Generaals Spoor en Soedirman tot de troepen: HET EOTTEEDAMSCH PAROOL Staakt het vuren!" Surinaamse delegatie gereserveerd gestemd Dimitrof kondigtvormingaan van Balkanfederatie Reddingboot „Dorus Rijkers maakte vergeefse tocht Achtste jaargang, No. 15 Ajax-keeper in arrest Roemenië en Bulgarije sluiten verdrag van vriendschap en bijstand GANDHI EINDIGT - ZIJN VASTEN Albanië verleende hulp Het ANVV-congres Gemengd waternieuws Ervaringen in het verleden leiden tot „getemperde verwachtingen" Weerbericht Felle brand te Gorinehem Irgoen roept op tot tegenoffensief Weer tal van doden in Palestina Nieuw leven in W.F.A. Bemanning nodeloos in gevaar Installatie Nationale Yertrouwensraad Uit de oud-illegaliteit Verdoux ziet Verdoux Brand aan boord van Nederlands s.s. Bredero Vuurproef van de „Derde Macht" Koninklijke familie in theater Carré Maandag 19 Januari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 6930c Abonn.prljst per week f 0.31 per kwartaal 4,—. losse nummers f 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur* B.. de Vries, Hoofdredacteur; Th. Ramaker 99 De Republikeinse opperbevelhebber generaal Soedirman heeft Zaterdagavond om Jcwart voor negen Java-tijd voor de micro foon van Radio Djogja de eerste instructies voor de wapen stilstand voorgelezen. Om negen uur precies sprak generaal Spoor de troepen'toe. Hij las dezelfde instructies voor en zei: „Het bestand beoogt de beëindiging van de vijandelijkheden, sabotages en dergelijke in de ruimste zin van het woord. Ik moet wederom het uiterste aan discipline cn besef van de troepen vragen." der partijen niet tijdig met de uit voering: ervan gereed zou. komen, De ondertekening van de be standsovereenkomst geschiedde Za terdag aan boord van de „Ren ville", in tegenwoordigheid van de voltallige commissie en delegaties. ABDOELKADIR, voorzitter van de Nederlandse delegatie, zei: Dit is een overwinning van de rede en het gezond verstand. De moeilijkheden zijn nog wel niet overwonnen, maar de eerste mijl— paal is bereikt. Waar het nu op aankomt is, dat aan de bepalingen uitvoering wordt gegeven, snel, eerlijk en te goeder trouw. SJARIFOEDD1N, Indonesia's premier en delegatie-voorzitter zei: Het spreekt vanzelf dat wij zijn teleurgesteld, nv. de Nederlandse voorstellen, waarop uiteindelijk overeenstemming is bereikt, zo ver. af liggen van wat wij gehoopt en verwacht hebben van de voorstel len der commissie van goede dien sten. Niettemin hebben wij deze overeenkomst geaccepteerd, omdat wij verzekerd zijn van de toene mende .samen werking met de Ne derlandse regering. Wij zijn voor nemens het bestand oprecht, uit te voeren, aannemend, dat politieke V besprekingen ogenblikkelijk zullen beginnen. Voordeel in de toekomst President Soekarno sprak later voor Radio Djogja. De bestands- voorwaarden lijken op het ogen blik voor de Republiek nadelig, .zei hij. Toch openen zij. in de toekomst voordeligeperspectieven. Als de Republikeinse idealen langs vreed zame weg kunnen worden bereikt, waarvoor zullen wij dan vechten? Bij het sluiten van het bestand is overeengekomen', dat wanneer 'een' deze uitstel zou krijgen. Sjarifoed- din heeft namens de Republiek reeds om zulk een uitstel gevraagd. Militaire waarnemers van dé U.N.O.