mlfl1 o&L HE MAGGI BOUWTERREIN lm mz Scholen voor Vrouwenarbeid r Adverteer teqsdmaihDf. DE WITTE NON ove& HONDERDEN BONTMANTELS Dit zijn de Aankomende verkoopster Dinsdag 20 Januari 1948 yéfaMÊpw'--' v. d. tas BREUK-, /LIJDERS! REE" ARA TIES KUNSTGEBITTEN WONINGRUIL ZONDER PUNTEN Het Motorpaleis- DAGELIJKSE INSCHRIJVING CONSUMPTIE IJS VERGUNNING TER OVERNAME GEVRAAGD GEORGE en MARGARET LU X OR 2a£ rizrfC föxiz MAGGI5 SOEPEN MAGGI5 VERMICELLISOEP MAGGI5 JUS MAGGI5 AROMA AROMA- BOUILLON- SOEPEN-J US ARNHEM 1948 ZEER BELANGRIJKE VEILING een belangrijke Partij Machines, Gereedschappen, Hout, loodsen, Woon- en Keetwagens en Sciiepen, MATTENDE SPOED REPARATIES G. L. VAN RIET Heropening A. Door n eve l d VEILING P DE AMSTE8DAMSCHE 80HTVEILIH6 8§ BEHEERSINSTITUUT Zend deze bonnen naar DEH HAAG - MACHTIGING 1917 De Gruyter DRAAIERS en ROND SLIJPERS Een bouwkundig Tekenaar g Een bekwaam Opzichter KOERIERSTERS Met vreugde gevenwij ken- »is van de geboorte van een toon -R. M v. d. TAS-PRONJ* Rotterdam; Ifi Jan. 1948. Volmar-iinstraat 107, aangeboden, gelegen in vil- la wijk aan grote verkeers weg te Noord wijk. Sr; no. 7386 Bur. Parool. Wi| kunnen U-we derom voor tien F van een Brooks Breukverbandap- saraat mét automatisch lucht kussen, waardoor Uw breuk- Uiden aanmerkelijk verlicht wordt Vraagt inlichtingen Singel 25 (AC) Amsterdam-C m een uur klaar. Ciaes de Vrieselaan 2Jb. Tel S7519 Rotterdam. NEDERLANDSE VERENK ING VOOR SEXUELE HERVORMING AM. Rotterdam. Seer,: Dr. J. Kutgershuis, Heemraadssinrel 155. Tel. 32366. Wegens de grote belangstelling en cm aan de vele aanvragen te voldoen, nog één maal HERHALING ötj ÓPeNB^ïBBIJEENKOMST op Zondagoch tend «Tan. 1518 in het Primes-Theater. Schiedam- aeweg 19, waar de Heer P. A, van Huet spreekt over: HUWELIJKSGELUK EN HUWELIJKSLEED. Daarna vertoning van de boeiende film „BRIEF ENCOUNTER" (Kort bezoek). Zaal open 9.3Ó uur. Aanvang 10 uur precies. Toegang f 8.75 (sted. bel. ïnbegr.l. Geen toeg. Ben "18 j. Voorverkoop bij: C- J- Kuipers. Kerkhof laan 76. J. P. Teums. Deensestr. 69c. 's avonds van 7—9 uur; Dr. J. Kutgershuis, Heemraadssingel 159. des middags van ■5—5 uur en 's avonds van. 7—9 uur, 's Zaterri. gesloten. van "Uw onS8" Hoe verkort U f.rltet«k voorkomt .i.Wheld a°n iet luchtwogon- Aandoenlng^p <d)i hel hoest, bronchi" 3De samen- bestreden door P hslUarA, .iroop „Hing uitermate goede een garantie resultaten. ,.<uiMke prils ver- Huis. nieuwbouw Carntsse- buurt, voor huis tc Hille- gèrsberg. Min. eis 3 kamers 4- keuken. Nette «tand. Br. letter J,P. "Boekhandel Heij- ink. Hillegersbcrg. Lederen kleding Jassen - Mantels Jekkers - Vesten Broeken Prima kwaliteit Lage prezen Schepenstraat 111 Bijdorp HUISHOUD- EN INDUSTRIEONDERWIJS van nieuwe leerlingen voor de cursus, welke 1 Maart aanvangt Konïngsveïdestr. .14, Drievrlndérotr. 