„Collegiaal orgaan" oefent landvoogdij uit HET ROTTEEDAMSGH PAECDü Nieuwe ontwikkeling in bestandskwestie ontslag van personeel bij de Spoorwegen Stemmen bij volmacht Regeringsverklaring over Indonesië: Leden zullen alle vraagstukken van algemeen bestuur behandelen Als leden genoemd: minister Neher en Van Vredenburch Eigen accoord met Oost-Indonesië, meer Negara's op Sumatra Kerkdienst eindigde in handgemeen Republiek krijgt uitstel Dr. van Mook zet Nederlands standpunt uiteen Wel minder nieuw personeel Regeringsverklaring schetst structuur „Ver. Staten van Indonesië" Abdoelkadir c.s. geïnstalleerd Weerbericht 0)a£ir Dinsdag 13 Januari 1948 Eed. en Adm. Lange Haven 14f, Schiedam T»L' 693DL i Abonn.prtl#i per week 0,31 per kwartaal los*e nummerb 0.09 Opgericht 'door. de Stichting «Het Parool" /,'/'..- - Achtste jaargang, No. 10 DE SCHIEDAMMER Uitgave N.V.; De Nieuwe Pers -r Posl 398644 Bankiers Amsterdamsche Bank ie Rotterdam Directeurs B: de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Voor militairen buiten Nederland Indien het desbetreffende wets ontwerp zal worden aangenomen, zullen Nederlandse militairen, die zich buiten Nederland bevinden, bij de in dit jaar te houden verkiezin gen voor de Tweede Kamer bij vol macht kunnen stemmen. •Als de militairen a!s gemachtig den personen aanwijzen, van wie verwacht mag worden,dat zij de gegeven opdracht strikt zullen uit voeren, biedt dit stelsel van stem men bij volmacht, waartoe het Cen traal Stembureau adviseerde geen noemenswaardige nadelen. Het vast stellen van de uitslag der verkie zingen zal door dit systeem geen vertraging ondervinden. De regeringheeft overwogen, of de in het wetsontwerp vervatte uit breiding aan de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen nog tot an dere groepen Nederlanders, die zich bulten Nederland bevinden, diende te worden uitgestrekt. Zij heeft gemeend deze afwij king van het stelsel der kies wet te moeten ^beperken tot de militairen, aangeven deze over het algemeen niet uit vrije verkiezing bet vaderland hebben veriaten, ter wijl het oproepen in militaire dienst bovendien meebrengt, dat de mili tairen hun woonplaats in Neder land behouden. Meer dan een inci dentals regeling voor militairen mag men in dit wetsontwerp dan ook niet zien. PAROLOSCOOP Frans protest en Engelse afwijking TT R wordt de* laatste tijd veel ge- sproken over de Derde Macht in de wereld. Het is op zichzelf een verheugend verschijnsel, dat hier zoveel aandacht aan wordt besteed. Wjj zijn beslist op de goede weg. maar<?at wil niet zeggen, dat wij er al zijn of dat zelfs maar het doel van de tocht werkelijk in het ziebt is. Er zal nog heel wat water door het Kanaal of door de Rijn mofeten stromen voor het werkelijk zover is. Met opzet, noemen wij juist deze twee waterwegen, want voor de tot standkoming van die Derde Macht ls de Engels-Franse verhouding en die van beide staten tot het Westen van Duitsland van doorslaggevende betekenis. En het valt niet te ont kennen, 'dat in die verhoudingen nog menige netelige kwestie zit op gesloten. De Franse regering is allesbehalve te "spreken over de wijzigingen, wel ke de Verenigde Staten en Engeland vorige week té Frankfort in het be stuur hunner gecombineerde zone van Duitsland X= Bizonic) hebben aangebrachten dié tengevolge zul len hebben, dat de bevoegdheden van.de Duitse economische raad van Bizonic niet onaanzienlijk zullen worden uitgebreid. Men is in Parijs hierover ontsticht, zowel omde wij zigingen zelf. als vooral ook om het. feit,dat men er niet van te voren van op de hoogte is gebracht, niet officieelrin,:deze- materie.' is/erkend. De: Franse regering heeft zelfs door haar ambassadeur te Londen een protest tegen deze gang -van' zaken bij het'Foreign-Óffice