Republiek bijzondere toezeggingen gedaan? HET ROTTERDAMSCH PAROOL Amerika wil helpen bij Indonesia's herstel Nederlandse Bank richt zich op algemeen „Bizonië schendt Potsdam" protesteert Sokolofsky Eigen leger, geld en buitenlandse dienst zouden beloofd zijn PAR O L OSCOOP Koning Leopold te Lissabon -Aanslag op Gandhi? Naasting in de Kamer wekt pro-oii-contra's Clan na sitting viermogendhedenraad naar Washington vertrokken Drielandenconferentie spoedig verwacht State Department aanvaardt regeling van geschil „met grote voldoening" ChUi150 doden door omslaan rivierboot Huis-toe met 2000 gedemobiliseerden S.D.-er Swagers* vonnis: twintig jaar Melk- en vleesfraude Het radiovraagstuk Weerbericht Woensdag 21' Januari "1948 Rad. en Adm. tango Haven 141, Schiedam TA 6930k. Abonn.prljsrper-Wéék! 0J1 por kwartaal 4.—. losse nummer» 0.09 Opgericht door do Stichting „Het Parobr DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 17 Uilgave N.V. De Nieuws Pers Postglr» 35844# Bankiers Arosterdaascho Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vrfet Hoofdredacteur: Th. Ramaker MQEIIJJI\HEDEN OVER NOTULEN Een 'Anetabericht uit Batavia maakt melding van pessimisme zowel in Nederlandse als iri Republikeinse kringen, ten' aanzien van een spoedige politieke overeenkomst» nu sinds Maandag :is gebleken dat deRepubliek de zes toegevoegde 'punten van ■«de Commissie van Goede Diensten slechts aanvaard heeft op.basis der „concepties en verduidelijkingen" die de - C. v. G. D. de Republiek verstrekte tijdens een 13 Januari te Kalioerang bij D jog Jakarta gehouden bijeenkomst.. Deze „concepties en ver-' duid_eli)kingen" zijn eerst Dinsdagavond: 20 Januari (gisteren dus) jaan de Nederlandse delegatie overhandigd. y' Béide-partijen hebben de zes toe- :gë.vDêgde punten geaccepteerd, de 'Republiek dus echter blijkbaar op bovengenoemde verduidelijkingen die waren vastgelegd in de officiële notulen; van de besprekingen te Kalioerang. Volgens een verminkt Arieta-teiegram, dat "door A.N.P. is Een goed-verstaander H'"- YV' f ETbericht,1 dat Griekse gueril- "latroëpen.- f een -nieuwe actie hebben ontketend, ditmaal op Mo- xea'. het -Zuidelijk deel van het land, .- is 'eéri aanwijzing te meer, hoezeer:" het ongelukkige Grieken land-zich op het- ogenblik ïn een si tuatie bevindt, welke sterk lijkt, op die, waarin Spanje zich van 1936— 1938, tijdens, zfjn burgeroorlog be vond. Ja in het geval van. Grieken land is de burgeroorlog nog meer bijzaak, de interventie yan buiten nog, méér hoofdzaak dan •indertijd in Spanje: niet het regiem, dat de Grieken i zichzelf wensen te geven, is aan, dè .orde, maar de'strategische positie vanihet land in de tegen stellingen tussen de grote mogend heden; _*--vV~'N\ Intussenis 'de. gróte actie der re bellen- van het einde van het vorig jaar, de uitroeping van de regering- Markos, tot dusver zonder zicht bare gevolgengebleven. Een eerste poging om eén staat-van enige" be tekenis,té veroveren, waar deze re gering haar zetel zou" kunnen vesti gen dit was kennelijk de bedoe ling-van de aanval op Konitza is mislukt en, wat nog veel en..veel belangrijker' is." iedere erkenning van "de" regering-Markos is tot dus ver acbterwége-gebleven#^^ Dit laatste'is zonder enige twijfel een gevolg van de energieke wijze, waarop Engeland en de Ver. Staten op 'deze uitdaging, want dit -was het, hebben gereageerd. Een reactie, wélke dés. té energieker was, naar mate.er-minder drukte in het open baar •ver-is gemaakt. Hét.is bekend, dët-speriaal Eevin genoeg heeft van de diplomatie „per megaphoon., zoals die vooral.'door én.tijdens de oorlog - ip. zwang, is geraakt en onder het etiket„open-diplomatie als het toppunt van démocratie is aange- prezen.. De Engelse Eoreign Seere- tary is: epvan overtuigd geraakt, dat het uitbulderen van eigen stand punt, van critieic ,.op .dat van een ander, hetstellen van - eisen of het afwijzen".