STRIJD OP JAVA EN SUMATRA WORDT MAANDAG GESTAAKT ALLEEN OP DE WERELD HET ROTTERDAMSCH PAROOL Lotgevallen van een veertienjarige AZIATISCHE TRAGEDIE Republiek aanvaardt positie binnen Verenigde Staten van Indonesië Werk in tal van Rnhrsteden lag gisteren stil WAPENDROPPINGS IN FRANKRIJK Minister Jonkman antwoordt Geen voorzieningen bij de wet Verliezen in Indonesië Van de Pol op de tweede plaats Schoenenbon op... 0 Koning Leopold's reis Sommelsdijkvertrokken Is Jacky Mac Donald Amerikaan1 of Duitser? U.N.O.-Assemblêe in Rivièrahal? Nel van Vliet wil naar Amerika Beethovenfilm Weerbericht Zaterdag 17 Januari 1943 Red. en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam Tel. 693tx. Abonn.prijss per week Q.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 14 Uitgave KV. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Actsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries, Hoofdredacteur: Th. Ramaker Onmiddellijk na de ondertekening van de nieuwe bestandsovereenkomst, die vanmorgen vijf vóór half negen op de „Renville" plaats had, zijn de be velen „op de plaats rust" uitgevaardigd, die binnen 43 uur moeten zijn opge volgd. Maandag zullen dus de vijandelijkheden in Indonesië gestaakt zijn. Bij de politieke clausules die in de bestandsovereenkomst zijn opgenomen, krijgt de Republiek, de positie van een staat binnen de toekomstige Verenigde Staten van Indonesië, Er bestaat eën informele overeenkomst tussen, beide partijen over achttien punten waarop de Verenigde Staten van Indonesië zullen wor den georganiseerd. Deze punten houden in. dat Nederland de souvereiniteit over het gehele grondgebied van Indonesië uit oefent tot het tijdstip waarop de macht aan de federatie wordt overgedragen. In het tweede halfjaar na. het sluiten van de politieke overeen komst zal door een volksstemming; worden uitgemaakt of de bevol kingsgroepen van Java, Sumatra en Madoera deel willen uitmaken van de Republiek of van een der andere staten. De Van Mook-ltnie geldt als basis voor het vaststellen van een gede militariseerde zone. Definitieve de marcatielijnen zyn echter niet ge geven. De vaststelling daarvan wordt blijkbaar gereserveerd voor nadere onderhandelingen. Neutrale militaire adviseurs van de U.N.O.-commissie moeten onder zoeken of de Republikeinse troepen nog tegenstand bieden binnen de Nederlandse posities. AJs dit het geval is moeten zij binnen 21 dagen worden teruggetrokken. Krijgsgevangenen moeten, ongeacht hun aantal, onver wijld in vrijheid worden ge steld. Het bestand blijft van kracht, tenzjj of Nederland, of de Repu bliek, van mening is dat de andere partij het schendt, en de commissie van goede diensten verwittigt dat zij zou moeten worden beëindigd. Voor de te houden volksstem-' ming kunnen beide partijen de com missie als waarneemster uitnodi gen. Het staat hum,echter vrij over een andere methode te onderhanden len. Na de vaststelling van de volks wil zal een volksvertegenwoordi ging worden bijeengeroepen, waar in de verschillende staten zjjn ver tegenwoordigd op basis van hun be volkingscijfer. Deze vergadering zal do grondwet voor de Verenigde Staten van Indonesië opstellen. Het Nederlandse leger 2al, inge volge een der voorwaarden van het bestand, het uitgeven van dagelijk se communiqué's staken. Noors schip loopt op een mijn Het Noorse koopvaardijschip Svein Jarl is in de baai van Patras (Grie kenland) op een mijn