c D C a STADSNIEUWS De ossentransporten door Schiedam 1 JUF.FROUW 2 Gisteravond was het een „beestenbende" Gemeente-subsidie voor Toonkunst Sigaren-winkeliers en -rokers opgepast! v Mr. Parolus bij S.V.D.P.W, Viaardingen Toneelavond van de Kath. Graf. Bond AGENDA Jongens en Meisjes! SCHEEPVAART HULSTKAMP Adverteer regelmatig BORSTELMAKERS Aankomend Bediende (mnl. of vr.) JONGEDAME I£oes?i©rstei?s Dinsdag 20 Januari 1948 ZoaJs men reeds gedurende enige maanden heeft kunnen constateren, trekken zo op gezette tijden „kara vanen" ossen door onze stad. Deze dieren zijn afkomstig uit Ierland en worden per schip naar Rotterdam (Menvehaven) getransporteerd, om vandaar naar het abattoir aan. de Vlaardinger dgk gebracht te wor den. Tot nu toe verliep alles itor- BiaaJ. Toen gisteravond wederom van dergelijke transporten plaats had den, ging alles niet ao van een ..leien dakje". Het eerste convooi om tien uur ging nog best. doch bij het tweede om elf uur. was het minder gemakkelijk. De ingetreden nachtvorst deed zich gelden en hier door waren de wegen en vooral de bruggen behoorlijk glad. De dieren hadden alle moeite om „op de been" te blijven. De brigadier van pblitie, belast met leiding van deze trans porten. stelde telefonisch de dienst van de gemeentereiniging van de gladde toestand van hét wegdek op de hoogte en verzocht deze dienst er zorg voor de dragen, dat voor het transports dat om middernacht zou passeren, zand gestrooid diende te worden. Doch toen het convooi naderde was nog niet aan dit ver zoek voldaan, met het gevolg, dat de ossen via de Koemarkt- en Nïeu- we Havenbrug over de Gerrit Ver- boonstraat, Nieuwe Haven, de B.K_- laan „ingleden". Het. was inmiddels, zo- glad ge worden, dat.het voor mensen moei lijk was om staands te blijven, laat staan voor de ossen. De dieren la gen op het trottoir, in- de goten, kortom, het was met recht een „beestenbende". Dank zij het kun dige ingrijpen.'van de convooibege- leiders en de hulp van de Sehie damse politie, deden zich geen bij zondere moeilijkheden voor. Inmiddels verscheen ook de ge- meentereiniging met hun zanömo- len, zij het dan: onder enig protest van de voorman, die vond dat; het .„flauwekul" was, hen. daarvoor uit bed te bellen (de man is wellicht later tot and-*r inzicht gekomen!. Uiteindelijk bereikte ook dit con vooi al glibberende en baggerende de plaats van bestemming, nadat intussen de pas geplante jonge heg getjes langs de Vlaardingerdjjk door de ossen geëgaliseerd waren. En toen men uiteindelijk de die ren in de lokalen van het abattoir had gedreven, was de helft van de tocht volbracht, want daarna, en dus ook vannacht, moesten de os sen weer teruggebracht worden r.aar de gemeentelijke slachtplaats in Rotterdam, om. daar een einde aan hun leven te maken. En waarom eerst die tocht met alle gevaren van dien, naar het Sehiedamse abattoir?, zult u vra gen. Welnu, deze ossen moeten gewo gen en beide slachtplaatsen be schikken over een vee bascule- Al leen in Schiedam kan deze van voor en van achter met een deurtje af gesloten worden. ïn Rotterdam niet en omdat een os van nature een moeilijk hanteerbaar dier is. neemt het wegen in Rotterdam te veel tijd in beslag kost het te veel moeite. Aan het maken van deurtjes aan de Rotterdamse veebascule heeft men blijkbaar nog niet gedacht. Maar daarvoor leven we