HET ROTTERDAMSCH PAROOL Nieuwe stap in Duitsland: Handvest voor Bizonië Arabieren krijgen steun; zijn Subcommissies zetten het werk voort Economisch bestuur zo spoedig mogelijk in handen van Duitsers PAROLCSCOOP Smokkeï-complot opgerold Acht Britse zeelieden vol lof over zeemanschap van Duitse kapitein ProfV andcnBrink Economische Zaken Ir. Damme naar Indonesië Er kwam niets Uit de lucht HIER GEEN ENGELS WEEK-EINDE Wereld-schaakkamp in Den Haag Adspi rant-kam pioen in Odeon Jongen doodgereden op de straatweg Geslipt door de gladheid, door trailer vermorzeld Aan boord van de „Sommelsdijk" Weerbericht SüBtf '.UUr)' WecrsS'!«»1^"i. Dinsdag 20 Januari 1948 Eed. en Adm. Lang© Heven 141. Schiedam TeL 693f\ Abonn.prije» per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, No. 16 Uitgave N.V. De Niéuwe Pers Postgiro 398644 Bankiert Amsterdamsche Bank' te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th- Ramaker Na de wapenstilstand Na een plenaire bHêenkomst heb ben gisteren de Nederlandse en de republikeinse delegaties een sub commissie ingesteld. Deze sub-com- mlssie heeft weer drie ondercom missies in het leven geroepen, weike er ais volgt*uit zien: 8- een algemene commissie van. orde (general steering committee) die tot taak heeft, de werkzaamhe den voor de. toekomstige conferen ties te coördineren:.. b, een politieke sub-commissie, die alle politieke .zaken. alsmede dc staatsrechtelijkeaangelegenheden, zal behandelen: c. een economische sub-commiv sle. welke aanbevelingen zal doen op economisch én financiëei terrein. Besloten .werd. de reeds bestaan de commissie voor het staken var» het vuren.'door te laten werken ter behandeling van de vraagstukken voortvloeiend uit de waoenstil- siands-overeenkomst. De gistermiddag ingestelde sub commissie zal Vrijdag tw. wederom vergaderen. De republikeinse mmister-oresi- dent mr. Amir Sjarifoeddin. is he denochtend vergezeld van enige mi nisters naars Djogja vertrokken. Vijj. zal daar een bijeenkomst van het re publikeinse kabinet biiwonen. Vrij dag a.6. keert Sjarifoeddin naar Ba tavia terug voor de eerstvolgende plenaire zitting op de Renville. De kans dat Sjahrir in het repu blikeinse kabinet zitting zal nemen Is gering, volgens Merdeka. Hij zou naar Amerika willen naan en slechts een ministers-zetel willen aanvaar den als zijn partij (de partai sorialis) nem het volle vertrouw» schenken. Er ls weer een nieuwe stap gedaan op de Anglo-Amerlkaanse tveg naar de eenheid van West-Duitsland: Brits© en Amerikaanse antoritel- ten hebben te Berlin een soort economische grondwet (zjj noemen kaar „handvest") bekend gemaakt, die tot doel heeft de ontwikkeling van de Brits© en de Amerikaanse zone tot eén zelfstandige economische eenheid j te bevorderen - een«eenheld dienietlanger financieel door Engeland en I Amerika behoeft te worden gesteund, I Volgens het Handvest worden levering van góederSh eh diensten j Dimitrof heeft geen verleden TN „MeinKampf" heeft Hitler A uitvoerig uiteengezet, dat het er niet toe doet, of de „leiders" en „voorlichters" van het volk -van daag heel anders spreken dan- zij gisteren spraken, want de massa is kort van memorie en merkt het niet'- èei /y- v-; Maar Hitler is niet de eerste ge weest, die deze theorie heeft uitge dacht het is trouwens moeilijk om in IVI e i n K a n. p f één origi neel idee te vjnden noch zal hij, vrezen wij de laatste zijn, die cynisch zijn verleden verloochent. Wij moesten hieraan tenminste denken, teen wij lazen, dat 'de Bulgaarse minister-president, Di mitrof, de socialistische leden van deoppositie, in -hcl;.parlr m?n ti open-: üjk mét'Tiët -lot van Petkof, de tercchtgesteldë leider van de Boe renpartij, hadbedreigd. Dimitrof is er; ook .zo.,:,een, die :gèen. last' heeft van zijn vérleden. - Het is bijpa .15.. jaar geleden, dat' de Rijksdag in Berlijn brandde .'