HET ROTTERDAMSCH PAROOL Sjarifoeddin vervangen Roem Actie voor invalide en gewonde soldaten Veiliger overwegen: Halve bomen, dubbele lichten Naar vrij goederenverkeer tussen Benelux-landen Kabinet-Hatta gevormd; socialisten ontbreken erin „Grote taak wacht beide volken" Mahatma Gandhi gecremeerd Bezetters gaan Mark bedoklexcn Iedereen moet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces Spoorwegen gaan binnenkort proef nemen Sympathie voor plan-Bevin Congres der Europese federalisten door Labourboycot bedreigd? Brugmans: Ondenkbaar zonder Labour Krachtiger middelen tegen de smokkel Curasao thans zonder Staten Maandag 2 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Havon 141. Schiedam Tel 69301 Abonn.prijs: per week 0.31 per kwartaal 4,—r losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 27j Uitgave N.V. De Nieuwe Pers postgiro 393644 Bankier: Amstèrdamsche Bank te Rotterdam Directeur: B, de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker v Sjarifoeddin zal aftreden als voorzitter der republikeinse onder handelingsdelegatie en zal worden vervangen door de tot .de Masjoë-pipartij behorende minister Mohammed Roem:Dit - is- medegedeeld door Mohammed Hatta, die .vandaag per, vliegtuig in Batavia aankwam, waar hij op, zijn verzoek een ontmoeting zal hebben met dr Van Mook. 1 De vervanging van Sjarifoeddin schijnt het gevolg te zijii yan „politieke moeilijkheden"» Sjarifoeddin zal misschien' als republi keins vertegenwoordiger naar Lake. Success gaan. MohammedHatta Is er niét In/''/W G.v.G.D. stelt vandaag haar rapport op geslaagd de medewerking van de linkse partijen voor zijn regering te krijgen. Geen enkele vertegen woordiger van de Sajap Kiri lin kervleugel), die de regeringen van Sjahrir en Sjarifoeddin steunden, is in het nieuwe kabinet opgeno men. "y'":^" "iv*- Van. de ministers zijn vier lid van de Islamitische Masjoemi-par- tij,. vier van de Partai Nasionalis, een van de Partai" Serikat. Islam Indonesia (vooruitstrevende Isla mieten) een van de Protestants- Christelijke en een van de Katho lieke partij en vierpartijlozen, waaronder de vice-president-pre mier, -• Hatta'sministeriijst. luidt als volgt:Minister-president ,en De fensie: drs, Mohammed Hatta; Binnenlandse Zaken: dr.Soeki- man; Buitenlandse Zaken: Hadji Agoes Salim; Welvaart: Sjafroed- din Pawiranegara; Onderwijs: dr. Ali Sastroamidjojo; Financiën: mr. i Maramis; - Voorlichting: Mahammed Katsïr; Verkeer: 'if. Djoeanda; Ge zondheid: dr. Leimena; Justitie: mr Soesanto; Arbeid: Loekman Ha- kim GodsdienstzakenKiaja Masj- koer; Voedselvoorziening: Kasirgo; "Wederopbouw enjeugdaangele- genheden: Soepeno; Minister zon der portefeuille: Sultan, van Djog- ja. Dr. Soekiman/Sjafroeddin Pra- wiranega a, Mohammed Natsir en Kiaja Masjkoer zijn ledën van de Masjoemi-partij; dr. Ali Sastro amidjojo, mr. Maramis, mr. Soe santo en Loekman Hakim, leden van de PNI (nationalistische par tij), Hadji Agoes Salim van de PSII (Partai Sarikat Islam Indo nesia); Dr. Leimena vanj3e Chris telijke partij; 'Kasimd vifn de /Ka tholieke partij. De overige minis ters te weten: Mohammed Hat ta, ir. Dj oeanda ca Soepeno zijn partijloos. Belèngrjjke 'figuren uit het vori ge kabinet die niet zijn terugge keerd zijn": Sjarifoeddin, Setyadjit, Gani en' Roem. y' - Honderdduizenden