C C „DE ONZICHTBARE SPION" STADSNIEUWS Oud-gemobiliseerden kregen mr. Peek als ere-voorzitter komtlf J D.P.W.-leden speelden toneel Luidklok voor de Nieuwe Kerk is besteld Dr. J. Swart overleden Vijftien jaar v.v. Singelkwartier Paolo Smith Nieuwbouw in de Diergaarde STADSKKONIEK AGENDA Muziek tijdens het weekeinde Journalisten houden receptie GJoüÜ- d&lóvt&j/o. PAPIO-PEPARATIEDIENSLeOUZy, Jongens en meisjesia j3lbezit? Radiu-priigramma .SCHEEPVAART SCHIEDAM I En toch... Geloof ik Voetverzorging Koeriersters Baron v. Voorst tot Voorst sprak hen toe De raai van de B.K. Volksbond Was Zaterdagavond tot de laatste Plaats bezet met Oud-gemobiliseer- aen 19141918 en oud-strijders uit de laatste wereldoorlog, toen de voorzitter van de plaatselijke afde- bng van de vereniging „Het Mobi- j nsaüekruis-', res. kapitein M. P. - Heyboer, de door deze vereniging georganiseerde bijeenkomst open de. Als bijzondere gasten heette hij .aeze avond welkom de leden van het hoofdbestuur, de generaals b.d. Craemers eö Baron v. Voorst iot Voorst, kolonel Plantinga en de heer v. d. Berg. Ook was het hem een vreugde burgemeester Beek; die deze avond zou worden geïn stalleerd als ere-voorzitter, te kunnen begroeten, evenals dr. Or- mel en de heer A. de Groot, beiden res.-officieren. Over het ledental kon de heer Heïjboer zeer gunsti ge cijfers mededelen. Dit steeg "in korte tijd van 40 tot 200, dank zij vooral het onvermoeide streven van de heer de Jeu en vele ande ren. Als eerste spreker haalde Baron v. Voorst tot Voorst herinneringen op-uit de twee wereldoorlogen, zo als de Nederlandse soldaat die be leefde en wees op het gevaar van verslapping, dat ons na '14—'18 zo duur kwam te staan. Spr. vestigde Vooral de aandacht op hèt geeste lijke doel van de hond, eenheid en saamhorigheid in vaderlandslieven de geest aan te kweken. Dankbaar herdacht hfj het werk van zijn stichter, lt.-generaal van Terwisga, aan wie op deze avond een tele gram, waarin de erkentelijkheid voor diens prachtige werk werd uit gesproken, is verzonden. Nadat U.-gen. Craemer de krui zen en brevetten had uitgereikt, deelde deze nog mede, dat binnen kort de instelling van een mobüi- Baüe-krais 1939—1943 is te'ver- wachten. Aan de leden van de bond zullen deze het eerst worden, uit gereikt De aanbieding van het ere-voorzittérschap Bfj het aanbieden van het ere- voorzitterschap aan mr. J. W, Peek, De léden -van. dë^ bmntveremging „De Parallelweg" hebben: Zaterdag avond in het Volksgecoüw .genoten van het toneelspel. Als -je nog een moeder hebt dat op de planken werd gebracht door^ enkele van hun medeleden. Door de treffende ver tolking wisten de spelers met: deze •levensschets vaak de gevoelige enaar bij hun publiek te treffen. Een pluim voor hun spel komt zeker toe aan de. hoofdrolvertolkers (Ans), 1 mevr. A, Visser, mej. S, Hoek en de heren 'Si Volkman en C. Geelhoed. Ook de andere rollen waren over heb algemeen zeer goed verzorgd,. D heer G, van 't Geloof, voorzitter der vereniging, deelde in 'zijn ope ningswoord nog mede, dat detoneel- club dezer -dagen- een/gevoelig, pj het tadelyk, verlies leed door het uitvallen van een zeer verdienstelijk speler, die door een ongeluk op de fabriek voorlopig niet kan optreden. De régisseur, de heer. G. Visser, ver vulde deze avond daarom 'een dub belrol.. Na afloop van het toneel is men nog lang gezellig bijeen gebleven. Het amusementsorkest „D.P.W." zorgde voor een wijsje bij een dansje. Ook de Nieuwe Kérk in .de Gor zen zal binnenkort haarroepstem, die zij kwy tradkte toen de bezetter demeeste torenklokken vorderde voor .zijn oorlogvoering, terug krij gen. Vorige week is een nieuwe luidklok besteld bijde firma Eys- houts in Assen. De commissie van beheer heeft de aardige gedachte ge had om de gemeente-leden zelf een inschrift voor deze niéuwe klok te laten bedenken. Hiervoor is thans een prijsvraag