ook pas in 1918. Inzake het uitblijven van de ge meente-subsidie over 1947 aan Toonkunst, vernemen wij nog na der dat het gemeentebestuur in ge nen dele hieraan, debet is. Het wachten is nog steeds op een be slissing in deze door Gedeputeerde Staten. Ook in de boezem van het gemeentebestuur leeft nog de hoop dat deze kwestie toch nog in orde zal komen. Het lijkt ons wel ge wenst dat men, gezien de pre caire situatie waarin het concert leven in onze stad zich bevindt, door het uitblijven van deze sub sidie, indien dit no£ niet geschied de, in'Den Haag op spoed aan drong. De. politie vestigt de aandacht op diverse personen, afkomstig uit 's Hertogenbosch, die in sigaren reizen en zich. schuldig maken aan oplichting in verkoopbedrog. Zij tonen sigaren-monsters van" prima kwaliteit en leveren sigaren af, die slecht .zijn. Men zij dus gewaar schuwd! j Jif i as Voor de leden van de Ned. Kath. Graf. Bond heeft de toneelgroep van de afdeling Viaardingen. Maandagavond in de R.K. - Volks bond een zeer geslaagde opvoering gegeven van het blijspel „Arnor in de Pastorie". De regie berustte in nandep van de heer N. W. Lens, De voorzitter der Sehiedamse af deling, de heer Hölscher, sprak vooraf nog een woord van welkom, -.waarin hij o.a. meedeelde dat in de naaste toekomst bijeenkomsten zul len worden belegd waarin speciaal voor de jongere Katholieke grafi sche werkers van belang zónde onderwerpen worden behandeld. e Wat Schiedam in December las In de maand December 1947 wer den uitgeleend in het hoofdgebouw aan de Lange Haven 9186 (vorig jaar 9865) boeken. Hiervan warcr. 616 (595) kinderboeken, 3075 (3322) studiewerken en 5495 (5948) romans. Uit het filiaal in de Gorzen las men 600 424 boeken, waarvan 100 (62) kinderboeken, 153 (94)stuóie- werken en 347 (208) romans. In het filiaal te Kethel werden uitgeleend 593 (690) boeken, waarvan 77 (123) kinderboeken, 53 (38) studiewerken en 468 (524) romans. Aan het Weeshuis der Hervormden 257 boeken en in het Interneringskamp te Viaardingen 163. In totaal werden uitgeleend 10.809 (10.379) boekon, bet aantal houders van leeskaarten bedcuagt 3011 (vorig jaar 3447). Klaverjas-eompetitie De uitslagen van de laatst ge speelde partijen voor de Schled. Klaverjascomoetitie luiden: De Karseboom 17185Excelsior 17339; De Dam 16623—Sport 15929; Eure ka 15841—Altijd Troef 16478; Ons Thuis 16921—Ons Hhis 16994; Sohiezicht 17413—Kleine Confiance 1^543: De Bruinvis 17390—De Ka juit 15248. De uitslag van de in haalwedstrijd SnortOns Huis 'werd 14257 tegen 16254. In de bedrilfscompetitie waren de resultaten: Hoek's B 15292—Bavo 15640; De Spi! 17051—V.V.O- 15573; Excelsior B 17085—G-T.B, 16992. Burgerlijke Stand Geboren: Levensl. kind van A. W. Prins en B. v. Grootveld, Villastr. 56; Hendrtca J-, d. v. AL v. Eijk en C. W. J. Broeren, v. Ostadelaar. 28; Martha J.f. L., d. v. M. J. Otten en M. J. Stok. Oosterstr. 117; Arie, z. v. J. Loch en M. J. Soctcrs, Korte Achterweg 5; Tonny. z. v. C. J. Coenen en G. Tfjveletin, Snelliussln- gel 46: Johanna A., tl. v, J. H. Al ders en H. C. Koster. Tulniaan 70; Anna M. L., d. v. G. A. v. Vliet en E. M. v. Beurden, Schiedamseweg 215; Geertruida M. E-. d. v. C. J. v. Gent en J. J. v. Kampen, v. Sma- leveldtetr. 