ingediend. W7IJ verwachten niet, dat Bevin v V- dit'protest als gerechtvaardigd zal beschouwen. Ons idee is, dathij zijn collega Bïdault er. op attent zal maken, dat Marshall en hij hem tij dens de Londense Conferentiè'- dui delijk te verstaan hebben gegeven, dat eén mislukking /van die confe rentie een spoedige wijziging ïn de structuur van Bizonië ten gevolge moest hebben. Vérder zal hij e? hem aan herinneren.,- dat er nog altijd een uitnodiging aan Frankrijk (ook aan de Sovjetunie!) - open sta&t om. zich met hun zóne bij Bizonië aan te sluiten en dat niets hem liever zal zijn dan te zien.' dat men in Parijs deze uitnodiging wil aan nemen. In dit laatste zit hem natuurlijk de kneep Frankrijk is in beginsel best bereid om tot de vorming van Trizonië over te gaan, maar niet dan nadat aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo verlangt het o.a._mede zeggenschap. over de administratie van' het 'economisch en strategisch zo uiterst gewichtige Roergebied: deze medezeggenschap acht het zo wel voor zijn wederopbouw, maar vooral ook voor zijn toekomstige veiligheid noodzakelijk. Frankrijk weet. dat de .Verenigde Staten en Engeland (de eerste in het bijzonder) de totstandkoming van Trizonia gaarne zouden zien. Het weet ook, dat de onderhandelingen hierover ieder ogenblik in ernst kunnen beginnen en het is er daar om op uit. om zijn positie bij die onderhandelingen zo sterk mogelijk te maken. Het eerste deel van de regeringsverklaring, die minister-pre sident Beel vanmiddag in de Kamer aflegde handelt, voorname lijk over de instelling van het „Collegiaal Orgaan," dat de land voogdij in Indonesië zal uitoefenen. Voorts roert de verklaring de personeelsvoorziening in Overzeese gebiedsdelen aan, terwijl zij tenslotte aandacht wijdt aan de situatie op economisch en financieel gebied, die zij gematigd optmiistisch noemt. Naar de mening van de minister president kan de goede, bestaande verstandhouding tussen Den Haag en Batavia hog 'worden, verbeterd door de instelling van het „Colle giaal' orgaan", dat de. landvoogdij zaT uitoefenen. In dit orgaan zul len de vraagstukken van algemeen bestuur, voorzover zjj de algemene belangen ,van het Koninkrijk tévens raken, collegiale behandeling vin den. „Bij Koninklijk besluit zal worden ingesteld een college, bestaande* uit de lultenant-gou- verneur-generaal als voorzit ter en twee leden te benoemen door de Kroon. De luitenant- gouvemeur-generaal zal dit college hebben te raadplegen over alle aangelegenheden,' welke de algemene belangen van het Koninkrijk raken. Als zodanig zullen o.m. gelden de staatkundige, militaire, eco- nomische, financiële en cultu rele verhoudingen van Indone- slëtot Nederland, Suriname en Curasao..' Voorts de staatkundige hervor ming van Indonesië, de economi sche en financiële reconstructie van deze gewesten en de buitenlandse betrekkingen voorzover zij in Indo nesië worden behandeld. Het college zal tenslotte zelf kunnen beslissen, welke zaken nog meer moeten wordengeacht de algemene belan gen varf het Koninkrijk-te raken. Over al deze zaken zal dé lt.-gou- vemeur-generaalin overeenstem ming met zyn medeleden van het college hebben te besissen,. Beroep op de Kroon Bereikt het college geen overeen- stemming, dan heeft elk lid het recht de beslissing van de. Kroon in. te roepen. De Iti-gouveraeur-gene- raal; zal tenslotte onder'zijn ruiteiri- delijke verantwóórdelijkheid bè- paalde delen van zyn taak aan een der leden kunnen overdragen", wan neer hij zulks in het belang van een. góede "vervulling van deze taak nó dig oordeelt", deelde de minister president mede. Bovendien verklaarde Jiïï, dat zo dra het betreffende Koninklijk Be sluit is verschenen de heren L., Neher, thansminister van Weder opbouw en .Volkshuisvesting en jhr. mr. H. van Vredenburch, olief der directiG politieke zaken, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, worden voorgedragen voor benoe ming'tot leden van dit college. Personeelsvoorziening Als een der punten - van' bespre king te Batavia, noemt de rege ringsverklaring de voorziening van. hét overheidsapparaat in 'Indonesië met personeel uit Nederland. Bin-: nenkort zal een commissie wórden ingesteld, die.het gehele vraagstuk' der personeelsvoorziening in. Indo nesië zal onderzoeken en een rege ling ontwerpen, op de voèt waarvan detachering kan plaats vinden. Voorts dienen in deze regeling de nodige zekerheden en garanties op genomen te worden. Vervolgens gaf dr. Beel een over zicht van de situatie op economisch en financieel gebied, die hU gema tigd optimistisch noemde. Het vraagstuk van de deviezen-maltin baart, in verband mét de recon structie, nog ernstige zorg. Er is reden te verwachten, dat de voor dezo reconstructie onontbeerlijke buitenlandse credieten niet zullen uitbleven. „VAN MOOK"-LIJN GEACCEPTEERD Met waardering sprak de minis ter in zijn verklaring over de werkzaamheid van de Commissie voor Goéde Diensten en ging na der in op de door deze commissie gedane voorstellen met betrekking tot het staken der vijandelijkheden. De minister verklaarde: „Bij de gedachtenwisseling, welke reeds eerder over de basis v?jj een. wa- penstilstar -saccoord was gevoerd, was jnzerzuds gesteld, dat wij geen gebied, dat effectief onder onze controle stond, zouden ontrui men. Daarom kondon wij geen an dere demarcatielijn dan de zg. Van MoolJijn, Ie lijn op 29 Aug. van verleden jaar, uitgestippeld in eep proclamatie var» de luit.-gouver- neur-genci aal, accepteren." „In het ontwerp van de commis sie voor goede diensten werd in derdaad de Van Mook-lijn als de marcatielijn voor de wapenstil stand voorgesteld; aan weerskanten van deze lijn zou een gedemilitari seerde; zonó; worden gevormd, die zich aan beide zijden zou uitstrek ken tot de lijn, die de verst voor-' uitgeschoven'posten van elke partij onderling .verbindt: het /wederzijd se patrouille-gebied. Wij hebben gemeend een voorstel in deze geest te mogen aanvaarden." s. Een tweede groep onderwer pen en problemen, die de minis ters in Batavia hebben bespro ken, noemt dr Beel in zijn rege ringsverklaring die, welke be trekking heeft op „onze verhou ding tot de onderscheidene delen van het eilandenrijk." Ten aanzien van de staatkundige structuur van Sumatra verklaar de de minister-president: Het is op Sumatra duidelijk geworden, dat de verwezenlij king van de .'federatieve staat niét geheel zal plaats vinden in de vorm, zoals die op de confe rentie van Malino v-'óor ogen stond. Men zal zich herinneren, dat deze federatieve staat zou worden gevormd door vier grote deelstaten, vier Negara's, die ieder op zich weer. zouden .kunnen •bestaan uit zogenaamde Daerahs... Zo zou het eiland Sumatra in- zijn geheel een .deelstaat worden. Onze contacten nu op' Sumatra hebben oris tot -de overtuiging .ge bracht, dat het van een verkeerd inzicht zou blijk geven, indien ge streefd werd. naar. eenheden; dié door de bevolking der betrokken gebieden zelf als kunstmatig wór den aangevoeld. Met name immers op Sumatra zijn'de tegenstellingen tussen de verschillende groot. Mitsdien moet worden verwacht, dat Sumatra meer Negara's zal 'tellen-U. j -- \.