-commissies zullen Dinsdag naar de demarcatielijnen vertrek ken. Het Australische lid van de C.V.G.D., Kirby, is. gisterenreeds naar Australië vertrokken.' Paul Keizer, doélverdediger van Ajax, is vorigeweek door de douane recherchedienst te Amsterdam on der verdenking van deviezensmok- kel gearresteerd. Hii bevindt zich op het ogenblik' in voorarrest. Keizer reisde regelmatig -op en* neer naar Engeland en werd op" een dezer reizen op het smokkelen 'van deviezen betrapt. In dit stadium van het onderzoek acht .de douane recherche het niét wenselijk, dat "verdere bijzonderheden' werden be kend gemaakt V ]:'J, De plaatsman Keizer in het eer ste elftal van Ajax is intussen in genomen door de doelverdediger van het tweede elftal. Leenvaart. Naar bekend heeft keeper De Munck van_ Sitt. Boys reeds enige tijd geleden overschrijving, aange vraagd. naar Ajax. In geen - geval, zo deelde de voorzitter vanAjax. de heer Koolhaas, mede, kan De Munck voor het volgende seizoen de plaats onder de Ajax-doellat in nemen. Prinses Margriet is vandaag 5 jaar Nadat Zaterdagavond tegelijk ln Boekarest en Sofia was bekendge maakt, dat Roemenië en Bulgarije' een verdrag Jvan wederzijdse halp en samenwerking hadden gesloten, heeft Dimitrof, de eerste minister van Bulgarije, in de trein aan journalisten verklaard, dat een federatie van Balkanstaten gevormd zal worden „als de tjjd "daarvoor rüp is". GENERAAL SOEDIRMAN Delhi het voorbeeld voor India en Pakistan Na ruim vijf dagen te hebben gevast heeft Gandhi een klein glas sinaasappelsap genuttigd ter beëin diging van zijn vasten. De minis ters van India hadden samen met de leiders van alle partijen, reli gieuze gemeenschappen cn organi saties de belofte ondertekend dat zij Gandhi's voorwaarden zullen uitvoeren. - Het glas sinaasappelsap waar mee Gandhi zijn vasten beëindigde, nuttigde .hij in een bijeenkomst in zijn huis, die ook premier Nehroe en Radjandra, de voorzitter der constituerende vergadering bij- woonden. .Als de beloften van deze dag zouden worden, gehouden, zei Gandhi, dan zal ik met verdub belde kracht de mij toegemeten tijd trachten te.bljjven levenl Dat is, volgens de .opinie der geleer den, nog minstens honderdvijfén- twintig jaar, voegde hij er aan toe". Volgens de gesloten overeen komst zal de hoofdstad van India, Delhi, een voorbeeld géven aan de strijdende partijen. De .117 Mo hammedaanse moskeeën der stad die na de ongeregeldheden zijn omgebouwd tot Hindoe-tempels of regeringsgebouwen zullen zonder enige dwang van de zijde der re gering door .,niet-Mohammedanen moeten worden hersteld en daarna teruggegeven. - GENERAAL SPOOR van Zeeland, vertrekt vandaag per vliegtuig naar België en Graham, de Amerikaan van het drietal, is weer naar Djogja gegaan om te trachten de breuk tussen de Mas- jcerrü en het kabinet-Sjarifoeddin te herstellen. In hot tweede interim-rapport van de speciale commissie voor de Balkan van de U.N.O. aan Trygve Lie, dat meer in het bijzonder gaat r de jongste gebeurtenissen in het gebied van Jannina en Konit- za, wordt verklaard, dat Albanië tjidens de strijd om Konitza „stra tegische steun" heeft verleend aan de guerillastryders, door hen te helpen bij het organiseren van de bevoorrading. Met de „Tabinta" zijn Zaterdag middag 1000 militairen, technisch personeel uit Amersfoort, Utrecht en Nijmegen, naar Indonesië vertrok- Tijdens het congres van „Vreem delingenverkeer" op 11 en 12 Fe bruari a.s. in de Stadsschouwburg te Utrecht zullen voordrachten worden gehouden door de volgende sprekers: dr. K. Krapf, directeur van het instituut voor vreemdelin genverkeer, universiteit te Bern, over: „De organisatie van het vreemdelingenverkeer in Zwitser land". en „Het Vreemdelingenver keer, economisch bezien". Mr. J. Milius,directeur van de Koninklijke'Nederlandse Jaarbeurs, over: „De Jaarbeurs en hét. Vreem delingenverkeer", dr. F. W. Zeyl- mans van Emmichoven, voorzitter van het genootschap voor kleuren psychologie over „De kleur in de reclame". De heer G. Staalman Azn. secretaris van de vakgroep