Nederlands aandeel verhoogd tot 659 millioen HET ROTTERDAMSCH PARCDL1 Meuwe Joodse staat zal neutraal zijn Ainir Sjarifoeddin c.s. naar Djogja vertrokken Russen willen wijziging in status van Berlijn Belgische dag in Rotterdam Engeland krijgt ruim 0.7 milliard' minder dan gevraagd was Mijnramp, scheeps- en vHègtuigongelukfeen Weerbericht ZACHIS V™1 „IJzeren'Poort" wordt eleckische centrale Nieuwe Arabische aanvallen Het was Stalin niet, zegt prof. Berven Inlijving van stadssector bij Sovjetzone als tegenzet Minister-president Spaak verwelkomd op het stadhuis Versterking van de vriendschapsbanden De vermiste taxi 0OaJÜ-Dcoytetf* Motorrijder door tram overreden en gedood 's Werelds goedkoopste auto kost f 1600 Dodelijk ongeval te Nwnansdorp Eduard van Beinum MAAR MET EEN LEGER VAN TIENDUIZEND MAN Maandag 12 Januari 1948 Red. en Adra. Lange Haven 141. Schiedam Tel 6930*. Abonn.prljat per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER ücHtsle jaargang, No. 9 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 390644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vriès Hoofdredacteur: Th. Ramaker Europees herstelplan drastisch verlaagd, maar Nederlands aandeel.in het Marshall-plan s voor de eerste vijftien maanden verhoogd van bijna 630 millioen tot 659 mil lioen dollar. Deze wijziging is gedeeltelijk aangebracht in ver band met de kosten die het Nederlands-Indonesische geschil met zich meebrengt. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken heeft het Europees herstelprogramma herzien, nadat op grond van de ver kregen cijfers nauwkeuriger schattingen waren gemaakt, en nadat men zich had. gerealiseerd dat er niet'voldoende, goederen zouden zijn om aan de Europese behoeften, vooral wat graan betreft, te. voldoen. Voor een aantal landen werd het bedrag van de-hulpverlening aanzienlijk verlaagd. Het "door Engeland gevraagde bedrag van 2.630 millioen dollar werd verlaagd tot 1,923 milHoen, de door .Frankryk gevraagde 1,888 millioen 'werden 1,090 millioen dol lar; .^est-I^tslana ging terugwon - 1,160 tot 750 millioen dollar, Italië 'van 930 tot 780 millioen,, Grieken land >*an ,510 tot 157 millioen: Zwe den van 150. tof 65 millioen, Dene marken-van 210 tot 162 millioen. Behalve voor Nederland .werd ook/ voor,'. België, Luxemburg en Noorwegen de toewijzing verhoogd. België én Luxemburg gingen samen van 320.000.000 tot 439.000.000, Noorwegen van 50.000.000 tot 76.000^000. - r A/'-f Nieuwe conferentie der 16? •,-Hehfé Alphand, het hoofd':'- .van. de economische afdeling 'van.' het Franse mmiöteVie van buitenlandse zaken, dié voor- .zitter was van de. conferentie van Parijs, is naar ..Londen' ver- trokken om besprekingen te voeren overeen tweede confe- rentie der zestien landen. Men venvacht dat de conferentie in Februarigehouden zou worden. Het plan berihdfc echter nóg in !een stadium van, voorbereiding. De uitnodiging van de corferentie zou -opnieuw uitgaan van de regeringen van. Groot-Brittannië en Frankrijk, maar tevoren zouden de overige veertien landen gëhöötd worden. -Atgamttorè-Wir meedoen Tn Buenos Aires verluidt dat de Argentijnse regering de wens te kennen heeft gegeven als markt in Een mijn-ontploffing in Frankrijk,' scheepsrampen, neergestorte vlieg tuigen, vormen de ongelukkenlijst Van het afgelopen? week-einde. Een mijn teMëtz (Noord-Frank- V rljkV is verwoest (dooreen müngas- ontploffing in een "van de' gangen. Negen mijnwerkers zijn gedood en 28 liggen me| brandwonden of gasvergiftiging in"; een ziekenhuis. Er moeten, nog/vyf man onder de grónd zijn. Men -stelt alles in het werk om hen .té mdden. Een Noors schift de „Veni", 2982 ton,-opweg van leith naar., Schot- land,' bevindt zichfin zinkende toe stand... ten westens van -de Schotse plaats Colómsey. 