gelopen. Ne gen personen worden vermist en vijftien zijn er gered. Journalisten ontdekten fout in begroting Twee journalisten, die de Zaanse gemeentebegroting bestudeerden ontdekten een bcckingsfout van f 30.000. Dit was veroorzaakt doordat op de verzamelstaat i.p.v f 1S2.593 als uitgave voor het ge meentelijk ziekenhuis f 152.593 was geboekt. Het resultaat van deze fout is, dat de bijzondere uit kering uithet gemeentefonds van 272.245 op 302.245 rrioet wor den gebracht. B. en W. hebben thans 'deze xmjziging aan de raad (er kennis gebracht. Duisburg, Muelheim, Dïnslaker» en andere steden In het Buhrgebled zijn gisteren het toneel geweest van een algemene staking, waaraan in totaal 140.000 man hebben deelgenomen. Politieke motieven zijn naar een leider van een bedrijfsraad in Duisburg meedeelde, niet in het ge ding: de oorznak van de staking zijn de „hongerrantsoenen." Men verwachtte dat vandaag overal het werk weer zou worden hervat. Er is namelijk in besprekin gen tussen de Duitse landen, te Düsseldorf gehouden, enig resul taat bereikt met betrekking tot de voedselvoorziening: de landelijke districten zullen vooreerst geen Politieke motieven mogen dan deze staking vreemd ziin, radio Moskou geeft kortegolf uitzendin gen met propaganda voor de ar beiders in het Ruhrgebied. waarin deze horen, hoe goed de Russische miinwerkers het hebben. Britse. Amerikaanse en Duitse autoriteiten rantsoen vet meer ontvangen ten i bestuderen nog steeds het protocoi- behoeve van de steden in het Ruhr- gebiecl. Demaatregel kan evenwel slechte tijdelijke verlichting brenger, en Vrijdag a.s. zullen dan ook de bedrrjfsraden In tal van Ruhrsterten bijeenkomen om zich te beraden over nieu we actie, indien de voedsel voorziening niet verbetert. Men wijt de toestadd. behalve aan de Britse en de Duitse auto riteiten. voornamelijk aan de boe ren. die weigeren te leveren en de vakverenigingen hebben het Britse militaire bestuur verzocht om on middellijke huln vau de troepen ten einde de boeren te dwingen de ..ge weldige voedselvoorraden die zij op hun boerderijen vergaard hebben" af te geven. Van wapendroppings üfe herinne ren aan oorlogstijd werd gisteren melding gemaakt in berichten uit Frankrijk, dio zeggen dat er in de nacht van Donderdag op Vrijdag in Centraal-Frankrjjk „onbekende voorwerpen" (men gelooft alge meen dat het wapens zijn) aan pa rachutes zijn neergelaten. Bij .Ainay le Vieil, even ten zui den van St. Armand hebben gen darmes een vrachtauto met een tiental gewapende mannen verrast. Voordat ze echter konden worden overmeesterd, wisten ze met hun wagen te ontsnappen, doch eerst hadden zg lichtsignalen gegeven naar een rondcirkelend vliegtuig, dat daarop verdween. Met wie men hier te maken heeft Is duister. Men is geneigd, de com munisten van deze ondergrondse activiteit te verdenken, maar ook rechtse elementen kunnen hier een rol spelen. Als mogelijke bronnen van herkomst werd gezinspeeld op Spanje, de Sov.jetzone van Duits land of rechtse elementen in rJe Franse zone. Tn dit verband her inneren vele Pariise bladen aan de ontdekking van het zgn. ..blauwe plan", het in Juni van het vorig jaar verijdelde complot, van de ul tra-rechtse „zwarte maquis". M, waarvan de communistische pers hardnekkig beweert, dat het verzonnen is. Minister Jonkman heeft gisteren in de Tweede Kamer geantwoord op de verschillende opmerkingen ten aanzien van de regeringsverklaring. Hij