lab. v. "bedrfjfsbörëca óver ..Vreemdelin genverkeer en het Horeca-bedrijf". Waal en Rijn blijven nog steeds, sterk stijgen. Millingen meldde Zon dagavond een was van 19 cm.; Nij megen 'een- van 17 cm. In deze stad staan de kaden opnieuw diep onder water. Bij bet thans droge en koude wear verwacht men een langzame val van de Maas. De veerdienst TielWamel móest Zaterdag voor de tweede maal het vervoer van rij- en voertuigen sta ken... De Surinaamse delegatie voor de Ronde-tafelconferentie, die onder tussen, in afwachting van de vertraagde komst der Curagaose dele gatie van 21 Januari'is verschoven tot een latere datum, arriveerde Zaterdagmiddag op Schiphol. Mr. J. A. E. Buiskool, voorzitter van de delegatie, verklaarde op het vliegveld: w;' „Wij gaan naar de conferentie om mee 'te werken aan de volledige liquidatie van het koloniaal regiem. Als wjj niet de verwachting had den, dat ook Nederland daaraan wil medewerken zouden wij niet naar Nederland zijn gegaan. Wij zijn voorstanders"van overleg en samen werking en zien daarin hét belang van alle delen van'het Koninkrijk der' Nederlanden, dat wij vernieuwen, maar in stand willen houden" ZUIDWESTELIJKE WIND Weersverwachting totDlns- daffavond: Matige, later weer toene- e| mende krachtige wind tus- iil' sen Zuid en West. Wisse lend bewolkt, met enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Mr. R. H. Pos, de permanente vertegenwoordiger van Suriname in Den Haag,, die tevens. lid is van de Surinaamse delegatie, heeft over het standpunt van de Surinaamse onderhandelaars meegedeeld:" Gedurende en 'na de oorlog was er in Suriname .geen tevredenheid over de staatkundige status. Men had ih de oorlogstijd beloften ge kregen uit Nederland, dat de sta tus geregeld zou worden en men meende tot na de oorlog te moeten wachten, alvorens da zaak met de Nederlandse1 regering te; bespreken. Toen Nederland één jaar bevrijd was, bleek dat er van enige wijzi ging in de - staatkundige regeling nog geeri sprake was. Men meen de dé. autonomie vanSuriname binnen het raam van de grondwet aanhangig te moeten maken. Een Surinaamse delegatie ging: naar Den Haag en kwam terug met een ontwerp dat weinig bevre diging vond. De Staten van: Surina me dienden een advies en een eigen ontwerp in, dat enige be perkte verbeteringen bood, ver trouwend dat de. komende grond wetswijziging groter vrijheid zou geven. Dit gebeurde in Mei. 1947. Begin December van hetzelfde jaar diende de Nederlandse rege ring een ontwerp ih 'bij de Staten- Generaal. Dit ontwerp was niet gebaseerd op het advies, 'dat de Het gevolg was, dat men in Su riname ging redeneren: Als de kléine wijziging, die wij voor stellen zo moeilijk is, zal het. waarschijnlijk zeer lang duren voor de wijziging in de structuur van het'Koninkrijk, zoals wii d.ie zien, zal zün aanvaard. Men stond dus, toen de uitnodiging om aan de rondetafelconferentie deel te nemen in Suriname arri- veerde; vrij aarzelend hier tegen over. Men vroég zich af of het onder ^deze omstandigheden wel enig nut had te confereren. Het,.is mijn mening, aldus ror. Pos, dat dé delegatie vrij sceptisch gestemd uit Suriname vertrokken is. Wel zijn: zij er yolkomén van doordrohgèni dat het bij deze con ferentie, die een nieuwe staatkun dige regeling beoogt, niet maar gaat om samenwerking, doch om v. r ij w i 11 i g e samenwerking. De Surinaamse delegatie stelt zich. drie-hoofdpunten voor-ogen: 1.. Volledige zeggenschap over eigen ''inwendige aangélegen- heden. "■■■- 2. Zelfbeschikkingsrecht. 