-'en dus ook. -bijna drie lustra sinds •het- proces tegen de zgn.brand stichters werd "gevoerd, mét de on gelukkige „Van.: dér Lubbe tials hoofdfiguur in schijn. Maar de be klaagde,, die meer dan iemand an ders de. aandacht trok;: .door de moedige wijze, waarop hij de Nazi's trotseerde, hun leugenweefsels ver scheurde .én. zelfs, de machtigste op één na, Herman. Goeri—t :n hoogst eigen persoon zijn vet gaf, was.... de Boelgaarse communist Dimitrof, toen al geen onbekende in de we reld van- de Komintern. Toen w-s Dimitrof eeri strijder voor. recht tegen ónreéht,'voor. waarheid, telen' leugen," voor de menselijke waardigheid .tegen een systeem, 'dat op Lde ontkenning daarvan was opgetrokken, voor. de vrijheid tégen een. afschuwelijke tyrannie. Deze moedige vechter werd zelfs var - die strijd, het'sym bool voor heel de -wereld van tóen, die het nationaal-socialisme en' al les waar het - voor stond, veraf schuwde. Zo sterk was de indruk, welke hij maakte, dat zelfs de Duitse „rechters" het niet aandurf den, om dc publieke opinie in de wereld te trotseren en Dimitrof te veroordelen. T T ET kar. verkeren! De beklaag- n de van 15 jaar geleden is nt de machtigste man in de volksde^ mócratie Boolgarije, d.w.z. de feite lijke dictator van zijn land- gewor den. En nutreedt hij precies zo op als de Nazi's in 1933 in Duitsland optraden. Gelijkschake len is ook zijn parool en voor wie 'nog enige prijs stelt op eigen me ning en vrije uiting daarvan, heeft hij maar één antwoord liquide ren. Eerst is de belangrijkste figuur van de ppositie, Petkof, na een proces, dat zeker niet rceer met het i recht te' maken had dan het Duitse van 1933, uit de weg geruimd. Thans wordt aan de socialistische oppositie het Boelgaarse equivalent van „Maulhalten" toegeblaft en wordt baar Petkof's lot voor ogen gesteld, omdat hij het gewaagd heeft de begroting van de Boel gaarse regering te c'ritiseren. DIMITROF is'nu de baas in Boelgarije. Er lopen echter al lang geruchten, dat dit maar een overgangsstadium is in zijn carriè re;'dat er een belangrijker^ taak voor hem zou. zijn weggelegd. Hij zou nV bestemd zijn voor de lei ding van de Kominform. Deze pro motie zou komen op het ogenblik, dat federatie Joegoslavië-Boelga- rijc werkelijkheid.zou worden. Tito zou dan het hoofd van de nieuwe federatie worden en Dimitrof zou zich dan helemaal kunnen gaan wijden aan de Kominform. Dat zijn talenten ia-die richting liggen, wil len wij graag aannemen, vooral als het waar'is, wat gezegd wordt, dat hjj de. man is gewefest, dié het in cident van de mijnen in.hct kanaal van.Korfae tussen Albanië en En geland heeft geënsceneerd. het Brits-Amerikaanse bureau voor im- en export en het gemeenschap pelijke deviezenbureau tot een een heid, die volledige bevoegdheid be zit om de export van de dubbele zone tot een zo hoog mogelijk peil op' te voeren. Directeur-generaal van. het ge reorganiseerde - bureau wordt Wil liam'John Logan, een Amerikaanse bankier, die zich'uit zaken heeft teruggetrokken. J. H. Caban van het Britse ministerie van financiën wordt onder-directeur. Het nieuwe.bureau zal onmiddel lijk stappen "doen om het bestaande' apparaat voor de contról© van dé buitenlandse handel d.er belde zones efficiënter te doen functtonnerën. Amerika zal, uit .hoofde van zijn grotere financiële deelneming, de meeste zeggenschapin hetnieuwe bureau hebben, ;,Het ligt in de bedoeling, dat de taak van het bureau zo spoedig mogelijk door het Duitse bestuur wordt overgenomen. Er zal