hadden, zich Zaterdag verzameld aan de oever van de Jumna, op de plek waai- Gandhi zoii worden gecremeerd. Ben san delhouten brandstapel was opge richt. Toen het stoffelijk overschot vande Mahatma. hierop was - neer gelegd, trad minister-president Pan dit. Nehroe naar; voren en kuste Gandhi's voeten.'Devadas, Gandhi's zoon, wierp, ..toen de brandstapel was aangestoken, telkens vers hout op het vuur. Wierook, kamfer en co- cos werden eraan toegevoegd en de zich vormen de/rook onttrok tenslgtte hét geheelaan het gezicht. De as run Gandhi wordt vandaag in een aarden kom gedaan, die dezer dagen te Allahabad, by do samenvloeiing van Ganges en.Jurana aan het water zal worden toevertrouwd. De Indische politie heeft in ver band met de moord op Gandhi in Bombay een twintigtal arrestaties verricht. Onder de personen die in hechtenis zyn genomen, bevinden zich twee broers van Nathoeram Godse, de man die de dodelijke scho ten op de Mahatma -heeft gelost. Men verdenkt de gearresteerden ervan, betrokken te zijn in-eeii com- plotïdat het doden van nationale lei ders op zijn programma "had. Een van hénis de leider van. de Mahasabha, een conservatieve Hin doe-organisatie, wier politiek stre- vén gericht is op ..de vestiging, van een .theocratisch Hindoe-regiem in India. Zy verweet Gandhi zyn ver draagzaamheid. In tal van plaatsen zyn relletjes uitgebroken, waarbij o.m. aanvallen zyn gedaan op de Ma- hasabha en verscheidene personen zyn gedood. De regering heeft op het volk een beroep gedaan om zich te onthouden van wraakoefeningen. Professor Frank. Graham, het Amerikaanse lid van de commissie van goedé diénsten, die Zaterdag, op doorreis naar Amerika in. ons land aankwam,- samen met de 'Austra lische rechter Kirby, zei op Schip hol: „Nederlanden- de Republiek- hébben historische beslissingen ge troffen, die van grote waarde zullen zyn voor de volkeren van Neder land en. Indonesië en ih de toekomst voor alle volken van de wereld. De overeengekomen principes ten aanzien van vrijheid, zelfbeschik kingsrecht, onafhankelijkheid, sa menwerking en staatkundig beleid zullen vervuld worden niet .alleen naar aanleiding van/de proclamatie van de Koningin en de verklaringen van de vooruitstrevende Neder landse ministers, doch ook als ge volg van de strijd der Republi- keinea.:'-. 'V_y.;- Beide volken krijgen de gelegen heid zichin. waarachtige, morele grootheid té»; ontplooien, een groot heid die zij kunnen tonen, door vrije, scheppende .sarriwerking om zo aan de wereld het beste en -hoogste té. /bieden. W-K Vandaag stelt de commissie die inmiddels alweer dn Amerika is aangekomen haar rapport voor de Veiligheidsraad op. In vriendschappelijke geest, heb ben 'de vier geallieèrde bevelheb bers in Duitslandmaatregelen be sproken voor sanering van de Mark. Er werden twee plannen voorge legd: een Brits-Amerikaans en een Russisch, die grote verschillen vertoonden. 'Dé moeilijkheden zou den echter, niet onoverkomelijk Zijn. -'-y.' De goede sfeer waarin'de bespre-, kingen wérden gevoerd heeft in Duitsland kenbaar indruk gemaakt. Men beschouwt de bijeenkomst, de tweede na; de. mislukte conferentie der Gróte Vier, als een.duidelijk succes.