ROTTERDAMSCH PAROOL Linkervleugel steunt nieuwe kabinet, zegt Hatta Broekman en Langedijk zijn uitgeschakeld „OPTREDEN IN PALESTINA" Europese douane-unie wordt bestudeerd 22 Landen op conferentie te Brussel „AMIR TERUG!" RIEP BEVOLKING VAN OOST-JAVA TOT SOEKARNO paroloscoop Weerbericht Kleine Vier op 20 dezer bijeen De 10.000 meter Amerikaans-Italiaans verdrag gesloten Weer etmaal staking in Duitsland Góede tijd van Seyffarth Anti-lynchwet door Truman ingediend Gerhard Eisler wordt uit Amerika gezet Autodieven strandden in Walcherens modder Eén der ontvoerders van tabakshandelaar ontsnapt Nieuw plan van WERKLOOSHEIDSVERZEKERING door mr. dr. A. A. van Rhijn ONGEREGELDHEDEN NA DOOD GANDHI DUREN VOORT Pandit Nehroe dreigt met aftreden Dinsdag 3 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL 6930i. Abonn.prljs» per week 0.31 per kwartaal ƒ,4.—losse munmerB 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE UNO-commissie noemt situatie critiek De, UNO-commissle voor Pales tina'heeft in een rapport aan de Veiligheidsraad geconcludeerd, 'dat de situatie in Palestina eerder slechter dan beter zal worden en dat' onmiddellijk/moet worden op getreden; zij voorziet een ineen- -storting van de veiligheids- en bestuursdiensten als - het Britse mandaat afloopt (15 Mei of eerder, naar Engeland heeft doen weten). - Zo'ir ineenstorting zou slechts voorkomen kunnen worden als de commissie middelen krijgt „dié nodig zijn voor de uitoefening van .haar gezag". Er wordt echter niet gezegd, welke maatregelen geno men moeten, worden, al heeft de commissie de Veiligheidsraad laten weten, -dat het vraagstuk van een gewapende-macht in een apart ver slag, zal worden behandeld. De studiegroep, voor een Euro pese douane-nnie heeft Maandag middag te Brussel een begin ge maakt, met haar tweede conferen tie, die, naar verwachting vijf dagen zal duren. De op de conferentie vertegen woordigde landen zijn: België. Luxemburg. Nederland, Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brit- tannië, Griekenland, Ierland, IJs land, Italië, Portugal, Turkije en Zwitserland. Het laatste land was op de eerste zitting van de studie groep in November van het vorige jaar als waarnemer aanwezig. Canada, Pakistan, India,; de Unie van Zuid-Afrika. Australië, Nieuw- Zeeland, Zweden en Noorwegen ne men nis waarnemer deel. Onder leiding van de Nederlandse delegatie-leider Spierenburg werden de besprekingen geopend over het rapport,, dat door de douane-com- missie vérleden week is opgesteld, op grond van de antwoorden van :r twaalf Handen- op de uitgezonden vragenlijsten. ^Mohammed Hatta. Indonesia's nieuwe minister-president, heeft. Maandag een beleefdheidsbezoek gebracht aan dr. Van Mook. Ook minister Neher was hierbü tegenwoordig. Later hield Hatta en persconferentie in de vroegere ambtswoning - van_Sjahrir te Batavia. Hij zei het te betreuren dat hij geen leden van de. Linkervleugel in zijn kabinèt had kunnen krijgen. Ik vroeg Sjari- loeddin, Abdoelmadjid en Tjokronegoro, zei Hatta, maar-de Sajap Kiri. stond met toe dat haar leden zitting zouden nemen/Zoiets veroorzaakt verwijdering tussen Masjoemi en Linkervleugel: De Sajap Kiri heeft echter haar steun toegezegd óp het regeringsprogramma. Het record gebroken \I7 IJ hebben reeds enige malen gewezen op het merkwaardige record-van de Labourpartij, welke in de 22 tussentijdse verkiezingen, waarin zij sinds de aanvaarding' vati de regeringsmachteen zetel te -yerdedig^^had.^eenven^le 5was i vèrslagen. Daarom- .achtenwu :het- gewénst u thans te vertellen, dat en; hoe dit record gebroke* is, nu eind vorige week'hét district Camlachie in de' kieskring Glasgow een conservatieve candidaat heeft verkozen. -v.