Wij hebben de kracht om een nieuw begin te maken De Fransman lijdt armoede in weelde en luxe KET ROTTERDAMSCH PAROOL' a Motie-Romme aanvaard, twee andere moties verworpen De Koningin sprak BENELUX WIL v MEEPRATEN KONINGIN SPRAK TOT ONZE BONDGENOTEN „DE KOLONIALE GEDACHTE HEEFT AFGEDAAN" Mr. Jonkman: Nederland èn Verenigde Staten ban Indonesië souverein Soekarno beëdigt het niéuwe kabinet Amsterdammer richtte drukkerij van valse bankbiljetten in Burgemeester Oud naar Verkeersonderricht als schoolvak v Acrobate viel van - 8 meter hoogte Autorijden op Zondag weer verboden Woensdag 4 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141", SeKie'dam Tel. 6930L Abonn.prlJCi pt-t week 0.31 per kwartaal 4,-, losse numneri 'ƒ0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Achtste jaargang, No. 29. Ultgerve N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier» Amsterdarnsche Bank to'Rotterdam''—Directeurs 8. do "Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker HÉT Is de weergaloze verdien- ste van deKoningin;, dat' zij -op historische ogenblikken .juist dat woord weet te spreken, w.car- van zowel de Nederlander als.de buitenlander moet erkennen: dit is hfet. In.de gehele periode van haar nu bljna.vljltigjarlg bewind.is dat het geval geweest, In de oorlogs jaren hebben èn wij ln het bezette Nederland èn degenen, tot.'wie "zij ln den vreemde sprak we den ken aan haar redevoeringen, tot het Engelse en; Amerika an se volk haar woorden herkend als in de ware zin koninklijk. De rede van gisteravond moet men beschouwen als een voortzet ting van, als een sluitstuk op de toespraak van 1942,' waarin dB toekomstplannen voor i het Rijk werden aangekondigd.V Nu werd aan de wereld medegedeeld, hoe ver de uitwerking van die plannen is gevorderd en op welke wijze zal worden voortgewerkt. Wie de rede heeft beluisterd zal getroffen zijn door' drie dingen: - 1. De sobere, mdar treffende-schet sing van de werkelijkheid. Dié realiteit is niet, döt we er zijn; - de gewone man is nog niet vrij van angst en gebrek en er'moe ten nog hinderpalen worden overwonnen. Maai' we zijn op weg naar: een democratisch bestel, 2. Er wordt een programma gege ven en ons volk, zo wel als de volken van Indonesië worden t aangespoord tot het maken van een nieuw iegln. „De koloniale gedachte heeft afgedaan. Wij verloochenen ons verleden'niet, noch het grote werk, dat daar is verricht.; Maar een volk moet de kracht hebben óm een nieuw be gin té maken. Wij hebben die kracht." 3,Hoe vöortrèfielïjk, we zouden, vonder-byzantlnlsme, willen zeg gen: hoe- majesteitelijk wordt in deze rede de Indonesische kwes- tie gebracht ln het brede, het Ini- ternationale verband, waarin zij ■.hóórt.' Hoé herleeft in déze korte rede een'geheel vóór Azië .zo gewich tig tijdperk, hoe worden hiér het ideële en het materiële ontroe rend, maar. nuchter .bijeenge bracht.. Het leed van de gewone man zowel als het nut, 'dat Europa en Amerika kunnen hebben van de producten en' grondstoffen van In donesië, worden erin te.berde ge bracht. En geheel het. ingewikkel de en soms zo naargeestige ver loop van de Indonesische kwestie krijgt.hier (een allure, die allen tot nadenken rapet stemmen. Want de rede culmineèrt in het geloof aan de beginselen van het. Atlantisch handvest en in het vertrouwen, det we niet alleen op weg moeten zijn napr de'Verenigde Staten van Indonesië,' maar naar de Verenig de Volken. Daarom, hebben: wij voor deze rede maar éénwoord: Koninklijk. Hangt deelneming dan Unie af van