3. Medezeggenschap in rijksaan- gelegenheden. Ik geloofj' c'at-de delegatie gere serveerd gestemd is, zo besloot mr. Pos. De eryaring uit" het. verleden kan hun sléchts^ aanleiding geven getemperde .verwachtingen te koes-, téren. Dimitrof deelde mede, dat Bulga rije,. Joegoslavië. Albanië, Roeme nië, Hongarjie, T s.jechosl owakft e. Polen „en ^-misschien ook Grieken land" voorbereidingen troffen voor zo'n federatie. Met betrekking tot •het zojuist gesloten verdrag met Roemenië ;gebruikte Dimitrof ..op zettelijk hét woord „verbond". De verdragen - die Bulgarije gesloten had met Joegoslavië, Albanië: en Roemenië, waren allianties, evenals de verdragen die het nog zal slui ten. „Wij zijn geallieerden gewor den,.; zoals wij reeds de facto geal lieerden der Sovjet-Unie ziin". Een van de., eerste.- beslissingen van het nieuwe protocol is de bouw van een niéuwe Donaubrug. waar mee onmiddellijk zal worden begon nen.- Met ^technici van alle landen die hierbijfhélang hebben, nl. Polen. Joegoslavië; Tsjech oslowalcii e en Rusland, zal overleg worden ge-: pieegd,. „Er is één groot verschil tussen hetgeen wij--nu gaan .doen ent wat de Kletoë'fBhtéhte en *de -Baikcn- entente van gisterendeden. Dé laatste werkte'niet voor de vrede op de Balkan en in ..het 'Donaubek- ken.. Het waren aUcen maar instru menten in de handen van de'grote machten omhun eigen lust .naar bezit aan te wakkeren. Dé 'oude volkerenbond deed hetzelfde en ging op de fles. Onze allianties zijn die tussen volkeren 'en- hun regeringen en die hen als. instrument voor de vrede en om nieuwe conflicten te vermij den." -' GORTNGHEM. - Vrijdag tegen het middaguur ontstond een korte, doch vrö felle brand in het maga zijn kantoor der Werkplaatsen van Bijkér' Aannemingsbedrijven al hier. Een uit de kachel, komende steekvlam zette het geheel houten kantoor in 'n minimum, van tijd dn. lichterlaaie. Het kantoprgebonwtje brandde geheel uitr ën door de gro te hitte brandde de boven het kan toor aanwezige lichtkap van dg' fa briekshal weg De spoedig ter plaat se zijnde brandweer wist de brand te localiseren en na ongeveer een half uur .te bedwingen. De in het kantoor aanwezige heer F. liep lichte brandwonden op. Zijn kleding had vlam gevat, doch door in een fabriekskoelbnk te springen bleven ernstige gevolgen achterwege. De geheime zender van dé Jood se verzetsorganisatie Irgoen Zwai Leoemi heeft "een oproep gedaan voor het „Tegen-offensief tegen de Arabieren" op 15 Mei, de datum, waarop Groot-Brïttaniiië het man daat over Palestina zou overdra gen.'.'--Y'. De Engelsen werden in £eze uit zending b eschuldigd van obstruc tie, welke tot doel had da vesti ging van een Joodse staat. te. ver adelen. Uit Arabischebron wordt ver nomen, dat in, de nacht, vanZater dag op Zondag ten noordwesten van Hebron zeventien jóden ge dood zijn.. Een joods bericht over het gewond raken van Abdoel Ka- .der Hoessein, een bloedverwant van de moefti van Jeruzalem, is door de Arabieren niet bevestigd. Artillerie en machinegeweren van de Britse troepen in Palestina hebben een aanzienlijke troepen macht van Syrische Arabieren te gengehouden, die Palestina Zater dag trachtte - binnen te komen, klaarblijkelijk om twee afgelegen Joodse nederzettingen aan te. val len. De Arabieren, hadden niet op zoveel tegenstand, gerekend en trokken zich over de Syrische grens terug. Britse troepen en politie hebben 10 km ten Noorden van Hebron de lijken van, 35 Joden en 4 Arabie ren gevonden. De nieuwbenoemde voorzitter van de „World Friendship Asso- eiaton", Mc Taggart Short, heeft de gereorganiseerde "WFA 25.000 pond sterling aangeboden om haar in staat te stellen haar schulden te voldoen en haar werk voort te zet ten. Mc Taggart Short heeft.25 an dere personen verzocht ieder.1000 pond aan de WFA. te. lenen. De WFA maakt thans plannen om dit jaar 10.000 Britse kinderen naar het buitenland1 te' zenden, .van wie 6JD00 naar Nederland. Tegen Dinsdag a.s. heeft-de WFA. een ledenvergaderingbijeengeroe pen, waaróp zij *de crediteuren 10 pet., van. de vórdering zal aanbie den:1; en zich verplicht, het reste rende bedrag, binnen 3 jaar te vol- -.doen.'