-' Hier volgen allereerst de enters met.(die van 1945 tussen haakjes. Conservatieven 11.085 (11.399) Labour 10.690 Ind Labour 1-6^2 (15.558) md; Scot. Nat 1.320 Onafh. Socialisten. 345 Lib er al en 312 - Dé cOTSemAi^ve overwinning As er dus een gev, aest van met de hak ken over de sloot. Wij zijn dan opk van mening, dat-het nieuw'gekozen Eagerhuislid Charles McFarlane wel wat overdreef, toen hit in zijn eerste enthousiasme van een „glo rieuze overwinning" sprak. Wjj worden, in deze opvatting nog ver- stérkt, wanneer wft zien, dat de "conservatieve candidaat ditmaal nog'314 stemmen minder'heeft ge had dan in 1945 en tenslotte slechts ,44% van» het totaal in de wacht sleepte. -. ■- v Het was de eerste maal, dat de Uaböurpartü deze- zetel moest' ver dedigen; zij werd vanouds bezet 'dóór dèIndependent" Labourpartij; welke haar ook in 1945 verwierf. Eén paar maanden geleden echter is die vertegenwoordiger van- de I.-L.P. in het Lagerhuis, Campbell Stephen, tot de Labourpartij over gegaan. Niet al zijn kiezers konden zich hiermee verenigen,-zij stelden dan ook een-eigen candidaat en wel Annie Maxton. dochter van Jimmy Max ton, eens de grote man van de I.L.P. En de ruim 1600 stemmen, die zijbehaalde tezamen met de ruim 300 van een: derde 'socialis tische candidaat, waren net genoeg óm Labour zijn nederlaag te bezor gen: De I.L.P. moge dan niets meer te» betekénen hebben, zjj heeft tot bü haar ondergang Labour nog gr ote schade berokkend.- 'Óndertussen is de argumentatie, dat de. Labourpartij haar nederlaag xn.óet wh'ten aan de versplintering in eigen kamp, voor haar maar een schrale tróóst. Bovendien is deze- redenering nog niet volledig ook. Want het is een feit dat wij. als wij de „rode" stemmen bij elkaar optellen, een getal krijgen, dat het laagste is, - dat ,op de socialisten <verd uitgebracht sinds zii dit dis trict veroverden. En dit moet-de leiding van Labour toch te denken geven. Trouwens conservatieven en. La bour .beide zullen zich moeten af vragen, waarom er ditmaal zoveel kiezers zijn thuisgebleven. Want- térwijl het kiezerscorps sinds 1945- vermeerderd' was met 3.326, liep het aantal uitgebrachte stemmen terug met 1:583. Bijna 5000 kiezers hébben dus verstek laten gaan. Ge zien 'de aard van dit district zijn wjj ;er van overtuigd, dat de grote meerderheid van deze stemmen voor;Labour verloren is gegaan. IETS MINDER ZACHT Weersverwaclitinrtot Woensdagavond. Vooral langs de Wad-: deneilahden tijdelijk harde geleidelijk naai West mimende wind. Zwaar bejvolkt - met erilge buien en later en kele opklaringen.. Iets minder zacht. 4Febr.? Zon op 818; onder 17.31. Maan óp' 4.31: ónder' 12.08 :4 Febr.: Hoog- water- te-Rotterdam, ie iö 11.56 - uur; Het blijkt dat de Sajap Kiri, die nu in de oppositie is gegaan, van plan is een sterke druk op het re geringsbeleid uit te oefenen. In eeri telegram, aan Soekarno en Hatta wordt gezegd dat het centraal be stuur van de Linkervleugel, zo nodig maatregelen zou kunnen treffen ora inwilliging van de aan Hatta ge stelde eisen af te dwingen. „Wij herinneren er de kabinetsformateur uitdrukkelijk aan. dat hij met wijs beleid te werk dient te gaan. om ongewenste gebeurtenissen te'voor komen, aldus het telegram... Tijdens het bezoek van Soekarno aan Oost-Java bleek dat de bevol king daar niets moét hebben van een rechts georiënteerde regering. De president werd venvëlkonad met uit roepen als: „Amir (Sjarifoeddin) terug, Amir terug!" Eerste besluiten Een van de