HET ROTTERDAMSCH PAROOL1 Socialisten opponeren tegen Mayers franc-politiék Moeilijkheden in assurantie- bedrijf leidde tot conflict Begroting van wederopbouw hield Kamerleden bezig Stichting 194Ö-1945" heeft recht op aller steun LINKSE PARTIJEN MAKEN HET HATTA MOEILIJK „Republiek houdt baar status" Voorstellen door commissie voor financiën der Assemblée verworpen Simon Sanchez wilde geen afscheiding Staatsgreep" bedoeld als waarschuwing Nel van Vliet Amerikaanse? Geen resultaten over kwestie-Kasjmir Rovers gegrepen Mr. Gratema, twee rechercheurs en een smid, .timmerde ruitje in en klommen naar binnen Ajax-keeper smokkelde f 43.000 aan ponden ons land binnen Vrienden beschuldigen eikaar over en weer Tranen na de zonde SIR NEVILE VERLAAT ZIJN POST Iraks kabinet treedt af na oproep Hoge Duitse ambtenaar van post ontheven Vele, verschillend-gerichte verlangens Gritiek op Neher's afwezigheid Adoptie neen; hulp - graag! Weerheri.cht Oorlogsleed van duizenden gezinnen wordt door haar verzacht ZWEEDS CHIRURG VERRICHTTE MAGNIFIEKE OPERATIE 9 .Woensdag 28 Januari 1948 Red- en-Adm. Lcmgo Haven Wl, Schiedam TeL 6930L Abomtprljsi per week, 0.31 per kwartaal 4»—, los re nummers 0.0? Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, Ntr 23 Uitgave N.V. De Nieuwe pers Postgiro '398644 3anlrier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeurs B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker. Mohammed Hatta, de Repu blikeinse kabinet» - formateur, heeft bekend gemaakt dat hy er tengevolge van de oppositie van de linkse partyen socia listen» arbeidersbeweging en. communisten nog niet in Is geslaagd een nattonaal kabinet samen te stellen. De meningsverschillen met de linkervleugel hebben betrekking op de zetelverdeling. Tot. dusver heb ben. alleen de' rechtse partijen Masjoemi en Partai Nasional d« Uitnodiging om aan de regering deel té nemen aanvaard. De Chinese, pers op Java, die zich enig gezag heeft .verworven, door het feit dat zij de gebeurtenissen van zeer nabij met neutrale ogen kan zien, hééft de laatste, dagen een sceptisch geluid doen horen over de mogelijkheden van een politieke overeenstemming met Ne derland. De „Sin- Po" schrift1 dat de tegenkrachten in de Republiek weer sterker zullen worden, nu er geen onmiddellijk gevaar dreigt. Déze tegenkrachten vinden hun voedingsbron in fanatieke'elemen ten en de militaire kliek, die.te dom is om eèn' volledig begrip' te heb ben van de zeer fijne ensoepele politiek van Djogja. De „Keng Po" noemt de; Republikeinse politiek, bij de onderhandelingen aarzelend en meent dat die in het buitenland geen voordeel zal opleveren. Zg. zal dé- indruk vestigen dat er in de Republiek geen leiding is, die in staat blijkt haar wil door te zétten. Verklaring van Hatta over ICalioerang Er komt geen verandering in de status van de Republiek; deze blijft zoals hü thans Is, d.w.z. de Republiek behoudt eigen leger, eigen financiën cn eigen buiten landse vertegenwoordiging zo luidt, samengevat, het Republi keinse standpunt zoals de Repu blikeinse kabinetsformateur Mo hammed Hatta dat Zondag jl. na de conferentie met de C.V.0.D. te genover journalisten hóeft uiteen gezet'ei-zo luidt ook de tendens van een hoofdartikel in de Merde- ka. VoIgeps republikeinse kringen in Batavia - is dit inderdaad het officiële standpunt van de regering in Djogja. Hatta zei dat de Republiek in derdaad de 'zes-punten der com missie onvoorwaardelijk' aanvaard -hééft,ook heeft zij hier op geen eigen; interpretaties; zij houdt zich slechts, aan de uit 5 