legde er nogmaals de nadruk op, dat we staan voor een verouderd staatsbestel en dat we in de over gangsperiode moeten komen tot een nieuwe rechtsorde. De minister Is van mening, dat men ook in deze Kamer nog te veel denkt, dat we het hier voor-het zeg gen hebben en hebben uit te maken, wat voor ginds goed is. Spr- merkt op, dat de heer Vonk het oirbaar heeft gevonden passages voor te lezen uit „Het Dagblad" in Den Haag van 15 Januari. Daarin werd een zeer geheim memorandum, van generaal Spoor, aan de Ned. In dische regering, zeker niet voor pu blicatie bestemd,, opgenomen. Van de> zijde der oppositie beeft ir,en niet geaarzeld uit ten onrechte gepubliceerde geheime stukken voor te lezen. De minister spreekt de te leurstelling der regering er over uit, dat geheime stukken plegen te wor den gepubliceerd. Dat men daarvan in de politieke strijd gebruik maakt acht spr. on-Nederlands en on-de- mocratisch. Als er een lek mocht blijken te zijn, dan heeft de betrok ken ambtenaar zijn langste dienst tijd gehad, verzekert spr. Vervolgens geeft de minister o.m, te kennen, dat als het uiterste mid del nog eens aan de orde zou komen, daaraan voorafgaat het werk van de commissie van goede diensten. Hij merkt op, dat speciaal in het debat naar voren zijn gekomen de instelling van de voorlopige fede rale raad en het militaire en poli tieke accoord met .de republiek. De voorlopige federale-raad is op het ogenblik nog niet'ineer dan een voorbereiding van de pre-federale regering. Het lijkt hem het beste, dat de leden van de voorlopige raad departementshoofden worden. De ratificatie van het politiek ac coord dient afgewacht te worden voor spr. er nader op kan ingaan. Er is bezwaar gemaakt tegen overleg met de republiek. De repu bliek moet echter als een politieke ealiteit worden beschouwd. Het beginselprogram van Linggadjati vormt nog altijd de richtlijn van het regeringsbeleid. Aan federatie en Unie zal zoals de beer Romme wilde inderdaad gelijktijdig moeten, worden gewerkt. Het werk voor de Unie "kan echter pas vruchtbaar zijn als de federatie heeft doorgewerkt. Van verschillende zijden der Kamer meende men., dat het collegiaal orgaan slechts bij de wet kan worden jnfosteld, spr. zet uiteen, dat in de overgangs tijd het geoorloofd is te doen wat de regering voornemens is. De regering is echter bereid de algemene maatregel van bestuur te doen bekrachtigen door de wet, als dat zin zal hebben. In de afgelopBi) week zijn de na volgende verliezen gerapporteerd: Koninklijke Marine: mar. 3 kl. N. Visscher, uit Veehen da al, overleden t.g.v. auto-ongeluk. Koninklijke Landmacht: sold, le kt. A. J. Berenman, uit Rotterdam; Serg. J. J. Kortèkaas, uit Lisse; Sold. Ie kl. B- W. van Loon, uit Rotterdam; Sold, le kl. A. Steen- büisen, uit Velzen; Sold, le kl. G. B. te Winkel, uit Utrecht; Korp. J. Euving, uit Gees gemeente Ooster- hesselen (Dr.); Sold, le kl J. Ot- tens, uit Annen gemeente Anloo (Dr.); Serg.. P. Arendse, uit Oost en West-Souburg. Kon. Ned.