eerste besluiten van de nieuwe regering betreft de positie van de Republikeinse ambtenaren in de door de Nederlandse troepen bezette gebieden. Zij die hun eed aan de Republikeinse regering gebroken hebben, hun post verlaten, hebben of in Nederlandse dienst zijn gegaan krijgen gratie. Verder is hun .bü de creet toestemming verleend om deel te némen aan conferenties en .verkie zingen. De positie van deze ambtenaren zal een 'punt uitmaken van de ko mende politieke besprekingen met de Nederlanders.: Een woordvoerder van de T.NX heeft de berichten tegengesproken, dat de generaals Oerip Soëmohardjo en Dïdikartasasmita zich uit het le ger zouden hebben' teruggetrokken. Tsjechische socialisten willen geen fusie De Pravo Lidu. het centrale or gaan van de Tsjechoslowaakse so ciaal-democratische partij, heeft zich onomwonden tegen een fusie met de communisten uitgesproken. Dit is een antwoord op.de ver-' klaring van Dimitrofdié "had ge zegd; ;dat gen ;ïusje,„als.;L.tussjqr,; •sbcïaHsf en 'eh ^chmmUnïstèrt'1"van Roemenië óok tot stahd behoort té...komen in... landen gis Po len, Ts.jechoslowakije en Hongarije, waar dit reeds ih overweging is ge nomen. Deze kwestie, schrijft de Pravo Lidu, wordt hier niet over wogen en wü kunnen Dimitrof ver zekeren dat zjj niet overwogen zal worden. DJOGJA'S DELEGATIE SAMENGESTELD Naar radio-Djogja bekend maakt, is bij decreet van de président de nieuwe Republi keinse de3egatie als volgt sa-, mengesteld: Voorzitter Moh. Roem, vice- voorzitter: dr. Ali Sastroamid- jojo, ledenLatuharhari,. Tjoa- sikin, prof. Soepomo, mr. Sce nario Kolopaking, mr. Nas- roem.. Hiermede is de vorige dele gatie opgeheven. DOLF VAN DER LINDEN EN ZIJN ORKEST Wederom, optreden voor onze lezers TJ ET eerste optreden van Dolf van dec Linden en zijn Metro-, pole-orkest op 16 November vorig, jaar voor de lezers van .Het Rot- terdamsch Parool was een groot succes. Van talloze lezers ontvin- gén wij hst verzoek nogmaals een dergelijk optreden te organiseren. Wij kunnen-thans mededelendat ■Dolf van- der Linden en zijn be roemd radio-orkest begin Masrt wederom naar Rotterdam komen.. Ook hét'kwartet Corduwener zal aan het programma medewerking Verlenen. De avond vindt plaats onder -auspiciën van „Het Rotter damse h Parool", Omtrent kaartver koop eA.. volgen binnenkort na- dere mededelingen. Marshall heeft voorgesteld dat de plaatsvervangers van de ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier omstreeks 20 «Februari zullen bijeenkomen voor het bespreken van het Oostenrijkse vredesverdrag en de Russische voorwaarden voor terugtrekking der troepen. CANpHl'S STOFFELIJK OVERSCHÖTlis aan de oever van de Hei lige Jumna rivier gecremeerd. Vele volgelingen probeerden as van het san delhout, waarmede het vuur steeds gevoed werd, ah herinnering aan hun leider mee te nemen. De nieuwe loodsboot Arcturus, die bij de scheepswerf Nieuwe Waterweg te Schiedim is gebouwd, is vrijwel ge reed. en - zal binnenkort proefvaren. Het .schip komt in dienst vóór de Schelde-monding. Het eerste belangrijke handels verdrag van de Verenigde Staten sinds 1934' wérd gisteren te Rome met- Italië gesloten. Het is een tienjarig vriend- schaps-, handels- en scheepvaart verdrag, gebaseerd op het voorge stelde handvest van de Internatio nale Handelsorganisatie (I.T.O.). Vannacht om twaalf uur is weer een 24-urige proteststaking inge gaan van Duitse' arbeiders, die, on geveer drie milüoen man in totaal, op deze wijze opnieuw hun. ont stemming over delage rantsoenen te kennen geven. De stakingbe slaat vrijwel het gehele gebied van dë twee Westelijke