put. bestaan de verduidelijkingen van de Cóm- i ssie zelf. De aanvaarding der zes punten- zal in 't geheel geen ver- andering brengen in de status der beide'partijen, ^voornamelijk op het stuk van. de verhouding tot de Vei ligheidsraad. Ook de;„Merdeka" legt hier de nadruk op eh schrijf in een artikel' vanMochtar Loebis, dat de status der beide partijen, zich eerst, zal wijzigen wanneer eenmaal de Verenigde Staten van Indonesië zullen zijn gevormd. René Mayer, Frankrijka ministervan financiën,die; z^n devalua tie-maatregelen, ondanks de tegenstand, van Groot-Brittannlë, -de Verenigde Staten en het Internationale. Monetaire Fonds heeft weten door te zetten,1 is thans op een nieuwe oppositie.'gestuit.. De Franse socialisten hebben gisteren onverwachts bezwaren, gemaakt. In een vergadering van de fractie dér S.FJ;0.;in'de 'Assemblée; yvaarbg ook de socialistische ministers aanwezig waren die,in hèt:kabinet vóór bacXlen gestemd, werd met algemene, stemmen'besloten de. voorstel Jen niet. te aanvaarden. Als gevolg-daarvan" „zakte" hét'valüta-ontwèrp - in'de commissie voor financiën dér. Assëmbiée. De oppositie der S.FXO. is min der ernstig dan het lijkt. De socia listen zijn principiële tegenstandera van Mayers liberalistisch getinte financieeï-economischc 'politiek, maar hebben deze bij de kabinets- formatie.aanvaard als de enige ba* sis waarop indit stadium het sa menbrengen van dé midden-groe pen mogelijk was. Zjf zullen trach ten de devaluatie-maatregelen naar hun inzicht om te buigen, maar zij zuilen geen breuk riskéren.- Wat niet wegneemt dat in het kabinet door de plotselinge omzwaai van de ministers een zonderlinge situatie is ontstaan. De socialistische oppositie richt zich vooral tegen de voorgestelde vrije goud-markt die een stap is in de richting van een liberale econo mie. en tegelijkertijd de verhouding tot Engeland, dat het pond'sterling op deze markt" bedreigd ziet, schaadt, Mayer heeft bekend gemaakt dat Sir StaffordCripps heeft aangeboden om de leveranties van Britse kolen te verhogen, van zesduizend tot twaalfdui zend ton per maand als de Franse1 regering haar plannen zou opgeven, Hjj zei verder nog- dat door de vrije goudmarkt de Franse bezit ters van. vluchtkapitaaigeneigd zullen zijn -hun bezit weer naar Frankrijk over te brengen. Inmiddels zjjn met het Interna tionale Monetaire Fonds de onder handelingen begonnen over'het be drag dat Frankrijk zal moeten stor ten om zijn bijdrage aan het fonds wéér op peil'te brengen. Zonder sënsa ties is dë éérste'dag verlopen, van het proces tegen. Si mon Sanchez, die wegens zijn ver ijdelde poging tot een staatsgreep in Paramaribo terecht "staat. Masjoemi in kabinet? Het kabinel-Hatta .is nog steeds- niet gevormd, maar - volgens Antara zal de Masjoe- 9 midie. dóór'haar uittreden de val van het kabinet-Sjari- 'foeddin bewerkte er vier zetels in krijgen. Verwacht XV wórdt, dat morgén'de ssmen- stelling zal worden bekend ge maakt en een der-zetels van de Masjoemi zal vermoedelijk be zet worden door de partij voorzitter, dr. Soekiman. De republikeinse delegatie vólgens Antara zou ook Sjahrir meekomen, al weet men niet met welk doel;- men 'beweert ook, dat hijweer naar --Lak.e: Success' zal worden gezonden is vandaag in Batavia aangekomen, o.m.. pm op de Renville een receptie bij te wonen 'die 'gegeven'wordt door de Amerikaanse delegatie in de C.v. G.D. Sjarifoeddin heeft gezegd, dat Mohammed liatta en - .Soekarno vast besloten, zijn, de RenviHe- overeenkomst uit; te .voeren. De aanklacht beperkt zich voor namelijk tot