HET ROTTERDAMSCH PAROL Twintig duizend militairen dit jaar thuis verwacht Graham verlaat de Commissie van Goede Diensten Voortgang bij wederopbouw valt nog wel mee Wordt ziekbed van Franse regering haar sterfbed? Demobilisatie-centrum Huis ter Heide draait op volle toeren Het wachtwoord: service Twee piloten strandden in 't hoge Noorden Weerbericht Kopf treft geen blaam' zegt Londen Saksisch kabinet heeft vertrouwen in chef Kabinet-Hatta telt zestien leden Socialistische ministers nog niet aangewezen Saarsteenkolen naar Frankrijk Geen resultaten over kwestie-Kasjmir Becker en Rommers krijgen levenslang Besprekingen niet meer op de „Renville" Bouwplan „Overschie" wordt gewijzigd Ontploffing in een schoorsteen NEL'S VADER WEET VAN NIETS Minister Vos bij begrotingsdebat Men kijke ook eens naar het lichte herstel dat in 1947 voltooid werd! Thans per maand 2000 huizen gereed Kabinet houdt voet bij stuk maar riskeert hiermee haar bestaan Nieuwe regeling voor verdeling werkkleding Plan-Plesman wekt beroering Ook Amsterdam in 't geweer A. J. KOËJEMANS VRIJGESPROKEN Weer dreigt staking in Duitsland Spoor wegmuziekcorps bij Ncderland-Rel^ië a Donderdag 29 Januari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam Tel. 6930v Abonn.prijsi per week 0.31 per kwartaal f i.—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Dl SCHIEDAMMER Achtste jaargang, Nd, Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro! 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B. de VrieS Hoofdredacteur: Th. Ramaker *-* (Van onze speciale verslaggever) Demobilisatie, - dat is het toverwoord, dat momenteel duizen den jonge mannen de hitte van de tropenzon doet vergeten. Dit jaar zullen 2ij naar Nederland terugkeren, telkens in groepen van 1500 man tegelijk, om ,,af te zwaaien" en zich weer een eigen maatschappelijke weg banen, maar de stap van het militaire naar het burgerleven zal in de fantasie der wachtenden heel wat lichter dan in de werkelijkheid blijken te zijn. Daarom is het Demobili satie-centrum voor het landleger, dat in Huis ter Heide is ge vestigd, op een zeer brede basis ingericht, want het beoogt een twegwijzer te zijn voor allen, die zich als burger een goede plaats zoeken. Onder leiding van de comman dant, majoor De Bijl Nachenius, wacht een groep militaire specialis ten de grote stroom op, die reeds de volgende maand zal komen en men stelt zich voor, zo nodig 600 man per dag te helpen met afwikkeling hunner zaken. Om een dergelijke krachttoer te kunnen doen slagen, is een speciaal schema ontworpen, waarmee tot in bijzonderheden, ook met de inrichting van het kamp „De Boskamp", rekening is gehou den. Reeds voor de militair op de boot gaat, zullen speciale, door hemzelf zowel als door zijn commandant in gevulde inlichtingenstaten per luchtpost in Huis ter Heide zijn ont vangen, die het tempo van afwikke ling bevorderen, maar die ook de gelegenheid openen in het kamp op allerlei bijkomstige factoren bere kend te zijn. De demobilisatiewerkzaamheden strekken zich namelijk verder uit dan tot het uitbetalen van een tro- penjaarwedde plus de f 170,per man voor de aanschaf van burger kleding, waarvoor bovendien ook per persoon 190 textielpunten en prioriteitsverklaringen worden ver strekt. .Het Centrum wil ledereen, met behulp van de ArbeïdsTmreaux ook helpen met het vinden van een goede werkkring, want zo pegt. de commandant: „Wij moeten de grootst mogelijke service bieden aan hen, die Nederland in de ge bieden overzee hebben gediend" Nadat de terugkerende» een week lang bij hun familieleden hebben vertoefd, zullen