zones .en onge veer .90% van dé arbeiders heeft aan de door de vakbond gedane oproeptot staking gm$glg -gegeven. Alleen de Duitsers die in dienst zijn van .het .militaire bestuur zijn aan het werk gebleven. Koning Leopold van .België -is gisteren met- de Sommelsdijk in Havanna aangekomen." Toen hij mét zijn vrouw, de prinses van Réthy, prins Boudewïj n en' Philip, de zoon uit het tweede huwelijk, zich ontscheepte, ontving, hem ..ge- neraal-majoor Perez, hoofd' van de Cubaanse strij dkrachten. (Van eéh spécialeverslaggever) Hedenmorgen om negen uur pre cies ving de strijd op de 10.000 me ter aan. Als.eerste paar versche nen aan de start de beide Zweden Hedlund- en Jansson. Na. zestien ronden gaf Hedlund öp. De tijd van Jansson. was 18 min, 08 sec, Het was een bewolkte lucht met af en toé lichte v/indvlagen. Resultaat- van ,de tweede rit: ;1. Seyffarth (Zweden) 17.26.3; 2. Lammio (Finland).. 17.42.7. Dé derde rit had tot resultaat: 1. Farkkinëh (Finland) 17.36.2. Pajor (Hongarije) 17.45.6. 4e rit: Na zestien ronden ltreeg Liaklèv (Noorwegendie ongeveer in dezelfde lijd reed als Seyffarth en Lammio, onverwachts een inzin king en. noteerde, over 400 meter. 4Srsec. In. de volgende ronde staak te "hij de strijd. Zijn nartner Limd- berg (Noorwegen), die bijna een halve baan 'op öat moment achter" Was, reed door.- De tijd" van.hem was 18.09.8. Nederlanders stellen.teleur- De vijfde rit bracht aan de start- de Nederlanders Broekman en Lan- gedijk. Er stond iets meer wind in deze rit maar óp het tweede gedeel- te van' de'wedstrijd was'de ivind weer gaan liggen. Men' kreeg de iïi- druk dat hier niet om een Olym pisch lcampi o en schap werd gere den, maar dat hier een strijd werd uitgevochten tussen twee rivalen. Het resultaat was: 1. Broekman 17.54-7; 2. Langedijk 17.55.8.Voor de derde plaats kivamen" zij dan ook geenszins in aanmerking. De conditie van het ijs was minder goed dan tijdens de eerste ritten, waardoor het glijden .minder ge makkelijk ging eri dus de ronden- tijden ongunstig werden beïnvloed. Men had het schema aangehouden van Lalhmio, die,.op dat moment toen- Broekman en Langedijk reden, op de derde plaats stond De chef d'equipe Van der Scheer verklaarde tegenover ons dat in verband met de situatie van het ijs het onmogelijk was geweest bene den de tijd van Lammio te komen, Vrije goudmarkt ook door Franse senaat aanvaard De Franse Raad van de Repu bliek (de „Senaat") heeft thans met 188 tegen 91- stemmen zijn goedkeuring gehecht aan het reeds door de Nationale Vergadering aangenomen wetsontwerp, dat de vrije markt van bepaalde valuta en van het goud beoogt. Alleen de communisten en enkele vertegen woordigers van overzeese gebieds delen stemden tegen. ■Maandag 9 Februari zal het von nis 7worden - uitgesproken tegen Simon 'Sanch.es,Hij .hoorde gïste- r.en drie jaar gevangenisstraf met aftrek -van voorarrest tegen axch eisen,'; zodat het. aah het eiud van de rit niet meer ging om de medaille maar om de eer wie van béiden -pp het ogenblik .de beste lange .afstandrij der zou zijn. Truman heeft gisteren hét Con gres gevraagd een wet tegen het lynchen en een wet'tegen unfaire discriminatie bg het. aannemen van arbeiders goed te keuren. Volgens dit- wetsvoorstel zouden lynch- gevallen, diei op het ogenblik door de afzonderlijke staten- behandeld worden, onder de jurisdictie van de federale regering komen. Voorbereidingen voor. Alg. Synode in Indonesië In Maart en April zullen de Miria- hassische, de Moliikse: en dé Timor- kerk hun synodes houdén, waar de foorstellen voor de Algemene Sy node besproken en