de poging tot afschei ding van Suriname i an het Ko ninkrijk. Hoe Wel Sanchez dé. be schuldigingen al? „legenden"qua- lificeerde, ontkende hij niettemin slechts weinig van de belangrijk ste punten der* aanklacht. Op de meeste punten was zijn antwoord vaag. Hij verklaarde, niet 't voor nemen te hebben gehad, de gou verneur te interneren; de gouver neur zou vrij zijn geweest om in zijn huis te blijven of uit te gaan. Ook ontkende Sarichez het hem toegeschreven voornemen, ;om een schip in de Suriname-rivier tot zinken te brengen, teneinde de toegang tot Paramariba te blokke ren, Hetwas evenmin - zijn be doeling, Surinamevan het rijk - af te scheiden,'hij wildé alleen het contact tussen Suriname - *en de afdeling West-Indische zaken van het ministerie van overzeese ..gebièdsdeleï verbre ken, met'tdoel, de aandacht tevestigen op de. verwaarlo zing der Surinaamse belangen door Den Haag. Geweld zou alléén tvorden ge bruikt als er weerstandI. zou wor den geboden.'Sanchez wees er nog op, dat de munitie-opslagplaats slechts werd béwaakt door een: oude, met een pistool, -bewapende man. en dat bij het grote militaire kampement slechts twee wachtpos ten stonden. Naar Bob Kendier, directeur van de Town swimming club" te.Chi cago'meedeelt, zal Nel van'Vliet een aanvraag indienen vóór hét Ameri kaanse staatsburgerschap.KendJr.r verklaarde verder, dat Nel, dié Vrij dag in New York aankomt, de "„Chi cago Town Club" inalle nationale en regionale zwemwedstrijden- zal vertegenwoordigen. H|j voegde er aan toe, dat de 23-jarigester Vin plan is een „college" te bezoeken, voor zij haar naturalisatie zal aan- vragéq. ,-X -•••: De rechtstreekse besprekingen - "tussenIndia en Pakistan over s, de kwestïé-Kasjmir zijn Dins dagavond vastgelopen. Bij èen aanval van- volksstam men op het vluchtelingenkamp Fa- ratsj'inar in. de Noordwestelijke 'grensprovincie zijn ongeveer 130 niet-ipohammedaanse vluchtelingen gedood,- 50 gewond en 50 ontvoerd, zo heeft deregering van India meegedeeld..;- Naar wij vernemen zal H.M. de Koningin a.s. Donderdagmiddag cm 4 .uur een officieel bezoek bréngen aan de' Vrije Universiteit te- Amsterdam'. X -- Oude Vlaardihger tvas het eerste slachtoffer Overvallen en beroving, desnoods met wapengeweld; had een tweetal Schiedammers "zich tot levensdoel gekozen. Een plan de campagne was gemaaktt,.raen besemkte reeds over een" lijst van slachtoffers, die achtereenvolgens aan de beurt zou den komen. Op 15 Januari kreeg een alleenwonende oude man in Vlaardingen"', bezoek De beide he ren deden z\ch-voor als politiebe- beambten, dié. een onderzoek kwa men instellen naar vuurwapens. Na het hele huis "te hebben doorzocht,, verdwenen ail. schijnbaar onverrich- terzake. De. 76-jarige Via'ardlnger. miste echter, r.a het vertrek van de ..poIitië"-diènaren èen zakje" met f 500.—. s. Kennissen vtn de oude baas waarschuwden, .de Vlaardingse poli tic. die. in^ samenwerking met de Schiedamse" recherche, het tweetal; dc 24-jarige loodgieter J. Th. Jj en de 23-1arige. oud-landwachter-W. J. van G., arresteerde. De 34-jarige Vlaardingse opkoper J."D. werd eveneens in verzekerde bewaring gesteld. Hij had de béide Schiedam mers dc tip gegeven een bezoek aan de oude heer in Vlaardingen te brengen.' die. volgens J. D., er warmpjes in zat e.n zonder veel moeite wat lichter zou worden ge maakt. Eerste besloten zitting der Rijksconferentie In aansluiting op dc officiële openingszitting werd gistermorgen de eerste besloten vergadering, ge houden van dé-conferentie Neder-, land-Simname-Curagaó. Uit ieder der. drie delegaties werd eenverte- gènwbórdiger aangewezen' voor een „centrale sectie", die met de voor zitter aan de conferentie voorstei- Ien zal' voorleggen vóór dé te vol gen procedure.. Als'zodanig- zullen optreden: prof. mr. C. P. M.