-r/£y Oost-Indonesië „Meer In het bijzonder moge ik ingaan op onze contacten met de deelstaat Oost-Indonesië, dié heeft aangedrongen op een eigen, over eenkomst, die de grondbeginselen der nieuwe structuur zou veranke ren. - .''t Uitvoerige besprekingen met de vertegenwoordigers van deze deel staat hebben geleid tot een: voor lopig ontwerp. Zodra overeenstem ming zal zijnverkregen, zal; de tekst der ontwerp-overeenkomst aan de kamer worden voorgelegd," aldus dr. Beel. Overgaande op' de' bespreking verklaarde de minister-president: „Het probleem van onze verhou ding. tot de republiek is voor de uiteindelijke oplossing van het Indonesische vraagstuk uiteraard van grote betekenis". Dr. Beel wees er echter op, dat hoewel de republiek een belangrijke uiting blijft van h?t nationalisme, het een fout zou zijn/temenen, dat dit nationalisme alleen in. het "streven van dérepubliek tot uiting zou komen. Vervolgens, beschouwde hij het als een denkfout de. républiek te vereenzelvigen, met iedere rege ring van de republiek. t „De i ontwikkel 'ng in de laatste maar.den. aldus gaat de verklaring verder, hebben bovendien aan het vraagstuk van onze verhouding tot de republiek,-hoe belangrijk ook op zichzelf, zyn overheersend karak ter in het Indonesisch beleid ont nomen.-" De regering.heeft, naar minister Eeel vaststelde,/tegenover, de repu bliek- ónVerabdóriijic vastgehoüden aan het standpunt,- dat van enige' vruchtbare politieke onderhande ling geen sprake zal kunnen zijn, zolang het staken van het vuren en .vair de andere - vijandelijkheden niet-is verwezenlijkt. In' de overvolle 'Herst, Evang. Luth. Kerk te. Amsterdam aan de Kloveniers burgwal -heeft.ds. 'B. E. J. Bik Zondag morgen het Woord, bediend. Buiten zijn medeweten hebben 'zijn'- vrienden en medestanders de leden der..gemeente In. tegenwoordigheid van een notaris het oordeel gevraagd over de huidige situatie. Daarbij 'bleek,' dat zeker'80%' zich achter ds Bik; stelt.. Van' de ver klaringen der gemeenteleden is een notariële acte. la minute opgemaakt, die aan de Algemene Kerkelijke Ver gadering der. H-/E.L.K, zal worden, aan- geboden. - Bij het uitgaan van 'de. dienst ont stonden twee incidenten. Een kerk ganger, die tot .de tegenstanders van ds. .Bik behoort. gaf één der aanhan gers van deze predikant die hem ver zocht .zich ordelijk te gedragen, in liet kerkportaal, een vuistslag in het ge zicht. .die dusdanig aankwam, datde tanden hem door de mond- geslagen werden. Op de. binnenplaats van het kerkgebouw „troffen medestanders van ds. Bik dfe>yoomtter van het afgezette college van* ouderlingen aan .met een klewang onder, de jas Zij waarschuw den onmiddellijk de politie, die zowel man /sis klewang meenam. -De betrok kene gaf voor dat hij deze klewang aan een zendeling, moest "brengen. Gisteravond werd wederom een telling van kerkgangers gehouden. Aangezien tegenstanders van dS-.Bik door valse opgave het kerkgebouw van telefonische verbinding hebben beroofd STUDENTEN van de Londense universiteit ruimen in bun vrije tijd puin en andere obstakels in de stralen van Holbórn-, op,, KONING LEOPOLD NAAR HAVANNA Passage besproken op sclüp van H.A.L. Naar het ANP uit gcrayheb- bende bron verneemt, heeft koning Leopold van België pas sage besproken op 't m.s. „Som- melsdijk" van de Hölland-Ame- rika-lijn; dat op 17 dezer uit Rotterdam vertrekt. Op 20, Ja nuari zal de koning scheep gaan in Lissabon, om vandaar de reis haar Havanna te ondernemen»' De /'„SomroélÉdfjlE" is een. motor schip met accomodatie voor twaalf passagiers „Er bestaat niet zoiets als een uiterste termfjn voor het repu blikeinse antwoord" heeft dr Van Mook gisteren op een pers conferentie te Batavia medegedeeld. In lijnrechte tegenspraak daarmee zijn persberichten uit Bata- via die melden, dat de UNO-conunissie de Nederlandse auto riteiten verzocht heeft, het tijdstip waarop van de republikeinse regering een antwoord werd verlangd, uit te stellen tot Donder dag 12 uur in plaats van Dinsdag. Ook Reuter meldt, dat er een „nieuwe ontwikkeling" is ont staan in de bestandskwestie. Er zou hierdoor binnenkort een compromis kunnen worden bereikt. Nieuwe voorstellen zouden reeds naar Den Haag zijn gezonden. j Van -Mook herinnerde op de persconferentie weer aan' het Ne derlandse standpunt, dat het sta ken yan het vuren een absolute noodzaak is, voordat een'gedetail leerde politieke overeenkomst kan worden bereikt. Tegelijkertijd zei hij echter: „Indien de RepubKek niet; zou instemmen met staking der vijandelijkheden, behoeft her vatting .