BEVIN: DE TIJD IS GEKOMÉN OM EUROPA TE ORGANISEREN HET ROTTERDAMSCH PAROOL Speurder Trygve Lie op geschikte vergaderstad naar Verbond Engeland-Frankrijk-Benelux als kern van West-Europa Nel van Vliet hedenmiddag naar Amerika vertrokken Millioen Beierse arbeiders werken vandaag K DUINKERKEN-VERDRAG VOORGESTELD AAN DE BEi 'LÜX-LANDEN ?1_ TH1>s fej. Ver(lmg PARÖLOSCOOP van'Duinkerken De Vries: waarschijnlijk niét naar Londen Republiek erkent Oost-Indonesië RötterMm.DenHaagen Anisterdam maken een kans Een praatje met commissie-leden V er der dan Parij s Naasting Néd. Bank aanvaard Zeeprantsoen wordt niet verdubbeld Nog géén licht in „Ealioerang" Weerbericht Vrydag 23 Januari'194-8 Red. en Adm.-Lange-Haven 141, Schiedam •Tel. 6930t Abonn.priJe« per.-week OJ1 per kwartaal 4,—, loses nummer» 0.09 Opgericht doer de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No, 19 Uitgave M.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Bevins aangekondigde grote Lagerhui srede was een appèl om een begih te ma ken aan de organisatie van Europa. Hij stelde in het uitzicht een groot verbond van Wèst-Europese mogendheden en bun overzeese rijks- en bondgenoten, in eerste instantie gericht tegen de pogingen van de Sowjet-Unie om het Westen ondei-iComniunistische invloed te brengen. Om ;te beginnen zal Engeland trachten, in samenwerking met Frankrijk, ver- dragen te sluiten met de Benelux-landen. Een vijfvoudig bondgenootschap Enge- land-Frankrijk-Nederlahd-België-Luxemburg zal de kern moeten worden van West-Europa. Later zal aansluiting moeten worden gezocht met andere Europese landen van historische betekenis, mét na me met het nieuwe Italië. Het is de.politiek van de Sowjet-Unie geweest, aldus Bevin, om met alle middelen communistische controle in Oost-Europa te :bewerksteiligen en het blijkt, dat in bet Westen hetzelfde doel wordt nagestreefd. Wij hebben deze methode kunnen op- - merken in Polen, Bulgarije en Hongarije, onlangs in Roemenië en-volgens onze informaties worden elders soortgelijke pogingen aangewend. Ik waarschuw deSowjet-Unie en haar aanhangers. Als men voortgaat met een politiek,: waarbij getracht wordt Europa «direct of indirect te doen beheersen door één macht, waarbij van elk middel gebruik wordt gemaakt, zijn wij genoodzaakt de conclusie te trekken, dat dit zal leiden tot een-nieuwe wereldoorlog. Ik hoop, dat dit denkbeeld 'door niemand van ons zal-y/orden aan gemoedigd. 'BEVIN yl .Dé-tijd -is* gekomen t. ll'i sSgeVai-van agresele van 'de zijde van ;DnIIsland ten aanzien' Van een dert heide .landen, zal; ge-. zamenlfik worden opgetreden. - 2. Wiumeer^een der, heide lan den ih: éeri "gewapend conflict met DuHsïand|! wordtv betrokken, zal het andere- land alle mógelijke militaire én andere hulp verlenen. - 3. Wanneer" Duitsland in ge breke blijft aan enige economi sche verplichting; te voldoen, zullen,, beidé Janden gezamenlijk overleggen, welke maatregelen diénen teAwprden genomen. 4 Beide landen, zullen de we- derzijdse economische bétrekkin gen zoveel mógelijk nitbreiden en versterken.. 5.(a);-Geen' der bepalingen van dit verdrag moet -w orden uit gelegd als. een afwijking van bet Handvest der, U.N.O. (b) Geen. der contractanten zal een alliantie aangaan die ge richt ïs tegen de andere contrac tant. 6. Het verdrag wordt aange gaan voor 50. jaren.- Het verdrag werd op 4 Maart 1947 ondertekend 'als gevolg van rechtstreekse besprekingen tussen Blum destijds Frapkrijks pre- mier' j ^ehyAttleel'i-v\. Het..;rëil^.'echter veel..verder dan-'de'opgesomde'punten; Het-is in. feite het vastleggen van een verwantschap.^die.