Geen wedstrijd een 60-jarig jubileum w In Velsen was de geest prima DFC won verdiend met 2-0 Lager Voetbal kon wel een missen De uitverkoTenen voor de Olympische zwemtr^ining Kees Mijnders was de beste van. het veld en dat zegt voldoende Dordtse verdediging- was te sterk Neder tan d-België en Nederland-Zweden Om de Engelse Cup Hoe is de stand?. Bekercompetitie Dubbele Hollandse zege van Prins en Van Scheltinga 200Schakers bij een Nederl. ploeg voor St. Moritz Ook het korfbal vefrégënde De eerste klassers Voetbaluitslagen heöen CÓaB- Mumeyï Noord-Zuid korfbal in het Stadion Clubleiders worden ingeschakeld Tafeltennis Den Haag- - - Rotterdam Maandag 12 Januari 194£ 3 De 60ste wedstrijd, die Sparta Etaleren teem DFC meelde, b leker diet de beste van de lange reeks ontmoetingen tussen beide oude rivalen geweest en de doelwachters van DFC in het grijs verleden hebben in vele wedstrijden fegen.de Spartanen wel eena schutters van groter formaat voor hun doel gezien en gevreesd dan hun opvolger Croeneveld gisteren op Spongen. Want toen de eerste helft van de wedstrijd was verstreken had Groeneveld welgeteld één schot op doel gehad een ge vaarlijk schot weliswaar van de voet van Den Boer, dat Mi met een mooie, lange uitval onschadelijk maakte. "•Na was op het zware, gladde veld schieten niet gemakkelijk en daar bij kwam, dat de verdediging van DFC met de vasthoudende achter- spclèrs Litz en Advocaat, die hun stoere stopperspil Van. Kooten flan keerden. eigenlijk te sterk was voor de Rotterdamse aanvallers. .Tempo zat er, als steeds, wel in bij Sparta en het werd ook de gehele wed strijd door volgehouden, maar de aanvallen waren veelal zó door zichtig, dat het soms wel leek of de bal opzettelijk naar de Dordtse ver dedigers werd toegespeeld. Bij DFC ging het anders en ook wel beter. Een grote wedstrijd speelden de Dordtenaren ook niet, maar voor hun Inderdaad sterke verdediging uit öpereerde-een voor hoede van vier man, met de terug getrokken middenvoor In 't Veld Jr. als hardwerkende vexbindingsspelér erachter, die zich af en toe met vlotte combinaties door dë'verdedi ging-van Sparta heenwerkte. De Dordtse aanval was wpl gehandi- capt-door het gemis van de schutter .In 't Veld Sr„ maar ffczè verzwak king werd volkomen; opgeheven door het uitstekende spel van links buiten Mijnders. die sedert kort weer in het elftal ïfe opgenomen en Door het bestuur vaade K.N.V.B, is nog geen definitieve beslissing genomen inzake de stalen, waar de interlandwedstrijden Nederland— België eri Ne de rl and—Z wed en zul len worden gespeeld. Naar wij ver nemen is de kans echter, groot, dat NederlandBelgië waarvoor als datum 18 April is vastgesteld, te Botterdam "zal plaats-vinden, ter wijl -NederlandZweden* waarvoor als datum 9 Juni is gekozen, dan te Amsterdam zal worden georgani: seerd. Grimsby TownEverton.' '1—4; Hull City—Middlesbrough 1—3; Leicester City—Bury l0; Liver poolNottingham Forest 41; Manchester CityBarnsley 2—1; Mansfield Town—Stoke City 2—4; Millwall—Preston North End 1—2; Plymouth Hargyle—Luton Town 2—-4; Portsmouth—Brighton And Hove 41; Rothcrham United- Brentford 03; Southampton— Sunderland 1—0Stockport" County Torquay Unitëd 30; Westbrom- wich Albion'Reading 2—0; Arse nal—Bradfort 0—1; Aston Villa Manchester United 4—6; Birming ham City—Notts County 02; BlaclcpoolLeeds United 4—0.; Bournemouth—'VVolverh. Wanderers. 