afgevaardigden daarheen gekozen zullen worden. De synodes der zelfstandige kerken worden bijgewoond door een afge vaardigde van het Kerkbestuur te Batavia. Die op Ambon zal op 5 April aanvangen. De .plaats in In donesië waar de Algemene Synode, die op 30 Mei begint, gehouden zal worden, is nog niet bepaald. Lutherse Kerk in Japan onafhankelijk De Evangelische Lutherse Kerk van Japan heeft zich officieel onaf hankelijk verklaard van de Verenig de Christelijke Kerk van-Japan (de Kyodan). In een vérklaring wordt er op gewezen, dat de Evangelisch Lutherse Kerk zich in 1941bij de Verenigde Kerk aansloot .en dat er in de structuur van deze tijdens de oorlog wijzigingen werden aange bracht. Daar de Lutherse Kerk de opvatting deelt, dat de Kerk daar is, „waar het Evangelie op de juiste wijze verkondigd wordt en de sacramenten opde juiste wijze be diend worden" en daar zij gelooft, dat eenheid gegrond moet zijn op overeenstemming wat betreft deze uitgangspunten en dat er geen ware kerkelijkeeenheid, kan zijn zonder eenheid van geloof,/werd er beslo ten weer onafhankelijk te worden. RUSSISCH KERKVORST NAAR NEDERLAND Vrijdag 13 Februari komtme tropoliet Serafim, hoofd der. Rus- si sch-orthodoxe kerk in West- Europa voor een bezoek in Neder land aan. De prelaat arriveert .uit Parijs en zalworden ontvangen dóór archimandriet Dïonissije van Den Haag en enkele vrienden van de Russische kerk..Zaterdagavond 19.30 uur 'is er een" plechtige ont vangst in de Russische-kerk aan da Obrecht'straat in D'err Haag en Zon dag, erop .'zal. mgr. Serafim- ponti ficeren.. Gerhard Eisler, de 52-jarige Duit ser" die in de Verenigde Staten woont, te gearresteerd om uit het land fe worden gezet. Men herinnere zich dat Eisler in Juni 1947 beschuldigd werd van „be lediging van het Congres": hij wei gerde aan - de senaatscommissie voor on-Amërikaanse activiteit mededeling te doen omtrent bjj hem vermoede communistische sympa thieën. De dikke laag modder die nog altijd de velden van. Wal cheren bedekt, deed twee Am sterdamse autodieven stranden, die een gestolen auto naar Bel gië zouden brengen. Zij wisten een „adres" in België voor auto's met Nederlandse papie ren. Daarom stalen, zij Zaterdag avond de nieuwe Studebaker van een ingenieur aan de Beethoven- laan te Amsterdam. In de late avond reden zij met grote snelheid naar Vlissingeh om vandaar naar Breskens over te varen. Zij misten echter dë laatste boot en wilden toen de auto langs de weg, buiten de kom van Vlissingen, parkeren. De wagen zakte echter tot de assen in de modder. Hun pogingen om de auto weer los te krijgen trok de aandacht van een voorbijganger, die de politie waarschuwde. Overhaast sloegen de dieven op de vlucht. Een van hen werd Zondag in de vroegte door de Vlïssingse politie aangehouden, dik onder de Walche- rense modder. De andere werd in Amsterdam door de recherche op gewacht. Men verwacht nu meer autodiefstallen te kunnen ophelde ren. In de Baan nam hij de benen Eén van de verdachten in de zaak van de opzienbarende ontvoering van de 71-jarige tabakshandelaar Van B. op 5 Januari is Maandag morgen ontvlucht. .Toen hü naar de geneeskundige dienst aan -de Baan werd gebracht, om te worden onderzocht, zag hij zijn kans schoon. Voor de ingang rende hij plotseling weg en de be wakers. hadden het nakijken. De Officier van Justitie verzocht thans ziin. aanhouding en.voorgelei- ritngi -Zijn •naam;is; Fietér van: Dijk. van beroep classificeerder, gewoond hebbende in dé Gaesbêekstraat. Hü ïs: op1 December 1914 te Rotter dam geboren. Zijn signalement luid": Groot, flink postuur, breedgeschouderd, lengte 