- sedertdien op het gebele>,terrein van de poli tiek der twee landen voelbaar is IgéwbMeüi'yfV Merkwaardig is;'dat Bevin reeds de dag né de ^ondertekening toen hij in Brussri. vertoefde op; door- i reis naar, déicohferentie van Mos kóu, -tot .Belgische verslaggevers, zei: De hoop ^oprecht met België" een.dergelijke overeenkomst /te .kunnen .sluiten. De lokroep niet weerstaan - Ophet ogenblik, dat dit bericht onder uw ogen komt, is Nel van Vliet al op zee, op weg naar Amerika. Misschien zit ze aan. tafel,- misschien is zij in dë luxueuze hut die de directie van de H.A:L. haar ter, beschikking heeft gesteld en vangt zè ih de spiegel nog een glimp op van het vuur torenlicht-Na veel geharrewar bevestigingen, .tegenspraak en weer bevestigingen is het vandaag toch gebeurd: Nel van Vliét is met de „Nieuw-Amsterdam" naar Amerika «vertrokken. tegenover de Wat moeten wij onzerzijds aan Het besluit van Nd van Vliet, qm toch.haar Amerika te- gaan en zich daardoor automatisch, van 'deelne ming aan de Olympiade uitte scha kelen nog toevoegen? Stérke benenT NEL, VAN VLIETgaat toch.naar die tegenwoordig de weelde van Amerika, maarzij- zal voor de ah. een.aanbod - omnaar. Amerikate Olympiade irt Nederland terjig zijn.' gaan, kunnen - dragen. -Men zou De zwemster bij.. het kollers-pakken. kunnen zeggen, dat Nel: van "Vliet Om twaalf uut in: de afgelopen nacht is in Beieren een algemene, staking van vierentwintig uur ingegaan waarbij ongeveer een millioen arbeiders betrokken zijn en die ge- organiseerd; is; als protest tegen de lage voedselrantsoenen. In ongeveer driekwart van de Amerikaanse zone ligt daar door. het.werk-vandaag stil,Dit is de grootste staking in West-Duitsland sinds Let eind van de oorlog. In Beieren is het van alle.landen der Brit#Amerikaanse: zone op voedselgebied het gunstigste, ge stéld. Het produceert 2j^ maal zo veel vlees als hét nodig hééft en heeft .voorts, eeh gToot overschot aan aardappelen' én /.vet. ."Beieren heeft evénwel'stèeds gepoogd van déze:overschotten, zoveel .mogelijk voor zichzelf .lóV houdenen de voedsélverordenia^en, die een re delijke vér deling onder i alle landen' beoogden, zijn dan: ook" -door Beie- De" BritSe regering zal kleir.e'mo gendheden niet als politiek instru ment gebruiken om moeilijkheden tussen de grote mogendheden te ver. {oorzaken, maar de 'Britse' regering Ennpbind knerst-OD -Ha.n geen samenwerking tussen vier &nget4lTia tioers uy J ra0gendheden aanvaarden; als ècn West-Europa W/A.T 'na ;de-'rede Vah'Attlee'va'n 3 - Japuariyerwabht kon. wo^t den is'door d^ghote réde vanBe-' vin, .waarmee hit Donderdag, hot tweedaags debat over- öe buiten landse politiek in het Lagerhuis ge opend heefti'vbftvestlgddé' Engelse regering; heeft dé- koers van haar. politiek bepaald óp'.: West-Europa, Zijis gereed' om 'dë Dërdé Macht ih de wereld;;te .-Helpen' vormeii en bëreid:hiet alleen hier toe ^hét: initia tief - te nemén,-: maar, hieraan ook léldlhg'te'geven. -* 'Kèim van ,d.ëze .Der.de Macht moet .nathurl^jk^vormefi'de.-Engels-Franr ëé,-vriendschap, zoals die .-is'Vastge;- legd: ïh'hétlWefdrag ;-van Duinker'r - Kéri.".d3ëVah ^e.èft'jtiu vérklaard, ^dat het -,ni*ètr dë^bèdb'eiing is om:dg nöli1- tlëke bindingjiiisgën.^óhdén én:Pa- röirhaüwér.;te":makén, mèfeandëre. woordennii wenst, althans voorlo pig geen -.speciaal ^politiek accoord met Frankrijk tc sluiten. De- réden h'érvoof -is, dunkt óna, 'tweeëriei: ib.';wénat;Bevin de toch al zo. - ."moelhke--positie van de Franse •regeringophet 'Ogenblik 'niet, - nog,'.lastiger'te maken,; wat zó vermoedeljik zou wordcn.' wan- .'