26, Schinkelstraat 23, Dillenburgstraat 4, Passerelstraat 30. met toewijzing, eventueel; met klein bsdrflf Brieven onder.no. 7172. bureau Het Parool DE ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG Doaderda-z 22 Janonrl 8 anr - /Nederland» Toneel DE ZONDAAR Cor r.d. Lugt Melsert - Magda Janssens Vrödng is juun Zaterdag H -Januari Rotterdams Toneel BöiJpéd. via. Gérald Sawry - ÏÖBgiééKo. Aruoldi. ..- Zondag: SS Januari -/ I.-an*.:.,'*/ Retterdama Toneel VEEL HEIL EN ZEGEN Blijspel yaa Chodorov en Fields -[.El-'VJ KégiBr Rfcha^ Flink:f, -." 1 Coupons alle dagen geldig. Het loopt storm in Willem Goossens' Volkstoneel Wegens verbintenissen elders ONHERROEPELIJK LAATSTE WEEK I dagelijks 8 ner /(tot en met 26 Januari) H Nog slechts [FJ dagen. HHR dasrl m UITGEBRACHT DOOR N.V^EDERIAHD-FILM Asperge, Erwten, Groente, Juliennemetvermieelli; Kerry, Koninginne, Ossensiaart, Poulet. Windsor.. PER TABLET VOOR TWEE BORDEN 13 CT. Nieuwe verpakking (inhoud 120 gram) PER DOOSJE VOOR ZES BORDEN 28 CT. GROTE TABLETTEN 14 CT. KÏEINE TABLETTEN 10 CT. FLAG. No. 1 FLAC. No.1 inhoud 75 gr. /OCT. nagevuld 38CT. hpl opmerkelijk goede merk VOOR H.H. aannemers. Firma- HENDRIK VAN ESSÉN Gr; K. Redering, Beëdigd makelaar'.in"-machines te Rotterdam, zal op Woensdag 28 Januari 1948 des'v.m. ten 10 uur precies in de Bovenzaal van Café-Best. „De Rptondeaan het^Velperpleln te Arnhem, ten overstaan van Notaris C/"NOLET te Arnhem en mede verzoeke van de Beheerscommissie voor Aan nemers ondernemingen te 's-Gravenhage, publiek verkopen: Opgeslagen op en langs het terrein ep 'in de loodsen van de voormalige Houthandel v.h. O. T. Coers, aan de Stadsbiokkenweg ,te Arnhem. Hierbij komenvoor: Transportable Luchtcompressor met Pneumatische Sloophamers en beitels, Heimachine, „Montania". Motor locomotief met 11Kinkarren en 200 Meter Smalspoor. 5000 Houten Biels, IJzeren Biels, Afkortzaagmachlne, 3500 Houten 2 x 3". partijen di vers Bftlikbaar Hout, Dakpannen. Gegolfd IJzeren Pla ten van 3 mm. dik.' p.m. 'ISO Nieuwe 'Stalen Ramen, •Deuren, Kozijnen. Grote Partij Houtvezelplaten. Was bakken, closets; Electiische 'BouwUer. Centrifugaal - pomp, Kattekoppen, Sloopbeitels. Steeksleutels, lüobp- katteh, zware Eenschijfsblokken voor 24 ton. Voet blokken, Grote partij sneeuwkettingen, 400 Schoppen, Kruiwagens.Fitting' en Pijpen. Sléepbakken. Scheeps- masten, Dieselmotor err Motoronderdelen Grondbas- cules," grote Dynamo, Transformatoren, IJzeren RU- platen, Lieren, Afslrlters van 2—10" enz. enz. Alsmede: 1" Nieuwe Geconstrueerd IJzeren Loods met Golfplaten gedicht met glasramen en glas. Afm. 13 X 10 -Mtr,, 1 dito 10 X 4 Mtr,, 1 dito- 5 X 3 Mtr. 