- '"'V. - Gisteravond is hét Amerikaanse s.s. /Washington"komende -*'van - Antwer pen op dé Westerscheldeter hoog te van Vlissingen aan de grond, gelopen. Twee sleepboten uit Vlissingen zijn ter. assistentie uitgevareni De commissie van goede diensten voor Indonesië, die Zaterdag op doorreis naar Amerika in ens land aankwam, kreeg 's middags in Hotel des Indes een lunch aangeboden. De foto toont het gezelschap om de tafel. Paul van Zeeland zitgeheel links, Frank Gra ham aan de tafel tussen ar. Bcel en minister Drees, terwijl het Austtalische lid Kirby op de feto Unks naast mi- ritster Jonkman staat (met licht colbertjasje). Dezer dagen zal een grootscheep se actie van de.-Niwin ten bate yan de gewonde en invalide mili tairen in de hospitalen in Indone sië beginnen... Deze actie zal de naam dragen „Actie aandelen mevrouw Spoor". De bedoeling is aandelen van f 1.— te verkopen, waarvan de opbrengst ter beschikking zal worden gesteld, hetzij in geld, hetzij in voor dit geld gekochte goederen, van de commissie'mevrouw Spoor in Bata via;' ',y v1 /"y- y.y De actie heeft èen; drieledig doel. Ten eerste:/het verstrekken van radio-installaties aan de hospitalen. Deze installaties omvatten behalve ontvangtoestellen: versterkers, kop telefoons', microfoons etc, opdat -de mogelijkheid geschapen wordt, dat alle gewonden door middel van ra dio contact met Nederland zullen hebben. Vervolgens zullen de gelden wor den gebruikt voor de z.g. geschen- kéndienst', wêlké tot dóél heeft de patiënten op dagen,welke voor. henzelf belangrijk zijn, dus op ver jaardagen, trouwdata enz. enz. een kleine attentie te bewijzen en dan ten derde bedoelt de actie het inzamelen van geiden ten, behoeve van de toepassing der „revalidisa tie" der. patiënten. De reyalidlsatie, beeft een drie ledig doei. y.;yV./r,.':y -• Ten eerste: hét zo spoedig moge-, lijk weer terugbrengen in het ar beidsproces van de gewonde, zieke of Invalide militairen. Ten'tweede: het wegnemen van hun sociale zorgen. Ten derde: het wegnemen van eeneventueel, ontstaan minder waardigheidscomplex. v. De arbeidsthërapiè speelt daarbij zeker, een belangrijke rol. Hét'pro bleem der revalidisatie" is evenwel niet een zui\ er.medisch, maar vóór een belangrijk /deel eeri psycholo gisch en soci: al probleem. Twee stelregels vormen de lei draad voor'dit werk: „Ieder heeft het recht en de plicht voor zover zijn capaciteiten reiken om deel te nemen aan het arbeidsproces" en: „Maak van een, als gevolg van opgelopen verwondingen of ziekte onbruikbaar geworden mens, een bruikbaar mens" In Nederland bestaat op het ogenblik reeds een centrum voor revalidisatie, nl. het landgced „Aar denburg" nabij Doorn, waar zeer gunstige, resultaten zijn-en worden' bereikt De ervaringen,, welke men op dit;, gebied in /landen als Enge land en Amerika/ waar het pro bleem; dér .rehabilitation reeds na de vórige oorlóg - is bestudeerd, heeft opgedaan,, hebben echter a angetóond,dat met de revalidisa tie begonnen, moét worden, feitelijk „dertig seconden nadat het onge luk is gebeurd of: de verwonding is opgelopen". De kisten, welke de. Niwin, dank zij het gelukkige initiatief van het Nederlandse Niwin-comijé in Zwe den gaat samenstellen voor dit doel, bevatten dan 'ook- Allerhande arti kelen. Men vindt, er kleurpotloden in, timmergereedschap, een volle dige uitrusting voor metaalbewer king en duizend andere zaken, zo veel dat wanneer een „kist" com pleet is twee a drie