37. Vlaardingens jeugd toont gemeenschapszin De Vlaardingse Jeugdbeweging is in het Plaatselijk Comité Oor logsmonumenten door een verte genwoordiger van de Ned. Jeugd beweging opgenomen. Bij de huis- aan-huis-actie heeft de jeugd reeds actief aandeel genomen in het werk. Dat zij. haar medewerking niet bepaalt tot een vertegenwoordiging moge opk blijken uit de verdere 'activiteit; Ié. „Liefde en Vrede" heeft Za terdag jL in een verenigingsbij- eenkomst in hft eigen gebouw cer tificaten. verkocht en aldus wéér meerdere Vlaardingers grondeige naar (es) gemaakt op het Midden- Damterrein) 2e, Maandagavond, 26 Januari, zullen in „Excelsior" de „Vlaar dingse Padvinders" en de „R.K. Verkenners" gezamenlijk met een „Kamprevue" komen. Aanvang acht uur. Toegangsprijs 75 cent, waarbij inbegrepen een gratis ver strekt certificaat 4 50 cent. 3e. Vrijdagavond, 30 Januari verzorgen de VCJC-en de AJC ge zamenlijk eeri programma. De VCJC zal het lekenspel: „Wie zijn leven zal-willen verliezen" opvoe ren. Aanvang acht uur. Zaal „Ex celsior". Toegangsprijs: 75 cent, waarbij inbegrepen een gratis vér strekt certificaat h 50 cent*. Spoedig zal gepubliceerd worden, waar de toegangskaarten verkrijg baar zijn. De ouderen tonen be langstelling voor het werk der Concert: 20 Januari, Julianakerk, 8. uur: Utrechts Sted. Orkest nmn.v. Theo v. d. Pas. piano. 22 Januari, Julianakerk, 8 uur: Concert tb.v. klokkenfonds m. m. v. „Harpe Davids" en Ge- ref. Evang. Kerkkoren. Films: Massage-bioscoop: Da: 2, 7, 9.30 uur; Za. 1.45, 4.15, 7, 9.30 uur; Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.15 uur: Het huis der vrouwen. Op het to neel: Crochet, illusionist Monopole: Da. 2, 7, 9, uur; Za. 2, 5, 7, 9 uur; Zo. 3, 5, 7, 9 uur: Begeerte. Feestavonden e. d. 20 Januari. Ver. lokaal, 8 uur: .Prop. filmavond Ned. Chi Zeelieden Ver. Vergaderingen: 20 Januari, benedenzaal „Am- stelbron", 8 uur: Vergadering Hoogstraat-winkeliers, Lv.m. herdenking regeringsjubileum. Lezingen: 21 Januari, Geref. Jeugdhuis, 8 uur: Oosf en West. Lezing met kleurenfilms door drs. C. J. J. v. d. Maas, Fietsendieven op pad Al kan men dan weer gebruik ma ken van autobus en spoor, zijn kar retje, zou men toch niet graag mis: sen. Er is nog steeds gebrek 'aan rij- wielen en de fietsendieven schijnen nog steeds; aftrek voor 'hun gesto len waren te kunnen vinden. Zij doen dan ook hun best zoveel moge lijk goede karretjes, mee té ..pikken- Ook in Viaardingen zijn zy op het ogenblik zeer actief en de politie wijst er dan ook op, dat men ver plicht is zijn rijwiel op slot te zet ten. Ook is het opvallend hoe wei nig mensen een enigszins duidelijke beschrijving van hun rijwiel kunnen geven. Men begrijpe, dat men het daardoor wel heel moeilijk maakt het gestolene weer terug te- vin-" den.' Visserij Binnengekomen VL 74 W, Hoo- gendijk 5160.—; K.- W. 123 F. v. d. Oever 9160.—; K. W.51C. Güyt 3525,;K. W. 2S D. v. Beelen 3519.—K. W. 168 A. Guyt 3452.—; Sch. 9 A, v. d. Zwan 3990.Ver trokken VI. 88 P,. van Êmbden; VI., 74 en K. W: 168. jeugd!De jeugd tone belangstel ling voor elkanders werk. Zo vinde deze prachtige mede werking haar beloning in een gro te belangstelling. Jongens in Indonesië danken voor NIVTN- pakketten Het zenden'van kerstpaketten aan onze jongens in Indonesië was geen „paarlen voor de zwijnen werpen," dat blijkt wel uit de stroom van brieven, telefoontjes en telegrammen die bij de NI WIN en Gemeentebe stuur binnenkomt. -Van officier