'Nieuwe Buiten ze woon Mooie Salonwagen op Auto banden, 2 Zeer Mooie Dubbelwandige Keetwagens 5 X 2,23 Mtr; I Woonark, 1 Lichtersehip 18 ton, 3 Pontons, Stalen Roeiboot enz. enz. De goederen zijn te bezichtigen op Zaterdag 24, Maan- ~dag 26 en Dinsdag 27 Januari 1948 telkens van. 94 uur, alsmede voor -de veiling van .8.39—9.30 uur. op het isrrein Stadshlokkénweg te Arnhem. Gemakkelijk te -bereiken met overzetveer vanaf de vroegere ligplaats '.-Schipbrug.- De 2 Keetwagëns. Lier en Rijplaten ziln te bezichtigen achter het pand Offieiexsweg B. 250 te Epe, (De heer J. ;H. v. d. Vlekkert). - Uitgebreidecatalogus is op aanvrage gratis verkrijg baar bij de flrma HENDRIK VAN ESSEN. BEUKELS» DIJK 33. ROTTERDAM, Telefoon 36420. aan haarden en kachels verzorgen wij djred Stofzuigers diverse merken.; Huishoudelijke artikelen, lw-o. pannen en' keuken gerei. Ei genmoffelinricht. Sanitair - Erkend gasfitter Opzoomerstraatl -.West" ^Telefoon 37714 V-./- Woensdagmiddag: 4 uur ■•'van S-- hét;.; geheel/ gerestaureerde café TEILINGERSTRAAX^iS. •;'XeL;4620i.v' GEVRAAGD TAP VERGUNNING Br. no. 7176 Bur;,. Parool. OFFICIËLE PUBLICATIE. UITREIKIN'G RANTSOENBONbOEN SCHEERZEEP. De Distributiekring Rotterdammaakt bekend, dat in - de periode van. 21 Januari t/m. 27 Januari a.s. aan dé bé kende kantoren een rantsoenbon scheerzeep zal worden vérstrekt: aan mannelijke personen, geboren in 1930 of eerder, aan wié een versnaperingen of gecombineerde tabak/versnaperingenkaart is uitgereikt. Medegebracht'diént te worden de-tweede distributiéstam- kaart van betrokkene, welke dientte zijn gecodeerd in het vakje 406d (dirk), met een diagonaal kruis. De uitreiking z"al geschieden volgens onderstaand schema. A tin. D 21 Januari; E t.m. J 22 Januari; K. tm. M. 23 Januari; N t.m: Q 24 Januari; R tm/J7"26 Januari; V tjn. Z 27 Januari. COLLECTIEVE AANVRAGEN WERKKLEDING De Distributiekring Rotterdam maakt bekend,, dat als nog tot en met' 24 Januari a.s. gelegeiiheid wordt, gege- ven tot het collectief aanvragen 'van werkkleding ten .behoeve van arbeiders(sters) in bedrijven van 5 of-meer 'werkkleding dragende werknemers. Hiertoe behoren niet .het unifonndragend en administratief personeel. De aanvragen dienen te 'geschieden op de formulieren JIÖ..333—26 en 27.. welke verkrijgbaar 2iju» en na inyul1- Hhg: kunnen worden ingediend, aan de kantoren Joub'ert- straat 67, Jeruzalemstraat 7, Busken 'Huetstraat 19 en die der randgebieden. Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigddat het voor de werkkledingdragenden van; groot belang/is, dat binnen de gestelde termijn wordt aangevraagd. Veilinggebouw Vletstraat 8 Luxe Veilingxaal Zaagmolenstraat 45 van Meubelen, huish. goederen en een GROTE PARTIJ nette gedragen DAIV1E&. EN HERENKLEDING, BONT- IVIANTELS, enz. ALLES'1 ZONDER PUNTEN1 Voegt allen hier Uw overtollige: kleding bij. Er is nu nog behoorlijk, géld van te maken en anderen zijn er mee gebaat. Ook