12; Bristol -Róvérs—Swansea Town 3—0; Burnley—Swindon. Town 02; Charlton Athletic- New Castle United 2—1; Chelsea— Barrow 5—0; Colchester United— HuddersfieldTown 1—0: Coventry City—Walsall 2—1;" Crew Alexan dra— Shef Held. United3—1; Crys tal Palace—Chester 01Derby County—Chesterfield"' 2—-Ó; Ful- ham—Doncaster' Rovers 20;. Blackburn Rovers—Wëstham 0—0; weer geheel bleek te zijn Inge speeld. Mijnders had momenten, die aan zijn beste tjjd d den herinne ren en dan stichtte hij grote ver warring in de Rotterdamse verde diging. Het was al spoedig te zien, dat DFC in deze wedstrijd de beste kansen had.. Hoewel Sparta niet minder aanviel, kwamen op 't doel van," Heil wig, doordat de aanvallen van DFC Veel gevaarlijker waren, de meeste hoekschoppen. Rechts buiten de Ridder, die overigens een goede partij speelde, nam enkele hoekschoppen slecht, maar toen, ha een half uur spélén, Mijnders een hoekschop kreeg te.nemen, deed hij dat perfect en de scherp voor doel geplaatste bal werd door In 't Vëld Jr. in het net gewerkt 01 Éven later plaatste Lïtz een bal ver maar voren, waardoor In 't Veld Jr. een onverwachte, vrije schietkans kreeg. Zijn schuiver in de hoek was voor Hellwïg. onhoud baar- (0—2). Met. deze. voor DFC verdiende voorsprongwerd van doel verwisseld. - Na de hervattingleek het, of DFC zo maar op een grote overwin ning afstevende. Het doel van Heli- wig ontsnapte echter enigè malen op vrij gelukkige v/ij^e en Sparta kreeg gelegenheid, de 'aanyal over te nemen. Er kwamen hoekschop pen op het doel van DFC, een schot tegen de lat van Den Boer, maar het tegenpunt, dat de eer van Spar ta had moeten, redden, stonden Litz en zyn mannen, niet toe. Het bleef 0—\?T- v; rlcllwig dc benauwdheid. EDO Feyenoord DFC ADO DOS Storm vogels .Sparta DWS DHC Blauw Wit Excelsior 20 21— 8 19 30—11 18 26—17 13 15—17, 14 27—20: Zestig maatSpavta—-DFC, Voor de strijd tussen de twee „oudjes" begon gaf de voorzitter van DFC een wim peltje aan den Boer,"da aanvoerder van Sparta Naar wij vernemen heeft het bestuur van de KNVB besloten dit seizoen een bekercompetitie uit to schrijven, welke in grote lijnen zal gelijken op die, welke de laatste -maal werd gehóuden. De ingeschreven clubs zullen worden verdeeld over diverse groepen, welke uit ten hoogste 5 of 6 verenigingen zullen bestaan. Het is-de bedoeling, dat de num mers één en in sommige grogpen de nummers 1 en 2, zich klasse ren voor de eigenlijke bekerwed strijden, welke dan verder vol gens het afvalsysteem worden verwerkt. Met- de voorwedstriJ- den in de groepen, zullen maxi maal tfljf Zondagen zijn gemoeid en voor de eigenlijke bekeront- moétlngen acht. Men hoopt in de maand Maart in et de voorronde te kunnen beginnen, doch dit is natuurlijk afhankelijk van. de weersomstandigheden en de toe stand van de terreinen. Het is gisteren voor de clubs, die in de,competities van de afdeling Rotterdam voor de KNVB uitkomen, een verloren Zondag gewerden. Za terdagavond was reeds een deel van de wedstrijden afgelast, doch door dat het gisteren bleef regenen, werd de oogst' aan uitslagen nihil. Wat de eerste en tweede klassera betreft, is ongeveer. van het pro gramma afgewerkt; slechts enkele verenigingen zijn wat achterstallig, doch zoals de zaken er nu voor staan, zal de competitie vroegtijdig eindigen. In da drie derde-klas-afdelingen is het zo gesteld, datsommige clubs nog slechts 4, 3 ofzelfs2 ontmoe tingen resten, Doordat Babbërspol- dër eerst kort geleden in-de3de. klas C is ingedeeld, moeten deze Vlaardhigers nog 10 wedstrijden spelen en. Sportvogels ook .al laat gestart hebben nog 3 ontmoetin gen voor de boeg. In de le klas A is er ëen vinnige wedloop'om de kampioenstitel tus sen Nestoro. en Dirksland, die beide 1Ö punten bezitten, doch Nestoro heeft één wedstrijd minder gespeeld en opent derhalve de ranglijst. Dat deze 2- clubs echter niet de" enige gegadigden voor de titel zijn." kan