- Rom- - me, mr,. ör. Tt-, H. Pos en rnr! dr. M. F. da Cósta Gomëz. Van Zeeland in Den Haag Paul- van Zeeland, de Belgische vertegenwoordiger in de Commissie van Goedé Diénsten heeft Dinsdag middag in Den. Haag een onderhoud gehad met dr. Beel en andere laden van. hét kabinet. Later is Van Zeeland naar Bel gië vertrokken.Hij" komt Zaterdag terug om.van Schiphol, naar Ame rika tegaan. Moeilijkheden die reeds enice tijd ln.de hoofdgroep „Verzekering", he- staan tussen de bedrijfsgroep Ma kelaars In assurantiën, assurantie- bezorgers cn -agenten enerzijds én dé verzekeringsiriaatschapuiieii an derzijds, hebben tot een conflict ge leid, toen.mr. J. W. Gratama, voor zitter van de hoofdgroep én direc teur -yan het Holland-concern te Dordrecht beslag wilde leggen op de géiden van de b ed rii fsorganï sa- ties. Mr. Gratama, diemet een rechtskundig adviseur haar het secretariaat "In Den Haag ging, werd niet toegelaten.. Hij keerde terug met twee. rechercheurs en een smid, timmerde een ruitje van de. bibliotheek in en klom door hét venster naar binnen. Zij toonden daar. een .Staatscou rant, waarin het- besluit was gepu bliceerd, dat de bedrijfsorganisaties ophief, ondertekend door minister Lieftinck, ,.in overlég met de mi nister van Efconomischë Zaken" op .20 Januari. - Dit .opheffingsbesluit van de be drijfsorganisaties. zou alleen; .dan rechtskracht hebben, wanneer.ook de minister van Economische Za ken zijn fiat aan het-besluit zou ;geyen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat.;Mansholt. minister, van Econo mische Zaken, ad interim, aan hét besluit ziin goedkeuring: zou hebben gehecht.'- Merkwaardig is het. zo meldt: de Gerrit P. Keizer, de doelverdedi- gër.van de nationale kampioens- ploegr Ajax, zal Vrijdag wegens de- viezensmokkelterecht staan yóor de Amsterdamse' economische poli tierechter. Gisteren verscheen hij reeds als getuige, tegen zijn mede verdachte Barend Piller, evenals Keizer grossier in groenten ea fruit te Amsterdam,, zódat een tip van de sluier' over deze rechtszaak reeds werd opgelicht. Zo;bleek dat Keizer, die .een filiaal in Engeland bezit,, regelma tig uitvoervergunningen voor groenten kreeg toegewezen en uiteraard vele zakenreizen naar Engeland, maakte. Hij "maakte daarvan misbruik door vele ponden sterling naar Nederland te smok kelen. Hoe hij deze .in Engeland wist te - verkrijgen zal Vrijdag waarschijnlijk duidelijk worden, gisteren werd een bedrag van f 43.000,—aan ponden genoemd, dat hij op illegale wijze ons land had binnèngesmokkeld. Een deel1 hiervan, nl.2.000 pond. sterling, stelde hij zijn bevriende groenten-, grossier Piller in handen, die ze voor hem tegen de zwarte koers van ongeveer f 15.verkocht. Ter terechtzitting wierp Piller de schuld van deze zwarte transacties op Keizer en omgekeerd. De econo mische politierechter, mr. W. C. Ilassoldt, wist er geen wijs uit te worden en vroeg zich tevergeefs af wie'van do twee met zijn verkla ringen de waarheid het> meest be naderde. Bewezen geacht werd tenslotte, dat Keizer f 300,— aan Piller had uitgekeerd voor diens financiële bemiddeling bijdé ver koop der pdhden. Conform de eis veroordeelde hij-Piller tot een ge vangenisstraf van5 maanden; met bevél tot onmiddeRjjke inhechte nisneming plus een geldboete van f 400 subs. 2 maanden. Piller