-Ind. Leger: Chip. sold. 2e kl. Tjan O, Thin, Soend. sold. 2e kl, Asmitahad, beiden uit Indonesië. Kilitua Hawaüar.s Voor de tweede maal in een jaar vertrekken de Kilima Hawaiians naar Iudcnesië, waarom zij Dinsdag 27 Januari a.s. aanvang 8 uur. een grote afscheids-voorstelling geven in het Luxor theater te Rotterdam, waarbij diverse artisten o.a. het kwartet Jan Corduwener, hun me dewerking verlenen. Ook Van de Pol heeft thans een derlaag geleden, en het was de Fransman Albert die voor deze ver rassing zorgde. De wereldkampioen had tot aan de vijfde beurt vergeefs gezocht naar zijn maatgevoel, en stond toen met 14108 achter. Hij kwam er daarna wat beter in en scheen op een gegeven moment vei lig met een voorsprong van een kleine tachtig punten. Maar toen schoot Albert uit zijn „slof" met een uitstekende serie van 141 die de strijd in zjjit voordeel besliste. Aangezien Reicher door Cbasserau werd geklopt zijn er geen ongesla gen spelers overgebleven. Van Kas sei heeft thans de leiding door een beter gemiddelde. Van Vliet boekte zijn eerste over winning en nam tevens revanche vnor de nederlaag van v. d. Po! te gen Albert door deze laatste in ze ven beurten te verslaan. Voordien was Van Vliet door Van Hassel in vijf beurten verslagen. gew. alg. p. h.s. gem. 1. v. Has3el (B.) 3 341 44.48 2. v. d. Pol (N.) 3 246 48.S5 3. Chaussereau (F.) 3 197 32.62 4. Gabriels (B.) 2 360 -12.02 5. Albert (F.) 2 141 23.92 6. Reicher (Cb) 2 126 18.59 7. v. Vliet (N. 1 202 34.50 8. Nussberger (Zw.) 0 61 9.51 In het tijdvak van 19 Januari tot en met 13 Maart wordt een sehoenenbon naar keuze verstrekt aan hen, wier stamkaartnummer eindigt op het cijfer 0, dan wel op de cijfercombinatie 54, 64, 74, 84 en 94 voor zover de bon 612 zich nog aan hun inlegvel bevindt. De twee de distributiestamkaart moet wor den overgelegd, evenals het inleg vel, waarvan bon 612 zal worden verwijderd. Omtrent de regeling voor. kin derschoenen volgen binnenkort nog nadere mededelingen. Het motorschip „Sommelsdyk" van de Holland Amerika lijn, dat de Belgische koning van Lissabon naar Havanna zal brengen, zou aanvankelijk pas op 20 dezer van Rotterdam vertrekken en alleen New Orleans tot bestemming heb ben, maar de vertrekdatum is tot 17 Januari vervroegd, al bleef de bestemming volgens de officiële af- vaartüjst ongewijzigd. Koning Leopold heeft de gehele passagiersruimte de „Sommèis- dijk" heeft accomodate voor twaalf personen geheel bespro ken voor zich alleen en zijn gezel schap, dat uit acht personen zal bestaan. In afwyking van de oor spronkelijke route gaat het schip van Lissabon eerst naar Havanna, de bestemming van de koning, en eerst daarna naar New Orleans. De „Sommelsdijk" is vanmiddag van Rotterdam vertrokken. Rillend, van de kou dook de jongen dieper in. de hoge kraag van.zijn jekker. Tussen kabel- en ankerkettingtrossen had hij zich verborgen op het achterschip, waar niemand op hem lette. Elke wenteling van de schroef bracht hem verder uit de kust, dichter bij het land, .waarheen het schip koers zettet Amerika. t En terwijl hij over het bruisende schroef water staarde, waar over enkele- meeuwen krijsend scheerden, lachtediij stil' ih. zich zelf. Hoe gemakkelijk was- het dit keer gegaan. Niemand had hem bij het clandestien aan boord gaan van het Amerikaanse s.s. „Hastings" in de Rotterdamse haven opgemerkt. lionaliteit of woonplaats, de lotge noot van enkele tientallen Span- Zijn verlangen deed hem half uit zijn schuilplaats kruipen. Prompt werd hij ontdekt door de steward, clie hem naar de kapitein bracht, Jacky kreeg hut-arrest, terwijl de marconist naar Hoek van Hol land seinde, dat er een verstekeling aan boord was, die men liever kwijt wilde zijn. Daar de „Hastings" nog heel dicht onder de kust was, kwam een loodsboot langszij, die Jack Mac Donald van boord