blijken uit de volgende cijfers: r TE NAT VOOR EEN EEND Kris Krasser heeft als een poe del het water van zijn hoed ge7 schud en stapte het Kasteel binnen. Nog een beetje argwanend, omdat de telefoon 's morgens niét. had stilgestaan. Het leek precies een afvalwedstryd. Om twaalf uur war ren alleen Sparta cn Xerxes nog niet verslagen door Pluvius, doch prompt een uur later bezweken stuur van Xerxes treft in deze geen schuld. En nu terzake. Kris-kras- Nestoro'" 32 16 Dirksland 13 16 Eureka 10 14 .Belvedere 10 14 Gr. Witten "11 13 De staart vormen Activitas (12 5) en Schtebroek (11—4). In afdeling B heeft. Germinal met 21 punten.uit 12 wedstrijden de kop. gevolgd dóór Roga met 19 punten uit '41 ontmoetingen, zodat nauwe lijks gezegd kan worden, dat Ger minal vast in het zadel zit. Radio eri GVR zijnmet 2punten uit 12 wedstrijden mét geen enkele overwinning achter hun naam, da pretendenten voor de laatste plaats: Futtershoék staat er in de le klas C goed voor met 17 punten, want Soog heeft 13 punten uit een gelijk aantal wedstrijden en HWD, dat' 11 wedstrijden speelde, heeft even eens 13 punten. DESV. HWS en AVS trachten., gedrieën de gevaarlijke zone te verlaten, De van Steltjes staan er": weinig fraai voor {4 pnt. uit 10 wedstrijden). ■Ook in de 2de klas A is de strijd om het kampioenschap nog fel. Te- diro en Singelkwartier maken hier elkaar hét leven zwaar. Eerstge noemde staat nog op de brug, maar.voor hoelang? Voorwaarts sluit de. rij af met 5 punten uit .11 wedstrijden. GLZ Is in de 2e'klas B nog geen enkel punt kwijt .en heeft op TOGB, zijn felste concurrent, een voor sprong- van 5 punten. De GLZ*ers gaaii dus onbedreigd aart' het hoofd. Rood Groen zal de dagradatie-wed- .strljden 'moeten spelen; deze club is werkelijk niet'.meer .te redden. Telefoon, maakt in de 2e klas C een goede-.kans voor het spelen van promoCié-wëdstry'den' ën DCB is thans al- zeker als hekkensluiter te eindigen met geen i enkel .winstpunt 'uit 12 wedstrijden. NEC opent in de 3de klas A de ranglijst en in B gaat Hurricanes regelrecht op het kampioenschap af. Maar laat z„e bedenken: de laatste loodjes'wegén hét zwaarst. In C is het een vechten tussen Ball Boys cn SSAVR om 'de leiding en in D heeft WF nog slechts één punt nodig om de kampioensvlag te .kunnen hijsen.- -: HANDBAL HOOFDKLASSE •- Voor de hoofdklasse van het Ne derlands handbalverbond werd de Wedstrijd DES—Olympiagespeeld, die in een 7—3 ovérwinnixig:: voor DES eindigde, alle overige wed strijden werden afgekeurd. dag in Caland-West op de algeme ne vergadering ter goedkeuring zal - (Van onze Schaakredacteur) Het Hoogoven-schaabtourncoi, dat jaarlijks even na de jaarswisselïng plaats vindt, heeft voor vele schakers in en buiten ons land een aparte bekoring. Deze bekoring is wel, dat, naast dé kunst van bét schaak spelen, er een andere kunst vlijtig wordt beoefend, namelijk de kunst van het gezellig samenzijn. De organisatoren van 'het Beverwljkse schaakfestijn bepalen zich niét alleen tot het hpuden van grote nationale eu internationale,schaakwedstrijden, doch trachten, zoveel mogelijk na Iedere gespeelde ronde de deelnemers, de internationale schaakmeester en de kleine partij schuiver, byeen te houden door het organiseren van gemeenschappelijke maaltijden, het uitschrijven van ping-pong-wedstrij den en bridge-drives, het brengen van uitstekend verzorgde cabaret avonden en wat dies meer zij. Eu dat beide kunsten heel goed samen gaan cn elkaar kunnen aanvullen, heeft het zojuist beëindigde tauxnool opnieuw bewezen. Wij hadden het genoegen een paar dagen van het schaaktournooi te kunnen bijwonen en hebben van belde kunsten