uitgeschreven. Jaarvergadering van de K.J.V. „De Spil" Onder voorzitterschap van - haar 2e voorzitter, dë heer J- Borsten, hield de klaverjasvereciging „De Spil'' dezer dagen de jaarvergade ring. In zijn openingswoord memo reerde de heer Borsten o.a. de op richting van een Schiedamse Kla-' verjasbond en hefgeslssfide KersG concours van „De Spil", Dit. dé jaarverslagen, van de se cretaris en Penningmeester, welke onder applaus der vergadering •werden goed gekeurd, bleek de zeer: 'goéde toestand der' vereniging: De aftredende - bestuursleden H. de Jóng en J. Borsten werden bij acclamatie herkozen, zodat het be- "Stnur thans' als volgt is samenge steld: Woord, '1ste voofz.; J, Marinus, Ampêrestraat 1", secre taris; :H- dë jong,, penningmeester, J. Eorsten, 2é voorz.; W- Hoog- staad, commissaris.In de kascom- missie werden gekozen de heren A. Willemsë en S .Veldhoven. Bij de rondvraag van welke een druk gebruik werd gemaakt deel de de heer. de ,Jong mede dat, de K.V.J. „de Spil" ook het bridgen zal gaan beoefenen, hetwelk de bijval van de vergadering had. De 'voorzitter sloot de2e zeer geani meerde vergadering met de opwek king allen deel te nemen aan het Faasconcours hetwelk 10 Janu ari begint overhandigde de heer Heyboer een door leden van de scMldersvereni- g:ng „Beati" van de werf Gusto vervaardigde oorkonde, waarbij hy de wens uitsprak dat de bond In de toekomst zoveel mogelijk morele daadwerkelijke steun van haar ere voorzitter zou mogen ontvangen. Als reserve-officier toonde de burgemeester rich verheugd over het feit dat men hem voor deze ere plaats in de bond, waaruit z± mede de beste vaderlanders in het ver zet waren voortgekomen, had ge kozen. Na de rede van de burgemeester hebben de accordeon-vereniging „Kunst door Oefening" en het Ha- ka-cabaret de aanwezigen nog lang aangenaam bezig gehouden. Het slot was een gezellig bal met mu ziek van „The Rythm, Boys". Zaterdagmiddag is te zijnen huize aan de Schoolstraat zeer plot seling overleden dr J. Swart, eme ritus-predikant der Ned. Hcrv, Ge meente hier ter stede, De overledene, die gedurende 29 jaar, van 1915 tot 1944, als predi kant hier ter stede arbeidde, werd 3 Februari 1873 te Leeuwarden ge boren.- alwaar hij het gymnasium bezocht. Na studie aan de universi teit te Leiden legde hij in 1900 te Utrecht' het proponentsexamen af en deed op 4 November van datzelfde jaar zijn intrede te Letterbelt Inumatil (Gr.). Zijn voortgezette theologische studiën aan de Gro ningse hogeschool werden bekroond met de promotie tot doctor in de theologie op het proefschrift over „De Kronieken". Via de gemeente van Workum (Fr.) (19051915) kwam. dr Swart naar Schiedam.» waar hij werd be vestigd door ds G. H. Wagen aar uit Botterdam. Gedurende zijn werk zaamheid. ïn Schiedam mocht de overledene zich de waardering van velen in en buiten zijn gemeente verwerven. Het was iTaterdagavond in „De Seinpost" goed te merken dat de voetbalvereniging „Singelkwar- tiex", die dezer dagsn vijftien jaar bestond, het ook in de tweede klasse van de R.V.rf. dit seizoen naar den vle2e -gaat. Uitbundig is het derde lustrum tenminste her dacht en de optredende artisten hadden na'hét openingswoord van- de heer F. "Baan niet veel moeite om de stemming ten top te doen stijgen. Aaneengeklonken door de conferencier Kees Hofstede is er een bont afwisselend programma ten. beste gegeven, waaraan mee-, werkten run. Boelero, goochelaar- manipulator, de cabaretière Rita Lacour, Hans Iskis ais pianist, de accordeon-virtuoos "Wiby Branden burg en de clowns Willy1 en Bruno. Een gezellig bal, dat tot twee uur voortduurde, besloot deze uiterst geslaagde jubileumavond. Met enige .weemoed vertelt PüoIo Smith ons over dc heerlijke tijd. dat hij ah bat-zanger bQ verscheidene opcca-gezchchappcn werkte. Hij ver haalt van z'n opleiding bij fylaartje Offers,Louis van Tuldez en dc be kende mttzick-paedagogc