de Duitse kwestie? (Van onze IJaagse redacteur) - J- Donderdak.zullen de ministers van buitenlandse zaken van 'België, Ne derland- eri Luxemburg te - Brussel; hun houding bepalen ten -opzichte van de Voorstellen van Frankrijk en- Engeland om zich aan tc sluiten,hij het verdrag van Duinkerken. In wel ingelichte .kringen, in Den Haag neemt-men aan dat de Bene-, lux, ofschoon men. in. principe wel gevoelt -vóór ,een nauwere: samen werking. in West-Europa, de; vorm; van het verdrag van Duinkerken als ongeschikt, beschouwt. :Vbor dè drie'lage landen is tomers hef Duit se -probleem van 'de grootste bete kenis en het verdrag van- Duin kij ken is juist in feite' tegen - Duitsland, gericht'. KONINGIN WILHELMINA:een kort, persoonlijk «word fat Ne derlands bondgenoten uit de a[gelopen oor log. In een radiorede beeft de Koningin,zich gisteravond gericht tot hen, die in de oorlog onze bondgenoten waren. ;Zij gaf: hierin een overzicht van dé reorganisatie v^n het Koninkrijk der Nederlanden.vDe. Koningin sprak vanuit het paleis te Amsterdam. Haar rede - in het Engels uitge sproken werd uitgezonden over de zenders Hilversum I en II en PCJ en gerelayeerd door .vele zenders vah.de Amerikaanse National Broadcasting Company, door de Radiodiffusion Fran- <;aise, het British Forces Network en het American Forces Network in-Duitsland, Radio Batavia ;én aangesloten zenders, de Curom op Curasao, en de Ayros. in Suriname. Indonesië-dèbat gesloten met drie stemmingen -• De Kamerdebatten óver Indonesië naar aanleidingvan de jongste regeringsverklaring, debatten die zich bepaald, niét grote stijl hebben ontwikkeld, zijn geëindigd met. drie stemmingen óver de bevoegdheden, van de regering inzake,, reeds lang, genomen beslui ten.-,De: motie-Schouten (hét „collegia?' orgaan-' en de voorlopige federale raad moeten bij de 'wet worden geregeld) 'kreeg alleen de stemmen van:de .rechtervleugel: 24 tegen 60 stemmen.'Bij demotie-Hoogcarspel (hetzelfde voor het. „col legiaal orgaaji" alleen)- vonden linkse en' rechtse oppositie elkaar (C.P.N., C.H., ,A.R„ S.G. gen V.V.D., samen .32'. stemmen tegen 51).vDe mptie- Romme (regeling voorlopig per Koninklijk Besluit, maar daarna toch bij. de -wet) wera aangenomen'met de stemmen van de regeringspartijen vóór (52—31). V, - Bij dèbesprekingen met de Britse minister;Hector McNeil die hiervoor naar de Belgische hoofdstad; komt, 2al- mep, stellig vap de 'gelegenheid gebruik maken om er op aan te dringen dat de Beneluxlanden nu eindelijk'ingeschakeld zullen wor-' den bij- de besprekingen over het probleem Duitsland. Antara meldt, dat hedenmorgen het nleuive "fépüblikeinsekabinet door Soekarno'werd-beëdigd, hoe-.; wel zeven ministers, onder .-wie Moh. Hatta afwezig waren. De niéuwe voorzitter van de ..re publikeinse delegatie,- mr; Móham-. med Roem, verklaarde aan de cor- responderit van „Berita Indonesia"" dat de val van het kabinet 'Sjarl- foeddln, nietsléchts veroorzaakt was door teleurstelling van. de zlicie .van, de P.N.I. en1 de Masjoèmi- om trent "hét verloop der onderhande lingen 'met de Nederlanders, onder leiding - van de linkse voormannen:, doch dat de oorzaak ook lag in de onbevredigende binnenlandse toe standen-in de ógen van genoemde partijen. Roem. zei, dat -de -Repu bliek'. ortderleiding van ;de linksa groepen te véél; concessies heeft ge daan bij -de: onderhandelingen en dat de huidige delegatie er naar zal streven geen verdere concessies te doen. - DrlVan'Mook en minister Neher waren Dinsdagavond aanwezig bij de: -ontvangst in'-; 'de; yóonhalige ambtswoning van Sjahrii- ie Bata- via waar voorts, de. plaatsvervan gende leden van de- commissie van góede .diensten, consulaire verte genwoordigers èn de te Batavia vertoevende ..aanwezige republi keinse autoriteiten' de gasten .war ren van Hatta en Sjarifoèddin. Minister Jonkman, die "voorde stemming de sprekers beantwoordde, zei dat Nederland, en de Republiek alleen gebóndenzijn door de bestands overeenkomst.de twaalf punten- en de zesadditionele beginselen.:Alle andere bescheiden, .verklaringen,, toelichtingen en verduidelijkingen waarover in. de laatste critische pe riode "zóveel te doen is geweest, zijn niet bindend.-De regering hóudt ver der-onverkort .vast aan de-beginse len, van Linggadjatï. waarmee pok 'de twaalf - en zes punten overeen stemmen. - mm/ v-'C-; 7-m Nog, meer ■verwarrends, deed de. minister uit de doeken. De. ingewik kelde souvceiniteitskwestie ver klaarde hij aldus: Souverein ziin in eerste instantie de Verenisde Staten van Indonesië en het .Koninkrijk nieuwe stijl De Nederlar.ds-ïndone- sisché '-Unie .is --souverein yin eigen krinc. .evenals oo een lager niveau de deelstaten souverein ziin. Lof voor Van Mook De minister nam dr. Van Mook in bescherming tegen de aan vallen van de heren Vonk' (V.V.D.) en Zandt (S.G.) Wal bereikt is/is voor een groot 'deel' aan; de iandvoogd te .danken. V": V Mr- Jonkman erkende dat Vari Mook veelal óp eigen initiatief han delt. Maar als' de .landvoogd.- niet had. geïmproviseerd op grondslag ..van noodpesluiten .was. dé; staatsmachine vastgelopen.'..:; :j 1 De. heren- Schouten en.TÜanus, - fractie-leiders v. van. ..,iA.R. en toonden' zich 'over ,*s_ ministers hel dere uiteenzetting niet-ontevreden. Met alle gebruikelijke reserves ver klaarden zij-onomwonden, met een deel van de rede in; te stemmen. Al leen de vertegenwoordiger der Staat kundig-Gereformeerden.ds. Zandt,, bleek ontevreden. Verscheidene van zijnvrageir waren 'niet, beantwoord, zei hij//.maar-hij zou niét verder aandringen,".; - Rechercheurs, np zoek naar een. ex-S.S;'er -. die:- verdacht wérd van een indrukwekkende reeks .inbraken", vónd bij een Amsterdamie heler .eencom- plete, juist, gereedgekomen drukker j voor valser bankbil- jetten; die'bihhënkort ;ih be drijf ;>óu worden gesteld.: Deze vondst was -het onverwach te. resultaatvan veelmoeizaam ,'speurderswerk. Het ging:eigenlijk helema al "niet óm vals eb ankbi 1 j et- ten, maar-., om distributiebonnen, die gedurende dé' laatste' maanden; bij talloze inbraken-bij winkeliers; in de-Haarlemmermeer warén, ge-; stoleh>Een1 deel ervan was,terecht-: gekomen by" een- vleesfabiriek in' Wijhe; zij. - waren .normaal door; winkeliers "-ingeleverd. Stap voor stap ging. deRijksrecherche de'weg: terug, dié'de "bónnen hadden afge-; legdi.- 'De - rechercheurs 'kwamen tenslotte terédhtmij' de'heler-bank-- biljetfendrukker.v,;. Ook "de; èx-S-Siferi die dé- inbra ken pleegde, 'is ;Vgearresteerd; Hij had zich;in rzijn"woning te 'Amster dam ..weelderig ingeidcht.' Hiji heeft, ongeveer een ;jaar :ge- lèden vele', inbrakenindë omge ving 'yan.Den Haag gepleegd, na- dat hij uit eëp interneringskamp was ontsnapt- Hijc-werd-betrapt' bij een van" zijnAhbr-aken, .maar önt-' snapte opnieüW'^ ,Taïi7déojpbrengst. van zyh.TDohnenhandël 'leidde hij een', luxe-léven.-".7 \>'A- Bewaker uit Mauthausen gearresteerd-; Gerardus Lindeboom,- - èx-S.S.'eT, bewaker in hetconcentratiekamp Mauthausen, die zich vólgens ge tuigenverklaringen aan, ernstige' mishandelingen heeft schuldig ge maakt, is'in. Den Haag "gearres teerd. De"Haagse politie, vraagt in lichtingen- over hem. Als Hoofd delegatie van Ver. van Ned. gemeenten Met het m.s. „Noordam" van de H.A.L. zal .