haalde cn hem aan de politie te Hoek van Holland overleverde. Vandaar werd jacky naar RottErdam op transport gesteld, waar de Vreemdelingen dienst zich over hem ontfermde. Na een langdurig verhoor viel een zware, met ijzer beslagen deur op de 4e etage van het Haagse Veer achter hem in het slot en werd Jacky Mac Donald, als verstekeling jaaiden, Chinezen, Belgen, Engel sen en negers, die evenals Jacky, ons land clandestien waren binnen gekomen. Telegram zal beslissen Maandag tilde een telegrafische boodschap over de oceaan, van het Amerikaanse consulaat te Rotter dam naar het centraal bevolkings register in Washington: verzoe ke na te gaan of In het jaar 1939 een paspoort voor België Is afge geven op naam van William Mac Donald, van beroep acrobaat, af komstig uit de staat Missouri Vol spanning en onzekerheid wacht de veertienjarige Jacky Mac Donald nu reeds bijna een week als „gast" van de Yreemdclingenpoli- en vreemdeling zonder bekende na- 1 tie, op liet antwoord op dit tele- GANDHI heeft het doel van zijn thans 78-jarige gaan steeds meer moe is feitelijk een plaatselijke oor leven bereikt: Zonder bloedi- drukken op zijn, zo merkwaardig log tussen Incüa en.Pakistan, die als uithoudingsvermogen. zodanig terech't voor de Veiligheids- H__ raad is gebracht. De zaak van de ET nieuwe vasten van Gandhi onbekwame, vreesachtige en tege- is een act diepste historische njk tvnmmeke Hindoe-vorst van tragediën die wij kennen. Daar Kasjmir tegenover zijn mohamme- staat een groot man voor zijn bo- daanse onderdanen is uitermate on- venmeiiselijke schepping van de be- sympathiek. De regeerders van Pa- vrij ding van welhaast een vierde kistan echter moedigten de strijd in der mensheid vat? vreemde over- Kasjmir nog ondubbelzinniger aan -- hcersmg. Die vrijheid is, dank zjj dan de Slavische Enlkanstatcn dat zich zelf bedwingt is sterker dan hij, ztjn wijsheid en invloed, op vrced- doen jn Griekenland. Zij laten de die een stad verovert. Gandhi heeft ge revolutie heeft India zijn onaf hankelijkheid van Engeland ver worven. En dat is voor een groot deel het werk van Gandhi geweest. Aan de ene kant heeft hij machtig moreel gezag voor zijn zaak ver worven, door de trekken van zijn persoonlijkheid. En aan de andere kant heeft hij laaiende hartstoch ten in toom weten te houden. Wie sm» wijze verworven. En nu vindt invallers uit de noordelijke stam- ruwe bejegening en gevangenschap «U net nodig eigen leven te offeren metl over hun gebied, zii laten toe kunnen vergeten, om altijd weer in de bloedige verdeeldheid onder dat eigen <jjrecte onderdanen mee- vriendschap verder te onderhande- «e aidus bevrijde volken te bezwe- vechten, met wapenen van Pakistan, len met Britse* autoriteiten, die ren. En het gaat hem zijn leven kos- Het is wel moeilijk voor Pakistan daarvoor vatbaar waren. En wat ten, zo met oeze keer dan b« een te beletten dat dergelijke dingen cneindig veel meer nog zegt dan dit: der gelegenheden die steeds weer gebeuren, maar er schijnt zelfs geen Zijn volgelingen, die niet zijn af- zullen terugkeren. Men zal Ganc..ii ernstige poging daartoe te wórden schuw van geweld bezaten, veelal met afhouden van enig vasten tot gcdaan. niet zijn uitzonderlijke kracht van bedwinging der zijnen. En de harts- karakter, die behept waren met een tochten, die hij wil bedwingen, zul- «et is een van de gevallen, zoals felle geest en vaak onvergelijkelijk len zich