mevr. "Ze- gcrs-dc Beyl om dan met een diepe zucht tot de conclusie te komen, dat het bij de opera ook geen boter likken is," eenvoudig door het feit, dat onze zangers geen kans krijgen in het bui tenland op te trgden. Doch evenals z'n collega Bruce Lq-v bleef Paolo Smith niet bij de pokken neerzitten e.n „pooide het vet een andere boeg". Zij £esfofen zich te bepalen tot het zingen van negrospirituals, liederen die toch ze ker onder de semi-klassieke muziek ge rangschikt mogen woeden. In samenwerking met dc bekende sufeur Willy van Hcmcrt heeft Paolo Smith f ondanks z'n ietwat buiten lands aandoende naam, een geboren en getogen Amsterdammereen ne gro-show samengesteld, die hij deze week vooc de Schiedammers in het Passage-theater ter. tonele brengt. En deze show is inderdaad uitste kend geslaagd, want in gedachten weef Smith het publiek gedurende hen minuten naar het rijk der negers fe 'erplaatsen, zo ademloos luistert zijn auditorium naar z'n. uitmuntend dcor Joop Walvis op het orgel begeleidde. negre-songs als Nobody knows. The hen convention en Old'man rti welke sóngs hij met „ncgcr-amcri- kaansinleidt. Paolo Smith, een „ontdekking" van de laatste tijd. maakt al heel spoedig furore, want behalve dat de V.A.R.A. enige zendtijd voor haar microfooh voor hem hééft ingeruimd, zijn nu ook besprekingen gaande met de B.B.Cin Engeland.. ROTTERDAM Toon de bestuurder van een luxe auto. Zondagavond in de Lange Nieuwstraat zjjn wagen- wilda draaien, reed hij linea recta in ds langs de weg lopende sloot. Met een kraanwa^en moest de auto weer op de rechte weg worden te ruggebracht. De schade bleek ge lukkig miniem en de bestuurder kon ongestoord zijn weg naar Rot terdam vervolgen. Omstreeks 3 uur 's middags had 'in de Nieuwe Maasstraat een RET- bus een botsing met een lantaarn paal. Volgens de verklaring van de chauffeur, die sterk in twftfel ge trokken wordt, werd dit veroor zaakt doordat een jongen voor het bereiken van de halte met een handle zat te speleh en de deur opentrok. Aangifte werd bi} de politie ge daan van diefstal van een bak met gouden ringen uit de juwelierszaak v«i V. uit de Hoogstraat. De bevolkings-aanwas in November Gedurende de maand November 1947- kwam er weer een gun stige wending in de loop van bet be volkingsaantal. Het geboorte-voor schot bedroeg: 117, terwijl het, aantal nieuw gevestigde burgers.212 was tegenover 194 vertrekkende "Schie dammers. Op het eind van de maand woonden in onze gemeente 34925 mannen en 35340 vrouwen, in totaal 70265 inwoners. Film s Passage-bioscoop: Da: 2. 7, 9,30 uur; Za. 1.45, 4.15, 7, 9.30 uur; Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.1.5: uur: De Woeste. Hoogte, Op het toneel: Paolo Smith. Monopole: Da, 2, 7, 9 uur; Za. 2, S, 7, 9 uur; Zo. 3, 5, 7, 9 uür: Paniek in het Warenhuis. distributie-agenda Dinsdag worden in het distri butiebureau Bróersvest. 95 bonkaar ten en tabaks- en/of versnaperiags- kaarten uitgereikt voor de letters Vëf tinti Vez. Ook ontvangen personen, wier tweede distributiestamkaart eindigt op het cijfer 8, 04, 14, 24, 34 o£._44 én overeenkomstig de leeftijd, (kuiv deren geboren in December 1932 tm. 1945, of in Februari. 1947), schoenenbonnen. Meebrengen twee de distributiestamkaart met inleg vel en inwisselingsbonnen 713. Het bureau is geopend van 912.30 en van 25 uur. i Diergaarde-Blijdarp zal binnen kort uitgebreid worden met zilver vossen-, stekelvarkens- en roofvo gel ver blijven. Architect- is de heer H. r>. Bakker, die de bouw van de drie verblijven heeft- gegund aan gebr. Kwaaitaal te. Rotterdam- Jubileum Kunst na de Arbeid Het bestuur van de toneelvereni ging Kunst na - Arbeid heeft Zon dagmiddag ter gelegehheid van het 65-jarig bestaan gerecipieerd in het gebouw Palace. Rondom de bestuurs tafel prijkten vele fraaie bloemstuk ken. Zeer velen hebben van de gele genheid gebruik gemaakt, het be stuur te