genoten. Natuurlijk hebben- wij ook slechte schaakpar tijen gezien (Kottnauervan Stee nis,. brrrrr!), maar. ook prachtige staaltjes van schaakkunst, zoals b.v. de partijen Cortlever—Prins, Ros- solimoKottnauer on van Steenis— van Scheltinga. Wij hebben daar naast de feestelijkheden evenmin versmaad en deze waren dit keer uitbundiger dan ooit. riet toumooi was het tiende, van een slechts door de hongerwinter van 1945" onder broken reeks en dit feit diende 'te worden herdacht.' Beter dan Hastings Het waren ditmaal een kleine 200 schakers, die de Beverwljkse gast- V. Naar het A.N.P. verneemt zal de commissie voor het hardrijden van de K.N.S.B. het beat-uur van hot Nederlandsch Olympisch Comité adviseren de Nederlandse hard- rijdcrsploeg voor de. Olympische winterspelen te St. Moritz uit vier reders te Iëten bestaan, te weten Broekman (De Lier), Langedjjk (Oudkarapel), Huiskes (Wlerden) en de Koning (Furmerend), Hef ligt verder in de bedoeling deze vier reders in te schrijven vaar alle nummers, dus de 600, 1500 en 10.000 meter, terwijl te%.St. Moritz zal worden uitgemaakt, op" welke afstanden de vier rijders definitief zullen starten. Door het gehele land werden de wedstrijden afgelast, voor de derde maal gedurende dit seizoen, zodat dé korfballers nog geen reden tot klagen hebben. Er is reeds zoveel gespeeld, dat over -en maand in de meeste afdelingen beslissingen gevallen zullen zijn. Uit onder staande ranglijsten Liykt, dat enke le wedstrijden de kampioenen kun nen opleveren. 23—23 24—27 19—20 13—23 16—24 7—28 ser heeft met zijn stukje „bespotte- worden voorgelegd, is het aantal lijk5 geen pleidooi willen houden verenigingen weer op'peil geko- voor- de terugkeer van Xerxes men. Het bedraagt thans 47. Het naar het Stadion;^ Het gaat hier aantal.leden bedraagt 10552, tegen slechts om. het principe, dat clubs, 1.0885 m 1946, een achteruitgang die zelf niet over de accomniocatie dus van ongeveer 300. Aan de beschikken-voor een belangrijke heren P. van Wijk, voorzitter van wedstrijd in de gelegenheid moeten C.G.V.(Capelle a.d, IJssel) cn -B. u worden gesteld van_hetStadionge-L. van Verre, voorzitteren G, J. bok de zebra's. Was het: een won- ^ruik te makem N'importe of hef Phaff, secretaris - van M.A.A.S., der, dat Uw Kris-Krasser eèn ®e^e^rSi"e-tw^de of derde klasser werd het ere-insigne uitgereikt, beetje argwanend liet kantoortje Als D.H.Z. nog eens in. aan de heer H. P. de Bruin, voor van de vol-ijvèrige Sparta-secreta- komt te verkeren, zal - zitter van O.K.K, (O. a.d. IJssei) ris binnenkeek, doch deze knikte seii er mei evenveel ge- de medaille van .verdienste en aan' hem bemoedigend toé. Het Kasteel noegen een lans voor, breken. de heer A. v. d. Laan, secretaris siund sterk. Ten slotte speelt een' DELANNOIT BANG VOOR van de het ere-speldje. DISTRICT n Sparta—DFC. DISTRICT UI QnfckAGOVV DSTRICT IV SpechtenEindhoven Manrits2~Longa HelmondTSC Baronie DNL— Sittardse Boys DISTRICT VI WV—Lïmburgia Sportclub Emma— Helmondia 4—1 MVVPSV 2—2 0—2 5-3 0—2 2—0 7—1 1—2 0—1 District II Tweede klasEe A: Emma— De Kenneme£8 7—2; Derde klasse C: SVW—Concordia 1—1; Derde klasse F: Blauw Zwart—.Tonegido 4—3. Vierde klasse D: Vogel-HDV 1_0: -Vierde kl. G: NaaldwijkFull Speed 2-2. Vierde klasse K: DEHDRZ 6-3. Afd. Rotterdam van de KNVB: Za- terdagmiddagcorr.petitic: 3e klasse B: VarkenoordBarendrecht 1—1; res. le klasse A: DVO "32 2-JÏCSZ 2 2-0; JGB 2ITVO 2 1—2; res. 2e klasse A: Vlaar- dir.gen 2—Excelsior M 3 2—4; Zwaluwen V. 3—Grafabor 2 7__0 De wedstrijden van Zondag zijn niet doorgegaan. Voetbal Voorronde KNVB-beker: Ex celsior M—TSB 2—1; GEB-DOS '32 7P-4, RSM^Heincnoord 1—0; DVO '32— Vtawdlngen 2—1. eerste klasscr'nict elke Zondag z'n zestigste competitiewedstrijd. Maar de zonnige gliipiach van Sparta's secretaris bon toch de plassen niet verdrijven, dié Kris-Ktasser angst vallig probeerde te vermijden. En de tribunes bleven angstig nat en leeg, ook al kwam er' nog een plukje blnheii, dat een vergeefse reis naar het Paadje van Duizend Treden had gemaakt. Nee, feeste lijk is anders en Kris-Krasser VAN DAM? De' wedstrijd tussen Delaünoit en Luc van.Dam, die óp 24. Januari zou worden, gebokst tè Brussel, gaat niét door. Hiervoor is in de- plaats gekomen Delannoit-Daut- huille en het gerucht gaat, dat de winnaar, hiervan tegen Luc van Dam zal komen en de winnaar hiervan tegen Marcel Gerdan. VAN DICHTBIJ..., De wedstrijden om het drieban denkampioenschap van Nederland 2e. klas groot'-biljartzullen Don-, derdag o, Vrijdag 6,- Zaterdag -7 en Zóndag 8 Febrüari onder auspiciën •van „Het Westen" in de Heemraad worden gehouden de tramings-- Onze. - nuddöigewichtempioen mogelijkheden te Chamomx zijn hoopt van harle, dat' het na' afloop, iee2,<a! ontHend.. Br zijn wel voel- door de weersomstandiEhcden feestdis gezelliger ia' ge- ?°renf«e»_ncnbng uitgesto- aan de weèst. «TEEN DES AANSTOOTS. ken, doch Van Dam ho.udt Zich ge porteerd c.n Cerdan rechtstreeks te kunnen'ontmoeten. VólgensVan gering, dat het Ned. Ol.ï Comité heeft beslaten om dé inschrijving vati een"Ned. hereripioég voor af- De voorzitter van DB.Z., de heer Dam is dit een manoeuvre van de daling' in- slalom in te trekken Been, een van de beste Rotterdam- Belg om hem te kuxrnen ontwijken, op de buitengewone alg. vergade- se clubbestuurders, die Kris-Kfas- POSTDUIVEN IN CR O O SïVIJK rin® van de Nederl. Wielren Unie ser-kent, heeft hem een brief, ge- U°^WIJK heeft de voorzitter medegedeeld, schreven over het Feyenoord-Sta- In het wijkgebouw aan.de Rot- dat h|j de wereldkampioenschap- •dion enerzijds en de wedstrijd terdamsestraat, te Cr'ooswijk, is pen, die in-ons land worden gehou- Xérxes-Ajax anderzijds. Kris- Zaterdag en Zondag een tentoon- den,, als comm.-generaai zal funge- Krasser kan het waarderen als eenv stelling'geweest, van postduiven, ren dé heer J. van Eek reeds 17 voorzitter voor zijn club opkomt en waarvan;de'opbrengst bestemd was landen w.b. Nederland héb- te meer, wanneer hij dat dóet op voor de nagelaten betrekkingen ben. ingeschreven voor het Olym- een rustige, zakelijke tqón envan wijlen de secretaris vair dit pisch hockeytournooi. met argumenten, die, heus zo'gek rayon, de heer-J. Verbeek.. De ten- niet zijn. Niet alleen de tweede,, toonstelling was uitëïekénd ge- EN VAN .VERRE maar ook de derde en vierde klas- slaagd. Ér waren niet minder dan ïn het Sportpaleis te Brussel sers hebben er schade van als 525 duiven ingezonden. De pr|jsr heeft Van Vliet beslag gelegd op dé Xerxes .aan de L.M.O. speelt, winnaars waren de heren A. P. de titel winterkampioen door zich de schrijft de heer Been. Een tiental Blom, L. J, Smits en.Zn., J. Grdo- snelste -te -tonen van Derksen gezonde voetbalclubs worden hier- tendorst, A. Heymans, G. Kraan, ASchérèns, Qosselin, Pauwels en door financieel en propagandistisch W. Romein en Co., A. J.; v. d, Wal Senfftleben het staat thans, vast benadeeld. Bovendien, laat hij er- en G. Koffieborg. De keuring wérd dat Botwinnik, Keres en Smylov gens volgen,-heeft Xerxes nimmer belangeloos verricht door de heren zullen deelnemen aan" het tournooi rechtstreeks getracht de belang- J. Versluis, C. Snelderweert, K. om het wereldkampioenschap scha- hebbende clubs te benaderen, iri- Meijer en M. Lokker. ken, dat gedeeltelijk: in ons,land en' tegendeel heeft ze genegeerd. ROTT TURNBOND BLOEIT ^edeeif.eiijk in Kusland fal worden De heer Been zal hét Kris- wfEr «u -»---j- Krasser niet kwalijk nemen als hij de andere, in deze brief besproken Volgens het jaarverslag van de feiten verzwijgt. Het nieuwe be- Rotterdamse Turnbond, dat Zater- gespeeld - Royal Crusader van dë maharadja van Idar heeft te Bom- Eerste klas Deetos Het Zuiden Gymnasiasten Ois Eibernest HKV Vicus Orientis Achilles- Spangen DKC HSV 13 13 13 11 13 B D 26. 