wordt rechtstreeks door ons gekocht- Gratis afhalen. Bel op 45413, na 5 uur 23905. Elke Zaterdag kijkdag en elke Maandag veiling in belde lokalen. - - (Oudste en grootste Bontveiling in Nederland en WestgEuropa) ROKIN 34 AMSTERDAM TELEFOON 36110 Tel^dres: Ambont. DONDERDAG 22 JANUARI a.3. van 10—5 uur wordt in de BLAUWE ZAAL v. d. Rotterdamsche Beurs, ingang Meent 110 te R'dam een kijkdag van gehouden.:Vele Franse^modellen in persianer-pat- tes, .petit-gris, b.eyer, bisamrug, bibarette,lapin enz., enz. zijn aanwezig w.o. fraaie exemplaren, dié verkocht worden in opdracht van Tijdens de kijkuren gelegenheid voor aankoop orders. U ziet het aan de vermoeide uit drukking op het gtezicht. Gebrek voldoende nachtrust. Hiervan is de -akelige krie- belhoest de oor zaak. Stop dathoes ten dan toch. Het kan immers met Rolinol hoestdrui- ven. Hoèstdruiven met vloeibare in houd. Deze vloei' bare "inhoud doet na het smelten van het transparante wandje vluchtige stoffen vrij komen, die tot in de verste hoekjes der adem halingsorganen doordringen. Dat geeft 'n directe ver lichting. De krie- belhoest verdwijnt als hij toverslag. waarop It aan hei posikanfoor geld kunt en! U kunt hiermede, ala U bet missen kunt, eeo goéde.daad doen voor anderen. Ni win en Nationale Monuraenteh-Cnm- rnissie vragen U daarom: Bij elke keuze-broodbon GRATIS 5 De Gruyter - blokjes voor krachtige bouillon Manufacturenhuis J. BOS, vraagt Aanm. Ie .Middellandstraat 6. metvakbekend. Kleine'fabrfekr van koelmachines even';buiten Rotter dam zoekt bekwame iv Vervoer van, en naar Hofplein, D.P. Station en Oost plein. Br. onder Iett. W3VR aan Nijgh Van Ditmar, Rotterdam, Z'..i De K.L.M. vraagt voor haar bouwbureau op Schiphol Een Staticus In itaat zelfstandig belangrijke constructies .In W beton en staal uit te werken. vnet praktijkervaring.' g SoJlfcltatles worden .binnen 10 dagen na hét verschijnen van deze advertentie ingewacht, bij Personeelszaken Schiphol, Barak 121. Zij. die reeds een sollicitatie inzonden, behoeven niet meer te reflecteren. *S»« iiL'^ iei: WU..U 115 woorden 2.iedere 5 woorden meer f OJ50 Te koop énige mantefls en iöf- ken, leeft/14"-j;;-Na'; 6 uur. Iependaal .175.- TB KOOP GEVRAAGD Te koop gevr. tekenliniaal •(liefst Faber)./ Beuter Bel-: gründwarsstr, 95. B'dam-W.' Tel. 32698. v. Groentezaak" of .f hal."' téRoö'P gevr.. liefst, zonder wpiring. "Br. no. 7179 bur. v/d/ tdad. Grote ettectrische kachel ihet BChskelaar ƒ22.—. Schellen voor gelijk- en wisselstroom J 2,70... Philips handdynamo f 7.75. GevaertfUms 1,45. Keukênballons met- glazen bal lon en fitting 1,80.Fittingen >6 et; J. vari Embdcn, Goudse- rrjweg 2, hoek. VHetkade. TeL 26428;. Te koop gevraagd Home-trai ner (rnelerj .in, goede' staat;. Br. zn. "prijsno. 