barst te in tranen uit én- werd huilend door parketwachten naar de cel gevoerd. Volkskrant, dat dit besluit goedge keurd is, één dag voor" prof; Van dén' Brink ziin' ambt aanvaardde. Door het ontbreken, van één hand tekening is inbeslagname voorlopig gekeerd. In de bedrijfsgroep heerst op het ogenblik grote onzekerheid, omdat men nlefc^veèt of minister Mansholt wel of niet getekend heeft. Tót nog toe heeft men geen contact met hém kunnen leggen. Het Irakse kabinet van Saleh Jabr, die onlangs in Londen het nieuwe verdrag van wederzijdse verdediging heeft afgesloten, is Dinsdagavond afgetreden na hèvige gevechten tussen politie én burgers dié tegen het verdrag, demonstreer den. y Volgensvoorlopige - opgaven zijn er zeventig personen omgekomen en ruim driehonderd gewond; De' gevechten begonnen 's morgens'" en hebben de hele dag geduurd.De politie vuurde uit. geblindeerde auto's, op de menigte.Dedemon stranten liepen ondanks hét machi negeweervuur 'door. Zij' trachtten door té dringen tot de ministerraad, hétministerie van defensie- en «de woning van dé premier maar wer- deh-uiteengedreven. 1 Dr. Johannes Semmlerv directeur van de economische afdeling van' het bizonale bestuur in/Duitsland*, is door de militaire gouverneurs, van de Engels-Amerikaanse 'zone uit zijn ambt ontslagen op grond van zijn ,;houding van boosaardige, oppositie tegen de bezettende, machten", ,tat uiting gekomen' in zijn toespraak te Erlangen,: op 4 Januari. JN DIT HISTORISCHE JAAR, drie, eeuwen na de 'Vrede van Munster, die de onafhankelijkheid von deNederlanders bevestigdet wordt de basis gelegd voor de zelfstandigheid van 'Nederlandse' gebiedsdelen in Amerika. 'Dr* Beel' opende 'gisteren in vergaderzaal der Eerste Kamer de. Rijksconferentie Nederland— 5urïname«r-Ciiragso. U kunt: in volledige-, onafhankelijkheid be- raadslagen,-zei hij tot de delega ties. De regering rekent het ztch 'tot taak uw resultaten wettelijke, bekrachtiging te geven. Meer. kansen voor het particuliere initiatief, decentralisatie, en de financieriuBsregeling 1947-moet zo spoedig mogelijk op de helling dat waren "de geluiden die-de hert- Andrïessen (KVP) liet horen toen het hoofdstuk voor de wedéropbouw en de volkshuisvesting' gistermiddag in de Tweede Kamer aan de orde, kwam. doende geweest. Spr. waagt, hoe de tegenstrüdigé verklaring in de Me morie van Antwoord óver het vrij laten .dér aanbestedingen uitgelegd moet worden. Was "het niet beter geweestde aanbestedingen stil te leggen? Volgens de heer Tèn Hagen is hel. aantal 'aannemers te. groot. Kan dit beroep niet gebonden worden, aan een bedrijfsvérgunning?- De prysén der materialen' zijn naar veler-me ning Hoger dan redelijk geacht kan worden. - Opmerkende, {3at opk bij dg. vvo- ningbouw rdë.' zwakke, partij bèscnérT ming nodig hééft;! vraagt;.spr. of deze' bü: dg' pariJ<mherc'";bauw-rweli vóldoënde gewaarborgd is; 1 Met huurverhoging, "zo meent deze spreker,móet gewacht worden; tot een duidelijke tendönz tot prijsver laging intreedt; anders is de loon- stop 'niet te handhaven. - Onze munten Het debat over het muntwezen ein digde gistermiddag met' de verwer ping van eendóór 'de communisti sche heer Hoogcarspel. ingediend voorstel om h?t 2W cent-stuk te handhaven.'Hét'krèeg de steun van slechts achtstemmen en '51 Kamer leden spraken zich ertegen uit Het \vetsontwerp werd zonder hoofde lijke stemming goedgekeurd. Spreker wilde emolumenten ver strekt zien aan de. arbeiders, die in de geteisterde gebieden moeten werken,- methoger loon X alleen maaktmen het werk- niet