^daarvan voor. hetforum van de hele -wereld niét bevorder lijk- is voor Jiet vinden van eén aan vaardbare oplossing,alleen aji hier om niét,r omdat het zo moeilijk valt om terug, 'te' krabbelen, - wanneer de hele wereld weet, - wat je gezegd hebt. Daarom .wil Bevin geheel of gedeeltelijk terug, naar, de. oude, be proefde méthodes van het diploma tiek verkeer' en,, naar. hot schijnt, heeft hij ookMarshall en het State Department. Van de. juistheid van zijn standpunt kunnen overtuigen. \X7lJ krijgen de indruk, dat Lon- v* den-en Washington deze nieu we oudèi methode, in" het onderhavige geval hebben toegepast, ~De Engelse regering - heeft onmiddellijk-,na de uitroeping, .van., de .regering-Markos eén nota; naar Joegoslavië, Albanië 'eö iBoelgarije gezonden om ernstig te waarschuwen tegen de gevolgen ener -eventuele erkenning van Mar- kos. Maar,.b.et Foriegn Office maakte 'Het'vetaehdéh van deze nota pasbekend, nada t en om- d a t hetb est aan e r y a n./ i n de peirs was uitgelekt. Ook 'dé Amerikaanse onderstaatsse cretaris voor' buitenlandse zaken Lovett was - uite* st sober in zijn me dedeling- over; een nota van Wash ington,welke op die - van Londen was, gevolgd,- hoewel wij; redenen hebben om-" té'--ménen, dat-in: die nöta aan;de Joegoslavische regering zélfs de mogelijkheid van eengewa-, pende" interventie ter verdediging van Griekenland in hét vooruitzicht was gesteid .en zelfs, dat-die inter ventie zou kunnen moeten plaats vinden op Jóegoslavisch. grondge bied,' 7'.ï'.y '...I- Öpk 'de. maatregelen,1 welke Lon den en Washingtoh hebben genomen, hóe direct ze. ook waren, droegen naar buiten een" indirect karakter. "Het Engelse hoofdkwartier; in Athene werd opgeheven, onschuldig bericht, waaraan niet dan terloops werd toegevoegd, dat het -in feite naar Saloniki wérd verplaatst. - 1-Tet Amerikaanse -eskader;in tte Middellandse zee houdt ma- noeuvres in de Griekse watéren, waarbij landingsoéfehingen. zijn geprojecteerd. Het" Departement van. Marine .vindt Het' nodig, dat' .1500 mariniers de bemanning "van. dit es kader gaan versterken. Niet.zó'n gék idee, wanneer'men .bedenkt; datjraa- rmicrs. de enige trpepèh zijn, dié d e president; voor dé dienst buitens lands .kan bestemmen zonder toe stemming van het. Congres. .En" zo het hierbij, iemand opvalt, dattot de uitrusting yan, die mariniers ook tanks en vlammenwerpers horen. des te beter. Nét zoals hetgeen kwaad^kan, dat het wèrhaal dé jon de doet, dat de vhegtuïgen aan'boord van het: yhegtuigmoedérséhip Mid- SBaffk Middellandsezee- eskader behoort;-zijn ingericht voor net - vervoer 'vah-atoombommen. gereconstrueerd (maar waarvan de tekst ..dus niet vaststaat) wordt in deze verduidelijkingen gesteld, .dat het aanvaarden: van de zes punten der Commissie, niet betékent, dat de Republiek n' i t zoiükunnenbe schikken over eigen financiën, eigen léger en eigen, buitenlandse betrekkingen- Op het uitdrukkelij ke vaststellen van de Republiek of het aanvaarden van de zes punten niet'in strijd was. niet het voorgaan de,.zou- „neen" zijn geantwoord. i„Volkomcn vcrraasiilg^. Een woordvoerder van de Neder lands-Indische regering heeft "ook verklaard, dat de Nederlandse de legatie de notulen van Kalioerang berst 20 Januari in bézit gekregen heeft en sprak van eén .