tot soldaat is er naar een middel gegre- pen om dank te zeggen voor het pak ket dai men ontving met het etiket „burgerij van Viaardingen". Het Is niet alleen de. inhoud van het pak- ktt, die zo. deed verrassen, het was in het bijzonder wel de manier waar op men bewees, de soldaten niet te vergeten, al waren ze door bergen en oceanen van ons verwijderd. Het gaf de jongens de overtuiging, dat men wacht op hun terugkomst en dat zij niet vergeten worden. Passagierslijsten ter inzage Op het bureau van de afd. Viaar dingen van „Het Ned. Roode Kruis" liggen ter inzage de passa gierslijsten van het m.s. -„Grote Beer" én het ra.s. „Tabian", be vattende de namen van repatri- erenden van de Koninklijke Land macht, de Koninklijke Marine, Ma riniers, KNIL, Burgers en. Vaste Staf wat betreft het eerstgenoemde schip; de namen van gvacué's, niet-evacué's zonder R.I.B. van de „Tabian". Be „Grote Beer" vertrok 24-12- '47 van Batavia en kwam 16 Ja- nuari te Amsterdam aan; de „Ta bian'- vertrok '16-12-'47 van Bata via -en arriveert vermoedelijk 2-1-'48 te Amsterdam. Later werd jiog ontvangen de passagierslijst van. het s.s. „Volen- dam", vertrokken van Batavia 25 December '47 en 26 'Jan. '48 te Rotterdam verwacht. Deze lijst, welke pok op de Roode Kruis-bu- reau ter inzage ligt, bevat de 'na men van leden van de Koninklij ke Landmacht, de LSG, Mariniers (met gezinnen). Mariniers, Ko ninklijke Marine, KNIL, Burgers en Vasté Staf, met vermelding Van rang), legeronderdeel en toekom stig adres. ROTTERDAM Jeugdcóncert Onder leiding'van Piet van Me- ver geeft het Rottèrdamsch Phil- harmónisch-Orkest een jeugdcón cert op 29 Januari a.s. met het vól gende programma: Oxford-sym- •phonie in G, J. Hay dn; Holberg suite, E. Grieg; Eclogue, H. Ra- band; Ouvert. De Getemde Feeks, J. Wagenaar. Ingezonden mededeling MET. NIEUWE NUMMER VAN DE IS VERSCHENEN! Lees de verdere avonturen van Jack, Tex, Sneeuwvlok, Plukkie Buksjek, de 3 Musketiers en het nieu we verhaal van Koos, de voetballer. EN.HET NIEUWS OVER DE KETELBLNKIE-CLUB. Duizenden jongens en meisjes lezen de Ketelbinkie-krant. Jij ook? Een echt Nederands Jeugblad voor slechts f 0.16. Vraag een exemplaar aan de be zorger van dit blad of koop er één in de boekwinkel. 634, „Grutte," zei ik. verbaasd; „Dat is écht weer iets.voor U, professor. Stél je voor. Schoenen, die uit zichzelf lopen. Mag ik die eens-van II lenen voor de volgende Vierdaagse? Ha, ik zciu ze best eens aép willen;„Knaapje," bromde de professor: ,.Ga je gang, maar ik waarschuw, je. Er ivas heg iets-met die .atoom-schoenen nieten orde- Ik ben vergeten wat, tjonge, "het is lastig om verstrooid te zijn." De schoenen pasterV me -precies, .-.Ik" reeg de veters dicht en riep:,Jïa, kijk eens, prof. Die schoenen zijn mijn maat, je mag zé wel eens poet-'- „en. Er gebeurd nog niets, is de atoom-kracht weer uitgewerkt. Ik...hoeiii..-.„hik! Help!" De atoom-schoenen werkten wèl en ze begounén: daar nog al plotseling mee! Ik had het gevoel of mijn voeten onder mij .weggerukt werden, ik slin gerde door de lucht en merkte toen, dat mijn voe ten vanzelf stappen namén en helemaal niet lang zaam. Nee, ze ratelden pijlsnel op en nèer, ik. zwaaide met mijn armen en suisde'en kaatste als een afgestoken zevenklapper door het laboratorium en had al mijn behendigheid nodig om nergens te gen té pletter te stoten, „Help," gilde ik: .Profes sor, hoe kan ik dié nare dingen laten stoppen. Ik.oeü.ik heb nog nooit zo'n haastge hadmijn bénen lopen onder mij weg.