complimenteren. Tot dé sprekersbehoorden o.a. dr D- -van Dijk en de heer D, van Krevelen. De eerste voerde het woord na mens de vereniging ter bestrijding van de tuberculose, de ander .sprak namens de NATU. De heer A- de Winkel, de regisseur der vereniging, werd tot lid van verdienste be noemd. De dag werd besloten met een feestavond die tot diep in de nacht beeft geduurd, Op het Pnil harmonisch Zaterdagmlcb dagconcert traden ditmaal twee Rotter damse vocalisten op. De mezzo-sopraan Jo Bollekamp; die kort geleden met baar liederen-recital zeer goede indrukken wist na te laten, gaf met de vertolking van de cantate Ariadne auf Naxos blijk, dat haar stem, die hoe, langer hoé meer aan diepte en warmte gaat winnen, ook voor deze kunstvorm reeds vele kwali teiten bezit Dit optreden gaf'dus alle aanleiding om de verdere ontwikkeling van de zangeres met belangstelling gade te blijven slaan. Piet Böhm zag zich voor de niet ge makkelijke taak geplaatst hetwerk ..Saul Peinst", een compositie voor bari ton en orkest vap Henk Citroen, te ver tolken, waarin de uitbeelding van de tekst, voo? een zeer groot gedeelte het orkest' is toebedeeld.'Dit heeft Citroen, afgezien van enige gemeenplaatsen in de harmoniek en melodiek met veel talent tot stand gebracht; de instrumen tatie bijvoorbeeld getuigt van vinding rijkheid en hedendaags klankbesef. De behandeling van dé zangstem echter is veelal te geforceerd- en stelt eisen aan de zanger waarvan de noodzakelijkheid compositaire beschouwd niet overtui gend is. Het strekt Böhm dus. tot eer, dat hij zijn partij met veel muzikaliteit en in vocaal opzicht op boeiende wijze wist te vertolken. Solist op het Zondagmiddagconcert in de Schouwburg was dc violist Jo luda met het concert van Mendelssohn, Afgezien van enige mijns inziens te gro te rubati in het eerste deel heeft de kunstenaar het werk met fraaie warme toon en gave techniek gespeeld. Het grote succes dat hij oogstte noopte hem tot het geven van een'toegift Beide concerten stonden onder leiding van Pièt van Me ver. Van de orkest werken die tot uitvoering kwamen moe ten om hun goede reproductie o.a. de variaties voor strijkorkest van Hendrik Andricssen, Weber's ouverture ..Obe ren" en het werk van Citroen genoemd worden. Ook de begeleidingen waren volgzaam en doorgaans gaaf van klank. In dc gehoorzaal van Ons Huis con certeerden de harpiste Rachel Mengel berg en de pianiste Willy Fens. Zij hadden voor dit concert een program ma samengesteld, dat zeer intéressant kan worden genoemd én waarvan de uitvoeringvaan zeer hoge eiaén voldeed. Willy Fens, wier spel wel zeer aan diepte en uitbeeldingskracht heeft ge wonnen, speelde, mede hiertoe in staat gesteld door een groot technisch kun nen. werken van Beethoven, Debussy en Prokofieff: composities dus-van uit eenlopende stijl, die echter alle een boeiende en van zeer veel muzikaal be grip gecuigende vertolking genoten. Ook Rachel Mengelberg toonde zich een voortreffelijk musicienne, die be halve over een gedégen techniek tevens over 'n grote artisticiteit beschikt Naast enige werken, o.a. een fraai gecómpo- neerde Impromptu voor haip-sólo van. Fauré, speelde zij met de pianiste Hcnri Zagwijn's „Mystère". Deze zelden voorkomende combinatie voor harp en piano bleek in hoge mate- te. voldoen, temeer.-daar Zagwijn in sijn compositie op zeer persoonlijke wijze zónder enige excessivïteit de hem ten dienste staande klankmogelijkheden op boeiende wijze heeft weten te benutten. Herman van Bom. EVA BONHBUR DOOR HET VOLKSTONEEL In alle'bladen heeft gestaan: „Eva Bonbeur" door het Rotterdams To neel". Het blijft echter zoals het Rott, Parool in zijn bericht aankon-. digde",,Eva Bonheur" door het Ne derlands Volkstoneel" op Donder dag 15 Januari a.s. Het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond heeft aan Joh. Bordewijk—Soepman opdracht.ge geven. voor het componeren