zij één dag naar Huis ter Heide gaan om daar „van binnen en van buiten" te worden nagekeken. Van buiten is maar een kwestie van kleren, waartoe voor bovenkleding Maga zijn De Dom te Utrecht is inge schakeld, maar de rest der inspec tie, het medische- en psychology sche gedeelte is van veel meer be lang en al is dit gebied heel wat uitgebreider, men heeft het dusda nig ingericht, dat dit werk een mi nimum aan tijd vraagt. Voor het doorlichten wordt bijvoorbeeld ge bruik gemaakt van 'n filmsysteem, dat niet alleen de borstorganen (hart en longen) van de man, doch tevens zijn identiteitskaart ver eeuwigt, waardoor' vergissingen zo goed als uitgesloten zijn en waar door tevens documentatiemateriaal wordt verkregen voor geval zich geruime tijd na de repatriëring ziekteverschijnselen gaan voordoen. Voorts worden de goedgekeurde personen (de niet-gezonden worden voor intenser onderzoek opgeno men) in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig psychologisch te la ten testen, hetgeen voor hen, die nog in twijfel verkeren omtrent een te kiezen werkkring, ideaal is te noemen. Natuurlijk is een verblijf van één dag in het kamp voor dit alles een zeer korte tijd cn er is dan ook op gerekend, dat ook zij, die van. ver moeten komen, dezelfde aandacht kunnen genieten als hun dichterbij wonende kameraden, •leder, die niet in staat is, zich „Ik dacht dat ik in Denemarken was'' zei de sergeant-vlieger, die gistermorgen met een Firefly van de marine van het vliegveld Val kenburg was opgestegen en tegen twaalven wegens benzinegebrek een noodlanding moest maken. Maar de klei waarop hij was te rechtgekomen en waarin zijn pro peller sneuvelde het toestel werd verder licht beschadigd maar de pi loot was zelf ongedeerd was Uit- huizense klei. De vlieger was dan ook een leerling, evenals zijn colle ga, die ook 's morgens van het Haagse vliegveld was vertrokken met net zo'n machine, maar bij Dokkutn een ontijdig eind aan zijn vlucht moest maken. Ook hij onge deerd. ook zijn machine licht be schadigd. f ZACHTE WEER HOUDT AAN Weersverwachting, gel dig van Donderdag avond tot Vrijdagavond: Aanhoudend zacht weer met voornamelijk in. de T nacht enkele buien en morgen overdag weer tijdelijke opklaringen, Nu en dan krachtigs wind tussen Zuid en Zuidwest. 30 Jan.: Zon op 8.25 uur. onder 17.22 uur. Maan op 23.17 uur. onder 10.38 uur. 31 Jan.: Zon op 8.24 uur. onder 17.24 Uur. Maan op 0.38 uur, onder 10.51 uur. vroeg te melden, kan daags tevoren op reis gaan en een-nacht doorbren gen in. een kamp te Zeist, waar niet minder dan 700 man slaapgelegen heid kunnen vinden. De maaltijden, die in een enorme keuken onder be kwame leiding worden toebereid, worden in Huis ter Heide gebruikt,- waar ook eventuele geestelijke hon ger gestild kan worden, want zo-' wel een veldprediker als een aal moezenier staan ter beschikking van de gasten als deze de afdeling Sociale Dienst zijn gepasseerd. Vrij-uit zal ieder zijn problemen kunnen openbaren, want deze ge sprekken van zeer persoonlijke aard worden gevoerd in kleine ka mertjes, zodat ook de omgeving geen afbreuk kan doen aan het in tiem karakter van het onderhoud. Eer van het werk De Demobilisatie Compagnie, die permanent in Huis ter Heide is ge vestigd, heeft alle eer van haar werk, want het gehele kampement, van het •onaanzienlijke gebouwtje, dat tot bewaarplaats van bagage dient, tot de recreatie-zaal toe zijn, evenals de twee kleine ziekenzalen voor acute gevallen en de onder zoek- en administratieruimten, uit stekend verzorgd. Dit is zeer zeker een bijzondere prestatie, omdat de door de Duitsers opgetrokken en bewoonde gebouwen, die geruime tijd voor verblijf van N,S.B.