Duits! personeel worden opgeleid 'om' té zijner tjjd het geallieerde personeel te vervangen. De ter beschikking van hét bureau gestelde deviezen- bronnen zullen worden aangespro ken, opdat|öe voor de staatshuis houding en; de ontwikkeling van de export der" dubbele- zone. benodigde grondstoffen kunnen worden aanv geschaft. Het bureau is bevoegd ten behoeve van lm- en .export overeenkomsten te sluiten voor de „Kamerlid verried piloot niet zegt verdediger Tienduizend gulden boele, luid de het vonnis van het Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden tegen het kamerlid R. Zegering Haddérs te Emmen, die er van beschuldigd wordt in 1943 een Engels piloot te hebben verraden. Bij de behandeling van deze zaak voor" d e" Bij z.'ra cd-van CasSa-, tie.merkte de;verdediger vr- Z: H. op, dat. moeilijk van .verraad kon worden gesproken, omdat de Duit sers de. vlieger, die in het zieken-' huis te Emmen werd veroleegd, nietwaren vergeten.Bovendien had de Engelsman te kennen ge geven,: geen prijs te stellen op eén ontvoering; hij wenste niet te ont- snappen, omdat zijn verwondingen hem ongeschikt hadden gemaakt voor de. dienst. Tenslotte requireerde de proc.- fiscaal, mr. Bakhoven, tot verwij zing van de. zaak naar het Bijz. Gerechtshof te Arnhem. *3ij dc niéuwe behandeling' ..zou moeten blijken of Zegering Hadders vvi«tV dat de piloot aan maatregelen worden* blootgesteld en bovendien of de piloot aan maatregelen wérd blootgesteld. ■-;■■■■ - .Uitspraak 9 Februari. Verkeer óver Schipbrug bïj.Deyenter stopgezet Vrtf plotseling moest gisteravond alle verkeer met voertuigen over de Schipbrug te Deventer worden stopgezet, omdat, het IJsselwater was gestegen tot de kruin van de Rijksweg naar Apeldoorn, Alleen voetgangers en wielrijders kunnen de brug nog passeren. en voorts om alle maatregelen - te treffen, die: nodig zftrt in.het belang j van handel; én; :iiidustrié..v - - Dr, Van Mook wenst jarig prinsesje gelul; De luiténant-gouverneur-generaal, dr. H. J.-i van Mook, heeft; aan prin ses Margriet' bij gelegenheid van haar verjaardag telegrafisch ztin ge lukwensen en.die var, de gehele Np- dèriands-lndische gemeenschap doen toekomen. Toen ambtenaren*van de Rijks politie enkele lagep. geleden een inwoner van deLangstraatsc ge meente 's-Grevelduin-Capelle ar resteerden, dachten zij niet aan een gr cot complot..... Want hun arres tant had zo meenden zU „alleen maar" clandestien geslacht. Doch later bleek, dat de zwarte koe', ware het' beest van betere kwa itéit geweest; voorbestemd was. haar België te. worden uitge zonden. "Want dat was de bedoeling van de slachter en zijn schaye. com pagnons, allen 's-GreveMuiners. Zij reisden elke v eek-naar de Bossche veemarkt, liepcu daar 'een beetje rond en verdwenen op een gunstig ogenblik ijlings met een aantal koeien, dat zij daar hadden ont- veemd. Spoot l'»os raakte het vee dus zoek en de slachtoffers .konden nimmer ondanks hun vermoe dens het- verriissir.gsvraagstuk oplossen. - De- .buit"' werd met veewagens naar Capelle vervoerd en men vermoedt,'dat het vee vervolgens -naar België werd gesmokkeld, in samenwerking - met het kort gele den 'opgerolde p itser vagen-com- plot. Het enderzoek duurt voort. Maandagmiddag.hing Johanna F." van"B. uit -een overvolle* f ram. Toen een vrachtauto passeerde werd zij door de laadbak gegrepën en tegen de straat geslingerd. Zij werd met ecu linkersleutelbeen- fractuur in het Coolsingelzieken- huis opgenomen. De eerste scl^Sp/kolen komt. versierd met vlaggen, uit-het ruim van de /.Bienville ofrthdgg, Het -schip had 1000 ton kolen aan ■boord,, bestemd voor 'Nederlantteèy: ingezetenen. De - kolen Jendé- vracht - worden door: de 'Amerikaanse schenkers' 'betaald.