'Een Brits weer-. schip is,er in geslaagd de gehele be manning van 28: kóppen teredden. Een. 'Portugees schip,, de .„Colo- biaT'. 8-309 ton, ó^i weg-van Portu gees Oost-Afrika jnaar Kaapstad; maakte een gevaarlijke reis- toen aan boord brand uitbrak.: De gehele tocht, is de bemanning, in de weer geweestom het vuur in bedwang té-houden; Met tien graden slagzij kwam het in Kaapstad aan. "Waar- schünlyk-.moet -.een; gat in de romp wórden gehakt - oin - de brand te blussen.' De 780 passagiers van het Russi- sché'schip. Dwina, dat bij de Noord oostkust van Japan in nood 'ver— keerde, zijn veilig aan land.' ge- bracht.;',':- V'. v -'5' Een Italiaans vliegtuig van de luchtmacht is bij Florence neerge- stort.. De.7bemanningvan. vier per- Eonen kwam cm het leven. Een Frans vliegtuig van de lucht macht stortte brandend néér bij Pa rijs.- D eenige inzittende 'wist zich met; de parachute ..-te;' redden./ Hij. is" gewond aan hoofd en benen; Ontvoerders voorgeleid De drie mannen- die Maandag avond dé .bejaardedabakshandelaar uit Kralingen hebben ontvoerd, zijn ;;ypö*r de officier van justitie geleid. De meubelmaker P. van- D. én dezuivelhandelaar K. v.: d. W. ;.Zaterdag,de matroos H. G. B. ijCwMAhUs'O hedenochtend. -JVeersverwacütJng. gel- l'g tot Dinsdagavond: l Opnieuw - toenemende J-wind, aan de kust waar schijnlijk tijdelijk 'tót volle; statin. Meest zwaar be«bikt met, en kele tijdelijke opklarin gen en nu en dan regen ol motregen. Zacht voor - de Üjd van het Jaar. 13 Jan.: Zon op 8.44 uur. onder 1C.B3 uur .«Maan op 10.28 uur. onder 18.52 uur 13 Jan. Hoogwater te Rotterdam: le tp 5 55 uur.-2e tij 18.28 uur. waaraemlngen. (hedenmorgen 8.40 «51. 52"Wm' 7502 luchtdruk: West 4 wind. 7.7 temp.: max temp. &2 (hedenmorgen 4.25);- min. temp 5.0 (gistermorgen 8.40). - Weersgesteldheid: betrokken. het Marshall-plan te worden inge schakeld.-- De tarwe-oogst die - thans wordt binnengehaald bereikt recordcijfers. Hierdoor zou het. jmogëljjk zfc'n !dat Argentinië van alle Latijns-Amèri- Kaanse landen dé grootste 'bijdrage tot het Marshall-plan. levert, zo zegt' men in regeringskringen.' De achtergrond van de wens van Pèrons regering is echter het dol lartekort vanhet land. Argentinië kan zijn tarwe niet kwijt aan de vroegere .Europese afnemers; die geen deviezen hebben, en het kan geen fabrieksproducten in de Ver-1 enigde Staten kopen omdat het geen dollars heeft. De bouw yan een electrische cen trale aan de „IJzeren Poort" in de Donau, die In samenwerking met Roemenië en Joegoslavië zal Wor den uitgevoerd, is een van dc pun ten van het nieuwe Bulgaarse re- geringsprogram. Verder vermeldt het program: socialisatie van de bouwgrond, na tionalisatie van banken, verzeke ringsmaatschappijen, buitenlandse handel en binnenlands verkeer van de bossen. Het onderwijs zal in overeenstemming worden gebracht met de huidige vooruitstrevende ■wetenschap,-dsv-volkadoTncoratieveé* de Slavische solidariteit" en de'par ticuliere en confessionele scholen zullen worden gesloten: De poli tieke vrpheid en de vrijheid van godsdienst moeten worden gewaar- borg'd..;' V-:"';''-'-. Over een maand groot offensief op til? Britse troepen moesten Zondag opnieuw te hulp komen, toen Ara bische sluipschutters hun aanvallen op Joodse nederzettingen nabij Dan aan dc Palestijns-Syrische grens hervatten.In de buitenwijken van Jeruzalem beperkte de gevechts activiteit zich tot enkele vuurge vechten op lange afstand tussen Joodse en Arabische sluipschutters. Een speciale correspondent van Keuter meldt, dat men