-kinde- ren en daarna vqor de Luchtstrijd krachten dienst' hebben gedaan, eerst per 1 October ter beschik king zijn gekomen van de Demobi- lisatiedienst, welke ter plaatse aan vankelijk" uit enkele officieren en onderofficieren, benevens een ze vental „geleende" soldaten bestond. Het feit dat de Poolse regering de vorige week Wilhelm Kopf, de minister-president van Saksen (Britse zone) oorlogsmisdadiger heeft genoemd en* zijn uitlevering heeft geëist, heeft twee reacties uitgelokt; een van het Britse de partement van buitenlandse zaken, dat deze bewering „volkomen ge fantaseerd en ongegrond" heeft ge noemd, en een van de provinciale regering van de,staat Nedersaksen, die gisteren gezegd heeft volledig vertrouwen in Kopf te hebben. Al leen de communistische minister stemde tegen en men acht het mo gelijk dat Kopf verzocht zal worden zijn ontslag te nemen. Maar op de lijs tvan oorlogsmis dadigers komt hij niet voor, zegt men in Londen. PARTNERS VOOR HET LEVEN zijn zij vandaag geworden, Patricia Williams, 19-jarig filmsterrcfjc uit Liverpool en ir. Aden Cooper uit Ala bama (V.S.). Gisteren logeerde het paar nog in het Parkhotel te joffer- dam. Vandaag zijn ze, in volle zee, aan boord van de „Gouvccnoc Miller", die via Antwerpen op weg is naar Ameri ka. door dc kapitein van dit schip in de echt verbonden. Anderhalt jaar ge leden leerden Pafn'cia en Aden elkaar in Engeland kennenZe schreven elkaar lange brieven, ieder uit het eigen land en eindelijk werd de grote overeen komst gesloten. Doch in Engeland, noch in Nederland of België, kon het huwelijk voltrokken worden, althans niet zonder eindeloze formaliteiten. Trouwen op zee was hier dc weg van de ihinste weerstand. En bovendien, is het als je tatbc nog eens een be roemde filmster tvordt nief interes sant, om aan jü kinderen te kunnen ver tellen van je „funny maciagè'? Het nieuwe Republikeinse kabinet telt zestien leden, waarvan negen reeds deel uitmaakten van het kab*- net-Sjarifoedddin. Sjahrir. Gani. hadji Agoes Salim en Setiadjit heb ben geen zitting in de regering. Sjahrir zal ambassadeur in buiten gewone dienst blijven. Hatta is premier en minister van buitenlandse zaken. Sjarifoeddin krijgt de portefeuille van weder opbouw en jeugdzaken. Nieuwe kabinetsleden zijn: de voorzitter van de Masjoemi. dr. Soekiman (binnenlandse zaken en luchtvaart)viee-commodore Socria- darma (partijloos, defensie) en Sia- rifoeddin Prawirangawa {Masjoemi; economische zaken). Van het kabinet-Sjarifoeddin nam Hatta over: Soesanto (PNI; justitie); dr. A. Maramis (PNI; financiën): dr. J. Leimena (Chr. party; volks gezondheid); dr. Djoanda (partij loos: verkeer); Laoh (PNI: open bare werken); hadji Kiai Maskoer (Masjoemi; eredienst); Hamengkoe Boewono, sultan van Djogjakarta (partijloos; belast met de aangele genbeden van de betwiste gebieden). Sjahrir weigerde De socialistische leden van het kabinet zijn nog niet bekend. Men noemt Abdoel Madjid en H. Tjokro- negoro. Sjahrir heeft een aanbod van Hatta voor een portefeuille af gewezen. Wanneer de Republiek, nadat po litieke overeenstemming met Bata via tot stand is gekomen, tot de interim-regering zal toetreden, zal zij waarschijnlijk vertegenwoordigd worden door... Soekiman, Sjarifoed din, Soesanto, Setiadjit, Djoeanda en Laoh. Nieuwe Franse nota aan Londen en Washington De leveranties van kolen lilt het Saargebied aan West» Duitsland zullen geleidelijk afnemen en op 1 April 1949 zal de gehele kolenpro- düetie vak de Saar, ongeveer 12 miliioen ton