^aterdae 7 Februari.een delegatie' v'an de Vereniging van Nederlandse.. Gemeenten naar New. York vertrekken ómj daartoe uit genodigd.deel te nemen aan het congres van Amerikaanse burge meesters dat daar óp 16, 17 en 18 Februari in hgt Waldorf-Astoria- hotel zal worden gehouden. De de legatie bestaat uit de heren mr. P. J.- .-Oud :en 'N. Arkoma.rest»; - voor- zitter en directeur'van de Ver. van Ncd. Gemeenten.Voorts makeu hiervan deel uit de heer Ch. Mat- ser, burgemeester van Arnhem cn de heer G. van Kus. chef-kabinet van burgemeester Oud. Het gezel schap zal <;irca dri* weken in de U.S.A. vertoeven en i>: die tijd olm. Washington, eu enkele andere gro te "steden.be^oeken. .Op 6 Maart zal de. delegatiemet- het' m.s. ,;We-?tér- dam" naar: Nederland teHigkeren. De Westerdam wordt 16 Maart in Rotterdam verwacht. De Koningin sprak als; volgt: Tot hen die in de oorlog onze bondgenoten waren, wil ik enkele woorden richten- - - Zeven jaar geleden, toep Neder land in de macht - was van' de Duit se dwingeland, heb ik mijn Mand- genoten het voornemen aangekon digd van het scheppen ener nieuwe staatkundige' verhouding tussen Ne derland en de andere dèlendes rijks. V Een jaar.later, in het hevigst van de oorlog; gaf ik de dlinen- aan waar langs de-, ontwikk.eling. zich .zou moeten voltrekken;" - Thans 'is! deze ontwikkeling een levende werke lijkheid. die snel haar uiteindelijk doel nadert: de' Verenigde, Staten van Indonesië, 'in een' linie verenigd met 'het Koninkrijk der Nederlan den. Suriname en de Antillen. In de: donkerste dagen van de oorlog vond Noord-Amgrika's grote president, mijn fonvergetelijke vriend, tezamen met 'Groot-Brittan- nië's onverschrokkenstrijder voor de vrijheid; blijvende woorden voor- óns gemeenschappelijk streven, dat ver uitging boven onsonmiddellijk doel: het herwinnen van onze onaf hankelijkheid Wij' zouden de- wereld :vrij maken "van angst éh vrij' van gebrek. "Wij zouden, haar. maken tot een plaats Waar v de mens vrij is God te diénen op zijn wijze ën waar hij vrij zijn- mening uiten "kan. A v Het' s.tero;t:: mü gelukkig;';dat man nen in. Indonesië en, hiér de wijs heid en de 'bekwaamheid; bleken te bezitten.' orm staatkundige vormente vinden - dié aan velé .j millioenen mensen dè,vrijhedenMen.rechten züllen waarborgen waarvoor gij, onze bondgenoten, met. ons tezamen hebt gestreden. Veel werk te doen KiHirtba, diA van Tnflnne<:ie waar i.,-.-ji. In die delen van Indonesië waar terroristen ook thans nog moorden, plunderen en. brandstichten is de gewone man nog .lang niét vry var? angst 'en gebrek. - Daar, zoals; ook elders in de wereld,moeten de machten van anarchie en wanorde, die het herstel der. volkeren trach- tènte verhinderen,' wordenover wonnen. Ik vertrouw, dat deze hin dernissen zullen worden overwon nen.:, De5 volken van 'Indonesië zijn vastbeslo'tén de verantwoordelijk heden en de plichten op zich £e nemen, welke verbonden zijn aan een democratisch bestel, zoals 'gij, en wij dat kennen Wij weten, dat in ónze dagén geen betrekkingen tussen volken kunnen standhouden tenzij zij gegrondvest zijn op wederzijdse instemming en op de wil tot samen- werking. Daarom moedigen wij hen aan en helpen wij hen bij hun -streven. Een nieuw begin De koloniale1 gedachte heeft afge daan. Wü verloochenen ons verle den niet, noch