.-De _ledep-.zal de,, .„helftder vordering ineens en de rest zó spoedig mogelijk worden aangebo den. S.OS.JN EEN FEES: „KOM SNEL" 99 Een briefje in een fles, Zondagmiddag gevonden door een jongen die langs het Scheveningse strand wandelde, meldde„Coaster Annemarie, kapitein Jongbloed. Verkeer in zinkende toestand 53° Noord, 4°3" Oost. Radio .defect. Kom snel". De aangegeven plaats ligt twintig zeemijlen ten Westen van Den Helder. - De vinder bracht het briefje naar de vuurtorenwachter; die onmid dellijk alarm sloeg. Een half uur later vertrokken dereddingboot „Dorus Rijkers" en de sleepboot „Noord-Holland" van Weismuller de woelige Noordzee op. Ook een sleepboot van de Britse marine ging zoeken. Al spoedig rees er echter twijfel aan de juistheid van de boodschap. Het was niet waarschijnlijk, bij de richtingvan de heersende stro mingen, dat een fles, op de aange geven plaats in zee geworpen, op het Scheveningse strand zou aan spoelen. Telefonische en telegrafische in formaties gingen door het land, om gegevens over de geheimzinnige Annemarie". Er bleken twee kust vaarders van deze naam bekend, te zijn, die echter beide de vaart op Duitsland beoefenen. De directeur van de „Grune", de heer Knevel in Bussum, een expert op het gebied der kust vaart; was de eerste die verze kerde dat het alarm een kwa- jongensgrap was. Afgaande op zijn besliste verklaringen be sloot de Noord-Zuidhollandsé Reddingmaatschappij de „Do rus Rijkers" terug te roepen. Bp de N.Z.H.R.M. heerste grote verontwaardiging over de mis plaatste grap, waardoor de beman- Gestegen uitvoer van landbouwproducten De toti-le waarde der landbouw productie in het oogstjaar 1946/'47 bedroeg f 1344,5 millioen, vergele ken met 374,3 millioen in. 1945/'46 en f 737.5 mHlioen in 1938/39. Hiervan bedroeg de totale waarde van akkerbouwproducten f 458.6 millioen, van dierlijke producten zonder zuivel f 331,8 en van zui vel f 554,1 millioen. In de eerste tien maanden van 1947 heeft Nederland aan land- en tuinbouwproducten geëxporteerd voor een waarde van f 434.546.000, tegen f 203.074.000 in dezelfde pe riode van 1946. Op. basis 1937/39 .100, bedroeg het indexcijfer voor de uitvoeryan land- .e»', tuinbouw-: producten :naar' dé" waarde vÏ49i, naar de hoeveelheid 33. In 1946 waren deze cijfers resp. 71 en 19. Vrijdag kwam deAeixringseommtsstc van het Nederlands-Shctïands pony stamboekin diergaarde Blijdorp de pony's uit Rotterdam en omgeving keuren. Een aardig gezicht: de kleine sterke paardjes in draf. De pl.m, 25 dieren ontvingenna goedgekeurd te zijn, een brandmerk. Zware brand in Bergen op Zoom Een érnstige brand, waarvan de oorzaak nog onbekend is, heeft in de nacht van Zaterdag op Zondag een' viertal woningen aan de Aht- werpsestraat. onder gemeente Bergeri .op Z^om, vrijwel .in de as gelegde Toen dé bewoners; van. het eerste huis dés nachts omstreeks liajf vigr wakkér werden stond' het huis reeds in lichter laaie. De kin deren waren zelfs genoodzaakt langshet, dak ëen uitwegte zoe ken.. De bewoner, de heer Benning, en zijn vróuw bekwamen enige lichte brandwonden. Ofschoonhet vuur met 6 stralen werd aangetast, konmen niet voorkomen dat het zich'tot een vierde woning uit-: breidde. Twee woningenbrandden geheel uit, de beidé andere wonin gen werden zwaar beschadigd- Henri