per jaar, ten goede ko men aan Frankrijk. Dit is overeengekomen in een verdrag tussen Frankrijk enerzijds en de V S. en Engeland anderzijds en het werd gisteren door het Franse ministerie van buitenlandse zaken bekendgemaakt. In andere opzichten 'zijn Frank rijk en de bestuurders van Bizonië het nog niet zo eens; een woord voerder van hetzelfde departement heeft zich sceptisch uitgelaten over de weg die Engeland cn Amerika in 'Duitsland volgen. Deze leidt ons tot onmacht of tot een herstel van een gecentraliseerd Duits rijk, aldus ka rakteriseerde de Fransman de door Britten en Amerikanen beoogde re organisatie van het bestuur in Bc- zonië Parijs heeft dit standpunt in een nota aan Londen en Washington uiteengezet. De rechtstreekse besprekingen tussen India en Pakistan over de kwestie-Kasjmir zijn Dins dagavond vastgelopen. Bij een aanval van volksstam men op het vluchtelingenkamp Pa- ratsjinar in de Noordwestelijke grensprovincie zijn ongeveer 130 niet-mohammedaanse vluchtelingen gedood, 50 gewond en 50 ontvoerd, zo heeft de regering van India meegedeeld. VOOR DE STAMPPOT. Eer. echte Hollandse winter hebben wc dit jaw gelukkig niet, maar dc rode en savoyc-kolen komen, als altijd, op platte schuiten naar dé stad. Op het Rotterdamse Noordplcin weet men wel raad mcf het lossen van zo'n vrachtje. Met twee tegelijk worden de kogels aan wal gegooid en opgevangen. Een geruststellend gezicht voor dc huismoeders zo'n plaatje,we kunnen weer even voort! Frank Graham, het Amerikaanse lid van de Commissie van Goede Diensten, die gisteren is vertrokken, zal niet meer in Ba,tavia terug keren. In zijn plaats is Coert Dubois benoemd, die van 1927 tot 1930 Amerikaans consul-generaal te Batavia is geweest. Graham is vandaag per vliegtuig naar Nederland vertrokken, uit geleide gedaan door dr. Van Mook, minister Neher, Sjarifoeddin, hadji Agoes Salim en Ali Sastroamidjojo. Voor zijn vertrek heeft hij gister avond een lezing gehouden, die werd bijgewoond door minister Neher, Djajadiningrat;. de Amerikaanse consul-generaal Charles Livengood en vele Nederlandse en Republikeinse militaire autoriteiten. Onder werp van de lezing was: de historische achtergrond van de atoomeeuw. De „Renville" zal binnenkort eveneens Indonesië verlaten. Giste ren hebben de Nederlandse en Re publikeinse delegaties voor het eerst weer met de Commissie van Goede Diensten vergaderd. Br werd besloten de volgende vergaderingen aan land te houden. Een sub-com missie zal uitzoeken waar dc bij eenkomsten voortaan zullen worden gehouden; waarschijnlijk weer beur telings in Batavia eii Kaliocrang. De Commissie van Goede Diensten heeft in een communiqué de ver wachting uitgesproken dat het werk der conferentie met toene mende spoed zal geschieden. Oost-Indonesische kringen te Ba tavia hebben meegedeeld dat de le den van de Oost-Indonesische good- will-missie binnen drie dagen te Ba tavia zullen aankomen. Niet-offici- eer werd reeds.met de Republiek besproken om-hhïnen de kortst mo gelijke tijd een:-3tep»ihlikemségood*, will-missie naar Oost-Indonesië te zenden. Mr. Ali Sastroamidjojo, plaats vervangend voorzitter van de Re publikeinse delegatie, en Tjoa Sik Ien, lid van de delegatie, zullen waarschijnlijk als afgevaardigden naar Lake Success gaan, voor de behandeling van het Indonesische probleem, die dé Veiligheidsraad binnenkort weer zal hervatten. Zij zouden Maandag vertrekken Het Bijzonder Gerechtshof te Arn hem behandelde Woensdag de zaken tegen B. Becker, kantoorbediende te Nijmegen en tegen W. Rommers, kellncr te Ede, Becker was reeds door dit_ Hof ter