1 23 4 18 4.15 5 10 vrijheid hebben genoten cn daar mede is Hastings, nog altijd het meest gezochte en drukst bezochte jaarlijkse schaakfestival, voorbij ge streefd. Kwantitatief doch zeker ook kwalitatief. De Hollandse ver tegenwoordiging was, op 4r. Eu wc na, de rterkste, die samengesteld bad kunnen worden en ook de vier buitenlandse gasten. Waaronder de Europese kampioen O Kelly waren stuk voor stuk schaakmeester, die lnin reputatie in menig tournooi hebben gevestigd. Dat Prins en van Scheltinga het in dit uitgezochte gezelschap heb ben klaargespeeld resp. met ÖJ/j.en 6 punten op de eerste en tweede prijs beslag te leggen en daarmede een dubbele Hollandse overwinning veilig te stellen, is meer .dan een uitstekende prestatie. Merkwaardig genoeg herhalen zij een resultaat dat het vorig jaar ook werd ge boekt, toen van Scheltinga en Cort- lever,boven een. uitgezochte ver zameling meesters, eveneens, voor een dubbele Hollandse overwinning zorgden. Ook Ir. van Steenis ver dient een eervolle vermelding voor zijn uitstekend .resultaat <3/4 teza men. met RossolimóTegengeval len zijn O'Kelly, die vijfde, Kott nauer en CorÜever, die nummer acht en negen, en Kramer, de Friese kampioen, die nummer tién werd. Maar het tournooi was extra zwaar en; vooral Kramer, heeft een zeer druk bezet schaakseizben ach ter. de rug. Wat de reservegroepen betreft, verdient het resultaat" van de jonge Hagenaar J^ H.. Donner te worden vermeld, die er in, slaagde'in zijn sterk bezette groep met 9 uit 9 de. eerste prijs te winien. De enige 100% scorer van het-gehele tour nooi. i; Van de deelnemende Rotterdam-: mers noemen w|j allereerst Mevr. C, Roodzant-Glimmerveen, dié in haar damesgroep, tevens voortour- hooi voor het dameskampioehscbap van. Nederland, zich wist.té;hand-.: havéh en verder A.. v.d. 'Biéssen, "die in de achtkamp C met een eer ste prijs naar huis keerde, CHP. VLAGSMA Ja, zij veredelt Als iemand zei dat sport ver edelt, heb ik een ander iemand wel eens schamper beren lachen. Nu, sinds gisteren, weet ik zeker dat sport veredelt. Kgk. wg-zaten tegenover i elkaar in de trehicoupé. Samen zaten wij maar in dat compartiment. Maar toevallig tegenover eikaar, en ik had. weer zobi dag da't alles mis ging, dat ik,, vol góede en vriende lijke bedoelingen zijnde,, slechts on heilen, schö'n te kunnen aanrichten. Het begon al toen ik nog maar net gezeten, .mijn benen over elkaar sloeg.Niet alleen trapte Ik daarbij krachtig..tegen hét scheenbeen van. mijn overbuur maar met mijn ir.od- derschoen gaf ik tevens een sme rige lik op zijn Zondagse beige tweedpantalon,. Ik vond het vrese lijk en stamelde excuses. De heer glimlachte ingoedlg tegen me eh. sprak:Och, 't is niets, een voetbal ler móet tegen, een schopje, kunnen eb als die modder droog is, borstel ik alles er gemakkelijk af. Gegeneerd begon ik een shagje te draaien. Onder in het pakje-zat een laagje kort droog spul. Het draait lastig en bovendien was ér een scheurtje in de verpakking, zodat mijn schoot vol tabak lag toen het sigaretje gemaakt was. Met ;eea stom gewoontegebaar sloeg ik de rommel vinnig-van m'n regenjas. Als confetti bespikkelde, het korte spul de wollige