- schiet nu toch op, prof!" Maar professor Steekneus schoot helemaal niet op. „Hij stond met een rimpelig ge zicht naar mijn vxeemde capriolen te kijken»en' mompelde: „Tjee, die dingen werken nog goed, het zijn béste schoenen. Eh, dat is waar, hoe moesten ze ook weer tot stilstand gebracht wórden bad ik dat al uitgevonden?!" Afscheid hoofdinspecteur H. F. Hanegraaf Naar wjj vernemen zal de heer H. F. Hanegraaf hoofdinspecteur bij de Rotterdamse politie op 1 Fe bruari de dienst verlaten. Van die datum af zal hij de functie van hoofdinspecteur bij de geünifor meerde politie en verkeerspolitie te Eindhoven gaan vervullen. De heer Hanegraaf is r-e Rotterdam een bekende figuur. Hij is vele jaren chef van de opleiding bij de Rot terdamse politie geweest. Dansschool Cobi Kloet De dansschool Cobi Kloet geeft Zondag -25 en Zaterdag 31 Januari een dansmiddag in „Ons Huis", waar ,JDe rattenvanger van Hameln" zal worden opgevoerd door Cobi Kloet en 49.kinderen, op muziek van Meta Russcher—-Overman. Jaap Luyendïjk speelt de fluitpartij. De voorstelling van Zondag is uitverkocht. Directeuren van Engelse reisbureaux op bezoek De Algemene Nederlandse Ver eniging voor Vreemdelingen Ver keer heeft, op initiatief van. de Hol- land-Amerikalyn eer dertigtal di recteuren van Enk-Is© reisbureaux uitgenodigd enige dagen in Ne derland door te brengen. Op Woensdag 21 Januari zullen de gasten 's morgens vroeg te Rot ter dam arriveren, In onze stad zal het gezelschap eèn weóeropbouw- toer maken door stad en 'haven én vermoedelijk ook een bezoek'bren gen aan. museum Boymans. In de namiddag vertrekken de. reisbu reau-directeuren naar Den Haag waar zij" ten stadhuize door het gemeentebestuur officieel ontvan gen zullen worden. Een Wilton-feest De Harmonie Wilton-Fyenoord uit Schiedam heeft Zaterdagavond een feestelijke bijeenkomst gehou den in de Rivièra-hal. Ir. B. Wil ton, eerevourzitter opende. Vele muzieknummers, voortreffelijk ge leid door de heer Joh. F. Pala en hét variété Gerzee vulden het pro gramma van 8—2 uur, waarna een gezellig bal de avond besloot; het viel alles in zeer goede aarde. AANGEKOMEN SCHEPEN te Rotterdam 19 Januari Her nes, Bergen Vinke Waalhaven,-le dig: Pletro Gori, Newport Armando Farina Waalhaven, ledig; Oranje. Sau- óa Schellen Waalhaven, mangaenerts: Nassauhaven. Kopenhagen Van uden Parkhaven, stukgoed: City of Cork, Dublin Hudlg Veder Merwehaven, vee. 20 Januari Marleen. Londen Müller Jobskade, stukgoed; Arnhem, Harwich Hoek van Holland: Korea. Shanghai Cornelder Lekhaven-, stukgoed, VERTROKKEN SCHEPEN j 19 Januari Fedje, Kopenhagen; Empire Aid slbt. Fdoveg; Tasman, Paestved; Ariadne, A'dam: Elko Victory, Hampton Roads; Koningsdlep, Londen; Empire Wans- beck, Harwich; Tungsha, Calcutta via Antwerpen; Oranje Nassau, Harwich. 20 Januari Democraat, Hamburg en Bremen;: Thor, Emden. Wind Z.W. flauws koelte, kalme zee, bewolkte lucht. SCHEEPSEE WEGINGEN Actief, 1» te Halmstad; Alkald, 18 te Bahia; Annegiena. 19te Kingelyrm; Ariadne, 20 van R'öam te A'dam. Baralt, 14 te Fort au Prince;- Beng- kalis, 14 te Portland Ore (v.exb;}; Bir- hingham, 17 van de Theems, ngar Blyth; Baxendrecht, 18 te Garaldton. Celebes .