op het hoofdkwartier van de Arabische guerilla-strijdkrachten in Palestina, dat zich ergens in dc bergen be vindt, heeft meegedeeld, dat duizen den Arabieren.zich by do guerilla- strijdkrachten hebben aangemeld en nu een intensieve training on dergaan. Over een maand zou een gedisciplineerde strydmacht tot actie gereed zjjn. Deze actie zou te vens hetsein zjjn voor groot scheepse gevechten om het bezit van Palestina. Prof. Elis Berven. dé Zweedse kankerspecialist, die de vorige week onverwacht naar Moskou werd ge roepen voor een consult, heeft mee gedeeld. dot het niet Stalin was. die hij behandeld heeft. Hij heeft advies uitgebracht over het ziektegeval van een patient, wiens .naam hij-niet'wilde noemen. Vanofficiële zijde werd in Mos kou j;verklaard,''„dat Stalin in goede' gezondheid verkeer.t. Hij is van een lange yacahtie terugggekeerd en doet als, gewoonlijk zijn zaken af. Voorstel aan Trjgve T.ie als de UNO komt In de ministerraad van 19'Janua ri zal een plan worden besproken dat beoogt aan de heer Trygve Lie bij zijn 'oezoek- aan Den Haag op 22 Januari de mogelijkheden voor te leggen, welke cr hier tc lande zjjn voor een ontvangst van de Al gemene; .Vergadering éan de Vcr- .^nigdè'-kNatieo, welke dit,; jaar in- Europa-Wordt gehouden. Het gemeentebestuur van Den Haag heeft te kennen gegeven gaarne als gastvrouw te willen op treden wanneer de zittingen in Den Haag zouden worden .gehouden, Prinses Ann.t van Bourbon-Par ma is met haar moeder uit Kopenhagen naar Lausanne vertrokken om zich bij ex*konir.g Michael te voegen, maar dat is dan ook het enige concrete nieuws dat er over de officieuze ver- loving (e weten te komen is. Majoor Vergotti, de adjudant van de verdre ven koning, zei, dat een romantische geschiedenis" onmiddellijk na het al treden ongunstige zou zijn. omdat hierdoor de communisten argumenten in handen zouden worden gegeven voor hun propaganda-camp&gnc, die be oogt aan^tc tonen, dat Michael alleen maar is- afgetreden om van dc last af te zijn en zich te gaan amuseren. De ex-koning schijnt echter nog steeds te hopen, eens op de Roemeense troon te zullen terugkeren. Amir Sjarifoeddin., de republikeinse eerste minister, Is Zondag met Sjahrir en Mohammed Hatta per vliegtuig uit Batavia naar Djokja vertrokken en gezaghebbende Neder landse kringen hebben gezegd, dat de berichten over een hervatting van de politionele actie „uit de-lucht gegrepen zijn. Üe. spanning in Duitsland neemt toe. Uit Berlijn komt het bericht, dat de Kussen het plan zouden hebben, de Sovjetsector van Berlijn in te lijven bü de Russische zone. als tegenzet tegen de Brits-Ame- rikaanse plannen óm Bizonie tegen 1 Februari een feit te doen wor den, althans .wat economisch en financieel beleid betreft. Deze „gecamoufleerde West-Duitse regering" zou het onderwerp worden vaneen belangrijke verklaring van de Russische maarschalk Sokpiófski, binnenkort af te leggen. V.".Öpj uitnodiging vanhet. .comité.rvoor Belgisch-Nederlands-; Luxemburgse samenwerking vertoeven deze week.'verscheidene vootaanstaande Belgische persoonlijkheden in qiis! land. Tót hen behoort ookde minister-president,de - heer Spaak. Onze stad heeft de eergehad het gezelschap in ons land te. mógen ver welkomen. "y':- „'Y •- rV-.Y',Y.' Omstreeks het middaguur'verza melde een grote groep Belgen zich in de trouwzaal eerste klas van het Stadhuis en nadat korte tijd daar na ook minister-president Spaak ten stadhuize was gearriveerd en door burgemeester Oud inzijn. werkkamerhartelijk was verwel komd, kwam het gezelschap in de burgerzaal bijeen, waar de heer Oud de gasten heeft toegesproken: Ook de Belgische ambassadeur in