-der politionele actie .niet noodzakelijkerwijs het gevolg te zijn,". De It. G.G. antwoordde op' de vraag of de Verenigde Staten v van0 Indonesiëz bn"d;e rj'tde Republiek een succes zouden zijn: „Niet op de lange duur. Wij. zullen voortgaan en zien hoe de zaken zich oatwikke- len". ".-// Wachten op C.v.G.D, Wat de berichten over uitstel van de' uiterste termijn betreft, van of ficiële Nederlandse „zijde weigert men dit nieuws te bevestigen 'of te ontkennen, maar volgens een be trouwbare blijkbaar echter niet officiële bron zou aan het ver zoek tot uitstel van de limiet ge volg zijn gegeven. Men zou. nu wil len wachten totdat de C. v. G. D. Erzijn de laatste dagen .ge ruchten verspreid dat dé direc tie van de Spoorwegen het plan zou hebben verscheidene per-, soneelslecfen te ontslaan. Twee commissies zouden een onder zoek instellen 'of er op allé afde lingen wel doelmatig wordt ge werkt. Dit; onderzoek 'zóu tot overplaatsingen 'en ontslagen leiden,.De directie zou overcom pleet personeel ./\verk: bij de in dustrie willen bezorgen'. Deze geruchten, Öie od essentiële punten absoluut onjuist zijn. heh- ben bii de spobrmenscn onnodige onrust gewekt. De waarheid is, rtat de directie er niet over denkt Per soneel te ontslaan of over te heve len naar dé industrie. Het is békend dat de Spoorwegen jrun bedrjif grondig gaan moderni seren. De stoomtractie zal geheel verdwijnen en plaats maken voor electrische en 'diesel-electrische tractie. Ook het sein wezen zal een algehele: vernieuwing ondergaan:; daarbij wil men de meest .gener- fectionneerde eleetrisch-automati- sche systemen toepassen. Wanneer deze plannen verwezenlijkt kunnen worden is niet precies te zéggen, de directie hoopt, dat zh ln de loop, der vijftiger iaren;de stoom-Ioco- p 3N van de dingen, welke men in Parijs hiervoor, gedaan heeft is het aanbrengen van administra tieve hervormingen in de Frahse zóne. Die zijn zo, uitgevallen, dat de administratie van de Franse zóne maximaal sterk afwijkt van die in Bizonia. De bedoeling hiervan is duidelijk: bij eeri eventuele aanslui ting van zijn zóoe -aan Bizonië zal Frankrijk deze bestuursvorm moe ten opgeven, maar het is van plan om voor dit „offer" eenbehoorlijke compensatie te vragen. Over deze handelwijze van de Fransen, die al. vóór de besprekin gen te Frankfort had plqats gehad, zijn vooral de Amerikanen slecht te spreken geweest. Als wij goed zijn ingelicht, dan heeft generaal Clay zijn ergernis over deze „business", niet onder stoelen 'of banken gesto ken tegenover zijn collega, generaal Koenig, de bevelhebber van de Franse zóne. In ieder geval zullen Clay en de bevelhebber van de Engelse zóne. Robertson, er niet happiger door zijn geworden om de Fransen in de besprekingen van Frankfort te betrekken. En Bevins toch ol geringe neiging, om het Franse protest redelijk te achten, zal er niet door versterkt zijn. Tenslotte bespreekt dé rege^ rinsverklaringverschillende zaken "en problemen, .die betrek king, hebben op de staatkundige hervorming van.Indonesië' en van het Koninkrijk in hun ge- heek Zij schetst de grondtrek ken der nieuwestaatkundige erde „zoals deze zich ontwildcêl- den uit "hét overleg, dat tot: dus verre niet. devertegenwoordi gers der /volken van Indonesië met inbegrip van de vertegen woordigers der republiek .werd gepleegd." Met betrekking tot de Neder-; Iands-Indonesische