Verdoux, de Parijse bank- eniployé, die door gerechtelijke actie de naam van Charley Chap-- lin's film „Monsieur Verdoux", waarin Chaplin de rol speelt van een bigamist en veelvoudig moor denaar, wil wijzigen,; is deze film dit week-ëïndc met zijn advocaten gaan zien, Hoewel de werkelijke Verdoux herhaaldelijk lachte tij dens de voorstelling, bleef hij vastbesloten zijn wettelijke strijd tegen de celluloid-Verdoux voort te zetten. „Dank zij Chaplin neemt niemand op de bank mij nog serieus, en dat ie lelijk, voor. een bankbe.ambte", zei .Verdoux tót de\ verslaggever.-;-.. In Den Haag had een bijeen- 1 komst plaats van de Gemeenschap vn; Oud-Illegale werkers in Ne derland (G.O.I.W.N.), waarop de voorzitter van genoemde Gemeen schap, dr.Ir.N. A. Voorhoeve uit Eindhoven, de Nationale Vertrou- wensraad installeerde. Als voorzit ter4 van deze Raad zal optreden mr. H. Hella, president van het Tribu naal te 's-Hertogenbosch en als se cretaris de héér H, Warringa (Maastrichtseweg 125, 'den Bosch). De heer Voorhoeve hield té voren een rede, waarin hij de toestand der illegaliteit van heden uiteen zette en tevens het licht wierp op bet toekomstige werk. De instel ling van. de Vertrouwensraad moet gezien worden als een. nieuwe pha se, wellicht de laatste phase der oud-illegaliteit De Raad zal naar buiten optreden op het,gebied van rechtsherstel, zuivering ënberech ting, met de systematische behan deling waarvan de GOIWN zich niet meer zal bezig-hoilden.Een en ander moet gezien worden als vaartyermindering, als. overgang: naar het mettertijd geheel prijsge ven van de activiteit op dit terrein. .Mr. Holla beantwoordde de rede PEINS OLUF HUWT -MORGANATISCH Prins Oluf, de viér-en-twintig- jarige zoon van prins Har'ald van Denemarken en neef van wijlen- koning Christiaan, zal in het hu welijk treden: met mej uifrouw An nie Puggaard—MoeHer.. Prins Oluf zal afzien van zijnsuccessierecht ende titel - voeren - van-; graafvan Rosenborg.. van Ir: 'Voorhoeve en sprak tevens de hoop uit dat de verhouding van deze nieuwe raad tot de overheid steeds èen aangéname moge zijn. De vergadering werd bijgewoond door vertegenwoordigers van de Koningin (mej. mr. Tellegen), van de ministers en de Haagse burge meester, alsmede door vele "mili tairen waaronder de generaals Kruis en Koot. Het Nederl. stoomschip „Bredero" een door de V.N.S. van de Neder landse regering gehuurd liberty- schip, dat op weg is van Oost-Azië naar Rotterdam geladen met stuk-, goed, heeft brand aan boord, ge kregen terwijl het te Penang lag. Het vuur woede in rjiim I en kon slechts wordengeblust door dit ruim onder .water te zetten. Het schip kreeg daardoor.zoveel slagzij,, dat het om omslaan te voorkomen, op het strand is: gezet. Vliegtuig neergestort in Italië Bij Civitaveccha ('provincie Rome) is een vliegtuig, neergestort, waar van drie inzittende, Engelsen, twee manneneneen vróuw, zijn omgeko men. Nadere bijzonderheden ontbre ken nog. Het bericht dat 'Jehia, de ïmman (koning) van Jemen, is overleden, werd door het secretariaat van zijn zoon, Seif al Islam Abdoellah, for- nieel tegengesproken. Seif al Islam, die in Londen ver blijf houdt, heeft officiële berich ten uit. Jemen ontvangen,dat de 85-jarige Imman nog in leven is. ningen van enige schepen; een ge vaarlijke tocht hebben gewaagd. - Men -houdt echter nog rekening met de mogelgkheid dat de kapitein zich in de breedte een graad kan hebben vergist. De plaats 52° N-B. O.L. ligt namelijk niet vér voor kust vanSchevëningen. Men heeft echter niets van. een scheeps ramp gemerkt. Een Mitcheïl-vliegtuig van de Nederlandsemarine heeft vanmor gen bij het krieken van de