door veroordeeld, omdat hij als lid van een vuurpeloton in het con centratiekamp Vught gevangenen zou hebben doodgeschoten. Het Bij zonder Gerechtshof te 's Hertogen bosch, waar Becker in cassatie te recht stond, sprak hem hiervan evenwel vrij, omdat naar de mening van dit Hof niet bewezen was, dat Becker genadeschoten had gelost. Voor het Hof te Arnhem stond verdachte daarom vo'or dc tweede maal terecht in verband met zijn dienstnemen bij de Waffcn SS. We gens zijn fanatisme en ijver, vooral tijdens de luchtlandingen in Sep tember 3944 ais troepencommandant in de Betuwe cn op de Zuid Vein we aan de dag gelegd en het transpor teren van gevangenen naar het con centratiekamp Oraniënburg, werd tegen hem levenslange gevangenis straf geëist. Rommers had gedurende de gehele bezettingstijd aan de kant van de Duitsers gestaan. Hij was opzichter in het kamp „Erica" te Ommen, was in dienst bij de Arbeidscon- trólcdicnst te Dordrecht, Rotterdam en Utrecht geweest, in welke steden hij vele jongemannen, die voor de arbeidsinzet in aanmerking kwamen had gearresteerd en was gedurende cc de laatste oorlogswinter in dienst *vi Do voorgenomen aanleg van een vliegveld in de polder Schieveen, maakt het. nu reeds noodzakelijk, dc omringende bebouwing hiermee in overeenstemming te brengen. Dit betekent, dat hoogbouw in de directe omgeving van het vliegveld niet gewenst is. In dit verband vernemen wij, dat het reeds door de gemeenteraad goedgekeurde bouwplan .Overschie' waarin enkele woonblokken van acht étages zijn opgenomen, dien tengevolge opnieuw in studie za' worden genomen. Nagegaan wordt of de hoogbouw eventueel op een andere en meer van het vliegveld verwijderde plaats, gehandhaafd zal kunnen worden. De wijziging in het bouwplan zal evenwel niet verhin deren dat eerstdaags in Overschie begonnen wordt met de bouw van 14.4 woningen volgens systeem „Wijmer cn Broukclman" en 182 van het Korrel cn Korrel-systeem. In de achterkamer van dc eerste verdieping van een pand aan dc Lusthofstraat is Woensdagmiddag een ontploffing ontstaan in de schoorsteen. De vrouw van J. F. van T. wilde de kachel aanmaken, zij goot er een scheut petroleum in en wierp hierop een stuk brandend papier. Onmiddel lijk volgde ccn hevige ontploffing. Drie ruiten vielen in scherven en de schoorsteen sloeg tot aan het plafond uit elkaar. De stenen, die door de kamer vlogen, veroorzaakten een vreselijke ravage. Er werd niemand geraakt, alleen het hoofdhaar van dc vrouw werd enigszins geschroeid een begin van brand was spoedig geblust. De scha de. die op f 300.wordt geraamd, wordt door verzekering gedekt. Dc vader van Nel van Vliet heeft naar aanleiding van dc verklaring van Bob Kendler dat de zwemster dc Amerikaanse nationaliteit zou aanvragen, gezegd dat dit in stryd is met Nei's eigen mededeling: zij wil, als men haar daarom vraagt, nog gaarne voor Nederland, op de Olympische Spelen uitkomen. Het enige wat de heer Van Vliet bekend was, was de overeenkomst waarbij mevrouw- Fogarott uit Chi ca go verklaart, 'goed voor Nel te zullen zorgen en dat men haar een gratis terugtocht zal bezorgen, wan neer- zij dit maar. wenst.,.k Drie en dertig doden zijn omge komen bij een vliegramp in Cali- fornië. Minister Neher is nog steeds in Indonesië en als zijn verbluf daar voortduurt, zullen er ten aanzien van het beheer van het departe ment van Wederopbouw met spoed voorzieningen worden getroffen. Deze mededeling deed minister Vos gistermiddag in de Tweede Kamer, waar hij antwoordde op hetgeen daar een dag tevoren té berde was gebracht met betrekking tot de wederopbouw, die