1.94% meter, zeer dónker blond achterover gekamd haar, grof, bol gezicht, donkerbruine ogen, Ijóog voorhoofd, stompe neus, grote oren, betrekkelijk kleine mond met tamelijk dunne lippen, vrij gaaf gebit, ronde kin, grote handen en voeten, schoenenmaat 48. Hij heèft een lidteken aan het rechterbeen, ontstaan door een steekwond, en loopt met grote passen. Hü wordt verdacht van vrijheids beroving en afpersing. Regeling van het benzine verbruik Op 26 Januari is een wet in wer king getreden die. een tijdelijke re geling inhoudt van het personen vervoer per motorrijtuigen. In ver band daarmee zal de controle on het -rüden zonder vergunning, "en het rijden op Zondag zonder ont heffing aanzienlijk wórden ver scherpt. Zo nodig zal het motor rijtuig van de overtreder in bewa ring gesteld worden; Met ingang van 1 April is een nieuw ontheuingsbewjjs voor het rijden óp Zondag nodig. Op die dag verliezen de voor 26 Januari verleende ontheffingen hun geldig heid. nieuwe bewijzen moeten bij de rijksverkeersinspectie worden aan gevraagd. In het kader van de actie tot vrijwillige bezuiniging van het benzincgebruik wordt d eautomo- bilisten aangeraden hun motorrij tuig alleen te gebruiken als het dringend noodzakelijk is. Achtste jaargang, No. 28 Uitgave RV. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur» B. de Vrie* Hoofdredacteurs Hu Ramaker Wanneer de verschijnselen ook ditmaal weder.zouden gaan-wtizen op het optreden van werkloosheid, dan zal de Overheid krachtige maatregelen van conjunctuurpoli- tiek moeten nemen om de werkge legenheid op peil te houden. «Want de werkloze heeft in de eerste plaats arbeid nodig en iniët een gel- delijke uitkering. Ziet -de Overheid geen kans om de werkloze aan nr- beid te helpen, dan zal de verzeke ring in .de onmisbare uitkering, dia de plaats van het loon inneemt, móeten vóórzien. Ook indien geèn crisiswerkloosheid aanwezig is, maar een tijdelijke werkloosheid tengevolge van seizóehsomstandig- heden, is een werkloosheidsverzeke ring onmisbaar. Wij levensnel tegenwoordig. Daardoor .denkt .mén ternauwer nood meer aan" massawerkloosheid, welke wij vóór de oorlog- hebben be leefd. Op een bepaald ogenblik wa-: ren niet minder "dan 5ÖO.ÓOO arbei ders werkloos. Na de oorlog was er vrijwel, geen werkloosheid. In tegendeel, er. is. tegenwoordig een groot gebrek aan arbeiders in vrij wel alle bedrijfstakken. Het .is evenwel niet" gezegd, 'dat deze gunstige» toestand blijvend zal zijn. Eén der eigenaardigheden van het huidige kapitalistische produc tieproces is juist, dat het zich zeer onregelmatig ontwikkelt,. Perioden van grote bedrijvigheid worden periodiek afgewisseld door perioden van slapte en ontslag van arbeiders. De geschiedenis leert, dat vooral na een oorlog een sterke uitbreiding der productie optreedt om ih de door de oorlog ingetreden schaarste te voorzien, maar dat daarna weer een sterke terugslag en crisis volgen. KOLENBEZORGERS STAKEN DOOR Ook verhoging geëist van voedseltoeslag Inzake de Maandagmorgen uit- gebroken staking onder, een deel van de Rotterdamse kolenbezor- gers en terreinwerkers wordt van de zijde van werkgevers opge merkt, dat zij niet gerechtigd zijn om zelf verandering te brengen in het standaardloon van de betrok ken arbeiders dat thans f 42.50 per week bedraagt. Dit loon Is op 6 Juli 1946 door het college van rijksbemiddelaars opgelegd aan werkgevers en werknemers. Kort geleden heeft de Unie-ver keer 'n voorstel tot loonsverhoging gedaan aan de vakgroep Detail-;, handel in brandstoffen" in Den Haag. Hierover is nog geen over eenstemming