.neer zii .eeh" hieuw Engels- F>ans. verbond aan de -Kamer zóu moeten ^voorleggen:. Ié. Ib de Engelse regering zelf, .'.'voordat, zij.-zo'n verbond- met .vérgaande politieke en- mili- Jtiiire .consequenties, kan-, aan- teaah. gehouden- om.zich eerst van de. insfemmlhg en* de me-' bewerking van de Dominions te verzekeren. En eep heel nauwe- binding-vhn'Engeland aan Europa'brengt nu eenmaal onmiddellijk die andere, zoveel oudere" binding -van Engeland 'aan .de^ leden van het' Britse Gemenebest op het tapijt," diw. 5.. de--vèrhouding tussen die .béide -bindingen. Vandaar.'flan ook, dat Bevin met zoveel na- druk de wens heeft uitgésprv- kgn.-dat dé samenwerking van Engeland en West-Europa zich binnen'niet al te lange tijd zal uitbreiden tot in het Verre Oos ten. v.t ge.- Inmiddels'Is.-de eerste stap voor de worming van een Westeuropese combinatie reeds gedaan doordat Engeland en Frankrijk zich gewqnd. hebben; tot dë landen van -Benei ux. met de "vraag, of ztl '.bereid .ziih ;toe te vtreden, - althans .besprekingen óver Vdié" eventuele toetreding - te. openën. -Héel tactvol, en hóffeliik ;is -déze -vraag officiéél .tér."kehrilg..g.e-- bracht''van dé'., drie betrokken, rege- ringen" yoordat vBevih* déze,plannen ih .zijn- rede onthulde.;: - -'t T4 .ET- spreekt: vanzelfdat de: Fo- -'-'.feign Secretary zich' ook uitge- - lateh- heeft'óver de- verhouding, tot* de GróótsteTwee. Zjjn openhartig gegeven oordeel óver de-Kussis'che politiek, .zal;hém' in de Spwjet-Hnte geen'góede pers bezorgen. Enfin.; erón achtëfüït'gaan kén hji. kwalijk, want,; de- Russische berichtgèvbig; ;hê'efL:hem;_a3jané en in- .alle,-toon aarden gesignaleerd, als „eèn hand-" langer van -het dollarkapitallsmé" en 'j.é'enverrader, van.dé- arbeiders-, klasse". Het meest zal het - .hem kwalijk' wórden;'genomen, dat hit de Kussen; In hèV gezicht he eft .'gezegd. 1 dat'hun.-politièk.expansionistisch is, Wat 4e- Ver:.;.Staten betreft doet het, óps -goéd. dat hij meer heeft gedaan dansalleen een dankbare buiging makonvóór de edelmoedig heid van de Amerikanen, welke uit. het plan-Marshall spréékt, dat hü er met een enkel zinnetje aan her innerd heeft, dat natuurlijk Enge land en Europa de ontvangenden zijn bij deze hulpverlening en dat zij dit beseffen ook, maar dat de Ver. Staten er zelf ook.een heel groot-bel.ang bü hebben, dat Engeland en West-Europa er weer bovenop komen. van die 'vier blijft voortgaan zijn politiek 'en cconodjisah systeem aan "kléinere landen op-tefleggén. "Jk. heb..zo jprfg-Bevin voo#. altijd: 'dé Vurmste""vobrSfcllfng" aangaande Europa gehad met'inbegrip natuur lijk van» de Sowjet-Unie. Niets van: hetgeen ónze regering gaat onder-- nemen zal gericht zijn tegen de Sowjet-Unie cf tegen enig ander- land, maar wij hebben het recht de verwante zielen .in het Westen te organiserenzoals de Sowjet-Unie de verwante zielen in het Oosten georganiseerd-heeft. - - 1 Eerste contacten De; Franse en Engelse- verte genwoordigers te Brussel, 's-Gra- Venhage en .Luxemburg hébben -Woensdag, aan de minlsléfs van buitenlandse z^iën der Benelux- landen voorgesteld de middelen te bestuderen die de bétrekkih- gen tussen de vijf landen kun- nen verbeteren- Een Franse •woordvoerder voegde" er aan toé: Het Is dèV bedoeling van de. Franse regering en, haar, ik meen, ook van de Britse, óm drie overeenkomsten,- te sluiten die zijn te vergelijken met het vèrdnig van Duinkerken. :De* diplomatieke medewerker- van Reuter sèint op hetzelfde'ogenblik .datde Benelux-landen waarschijn- Lijk betrokken zullen, worden bh hét tverk' van de..aanstaande driemo- gëndhedenconferentie '-over Duits land,- die in :de nabije toekomst, in Londen" of Parijs