niet blijvend laten beto- er nog vele te vrezen zijn. Zodra di Ifimctmatiao fnt Ai*r4a an .nlfoT. meer onder vervolging hadden ge leden, ook hun leerde hij dit alles buiten rekening te laten zodra toe nadering tot de Britten mogelijk was. M AH AT MA GANDHI. Zo was hij de schepper van de vrijheid van India, op de manier waarop deze is tot stand gekomen. Maar zo weinig bevrediging wordt hem nu door de zijnen geschonken, door Dr. M. v, Blankenstein kunstmatige, tot orde en zekere eenheid dwingende band van. het - v00r hem ,a het opperste Britse gezag verdween, braken lang stagengeen geluk weggelegd opgekropte gevoelens van vijand schap zich, met Aziatische onver- calie geweest, die, na het bewind schilligheid voor het menselijk Ie- van Van Heutsz geslaagd mocht he ven en voor lijden op vele plekken ten. Nu schijnt Nederland zich een }ns. Mogen wij deze dingen voor het tegenovergestelde taak te hebben overige Aziatisch noemen, na alles gesteld. Zijn in de federatie conflie- sed^'emd af ^n^me^Voor *Gandhf wat Europa te zien heeft gegeven te" als 'n Inlia ondenkbaar? Wij v, te nemen, voor Gandhi 2eefp zullen zien, zodra de onafhankelijk- dat hij zich genoopt ziet tot een ivas er geen geluk, ook na he op- cn ten dQle n0« «e"- lwid #uwUonnGI,rt, ais een Gan_ meuwe periode van vasten, des- perste slagen, weggelegd. Niet dat Nu kunnen wij reeds constateren dM js diG moreel gezag cn be- noods tot de dood, om de bloedige hij met eigen lijden het succes van dat de schepping van twee staten, kwaainheid van leiding daartegen- onenigheid tussen de Indiërs zelf tot zijn werk betaalt is de eigenlijke, India en Pakistan, op zich zelf reeds cver fcan stellen dan zullen wij die stilstand te brengen. Opheffen kan grote tragedie; maar dat dit lijden aanleiding geelt tot bloedige con- onder de republikeinen moeten zoe- hij die onenigheid niet, dat zal hij al tevens het, voorlopig onheelbaar flicten van grote omvang, en daar- ken Daar ziin ook de lieden die te wel beseffen. Maar de barbaarse schijnende lijden van India niet al- toe waarschijnlijk nog verder aan- d00r opvoeding en cultureel wezen verschijnselen ervan tracht hij te leen, maar van Azië is. leiding geven zal. Het is sieeds de zjck moest aan Nederland cn het onderdrukken, door zijn gezag, zijn. trots geweest van het Britse Rijk, Nederlandse' verwant voelen. De aanzien, de liefde die men voor hem 17 R zijn nu, door de onderlinge dat onder zijn volken geen oorlogen - 1 koestert in te zetten, tegelijk met UL verdeeldheid van het bevrijde voorkwamen. Nu is er reeds een Indone- zijn leven. Vele malen reeds heeft India, conflicten, die waarschijnlijk voor de Veiligheidsraad. Gaat India sier," na Digoel geschreven, zijn hij dat gedaan, en de laatste keer reeds honderdduizenden het leven een toekomst tegemoet, gelijk het daarvan een voorbeeld. Het kon met een zelfde doel. Toen echter hebben gekost, en die ellende bren- heden van China? noodlottig worden, het voorbeeld, waren de hartstochten nog niet ont- gen over vele millioenen mensen. In ketend. zo wild, zo tomeloos en over de Penjab is juist weer een ramp T~N IT alles moet voor ons een opbouwend, zo grote uitgestrektheid als'zij het van die aard geschied. Hetgeschil J—waarschuwingzijn. Onze taak ex-Brits Indie ons biedt, over het nu zijn. En de levensjaren van de over Kasjmir en de strijd in Djam- in Indonesië is een taak van unifï- hoofd te zien. „I