van een werk voor mannenkoor, uit te voeren bij gelegenheid van het jiö- jarig regeringsjubileum van de Koningin. (Ingezonden medsdeling'. Ter gelegenheid van haar halve eeuwfeest heeft de Rotterdamse Journalistenvereniging Zaterdag middag in het Parkhotel een druk bezochte receptie gehouden. Talrij ke bekende persoonlijkbeden uit het Rotterdamse maatschappelijke leven, vertegenwoordigers van het gemeentebestuur en uit handels- en haverikringen hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt het bestuur van de jubilerende vereni ging hun gelukwensen aan te bie- den. Namens de burgemeester, dieuit- stedig was, sprak het hoofd van het bureau vóórlichting en publici teit de heer J. Nieuwenhuis, vrien delijke woorden. Voorts werd nog gesproken door de heren H. M. C. A. Staal, hooM-coiïunissari.s van politie mr. M. Rooyt voorzitter van de Ned. Journalistenkring, H. A. M.. Meer urn Terwogt voorzitter van de Rotterdamse Sportpers en door vertegenwoordigers van de zuster organisaties in Amsterdam en Den Haag. De aanwezigheid van de wet houders H. E. van den Brule, J. .Meertens, A. J. van der Vlerk en L. tV. Schmidt,,bracht duidelijk, tot uitdrukking de goede - en prettige "samenwerking tussen het gemeen tebestuur en de Rotterdamse jour nalisten. Onder de aanwezigen werden verder nog opgemerkt de gemeen te-secretaris mr. M. Sme ding, luitenant-kolonel P. J. van Gijn, commandant van het depót Rotterdam van de mariniers, L. Hanekropt, voorzitter van' de Ka tholieke Nederlandse Journalisten kring, mr, A. C. W. Beerman, voor zitter van de stichting „Havenbe- langén" en J, van Leeuwen, ha venmeester van Rotterdam. Er waren vele bloemstukken en er Tyas de gehele middag een allerge noeglijkste stemming. Zaterdag 24 Januari zal het. 50- jarig bestaan met een feestmaaltijd in het Beursrestaurant worden ge vierd. Aan 't licht gekomen dieverij Een fotohandelaar werd vorige week opgebeld door architect J. J., die hem een fototoestel, merk „Susch" te koop aanbood.^De han- delaax' vertrouwde het niet en ver zocht hem. in de middag bij. hem te komen. Deze zelfde fotohandelaar had in Amerika een aantal toestel len van ditzelfde merk besteld ge had, maar toen hij er naar infor meerde bleken zij na aankomst'te Rotterdam verdwenen te. zijn. Toen de architect in de middag kwam .werd hij' gearresteerd, daar het te koop aangebodene een van de gestolen fototoestellen bleek te", zijn. Ook zijn schoonvader werd aan- gehóüdjeiLr^'\'i'v,''"*C:7v In 'een andere fotowinkel gebeur de iets'dergelijks. Hier was-het "de havenarbeider W; van L.,- die' gear resteerd werd. Nog zeven personen, bij deze affaire betrokken, zijn-aan gehouden.' Van de dertien toestellen, zijn er drie terecht. De politie zet het onderzoek voort (Ingezonden mededeling) UIT GEBR A CHT DOOR N.V. NEDE RL A ND. FILM Maatregelen tegen veesniokfcel Om de veesmokkel nog meerde kop in te drukken, zo wordt uit Breda gemeld, zijn 18 speciale am bulante brigades ingesteld. Iedere brigade, bestaande uit twee 'man, is volledig gemotoriseerd. Zij pa trouilleren in het grensgebied. Ook alle toegangswegen, naar Brabant worden streng bewaakt. De wa gens, die grote rivieren passeren, worden regelmatig gecontróleerd. Tevens-is er een controle inge steld op de veemarkten bulten de grensstrook om iedere poging om vee te smokkelen naar het Zuiden in de kiem te smoren. Daarnaast is er efcn recherche-groep veesmok kel werkzaam, die belast is met het opsporen van gevallen en nauw contact met de diveres instanties onderhoudt. stukgoed Bhsworth Londen Anth. Ve der IJsefbaven stukgoed: Konlngsdlep Wismsr Maurits Dordrecht hout: Bar- da: Antwerpen Hanamereteln Johshaven stukgoed; Palma Karlshamn N.B.K. 2\vUndr«cfct traan; Melrose Abbey Hull Ver. Humberagentuur Parkftavan stukgoed; Enseigne Marie St. Germatc* Rouaan Worms Waalhaven ledig, Eli sabeth Londen James Binnenhaven ce