Nederland, de heer L. C. Nemry, was bij deze ontvangst nanwezig. Werk begroot „Wij zien iri: dit bezoek zo zei de burgemeester een bekro ning-van het werk, dat twee', ge meenten - in België en Nederland reeds, sedert -het einde van de oorlog met kracht ter hand hebben genomen: het versterken van de vriendschapsbanden tussen Ant werpen en- Rotterdam. Wanneer men het in'het interna tionale verkeer over België en Ne derland heeft, spreekt men van Brussél en Den Haag, maai? wan neer wij Rotterdammers "over Bel gië.spreken zijn wij .ons ervan be wust dat'tussen de beide.règerings- steden Antwerpen en Rotterdam liggen of, inalgemene zin de Bel gische havens, en de Nederlandse. Die havens zijn in hun concur rentie zelfs wél eens een belemme ring geweest voor .een aangenaam coittact tussen België en Nederland; Thans is het gelukkig zo dat zy weten,, gemeenschappelijke belan gen: te hebben en .wanneer ér, nu,, sprake is van een diplomatiek con tact." tussen beider regeringen; over de havens, dan ligt. daaraan de ge dachte den grondslag om gemeen schappelijk anderen te overtuigen van de natuurlijke plaats die deze havens in de Wcst-Europese eco nomie hebben in te nenen. De burgemeester gaf uiting aan zijn erkentelijkheid, dat de heer Spaak door zijn komst te Rotter dam een regeringsstempel heeft gegeven aan deze pogingen. In de eerste week. van Maart vertrekt de Marinlerskapel voor den touhiee naar IhdonesiS. Minister Spaak In Maart socialistische „Marsliall-cönferentie" De eerste bijeenkomst van. de so cialistische- contact-commissiete Londen, werd op dezelfde wijze, door de hachelijke positie der Oost-Euro- pese. parthen verlamd als de inter nationale conferentie te Antwerpen waarbij zl1 werd opgericht. De commissie heefc ten doel het contact té onderhouden tussende internationale conferentie in. Op deze eerste 1 bijeenkomst ging het. voornamelijk om organisatorische kwesties.- Belansri,jk werd de vergadering, toen het: .voorstel ter tafel kwam .om een conferentie van de West-, Europese partijen over het Mar- shall-plan- te houden. Het werd ver worpen,om het dé Oost-Europeanen niet nogmoeilijker té nïaken.;V De Britse Labour-party, heeft daaron; besloten déze conferentie' buiten decommissie om te organi seren. Zij zal worden gehouden op 21 Maart. Wannéér de Russen inderdaad het plarithebben, hun Berlijnse sec tor bij Hüri zone in te lijven* zou dit kunnenN leiden tot ontbinding van dc Berlijnse gemeenteraad cn ver wijdering van de Sovjetvertegen woordigers uit dc geallieerde Kom- mandantura van die stad. Ook de door de Russin gecontroleerde „Tagliche Rundschsu" zinspeelt op een wijziging in de. status van Ber lijn, als gevolg van de ..grove schending" van de overeenkomst van Potsdam, door de Engelsen en Amerikanen begaan door het be sluit, het_ bestuur over de beide Westelijke zones samen te voegen.' i-.r/.vi-- Critieke zitting De eerstvolgende samenkomst van de geallieerde bestuurs raad in Berlijn moet 20 Jan. plaats hebben, en met grote spanning wordt deze zitting tegemoetgezien omdat daar"aan de Russen gevraagd zal wor den, deel te nemén aan een geldsaneringsplan voor geheel Duitsland. Weigeren zij deel te nemen, dan wordt, hiermee de voorlopige verdeling van Duits land' bekrachtigd. Een Brits woordvoerder heeft echter de mogelijkheid dat de conferentie wordtuitgesteld reeds laten doorschemeren. In de .Westelijke zones is groot rumoer ontstaan door een uitlating van dr. Semler, Deze is leider' van Zoals'.wjj. Zaterdag reeds schre ven is de vermiste Rotterdamse taxi-chauffeur B. Woensdagavond met'zijn wagen door de Rijkspolitie "in Rijsbërgen (N.B.) aangehouden. B. werd daarna voorlopig in Rijs- bergen ingesloten, terwijl de auto met de 44 gesmokkelde - tapijten naar het bureau van de- Abego -in Breda werd'overgebracht. Toen de auto daar-Vrijdag in een der, stra-. ten stond werd zij-opgemerkt door een padvinder die Donderdagavond door de radio het verzoek «om in-, lichtingen over dc vermiste wagen had gehoord.