^vólko men verrassing". - Het Nederlandse standpunt/ zoals; uiteengezet 'door deze woordvoerder, :is, dat dé Repu bliek "zich-op 15-Januari heeft ver-, bonden, de zes punten te,- aanvaar den. op een wijze "die -in overeen stemming wasmet de Nederlandse opvatting..-'vy -- Dé Volkskrant van. hedenmorgen -maakt eveneens melding van dit bericht en vraagt.zich af óf het juist is, dat "Frank Graham, de Amerikaanse vertegenwoordiger; in de C.V.G.D., de .Republiek eigen fi nanciën, eigen i léger én éigen bui tenlandse betrekkingen heeft toe gezegd, en. of hy, indien dit juist is, vpor zich zeif cif namënsdeC.v.GJ). heeft gesproken. De prins in Engeland RrinacBernlmcd .is,-Dinsdagmiddag met zijn èigen Dakota op het'vlieg-' veld Northolt'bij Londen gearri veerd. »,Een rantsoen toiletzeep, dat tot nog toe 90 gram bedroeg, is thansgesteld op 180 gram. TIEN 'DUITSE MIJNENVEGERS, die sinds de bevrijding, bemand door Kviegsmariners, door de Nederlandse kust mijnen hebben geveegd, zijn .in Neiieclandsc banden overgegaan. Ne' declarulse matrozen nemen een kijkje op hun nieuwe aanwinst Geruchten over afstand Koning Leopold van België' is Dinsdag In Lissabon aangekomen nadat zijn vliegtuig een tussenlan ding had gemaakt in Madrid. In zijn gezelschap bevonden zich zijn vrouw, prinses D.e Réthy, kroon prins Boudewgn, prinses Josephine Charlotte en twee-léden van de hof houding. Wél werd het- gezelschap op het vliegveld verwelkomd door o.a. de .gemalin van deSpaanse troonpre tendent Don Jiian en door de Graaf van Parjjs, die aanspraak maakt op de Franse troon en door Belgi sche enige monarchisten; maar de Belgische legatie was niet verte genwoordigd. Wel had. de Portuge se regering, een vertegenwoordiger gestuurd. In België circuleren geruchten dat Paut Henrï Spaak Zondagavond in Genève zou zijn geweest en daar een ontmoeting zoti hebben gehad met Leopold,.voor- diens- vertrek naarHavana. Van officiële zijde werden- ze tegengesproken, deson danks lieten-ze niet af. én men ver wacht de eerstvolgende "dagen - een nieuwe ontwikkeling, waarbij o.a. over troonsafstand van de koning gesproken wordt. Een jonge man, die zei. Ma dan -Lak' té. heten, een Hindoes vluchte ling uit de West-rPunjab, heeft op ongeveer :45 meter: van de 'plaats, waarr Gandhi Dinsdag zijn open baar gebed uitsprak, eeii. eigen ge maakte bómftot ontploffing ge bracht. Niemand, werd gewond. Volgens dépolitie-autoriteiten waser geen .enkelt'bewijs, dat er een aanslag .op - het leven, van Gandhi was beraamd. De politie heeft echter verklaard, dat zij de jonge man een verhoor zou afne men. Hij wérd gegrepen door enige der aanwezigen. Men - vond een handgrmaat van het leger-type in zijn zak, Toen de ontploffing plaats vond, keek Gandhi die gehurkt Voor de microfoon zat op, én ging, na gevraagd te hebben wat dat was, voort met zijn toespraak. Veil ig" Ver keer" orerde radio Vanavond van 20.05 tot 20.15 uur kan men over Hilversum II een re portage beluisteren over dé voor- rangsactte dié de politie is begon nen.; Dit houdt o.a. in: een causerie over; de - actie en oyer veiligver keer, een verkeersles voor kinde ren,- een - toespraak tot tien. balda dige jongens en een intervie.w met commissaris J. M. Lems, de chef van de kinderpolitic. Na aflcxtfi van de" strijd om het E tiropees kampioenschap, kunstschaatsen verenigden }dt.deelnemers zich in het Praagse stadhuis, waar de burge rmeester de prijzen uitcakte. Het ging er. niet erg stijfjes toe,,dat.kunt U op dit plaatje zien, waar Barbara Ann Scott (Canada) en de Amerikaan But- tötr.