ruige tweedbroek. Goedig trachtte de heer met kalme;, veegbewegingen zich s chocs te maken, maar de rommel prikte als spinaziezaad in de stof, zodat 'élk stukje er één voor één uitge trokken móest worden.' Opgewekt enonverstoorbaar hield de heer.,; zich daarmede geruime t|}dr zonder een woord, van verwijt' bezig, m|jn- verontschuldigingen eenvoudig he gerend. Bijna was h|f met dat mon-' nikenwerk gereed, toén ik iets te krachtig de as van m'n sigaret af- tipte, waardoor de brandende - kop In zyri geheel als een meteoor weg-- schoot.:.: V,;.: r Ik had alweer opnieuw Aange stoken en zat nét te verzinnen hoe ik die allervriendelijkste heer eens iets prettigs zou kunnen aandoén.' toen een Bcherpe emeullucht rióh.;;; door- de' coupé verspreidde. Hat vuur bleek, juist door de zoom- van-,, buurmans broek te z^n opgevangen ep had zijn.vernielend wérk daar;af.;; grondig aangevangen. De heer. keek ml] nu iete anders aan dan zoëven, maar vali dodelijke haat in z|jn blik was geen, spoor te ontdekken,: z|jn:' ogen hadden alleen maar iets trra- Nu achtte ik het ogenblik. toür gekomen om m|jn portefeuille te trekken en een flinke som als ver goeding aan te bieden, want éxcu- seo gingen', hier gewoon niet- meer;: op. Da heer wilde er volstrekt 'niets van. weten: Ik heb' gelukkig/nog;; een behoorlijke doordeweekse broek, zel hlj, en zo'n brandgaatje - .kan orizichtbaar -. gestopt-, woAlen.1 Overigens -is het m|fri eigen schuld, .v, vervolgde'hjjrizïelsrustig,.ik bên zelf tegenover U komen zitten-.J DESIDERIUS (lnae?ondgn mededelinf:) Tweede klas A Rozenburg Zwervers Deetos 2 Quick. Schiedam hkv 2 ALO- Gymnasiasten 2 Hou Stand Tweede klas B Olympiaan OSCR Die Haghe Ons Eibernest 2 Ready Algemene WiQri Het Zuiden 2 Achilles 2 0 8 10 I. 7 2 9 1 10 5 2 10 4 11 10 11 9 11 5 11 4 12 4 12 8 12 2 12 3 10 1. 3 17 2 16 5 13 5 13 6 10 7 10 7 9 5 8 8 8 1 20 1 19 3 13 4 10 6 10 6 9 6 8 7 8 7 4 Op de té Utrecht gehouden be stuursvergadering van de "K.N.K.B. werd als datum voor-de j&ariijlcse wedstrijd NoordZuid 6 Mei aan gewezen. Deze wedstrijd wordt ge speeld in het Feyenoord Stadion te Rotterdam, in het kader van de op Hemelvaartsdag te houden sport dag. De interlandwedstrijd België Nederland, wordt op 9 Mei gespeeld in Antwerpön, terwijl aan de Belgi sche korfbalbond zal worden voor gesteld de wedstr|jd Nederland— België te bepalen op .6Juni. De wedstrijd zal in Den Haag gespeeld worden. Db datum van-dé op -het pro gramma staande wedstrijd Enge land—Nederland kon nog 'niet wor den bepaald/doordat daaromtrent 'nog'geen voorstel van dé'. Britse korfbalbond werd ontvangen/Tot dé volgende bestuursvergadering werd de beslissing aangehouden inzake het al of niet spelen van een volledige competitie om het lands- kampioenschap. Westelijk liockey-elftal samengesteld Het We3tel|jk hockey-elftal, dat op Zondag 18 Januari in Den Haag tegen het Zuidelijk elftal speelt, is 'b volgt samengesteld: Doel: Richter (Be Fair); achter: De Loopèr (Hilversum) en -Drijver (Leiden); midden: Langhout (Hi!-, versum), Loggere (Laren)en- Tiël (HHIJC); voor: Van Heel,. Boer- De plannen, Imake de voorberei ding van onze zwemmers en zwem sters voor de aanstaande Olympi sche Spelen, beginnen thans vaste i'onn aan te nemen. Naar men weet, zijn de waterpolospelers enige tfld geleden reeds begonnen en nu zijn er meer bijzonderheden te vermei-, den over het zwem gedeelte. Het 1« zeker, dat bjj de training var, de Olympische candidaten de vereni- gingstralners volledig worden Inge schakeld, een wens van de bonds- trnlnstcr, mevr, Braun zelf.'Dc cen trale training,, die op het ogenblik reeds te Amsterdam en Rotterdam plaats