7185 bur- -van dit blad. - IE KOOP 'AANGEBODEN; Te,koop lederen jas l-b.. Té zien van 20—21 uur.. De SaVor- .ninvlartunahlaan 85 b. Te koop schrüftafel/. v. -Beb- beren; Boomgaardstr. 36 kL. 2.' Te koop aangeboden v zo goed 'als" niéuw bad,prijs 75,—.: .Br. no. 14U: Bockh- X Amesz, Voorschoterlaan 145 Te "koop zijden-jassen;- m: 4Z—44, Jansen, .Sav. Lohman- :Iaan P~.- a/'teL 80547/ "./-, •öBtvir 15r~> - Efk/Uaugbo eken- ■"'kast Sali taf. >25.—. /l-pers. bed ruet-spih/ .enfma- tras 50,-^-. Bakker, Iependaal 163 (Z.). Vlrouwjustigen! Speciale;a an- biedingEngelse Huiskamers. "2 tattteuils. 4 stoelen,', .dressoir' t met theemeubei.t alles tezamen ■■1 -435,—". /;-525,—De Meubel- beurs. Gróte Visserijstraat jci^/te'* kleinz.gia'm/.jritte •metpjesb ontmantel, ongeveer ■14: jaar: Iéts- bijzdtders 125.-^-. LiisterbeSlaan47.Schiebroek. Tel, 49373. Jonge legkippen. 2 Witte- Leg horns. 2 Rhode stands, le leg: 4 knótterr rose, babywol ,-2-over - hemden, 39—40; 2 knotten ma rine blauw, 1,staande klok met gongslag. Zien van, .64-10- Snél- linckstraat 34 b. - Pracht -haardkachel, dubbele circulatie. - Spotprijs, Te bevr. v. Ltiyk; Résedastr/45a. na.6 u Dé Hontkohlng levert 1ste kwaliteit blokken - a./ .4,—, droog aanmaakhout li 3,— p, z.: Zendt; briefkaart. WiHemse, Bliigleystraat: 90. Tel. 31831, Rotterdam. Te koop: Toonbank, met. vitrK hé' lang 2 ih-, br 55 cm., hoog 95 cm- 'Kast m. glazen deuren, hoog225 to.; br. dtep 30 'cm. J Kerkhof, Lah'gestoep Lekkexkerk./ Chigue; bruidsjapon met klein sleepje en Onderjurk, ni 7 40— 42, z. p. Mikx. Leópoldstraat 15 c, R'dam. -./v Maak het zelf. Bollen ép lat ten. Hout- en - Triplexhandel H. v J. Tamminga. Gr 'Visserij? straat 14—16. Tel. 37730. 6 Mm. triplexplaatjes 40x40 60; 60x40; 90; 80x40120 ets. - Joh. Grdeö Triplex-Houthandel Tel, .30802. Korenaarstraat -61. Triplex,, hardboard; /fineer, multiplex;, latten,, gröotsté/sor- tering -bij JoR.Groen;Lzn;'Te lefoon 30803;' Korenaarstraat 61a/b (West). Exp ort-S tofzuigers. Beter eii fraaier dan' voordé' oorlog. Diésels /niet1000 mm/ zuig kracht. Allemachines /'Sri-, p.w,- zond. vooTiiitbet. D, de Vries Zoon." GL" dé Vriese- Laan '66 b. Tel 32838. 5tofzuiger»; .Uitsluitend' Te.klas mérken- Vraagt demonstratie erti betalingsvoorw. Reeds van af-/' 2,50. per week, Br., no, 7""" ParooL": Kruidenierszaak: Omgeving Utrecht ter overname Omzet 1000,—. Koopprijs 7 7500,—. Inl. Nieuwveld;Stadhoaders- weg 120. Tel: .45491., R'dam. - -Nu geen verbandgaas meer, maar katoenen, vitrages pér. métèr. Overgordijnstoffen /pér 'meter/ Dik terra pluche .vloer-, kleed m. en z. verg.: Tideman-, straat 56, B'dam" W. S—12 en 1.30—6 uur. Te koop mooi winkelpand, piri-, ma stand Noorden, wil - ook ruilen voor "galdiuisp andTel. N.SiU. motorrijwiel in" pr. staat. Br, iiö. 7Ï81 bur. v. d. bl Damesfiets te koop, in - goede conditie-.