hét grote werk dat daar is verricht. Maar een volk moet de kracht hebben om een nieuw begin te maken. Wij hebben die kracht. Wat de volken, der wereld thans nodig hebben is, een nieuwe samen leving op de'grondslag van gelijk heid en wederzijds vertrouwen. Wellicht zal dë oplossing, die in Indonesië wordt tot stand gebracht, als voorbeeld kunnen dienen -, in andere gebieden van Azië. Een volkerengroep van niet minder dan zeventig millioen mensen heeft zich geschaard aan de zijde der. democra tie, zoals wij die kennén. Dat is een grotegebeurtenis. Een verenigd Indonesië, gezegend als het is met vele rijkdommen der aarde, kan een'groot aandeel, némen in de gemeenschappelijke strijd te gen.honger to - gebrek. In de vrije: samenwerking met Nederland, Suriname en de Antil-, ley,- zal" een souverein Indonesië voort kunneji wérken aan zijn.eco nomische ontwikkeling, die reèds voor de oorlog inAzië haar weerga niet vond. i' fVantroutven neemt af Door Europa en Amerika té voorzien van zijn producten en n-zarMbdóÓeslë' hbh'" waren zin nu Indonesische' nationa listen de handen ineen slaan om een federatie op te -bouwen :over de ge hele uitgestrektheid van het eilan denrijk. Door deze gemeenschappelijke krachtsinspanning, gegrod op de zelfde beginselen als bet Atlantisch Handvest, -verrijst een nieuw Indo nesië. Zowel- Nederlanders als Indone siërs zien uit naar de dag dat de Verenigde Staten van Indonesië» op voordracht van Nederland, de hun toekomende plaats zullen innemen temidden van de verenigde volken. Op die dag zal weer een stap; zijn gezet op .de moeizame weg naar de vrijheid - Vermoedelijk met ingang van nieuwe.cursus Wij vernemen dat het verkeers onderricht op de scholen binnen kort. wettelijk verplicht zal worden gesteld. Het .ligtMn 'de bedoeling, dat *t onderwijzend personeel hier voor een cursus vólét. di.» door de verkeerspolitie wordt geleid. Waar- schiinlii'k zal het verkeersonderwlis bij het .vak aardrijkskunde worden ingedeeld. .Als"" aanvangsda,tum werd ons genoemd het begin van het nieuwe schooljaar in Septem ber.-- Op 13 Februari zal' te Hilversum een landelijke bijeenkomst gehou den worden .waarop verkesrsdes- kundigen tezamen met. onderwils' autoriteiten besprekingen zullen voeren/:::; ;:';M aanz'iènlijke bijdrage kunnen leveren tot de geweldige krachtsinspanning,'die thans, onder het plan-Marshall, van het Amerikaanse volk wordt gevraagd.-, Reeds herrijst hét land uit "de ver warring, waarin dé Japanse" bezet ting het ;heeft -gebracht. Hartstóch ten komen tot rust. Het wantrouwen neemt af. - De verheven- woordenvrijheid en vaderlandsliefde herkrijgen hun De. G. van Waveren is vandaag ge ïnstalleerd tot diozctétir vande. Rijks- seruminricfiting aan de Pco[,-Pack!aart als opvolger van'de. H. E^-Heesec. r r Weerbericht»' Weerbericht- tot- Donderdaga-vomJ. TIJDELIJK OPKLAREND wisselend bewolkt met tamelijk lang aanhoudende opklaringen 'enaanv - kelfjk, voornamelijk in het Noórdtn. lands, nog enkele verspreide bu VtiJ koude nacht met hiér en. d lichte nachtvorst Overdag ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag.; Ge leidelijk' verder afnemende wind tus- sen W-, en Z.W. •r -v- 5 -Febr.: Zon op. 8,16; oridef.' 17^3. .Maan op 5.41; onder 12.43.- 5. Febr.: Hoog water te .Rotterdam, le üj 0.53 uur. 2e tij 13.20uur. (Van 'een speciale Verslaggever) - Is vFranicrijkfeèn: arm,'land?; Een land iri crisis? 7', Het heeft er .