(Coaster), 17 van. Fowey naar Runcorn; Coeta, IS te Port Tal bot; Constant, 19 te Nie!; Coolhaven, 18 van* Helsinki naar Hango; Cleodoïa, IQ van Pladjoe naar Sydney. De Ruyter, 17 te Dublin. EUaabeth (r.k.c.). 18 van Oslo naar Adam; Elisabeth (Vermaas), .17 van Niel naar-Londen: Evertoen, 17 Hamburg. Gaasterland. 17 te Kingslynn; Glas haven, pass. 17 Brunebuttel naar :Ko- penhagen; Goote, 18 van Antwerpen naar Hamburg; Ganges, sibt mets.s. Margaretha naar Norrkoping, 18 te Holtenau. Hast V, 18 te Oporto, vertrekt naar Lissabon: Hedel naar Antwerpen, 10 op 200 mijl zuid van Kaap Race; Hellevoetsluis, 18 te Antwerpen Jaba, ia te Antwerpen. Koningshaven, 17 van Stockholm naar Helsinki. Leuvehaven,' IS te. Gothenburg; Lln- dekerk. thuis 17 van Djibouti; Luttêr- kerk, J7 te Bahrein; Loenerkerk, uit gaand pass. 18 Dungeness naar Mar seille; ^Lekhaven, pass. 18 Madeira naar La Plata; Larix,: ID te Antwerpen. Maartje, 17 te Birkenhead; Mr, Lint horst Homan 18 te Eeixoes;'Mies, 17 te Hamburg; Mtra, 17 van Plymouth naar RuncornMulan, 19 té Immlngham: Modjokerto, vertrekt 24 van Antwer pen naar R'dam. Nato, 17 te Lissabon; Nieuw Amster dam. 20 van New York. ie Southampton en 21 ie R'dam verwacht; Nieuwaal, 18 van IJmuiden naar Esbjerg; Not tingham, is te Goole. Omlandla, 18 te Oporto; Orpheus 19 te Gibraltar. -. J Palma 17 te Frederlksstad: Prins WlHem IV, pass. 18 Malta naar Jaffa; Parkhaven, 17 te Montevideo. Rijnland, uitgaand. 17 te Santos; Rolf 18 te Middeliahrt; Rosemarle. 17 te Huil; Randkerk. 19 van Zanzibar 'naar Dar es Salaam; Rijn. IB van Lu- beek te Terneuten. Sailand, uifgaand. 19 van ^ao Fran cisco do Sul naar Montevideo; Stan- vac Pendopo, 15 van Beatunont to Cebu; Straat Maiakka, 16 van. Penang naar Port .Elisabeth; Stad Haarlem, pass. 17 Quessant naar Snvona; Stad Maastricht, 19 nam van R'dam te Savona; straat Socnda," 18 te Penang; Sarpedon, van Aruba naar New lork. 18 op^Nooro en 74 West: Sarangam was 19 nog w Kuwelt- Saba) 17 te Nykjobtng; Sten tor, pass. 18 Gibraltar naar Levant; Salaüga, 18/'-9 middernacht van Dakar naar Antwerpen cn Adam; Samannda, 18 vm van Calcutta naar Pacsfickust. Trompenburgh, 17 van La Palllce naar R'dam; Talisse, 17 van Mobile naar New Orleans; TJipottdok, 18 te Soera- ba ja; Tjisadane. 18 te Hongkong; Tjitjatenka. 17 vau Semarang naar Ma cassar; Tabian. pass. 18 Gibraltar naar A'dam: Trajanus, 21 van Sfax te Sun derland verwacht; Ton S., 17 te Tunis; Tiberius, 17 van Piraeus naar Catania; Tyro, pass. 18 Lizard naar A'dam; Tyne* sleepboot, 18 te Sorong met een dok. Unl S..-17 te Cardiffv Van Ostade, pass. 17 Ouessant naar West-lndië; Van Gelder, 17 te Hulk Vrede, 17 te Lorlent; Van "t Hou, 17 te New York. Wim (Vermaas). 17 van Lubeck naar Delfzijl; Westerdam. vertrekt. 24 van R'dam naar New York. Zeeman 18 te Batavia; Zeehond, i< te Haylc; Zeeland (S.S.M.), 17 van DelfzUi naar Blyth^ NAGEKOMEN SCHEEPSBEWEGlNGEN Ary Scheller. 18 van Liverpool te Zaandam; Aalsum. 18 van Kaapstad te A'dam; Amstelstad. 18 te Montevideo; Alphacca, thuis, 17 te Barcelona daar na Antwerpen en A'dam; AtrMelkerk, uitgaand, 18 van Antwerpen naar Do ver en pass. Vlissingen; Alamak. 