- Bocliussénstraat 203b 'Tél. '36864.' 7:,( Te; koop trompet, vernikkeld, prima instrument,. J./st.'.'/L Kerkhof. La'ngestoep .5, Lék ker kerk. ":-v//" Niéuw', vloerkleed aangsb. wë- gens- omstandigheden;.. Br. .71.07; bur. van &t..blad; Aangeboden warme winter mantel,/ jjieuw.-: donkerblauw maat 46. Br., onder uo; 7192. bur. V,.d. blad. D.bL meïsjesmantel, pr. (staat; kleermakërswerk, leeft. 12—14 j-.prijs 20,—. Erasmussmge]- Moet absoluut, weg! Té",koop aangeb. 2; eiken „Liberty'* stoelen met kussens' 35;— p. stuk. éfkén théèmëubel30.—, Protos stofzuiger |.-35,—old?/ finish Wjjnton^ 25,—. old-ö- rishnaaibojoe f. 7,50, - gebruikt terra vloerkleed 75;-—. électt; sclloorsteenklok J 40,—, ;eik«3 schrijfbureautje; f 35,—. Tidë- manstxZ5$ est)i 9—12410 en 1430—6 uur, - Heréncostuuré maat 48,-z,g:3.nv> ëni:nw; streëpfesbroek;. i Veft^i kerk/Is; Hübertetr;TW.' "Echtpaar -zoekt; gecL van wo ning of zolder met gas- en wa terleiding. Br. onder*-n®5, H .3 Bergweg 3, koffiehuis. ONROERENDE GOEDEREN TE KOOP N" t persoon, vast werk. zoekt ■zie- en slaapk. of zolder m. stook- en kookgelegenheid, liefst Noord. P/ de Pagt. R. Rottekade 41a. AUXO'S, MOTOREN EN RIJWIELEN Rusthuis gezocht door bejaard heer irt5B'öttèrtfaïïï "pf ('omtrek. Brieven: Meyer; Nwe Binnen weg. 63a. Rotterdam., y Bulcfa/ ih pr/ stadt; Gr oenen- dijk,; Zw. Janstraat 2T. -Uniëmn. Vulcaniseren -■ v van éutobandën. rubbexschpencn chz.Banden coyéren en te koop', thans Adrianastraat «L Tel.30489 Te:,koop prima. H.flets,,nn 6 u. Mrtntario. -v.d - Meydestraat 37 ben. ZLg.a;». H.'fiéts. na 7 .Hermes, Noor derh. kade 51. h: belde ip lamp pr. ;banden.: Radio en gramofoon GramofcHjnve'rsterkerimet stationsradio, in .salonkast, met, ,40: platen; compl. 225.—Voor 6" U-' Wlnkeï le Middellandstr. 85 R.' - T I Te koop Philips radio mét na- ménschaal.T L',U- eii r"U;K. golf. G: J.' Mulderftr. 85b. Diverse typen. Philips radio-' lampen verkrijgbaarbijGebri Kérdel. Jac. Catsstr. 79/ Tel, *43251.' //.:;"-- Te koop van Particulier nwe t-res -radio. Vaste winkelprijs 3,6/uur;- Kolp; -Middel!and- pleih 37. TE HUUR GEVRAAGD Meisje gevraagd voor dag en nacht Mevrouw Güjam—Me.in- dert; Hob.hemalaan 5, Botter- dam-c: 17. el. 20982. Net meisje gevraagd van - 95: uur. Ouddorpweg, 16. Wie helpt ons? A/s. jong echtp aan woongelegenheid te R'dam N/. of Centrum. Br. aan -W. Bol. Kerkstraat 39; HX Am bacht. /.,-• //r-/''./•/- Kapste t -gevr.eersté kracht. Maison Post; -Matheness.erlaan 175. Tel. 36152. lege kamers /te huur gevr., liefst drukke stand-Rotterdam Zuid Br. no/-7190 bur./v. d. .bl TE HUUR AANGEBODEN Feest-' en Vergaderzaal Plm. 60—80 pers^ Opnieuw: gerestau reerd Cafét '„De/ Kroon", Van Speykstr, .152, -Tel. - 37331.N- Tehuis aangëb.: /ybor school gaande jongen; meisje of. stu dent. -Br. i ho; 7183 Parool.. Aangeb nette zit-slaapk. Cen- tr. Verw.; stromend water. Voor Dame. b.b.h.b. Bri hoi;7182. Parool' Te huur: Compl. brulds- en avondtoiletten: Zwarte - heren kleding. Maison/ F., Gordijn, Essënburgsihgel 142." Telefoon 37301. PERSONEEL GEVRAAGD Gevr. een flink meisje1 v. d. huishouding. J.