„yan de 'straatkantgezien", niet. dè schijn''yan. De winkels zijn ongeveer zo goed voorzien als men het zich had voorgesteld - een 'r weeldé van kleren, levensm id delen, luxe-artike-1 Jen, voor .de Nederlandse huisvrouw/een tafereel om jaloers op te .worden, maar aanmerkelijk minder imposant .-als -men -kort tevoren door de winkelstraten van'Brussel heeft geslenterd. De prijzen zijn hoog,-.natuurlijk; maar niet hoger 'dan in Nederland-gemiddeld, en :a2s men goed rekent" dat .wil zeggen met koopkracht, niet met wissel koersen,'want dat is misleidend}* kan.de -Frans-, man de dingen' ook' wel -kopen. Dat biykt'troiiwensi ook;zon-; Neöërlandse' vrouv» zich dei- ingewikkelde herékéhingen.4 Wandel langs. de winkels; .er- g'ensv in.-- een duidelijkeatbei-, - derswyk,.. 5n.; d_è omgevingr tvah - hét-Placé dë la. République bö- voorbeeld, in een voy 'die win-. kelstrateh.die meer .óp.»;èekiv' markt, lijken door de open-éta lages, d.é; uitstallingen yopr.de gevel, en .de uitbundigecom- rnéhtareii.van de man of vrouw .achter 'de toonbank. Zie èenè 4Velke inkopen de 'yrou- weri ^oëh. Bèlqjk de" gróéntëwin- - - w; kels, ;deslagerijen, die volliggen fff «leren, metv.sdurë .-luxe-goederen; en duur ---—--''.te, ën: op; zó -een: Zaterdag- ieegyérkocht zijn. m-A generen zou; De verklaring van deze ver rassende combinatie luxe-annoede is.dat éi- enig verschil béstaat in de volgorde.ap het .huishoudelijk: be grotingslijstje. Het Nédërlahdse ge zin,-ingesteld op de huiselijke wo ning,: besteedt van wat ér buiten het normale levensonderhoud aan inkomsten overblijft, in de eerste- plaats !aan het huis; het F&rijse gezin, wonend op een appartement" dat wéinig eigens heeft, en veel meer buitenshuis levend, maakt het bestaan met andere middelen aan maaltijden. Het leven lijkt niet slecht ln Frankrijk: de etalages zjjn vól met goede en begerenswaardige dingen en de.prijzen zUn werke lijk niét zo b^zonden .hoog. Be halve wanneer men voor de groentenlevérancle?, de bakker en de slager staat- De kosten van het dagelijkse levensonder houd staan ln geen verhouding tot het algemene prijspeil en dus tot de Ionen. Ziedaar een van dB kernproblemen van het Frankrijk van vandaag. (voor kinderen) 140, wat betekent dan een bioscoopkaartje voor .60— 300 franc, een schouwburgvoorstel ling voor 100300"franc,'een meter japonstof voor 600 franc? Wat weerhoudt dc inens dan" om veel geld uit te geven (behalve enkele- schaarse levensmiddelen is vrijwel alles in vrije verkoop) aan dingen die verhoudingsgewijs, goedkoop zijn Maar nu komen we zo langza merhand toch wel tot de kern 'van het probleem. De lonen zijn te laag, niet omdat de grijzen;ie hoog zijn, maar omdat de kosten yan het frieest directe -levensonderhoud té hoog-zijn, en daardoor de Frans man eigenlijk'gedwongen om'zijn levensstandaard hoger te stellen dan de economische omstandig heden gedoogden. Zo! leeft men een leven in voor-oorlbgse stijl, waarin de talloze hiaten'.'zich overigetos dag aan dag niét pijnlijke nadruk opi'de voorgrond schuiven, met de 'nu een maal :zeer. beperkte middelen van' het verarmde Frankrijk van na.de, oorlog; Zarao.eten de ,lonen te :laag 24jn, en ze moéten het hlijven tót' er- een fundamentele verandërlng'jin; het economische leven wordt aan gebracht. Fundamentele'fouten Een fundamentele verandering ter correctie van enige fundamen tele f o u te nDeeerste Frans e rege ring na de bevrijding het was het; kabinet onder leiding van De Gaulle, die nu In het aldus vertroebelde water visben tracht-te vangen schafte de ...door de Duitsers inge voerde prijsbeheersing- af en' hief de rantsoenering