aantrek kelijk, zèi :hij. In'ténsiet móet wor den gezocht nöar mogelykheden' om dé woningbouw te industrialiseren. Fina'nciële 'steun voor dc 'mohtage- bouw. .achtte hij gewenst;: De finan- cieringsregeling werd ook aan cti- tiek ondërwófpen 'hóór' sprekers fracliegenoot de heer-Van Vliet. Particuliere -bo*iw- moet-"blijven bestaan, dat wasook de mening van- de heer Stapelkamp <A.R.), die echter gaarnesteun voor -de woningbotwverenigingen zóu zieii en ookpleitte" voor de wenselijkheid van èen éigen woning voor de ar- 'béidex'. X - Het.feit. dat dit belangruke de partement, Wederopbouw, voor de tweede maal'ad interim wordt.be heerd ómdat de betrokken,'minister (Ngher) in Indonesië vertoeft, gaf de heer Stapelkamp aanleiding tot critiek' en, hy, vroeg inlichtingeu over de yéorzi'eriingen dié.Vöór dit departement'worden getroffen, x .Dè.heer Steimetz :(K.V;P.) drong aan1 op' soberheid 'eri, beperkt mate riaalgebruik.. en. gaf.- .in.' overweging zulks ten behoeve van het onder houd een 'noodzakelük'e buurv ii - hogiiig onder ogen te zien. Ook dé A.R1 heer Sméenk pleit in zoverre voor ;versobéririg 'dat* hij dé bouw kosten. .verlaagd wil."zien; Opvoe-: ring der arbeidsprestaties en toe passing van. nieuwe bouwmethoden zijn daarvoor z.i. de; methoden. ;Spr.i wil voorts, een correctie, in hét bouwplan. 1948. tep behoeve van" VValchereii 'want dat -men op" dat eiland- pog steeds, niet kan bouwen terwijl dat elders wel gebeurt, zint hem niét Hij. komt £r' verder tegen op, dat in1 sommige gemeenten pro- test'ans-christelyke' bouwverenigin gen de: toelating geweigerd-wordt; Walcheren heeft ook de,, zorg van de lieer. Hacke (die voortaan, sinds het opgaan van de Partij van de Vrijheid in deVoIkspartij vobr: Vrij heid en Democratie ,,V.yiD." tussen haakjes achter zijn naam krijgt). Hij was de eerste, spreker in de avond- zitting en pleitte voor jneer inter departementaal "overleg-* Makassars burgemeester ztet iets recht Dc foutieve redactie van een gemeenteraadsbesluit in het Ma- kassaarse officiële gemeenteblad, welk bericht door de wereldpers is overgenomen, is er oorzaak van* dat iedereen op het ogenblik meent, dat Makassar en. de andere Oost-Indonesische steden de adop tie door Amsterdam en Rotterdam ronduit hebben geweigerd, en dat is niet waar. De gemeenteraad heeft' zich alleen verzet tegen het woord „adoptie" dat in Oost-Indonesië een privaatrechtelijke betekenis heeft en waarvan men daar de achtergrond die het sinds Wereld oorlog II heeft gekregen, niet kent. Om nu duidelijk te maken, dat alleen het woord, werd afgewezen, maar dat de beocgde hulpverlening volledig en dankbaar wordt aan vaard; heeft de burgemeester van Makassar een brief geschreven aan de voorzitters van de hulpactie- comité's in hoofd- en Maasstad, waarin hij een en ander opheldert Opcenten op tabaksaccijns worden gecontinueerd De ^Tweede Kamer heeft gister middag haar goedkeuring gehecht ban eèn wetsontwerp tottijdelijke continuering van opcenten bp de tabaksaccijns. In de-wet; van ,24 'April 1947 werdén de 40 opcenten tijdelijk, en wel tot en met 30 April 1948 gecontinueerd; De - minister van financiën acht het gewenst om in afwachting van dé gelijkschake ling van' de verbruiksbelastingen in Nederland en in het gebied van de Belgisch-Luxemburgse econo mische unie,-de bestaande, toestand met betrekking tot ,-de tabaksac cijns te laten voortduren. STAATSLOTERWX'x;. - f 1.500.—"18357s f 1.00Ó.—5Ó79; f 400.—; 15143. .-17836; f 200.— 9016, 9941, 15835:. ft 100.—9339, 10220,: 1263ï.: 14195! 