- Hij had letter en nummer van de auto genoteerd en deze'kloptem met die; van de auto die hij daar'zag staan. Zo kwam het dat- de 'politie te Rotterdam eerst .Vrijdagavond op de hoogte gebracht werd van het vinden van de vermiste auto. - De familie van 'Bi:'heeft hierdoor enkele dagen m grote ongerustheid doorgebracht. Wij vragen ons af, of dit niet voor komen had kunnen worden bij wat groter oplettendheid van de Rijks politie in Rjjsbergen en de betref fende instanties in. Breda. Inmid dels wordt het onderzoek in de smokkelaffaine waarbij B.? betrok ken was, -met -kracht voortgezet. Twintig beschuldigingen tegen Van Geelkerken Van Geelkerken, plaatsvervanger van Mussert; zal voorlbpig nog "biet terecht staan, ómdat het onderzoek ih: deze zaak twee; .drie maanden' .yétgt,;Tenminste twintig zeer ,.bé-: zwarende;'punten zijn tègén de he- schuldigdë aangevoerd; o.a. het -lei derschap vande Jeugdstorm en de functie inspecteur-generaal van de Landwacht De zaak Van Geelker ken zal door het Amsterdams - Bij zonder. Gerechtshof worden behan deld.- (Ingezonden mededeling) UITGEBRACHT DOOR N.V.NE DER LAND-FILM de economische afdeling van het bizonale bestuur en. heeft gezeg' dat van de Engelse en Amerikaanse beloften met betrekking: tot dé im port in 1947 slechts tien percent Is. uitgevoerd! Als „gemene leugens" heeft, het Amerikaanse, bestuur deze; uitlatingen bestempeld, maar het is kóren op dé molen van dé commu nistische propaganda. Semler zit intussen nog steeds op zijn post, de belangrijkste1 in het economische leven van „Bizonie". De CDU, welker, leider, Jakob Kaiser, door de Russen'niet langer wordt.erkend, heef teenpogiijgge- daan, de éénheid van Duitsland alsnogté realiseren, en wj] de geal.-; liéëTdëbéStiiu^riad^in'Öërlïi zoeken, toestemming te verlenen tot-het bijeenroepen.van- een natio nale vergadering. Het. militaire Söv- jetb'éstuur heeft zich echter in deze zaak gemeld en terugtrekking: van hét gedane voorstel bevolen. H. Nijgh overleden De heer H.' Nijgh, die gedurende 37 jaren, tot 1 Januari 1941, directeur was van de ;Nieuwe Rotterdamse Courant, is te- Rotterdam overleden. Hij had- een niet gering aandeel in de ontwikkeling: van het dagblad wezen en vervulde tal van functies, o.a. die van penningmeester bij de- Nederlandse Dagbladpers, en voor zitter van de Raad van-Beheer bij het Algemeen 'Ned.-. Persbureau. De heer Nijgh was een bekend verzamelaar van schilderijen en bij expositie^ waren zijn eigendommen herhaaldelijk te zien. De begrafenis is vastgesteld op Dinsdag 13 Januari op de algemene begraafplaats Crooswijk, te 12 uur. Zaterdagmiddag omstreeks, kwart over drie is de 33-jarige wacht- meester bij de Koninklijke Mare chaussee E. A. Herwijnen uit Dub- beldam op de Mauritsweg met zijn motor tegen een tramwagen van lün 14 gebotst, hierdoor overreden en op slag gedood. Wachtmeester H. kwam uit de richting' Binnenweg toen - .hij ter hoogte van de. Johan van Olden- barneveltstraat een voor hém rij dende auto wilde inhalen. Hö zwenkte daarbij op de tramrails doch merkte een tram van. lijn 14, die uit de tegenovergestelde rich-:' ting kwam, te laat op. Hij trachtte nog uit te wijken, maar slipte, waardoor hij juist voor de nade rende tram terecht kwam. De be stuurder trachtte door krachtig remmen een aanrijding nog", te voorkomen maar het was reeds te laat. De motor .werd door de voorzijde .van de tram gegrépen en op zij geslingerd, terwijl de wacht meester ónder dé. tram geraakte en hierdoor enkele meters .werd mee gesleurd: Hij moet vrijwel op slag gedood zijn. De bestuurder van de tram treft geen schuld. Wacht meester H. was gelegerd aan de Westersingel. C.D.U.