óp .de grond gezellig eert taartje zitten te eten. De Tweede Kamer heeft, gister avond een aanvanggemaakt met de behandeling van hej wetsont werp, dat denaasting vah de Ne derlandse Bank beoogt. Als 'WQórdvoerder der oppositie werpt dé oud-minister van Finan ciën, ,mr. de Wilde (A.P0 zich op. Hij ontwikkeidé.bedenkingen tegen de voorstellén, betoogde dat de aanvaarding ervan, een voortzetting betekent yande situatie tijdens de Duitse bezetting en bracht naar voren, dat de minister van "Finan ciën -thans, over meer bevoegdhe den-beschikt dan vijftien jaar ge leden.',.- De Nederlandse Bank, merkte mr..,dè Wilde op, wordt -volkomen ondergeschikt gemaakt'aan-de mi nister, althans aan de regering; die ook dé raad van .Commissarissen vsn de Bank benoemt, zodat zij uit eindelijk, alle beslissingen neemt. Met klem wees spr. er tenslotte op, dat -de verantwoordelijkheid van de minister, van Financiën een heel andere is dan dié van "de. president van. de Nederlandse Bank..; In dezelfde geest spraken ook de heren Bierma (Vryz.) en Feltz (CJÏ-). Zij zagemniet in hoe de naasting bet algemeén belang zou kunhen (henen.y'y. Geheel andei sprak de heer Sassen (Kath.-, die de zaak prin cipieel van. grote betekenis acht Waar de doelstelling 'van de cen trale banken wezenlijk verschilt van het doel van particuliere on dernemingen zal het noodzakelijk zijn, dat er ook een wezenlijk ver schil is in de vormgeving, in; de organisatie van de Nederlandse Bank, die' zich richtpp- het alge meen .welzijn.. Hierin ziet mr. Sas sen een argument voor de naasting der aandelen. Hij betoogde, dat de bank ten aanzien van de. regering niet onafhankelijk i is. Bif de zienswijze van de minister sloot de beer Hofstra (Arbl)"zich aan.' Hij zette uiteen, dat wat men ten aanzien van de andere naam loze vennootschappen ziet. geschie den, ook geldt1 voor de „Nederland se Bank": de particuliere aandeel houder is niet meer dan een cari- catuurf Tenslotte achtte de heer. Hoog- carspel (Comm.) 'de schadevèrgoe- dingsregeling, niet juist, terwijl volgens hem de arbeiders op Uiterst sobere wijze in dé /Bankraad zijn vertegenwoordigd. Hierna wordt de vergadering geschorst. Op de met zoveel spanning tegemoetgezieue zitting van de geallieerde bestuurscommissie te BeriiJn heeft maarschalk Sokolofsky gisteren het verivachfce Russische protest Ingediend tegen de door Engelsen en Ame- r&saen beoogde centralisatie van het. bestuur in Bizonië. De Ameri kaanse geldsanerlngsplanhen voor geheel Duitsland z'yn niet in de efgen- iyke zitting ter sprake gekomen; deze zjjn naderhand besproken in een korte böeehkomsL -waaraan ^'an elke delegatie slechts vier léden deelna men-Generaal Clay Is kort na de bijeenkomst per vliegtuig naar YVashingtoh vertrokken. Rusland beschouwt het' Anglo- Arrcrikaanse initiatief als een schending van dé overeenkomst van Potsdam en'eist de ontbinding ervan, was de. kern van Sokolofs- ky's betoog. was kort met zijn antwoord. Het speet hem dat So kolofsky. deze verklaring had. af gelegd, want ik - denk, aldus de Amerikaanse 'opperbevelhebber, dat wanneer hij -alle papieren ge- "'m heeft,'.hij tot.de conclusie zal kernen, daf zijn verklaring niet ten volle opgaat. Clay zei dat de maatregelen te Frankfort waren genomen in over leg met leidende Duitsers, maar dez^ Duitsers jware- geen werke- Ltke^deraocmteurepDceéfdö'. 