ment;. Cocn A'dam Furness Merwehs- ven ledig; Marietje Bohmer Lubeck Bohmer Binnenhaven kali; Crete Bue nos Ayres Jfurness Maashaven graan. Drafn Thameshaven. Vinke r.d.m. ie- (ltigezonden mededeling) Tram - Prijsvraag Basse Kremlin Zij, die aan ,de bovenstaande prijs vraag, voorkomende in dé adver tentiekolommen, willen deelnemen, vinden in de eerstkomende dagen de reclame-tram op het traject: Honingerdük—Oostzee dyk- Oostmolenwerf en Oosterkade repareert shel e alle fabrikaten radiotoestellen Ie Middeliandstreat 72 - Rotterdam - Tel. 30340 -31233 Plannen van „de Schelde" voor een groot vast dok? De Koninklijke Maatschappij „De Schelde" te Vlissingen overweegt ernstig de bouw van een nieüvr vast dok in Vlissirigen, dat door zijn af metingen, een lengte van 260 meter bij een breedte van 30 meter, tot hét grootste van óns land zal be horen en. in staat zal zijn om een schip als b.v. de „Willem Ruys" op te nemen. Voor de plaats heeft men Het oog laten vallen op het z.g. ei- tand, waarvan de bebouwing vrij wel geheel tengevolge van de oor log is verdwenen. Het A.N.P. zegt, van welinge lichte ztfde te vernemen dat tus sen de Koninklijke maatschappif de Schelde" en de regering, over leg gaande is omtrent dé houw van het nieuwe dok. Hoewel de direc teur van „De Schelde" naar aanlei ding hiervan heeft medegedeeld, dat deze geruchten elke grond missen, handhaaft hét 'A.N.P. zijn bericht, - Ingezonden mededeling) rHeb je het eerste nummer van de Ketelbinldekrant Vandaag over een week verschijnt het tweede nummer De KETELBINKIEKRANT, een echt Nederlands Jeugdblad- Slechts f 0.16 u"iA,?//SAG 12 JTNUAEI 194S HILVERSUM I:. 19.00 Nws; 10,15 Onder de leeslamp; 19.30 Actueel geluid; 19.45 Regeringsuitz.; 20.00 Nieuws; 20.15 Liederen: 21.10 Wat zegt een familienaam; 21.30 Swee- linck-kwartet; 22.00 Cursus orgel spel; 22.30 Nieuws; 22.45 Avond- overdenking"; 23-00 Gesare trio; 23.35 24.00 Lichte avondklanken. HILVERSUM II: 19.00 Jan Campert herdenking; 19.20 Debussy-prograra- ma; 19.45 Musetteklanken; 20.00 Nieuws; 20.05 Dingen van de dag" 20.15 Regenboog-cabaret; 20.45 Radio debat; 21.05 The Ramblarsj ,21.35 Londens Palladium orkest; 21.45 Rusland en wij; 22.00 Meester Trio; 22.30 Benelux uitzending; 23.00 Nws- 23.1524.00 Lichte avondklanken. DINSDAG 13 JANUARI 1948 HILVERSUM I: 7.00 Nieuws; 7.15 Ochtandgymn.; 7.45 Gr.muz.; 8.00 Nieuws; 8.15 Pluk de dag; 9.00 Licht baken 9.30 Ochtendconcert; 10.00 Wie komt er in mijn hokje; 10.15 Opera favorieten; 10.4(1 Bézoek ï- d. avond* 10.55 Lichte Eng/ orkestwerken; 11.30 Als de ziele luistert; 11.40 Strijk kwartet; 12.03 Zang en piano; 12.30 Weeroverzleht; 12.33 Dansmuziek- 12.55 Zonnewijzer; 13.00'Nws; 13.15, Welk bock? 13.20 Harmonie-orkest; 13.50 Gr. muziek; 14.09 De Merels; 14.30 Onder ons; *15.00 Pianokwartet; 15.30 Ph. orkest; 15.45 Zang; 16;00 DeDe zonnebloem; 17.00, Na school tijd; 17.15 Ncd. Kamerkoor; 17.45 P.egeringsuitz,■•18.00 'Pianospel;18,20 Sport; 1B.30 Regeringsuitzending. HILVERSUM: XI: - 7.0d Nws; ?ll5- Gr.'muziek; 7.50 Dagopening; Nws; fl.15 Aubade'; 3.44 Gr.muz.; 9.13 Morgenwijding 9.30 Waterstanden; 9.35 Arbeidsvitaminen; 10.30 Van vrouw tot. vrouw; j.0,35 .Musette klanken;. 10.50 Kleutertje luister^ 11,— Droomsymboliek, (in); - 11.30 Orgelconcert; 12,05 Albert Sandler; 12.30 W eer praat j e: 12.33 Ons pl atte- land; 12.43 Le piano romantique; 13.— Nws; 13.15 Het. tournee orkest; 13-45 Orgel; 14.Met naald én schaar; 14.30. Kleurcontrasten; 15.— Nicolo -Paganini;; 16.25 Orgel; 16-40 De schoolbel; 17.— Dat kun jij ook; 17,30 Zigeunerorkest: 18.