van de .meeste arti kelen veel te vroeg op. zy behield de loonstop. Volgenseen liberalis tische theorie zou dat voldoende kunnen zyn: als de;geldsomloop; be- J perkt blijft heeft jmeri een „auto- matische" rantsoenering en een theater en concert. Het is gemakkelijk op deze wijze „automatisch", prijzenpiafond. In Het is een verschil. dat men voor- een volk te.critiserén. Als men be- theorie, inderdaad, maar in de. prac- al.nlet: te-zwaar moet opvatten, het denkt dat wij Nederlanders aan het til'k scheppenvólle _winkeietalages Kan mén dergelijke indrukken heeft met name niete te maken met zelfde euvel ïyden, dat wij er al nu eenmaal een gToter behoefte en als uitgangspunt "gebruiken voor met "ame nletf te maken met evenmin in pesiaQgd zyn onZ0 veider ontging het de arbeiders ook een beschou^jig over de .sociaal- "serlcu2e^ of ..minder serieuze" levenswija in overeenstemming met met dat de industriëlen en boeren, economische- toestanden' in een instelling, maar dat neemt niet de veranderde omstandigheden te dank zy ook een ruime Lnschake- vreemd land? Ja en neen. Niet als weg dat de Franse stijl gemakke- brengen, cn als men dan bedenkt ting van de zwarte markt, op een men de zaken mét Nederlandse 111k vcrlGldt tot een levensu-rlTP die dat deze omstandigheden in Frank- zacht kussen^ konden gaan zitten, ogen 'bekijkt, als -men vergeet.dat 7 f die ryk Uenmaal slechter zyn, vergaat terwyl z« met een keukenstoel ge- ParfjR fdat overigens-ook Jbh' lange ói tijden van ensis als de onze met de lust tot een dergelijke critiek noegen moesten nemen. Zy stelden na niét- Frankrijk is) aan een'hoge de omstandigheden overeen te snel. - dua hun loongisen;,-die na veel. ge- levensstandaard gewtod. ie, en dat bropgen ia. wrik en veelstakingen stap yopr de verhoudingen er 'nu eenmaal dit Is ongetwyfeld een feit: Inderdaad: bar;slecht zyn de om-, stap werden ingewilligd,en -voort anders liggen dan bn:ons:"-Wel /-de-Fransman-leeft-op'een te grote standigheden. Speciaal de meest durendweer.'prijsstygingen-ten ger men direct ook-enige tegengestelde v0et- Een Verfich5nsel dat zich elemefitaire levensbehoeften zyn volge hadden die de loonsverhogin- tpnrinnwn1in hWpèrt overal in Europa voordoet velis- schreeuwend duur of (zoals boter, gen .binnen enkele maanden -weer 'y-M waar; nergens -is' 'men na de melk, steenkool) ze zjjn :er; prac- ongedaeüfi maakten. Dé beroemdé- 'j -j bet,rekkelijke overvloed; van voor tisch helemaal niet. Wat wilmen inflatie-spiraal- trad in werking, en /irmoeae cn tlixe - - de' oorlog ingesteld, gerèakt op de Als een kilo' brood 24 franc kostzal blijven, w.erken.tot- Dit; is niet'moeiiyk:'. Want bezie helemaal; niet'betfekkelyke, armoe- (voor de devaluatie, toen de franc i Tót' eenrégèring; dóet Mvat nu ééns zo èeh Patoyse arbelderswo- .dé: van'hu maar "nérgens is deze officieel 2.3 cent- noteerde), een kilo alle vorige'regeringen' niét; hebbéto ning van hinrtën: kale vloeren, ver- algemene dieharmonie-tussen tering inlandse aardappelen 16 franc, kunnen'doen, omdat Zij na één forse sleten meubelen, verbruikt keuken- en, nering zo emstig als ln Frank- een kilo hollandse aardappelen 40, maatregel in politiek drijfüand ver gerei eén boeltje, waarvoor 'een ryk, een kilo appelen 70, een pond boter zonken. Met kersenschudding naar huis vervoerd Tydens het niéuwecircus-pro gramma,-dat gisteravond in het Theater Carré in Amsterdam' wera vertoond, is de lucht-accrobaté Willy Hubert, die met het hoofd om laag door enige ringen, liep, uitge gleden en van een hoogte-;van 8 meter in de piste terecht, gekomen. Haar val werdenigszins gebroken door;- haar echtgenoot, die als 'as sistent bij het nummer optrad en haaf opving. De acrobate was be wusteloos. doch kwant; na korte tijd bij. "Er was 'spoedig een dokter aan wezig, die -een hersenschudding ren verschillende kneuzingen'constateer de;-' 'r'. 