honderd'invali den materiaal hebben'om weer' te leren hunledematente gebruiken en hun oude handigheid' terug-te winnen. Het doel is thans een/ vijftigtal «ah Hpvyelnke k'sjen -amen t<* stel len,en te verspreiden over. dr hospi talen in Indonesië/ opdat met de revalidisatie van" de invalide mill-, tairen en indien mogelijk ook civiele patiënten, die daarvoor in aanmerking komen r. zó. spoedig mogelijk op ruime schaal begonnen liüii vv ui cleh. Een. nieuwe/ staaloven, met? een capaciteit van -150 ton per aftap, is hij de .-QÓgovens te IJmuiden :in gébruik genomen- Dit betékent een belangrijke mogelijkheid tot v aan-, vulling van wals productie voor de Nederlandse industrie. Weerbericht TIJDELIJKE OPKLARINGEN - Weersverwachting, fIgeldig van Maan- 'S |D n El dagavond tot Dins- dagavond, j Zwaar bewolkt 1 met tijdelijke op- I klaringen cn enke- le buien. Weer wat afnemende, maar lanes' do Waddeneilanden nu en dan nog harde Zuidwestelijke wind. Zacht voor de tijd* van het jaar. 3 Febr.: Zon op 8.19; onder 17.29. Maan op 3.16; onder 11.42. Joadse immigranten zijn nog ^illegaal" Een. Britse kruiser heeft een schip met Joodse immigranten zon der visum dicht bij de Palestijnse kust opgevangen en.naar Haifa be geleid. '"'V;;. De twéehoriderdtachtig iriuni- granten heten zich in Haifa rustig overbrengen aanboord van de Empire Rival, die hen naar Cyprus yoert; waar ze geïnterneerd wor den. Zij hadden erop gerekend,, dat I de oude immigratiebepalingen I tegen. 1 Februari opgeheven., zou- den' zijn, maar Sir Alexander Ca- dogan, .Brits delegatieleider bij de HrN.O,,v1heeft enige tij*d'. geleden verklaard, dat de huidige bepalin gen- behandhaafd blijven, 'totdat het mandaat wordt overj Dè Spoorwegen willen binnenkort eenproef gaan nemen met een nieuw systeem van slagbomen, ln de overwegen, die op een afstand van de bedlenlngsposfc gelegen zijn. Daarvoor hebben zjj het oog, laten vallen op Anaerikaanse sluitbomen en stoplichten: De Amerikaanse bomen zijn half zo lang als. de thans gebruikte en sluiten slechts de rechter helft van de weg af. Het stoplicht bestaat uit twee rode lam pen naast elkaar, die beurtelings aan en uit gaan, samen verbonden met dat van de sluitboom. Het komt thans nog veelvuldig voor dat automobilisten niet snel ge noeg het tot nu toe gebruikte stop licht opmerken, dat tien. seconden, voordat de bomen gesloten worden, aangaat. De gevolgen zijn dikwijls, dat de sluitbomen aangereden wor den of dat de auto tussen.de geslo ten bomen tot stilstand komt. Niet alleen dat dit veel materiële schade berokkent aan de sluitbomen, hét levert een groot gevaar, op voor de automobilisten. De directie vsji de Spoorwegen hoopt, dat door het nieuwe systeem deze moeilijkheden .ondervangen worden. Hét dubbele flikkerlicht begint te branden.tien séconden voor dat.de baanwachter de bomen gaat sluiten/ Omdat zij hun schtfn- serzowel-voor als-achteruit werpen kunnen de automobilisten, en ook de fietsers, reeds.op behoorlijke af stand zien' doordat aan weers zijden van. da weg het .sein dat de bomen gaan dalen wordt gvgeven dat zij vaart moeten minderen cm te stoppen. Stopt de auto te laat en passeert nog. dé rechter, siagbcom, dan kan. hy nog altyd ongehinderd - doorrijden. Daardoor dus minder schade en gevaar! De X.S. hebben aan het Rijks- toezlcht op de