Unie verklaar de minister Beel: „In de plaats van. bet ene souvereine koninkrijk der Nederlanden treedt een Neder lands-Indonesische Unie, gevormd door twee souvereine staten, te we ten: het Koninkrijk der Nederlan den, gedacht als omvattende Ne derland, Suriname en Curacao, de Verenigde Staten van Indonesië, omvattend een aantal deelstaten (Negara's), die ieder voer zich 1 weer kunnen zijn onderverdeeld in Daerah's met atitonoine bevoegd heden. ,De Negara's zullen juri disch gelijkwaardig en „gelijkge rechtigd zijn. Beide souvereine staten zijn ge lijkwaardig, zij zuilen-beide bij de organisatie der U.N.O. zün aange sloten. De Nederlands-Indonesische Üniè.zal ëeh; reële gemeenschap vormen, aan welks hoofd het huis van Oranje staat. Zij beschikt over eigen organen, die in naam des ko- cings handelen en,die de gemeen schappelijke belangen der béide staten behartigen, met name op bet gebied der buitenlan dse betrekld n- gen, der defensie der financiën en der economische en culturele aan gelegenheden. En de republiek Over de plaats van de republiek •in het geheel van de Verenigde Staten van Indonesië zeide minister Beel: „Wij hebben ons bereid ver klaard de republiek als Negara te betrekken zowel 'In het overleg no pens de'inrichting van unie en fe deratie als in de vorming der pre- federale regering; van lndonesië, mits ,de républiek zich .bereid vèr- klaart-de beginselen der niéuwe staatkundige vormgeving te aan- vaarden." Als een; .van' deze beginselen noemde dr. Beel de vrije wilsuiting der" bevolking; "Uit<^t beginsel vloei,t -volgens de xninister-presi- rient voort: „vooreerst, dat'het aajn deze vrije wilsuiting wordt overge- laten, welke deelstateri'.'er tehslotte 1 zuüenzijn "en in welke: gevallen daarbinnen autonome gebieden zullen worden/gevormd 'én vervol gens, dat« ter verkrijging van; een. zuivere uitspraak- omtrent de wil der bevolking orde /eh veiligheid moéten zijn/ gevestigd en gewaar-; borgd-'door een deugdelijk politie apparaat." motieven „óp st^il"kan zetten. Dan zal-.ongetwijfeld een deel. van- het personeel overbodig zön. ;.- .De Tdirectië heeftbesloten dat de inkrimpina- van nerso- neel niet, za! aeschiéden tan - koste van hen; die op het ogen blik bij de N.S.; iri;diénst zSin. Van een vervroegde pension- nering, waardoor; velen gedu peerd zouden worden,; ts' geen sprake. De vermindering wordt over'een periode van ongeveer -.. tien jaar ..uitgestreken",-de, kraan -. van de personeel-toe- vloeiing enigszins dichtge- draaid.De directie'zal dus min- der ambtenaren aanstellen dan er door normale omstandighe- den (pensioen, overlijden., e.d.j afvloeien. Zelfs het tfldélrtke - personeel wil men bij voorkeur geen ontslag'geven; - Omte kunnen vaststellen, wélke afdelingen - een overschot.ofeen toekomstig-: teveel, aan arbeids krachten hebben en welke met een onderbezetting werken, zijn twee. z._g. kadercommissictf aan de arbeid, die de directie ;adviezen zullen ge-- ven over, de wijze, waarop het hui dige personeel zo goed mogeliik ge bruikt kan wórden. Doet men -dit niet, gaat men voort met de .thans gevolgde personeelspolitiek dan ziin over tien laar inderdaad vele spoor- mannen Cen - -vrouwen') overcom pleet enzou een massaal ontslag moeten volger. Dat'wil. de directie per se niet. Daarom heeft ztf een; nieuwe methode bii het wervem van personeel ontwórpen, dierekening houdt met de behoef ten, in een ver dere toekomst. - uit Djogja is teruggekeerd. Na- rayan, secretaris van de .UNO- commissie, heeft het verzoek uit Djógja naar Batavia overgebracht. Over de besprekingen te Djogja tussen de UNO-commissie en de republikeinse delegatie is te Bata via slechts bekend geworden, dat Graham, het Amerikaanse lid van de commissie, een onderhoud beeft gehad