nu aan zijn ad interimzorg is toevertrouwd. begroting was goedgekeurd, ver daagde de voorzitter dé vergadering tot vanmiddag één uur: dan zal het Indonesië-debat de gemoederen be zighouden en de debatten hierover zullen vanavond worden voortgezet. de laatste oorlogswinter van de Sichcrheitsdienst op de be ruchte ;,Wormshoef" nabij Luntcron Als hulpkracht van de Sicherhcits- dienst heeft hij vele gevangenen mishandeld. Ook tegen hem werd levenslange gevangenisstraf geëist. Het boek van mr. Oud De burgemeester heeft de nood gedwongen rust in de oorlogsjaren besteed aan een studie die hem lief was, nl. van de parlementaire ge schiedenis van Nederland van 1918 —1940. De verschijning is thans aange kondigd onder de titel van „Het Jongste Verleden", in zes delen, waarvan hot eerste deel nog dit jaar verschijnt (bij Van Gorcum te As- j sen) en het laatste in 1950. De totale omvang is geraamd op i 2400 pagina's, kloek formaat: prijs per deel f 17.50. In een artikel, dat mr. J. A. van Starp in dc ..Ochtendpost" 'publi ceerde. beschuldigde hij dr. van Moók jigantisch cn bestachtig land- erraad" en noemde heen een „onbe. trouwbare en intrigerende half bloed". De rechtbank veroordeelde mr van Starp wegens belediging tot een geldboete van f 300.»- sub. 30 da gen héchteiiis. PARIJS, 29 Januari. De regering Schuman die vanoch tend niet wist of zij vanavond nog leven zou, is de dag ener giek begonnen. Om twee uur in de afgelopen nacht werd bekend gemaakt dat de bank biljetten van vijf duizend franc hebben opgehouden wettig be taalmiddel te zijn. Wat er ver der gebeuren zal met het on geldige geld dat ingeleverd zal moeten worden, is nog niet be kend. Alle banken en publieke kassen zijn vandaag en morgen gesloten. Intussen moet de Nationale Ver gadering het wetsontwerp behan delen, waarbij deze maatregelen worden gesanctionnoerd. Zaterdag zullen de banken de gehele dag ge opend zijn om a lie oedrijvcn die aan het einde van dc maand hun personeel moeten betalen aan geld te helpen. Het bedrag dal op deze wijze aan dc geldcirculatie wordt onttrokken is aanzienlijk. De rege ring verwacht hiervan ongetwij feld een remmende werking op de stijging der prijzen, maar de on te- we denheid over de onvermijde lijke onbillijkheid van deze maat regel was vanmorgen algemeen. De regering nam dit besluit op haar ziekbed, dat" wellicht een sterfbed is om, aldus een antwoord te geven op de eriliek die haar beschuldigt dat zij nalaat verdere prijsstijgingen legen te gaan. Bij een verduidelijking van haar poli tiek kon zij deze maatregel niet aankondigen, omdat iedereen zich dan snel van zijn vijf duizend Men moet de voortgang van de wederopbouw niet- alleen afmeten naar het aantal nieuw gebouwde huizen, zei de bewindsman. Inder daad zijn er in 1946 „slechts" 3000 huizen gereed gekomen, maar in hetzelfde jaar kwamen 300.000 ge-, vallen van licht herstel gereed en in het volgende jaar werd het lichte herstel vierhonderdduizend ge vallen voltooid. Aan het zware herstel wordt voortgewerkt: van de 40.000 gevallen zijn er 35.000 afge daan en bovendien kwamen tien duizend woningen gereed. En in 1948 zullen er 43.000 woningen in aanbouw zijn. Weliswaar zullen die misschien niet allemaal gereed ko men. maar het tempo blijft stijgen: een getal \'an 2000 gereed komende woningen per maand kan worden gehandhaafd, meent de minister. Critick op B.W.B. De critiek, die op het Bureau Wederopbouw Boerderijen is gele verd, vond minister Vos niet geheel misplaatst. De moeilijkheid is. dat dc boerderijenbouw steeds iets ten achter staat bij de woningbouw door