18 van Abadan naar Karachi; Alderamin. uitgaand, 18 te Londen: Algcnib. thuis pass. 17 St. Vincent C.V, naar Tene- rjffc: Algorab, uitgaand, pass. 17 Fer nando Noronha; Alphard, 18 te Rio de Janeiro; Arkeldljk, .18 te New York, daarna Antwerpen en R'dam; Aeneas, 17 van Singaoore naar A'dam; Armcn- kerk. uitgaand 19 van Suez; Amazonei pass. 17 Lizard; Alcyone. 19 te. Pointe Noire, - Bree-Belle. 17 van Lissabon t< A'dam; Bali, uitgaand, 19 te Genua; Bloemfontein, 17 te Durban, daarna Lorenzo Marques; Britsum, 17 van Bal timore naar Nederland; Balanlpa, pass. 17 Kaap Carvoeiro naar Batavia; Bols- sevain, 17 te Montevideo; Breda. 17 van Curacao naar Barranquilla: Batavia, pass. 16 de Maladiven naar Batavia. Celebes (Nederland). 17 van Pórt Neches naar Panama 'City;, Cistula, 17 van Manilla naar Cebu; Colytto, pass. ,18 Ouessant naar La Goulette; Congo- strcxim. 17 van Loanda naar Lobito. Djirak. 17 te Balik Papan; Diana V, 18 te Huil; Delft, 19 van Arica naar Antofagasta. Emancipator, thuis, 18 van East Lon don naar Port Elisabeth; Euterpe, 18 van Antwerpen naar Leixoes; Esso Den Haag, 17 van. Aruba naar R'dara; Ekho, pass. 18 Lizard naar .Dublin: Escaut, 17 van-Souaah naar A'dam. Feroeia. .19 te Ipswich; Flvel, 16 vaa Blytb naar Rochester. Hugo de Groot. 17 van Halifax naar Boston Mass; Helicon, pass. 18 Kaao Hatteras naar Curasao; Hera. 17 vao Maracaiho naar Punta Crdon; Hestia, 18 van Cartagena naar PortMmon: Hondsrug. 17- te Torbaai - schuilend; Hermes, 18 van Cristobal naar Buena- venytura; Hydra, uitgaand, 13 te Lis sabon. Kertosono. thuis, 18 van Penang- Kota Agoeng. 17 nog te Piaajoé: Kota Gede. 17 van Semarang naar Soerabaja: Kalianda, 16 van Colombo naar Batavia. Lombok. 18 te Singapore, daarna Los Angeles; Lieve Vrouwekerk, was 17 nog te Kuweit; Loenerkerk, uitgaand, 17 van Antwerpen naar Marseille; Leo- poldskerk. 17 van Shanghai-naar Ko-. rea- Leerdam. 17 te Baltimore. ..Maetsuycker, van A'dam naar Ba tavia. 18 te Antwerpen; Martini, 17 te Op.orto, daarna.. Nederland; Menvedq, pass; 18 Start Point naar Zuid-Atherika; Marietje Bohmer, 17 van'- Antwerpen naar Malmo; -Mercurius. 17 van Malmo naar Karlskróna. Nijkerk. van A'dam naar Oost-Afrlka. 18 te Antwerpen, daarna. Marseille. (Ingezonden mededeling) Zeer Oude Gentver Likeuren' Dry 'Gin Odysseus, pass. 13 Dungeness naar Tunis; Oud Beyerlaod. pass. 17 Vlis singen naar zee; Overijsel, 17 nam. 2 uur te San Pedro; Orestes. 17 te Dublin; Orpheus. 17 te Tanger; Orion; pass. 18 Dungeness naar Piraeus: Ossendi-eêht, pass. 18 Gibraltar naar Sfax. Papendrecht. pass. 18 .Gibraltar naar Thames Haven; Prins Alexander, naar R'dam 18 op 130 mfj! Zuid van FI- nisterrePrins Frederik Hendrik, 17 nog te Tel Aviv geankerd; Prins Mau- rits. 18 te Jaffa; PrinsWillem van Oranje, pass 17 Vlissingen naar Alexandria. Phrontls, 16 te Balik Papan. 'Sibajak, thuis, pass. 17 Kaap Verde: Sommelsdljk, pass. 18 Dungeness via Lissabon naar Havana. Triton. 17 van Curagao naar Port au Prince. Utrecht, 11 Febr, van Los Angeles te Kaapstad verwacht RIJNVAART Loblth gepasseerd 18 Januari stroom opwaarts Johanna, Volstreven, Salllj. Ophir, Wotan, Mentor, Emmanuel, Rei ne des Mers, Johanna, Guillaurae, Dra- naco II„ Buffo,i, Marinus. Romanie. Christina, Clara Elisabeth, ^teenbank. Torvi, Alt, Schulp. Lena, Zuid Holland- Lena E ver dina, Pasteyr, Julisan,' Atlas 9. Npnnij, Lema. S. B. 124; Rijn en xjs- neroans, allen Dutoland, vbgkqvbvbvb se!. Risico, Wessel, Broedertrouv/, alle Duitsland; Gurnemans, Solaria, Agom 7 alle Straatsburg; PieteÉ de Hoogh, Schuman, beide Basel. Op de werf Wilton-Fyenoord te Schiedam is men bezig met de bouw van een nieuwe proefstand zowel voor motoren van het type M.A.N.