zal" worden ge- houd%n,; ..De- regeringen: van de Benelux- landën hebben reeds eerder deze maand nota's gezonden aan Londen, Parijs en Washington; waarin zij er op, wezen dat zij,, ih' de gewijzigde omstandigheden na het falèn van de Londense - conferentie der .ministers van buitenlandse zaken .van de Grote Vier,..er prijs-op zouden 'stellen aan eventuelebesprekingen over de toe komst van West-Düitslahd deel te nemen.' Tot nog'toe zijn de nota's niet for meel-beantwoord. Gezamenlijk streven naar- V .S. van Indonesië Het Republikeinse persbureau Antara meldt, dat gisteren om acht-' tien uur Javatijd van de ztJde der Rcpubïiëk èn van de zijde van Oóst-Indonesië. gelijktijdig de er kenning door de Republiek van Oost-lndone»ïë als^ deelstaat in., de. Verenigde Staten van Indonesië is 'békend"gemaakt.'4,.„ Di. de - Republikeinse verklaring wórdt gezegd dat. evenals- in de Republiek, ook in Oost-Indonesië volken regering actief moeten werken aan vervolmaking van het streven- naar. spuverfeine en demo cratische Verenigde Staten van In- donesië. Voor de .verwezenlijking van de idealen van hetIndonesi sche volk - kunnen de -Volken van dé Republiek en van Oost-Indone sië samen werken. In verband daarmee geschiedt'de erkenning. Op het troepentransportschip „Zuiderkruis" hebben zich giste ren In Semarang 634 man stoot- troepèn en 130 man' GBI inge scheept. In Soerabaja was reeds een afdeling mariniers aan boord gegaan. (Van een eigen verslaggever) Trygve Lie, Secretaris-Generaal van de UNO, een grote, enigszins corpulente man, met een breed, gemoedelijk gezicht. Zijn"lichaamsbouw verraadt een krachtig gestel. Alles duidt erop, dat hü in zijn jeugd een enthousiast beoefenaar van sport is geweest) hij was een uitmuntend voetballer en zwemmer, zélfs "won hij énkele malen eerste prijzenmet athletiek. Gisteravond or\ kwart over zes arriveerde hij bij het kasteel „Oud Wassenaar". Men: weet, dat hfj op het ogenblik een reis door Europa maakt om té onderzoeken, welke stad het béste geschikt is om de alge mene vergadering van de United Nations Organization, die in September gehouden wordt te huisvesten. broer, de Utrechtse houthandelaar, met zijn gezin.".*, Ik persoonlijk zou*het heel'pret tig vindenals 4e UNO in 'Neder land vergaderen wilde. Maar of dat doorgaat, Ik kan het U niét zég gen, Wij hebben de mogelijkheden ■in Parijs en Brussel bestudeerd, nu..is-Nederland aande beurt. Van onze ervaringen brengen wij rap port uit aan een UNO-commissie, die uiteindelijk besluit neemt. .Tus sen-15 „en 20 Februari valt de be slissing,' - De heren Lie en Pelt reisden per auto uit Brussel, in gezelschap van de^Belg. Fcnck, directeur van de materiaal-voorziening der UNO. Later axrivëér.den. per „Etoile du Nord": aan het station HoUiandse Tëvorèn bezocht hij reeds Parijs en Brussel; nu blijff-hijdrie dagen ih ons-land om daarna naar Praag t e vertrekken voor": een - persoonlij k bezoek aan dr. Benesj, de presi dent van- Tsjecho-Slowakije. Vijt leden van het UNO-bureau: bege leiden -, hém, waaronder de adjunct secretaris-generaal, de Nèderlander Adr i a a n P 'el't.-- „Ik"ben blij weer eens in het vaderland te zijn.", zeide keer Pelt.ohs/Hij"is niét gróót,'deze hooggeplaatste ambtenaar van de UNO.Bewegelijk, en - toch rustig, -schijnt 4ëm;;mets;té: ont gaan.