-functionarissen in Sowjet-zone vervolgd Berichten uit verschillende ste den der S^wjet-zone gewagen van' nieuwe arrestaties van plaatselijkë leiders der Christelijk-Democrati- sche Unie. Te Frankfort a.d. Oder, Branderburg, Maagdenburg, Doe- belri, Dresden én Neu S trelitz wer den door de, Russische komman- dantura functionarissen der', partij ter verantwoording groepen,; diej niet meer. zijn teruggekeerd. Van alle functionarissender partij wordt' thanseenverklaring geëist, dat zij afwijzend staan tegenover de politiek der bezetters in het Westen en het 'plan-MaTshaU^Men hermt' óai.T dat de "gearrésteérdén hebben geweigerd een dergelijke verklaring af té leggen. Dr. Baruch in New York: Een auto-fabriek in Califor nia is begonnen; met de produc tie van 's werelds goedkoopste luxe-wagen.-Zy wordt .onder de naam ,;The Toym Shopper"- (de boodschappenwagen) in de handel gebracht en kost onge veer 1600'gulden. De auto hééft een benzinever- bruik van een liter op twintig kilometer. Behalve, de assen, kogellagers, veren, bumpers een stuurstang wordt de wagen gé- heel van aUüminium. vervaar- djgd.; y Zaterdagavond is. een dronken automobilist op de Rijksstraatweg nabij de Noodbrug tussen Numans- dorp en Klaaswaal- met ;.zijii. vrachtauto op twee "fietsende meis jes ingereden, tengevolge waarvan de vijf tien jarige N. Westdijk uit Klaaswaal op slag werd jgedocd. Hét andere meisje C. N,«Wander eveSeens uit Klaaswaal werd óver de; -langs de. weg gelegentramrails geslingerd. Met gecompliceerde beenbreuken js zij naar een ïde- kenhüis te Rotterdam vervoerd. De vrachtauto kwamin zivaar be schadigde toestand naast de: nood brug in een put tot stilstand.' De chauffeur A. T. van Soest uit Klaaswaal dié geen letsèl bekwam, kon in- verband met 'zijn dr onken schap eerst Zondagmorgen door. de politie worden verhoord, doch; wist zich van het droevige ongeval; niets te herinneren. Wachtgeldregeling voor distributie-ambtenaren Dezer,dagen is-voor- ,'distributSè--' ambtenaren, zowël van het Cen traal Distributiekantoor als yan ide- Plaatselijke'Djstributiediensten en nieuwe; wachtgeldregeling; opge steld. Er wordt onderscheid ge maakt tu ssen' kostwinn ers en niet- kostwinners. De eerste categorie ambtenaren/krijgt, na het ontslóg, een uitkering gedurende1 het tyd- vak gelijk'aan een zesde - deel van hun diensttijd, maar voor ten hoogste twee jaar. De eerste twee maanden ontvangen: zij betvólle SBlaris, de ;;.twee maanden hierop volgend 'SSVprocent, en de volgendè acht maanden,; 70 proc-mt. de rest van de wachttijd krijgen zij een uitkeririg van 60 procent van hun salaris.Niet- kostwinners "krijgén .een-uitkeringgedurende ikeen twaalfde deel van hun diensttijd maar voo£ ten hoogste een jaar. ZiLóhtyangcn hurv.volle "salaris, ge- düréudê'eén maandj''de-volgende maand krijgen zij -85 procent... dan nog gedurende 4 maanden 70 pro cent en de rest 60 procent Voor beide groepen geldt als: voorwaarde dat zij tenminste drie jaar in dienst van distributiedienst zijn geweest. Deze regeling - geldt; alleen voor personen, die geen: pensioen ontvangen. Naar' aanleiding van berichten óver benoeming van Eduard van Beinum. in het. buitenland,;deelt.;'de Raad van Bestuur van de N.V. het Concertgebouw mede, dat bespre- kingen met de heer Van Beinum.. hebben