-Déze actie gaat uit van de. ..Care" (Coope rative Jor 'American remittances to Europe)/ - Zie ook pag. 3. Acht Britse zeelieden deden Maandagavond in -Hamburg het ver haal. hoe zij van de hulpeloos rond drijvende," slagzij makende eh lekke „SierraCordoba'',' het vroegere. Duitse luxe-passagiersschip, gered waren, dank 'zij hét prima - zeeman schap van -' dé .--kapitein - van"een Duitse trawler.;*: -i' De „Sierra -Cordoba" die 11,492 ton groot is en vroeger op Zuid- Amerika voer :en in -de Europese wateren dienst deed als „Kraft durch m-eude" schip, werd door twee sleepboten van Hamburg naar de Clyde gesleept, om gesloopt te worden. Tijdens de krachtige zuidwester storm van Zaterdag op Zondag wa ren de sleepkabels geknapt. De' sleepboten verloren de Sierra Cor doba uit;het 'oog en deze werd door de vliegende, storm naar de Deense kust gedreven. 'De agenten -yaö| de scheepvaart maatschappij deelden medé,dat de sleepboten het schip Maandag pas weer haddon teruggevonden, e De matrozen zeiden, dat zij Zondag beangst geworden waren door de slagzij, die het schip maakte. Het lag zo scheefdat zij r.ict meer rechtop aan dek konden staan, bo vendien liepen de ruimen én de ma-" r.fcinekamer vol water. De beman ning schoot vijf vuurpijlen al. die de aandacht trokken, van de Duitse trawler Astrid. v - Met gtote";moeite liéten .zij een reddingsvlot te water van het hel lende dek. We hadden een benauwd ogenblik toen het'vlot roezsraakte zei James McLeod, we konden gelukkig vrij Werden door de~trawler opgepikt 3" Vervolgens voer de schipper, van. de vissersboot tweemaal-tot vlak bij de ronddrijvende Sierra Cordoba, en de drie o ver blij vend'en sprongen, aan boord van de trawler, zü hebben hun leven acn de ervarenheid van de Duitse schipper tc danken. Dit is 'een uittreksel uit een pacticw lieré bcicl. afkomstig uit Jeruzalem, gedateerd 9 December 1947. van een vooraanstaand lid. vpn de[Haganah, de verzetsorganisatie der Zionisten. W-ij tekenen er bij aan dat watMét. dé Engelsen derweten wordtvolgens on ze inlichtingen inderdaad1 opgaat voor een. aantal militairen/— sommige ex- officierén van het Britse lege: hebben bij het, Arabische vrijwilligersleger dienst genomen maar. niet voo* het Britse bewind in Palestina als geheel. Enige'eenzijdigheid bij de door immi gratie-quota en andere onvermijdelijk heden verbitterde Zionisten is ovprt- gens begrijpelijk. Uit je brief leea ik, dat jullie niet precies weet, wat hier gebeurt. Waarschijnlijk omdat jullie alleen de öfficiële berichten hoort. Dé za ken staan echter heel anders: De Arabieren, hadden in' het be- Niéuwste en jongste minister Professor dr J. R, M. van den Brink, wonend te Laren (N.H.), hoogleraar te.Nijmegen en lid van de Eerste Kamer, is als op volger van dr Huysmans be noemd tot minister van Econo mische Zaken. Prof. Van den Brink zal als de jongste der ministers in het kabinet zitting nemen. Hü verbetert meteen een record, want hfi is de jóngste minister van onze parlementaire geschiedenis. Hij is 32 jaar. ■De niéüwe functionaris heeft ge studeerd aan de Kath. Economische Hogeschool te Tilburg, waar hjj in J940 cum laude het doctoraal exa,- raen in de economie aflegde. Hij werd kort daarop benoemd als ad viseur bij het directoraat vóór Han del en Nijverheid aan het departe ment van Handel,. Nijverheid en Scheepvaart en 'het volgend jaar werd hij. adviseur bij de dienst tot regeling van de prijzen en vervol gens chefvan cte afdeling prijzen politiek, v Promoveerde in oorlog Maatregelen: vaii de Duitsers ga ven hem aanleiding ontslag te ne men. Van deze onderbreking .maak te hij gebruik om aan. ziin disser