17612.' iyGEBNï'vÉRA.VDERING- V: WeersverWachtlntv seldig Va« Woensdaffavonfl toV Dondcrdasavond: Wisselende bewolkbiï met een enkel: Verspreid buitje. Meest matige wind uit £uldeiyke richtingen. 'j Weinig; verandering van .temperatttur, Zon op 8 27 uiir. onder I7JÏ0 uur Msan op 21 S3 uiir.' cn der 10 23 uur. 29 Jan. Hoogwater ie- Rotterdam: 1« tij 6,50 uur; 2e tij 1980 uur; Waarnemingente Rotterdam' {8.40 uur hedenmorgen) luchtdruk 744.8:- mnd Z,W. 4- temp.'5,2;-max. temp. 7.8 (2.uur gistermorgen); min. temp, 2.1 (gister- morgen- 8.40. uur,). Weersgesteldheid: licht, bewolkt, Jan.: Grote zorg Er is11 groeiend verzet tegen cen tralisatie' en' bureaucratie, aldus constateerde de beer Ten Hagen (Arb;>; die echter, betoogde: Onze zorg is dat" Wordt teruggékeerdotot -zelfwerkzaamheid - en', autonomie; Eénhèid, yan.'/beleid. én', üityoêring móet bereikt w'oi'den door oVerleg onder leiding'van het departèment.;- Opmerkende, dat de bouwplannen der 'vorige -Jaren niet uitgevoerd kónden worden, vraagt spr. zich. af, of: het; .wél gerechtvaardigd isge weest-in.Mei dé sluis der aanbeste dingen open te zeilen., Als. men het aantal aanbestedin- gén in de tweede helft van 1947- bad ■willen .vermeerderen, was een t|j- dige aandrang by de géméentc; vol- DE vrede van Miinstér maakte 30Ö jaar.geleden ook formeel een einde aan een langdurige, verbeten guerilla, een dikwijls ondergrondse, illegale strijd tegen de Spaanseoverheersing, die eerst later zich ver dichtte tót een geregeld en georganiseerd verzet, culminerend in de slag- veld-overwinningen van een Maurits én een Frcderik Hendrik. Zo zal ons nageslacht de jaren 19401945 zien als een periode van ontluikend en groeiend verzet tegen de Duitse tyrannie, een guerilla, waarin, aan de vijand nadeel werd berokkend, in een omvang, die eerst later geheel bekend zal worden. Duizenden z«n ih die ondergrondse strijd gebleven of werden ver minkt voor hun leven. Beseft ons volk wel goed, 'dat zö hét waren, die -door hun doodsverachting en idealisme, 011s land de sympathie van de strijdende geallieerde wereld deden verwerven en waaraan wij tevens voor een groot deel de good-will te danken hebben, die Nederland thans in de vreemde zo algemeen geniet! SIR NEVILE BLANDde Engelse ambassadeur in Nederland die gister avond wegens pensioen met het m.s. .^Arnhem" naar Engeland vertrok? vertelde op het afscheidsdiner waar ongeveer vijftig leden van het corps diplomatique- aanwezig waren?' „het is een' van de gelukkigste momenten, uit mijn levert, omdat velen gekomen'zijn om -afscheid van mij te nemen en daarbij blijk geven van hun- .vriend schap 'Str Nevile Bland was sinds 193S. gezant en sedert '42 als ambas sadeur bij 'de 'Nederlandse regering, -r lijf stilstaan én XÜit;- fhaff verbinding. Aangézien .Vernauwing Uit .niét langer dan enkele Havard niet, in staat - -«..rGrlrM-él seconden duren. Ray- was de hoge - kosten, aorta verwij.aera mond Havard, die vier- aan een/moeilijker.ope- - entwintlg" jaar oud «n ratiè verbonden, té dra- Op 26 Januari werd gehuwd is hif heeft gen. verklaarde dr. té Stockholm een won-"een dochtertje-van ;en-. Graaf or zich bereid der lij ke; operatie ryér- Re]e maanden oud deze gTatis .te.verrich- richt. De Zweedse chi-iéed reeds twee jaar ten. De K.L.M. teza- rurg C. Graaford wist aan éen vemauwiné in men met de -Air France de Fransman .Havard de aorta. De artsen, die vèrvoerdén Havard het leven te redden hem behandelden, *be- naar Stockholm. De door een stuk van zijn schouwden zijn'" &éval, operatie; een;umcum in aorta of grote