— Nws; 18.15 Tom Erich, piano; 18.30 Ver antwoordelijkheid in dézetijd (III) AANGEKOMEN SCHEPEN 10 Januari Granada Karlsharan v, d. Berg Waal haven ledig; Regin Zaandam N.B.K. Waalhaven ledl.'Jamaica Lysekil van Ommeren Merv haven stenen en stuk goed; Slask -. dynia Kuyper Dam Smeer - IJselhav: -stukgoed; Mecklen burg Harwich n^k van Holland; Glas haven Kopenhagen Van Uden Parkha ven stukgoed; Anthony -Leeuwenhoek Beira Ruys. Lekhaven stukgoed- Julia Ronneby Voia' Transport Waalhaven erts; Asturias Huil Vinke Waalhaven ledig; Manxman Harwich Hoek van Holland; Benedict Aruba Furness Vlaar- dingen olie; Fonto Zaandam Erh. en Dekkers Parkkade ledig - U Januan -Averdijk Havana H.A.L. Lekhaven stukgoed; Sofle Fredericia Muller IJsel- kade pyriet; Alexander Matrozov Gent van Uden Merweliaven ledig; Bounty Wisraar N-B.K. Dordrecht hout; Ko ningshaven Newport Mon Muller bun keren Vlaardingen; Demoeraat Londen V.AJVT. Merwehaven stukgoed; 'Empire Wansbeck Harwich Hoek van Holland; Oranje Nassau Harwich Hoek van Hol land;'Export Londen Muller Jobskade 627. Baantjeswangen begonnen dadelijk te glimmen,toen zijn tante het over .koude panne koeken had. Ik vond het wel jammer dat de be roemde hardloper :ziekv was en. wij hem nu niet te zien-zouden krijgen, maar ik ging.toch maar mee achter Daantjes tante aan naar de keuken. Daan-' tje zakte neer óp een stoel en begon onmiddellijk te eten met eén gezicht óf h(j een jaar-lang niets geproefd had. Daantjes tante ging 'weer verder met dé schoonmaak en ik verveelde me eén beetje in die vreemde keuken, want trek om mee te eten had ik toevallig-njet. „K-Ketelbinkie'>, knorde Daan, „ze zijn lekker,,.:., mmm....... je mag ook wel een halve.„Dank je", zei ik, „maar wat is dat voor een lawaai in de gang. Het lijkt wel of er Iemand met een theeservies aan het kegelen is". Daan haalde zijn schouders opén. ik ging zelf. maar eens kfjken Het was misschien wél een beetje brutaal van me om zo door een vreemd huis te'gaan. wande len, maar ik was op dïe-lejsftgd nègal een nieuws gierig soort jongèn, en wist graag, alles. Tk had nauwelijks een paar passen lh de gang gedaan of ik moest me vliegensvlug bukken'voor een aan suizend projectiel. „Dekken", bromde ik, „wat.'is dit yoor een schlettérfein en wat een vreémde .projectielen. Kijk, dat is een pantoffel,...en.. hola...... een tandenborstel...... een schoen...... Die rommel 'komt uit dé slaapkamer en daar ligt Iemand te schreeuwen". Ik schuifelde voorzichtig langs de muur, trok de deur een beetje verder dicht en stak mijn hoofd om de hoek. In het béd in de slaapkamer lag een heer met een opgewon den, rood hoofd. „Ken ramp", schreeuwde hy, „een schandaal! Een hardloper met een dikke voet. Bah, ik hen niets waard, ik, de beroemde hardloper, lig als een zuigeling in mijn wieg bahl" Hoek van Holland City of*"Cork Du blin Hudig Veder Merwehaven vee. IZ Januari. Sonnavind Calcutta Cornelder IJsël- haven stukgoed; - Rijnstroom. A'dam Rott. scheepsagentuur Waalhaven ledig: Empire Parkeston Harwich Hoek van Holland, Vertrokken schepen 10 Januari Ganges slbt., Antwerpen; KJoveren, Fredericia;. Amsteletxaom, Plymouth; Naórdam, New York: Agiena, Hamburg; Vard, Cristianssand; Olivian Coast, Newcastle; Veenenburgh, Mlddlesbro: Rabenhaupt. Dublin; Hada, Kopenha gen;. Jacob Cats, Hampton Roads:ïfe- ién Lykes, Galveston; Stentor slbt.. Bergen; Attleboro Victory, New York: Corncrake; Londen; Ossendrecht, Sfax; Heerengracht, Helsinki; Anne Reed, Qslo^Isweli, Goole:Templar. Stavan- ger; Durward, Leith; Oranjepolder. Londen; Aristarchos, Hampton. Roads; June, Hamburg; Rapid, Klngslynn; Al- chiba, Rio de Janeiro via Antwerpen; Granada. A'da'm; Sheringham, Harwich:' Empire Parkeston. Harwich; Arnhem, Harwich 11 Januari - Skaraborg, Stockholm; Manxman, Harwich; Saginaw Victory, New York: Golden State, Hampton' Roads: Epta- nlssos, Hampton Roads; Ivan. Vieby; Irene S. Emblricos, Cardiff; Pletro B., TakoradI- Koningshaven, Stockholm; Topa To'pa. New York; Mecklenburg, Harwich; Dar.holm, Bremen. Empire Wansbeck. Harwich. IZ Januari Uni S.. Cardiff: Biarritz, Harwich; Suffolk Brook. Londen. Loodsddenst -Zaterdagmorgen 11.85 u. hervat. Wind Z.O.r matige bries, matfge zee, dikke.lucht. SCHEEPSBE WEGINGEN Averdflk. 