tatie te werken en in December 1942 promoveerde hij te Tilburg cum laude. Ztfn 'proefschrift was getiteld: „Maatschappij-structuur cn werkgelegenheid". -In 1945," dus vijf jaar nadat hij was - afgestudeerd, .werd dr. Van den Brink: benoemd als hoogleraar In de economische wetenschappen! aan de R.K. ITAl'yersiteit te Ni|me-; gen. ■Prof. Van ;ii Brink Is lid van de Eerste Kamer voor de K.V.P.,: econoniisch adviseur van de Katho lieke Arbeidersbeweging en van' verscheidene ondernemingen. Andere jonge ministers in onze geschiedenis waren: Dr. C. Lely, die ih 1891 ■minister van Wa- terstaaf. Handel èn Nijverheid werd in het ministerie-Tienhoven (36 jaar), mr. dr. J. Donder.die in .1926 minis ter van Justitie werd in het kabinèt- Dc Geer, (35 jaar) en mr. M. P. L Siccnbcrgkc, die in 1934 minister van Economische Zaken werd in het derde kabinct-Colijn (35 jaar). mi mi ia a gin een groot plan. bestaande uit twee delen: a. Binnendringen en verwoesten van de door Joden en Arabieren bewoonde wijken tussen Tel Aviv cn Jaffa: b. het onmogelijk maken van het verkeer op de wégen. Deze twee plannen zijn in duigen gevallen" door het optreden van de Haganah. - Dat de officiële berichten niet be trouwbaar-zijn, blijkt welhieruit, dat wij na de aanval op -Tel Aviv zeventig. tot; tachtig Arabische Ih-* ken hebben, gevonden.' terwijlde; officiële 'opgave twee of driewas (of misschien wat meer). Ook zijn er al slachtoffers onder, onze jon gens, doch deze opgaven 'zijn juist en worden niet verzwegen. V Dé aanval was zeer groots ooge- zét,- uit stellingenmét zandzakken.' Wij maakten gebruik, van mortie ren, machinegeweren en handgra naten. /'y- De Arabieren zij niét zoals wij ze ons herinneren van 1936 v —1939, Ze zijn goed getraind en uitgerust met de modernste wapens. Ze stelen hun. wapens - uit. de politiemagazijnen .{drie-- honderd geweren -in Ramleh en worden daarbij geholpen door „mensen in uniformen." Twee fronten Het front van de Haganah is twee zijdig: tegen de Arabieren en de regering. Na afloop van' iedere aan val komen de politie en legertroe pen ons onderzoeken op wapens en nemen onze jongens - gevangen. Wij hebben alheel wat-jongens verlo ren door Engelse kogpls en dat niet pér. ongeluk, "A.;/-/'- '- Gewapende Arabische .beoden trekken he t land door zon d ér daar - in; gehinderd te^.Wordën. Bij1 een yah de laatste aanvallen in. Jeruza lem werden twee Arabieren gedood en het machinegeweer, dat zich'in hun bezit bevond, werd aan het nummer herkend. Het was onze Jongens twee -dagen .tevoren - door de Engelsen afgenomen. Commen taar. overbodig! De laatste dagen ls het- nogal rustig. De rust voor de storm. Men bereidt zich voor op een tamelijk groot bloedbad (hiermede -wordt waarschijnlijk - de huidige- toestand in de oudestad r in. Jeruzalem; be-: doeld): Dit. zal-vóór" ons -, dubbel 'moeilijk' zijn,; zolang wij de wapens verborgen moeten houden en..; deJ Arabieren ze- In-hetopenbaarkun-- nen: dragen.'. Bij. de Damascusooört bijvoorbeeld lopen deArabieren' ge wapend i rond en' In de omliggende dorpen kan - men hun s chietoefenin- gendagelijks hóren. Bij ons is alles gemobiliseerd, iédereeh staat op zijn post. Vele arbeiders kunnen vaak niet naar de fabrieken komen, omdat ze Ingedeeld zijn. Dr. Ir. M. H. Damme, gewezen directeur-generaal van de P.T.T., vertrekt deze week per vliegtuig: naar Batavia, in verband met de .wederopbouw van. de- P.T.T.