6iêr- op- dé Russische opperbevelhebber. Het waren slechts lieden „van het slag van Schumacher, Adenauer én Kaiser". Généraal Robertson, tie Britse opperbevelhebber, sloot zich by hét Amerikaanse standpunt aan. Koenïg, zijn Franse collega, dank te; Clay slechts en 2ei, dat hij zijn regering over het Amerikaanse standpunt zou inlichten. Daarna werd op verzoek van Clay de kor te bijeenkomst dér bevelhebbers gehouden, waaraan de Fransman niet deelnam en waarover oók geen bijzonderheden zijn bekend worden. Clay .is naar Washington gegaan om rapport uit te brengen over de ontmantelingin Duitsland, al zal uiteraard de algemene toestand in Massigli, de Franse ambassa deur te Londen, is na" een kort bezoek aan Parijs le Londen te ruggekeerd en naar uit betrouw bare bron werd vernomen, zal hij de Britse regering meedelen." dat Frankrijk bereid is met En geland' eri~de V.S. deel te 'nemen aan- eén drielandenconferentie over Duitsland. Te Londen, Fa- rijs en Washingtoh hééft men- reeds enige tijd het houden van een dergelijke conferentie óver wogen. Men neemt thans aan, dat zij binnenkort zal plaats vinden, waarschijnlijk te Lon den. Hèt Amerikaanse departement van buitenlandse zaken beeft de op de „Renville" gesloten overeenkomsten begroet als een „gezonde basis voor de politieke en economische ontwikkeling van Indonesië" en verklaard, dat de Amerikaanse regering „wegen en middelen onderzoekt omeconomische en financiële hulp te bieden," aldus een Aneta-bericht. :;fy. Op. de Imperial rivier in het Zuiden van ChilL is. Maandagavond een rivierboot met pelgrims die terugkwamen van een bezoek aan San Sëbastian omgeslagen en ge zonken. Naar" schatting150 passa-t giers, merendeels vrouwen, en kin deren, zijn verdronken. Negen én zestig lijken waren Dinsdag gebor gen; het juiste aantal 'slachtof fers is niet na te-gaan omdat er geen passagierslijst bestond. Nader wordt' gemeld dat een der tigtal opvarenden werd gered. Het totale aantal passagiers wordt door deze latere - berichten echter weer opgegeven als 270. De kapitein is gearresteerd. - Tien doden bij Dakota- ramp in China Een Dakota yan een Chinese luchtvaartmaatschappij is, kort na te Moekden te zijn opgestegen, neergestort. Er zijn. 10 doden en 40 ernstig gewonden. De inzittenden waren voor het grootste deel rege ringspersonen, die uit Moekden werden geëvacueerd. Ondanks de protesten van de luchtvaartmaat schappijen blijft mén de vliegtui gen,, die van Moekden naar Peking viïegen, overbelasten met vrachten De Amerikaanse gezagvoerder en de Chinese tweede piloot sprongen met hun parachute uit het toestel. Duitsland én de fusieplannen voor een eventueel Trfzonië ook niet onbesproken blijven. Mackenzie Rong, die gedurende 19 jaar eerste minister van Canada is geweest, wil zich terugtrekken als leider van de Canadese liberale partij en heeft ook het voornemen te.kennen gegeven, af te treden als premier. Machinist als wekker De machinist van de trein, die tegen hal[ zeven des morgens uit Hastings naar Ashford Engelandj vertrekt, ontving de volgende brief van een zorgzame huismoeder": Zo vdE ge - zty