drukking gebracht over de voorge stelde nieuwe economische vorm voor de Anglo-Amerikaanse zone's in Duitsland en de vrees geuit dat de eventuele politieke organisatie van de Westelijke zone's zonder in stemming van Frankrnk zou kun nen plaats vinden. Bid a uit is bezig, een nota op te stellen aan Londen en Washington. Activiteit der Republiek Weer een rechtszitting in de openlucht Vijandige kreten klonken aan de grens bij Glanerbrug in de om geving van Enschede waar een groot publiek aanwezig was bij een openlucht-rechtszitting in de stro mende regen. Tussen de grenspa len stond de oud-S.S.-er Voerman, die als getuige moest worden ge hoord, doch door de Britse bezet- tmgsautoriteiten in Duitsland wordt gevangen gehouden. In Sep tember diende de zaak al op de zelfde plaats, en bij de voortge zette behandeling herriep Voerman zon verklaringen, met als reden: „Ik kan mij het niet zo goed meer herinneren." Het ging om de volgende, duis tere zaak. Een Nederlander zou in Mei 1947 een Duitse grenswacht cn Voerman met een revolver heb ben gedreigd en de eerste ernstig hebben verwond. De dader ont kende, doch de proc.-gen, achtte het schieten bewezen. Hij eiste op nieuw zes jaar gevangenisstraf. Doel: besprekingen over vorming van Verenigde Staten van Indonesië De regering van dc Indonesische Republiek heeft Anak Agocng Gde Agoeng, de minister-president van Oost-Indonesië, uitgenodigd naar Djogjakarta om besprekingen te voeren over de vorming van dc Verenigde Staten \an Indonesië. Anak Agoeng behoort tot de vertegenwoordigers van de niet- Republikeinse, onder Nederlands gezag staande gebieden, die Zondag j.l, Nederland gevraagd hebben, onmiddellijk te begin nen met de vorming van een federale interimregering, en die ook de Republiek hebben uitgenodigd, tot deze „Verenigde Staten van Indonesië"' toe te treden. T T ET zal voor de liefhebbers van klassieke dans een aangename tijding zijn, dat Kirsten en Borge Ralov, klassieke dansers, sterren van de Koninklijke Opera te Ko penhagen, naar Nederland komen. Zij zullen 'o.a. op 20 Januari in de Stadsschouwburg te Rotterdam een dansavond geven met een interes sant klassiek repertoire. „L'Apres midi d'un Faune" van Debussy, in de choreographie van Nijinsky en „Chopiniana", in de choreographie van Fokin, vormen daarvan de hoofdnummers. De muzikale bege leiding is ïn handen van de Deense concertpianist Ole Willumsen. Premier Sjarifoeddin is per vliegtuig naar Singapore vertrok ken om daar besprekingen te voe ren met Soetan Sjahrir. Op de te rugreis naar Djogja, Zaterdag, zal Sjarifoeddin Sumatra aandoen waar hij te Paken Baroe contact zal opnemen met Mohammed Hat- ti, dc vjcepresident der Republiek. Ass. Press citeert een betrouwbare bron volgens welke zowel Sjahrir aJs Hatta mee terug zouden vliegen naar Djugja, maar de Nederlanders hebben geweigerd, het toestel een tussenlanding te laten maken in Batavia zodat het van het weer en de benzine zal afhangen of men de reis rechtstreeks kan maken. Beroep op'regering Het dagelijks bestuur van de „progressieve concentratie" in Ba tavia, waarin o.a. prof. dr. R. F. Beer ling en dr. J. A. Verdoorn zit ting hebben, heeft Zaterdag een verklaring uitgegeven waarin zij grote bezorgdheid uitspreekt over het beleid van de Nederlandse re gering, die in de politiek die haar clwong tot de actie van 21 Juli vol hardt en deze zelfs in verscherpte vorm voortzet. De. verklaring zegt dat de herhaaldelijk uitgesproken bereidheid tot handhaving van het program van Linggadjati alle waarde verliest door de geleidelijke terugdringing der Republiek. Voorts staart deze politiek zich blind op de verschijnselen aan de oppervlakte zonder te zien dat dit leidt tot een onherstelbare breuk tussen Nederland en Indonesië. In plaats van aansluiting te zoeken bij het ware vrijheidsstreven, werkt men samen met feodale krachten. Op de regering wordt een beroep gedaan, zich te bezinnen omtrent de noodzakelijkheid van een poli tiek, waarbij aan de Republiek In donesia een plaats wordt inge ruimd die in overeenstemming is met haar geldende positie als voor- WOEDT BATAVIA ONGEDULDIG? De Nede-landse delegatie heeft, naar uit betrouwbare bron wordt vernome aan dc commissie van goede diensten medegedeeld, dat Nederland zich het recht tot vrij heid van handelen in Indonesië voorbehoudt, tenzij er zeer binnen kort een overeenkomst tot tiet sta ken van het vuren met dc Indone sische Republiek wordt getroffen, meldt A.F. De commissie der Verenigde Na lies voerde inmiddels de gehele da; aan boord van de Renville bespre kingen met Amir Sjarifoeddin en de republikeinse delegatie die Woensdag uit Djokjakarta is te ruggekeerd. Simon Sanches, oud-Utrechts Surinaams rcvolutionnair, zal op 26 Januari in Paramaribo terecht staan. naamste draagster van de natio nale aspiraties der naar staatkun dige vrijheid