-bcdrR- -ven ln Indonesië. Dr. Damme zal ongeveer v|jf weken In Indonesië verblijven. V'-,,;" alleen de berichten! PARIJS, 20 Januari. De Be richten die de vorige week werden verspreid over parachutages of als men het Engelse woord verkiest, droppings van wapenen, bij Saint Amancbin het hartje van Frankrijk, zijn>bij naderonderzoek onjuist gebleken.. Nóch wapenen, noch zwarte handelswaar, noch andere, geheimzinnige voorwerpen; zijn in hét oude Berry uit dehemel ge daald. Het enige dat uit de lucht gegrepen is,.zijn de. berichten hier over. Het geheimzinnige vliegtuig bleek het normale lijnvliegtuig ^.e zijn van de nachtdienst Parijs Algiers. Wel schijnen enige energieke 'Ganliistin":!" èh"cblhmralsteh "ver scheidene nachten, achtereen op het pad geweest te zijn om de andere partij op.heterdaad op een siniste re" wapenwinst te betrappen. De politieke gemoederen zijn nogal verhit, dat is zeker. Zo zijn de vrachtauto's met gewapende lie den, de lichtsignalen, het onver schrokken kruipen door droge greppels en de overval met mi trailleurs op de niets vermoedende spoorwegambtenaren en de kor daat toegesnelde boeren met hun jachtgeweren te verklaren. De fan- tasTe-rijke Parijse Boulevardpers deed de rest. Dit alles zou echter binnen "dé bescheidenproporties Van- het plaatselijk Indianenver haal! gebleven zijn. als dépolitie: iets eerder op het idee was geko men om de dienstregeling van de Air.France te raadplegen. 1 Woensdag 21 Januari wordt de tol in de weg Gouda—Bodegraven opgeheven. Het Engelse week-einde vrije Zaterdag met overeen komstige, verlengirig van de werktijd oq andere dasen verdient voor de Nederlandse; rijksdienst geen aanbeveling. zo- heeft 'de- minister van Efn- neniandse Zaken, lit overeen- stemming met zjjn ambtge noot van Sociale Zaken, aan de ministers en colleges van Bur gemeesters en Wethouders ge schreven. De ministers van binnenlandse en van sociale zaken zijn van mening dat het Engelse week-einde bezwa ren vaneconomische en sociale aard mét zich brengt en niet in. het belang is van het overhexdsperso- .neel, noch in dat van de dienst. In verband met de brandstoffen- schaarste kan; het gedurende het stookseizoen natuurlijk wenselijk zgn, de kantoren op Zaterdag te sluiteni De heer A. Tans overleden Te Rotterdam is op'60-jarige leeftijd overleden, de heer A. Tane, directeur van da Scheepsbouw- en. Transport Mij. N.V. A. Tans en Zo- nen. De heer Tans was in 1920 indé zaak aan. de Honingerdiik gekomen, die door zijn vader, de heer B. Tana was gesticht." Het. was toen nog een reparatiebedrijf, dat werd omge schakeld in een bouwwerf voor" luxe jachten die door de heer A. Tans werden ontworpen. In, 1938 .werd het bedrijf wederom omgeschakeld nu in een-fabriek v"an" machinefra- mes en apparaten. Wijlen de heer A. Tans, die sinds Augustus van het vorige jaar ziek was, heeft zich in het biizoner be ijverd een verbeterde methode te vinden voor bet strijken van red dingssloepen. Een inrichting waar bij de takels automatisch worden' ontkoppeld wanneer een' gevierde sloep te water komt, was zijn laat ste vinding. Als deskundige; belast met de controle op. Rijnschepen had hij; zitting in de .Rijnyaartcommis- WCHTHAPPEN ONDER WA TER! Dit is de Britse ondcrzccèooi „Ambush" voorzien ven hoog boven dc „kuip" uitstekende kokers via I welke bQ het varen onder water verse lucht voor mensen en machines wordt aangezogen éri vuile litcht afgevoerd: Het is een Nederlandse vindingdie thans door de /Engelse admiraliteit verderwordt ontwikkeld. De volgen de maand gaat de .Jlmbush" naarde Poolzee, waar de onderzèebóót een maand achtereen onder water zal blij ven en tevenszal- worden nagegaan .welke uitwerking zo'n langdurig ver blijf onder water op dé bemanning heeft. - Comité Kinderzegels heel tevreden Het comité Kinderzegels Rotter dam deeltqps mede, dat de op brengst van de verkoop .van kin- derzegels en prentbriefkaarten be langrijk groter is .dan