Spoorwegen het plan -voorgelegd voorlopig op twaalf overwegen nieuwe sys teem, van siuitbonien 'en stop lichten als proef. aan te brengen. Nog. dit najaar kunnen de eerste' installaties gereed komen. De onbewaakte overwegen-zullen, voor- zover dat technisch, en. finan cieel mogelijk is, vóórzien worden van automatische flikkerlichten. Palestina-coramissie mag niét in Palestina Engeland hééft de .commissie v^or'Palestina te verstaan ge geven; dat het beslist niet sym pathiek zar staan tégenover iedere poging van de-commissie. - om Palestina éierder* te -béfei- kën aan tweeweken voor de beëindiging van' het mandaat/ Het Engelse standpunt, dat door Alexander. Cadogam werd uitéénge zet, 'houdt in hóofdzaak het. volgen- '-dé:jn: 1. :De Engelse regering kan niet toestaan, dat een gewapende militie in Palestina op de been gebracht wordt voordat het mandaat ten ein de is. 2. De Britse strijdkrachten zul len de leden der commissie be scherming verlenen gedurende de tijd gelegen-tussen hun aankomst en de aflbop van hét mandaat, .doch niet daarna^v 3. ,De Engelse regering, kan. niet toestaan, dat de commissie.in Pales tina /rondtrekt om de grenzen aj te bakenen-zolang de Engelsen/het ge zag uitoefenen..- 4. Het Arabis che legio én en dé Transjordaanse grensmacht zullen vóór de afloop van het mandaat van het toneel verdwijnen/ v /- 5.De "Engelse regering 'kan* oh- rhogelijk ambténaren ter beschik king stellen van de commissie. Herman Baruch weer hier Dr. Herman Baruch, dé ambas sadeur dér Verenigde Staten ih Den /Haag, is Zondagavond per vliegtuig van .zijri. 'vacantia in Ame rika terug gekomen. Er ;is géén. waarheid in .de .ge ruchten dat ik ambassadeur te Parijs zal worden, zei' hij... NW vraagt aanwijzing nieuwe credietbonnen Het hoofdbestuur van. het N.V.V. heeft per telegram aan dé minister van Sociale Zaken'met klem op nieuw gevraagd nieuwe bonnen, voor, consuraentencrediet aan te wijzen.; J - In.het telegram wordt betoogd dat door ruime aanvoer van tex- tiel-utility en daarmede gepaard gaande prijsdaling het publiek de aangewezen textielpunten wil be nutten. "erontwaardiging ontstaat doordat beter gesitueerden thans van de-koopjes profiteren en con- sumentcncrediet-deelnemers niet kunncavkopen. -.v. - Turkse boot geënterd Een - Turkjb motorboot is .ter hoogte van Wet eiland'Samos door een bewapende móLórbbot' aange vallen, achtervolgd en bij dé Turk se kust geënterd. De aanvallers verdwenen toen Turkse kustwach ters -het vuur openden, -Het zouden: Griekse guerilla-strijders geweest zyh./;:.: i-y.-.""-- Süïs van Kaj Munk wordt museum De Deense .dïchter-predikant. Kaj Muiik; die door dé Duitsers gedu-' rende dé'bézetting vermoord werd, zoü 12 Januari 50 jaar zijn gewor den; In verband -daarmee heeft de Deense regering besloten,zijn; huis, de pastorie -te Vejerso in. Jutland in te richten als - museum. De weduwe vah Mpnk krijgt, toestem ming, om. nog tién;jaar 'daar té blij ven wonen. Daarna zal het voor het publiek worden .opengesteld.; Na een driedaagse conferentie ln Luxemburg-hebben de mWsfas» van buitenlandse zaken der'drié Benelux-landen een communiqué uitgegeve waarin zu hét initiatief van Bevin tofc uitbreiding van het DuInkerKen- verdrag toejuichen/ en verklaren, een reeks vragen inzake ae voor gestelde Westelijke Unie naar Londen: te hebben gezonden. Volgens een voorzichtige schatting Itiiamran .nllêeri "al: De ministers slaagden er niet in overeenstemming te bereiken in zake de unificatie van de accijnzen en de transmissie-tarieven tussen de Benelux-landen gezien de verschil len die te dien opzichte tussen de delegaties van" Nedèrland en -België bestonden; ,'/-, V Twee speciale commissies van deskundigen wérden echter be noemd, de ene .voor. deaccijnzen op suiker eh de andere voor de econo mische coördinatie, die in de, nabije toekomst zullen bijeenkomen om te trachten een accoord te bereiken. Verklaard werd echter, dat ondanks het ontbreken van over eenstemming inzake de accijnzen, stappen overwogen worden om het vrije verkeer van-goederen binnen de Unie té verzekeren, met dien verstande dat de Inkomsten der regeringen hierdoor niet worden getroffen. Wat de economische kwestie. betrót, werd men het er over eens meer regeringsambtena ren aan de organisatie van de dóuane-unie te laten, medewer ken en in de toekomst ver tegenwoordigers van het zakenleven en van de arbeiders te raadplegen. Dit besluit is een concessie aan de financiële en vakbewegingsorganisatie in beide landen, die vreesden 'dat besluiten/, welke, hun belangen raken," alleen, door .de diploma ten zouden worden genomen. Ook werd overeengekomen,- dat de Nederlandse -bank dé geblok keerde rekeningen van Belgén /en. Luxemburgers opnieuw zal. be kijken in verband met de eventuele/ vrijgave. -,/••; - Ook de gevallen van Nederlandse geblokkeerde effecten, toebehorend aan Belgen en Luxemburgers, zul len opnieuw onderzocht worden. HAAR TIENDE VERJAARDAG vierde prinses.'Beatrix in Baarh, waar zij methaar zusjes een voorstelling van de Oranjevereniging 'bijwoonde. Hét drietal bij 't vertrek uit Sóestdijk, Dresdener kunstschatten naar de Sovjet-Unie? Volgens Amerikaanse journalis ten hebben dé Russen uit het Zwin- ger-museum te Dresden kunstschat ten voor meer dan 425 millioen gulden naar de Sowjet-Unie over gebracht. Onder'de weggevoerde schilde rijen zijn: Corregio's „Heilige Nacht", Raphaels „Sixtijnse Madon_ na",. 24 van Dycks/ - 6 schilderijen van Palma Vecchio, 17 van Rem brandt, 17 van Rubens, 1 van'Pous- sin en verder schilderijen van Tin toretto, Murillo, Ruysdael, - Velas quez, Vermeer, Veronese, Degas, Van Gogb, Manet en Renoir. De.schilderijen, die in-Dresden zijn achtergebleven, zijn van Duitse ori gine, of hebben betrekkelijk weinig waarde. Rede van Koningin wordt door BBC doorgegeven De toespraak tot 'de -bondgenoten uit de tweede wereldoorlog, die de Koningin Dinsdag half zeven zal houden, wordt om zeven uur Ned. tyd door de B.B.C. opnieuw uitge zonden. Later op de avond last de B.B;C. de ede nog in hét program ma voor. de overzeese gebieden. Het congres van federalistische organisaties in Europa, dat in 'Mei In. Deri Haag" zal worden gehouden; dreigt belangrilk aan betékenis .to verliezen vyanneer/het Sunday Ti mes bericht van gisteren juist is, dat de Britse Labourparty, besloten heeft, dit congres" te boycotten. Men herinnere zich?dat toen, ver leden jaar. Churchill's -béweeina; voor een Verenigd Europa haar activiteit ontplooide* de Labourpar ty tegenover deze bewegingeen wantrouwende houding, aannam on haar léden adviseerde:, zich hiérbij niet aan te. sluiten. Dé overweging was, dat een door de conservatieve partijfiguur" Churchill gelelde be weging waarschhnlük.