fsel sick", zegt ]acteic gram. Het zal beslissen over zijn nationaliteit, wellicht over zijn toekomst. Het heeft hem niets geholpen, "dat hij bij zijn aanhouding een ver klaring in zijn bezit had van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten in Duitsland, dat Jack Mac Donald Amerikaan is van geboorte. De he ren van de Rotterdamse Vreemde lingendienst hebben het papier kalm naast zich neergelegd. Voor hen staat slechts vast, dat de jon gen uit Duitsland gekomen is met een Amerikaanse verlofgangers- trein en getracht heeft zich aan; boord van een schip te verstoppen. Dat Jacky vloeiend „Amerikaans" spreekt, wordt nog geen bewijs ge acht, dat hij Amerikaan is. En wat is er waar van zijn avontuurlijk verhaal, dat aanvangt in Antwer pen in het jaar 1939 en eindigt met zijn ontdekking aan boord van de „Hastings"? Wie bewijst hun, dat ook Jacky Mac Donald, ondanks zijn Ameri kaans acccni, geen volbloed Duit ser is, een van de velen, die reeds vóór hem een kans waagden om. aan de misère van de „Heimat" te ontkomen? Alleen enkele simpele zinnen op een stukje papier, een telegram 'uit Washington zal de politie kunnen overtuigen van het tegendeel Jacky vertelt „I feel sick", ik voel me ziek, wa ren de eerste woorden, die Jacky Mac Donald tot ons sprak, toen wij hem een dezer dagen in zijn tijde lijk verblijf bezochten. Hij snakt cr naar om uit zijn omgeving van kaartspelende en zwetsende „ka- nieraden" te worden verlost. Maar ondanks zijn bleke gelaatskleur maakt het kereltje een intelligente en vriendelijke indruk. Zijn haar is donker, zijn lippen zijn vol; niets in zijn trekken wijst op een Duitse afkomst. Jacky schudt verontwaar digd het hoofd als wij.een toespe ling maken op het vermoeden van hen, die hem bewaken. „I hate the Germans", ik haat de Duitsers zegt hij met een strakke blik uit het venster. Dan begint hij uit zichzelf te ver tellen: ,,van Amerika, van de staat Missouri, waar ik waarschijnlijk ge boren ben, kan ik mij niet veel meer herinneren. Vijf jaar was ik, toen ik in 1939 met mijn vader, moeder was bij mijn geboorte gestorven scheep ging naar Ant werpen. Toen de Duitsers in 1940 Antwerpen bezetten, werd ik met mijn vader, die acrobaat was, door de Gestapo gevangen genomen. Van mijn vader heb ik sindsdien niets meer gehoord. Waarschijnlijk is hij in Duitse; gevangenschap gestorven. Ik werd naar een Auslündcr- Kinderlager bij Breslau overge bracht". Zie verder pag. 3) Trygve Lie komt naar Rotterdam Wanneer in September van dit jaar de eerstvolgende Assemblee van de Organisatie der Verenigde Naties in Nederland zal worden gehouden, bestaat er kans, dat hiervoor öe Rivièrahal zal worden uitverkozen. In dit verband verne men wij, dal de secretaris-generaal van de UNO, Trygve Lie, in de laatste week van Januari een be zoek aan Rotterdam zal brengen om zich op de hoogte fe stallen van de aeommodaties, die de Rivièrahal kan bieden. Inmiddels hebben deskundigen van de Rijksgebouwendienst en van het ministerie van economische zaken reeds tal van bezoeken ge bracht aan de Rivièrahal. waarbij zij zich gunstig hebben uitgelaten over de geschiktheid van de hal voor een vergadering van de UNO- Assemblée. Tevens heeft een se cretaresse van mt\ Van Kleffens, de zaal in ogenschouw genomen. Zij verklaarde o.m„ dat de verlich ting van de hal veel beter is, dan die van de grote vergaderzaal te Lake-Success. Ook de rustige en