verleden jaar. Vele stadgenoten hebben van hun medeleven blijk gegeven door. een .aanzienlijk aantal zegels én kaaiden te kopen, Het comité meldt met trots 'dat de opbrengst té .Rotterdam was 118.200.39;.,dt> ovërwaafde 34.939.77;;: de op brengst- van de kaarten 'f 7^336.50 eh ;de ontvangen; giffen 856.83.;- Nog een derde arrestatie ;%i smokkelzaak: Vrijdag maakten wij melding van -de arrestatie „vain de Rotter dammers ;J;: W. van L. en C. T., beiden betrokken by hét smokké- lén .van een partij radio-onderde- len, die zij 'in een \Tachtauto van hun. firma, over de Belgisch-Ne- derlandse. gréns trachtten te brén gen, Thans-is een derdearrestati verricht,:, in deze smokkel-affaire. De Rotterdammer S, L. heeft zich vrijwillig bij de politie gemeld en heeft bekend, dat hij zijn finan ciële bemiddeling heeft verleend in deze zaak. Hot staat thans vast dat het eer ste deel van het tournool om het wereldkampioenschap schaken in Den Haag zal worden gehouden. De Haagse gemeenteraad hééft gistermiddag- besloten .voor de del-' ging van éen eventueel nadelig sal do 25.000 beschikbaar, te stellen. - H. M. de' Koninginheeft .de componist e Jo Bof dewijk-Roepm an haar toestemming gegeven om het op verzoek van het Kon. Ned. Zangersverbond gecomponeerde koorwerk-ter gelegenheid van H. M.'s 50-jarig regeringsjubileum aan haar op te dragen. Maandagavond zijn in Odeon de B-kampioenschappen voor; ama teurs begonnen, waarvan over een week de finales ev.eneens in Odeon. plaats vinden. Zé brachten enkele zeer spannende partijen, onder an dere, die tussen van Diggelen: (Rot terdam) en Gales. (Den Haag). Zé waren aar. elkaar gewaagd en "on danks dat Qalcs keurig bokste, moést hij het toch tégen; dé Rotter dammer afleggen. Ook de juniores lieten mooie partijtjes zien, vooral die tussen Rubenstein (Den Haag) en Rasholt (Den Haag)'Ruben stein was beter dan zijn tegenstan der en. ieder was dan ook ver baasd te horen dat Rasholt tot! win naar werd uitgeroepen. Plet van Klaveren (Rotterdam) bokste met Doof (Rotterdam) een aardigëen spannende partij. Ze wilden :het voor elkaar niet opgeven." Er moes ten twee extra ronden gespeeld worden, maar tenslotte wist Pietje zijn' lang niet malse .tegenstander, op punten te verslaan.." De;uitslagen duiden: Versteég (P.otterdam) w.o.p. van Tielcman (Rotterdam); Bellaart (Rotterdam) w.o.p. van Kerkhoven (Vlissingen); Bergen (Rotterdam) w.o.p. van De Jonge (Den Haag); Coenraad (Rotterdam) w.o.p. van Van Eeden (Den Haag); Van Dig gelen (Rotterdam) w.o.p. van Van Gales (Den Haag); Nolten (Den Haag) w.o.p. van Ritico (Vlissin gen) Eigendaal (Rotterdam) w!o.; p. van Van "Dam (Gouda);; Brö- chard (per. Haag) %y.o.p. van Broe- re "(Dén Haag) Christen (Rotter-; dam) w.o.p: van: Versteeg (Rotter-' dam). De juniores-uitslagen luiden: Tepas (Den Haag) w.o.p. van De> Graaf (Leiden)P. van Klave ren (Rotterdam) w.o.p. van Doof (Rotterdam); W. van Klaveren (R'aam) w.o.p. v. Geelen (Rotter dam) Goudswaard (Rotterdam) w.o.p. van De Meycr ("ihissingen). Vanmorgen om kwart voor acht ls óji de Straatweg-: ter hoogte van de Juliana van Stolberglaan een veertienjarige jongen dóór de glad heid met zön fiets geslipt en te rechtgekomen onder de wielen vati een zware met aardappels geladen trailer. De jongen was vrijwel op slag dood.