llchaams- als - volkomen ho'pelöós de ,r medische wereld, slagader te verwijde- en Ravèri hem' "nog slaagde uitmuntend én ren, waarna hij de twee slechts -anderhalf jaar werd bijgewoond door- uiteinden weer aan, el- te leven. Een. redacteur twee :en dertig: chirur- kaar hechtte. Dat dit van - het -, blad Paris, gen uit ..acht verschil- uiterst snel moet ge- Presse. die-. toevallig lénde - landen. Havard schieden behoeftgeen van .'dit .'geval .op. dé .bevindt zich thans nog betoog als men weet, hoogte1 waS. had echteh.ln éeh 'hospitaal te dat het hart op het kri- van de grote' kundig- Stockholm en het ziet Ue;ke: ogenblik, als een'heid van- 'deZweedse er 'naar- uit, dat' hij j stuk uit'de slagader chirurg gehoordén Spoedig naar'Pariis-zal wordtgesneden, moet stelde.-zich .met hem in kunnen terugvliegen. 1 In-materieel opzicht zijn zij ten minste niét'vergeten; Iéder kent de „Stichting; 1940— 1945", die sinds de bevrijding Jiet aan'.circa. 4000 gezinnen, die een man of vader, in het verzet verlo ren, .heeft mogélijk gemaakt, zich té handhaven' in'levensomstandig- hedén, overeenkomstig hun sociale •milieu. Daarnaast zórgt de Stichting voor een "passende vakopleiding en arbeidsbemiddeling van de kinde ren uit de betrokken gezinnen. Deelnemers aan het verzet, die invalide of ziek uit de oorlog kwa men, worden door haar gesteund of verpleegd in haar eigen herstel lingsoorden. Zoals de directeur van het dis trict Rotterdam van de Stichting, de heer Van Wijngaarden, óns ver telde, zijn alleen in Rotterdam 280 gezinnen (met 400 minderjarige- kinderen), die maandelijkse uitke ringen ontvangen. Acht invaliden uit het verzet krijgen overbrug- gingssteun, terwijl hi zes gevallen studiconkosten worden-vergoed.; Voor elk der. 280 gezinnen is een peet .of meèt aangesteld, die gere- cruteerd zijn .uit oud-verzetslieden, dié hun werk geheel belangeloos verrichten. Het aantal uitkeringen ia sinds de.bevrijding nagenoeg hetzelfde gebleven, hetgeen voor de' Stichting' een jaarlijkse uitgave van 8,3 mil- lioen betekent, Tot voor. kort; werd dit bedrag gevonden in inkomsten uit - over-;, heidssubsïdies eri giften en vasté bijdragen van. particulieren,waar bij échter het Stichtingskapitaal elk jaar moest worden aangespro ken. 'J X - X Daar de uitkeringen zeker.nog wel 20 jaar zullen móetenworlep voorigeze't, is te verwachten, dot dé Stichting na verloop van. lijd in moeilijkheden zou kunnen komen te verkeren. Deze wórden' thans voor een ge deelte opgevangen door de op 29 September 1947'in werking getre den wet „Buitengewoon pensioen 19401945", waarbij vo0:r 1948 op dë begroting een bedrag van zes mlllioen is uitgetrokken voor de pensioenen, van „deëlnemérS aan het verzet'aisméde van hun nage laten betrekkingen". De Stichting, hoe dankbaar ook voor deze rijksregeling, komt dan jaarlijks nog 2,3 mUIioen tekort, om haar taak volgens de opzet, te kun nen hljjven Vervullen. Het staatspensioen scheert Im mers aüe betrokken gezinnen over één kam, terwijl de Stichting daar entegen het pensioen naar,behoefte wenst te regelen, hetgeen door gaans een belangrijke aanvulling" van het Rijkspensfoen betekent. Bovendien draagt de.staat niet "k de voorzieningen voor stu- dié- m vakopleiding van de jeugd. Zal de „Stichting 19401945" haar werk kunnen blijven voortzet ten, dan is het een erezaak van het -gehete Nederlandse volk,, dat door zijn financiële bjjdragen kan be- wijzen, dat heide duizenden, die voor onzé vrijheid vielen, niet ver- igeten hééft.- XX-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1