bereikt. De Een heidsvakcentrale is niet in dit overleg gekend. De door haar ge leide staking zou dus als een pres tige kwestie beschouwd kunnen wordén. Aan hun is tot loonsverhoging van f 7.50 per week hebben de sta kende arbeiders tevens gekoppeld de eis tot 160 toeslag zware ar beid, op het distributiepakket in plaats van de 50 die zij thans 'ontvangen.;-"V V. Volgens iön^.v.infptmaiiës:: wórdt. van d* 151 brandstofhari'dclaren in Rotterdam slechts bij 1'4' 15 ge staakt. Hieronder zijn enkele grote bedrijven zodat van de in totaal. 700 arbeiders door circa 300 wordt gestaakt. De 280 kolenwerkers -van de Verenigde Brandstoffenhandel zijn vanmorgen nog normaal aan hun werk gegaan. Zoals gemeld ontvangen zij een prestatietoeslag op het loon. Dé vakgroep Detailhandel in brandstoffen afd. Rotterdam zal hedenavond vergaderen om haar standpunt tégenoverde staking na der, te bepalen. Twee jongens kaatsten met granaat---... Twee jongens.uit een woonwa genkamp. bü Nijmegen vonden .in het veld een <rran?at, waarmee zü gin gén' spelen. Bü het. over en weer gooien van het projectiel sprong het uit elkaar, waardoor beide kna pen ernstig 'werden gewond. Een van hen is overleden. De andere heeft ernstige inwendige verwon dingen opgelopen, maar men hoopt hem in het leven, te kunnen houden. LUISTERVERGUNNING LET TER H OMWISSELEN De directeur-generaal der P.T. T. maakt bekend, dat ;de houders van een radio ontvangtoestel of van een aftakking van een radio ontvangtoestel, dié in het bezit zijn van een luistervergunning met se- rieletter H. deze vergunning in het tijdvak 5 tot en met 16 Februari 1948 op een postinrichting (geen postagentschap) moeten omwisse len.' In een plechtigheid die meer dan een uur duurde, is gisteren Gand hi V as in het water van de Ganges gedompeld en daarna in een kope ren urn geplaatst, te midden van melk, rozeblaadjes,. boter-olie en andere door het Hindoe-ritueel voorgeschreven ingrediënten. De plechtigheid had plaats enige uren nadat in New-Delhi en andere plaatsen ongeregeldheden waren uitgebroken in verband met Gand hi's dood. De politie zoekt in heel India naar een samenzwering die behalve Gandhi ook andera natio nale leiders rfaar het leven zou staan. Premier Fandit Nehroe heeft Maandag in de Indische Wet gevende Vergadering gezegd dat hü het herstel van dé'vre- de in zijn land als zo belang rijk beschouwde, dat hü het aanblijven van zijn kabinet hier- van afhankelijk wilde maken. PAND!T NEHROE ..Een aevoel van diene schaamte. dlepe scfaam/e persoonlijk èn als hoofd van de re gering. bevangt mij," aldus Nehroe, sterk-onder de indruk van het ge- omdat wij er niet in geslaagd zijn. beurde. Telkens moest hü zön rede de grootste schat dje \yi) bezaten, onderbreken, doordat de ontroering te beschermen." Nehroe )vas nog hem te mach tig,werd. Hóe *t voor- de oorlog was Maar het eigenaardige is', dat wjj in Nederland op dit ogenblik in het geheel geen werkloosheidsverzeke ring hebben. Dóór de maatregelen van de bezetter is zü gedurende de oorlog verdwenen Een arbeider, die thans een uitkering wegens werk loosheid -moet ontvangen, valt in de Sociale Bijstandsregeling, welke geen verzekering is en waarvan de onkosten zonder meer door de Overheid worden betaald. Vóór de oorlog functionneerde. een. behoor lijke werkloosheidsverzekering. Zij was voornamelijk het product van de bekwame arbeid der vakorgani saties.' In 1939 waren bijna 600.000 arbeiders verzekerd,welke geza menlijk een bedrag van bijna' 8 mil- lioen gulden aan premie opbrach ten. Er is dus zeker aanleiding op nieuw eeïi verzekerüig