vindt, moét van het aller grootste belang worden geacht vnor het peil van het zwemmen ht het algemeen, niet het minst in de pro vincie. Het ligt vérder In de bedoeling bijeenkomsten te organiseren onder leiding van de commissie zwem wedstrijden tussen de bondstrainster bay de prijs van 42 duizend gulden stra. Bromberg, Kruize (allen ÏÏH in de wacht gesleept. [UC) en Esser (Togo) uitwisseling van gedachten van nut kan zijn voor alle bii de training betrokken personen. Verder heeft de commissie zwemwedstrijden be sloten een preventieve contröle uit te oefenen op die zwemsters cn zwemmers,die voor een eventuele opname in de vertegenwoordigende ploeg in aanmerking komen. Men moot namelijk voor iedere- wedstrijd zowel voor het buitenland als hier te, lande, schrifteiyke toestemming hebben van de commipsie zwem wedstrijden Voorlopig zijn de' vol gende zwemsters cn zwemmers in de ploeg opgenomen: v Dames: Puck Lugthart (ZC Gro ningen); .Bep Zijlstra, Henny, Lan- genbach. Nel Gandtsèn' en. Irma Schumacher (allen Rotterd. Dames- zwemclub); -Lottie Broekhoven (ZC Rotterdam)Alievan Duyl en Corry Vuyk (beiden ODZ. Rotterdam); Els Bijvoet(Surae. Br.eda)Marie Louise Vaessen (ZON, Heerlen)Ss- bien van Slochteren (GDZ, Gronin gen); Greet je Galliard, Annie en Jannie de. Groot en Wil Langerveld (allen ADZ, Amsterdam); Hannie Termeulen (HDZ, Amsterdam).; "Aaf Wagemaker (de MeeuwenAmstér.r, dam); Ida de Gans (Neptunus, Amersfoort); Nel van Vliet.. Wil Haverlag. Dicky van kris en" Mary Laven (allen Robben. Hilversum); Margot Marsman (HVGB. Haarlem); Janny van Waard (de Waterratten. Haarlem). Heren: Geert Jan van Rooy en Kees Kievit (beiden Aegir, Eindho ven) Bob Bonte CZAR, Amsterdam) Rinus van Daatselaar (AZ, Amster- dam); Rob Sindorf (Het'IJ, .Amstezv dam)-; Buby Sicgenthalër en Gerard kRonday (beiden de Vest, 'NaardenL'; Enkele jeugdige zwemsters -en zwemmers zijn in de yoórlopigé, .ploeg opgenomen, zoals b|j de. da iries. Nel Garritsen, -die400 meter butterfly zwemt en pas 14 ij aar oud v' ia, en bij dtf heren Büby Siegen- thaler, in wie mevrouw,;.Braun een; uitstekende kracht voor de tqe-: komst iieL - v'v Ter; gelegenheid vando opening van het tBfeltenhishuia, ;werd:dè wedstrijd Den Haag—Rotterdam - gespeeld. De uitslagen luiden: Lorsheyd (H.) aloeg - Bpomsma (R,). 21—11?-21—10; Brouwer sloeg Mostert 22—20, 21—14; Thunissen sloeg Voormolen 21—16, 21-^-15; x' Verdieasen verloor van Mostert 18—21, 21—18, 17—21; Brouwer 5LIMJucn lUW pwF-iu-ai'-aiiiaici - t v de verenigingstralners, omdat' sloeg Vaormolen 21—16, 21—18; Thunissen sloeg Boomama 2118, 21—17; Verdiesen verloor van Voormolen 12—21, 13—21Brou wer sloeg Boomsma 21—11, 11—21,. 21—15; Thunissen sloeg Mostert 21—18, 21—13. Het dubbelspel vér- - viel door een te gladde vloer," Eind stand 7—2 voor Den Haag. - Franse dames winnen van de Nederlandse De landcnwödfftrijd .Frankrijk— Nederland (dames)-, die 's' morgéns in:'het gemeentelijk turnlokaal van Puteaux begonnen werd en 's: avonds-zijn besluit .vond in de Salle Pleyel, is 'geëindigd met een zege der Franse turnsters. Zij won nen vier van de vjif nummers, te weten paardspringen, brug, even- wichtsb'alk én vr|je oefeningen,: 'en', alhoewel de meerderheid der Né- - dsrlandse dames aan de ringen overeenkomstig - déverwachtingen zeer groot bleek, kon .de - achter stand in" de andere onderdelen hier-, door tóch niet geheel góedworden 'gemaakt.In heteindklassement verwierven de Fnui^aiaeg met bijna vijf punten voorsprong de eerste plaats. Ook wat de persoonlijke rang schikking aangaat bracht de wed- strijd een Franse zege.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3