- De heer Lie beschouwt hem kennelijk als zijnómhisba- - re rechterhand, die hij ook ;de hem ona ahgename werkj es kan overlaten.. Als de omroeper van - de Radio-Nieuwsdienst- hem vraagt een paar woorden voor de microfoon "te willen spreken, -■ klopt hü Pelt> óp dé 'schouder' en zegt:„Dank ikniet, 'Maar laat hij het doen, 'hij spréékt veel beterdanik". De heer,Pelt-heeft" in Parijs .het: huwelijk van zijn .dochter bijge woond; „Het was een: zeer gezelli ge dag.'De,-hele Nederlandse fami lie was overgekomen, ook mijn Marshall wijst de weg; Voor, het uiteindelijke succes v»n hèt Europese herstelprogrammais het absoluut noodzakelijk dat de zéstien betrokken, landen voort gaan op de wegnaar Europese een heid, die zjfde vorige zomer in Pa-: rjjs betraden, heeft Marshall In een rede te Atlanta (Georgia) gezegd. Hij noemde .het herstelplaneen grote gemeenschapoeliikè krachts inspanning om de Westerse bescha ving; te redden. Als deze de ver eende actie van 415.000,005 men sen. Amerikanen zowel alsEuror peanen, bezield door ..hetzelfde grote doel. Inderdaad verricht wordt, heb ik volledig vertrouwen ïn het ver mogen van .de Westerse beschaving om/zich, er .bovenop^ te wérken en .wëer tot bloei te komen, zei hü. Het succes van het plan-Marshall zou niet alleen de tegenwoordige loop der gebeurtenissen bepalen, rpaar ook de toekomstige zekerheid en weivaart van alle Amerikanen beïnvloeden. Mej. dr. A. F. W. Lunsigh Meyer, hoofdcbmmies-titulair van Buitenlandse Zaken, afdeling politieke zaken, onderafdeling Ver enigde Naties, -was in' y,Oiid-Wasse-; naar" aanwezig ooi hét hoge gezel schap te begroeten, .en.de plannen vopr. de komende inspectietocht met Trygve Lie. en de heer' Pelt 'te be spreken. Zij heeft óns ook ingelicht over de mógelijkheden,, die Neder-r land biedt voor de algemene-UNO- vêrgadering. In officiële kringen is men van oordeel, dat De*. Haag, Rotterdam, en Amsterdam dé 'beste gelegenheid bieden. Hedenmorgen om half 10. heeft op het departe ment van Buitenlandse Zaken een bespreking plaats gevonden, waar aan naast de UNO-cormhissxe, ver tegenwoordigers; van-de departe menten van Economische Zaken, Wederopbouw, .Binnenlandse' Za ken, Buitenlandse Zaken, Land bouw en Verkeer deelnamen. Het plan,dat Trygvè Lie is ^oor- gelegd komt ongeveer hierpp'neer: de algemene vergadering zóu in.het Concertgebouw- in Amsterdam-of in de Riyièra-hal in Rotterdam "gehou den worden. Daarna splitstzich de vergade ring, 1 die 10dagen-, duurt in zes commissies, dié in Den -Haag kun nen vergaderen: De algeméne;ver gadering zou geopend worden op Prinsjesdag, de derde Dinsdag in September, dus gelijk met- de ope ning der Staten-Generaai, Of deze plannen verwezenlijkt worden hangt af van het,besluit der UNO-commissiey De heèr Pelt en Gisteravond zijn Trygve Lie. secretaris -generaaV'van de Unó 'IliriksJ en de Nederlander Adtiaan Pelt. adjunt-secrstaris-generaBl (rechts) -in het kasteel „Oud Wassenaar" verwelkomd door mej. dr.: Lumingh Meyer. hoofdcom mies van het Departement van Buitenlandse Zaken.'(midden). - Spoor in Den Haag de anderele den van bet gezelschap, de heren C1 a r k, die speciaal de hotel-ac- comfr.odatie bestudeert, Stone- die de relatie met de pers onderhoudt en Lethbridge, die als secretaris van deze informele commissie fungeert: Met Pa op reis Met hen reisde ook de dochter van Trygve Lie, Guri Lie, een kleme charmante blondine van 17 jaar, de „Paris much loves", en „likes of travelling". Zij: heeft geen furictiej alleen die van „dóchter",, die genoegen schept in het heerlij ke uitstapje door Europa. Vooral van Nederland, waar zij voor 't eerst van haar leven is, stelt zij zich veel voor. de andere technische ambtenaren, zullen een inspectietocht naar Rot terdam, Den Haag; enAmsterdam maken, Trygve T'.a blijft in Den Haag. Repatrianten in 't zicht f van de haven De „Willem Ruys" wordt Vrij dagmorgen met ruim zeshonderd repatriërend en te Rotterdam ver-: wacht. Ontscheping, begint 9 uur. De. „Volenaam" wordt Zaterdag met ruim elfhonderd militairen in Rotterdam vernacht. Ontscheping^ begint 10 uur. ren voortdurénd gesaboteerd. Juist op' het moment, "waarop Beieren gedwongen werd enige rantsoen- kortingerï toe te passen teneinde het Rührgebïcd óver Eet kritieke pirnt; te "helpen hebben de .Beierse vakbonden voedselëisen gesteld.: Het heeft er alle schijn van, aldus de mening van een ANP- correspondent, 'dat de voorgenomen algemene stakingr de grootste' die tót .dusver in Duitsland werd geor ganiseerd, minder door de voedsel- hood~dan wel'door politieke motie ven werd ingegeven.- De laatste vier maanden hebben n.l. de sociaal-democraten de rege ring jan 'Beieren; geheel xn';handen dér. Christelijke partij 'móéteh laten eh zij" méiken thans- van de door henbeheerste -vakbonden gebruik om oppositie tegen 'de regering te voeren, Vijftienduizend industrie-arbei- der% te Wiesbaden (Hessen)?»in de Amerikaanse zone hebben besloten zich bij de zevenduizend aan te slui ten - die Maandag uitprotest;-tegen de' lage voedselrantsoenen in sta king zün- gegaan. - Na de rede van minister Lïéf- tinck' brachten de kamerleden .hun oude en/of nieuwe bezwaren, ie berde. Daarbij merkte de heer t?e Wilde (AuR.): op, dat hij', het 'ge vaarlijk achtte, dat dé „Nederland se Bank" schatkistbiljetten zal kunnen opnemen zonder daf,dezè in handen'van derden zijn geweest. Ook oe heer Bierema v (Vrijh,) blée? bij zijn mening, dat de procé dure van schadeloosstelling, mét medewc-king van -de rechterljjkë macht niet té uitgebreid zal blij ken'. Tenslotte'verklaarde, hij''het onjuist te achten om: -r nu 'de bankwet 1937 niet meer up tot date is van het ene uiterste in het andere te vallen. De minister bracht in zijn antwoord naar voren, ,dat bij inschakeling van dè rechterlijke macht eenprocedure niet voldoende kan worden geacht, Hierna "werden de artikelen van het eerste wetsontwerp dat be trekking-heeft op het algemeeD nut van de naasting der aandelen van de Nederlandse Bank - z,h.s. goedgekeurd. Het ontwerp, dat in stemming werd gebracht aanvaard den de kamerleden met 5223 stemmen. Vervolgens kwam de Bankwét 1948, juister gezegd het" onderwérp „Nieuwe bepalingen nopens het statuut van de Nederlandse Bank" aan de orde. 'De kamerleden dien den 13 amendementen en één sub amendement in, .waarover morgen zal worden beraadslaagd. (Van onze Haagse redacteur) De publicatie van de beschikking van deminister van economische zaken dateen rantsoen toiletzeep wordt bepaald op 180 gram in plaats van 90 gram, heelt bij som migen deverwachting gewekt dat het zeeprantsoen hierdoor verdub beld zou worden. Dat'is evenwel onjuist. De beschikking is slechts een formele vastlegging van, de. reeds gèruime tijd bestaande tóe stand, waarhij aan zeep ter be schikking wordt gesteld 225 gram huishoudzeep of 180 gram toilet zeep. Er verandert dus niets. Prinses Anna in Zwitserland aangekomen Prinses Anna de Bourbon Parma is heden in Zwitserland aangeko men. Zij zal waarschijnlijk binnen- enkele uren de eerste ontmoeting hebben met ex-koning Michael van. Roemenië. verplichtingen heeft Nederlandse "zwemsport, aoch. aan zulke verplichtingen, .tilt men te genwoordig niet-meer zo zwaar. Persoonlijk gunnen we Nel van Vliet het uitstapje van harte. Maar persoonlijk hebben we mét Nel van Vliet niets' te maken. ,Er zijn hon derden,. duizenden; Nederlandse meisjes, naar Amerika gegaan,om eenman, oni één paar nylons, of andere redenen. Het - land van de dollar roept. De enige, reden, waar om wij en vele andere bladen van daag het vertrek van Nel wan Vliet