goed-wiUcti-Tzijrr- exrr stoot op de stoomfluit te geven, wanneer ge over de ijzeren brug rijdt achter het station Rye, want mijn man rekent op uw trein voor het opstaan, daar wij geen wekker kunnen krijgen. .Een P.S. luidde nog: .Mijn man vraagt of u niet al te bard. wilt fluiten, maar ik vind:'fluit er rnaar op los,". „Jolian v. Oldebamevelt" uit Batavia vertrokken Het eerste grote contingent (2000) demobiliserendën vertrok "16 Januari uit Batavia met het m.s. Johan van Oldebameveldt'V Vlot verliep de inscheping van de K.N. I.L.-militairen, met him gezinnen, het O. V,W,-bataljon „Zeeland" (2-14 R.L) en een kleine groep ma riniers. Generaal Spoor nam per soonlijk 'afscheid van hen. - Voor. de. militairen van het K.*N. LXu en hun gezinnen, die na zéven harde, bittere jaren- eindelijk een welverdiende, rust gaan genieten in het moederland was het afscheid van dit land, waaraan zjj geduren de zo lange tijd hun beste krachten in. voor- en tegenspoed hebben ge geven en dat hun tweede vaderland werd, moeilijker dan voor de Zeeuwen en mariniers. Maar toch heerste ook by.de laatsten niet die uitbundige feeststemming, die. de buitenstaander zou verwachten Ruim twee jaar geleden gingen zij vrywillig naar de. onbekende..Oost en vaalt onder de grootste ontbe ringen hebben zij de; spits afgebe ten, voor hen, die la,ter kwamen, maar daar in. de eenzaamheid van de buitenposten hebben zij dit land ook anders leren kennen dan alleen maar als rimboe vol gevaren. Er groeide daar een hechte kameraad schap. „Ook al. zien we elkaar in Holland nooitmeer terug, toch blijven wg kameraden", aldus druk-, te een van hen het uit,: zgleerden elkaar waarderen en menige .O.V.W.-er laat zijn beste Vriend op de kerkhoven van. Java en Sumatra achter. Tolunie tussen Frankrijk en Italië? Li Farys wordt een/gemeenschap pelijk communiqué van de Franse* en Italiaanse regeringverwacht, waarin wordt meegedeeld, dat de béide landen een tolunie gaan voor bereiden, i Swagers, Utrechts SJX-ëV, heeft hét vonnis tegen zich horen uitspre ken: levenslange gevangenisstraf. Vorig jaar, 14 Februari, eiste :mr. Drabbe, prof.-fisc. bri het -Bijzonder Gerechtshof, de doodstraf tegen B„ die deel had uitgemaakt :van exe- cutie-peletons in WeesperkarspeL, Limmen en Haarlem. Toen de zaak op 6 Januari op-, niéuw diende, omdat het Hof een onderzoek wenste in te stellen op welke ivüze Swagers bij "de S.D. was gekomen, wijzigde mr, Drabbe zijn doodstraf-eis in twintig jaar. Ambtenaren.,, van de C.C.D. ziin een fraude' op het spoor gekomen in Zwolle, waar de houder van een modelboerderij ongeveer 30.000 li ter melk zwart heeft verkocht Hij mocht melk tegen 38 cent per liter verkopen, iri. verband met de hoge eisen, welke aan een dergelijk be drijf worden gesteld. Hij kocht ech ter melk voor. 25 cent op. roojnde deze af en verkocht de room voor .3 per. liter, terwijl hü het overge bleven product voor volle melk ver kocht en hiervoor nog 38 cent per liter ontving. ïn Neede (Gld-l en omgeving ontmaskerden CCD-ambtenaren, in nauwe samenwerking, met de plaat selijke Rijkspolitie een uitgebreid complot van clandestiene slachters en zwarthandelaren. Het onderzoek is nog steeds gaande, maar reeds Maandagavond waren ongeveer 20 arrestaties verricht. Nieuwe parlementsleden Mr. Th. R. J. Wijers te Vught, die tot lid der Eerste Kamer benoemd is verklaard - in de vacature-Van de Mortel, heeft, deze benoeming aan genomen. - Als prof. Van den