met dr. Soekïman,' de voor- zitter der Masjoemipartij, en enige van diens medewerkers, van wie, er een gezegd zou hebben dat de situatie voor de Republiek kritiek is. De militaire' gouverneur .van Djogja heeft wederom de avond klok ingesteld. Pas op. kolenbon verloopt Éon 74 B Y van de brandstoffen- kaart TA 707 (gezinnenen TB 707 (kamerbewoners) zal met ingang van 18 Januari zijn geldigheid ver liezen. De bonnen 74 B V dienen der- halve voor genoemde datum bij de handelaren te worden ingeleverd. In intarimregering vier zetels voor Republiek De aebt niet-Bepublikeinse leden van ,de interim-regering voor de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië worden vandaag in Bata via door dr Van Mook" geïnstalleerd; Het Nederlands-Indische gouver- nement heeft in de interim-recefing benoemd: Raden Abdoelkadir. Wi- saksono "Wirjodibardjo "(buraemees- ter vsg Buitenzorg), prof. Hoessein DjajadicingraU (voorritter van hét Kómité. tndonesia: Sërikat)Fangei ran K ar tan egara Cvooraitter/yari' .de""; raadvan zelf bestuurden, in Oost-'.- /Bórneo), (Cén: lid-yan de-voorlopige^ raad van Sumatra's Oostkust - èn/jnag Teungkoe Dzoelkarnain. r nister .Sémavri.érirdr Karam'^v-'öft 'r Minahassa'. ''vVvir-i,' De Nederlands-Indische/; regering: ïs voorlopig van; plan om-de Repii- bliek vier .plaatsen: te .gever, "in.'de' uit;12 leden bestaande ..raad, ;Zolahg;;i- niet. de nieuwe Nederlandse grohdr^.; .wet gereed is.: zal'ide vwetgeving '-/bijl decreet van .dr :Van Mook worden/ uitgevaardigd. - Judea krijgt een regermg Aan hét eipd van deze maand zid-, len tot in bijzonderheden /'de. 'plan-/:' nen' bekend zijnvoor een voprlopigé regering .van fJudea, de Joodse/staats in Palestina. De 'regeringzal beSlaan uit vijftién'^: ministeries, mét een gezamenlijk budget, van twaalf milljoen pond sterling. De hoofdstadvan.'Judea zal vetït' móedelijk Tel Aviv worden. .7 - -■ Hetdoor de bemanning verïatèn /- Noorse vrachtschip„Venr-', ,dat op de - rotsen van Schotland was gevaren, is door. de bergirigsexperts opgegeven» De „Veni" is zinkende. - Te hulp gekomen schepen hebben dé overlevenden, oggépikt- van .het. Amerikaanse vrachtschip „Joseph V. Conally", dat op' weg was naar.: Antwerpen met /een lading lege kis- ten om oorlogsdoden /té halpn en. midden op de Grote Oceaan in,. brand ra akte. REGEN EN WIND WeeraverwachUng, set'i: dig van Dlufdagavoml tot Woensdagavond: Op vele plaatsen op- nieuw aanzienlijke xa- genval 1>U tijdeUJk.storm //t aehtlge /winden tussen Zuid-West, en. West La-, ter wat afnemende wind en enige daling -van/r temperatuur. 34 Jan.: Zon-op .8,43 uur'onder IQ.55 uur. Maan öp 10.47 uur. onder 20.04 uur f30''' Hoogwater té Botterdam: ié tij 6.27 uur; 2e tij 16.57 «i-r TOEKOMST IGE VEREN IGDE STATEN INDONESIË CHINESE GROTE OCEAAN AUSTRAU (Ingezonden mededeling) UITGEBRACHT DOOR N.V.N E D E R L A N D FIX M Marshall tot Congres: ALLEEN SNELLE HULP HELPT... Nederland krtigt volaehs hot ont-UooL staal, machine* „i ïeha,v<' r,:ed' <n metrlS^"™enT- gemelde hoeveelheden graan, steen-I Vetten on oliën Oliekoeken en meel Vlees Gedroogde melk Gedroogd fruit Vers fruit Tabak Rijst Katoen SUkstof Phosphaat Hout (in kubieke m.) .Vrachtauto's-(in'stuk»); April-Juni Juli '48- "Ï948.; Juni(49 3.000 8.000 "1.000 3.000 5.000 9.000 4.000 8.000 4.000 25.000 1.800 13-000 30.000 2.000 Ssmo -10.000 •25.000 18.000 *1:000 22.000 10.000 év/ 17.000 98.000 7.250 Juli '49-: Jtüi '50- JuniJ5Ö Juril-'Bi; 14.000'/ 4Ó.OOO 2.000 25.000 19.000 - LQOO.' 33.000 v 17.000 81.000 6.000 isïooó: 40.000 •Xöoo 40.000 :16.000' :.;'i:oqo,~ 435.000' 17.000 67.000 6.000 Jtlli'Sl- Junl'52,r 16.000 50.000 ,//2;óoo-lï 40.000' 16.000/. 2.00Q:; 36.000 17.009 64.009 ,7.009//

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1