11 van Havana tfi K'dam; Arak 8 van Gdyn';' n. Halmstad; Ac tios 3 van Par te -Halden; Aldabl 12 Buenos Ayres te R'daro verw.; Al- waki ,12 van Buenos Ayres te R'dam. venv.; ..-Anthony Leeuwenhoek 10 van- Beira te. H'dam; Alchiba van "R'osm n. Rio de Janeiro 11 te Antwerpen; Anne- gicna 9 te Blythj Agafnemnon 7 van "ritudad n, Calymont. Bestevapr 8 van Londen te Delfzijl; BUjdendijk 0/van New York nJ Ant werpen en H'dam; Bree-heUc 9 van Oporto n Lissabon; Brede uitgaand 9 te La Orchilla; BUI 8. 9 van Port Tal bot n. Shorehatn; Bengkalls 9 te COos- bay'. Clio 8 van Maracaibo n. 'Curacao. Deo Duce 9 van Kopenhagen naar A'dam. Express 9 te Aberdeen; Euryadès 8 m Batavia n. Macassar; Flevo 7 van Guayaquil;». Manto. Gliiea; 9 van Bordeaux n. Kbnato^; Ganges'slbt, 11 .van. Maassluis te Ant- werpen; Gordias 6 te Houston- Gaaster- kcrk 12. van-.^ntwerpen te:R!dam. Hestia 10 van Aruba n. Punta Car- don;. Hast ni 8 te Charlestown. Jacob Cats 19 van ft'dam n. Hampton Roads. - - Koningshaven 11 vanVlaardingep. a, •Stockholm. ''—Luna 4 to" ''Cur-avatvt..-LawaJc 6 -t*: Seattle; Lemsterkerk uitg. 10 van Aden; Lieve Vrouwekerk lag jLÓ' ic Bahrein geankerd; Lutterkerk was 10 nog te Kohramshar; Leuvchavcn pass. 9 Vlis- Eingen. n,Kopenhagen. Mercurius van Nynaeshamn naar Norrkoping: Magriclha 9 van Hull te .Antwerpen. Noordatn lO-'.van R'daxh n. New York; Nijenbtirgh .9 te MiddelfahrtNezo ID van Norrkoping te A'dam; Nassau 8 v. I1O--U0 n. Morotai.'-. Olsev.V - Antwerpen- n. Parijs pass, fl Vlissingen; Oranjefonteiii 11 van Kaap stad te A'damQsséndrecht ID van Rot»- terdam n. Sfax; Oranjepolder. 11 van. R'dam tc Londen: Oud Beyeriand '8 v. Aberdeen n. Londen Plato 9 te SarranqulllaPoelau Laut 10 te Batavia; Perna 2 van Laa Piedras n. -PernlS; Pri>'pbemus 9 van Batavia te Ltverpool: Paula 0 vsn Penang n. Pladjbc; Prlrna 9 van Avonmouth naar Ipswich; Palma 11 van Karlshamn te Zwljndrccht; Phoenix 9 van Kjeremin- de te Antwerpen; Prins- Remhard (coaster) 0 vsn Blzcrta n. Carthagena. Hossum thuis 9 te Paramaribo; Rolf 10 van Rouann te Antwerpen; Ruys n. Singapore 9 -o^ 300 mijl'Wcst van Mau ritius; Rapid 12 Vardam te Kir.gslynn. Sander.burgh 3 van Cacablanca naar Duinkerken-, Samaria 10 te Kor.akry; Streefkerk uitg. pass. 11 Aden n. Bom bay;, Salawatl was 8 te Buencs Ayres. Teiamon 10 var. Curacao n. Mobile; Triton 10 van Puerto Cabello n. La- guayra; Trotnpcnburgh 9 van Port Lyautey n Bordeaux; Trajanus 9 van Sfax n. Sunderland. VeenenburgU 11 van R'dam te Mldd lesbro. Willem Barcndsz 9 van Oslo n. He- roen. Zwarte Zee slbt. 10 van Singapore Maassluis; Zeeland (k.r.l.) 9 van New Orleans n. Newport. News. SCHEEPSBEWEG1NGBN NIEUWE WATERWEG Gedurende de afgelopen week zijn de Nieuwe Waterweg binnengekomen: 130 schepen, metende 247.29S n.r.t. (In 1947 72 schepen, metende 111.354 n.r.t.). Sedert 1 Januari 1948 riin aangekomen. 171 schepen, metende 308.078 n.r.t. (in 1948 114 schepen, metende 185.599 nx.t.). Dinsdag 33 tjn. Donderdag 15 Januari; JOHN HALL cn PETEK LOKKE Niemand hoort hem; niemand ziet hem Weekdagen: 2-7-9 uw. Cassa open .10 uur. Tóég. 14 jr. Over dit onderwerp spreekt de Zéereerw. Heer M. A. ZWART uit, Utrecht 'in. de Oud-Kath. Kerk, Dam 23, Schiedam, op DONDERDAG 15 JANUARI 1948 des avonds om 8 uur. Toegang vrij Mevr. den Held,' .pedicure, (onder medisch toezicht ge-. dipL) ;;j ':.- Nieuwstraat 7B Tel. 66789 Prettige en pijnloze behan deling volgens afspraak. Wie ruilt mooi ben. huis W. voor ben. woning Gorzen. Br. no. S 2912, bur. v. d. bl. Kost en inw. aangeboden aan bcj. heer. Wed. Wijers.- Rotterd.dijk 13B. Verloren* gouden armband. gedachtenis, gaande, van Noordvest via 't Westen n. Maaskant en terug. T.h.b.t.b. Mej. T. Treurniet, Noord- vest 65, Schiedam. PLAATS EEN KOERIERSTER

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2