dag bo ven de Noordzeegepatrouilleerd. Kotter op de hoofden Een Harlings visserskotter- tje,' HA 50, waarmee vier vis sers in de Scheldemonden zijn gaan varen om deel te nemen aan de r'rjke haringvangsten die daar de laatste dagen wor den gedaan, is ter hoogte.van' Zoutelande op de. paalhoófden gestrand. De bemanning is door een andere; vissersboot aan boord genomen! Het scheepje is waarschijnlijk ver lóren..:.1; V Het Aanerikaansé Liberty-schip „Simon Bolivar" is bij Fort Philip pe, op de Schelde bij Antwerpen, aan de grónd gelopen en in tweeën gebroken. Mén probeert dé lading met. zuigers te lossen.' Twee kleine Haagse jongens blij ken het S.O.S.-bericht: te hebben geschreven en. het flesje 'in zee te hebben geworpen. Toen een van hen via de radio hoorde; welke: gevolgen zijn daad had gehad, kreeg hij wroeging en biechtte alles aan zijn ouders op. (Van onze correspondent) PARIJS, 19Januari.r In de tussentijdse gémeënteraadsverkiè- zingén. in. de Parijse voorstad Mala- i.koff heeft de. j.Derde^Macht", die vóór hei5 eei^-'alB zodanig' voor de kiezers is verschenen een zetel ge wonnen ten koste van de R.P.F. van generaal de Gaulle. De communis ten hebben zich kunnen handhaven. De uitslag van. deze stemming in een van de gemeenten die de z.g. rode gordel om Parijs vormen, wordt met spanning afgewacht. De in October 1947 gehouden verkie zingen hadden dertien zetels voor de communisten opgeleverd, tien voor de R.P.F., twee voor de socia- iisten en twee voor de M.R.P. Er was toen een anti-communistisch front gevormd dat een socialist tot burgemeester koos. De communis ten die meenden dat. hun als groot- ste partij het burgemeesterschap toekwam, maakten het deze func tionaris zo lastig "dat hg aftrad". Nadat ook de. veertien raadsleden, die hem gekozen hadden, uit pro- test hun. ontslag'hadden genomen, ■weid zijn gehele verkiezing door de - regering ongeldig verklaard. Ter gelegenheid van de nieuwe stem- ining, die gisteren plaats had, sloe gen M.Iv.P. en de socialisten,-die ih deze ongeveer dertigduizend inwo- pers tellende fabrieksplaats. elechtB een geringe aanhang, hadden, de handen ineen zy dienden' een ge- meenscliappelijke 10st in. Het was het eerste optreden van de Derde Macht, waaruit men. hoopte af te lezen in hoeverre de regeringspoli- - tiek door de bevolking gesteund Wordt. De verkiezingscampagne was in overeenstemming met de be- teken is die men te voren aan de uit- .- slag wilde toekennen, bijzonder hef tig, Voor de communisten, ia Mau- rice Thorez er zelf gaan spreken, terwijl de R.P.F. André. Malraux afvaardigde om dé'; Derde Macht te bestrijden. Niettemin verwierf de gecombineerde S.F.I.O.^-M.R.P.» lijst vijf zetels tegen de R.P.F. ne gen. terwjjl de communisten hun dertien, zetels behielden. De anti- communistische krachten/zijn dus- niet toegenomen. Als een conclusie getrokken kan worden dan is het deze/dat de Gaullisten een klein, deel van.hun aanhang verloren heb ben, hetgeen hun campagne- voor kamerontbinding geen- goed kan doen. .- „Ned. Volksunie" opgericht Vrijdag werd in Den Haag. een nieuwe politieke organisatie opge richt: de Nederlandse Volksunie. Deze unie „streeft naar de samen bundeling van de nationale kracht en overtuiging ter bestrijding van de materiële, geestelijke en staat kundige gevaren van deze tijd. Zij ;wil echter geen politieke beginsel- partij zijn; -yv De koningin, prinses. Juliana,: prins Bemhard en de drie;oudsten, der prinsesj'es woonden: Zaterdag- middag een' voorstelling bij van het circus Strassburger, waarmee het theater Carré zijn .zestigjarig- jubheum vierh

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1