Brink, de. nieuwe minister van economische zaken, voor het- lidmaatschap der Kamer bedankt, wordt .ir. H. J. M. Verhey te Didam zijn opvolger. Ministerieel contact met Benelux-partners Ministers van Nederland, België en Luxemburg zullen 29 en 30 Januari, •iri. Luxemburg bijeenkomen om de 'resultaten te bésprèken1 van de commissies die belast zijn met de uitvoering van de douane-ovëieen- komst- der drie landen en de voor bereiding van de douane-unie, yy Bet Franse zwem-phenomeen Alex Jany verbeterde tijdens zwemwed strijden; te Schotland hét Schotsebe- córd;.op de 100 yards borstcrawl. Jany maakte een tijd vah, 5115, se'c. Het oude record stond op naam van George Anderson mét een tijd'van 54.8 sec. Doopsgezinden naar Paraguay Op .6 Februari zal het eerste con tingent van de 2400 verplaatste personen in Duitsland, die beho ren tot de .400 jaar oude; Neder landse doopsgezinde kolonie, uit Bremerhaven naar Paraguay ver trekken. In Paraguay wonen reeds 18300 doopsgezinden, die leven van veeteelt en karoenaanplant. Hun nederzettingen zijh. 300 mijl van de eerste stad verwijderd. Hun .taal is nog steeds het plat-Duits. Zij dragen nog de oude namen en be waren de oude. gewoonten. Argentijnse diplomaten smokkelden mensen Een attaché van de Argentijnse ambassade ïn Moskou is de Sovjet- Unie uitgewezen nadat ontdekt was, dat hij ïn een van de koffers van zijif "diplomatieke bagage' een mén het land trachtte uit te smok kelen. De tweede secretaris van de Argentijnse ambassade heeft op dezelfde dag.2 Januari een, eveneens verijdelde poging gedaan,1 een man illegaal het 'land uit te zetten. Ook deze diplomaat is de Sovjet-Unie uitgezet Dinsdagmiddag heeft de minis ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vertegenwoordi gers van de omroepverenigingen en van het bestuur van de stich ting'Nederlandse Radiounie ont vangen ter bespreking van het rapport, dat de radi.oraad in het eind van het vórig jaar met be trekking tot een wettelijke rege ling yan de omroep aan de'minis ter heeft'uitgebracht. Irygve Lie in Brussel Trygve Lie, de secretaris-gene raal van de UNO, is gisteren, ver gezeld: van zijn Nederlandse ad junct-secretaris-generaal Adriaan Pelt in Brussel aangekomen. Morgen gaat het .tweetal en de andere deskundigen zoals bekend, per auto naar Nederland. Een keu ze voor een zetel vodr de volgende UNÓ-Assemblée is nog: niet ge daan en deze zal ook niét bekend gemaakt worden, voor dat de com missie der UNO vah debevin din gen der Europese reis in kennis is gesteld. Deze commissie*, zal dan het definitieve besluit-nem'en. De tekst van de verklaring van het ministerie luidt: .„De.-Ameri kaanse regering heeft het nieuws, dat dA Nederlandse en Indonesische delegaties de voorstellen van de Commissie van Goede Diensten van dé Veiligheidsraad hebben aan vaard als basis voor de. regeling van het Nederlands-Indonesisch geschil, met grote voldoening ont vangen. De Amerikaanse regering acht deze voorstellen uiterst recht vaardig en practisch en'gelooft, dat zö een gezonde basis voor de: poli tieke en economische ontwikkeling van Indonesië zullen verschaffen, niet alleen tot voordeel van de In donesiërs en Nederlanders, maar ook van de rest van de wereld. De Amerikaanse regering feliciteert de Commissie van Goede Diensten met haar uitstekende werk en de Ne derlanders en Indonesiërs met de geest van groot staatsmanschap, waarmee zij de onderhandelingen fn tegenwoordigheid van de