twee oorzaken, nl. financiering en de grotere materiaalhocveejheid die er in één boerderij gaat. maar de critiek neemt de minister overi gens ter harte, zegt hij. Wat de versobering betreft, waar op is aangedrongen, deze achtte de bewindsman goed, maar men moet oppassen, dat het woningpcil niet verlaagd wordt. De hulzen moeten 50 a 75 jaar mee kunnen. Het probleem der samenwoning is overgegaan naar de gemeenten en de minister hoopt, dat deze van haar bevoegdheden gebruik zullen maken, al gelooft hij dat dit pro bleem niet in een twee of drie jaar zal zijn op te lossen. Overigens moest dc tijdelijk dit departement beherende minister, tal van gedane vragen beantwoorden .met de toezegging van nadere be schouwing, zo ondé'r andere do! kwestie van dc emolumenten voor j d rsgotiag Schiphoi reetIs als een bouwvakarbeiders er die van de „„.„.f. ,olj "Minnen voor landarbeiders centraal vliegveld had aanvaard. -- - Nu is echter gebleken, dat de heer Plcsman alsnog een uitvoerig rap port aan de regering zal uitbren gen. Het spreekt vanzelf, dat de K.L.M. belangen heeft bij één luchthaven. Het grote plan van Schiphol is nog in studie bij de technische gemeentediensten en. rijksluchtvaartdiensten. De burge meester heeft geen vrees voor de beslissing van de regering en sprak tenslotte zijn vertrouwen uit dat de exploitatie-uitkomsten van Schip hol zich in stijgende lijn zullen be wegen. Zonder hoofdelijke stem ming werden voorstel en nota, na een kort debat tenslotte goedge keurd. Met ingang van 1 Februari a.s, zullen in verband met het in wer king treden van een vereenvoudig de regeling voor Ie verdeling van werkkleding nieuw genummerde werkkjedingbonnen H en L in om loop Worden gebracht. Al naar ge lang van de beschikbaar komende hoeveelheden werkkleding zal tel kenmale worden beleend gemaakt welke nummers van deze bonnen geldig zijn voor hot aankopen van van de daarop verkrijgbare werk kleding. Op geldig verklaarde bon nen H kan worden aangeschaft een overal] of een werkpak van drill, keper of satijn, of een stofjas, of een jange witte ias. of oen labora tor ium.ias, of een wcrkschort met mouwen. Oo geldig verklaarde bon nen L kan worden aangekocht een. In het licht van de millioenen, die wij in Schiphol hebben geïn vesteerd. moet men onze critick op het plan-Flesman begrijpen. Deze woorden sprak gisteravond burge meester d'Ailly, in de gemeente raad van Amsterdam, bij de be spreking van een nota, betreffende de benoeming van een commissie tot het instellen van een onderzoek, omtrent de economische betekenis van Schiphol voor Amsterdam, Tevens werd dc voordracht van B. en \V. besproken om boven het in November beschikbaar gestelde credïot van f 16.050.000. 'n crediet te verlenen van f 35.000.000,voor het uitvoeren van uitbreidings werkzaamheden op Schiphol. De burgemeester wees er in ziin rede op. dat het plan van dr. Plesman niet nieuw is. Amstérdam heeft ogenblikkelijk na de oorlog Schip hol hersteld en uitgebreid en Schiphol is een wereld-luchthaven geworden. De burgemeester vroeg zich af, of Burgerveen opeensuit de grond komt. Kunnen wij zo maar ophouden geld te voteren voor Schiphol? Natuurlijk heeft dr. Plesman vol ledig, recht op bnderzpek.:.yan zijn gegevens, maar men meende, dat de regering Schiphol reeds als een centraal vliegveld had aanvaard. Nadat een aantal artikelen dgr franc-bankbilj ellen zou hebben ontdaan. Zij kan alleen maar han delen, maar het is niet waarschijn lijk dat deze handeling op zichzelf haar critici ontwapenen zal. De socialisten hebben besloten zich van stemming over het wetsont