^ Spek. Schiëd, weg 80. Fletsjongen 'gevraagd, 14—15 jaar. W/-F.' v. Biet; 's-Graven- d ij kwal 109, - Gevr.: Een - volw., schoenma- kerskn. v. d.' Geer,; Wm/"Beu-, ke]szooostr>35/. Net meisje gevr. v. d; da^ of m- Aanmelden, na 7 u. Me vrouw - vVerheöéh, MathJaan Aankomend kapster gevr. Goed, kunnende Permanenten.. J' Hest, Rubenslaan .4 b. Schie dam/' Tél/'"67636. -1'/-%• 'X-.-Z Een meisje voor, halve dagen in klein gezin, gevraagd. Goed; salaris 2. middagen ln/de week* vrijMevr. Jsraëls. Heukelsdijk 57 b. Gevr. meubelmakers; halfwas meubelmakers ejïs halfwas mach;, houtbewerker. H/Vrijen- hoek, •HiUestiaat ^8^30'(Zuid). Voor dfrèct gevr: flink meisje van 8—4 uur. Zondag ven: Za terdagsmiddags: vrij. Mevr." Zwijnenburg,;Math.laan. 242, Gévrj per 1 Febr. woor. dag .en nacht,flinke dienstbode, zelf-, standig kunnende koken 'en, werken. Hoog/ loon. Eigen "ka mér met radio, Mevr. Jerne, Vredehofweg 56/: Rotterdam O: Tel. 79027, '.••.../■"- Net zelfst. meisje gevr. tot vijf uur. Hoog Joon, Zatcrdagmid-, dag- en Zondag vrij, v.g.'gV. Mevr. -Giezen/ Burg; Meineaz- 1 aan. 107. Dienstbode gevr. v.d.e'.n.» hulp aanwezig Meyr. De Leve; Hóy-- ledesingel 21, H*berg. PERSONEEL BIEDT. ZICH •"''AAN Meisje met prima referenties b.z.a. voor halve dagen. Telef." 31054. Huishoudster, Jonge vrouw, jiv m. dochtertje 2. jaar, zoekt plaatsing, - onverschillig -waar. Br no. 7173 Parool. Nét pérs.b.z.a.voor passende werkzzamh., in bez. Midden- standsdipl. en - rijbewijs, A. Br; no; 7171-Parool.. Jonge vrouw, 22 jaar. met voor hulshouding Br. Lerry. Nwe Binnenweg 129. Wtf hebben, nog enige vrije tijd voor. uw administratie en schrijfwerk. In bezit van schrijfmachine Tevens correct vertaalwerk, iny Frans, Duits en Engels. Aanbev; G: Rovers, Ecndrachtsweg lb. Tel. 28759. B.z.a: J nette' huishoudster bij Heer, Dame of echtpaar Br. nö. 7180 Parool. Net persoon zoekt 'voor de avonduren schrijfwerk' ofiets anders. Br. no. 7178 Parool. Jongedame. 16 jaar; leerling coupeuse Roti. Snijschool. Z.z g.g. In dames confectie. Br. r.o. 7188 Parool. Dame b.z.a. om op to passen. Ook 's Zondags. Br no. 7170 Parool.- Wie heeft; werk???' 'k Zoek eén plaats als winkelbediende:-. v. flink'ondernemende Jongeman. 21 j./; en een- plaats als maga- zijrioed. v; gezonde werkl. .heer/57 jaar. - Br/ met iriL zuster, M. P. C Haaljer Schie- weg 222 c. Tel/ 49391. WONINGRUIL Gevraagd benedenhuis of lage etager minstens 4 kamers, aan geboden mooie etage Sche- psnstraat. 5 kamérs. 