-Fyen- oord als van het type „Doxftrd". Ter verkrijging van een stevige fundering van deze geheel door de werf zelf ont worpen inrichting, worccn 138 beton- palen van 15.50 tot 20 meter lang bin nen de machinehal In de grond geheid, met welk werk men dezer dagen ge reed komt. Dit meldt „Wilton-Fyen- oerd Nieuws", het tn deze rr.aar.d jul6t tienjarig personeelsorgaan van de werf. Dc Britse mailboot Queen Mary met 1432 posssgiefs aan boord arrl- vrerde Zaterdagavond rr.ct 37 uur ver traging van Southampton te New York. Het sch-.p had een storm doorworsteld, die de gezagvoerder een van de „vuil ste" noemde die hij ooit had meege maakt. Op 700 mijl afstand van New York moest de Queen Mary van koers veranderen om het centrum van de storm te ontwijken Ondanks kolossale zeeën met gclve.n van 12 tot 15 meter hoog lag het schip zo vast, dat geen kopje o:' schoteltje gebroken werd. IC HIED AM De Heer en Mevrouw A. C. TAVERNE— v. CAMPEN geven met vreugde^ kennis van de geboorte van hun Zoon - :.-/;KEES; V- Schiedam, 18 Jan, 1948. Warande 169 'OOOOOOOOOOOOOOOOQC 000<><><>0<XXXX>0<>000<>< Schiedams Comité Handhaving Rijkseenheid VOORLICHTINGSAVOND op Vrijdagavond 23 Jan.. 8 uur in de grote zaal' van „MUSIS SACRUM", Lange Haven 115, Schiedam. Sprekers: G, KEMFER (oud-hoofdofficier K. N. .1, L.) oven „HET KONINKRIJK EN HET INDISCHE DRAMA" J. REVERS (lid *Ie Kamer) over: .JIET INDISCHE SCHAAKSPEL" Beperkt aantal zitplaatsen. - Voor Toegangskaarten, zie Raambiljetten. Voor direct gevraagd, enige BEKWAME PEKKERS» uitsluitend voor kaarwerk, hoog loon 'en vast werk, - zeer aangename werkkring. - Borstclfabrick GANS, Kranestraat .23, Den Haag. Gevraagd op fabriekskantoor té SCHIEDAM voor eenvoudige administratieve werkzaamheden. Brieven met volledige inlichtingen onder Nof 7189 bureau-van dit blad. WIJ VRAGEN: voor toezicht op de mangelafdeling, vakkennis gewenst, doch niet noodzakelijk, Voor goedekracht, hoog salaris en prettige werkkring,. Schr. of- mondei, sollicitaties: Stoomwasoerij „DE PAUW", Stadhouderslaan. 3, Schiedam Te koop v.o. haardkachel, te bévr.Edisotiplein IA, Woensd. 'en Donderd. na 8 uur n.m. Te koop goed onderh. crème kinderw. Te bevr.: Boer ha- velaan 57A. Te koop schrijfm; i.- pr. staat, t.e.a.b. Adres: Steen horst, N. Ij^ven 231. k Weggelopen j. hondje 3 mnd. oud. wït-zwart L. n. d. n. Loeki, omg.. Plantage. Blom, Kortlandstraat 51. Wonlngruil. Zonnige wo- ning geschikt voor 2 gezin nen; voor zonnige kleine woning. Te bevr. No. S. 2961 bureau van dit blad. Nette alleehst.wed. vr. ged. vi woning,ongem,, hele dagen werkend. Br. pTo; S. 2983 bur. v.: d. blad. Wie""ruilt vr. bovenh., zeer gesch. v. samenwoning, voor kleine woning of flat?.'Br- No, S. 296Q bur, v. d. blad. Wie ruilt gr. vrij bovenhuis voor benedenhuis? .Br. No. S.^2959 bur. van dit blad. Gevraagd ih het Ned. Hérv, Rusthuis te Schiedam Tuin* laan 58, 3 flinke meisjes, afd. Huighouding. Zij, die iets van koken afweten .en hulp kunnen/verlenen bij lichte verpleging, genieten de voorkeur. Indiensttre ding - zo spoedig mogelijk. Inlichtingeg. bijde Direc trice. ó:;-..

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2