7--:- Vermoed wordt, dat de vrouw.door; een duizeling is 'overvallen: en tijdens haar val niet by bëwustzijn' was. Bij dit nummer-en de andere 'trapeze- nummers werd zonder; net; gewerkt. Willy Hubert is* pér'auto naar haar woning te Rotterdam vervoerd.' Krachtens, de wet - Tij deiijkè Regelkifi PersontoyerVp^.j-dle thans in werking is getreden; kan men voor. -het .auto?,-.-; en.. f. motorrij den op Zondag- 'zonder ^teciale-vergunning weerwor-.-..,-.. De'vroegere.regeling wéis-mtge^- gaan van de Riiks'/erkefcrsinspec- tie. Dé 'Groningse" Rechtbankhad de réchtógeldigheid vahi het riiVef- bód ongeldig geacht -omdat het miet berustte op een-wet. v - Van ;nu af. aan zal, de.,politiè in hét hele land opaièüW-strtog con- ti-oleren.: De;, maatregelen zijn:;bó- vendien; verscherpt» Als :een;.3utc^-. mobilist zónder., vergunning; óp Zondag rijdt; kan zyn wagën;tijde- lijk in.beslag, worden génómen--- Op 1 April vervallen; nUe; Son- dag-vergunningen.Nieuwe - moeten bij- de Rijksverkeersinspectie; schriftelijk worden aaagevra'agd. Geen strafvermindering i'voor hoofdfiguren van Haags borarotnplót De drieMioofdverdachten uit de zaak légen ;het complot" dat i -de igse b om a anslag s-öpSt. Nico- laasavond 1A46.óyöorberéidde '/.ën uitvoerde,, zijn.' door .hëti.Höog TVti- litair gerechtshof- ver.tordéeId;:tot dezelfde gevangenisstraffen, .die de krijgsraad oplegde: 'kapitien F7; J. •J. baron van Heemstra en sergeant A. T. de -BÓer^behielöen. hun-straf fen ivari: dertienjaar.-Soldaat ;J»' P. J. Petersbleef, tot négen' jaar ver- oordeeld. Zij- werdejfcréspMÓ.ïn;.;:. yeroordeeld wegens opzettetijk-uit- lokken ;van: m oord meermalen:- ge- -pieegd, uitlokking" van Qtotplóffin7 gen, die levensgevaar of doCd tén- gevoige konden hébben;-of hadden, en wegens moord '-cn-- opzeJ: .tèt moord, meermalen gepleegd. De andere leden van-;Hèt.complot werden tot lichtere "geyanêenis- straffen veroordeeld énkelen wér den vrij gesprokén". Niéuwe prijzen voor vis De^ m.aximum'prijsregeling 'voor' fijne. yjssdórttov&.-^P^jShéyei^.jtw- wijl yöorgroyk;vis^méuwërprijzpn zijn vastgesteld. De zeberekènd' per- Kf. netto~7bédrageavobr toters'f0!35/ niakreü;ivÖ17pi- gfötifr schelvis'f 1.05, vmiddelschelvis f 0.80", .kleine schelvis;)257-30^^1)" f 0:70,kléine schelvds f '0.40/ grote kabeljauw' en-:ïnidc[él-? kabeij auw i f - 0.75/ kléine kabèlj aüw (tot-.55'cm.):! 0.60, wyting/f. pSoj grote-;schol. (40óm.; e»..-gróbET); f 0:85, middelschol, .-(27-440 cini)] f 0,90/ kléine schol (to"f .27 -ctijiy f 0.60, scharf 0.50-v Vpor'gëstripte vis .worden' dezé prijzën/»óp ertige uitzonderihgén na, met ,5 yèrhöógd. iVoór gef üeer de':^pyéyis mogen'ten/hÖogste de/volgende prijzen \per ;'kg. -netto v berèkénd worden: géfiïëèfde ./grove; kabör •.j.au^ïé^.f^iialcè 'fgefilë^ de .imMdèl^bejjauw,; leng én'hakft f-1.55, gefileèrdé gróte" schol"l'2iOÉ' gefileerde grote schelvis f 2»45 en gefileerde koolyis .f 1.45. Tot de fijne vissoorten'."worden' gerekendrode en zwarte poon, zeewolf, pieterman, rog vleet/'-griet/ tong, 'tarbot,heilbot, s^artótogtëa tongschaar, alsmede zgn. - >i (zonder kop).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1