Commissie van Goede Diensten hebben beëin digd. De Amerikaanse regering zal de vooruitgang en wederopbouw in Nederlands-Indië met de grootste- interesse bin ven volgen en onder zoekt wegen en middelen om eco nomische en. financiële hulp voor deze wederopbouw te bieden." - WERELDRAAD DER KERKEN Dezer dagen vergaderde de Oecu menische raad van kerken in Ne derland. De lijst van afgevaardig den van de Nederlandse Hervorm- de Kerk~naar de Assemblée, die van 22 Augustus tot 4 September 1948 te Amsterdam gehouden •wordt, ziet er als volgt uit: prof. drl S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel, prof. dr. Th. L. Haitjéi* ma. dr. K. H. E. Gravemeyer, dr. C. Patijn en dr# E. Emraen. Voor de Remonstrantse Broederschap zal de Assemblée worden bezocht door ds. F. Kleyn, voor de Algemene Doopsgezinde Sociëteit door dr. W. - F. Golterman, voor de Evang. Lutherse kerk door dr. J. P. van Heest, prof. ;dr. J. Boendermaker, L-V.ooc_ ^dpu-^Pild^KaUlpli^k^ Kerk, mgr. dr. A. Rink'eï, voor" de "Bond van Vrije Evang. gemeenten door 'ds. P. van Vliet. Men rekent op ongeveer 1400 deelnemers waarvan 450 gedele geerden van de verschillende ker ken, 450 plaatsvervangers van de zen. '150. belangstellenden en 120 deskundigen. 20 Vertegenwoordi gers van lichamen als de UNO en de UNESCO. 110. Waarnemers van nog nict.bij.de Wereldraad aange sloten kerken en 100 afgevaardig den van internationale jeugdorga nisaties die speciaal door de We reldraad zijn uitgenodigd. De kerkeraad van de Ned. Her vormde gemeente van Amsterdam heeft aan de -Oecumenische raad bericht, dat het tijdens de Assem blée in de Nieuwe Kerk te vieren Heilig Avondmaal open-zal staan voor alle belijdende deelnemers van de conferentie. Hii zal in de zelfde kerk gelegenheid geven tot het houden van dienste-, voor de Anglicaanse en de Griekse ortho doxe kerk. „Ned. Volksunie" tegen staatsabsolutisme Strijd tégen het communisme en tegen staatsabsolutisme zijn de_ be langrijkste-punten van het manifest, dat het voorlopige bestuur van. de enige dagen geleden opgerichte nieuwe partij Nederlandse Volks- unie" heeft uitgegeven. De Volksunie is van mening dat de huidige regering de kracht en. de moed mist om de bedreiging van het communisme af te wenden» Zij verwacht verder, dat de Partij van de Arbeid tenslotte weerloos in: de armen van het communisme zal worden gedreven. Het is niet voldoende Amerikaan se hulp te ontvangen, zo wordt in. het manifest gezegd. Nederland moet zelf een geestelijk en politiek fundament leggen voor een over- winning op ondermijnende krachten. Nieuwe frankeerzegels In de- tweede helft van de maand Januari komen nieuwe frankeer zegels in omloop, in de waarden van 45, 50 en 60 cent. Deze zegels, resp. blauw, sepia en oranjerood, verto nen een tekening, die afwijkt van de zegels in lagere waarden. De zegels van 50 en 60 cent zullen niet in omloop worden gebracht, voordat de zegels in het oude typa zijn uitverkocht. wachttog tot Pomierdag- avond. Meest zwaar bewolkt met enige sneeuw ot regen en zwakke tot matige wind uit Zuidelij ke richtingen. Temperatuur om bet •vriespunt tot lichte vorst Later in het Westelijk gedeelte van het land wind draaiend naar West met enlre stijging van temperatuur. 22 Jan.: Zon op 838 uur, onder 17 08 uur. Maan op 12.52 Uur, onder. 4.50 uur. 23 Jan.: Zon op 8,35 uur, onder 17.09 Uur, Maan op 13.31 uur. onder 6,11 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1