strevende voIkeren.Sl. ke andere oplossing kan misschien een kortstondig schijnsucces ople veren, maar zal op de duur leiden tot voortduren der chaos, tot grote schade van zowel Indonesië als Nederland. Russisch schip Dwina nog steeds in nood Het Russische schip „Dwina" dat aan. de Noordoostkust van Japan in nood verkeert, had Donderdag een veel gunstiger positie. Er zjjn 780 personen aan boord en het plan was, het schip met ziin opva renden naar een veilige haven te slepen. Tengevolge van de hoge zeeën konden de voor hulp uitge varen schepen echter de „Dwina" niet bereiken, zodat de schepelin gen de nacht in onzekerheid moes ten doorbrengen, Amerikaanse vliegtuigen cirkelen voortdurend boven het vaartuig. Men neemt aan dat het schip nog te redden is. als men er in slaagt een sleepkabel aan. boord te kringen. dc men, dat de kapitein er in was geslaagd vrij te komen en uit de kust te stomen. De reddingsboot „Arthur" wachtte in de Scheve- ningse haven onder volle stoom, doch hoewel de situatie enkele malen crltiek werd geacht hoef de gelukkig niet in te grijpen. De naam van het schip is nog niet be kend, eerst dacht men aan de „Os- lade", later aan de „Orpheus". In een telefonisch onderhoud erklaarde de kapitein van dit schip, dat hij in geen geval in moeilijkheden had verkeerd. Op t kantje aE Nog spannender uren beleef den de mannen van de UK 172 „De Jonge Klaas", een vissers boot, die zwaar gehavend, in Hoek van Holland binnenliep, dank zij de morele steun, die de aanwezigheid van de red dingsboot „President Wiersma" bood. Niettemin, de schipper klaarde het, zij het dan ook „op 1t kantje af". Met grote snelheid schuurde de notedop vlak langs de massieve Zuider-^ pier. „Ik ben toch al dertig jaar schip per en ik heb al enige schipbreu ken meegemaakt, maar nu dacht iïe toch werkelijk, dat mijn laatste reis gekomen was", vertelde de kleine, ruige IJmuidenaar, A. Visser, .die met de „Jonge Klaas", een zeil- en motorbotter, urenlang voor het gat van de haven van Hoek van Hol land bad gezwalkt in een zwiepen de branding. "Woensdagmiddag om één uur was hij uit IJmuiden vertrokken om te gaan vissen in het kanaal. Er scheen geen vuiltje aan de lucht te zijn, maar voor Walcheren begon het lieve leven. In het holst van de nacht voer de schipper terug. De storm blies een van zijn zeilen weg en voor de Hoek een tweede. Schipper Visser had nog maar* één hoop: de Nieuwe Wbterweg binnenvaren, de tocht naar IJmui den zou dollemanswerk zijn. Het scheepje van nauwelijks 42 voet werd heen en weer gesmeten op de golven, sloeg bijna te pletter tegen een pier, maar met de moed der wanhoop gooide de bemanning zich op het roer, laveerde enslaag de er in behouden binnen te lopen. En „moeder de vrouw" kreeg een telegram: „Alles welf". In verband met het ruwe weer was de loodsdienst voor de Nieuwe Waterweg gestaakt. Desondanks voer de „Blommersdyk" op eigen kracht uit. Nog later bereikte ons het be richt, dat het Belgische tankschip „Belgian Guif" machineschade had opgelopen blf het Sloe. Sleepboten voeren ter assistentie uit. Tenslotte voer de reddingboot „M. C. Blan- kenslem" uit op het sein, dat het jacht „De Patron" zich ixi nood be vond. Het is dc haven van Zeebruff- ge binnengesleept. Op 't nippertje! Op een terrein te 's Hertogen-1 bosch. waar dagelijks militairen oefeningen houden, waar honder den kinderen spelen, waar duizen den mensen hebben gekeken naar vuurwerk, midden op dat terrein lag een scherp gestelde landmijn.... Het oorlogssouvcmr tverd ont dekt door enkele arbeiders. Een van hen stiet er bijna met de spade op. Scheltinga-Van Steenis weer afgebroken In het Hoogoven Schaaktournool eindigde de afgebroken partij Cort- leverKramer in remise terwijl de party van ScheltingaVan Stcenis voor de tweede maai werd afgebro ken. Voor de 6e ronde werden ge speeld: HennebcrkeO'Kelly de Gal way 10. De partijen: Van Stee nisKramer, WoodCortlever, Prins Van Scheltinga en Rcssolimo— Kotinauer werden afgebroken. Voor de tweede ronde van de dames-zes kamp werden gespeeld: mevr. Van Schaik—mevr. Van Aalst 01: mevr, Klijn—mevr Van der Veen afgebro ken: mevr. Roodzantmevr, Peening afgebroken. Ds. Wesseldijk praeses Gen, Synode De generale synode der o Neder landse Hervormde Kerk heeft in de vacature, ontstaan door het af treden van ds. W. A. Zeydner ts Rotterdam tot praeses gekozen ds, H. J. F. Wesseldijk te Eindhoven, Weerbericht DEPRESSIE OP KOMST We e rs ver wachtüig. geldig van Vrij dagavond tot Za terdagavond. Meest zwaar be- I wolkt met nu en dan regen, voorna melijk ln het mid den en Noorden van het land plaat selijk overgaand ln sneeuw bij daling van temperatuur ongeveer tot het vriespunt Weer toe nemende wind, aanvankelijk uit rich tingen tassen Zuid en Oost, later draaiend naar noordelijke richtingen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1