mtvoérig behandelen, ligt dus op -een 'ander terrein, op het terrèin. van de sport.; Door, zónder het ad vies van de Nederlandse Zwembond te hebben" gevraagd, naar; Amerika te gaan, schakelt zij zich automa tisch uit van' uitzending naar Lon den. Zij heeft zelf de .deur open, willen houden en de .zwemclub -in Chicago, wier gast Nel van Vliet wordt, heeft zich garant' gesteld, "dat:.aan de amateurstaat van de., Nederlandse zwemster .geen geweld zal' worden gedaan, doch de KNZB stelt-zich op het standpunt, dat men, onder déze omstandigheden geen prijs.- stelt óp haar deetaenting aait de spelen. .- Een logisch besluit Een logisch besluit van de KN» Z.B. De bond is. er niet om dicta tuur'uit te oefenen, doch zijh wet-, ten dienente worden geëerbiedigd. Nade' affaire Jan Stender heeft 2ich een. gróép, de belangrijkste groep helaas, buiten de wet ge stéld.. - Men zou- zich ook nog afkunnen vragen ofhet wel fair. van de Amerikaan - om onder deze' om-, standigbeden waarvan -zij toch op; de hoogte moeten zijn een eenvoudig meisje als Nel van Vliet voor zo'n moeilijke beslissing te plaatsen.- De uitnodiging om naar Amerika tejconvn geldt voor twee ■jaar, weinti -vftit; was "er --danrpp tegen geweest te wachten tot na de Olympische Spelen? „Zij gaat er heen voor een rust kuur", heeft een van .haar huisge noten gezegd, „en dat heeft zé ha al die onaangenaamheden met de zwembond hard nodig". ,'Nu kunnen wij ons elk ander land voorstellen als een sanatorium maar niet Amerika. En bovendien met .wat voor redenf zijn de Amerikanen" er zo op gebrand óm de zenuwen van Nel van. Vliet tot rust te laten komen? Laat ons. niét. lachen: hier :zijn, andere motieven, in het 'spél, motieven, die Nel van; Vliet nog niet kent of waarover zjj zich niet wil uitlaten. Wij zullen er nog 'wel 'van horen. Het Amerikaanse Ud van da commissie, van goede diensten, Frank Graham, is heden van zijn tocht door Midden 'Java. op de Ren ville teruggekeerd. Ilil kon bij zün aankomst geen commentaar levé ren op de huidige situatie, omdat hij gedurende zijn tweedaagse af wezigheid niet op de hoogte wa® gebleven van de laatste berichten. Wel gaf hü als zijn mening te ken nen, dat de zaak opgehelderd kan worden. Inmiddels vernam Aneta, dat er feitelijk geen „notulen" van de formele vergaderingen der Commissie van Goede Diensten bestaan, doch slechts „summe- ries" van het in- ce vergaderin gen besprokene, dus geen woor delijke verslagen. Inmiddels meldt A.P. dat Sjarl- foeddin gezegd heeft dat zijn dele gatie verduidelijking had vertocht om een herhaling van misverstan den en moeilijkheden, zoals bij de overeenkomst van Linggadjati, te vermijden. Daar de zes oorspron kelijke punten ook van de commis sie afkomstig waren, dient men voor verduidelijking bü de com missie te zijn, verklaarde de woordvoerder. Betreffende een verklaring van de Nederlandse regering in Den Haag over. het Neder landse standpunt inzake de zes richtlijnen, zei de republikein se woordvoerder dat de Neder landers in hun commentaar over de zes punten hun eigen eenzijdige interpretatie hebben gegeven. Aneta verneemt dat een of meer nog aanwezige leden van de Com missie van Goede Diensten dezer dagen naar Djogja zullen reizen, vermoedelijk naar aanleiding van de „notulen van Kalioerang." OOSTELIJKE WIND Tot Zaterdag avond: Matige, UJdeUjk lcrachtl- V- 6e Oostelijke V wind. Zwaar he- urolkt met voof- af. in het Zuiden »V van het land plaatselijk enige sneenw of regen. Temperatuur om het vriespunt. 24 Jan.: Zon op 8.33 uur. onder 1711 uur. Maan op 1L29 uur, onder 7.31 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1