werp ter instelling van ccn vrije markt in goud en deviezen te ont houden. Zij zullen zelfs legen het artikel stemmen dat over de vrije goudcirculatie handelt. Indien de ministerraad die hedenochtend on der voorzitterschap van president Vincent Aurioï plaats hoeft, er niet in slaagt een compromis tot stand te brengen, is de val van de rege ling onvermijdelijk. tiet woord is nu aan de socialis ten. Belediging niet bewezen geacht Veertien te,te,te-, ,fnnrl fin 1 lwtn Jiit" wutuun iiffte'.uf.iL een Het Duitse vakverbond van werk nemers zal de volgende week Dins dag 24 uur in staking gaan. indien de stemming hierover een meerder heid voor staking uitwijst, heeft Wilhelm Dörr, voorzitter van deze bond in de Britse zone. op een pers conferentie meegedeeld- Ongeveer 16.000 arbeiders zouden hierbij betrokken zijn. De Averkne mers van onmisbare industrieën als gas, elcclricitcit. water, voedsel en van ziekenhuizen en het militair be stuur zullen blijven werken. Volgens Dbrr zal het Britse mili taire bestuur, hoewel togen dc sta king gekant, het vakverbond niet verhinderen zijn maatregelen te nemen. Vergeleken met voor de oorlog is het aantal ziektegevallen verdubbeld.' Volgens DÖrr is dit aan voedseltekort, te wijlen en kan deze toestand niet door een ver mind- da g blad „De Waarheid", de heer A. J. Kocicmans, terecht voor tie Am- sterdamse Airondissementsrecht- - bank, omdat hij op 21 September j.l. een caricatuur in ziin blad had I opgenomen, die het openbaar minis terie beledigend achtte voor minis* ter-president Bccl. Men zag deze afgebeeld met een jachtgeweer. ter wijl er voor hem op de grond een man lag. die uit hei hoofd bloedde. Mr. B. Kist. Officier van Justitie. eiste toen 500.— boete of 25 da gen hechtenis. Uitspraak doende, sprak de rechtbank hedenmorgen dc heer A. J. Koeiomans vrij. Het college was van mening, dat de beledigende vorm van de plaat niet was bewe zen. „De caricatuur brengt welis waar tot uitdrukking, dat do rege ring verzet legen troeprnuitzendm- gen naar Indië op bloedige wijze onderdrukt, maar dit Is regerings- plicllt, zoclal in het bijzonder hier van een belediging geen sprake is." aldus luidde het vonnis. Hel harmonie-orkest van de vereniging van Spoorweg-ambte- een korte werkjas (ongeacht de soort, ook koksbuis). De werkkle- dingbonncn A, B, C. welke nog tot 31 Januari 1948 worden uitgereikt blijven tot nader order geldig. Op de bonnen A kunnen van 1 Febru ari a.s] af dczellclc artikelen wor den gekocht als hierboven aange geven voor dc nieuwe bonnen L Dc bonnen A. B cn C moeten 'ech ter wel zo spoedig mogelijk bij de handel worden ingeleverd. Van 1 Februari a.s. af is geen enkele soort werkkleding meer op textiel punten verkrijgbaar. naren heeft dc vererende uitnodi ging: ontvangen om de internatio nale voetbalwedstrijd Nederland België welke op 18 April te Rot terdam in liet Fc ij moord stad ion rins der werkuren verbeterd rvor- j "?rI" muzikaal op l« den. J. luisteren. Koningin en prinselijk paar niet naar Delft De herdenking van de vrede van Munster op Vrijdagmiddag in de Nieuwe Kerk te Delft, zal niet worden bij gewoond door II.M. de Koningin en het Prinselijk Paar. Het gemeentebestuur heeft name lijk bericht van verhindering ont vangen. Daar zat iets in! Bij controle aan de grenspost te Wcrnhout «Belgische .grens) ontdekte de douane, dat een Amsterdamse juffrouw schoe nen aan had mei holle hakken. Deze hakken bleken gevuld met 409 gulden. Het geld werd in be slag genomen en de juffrouw moest haar reis naar België op schorten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1