geleid tot een regeling, waardoor zijn verbintenis met hét Concertgebouw ook voor hét vol- gend seizoen wordt bestendigd. Dr. Nahum Goldman, lid van -de uitvoerende raad van het Joodse Bureau, heeft in een exclusief interview meegedeeld, dat Judea dè ^voorgestelde naam vóór Joods Palestina - in een mogelijke oorlog een strikte neutraliteit in aclit zal némen» invde. trant van de politiek, van Zwitserland. Joodse juristen die eeii grondwet voor Judea voorbereiden, hebben daarbij, in een spe ciale. hèutraliteits-paragxaaf voorzien, op. hetprincipe: Vriend schap tegenover ieder, vijandschap tegenover niemand. Een leger van ten minste tienduizend man zal echter in stand wórden gehouden om weerstand te bieden' aan eventuele onder-, nemingen- van Arabierendie de verdeling van Palestina vijandig 'gezind zijn'. Het leger zal de nieuwe staat, ongeveer ,125.000 pond sterling per week'kosten. 'Judeawénst; zospoedig mogelijk lid van da; UNiO. te worden, aldus dr/ Goldman. .Het zal trachten ge hoord te worden bij een mogelijke vredesconferentie over Duitsland. De ideale man om president van de Joodse republiek te worden acht dr. Goldman de Zionistische eraan 'dr. .Cbaim Weizman. Voor do post van minister-presi dent komt David Ben Goerion het meest in aanmerking en voor de portefeuille van buitenlandse za ken de .voornaamste politieke on derhandelaarvan het Joodse Bu reau, Mosje Sjex-tok. De eerste regering van het land zal voorlopig zijn tot verkiezingen zijn gehouden voor een constitu erende Nationale Vergadering. Amerikaanse steun Dr. Goldman was in-Londen op doorreiswan Amerika naar Pales tina, waar-hij de Algeprene Zionis-: tische Vergadering zal .bijwonen. Hij deed nog de volgende mede delingen: Judea zoekt financiële steun in de Verenigde Staten: Één. delegatie voor economische en defensieve aangelegenheden, bestaande uit vijftig Ameri kaanse Joden zal in.- Februari naar Palestina vertrekken om de financiële behoeften van dë nieuwe staat te bestuderen. Ann de Amerikaanse Joden zal worden gevraagd in te tekenen op een lening van 250 millioen dol lars, waarvau 146 millioen bestemd is voor verdedigings-doeleinden. Tussen de honderd- en twee honderdduizend immigranten zul len tegen bet einde van 1950 naar Palestina worden gebracht.'Hier voor zal wellicht aan de Verenigde Staten worden gevraagd schepen te verkopen of in leen-pacht te geven. Zij die zijn ondergebracht in Europese. V.p.-kampen krijgen voorrang. Binnen Britse rijk? Judea zal waarschijnlijk de voorkeur - geven, aun .de status Ui. UHAIM WtMZMAMN. President van Judea? vane en onafhankelijke repu -j bliek. Het is echter mogelijk dat men zal besluiten binnen. het' Britse rijk te blijven., Politiek ligt er een belangrijk probleem in de verhouding tussen, het volk'.van .Judea:en het Ziahis- hie. Theoretisch! zijn dé Palestijnse. Jo dén volle dig vrij - in de vérkie-. zing van ^iun eigen parlementaire vertegenwoordigers. Maar de staat zalzeer. afhankelijk zijn van .de ficanciëla steun der Zionisten1 in de hele wereld, - eh hierin liggen potentiële moeilijkheden. De;.Joden va~ Palestiu a zijn na- 1 melijk in hoofdzaak socialistisch H' georiënteerd, integenstelling --tót velen van de voornaamste aanhan- gérs van het'Zionisme /daarbuiten. Deze verschillen zullen wel tot:uit drukking komen-als ;.een: gereorga- nlseerd Zionistisch bureau wordt gevormd. De rechten der Arabieren binnen Judea'zullen nauwgezet worden beschermd. De Joden wensen de wereld een .voorbeeld te- geven in dé behandeling van de minderheid in hun-eigen staat, zo besloot*dr. Goldman.-; - Nadruk verboden)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1