2 balkons. Br. r.O; 7168 bur van dit blad. Flink ben.huis,- 4k./ keuken, £1." keidér etigr. tuin' yoorl vrij buis met fl. yverkrüimte in randgemeente. -Br. no. 7194 bur. van dit Iblad. Aangeb. zonnige flat. Centrum, bev. -3 -k.. keuken m.'.-.boiler. douchecel, zbldér. centr. verw voor .ihuÏB .minstens' -4 kamers (niet Zuid)...Br. no. 7174 bur. van dit blad. - Brauniüs Iedere Maandag- en Vrijdagav. 7"—9 pedicure, ver laagd tarief. Donderdagav. 7— 8 gratis. Graaf Florisstr. -109a. Tel. 34251. Laat -Uw meubelen .opnieuw stofferen en' repareren, 2 fau teuils, 4 .stoelen;40,—. OM.S., Bergse Linker "Rottekade 304. Geneuglijk; Plerètstraat 35 a. Uw matras slecht? Spec, rep.- ir.r. Bel even op Tel. 22985. Gebr.. Ver maat.' Wë&tzeédijk 39 t.o, v. Vollenhovenslraat; WEGGELOPEN Vermist:.., Grijze :poes Klein Jicht;,vlekje tussen.oren'. Naam: Poeki.- Gaarne inlichtingen Bylwerfstr. 13IL HUWELIJK T" Net! persoon.40 Jaar',eigen home, vast werk. .3 k.. 5—10— 15.J., zoekt degelijke vrouw. Br. no. 7169 bur. v d. bl. J. dame. .74 j.. jeugd, vlotte versch., z. ser. k. met heer. g. pos. Br. no. 7184 bur. v. d bi. LESSEN Autorijschool -v.- d. Fe er, Gé- ;A. N; w. B.-Instructeur. Bergsingel 224 c'.. Tel/ 43649 A.N.W.Ê.- Bonds-auto-miitorrij- school. Eversteyn de oüdc ver trouwde school met -dé beken - de gele - léswageris, is gevestigd Violiers'tr; 32;. Tel73150. Hene gouwerlaan- 6. Tel. 36666. Aangeb. - anderhalve vrije cta- Leert nu auto- en. motorrijden. ge Oud Mathcnesse, 5 k.. gé\*r. G"üs theorie, desgew. geh.ec kj. vrije woning, minstens 3 ..r* k. Br. no. 7176 bur v. d. bl. Wonlngru». Benedenhuis, bev. 3 k.,keuken, d.cel, kelder, voor grotere 'woning omtr. Bergiveg—Bergselaan.Joh. de Mee ster str; 27a. Keren van Dames- cn Heren kleding. M.' v. Splunter. Soe- tendaalseweg 27 c. Schilderen en'witten.Het voor deligst is schildersbedrijf Stolk en De Bruine, Schoonderioostr.- 23, Pérsoonatr 6 a,v-': Spiritistische Véren"/ „Steeds Omhóogt/. Bijeenkomst elke Woensdag- ell ."Vrijdagavond 8-ylo; Heemraadspléin 265. Noodwinkel/ Lunchroom A v. Arénth'als. - '-y/' Hawaiian guitarist. vraagt slagguitariste én- ukellste voot amateurs Hawaiian-band. M. -X'. v. d. Schalk, Franselaan 244. Tel. 37634/;'/ Kinderwagénkappen overtrek-- ken. Wagens spuiten/-; Beklef 'dén.''.oZ'endt briefkaart. Word' - afgehaald.Tel, 24652. Heet Gillesttaat;3.(zfjstri;;yiietlaar Oost) 1 Kinderpenslon; Zahdvoort. Ir besch; gezin gëlégenh/tot' opn van.- T a 2 kinderen - le óf lang tijdelijk v.- Speykstr. ..2. Zand- voort. Verhuizingen en meubelver- Voervan en naar alle. pliatsér tegen-zeer lage Oprijzen. Jai Mfddémoek.TifMath;dtjfc/ 173. Tel 34373 -eri'/Statcriweg 5 e Tel. 49894 /V,/ Gezocht rstflilë/ -yeTinppt: me 5000;/- /en/flinke (werkruimte zeer renderend' bë'drijL Br. ón der 7193 bur.,;Van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 4