afgesloten ligging van de Rivièra hal werden door haar als voordelen aangemerkt. "Wanneer de keus op Nederland en de Rivièrahal mocht vallen, dan zal in deze zaal een tribune ge bouwd worden en in de tuin van de diergaarde komen er enkele restau rants en Ivontoorgebomvtjes bij. De deelnemers aan de Assemblée zouden voor de duur van de verga dering, (van einde September tot eind November), gedeeltelijk in. hotels in Den Haag en Schevenin- gen worden ondergebracht. In de Houtrusthallen in Den Haag zouden de kantoren van de UNO gevestigd worden, terwijl de hallen tevens zouden dienen voor het houden van secundaire bijeenkomsten van de UNO. Capituleert de Zwembond, dan gaat ze niet De berichten die ons over Nel van Vliet bereikten waren vrij .ver ward.. Daarom zijn we naar Hil versum gegaan om van Nel zelf te vernemen wat er van alle geruch- I ten. waaris. I We troffen-het; echter niet, Nel kregen wij niet te spreken maat Pa van Vliet was zo vriendelijk ons het een en ander te vertellen. „Wat is er nu van al die veront rustende berichten waar" vroegen wij ean Pa. „Niet zo heel veel," antwoordde deze resoluut. „Van ontvangen contracten die no? maar alieen door ons moesten worden onderte kend is ons niets bekend. Dit heeft ook mevr. Fegarott, een goede kennis van Nel, ontkend. Nel heeft wel een verzoek ontvangen om Chicago te bezoeken. Doch dit moet slechts als een uitstapje be zien worden. Nel voelt hiervoor zeer veel. Maar als zij gaat, en dit staat nog geenszins vast, gaat zij niet als professional." „Hoe denkt NeL over de intrek king van de extra rantsoenen?" „De atmosfeer welke na het ge val Stender in de zwemwereld hangt, heeft geen goede invloed op mijn dochter gehad, De bond heeft bij de meisjes een nerveuze stem ming gekweekt, mét als gevolg een ongunstige invloed op de prestaties. Nel weigert nu eenmaal de vlin derslag te zwemmen. Zonder deze kom ik er ook wel zegt zij, hetgeen blijkt uit het feit dat zij Donderdag nog onder haar record op de 200 yard is gebleven. Maar voor meisjes als Hannie Termeulen en vele anderen is het intrekken der extra rantsoenen wat anders. Deze kunnen hier niet buiten. Mocht de bond dan ook bij deze dwangmiddelen hiyven dan gcat Ne! van Vliet beslist naar Amerika en komt zij niet op de Olympische Spelen uit." De telefoon rinkelde. „*t Zal wel een collega van U zyn er zijn er al tientallen geweest," zei Pa van Vliet. „Het is iemand van. een krant uit Brussel, die iets naders over Nel wil weten," riep een stem van achter. Toen zijn wij maar vertrokken met de wetenschap dat Nel van Vliet nog lang niet in Amerika zit. Te Wenen wordt een Beethoven- film vervaardigd die de naam „Eroica" draagt,-het Weens Phil- harmonisch Orkest, onder leiding van Hans Knappertsbusch, ver zorgt het muzikale gedeelte. - Weersverwach ting, geldig tot Zondagavond. v\ Krachtige, nu en dan. harde wind <go. tussen Zuid-Weit en West. Regen. Stijging van tem- peratuur 18 i2n"; Zon °P ®-40 uur, onder 17.01 uur. Maan op 11,38, 19 Jan.; Zon op 8.33 uur. onder 17.03 uur. Maan op 11.50,:uur, onder 0.50 uur •18 Jan, Hoogwater te Rotterdam: le tij 8.39 uur; 2e tij 21.19 uur. J,an- Hoogwater te Rotterdam: le tli Ö.21 uur: Ze tij 22.<M uur, "^f?,yrrLem'r|gpri 754,5 luchtdruk; wind Z.Z.W. 3; temperatuur 1,»; max 5,4 (3 uur gistermiddag): min. 1.3 (7 uur gisteravond) Weersgesteldheid; licht bewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1