-' de samen werking tussen de landen "van Europa niet zou bevorderen, s Naar aanleiding van'het bericht over -de bóyebtheeft het-, A'.N.P. zich gewend-tot dr.;. Henk Brug- manB. de voorzitter van de Unie der Europese Federalisten. Deze zei: „Zonder medewerking van de Kunsthandel wenst vrije bedrijfsorganisatie Het bestuur der Nederlandse Vereniging van Kunsthandelaren, heeft zich tot de minister van Eco-, nomische Zaken gewend met- de mededeling, dat de ledenvergade ring zich heeft uitgesproken tegen het huidige vakgroepstelsel. Besloten'is, dat de leden collec tief zullen bedanken, voor het lid maatschap van de verschillende vakgroepen, waarbij zij th.ins ver plicht zijn aangesloten Aan de minister wordt - verzocht, onthef fing van de betaling der contribu- tiën te willen verlenen'inafwach ting van de opbouw ener vrije be drijfsorganisatie. Labourparty is het congres on denkbaar» Hét congres moetmame- liik vertegenwoordigers .tellen van uiterst links tot uiterst rechts." Wat het voorzitterschap betreft (dat sommige kringen Churchill willen toedenken) zei dr. Brigmans, dat hiervoor, aan meervoudigheid is gedacht, hii noemde daarbij de na mén ..van Churchill, sir Stafford Cripps én Léön'BIum. „Hfet'ls uiet de bedoeling. een Churchül-congres te organiserén, maar eencongres van - aanhangers vande federalisti sche gedachte,- vertegenwoordigd door -een veertigtal-Europese,orga- nisaties," aldus dr. Brugmans. Partijvoor Wereld- regering Opgericht is de /.Vo'oi-uitstreven- ae partij, voor wereldregering".. Haar hoofddoel ls het Nederlandse, volk- te doordringen van de nood zakelijkheid dat de regering in dé Uno, eventueel insamenwerking met andere landen, onverwijld het initiatief neemt tot voorbereidende besprekingen*tot de vorming van een wereldregering niet parlement, gesteund door een internationale politie. Het voorlopige secretariaat is gevestigd bij mevrouw H. Mey ersKehrer, Grot Hertoginnen- laan 36a, Bussumï - Bij -het Uitgevers- en Druk- kersbedrijf Boom—Ruygrok te Haarlem verschijnt ter -gelegen-: heid van het 50-jang Regerings jubileum van H.M.* de Koningin- 'n volksuitgave getiteld „Koningin Wilhelmina, mgéder des Vader lands", een foto-album met tekst, geschréven door Bert Prinsen Geerligs. waarin het leven van Koningin Wilhelmina getekend wordt vanaf haar 'jeugd tot' nu toe. zou het vrjjgeven hiervan alleen al voor Luxemburg 800 millioen Bel gische .francs opleveren. De jongste tactiek v^n de smok kelaars, die meer en meer met krachter hulpmiddelen waaron der pantserwagens hun bezig heden aan de Nederlands-Belgische grens tracMe' uit te oefenen, wordt beantwoord met de samen stelling van zeer zware patrouilles, heeft de officier van justitie van het economisch parket te Roosen daal meegedeeld. De verschillende opsporings- en justitiële diensten zijn gecoördi neerd. Vliegende brigades zullen het werl. van de patrouilles aanvullen en lang:, de gehele grens opereren. De veronderstelling, als zou de - overheid overwegen de smokkel te bestrijden met pantserwagens, mi trailleurs, licht anti-tankgeschut en landmijnen, waarbij dan tevens de grenswegen geblokkeerd zouden worden, qualificeerde de officier van justitie als fantasie. De Ronde-tafelconferentie in Den Haag heeft tot direct gevolg dat in Curasao de Sta ten niet meer kunnen verga deren. Van de veertien Staten-leden zijn er vijf leden als lid van de delegatie naar Nederland vertrok ken. Van de negen achterblijver» zijn vijf benoemde leden, twee gouvernement-ambtenaren en der halve niet meer dan twee gekozen vertegenwoordigers van politieke partijen. Deze twee leden, dr.