- - De zeswielige \TachtaUto .met - aanhangwagen was afkomstig uit Noord-Brabant en wérd bestuurd door G. F. Koen. uit - Roosendaal. Hij reed xnet een matige snelheid op de straatweg toen eensklaps de kórt voor hèni uit rijdende jongen slipte en kwam te vallen. Hoewel de chauffeur krachtig remde,: kon hij niet voorkomen, dat de knaap door de rechterwielen van zijn auto werd overreden en vastge klemd raakte, tussen twee dubbele wielen. De wagen moest worden opgevijzeld om het verminkte lichaam van de jongen te kunnen bevrijden. Bij aankomst in het Bergwegziekenhuis werd de dood vastgesteld. Het slachtoffer is ver moedelijk de 14-jarige. leerling- - automonteur J. J. van der Velde uit de Heemskerkstraat. De chauf feur van' de trailer treft geen schuld, de remmen van zijn wagen werden in .orde bevonden. Het tramverkeer van lijn 10 en 14 ondervond ongeveer een hal? uur vertraging. HetRotterdamsch Parool is Za terdagochtend even aan boord van de Sommelsdijk geweest en kon constateren, dat dc gehele inrich ting van het schip keurig opge schilderd was: de hutten lichtbeige, de gangen eveneens, met een don kerbruine band afgezet. Er waren nieuwe bedden aangebracht met nieuw linnengoed en nieuwe don kerbruine. tapijten; ook de gordij- nen waren vernieuwd. De badcel- len hadden een goede beurt gekre gen. De Sommelsdijk gaat voor zes jaar weg, om te worden ingescha keld bij de. Java—New Yorklijn. Er is extra proviand ingeslagen en dé matrozen steken in keurige uni form. - De 21ste Januari hoopt men ln Lissabon te arrvieren om koning Leopold van België met zijn gezel schap aan.boord te kunnen nemen.. Hetjgehëlé^gez.elschap beslaat" uit~: 18 man. Eén secretaris van. de ko- ning bevond zich. aan boord, cm inspectie te houden. Naar hij ons mededeelde, was hij zeer tevreden over uiterlijk cn in nerlijk van het, schip. De koning zal in hut zeven en zijn ega ia -hut vjjf verblijven. Onze vraag: „Waarom gaat de koning per Sommelsdijk naar Ha vanna", beantwoordde de secreta ris met een vriendelijk: „Ik. weet het ook niet". Hekel aan Scheveningers De twee Haagse longcns die de fles met het SOS-bericht van oe niet-bestaande „Annemarie" voor Scheveningen in zee hadden gewor pen, hebben dat gedaan om de Scheveningscreddingsboot Arthur vcor niets de zee op te sturen. De zin van h\m streek was. dat: zü een hekel hadden aan Scheveningers. Deel van de lading van s.s. „Bredcro" verwoest De brand aan boord van het Ne derlandse stoomschip .Bredere." lig gend op de rede van Penang. heeft 22 uur geduurd alvorens de brand weer er in slaagde de vlammen te doven. In het ruim. waarin de brand was uitgebroken bevond zich rubber en copra, welke lading voor een deel is verwoest. De'bootsman van de Brcdero liep brandwonden op en moest in het ziekenhuis wor den opgenomen. Om het schip vlot te krij gen zal de lading uit de ruimen I, II cn Hl moeten worden gelost. Dronken chauffeur vernielt hek Maandagavond reed een auto .met grote snelheid over de Hof- laan. Op het kruispunt aan de 's-Gravenweg slipte de wagen, maakte eeri halve draai en reed tegen ccn ijzeren hek. Dit werd over een lengte van-12 m. "er- -j ,-nield. De chauffeur, die dronken was, bevrijdde zijn auto uit de brokstukken van het hek en ver dween over de Kortekade. De Goudse politie hield de man, die H; van Doorn uit Gouda bleek te zijn, later op de avond aan en sloot hem op. De auto was zwaar beschadigd. 7 TIJDELIJK RUSTIG WEER Weersverwachting tot Woensdasavond: Plaatselijk nevel of mist, overigenszwaar bewolkt met opklarin gen. Op de meeste plaatsen morgen droog weer met aanvankelijk weinig wind. doch later weer wat toenemend uit Zuidelijke richtin gen. Ongeveer dezelfde temperatuur als van daag. - Zcn °P S-37 onder 17.08 uur. Maan op 12.25 uur onder 326 uur. Hoogvrater te Rotterdam: le tij 11.11 uur. ^5aLnetn,n^en hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 7442: wind Zuid West 2* temperatuur 2.2; max, temp. 3.5 (glt- termorgen .12 uur); min., temp 1.2 .(be- 21; Jan.;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1