óp - te - bou wen. Het ontiverp-Werkloosheids- wet, dat de Minister van Sociale Zaken dezer dagen bij de Kamer heeft ingediend, dient daartoe., Wachtgeld Het nieuwe plan ként voor aa werkloze twee perioden -van. uitké- ring. Gedurende de eerste periode van ten minste 8 weken wordt, eem wachtgelduitkering gegeven, daar na indien de werkloosheid voort duurt een. werkloosheidsuitke ring van .13:weken; Waarom is een; wachtgelduitke ring voorgesteld Het wachtgeld is een vorm van uitkering; die"bjjzonr dere voordelen biedt. -By een wacht geld behoudt de arbeider' zjjn hand met het bedrijf- Zijn plaata blüft open, zodat hij niet opgaat in het grote leger der werklozen, maar op zijn plaats kan terugkeren, zo- dra er weer werk is. Oók worden de premies yoór zün sociale voor zieningen doorbét'éaldr -Indlen de werkloosheid lang .duurt, dan is dat het bewijs, dat de werkloze -onvol doende kans heeft op zijn oude plaats terug te komenDan moet hij' daarom wel van bijzondere arbeidsreserve van een '-bepaalde bedrijfstak overgaan naar de alge méne arbeidsreserve - om elders werk té vinden. Men gevóelt intus sen, dat de wachtgeldregeling door het openhouden van de plaats van de arbeider, zü'n socialeZekerheid heeft versterkt, s: rPi.' Verbeteringen Ook overigens brengt het pléiiLr allerlei verbeteringen," vergeleken met Het Werkloosheidsbesluit 1917, waarop de werkloosheidsverzeke ring van vóór de oorlog berustte. Jarenlang is- toenreeds de wens verdedigd, dat o k- dé we r k- g e versirt de kosten der verze kering zouden bijdragen, maar óm- j trent de vorm, waarin dit zou mpé- ten geschieden, bestond veel ver schil van. mening. Thans is daarom trent overeenstemming met ds. Stichting van De Arbeid verkregen. De uitvoering der géhële verzeke ring zal vooral geschieden door be drijfsverenigingen, waarin verte genwoordigers der werkgevers en arbeiders zitting hebben, terwijl van Overheidswege een algemeen, toezicht zal worden, gehouden. Ook'; de d uur der- uitkering;, wordt aanmerkelijk, verbeterd. De meeste werklozenkassen kenden vroeger een, uitkering van 13 we ken. Het plan. kent, geljjk gezegd, een minimum wach,tgelduitkering van 8 weken en daarna een werk loosheidsuitkering van 13 weken, tezamen dus 2l; weken.Bovendien zal het wachtgeld in bedrijfstakken met een niet te hoog werkloosheids risico langer dan 8 weken zü'n, zo-" dat in de practijk voor de meeste arbeiders vermoedelijk een termün van- 26 weken zal gaan gelden. Tenslotte is ook het bedrag; der uitkering hoger dan diat vanv vóór de oorlog. Terwfjl de gehuwden en kostwinners vroeger veelal 70%' van hun loon ontvingen; wordt thans een percentage van 80%' voorgesteld. Het gevaar van werk schuwheid, dat temeer" kan optre den naarmate de uitkering meer het volle loon benadert, zal door een krachtigeactiviteit ook van de be drijfsverenigingen móéten worden bestreden.; V- Perspectief Wanneer het ontwerp wet zou worden, dan zou voor de werkloos heidsverzekering een nieuwerwetse organisatie zijn verkregen. Voor de andere takken van onze sociale ver zekering als b.v. de ziekte-, onge vallen-, invaliditeit- en ouderdoms- verzekeriug is ook *een herziening dringend gewenst Plannen daartoe zjjn in voorbereiding. Men mag aannemen, dat in die plannen aan een uitvoerig wordt gedacht, die sterke overeenkomst zal vertonen, met wat thans voor de verzekering tegen werkloosheid wordt voorge steld. Het aannemen van dit ont werp zal het perspectief voor het welslagen der verdere reorganisa tieplannen dus' aanmerkelijk verbe teren,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1