- P. H. Maal en C. E. Eman, hebben be sloten onder deze omstandigheden niet aan de vergaderingen deel te nemen en zo .zijn er nog zeven lden over, dat is volgens de wet te weinig om te vergaderen. Protest van /Bonaire Dertienop Aruba wonende Bó- naireanen hebben zich telegrafisch tot de minister van overzeese 'ge biedsdelen gewend met de/ mede deling, dat zij ten sterkste 'afkeu ren, dat de vertegenwoordiger van Bonaire in de Curaqao'se delegatie zich van de opdracht der Staten heeft gedistancieerd. Zij verklaren tevens te spreken namens practlsch alle Bonaireanen. Ds. Bik uit zijn ambt ontzet Naar wfi vernemen heeft dé Alg. Kerkelijke Commissie der Herat. Evang. Luth. Kerk ds. B. E. J. Bik te Amsterdam tot haar leedwezen uit zyn ambt ontzet op. grond van de door haar onderzochte en juist bevonden feiten.' Kerken in Berlijn De Marienkirché te Berlijn; de enige kerk in het centrum van Ber lijn, die .gespaard -is -gebleven, is door een gift van het Evangelische Hilfswerk weer geheel' gerestaü- reerd. Op'.de plaats van de verwoeste'St. Jacobskirche is thans een kléine houten kerk ingewijd. Dè bouw.ven. deze kerk, het eerste Evangelische kerkgebouw, waarvoor na de ver woesting een 'ander ihdeplaats is'gekomen, is geheel bekostigd, uit vrijwillige giften., Wereldraad van Kerken wordt voorbereid Hetcongres ter' definitieve /con stituering van de. "Wereldraad van Kerken, dat van 22-Augustus;tot 4 September 'te. Amsterdam zal worr den gehouden, zal op Zondag 22 Augustus des namiddags te 4 uur met een oecumenische.dienst, .ih de Nieuwe Kerk beginnen;' de eer ste. plenaire zitting .as op :;23, Augus tus in het. Concertgebouw,: dati voor de plenaire zittingenis geresër- veerdi De Kerkeraad van de Ned. Her/v. Gemeente te Amsterdam heeft be richt, dat het; tijdens de Assemblee in de Niéuwe Kerk; te vieren Heilig Avondmaal open zal staan voor alle belijdende deelnemers der. cónféren- n tie. Ook zal in deze zelf de: kerk-ge legenheid tot het houden van de diensten voor de Anglicaanse en/de Grieks Orthodoxe Kerk gégevën worden. v-. Verwacht wordt dat 1400 perso- nen aan hetcongres zullen, deel-; nemen. Voor de organisatie r is een voor- 1 bereidend^ comité in het levehvgë»?-. roepen, waarvan -mr/'H^Mülderijë, voorzitter en dr J. H.' Ekerihg secre taris is, Het bureau is gevestigd Vondel- straat 14, Amsterdam; het comité heeft secties voorhuisvesting, ver voer, vergaderruimte, publiciteit, ontvangst, ontspanning, financiën, pers. radio, en film. Met' medewer king van de autoriteiten, zijn er in de Amsterdamse hotels 800 bedden/ voor. 'de gedelegeerden gereser veerd; de andere gasten zullen via de bij de Wereldraad aangesloten Kerken bij particulieren worden on dergebracht. y Dennis Compton, internationaal cricket-speler en voetballer in Arse nal - is gekozen tot „sportsman of/,the year Daarna, kwam de wielrenner .Harris, - /y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1