HET ROTTERDAMSCH PAROOL Wij zullen alles doen om Frankrijk mee te krijgen Padvinders van de mijnen Oorlogsgetroff enen bepleiten hun rechten Delegatie Curacao loste geschil op Twaalf jaar voor Tinus Osendarp In elk geyal geen donkere jeugd Dr. Reesèr nam afscheid als directeur der Rij ksser umin rich ting BONNENLIJST Donderdag 5 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam Tel. 6930c Abonn. prijs» per week:ƒ,041 per kwartaal 4,—; lósse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No., 30 Uitgave N.V. De Nieuwe Pérs postgiro 398644 Bankier: Amsterdarosche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Wies Hoofdredacteur: Th. Ramaker//' Spoedig plenaire zitting Rijksconferentie Het geschil dat binnen de Cnra- $ao9er delegatie vcor de EUksconfe- rentïe was gerezen, Is opgelost. De gedelegeerden zijn tot volledige overeenstemming gekomen. De dele gatie is thans Intens bezig met detail studies, betreffende zowel de inwen dige structuur als de bovenbouw van het Koninkrijk. Binnen de Curagaose delegatie: zijn drie commissies gevormd, respectie velijk ter bestudering 'van proble men betreffende de nationale en in ternationale politiek, de methoden om- te komen tot feitelijke democra tisering van het bestuur op Curasao en de staatsrechterlijke reconstruc tie van hét Koninkrijk. Van Neder landse zijde wordt hierbij grote medewerking ondervonden Conferentie duurt langer De conferentie, die aanvanke- lijk op drie weken, was beraamd, zal thans vermoedelijk., in Ver-, band mét de talrijkedetailpun ten, welkè behandeld moeten worden, wel langer dan' eén maandduren. Van de zijde van de Curaeaóse delegatie is het verzoek gericht-tot minister Jonkman bm nog deze tveek in bespreking te treden over dé'on middellijke feitelijke' en noodzake- lyké veranderingen betreffende de democratisering van het bestuur en dé zelfstandigheid van Aruba.» De drie sectie van de Rijkscohfe- rentie, die de vorige, week werden ingesteld, hebben hun voórberèïden- de werk voor de algemene .beschou wingen voltooid. Als de rapporten gereed zijn kan. 'wèer eenplenaire zitting worden gehouden. CLAY IN PARIJS: Trizonaal bestuur nodig om Duitsland te kunnen laten produceren Mr. All. Sastroamidjojo en dr, Tjoa Si Kien. die samen de delega tie der Republiek, voor de Veilig heidsraad vormen. kwamen, op weg naar Lake Succes3, Woensdag per KLvM.-vliegtuigr. op Schiphol aan. PAROLCSCOOP Benelux en West- europese Unie DE/ ministers;, van buitenlandse zaken der Beneluxstaten zijn té Brussel, bijeen om. gezamenlijk hun houding te bepalen -ten opzichte van het Engél6-Franse aanbod, om zich aan te sluiten bij het Verdrag van Duinkerken. Zoals' mén "weet, is dit de enige vorm, waarin, de gedachte aan eén Westeuropese Unie. door JBevin in zijn rede van 22 Jan. uit gesproken. tot dusver aan de rege ringen van Benelux is voorgelegd. - Wij twijfelen, er niet san. dat de Utgódachte*/aai+'-eerrhadere - unie van. het Westen de drie regeringen in principe sympathiek zal ztjn. Maar de concretisering ervan zal onge twijfeld nog.wel heel wat moeilijk heden opleveren. Om te beginnen zal uit de Luxemburgse grpndwet de -passage voor '.de eeuwigdurende neutraliteit dienen te wórden ge schrapt. Hiertegen zal echter niet zo heel veel bezwaarkunnen bestaan bij.;-de Luxemburgers zelf; het.feit, dat dé.;neütraliteit van hun zelfs ge garandeerd was door andere mo gendheden" hééft hen noch: in 1914 noch in 1940 buiten de oorlog gehou den/ :V":' %r! Veel belangrijker ishet,' dat de Vórm," die Engeland en Frankrijk ge- kpzen hebben, hl. de •aansluiting van Benelux bij het Verdrag van; Duin kerken ons -weinig gelukkig -en -be-r 'vrèdigénd lijkt te - zijn;immers_dit. verdrag - de inhoud, van art; 1'.er van laat .hierover,, .niet-,.de minste ty/ijfelis tegen een nieuwe Duitse agressie1 .gericht. En zo. de Wes.tr europese unie al tegen; iémand; richt i zou zijn.;»—: .wij' zien"'persoon lijk niet in, waaromdie. tegen iemand gericht zóu 'moeten, jworden dan is :zij dat-op het ogehblik toch; zéker .niettegen Duitsland. Ten eerste" omdat- dit land vandaag ten "dag toch .moeilijk reeel als een ge vaar ..kan; worden gètien. en ten tweede v,-rwat voor ons nog veel meer' gewicht in de. schaal ligt omijat deze Westeuropese unie alleen: zin" heeft- ien. hebben kan. wanneer, over niet al te lange tijd West-Duits- land of wellicht ielfs heel Duitsland er een intégierénd deel van-gaat: uit maken. Maar.'dit laatste tpaakt het Verdrag, van .Duinkerken' dan; ook volkomen ónmogelijk als grondslag voor de nieuwe unie. Wij verwachten niet anders dan dat de drie ministers van Benelux hun' Engelse en - Franse' collega's hierop attent zullen-, maken.;;En 'als zij hetdan; tochovér.'Duitslancl; heb- ben, gaat :bet;voor-ben in één moeite door öm; ih hunantwoord duidelijk te laten 'uitkomen, dat voor. de" alle drié.de Benelux-Iandeh. Duitsland en W.-Düitslanö in het. byzohder, ecóriorhiscb. vam bijzonder gröo4t; be lang is en .dat .zij er nog altijd op'zit/ tén te wachten, dat. hun bijzondere belangenten dezen ook werkelijk' door. de drie bezetende, mogendhe den van: hei .Westen worden erkend en niet; alleen met.de lippen,, maar ook metterdaad. VERDER stéllen wij ons voor, dat dé drie ministers,;inie'der geval zullen, informeren; 'of. er," voor ,de Westeuropese v.üme (welke vórm hiervóór door onderling overleg dan ook" gevonden wordtl ook een garan tie vin - dé zijde-derVër. Staten zal komen- Want, enerzijds, komtvde nieuwe Westeuropese zonder iéts van een degelijke garantie bü de te genwoordige stand van zaken toch wel enigszins *in de lucht te hangen, maar anderzijds spreekt het van zelf, dat door een dergelyke garantie de zelfde unie wel gevaar loopt van zonder meer in de. tegenstelling van het ogenblik tussen cle Grootste twee te worden betrokken. Nu kan men natuurlijk redeneren, dat dit laatste onvermijdelijk is en voor die redenatie is veel te zeggen, maar dan wordt aan de andere kant ook des te meer noodzakelijk, dat dc Ver. Staten zekere-, verplichtingen tégen over West-Europa aangaan - Een heel andere kwestie is na tuurlijk, of de drie Benelux-mïnis- tefs zelfzö'h Amérikgahsé" "gaxaritié gewenst zullen vinden. In ieder ge val l.iikt hetons noodzakelijk.- dat zij déze zaak. niet alleen onderling bespreken, maar. ook bij hun Engelse en Franse collega's aansnijden. Generaal Lucius D. Clay, de Amerikaanse militaire bewindvoer der ih Dutslahd, hééft gisteren in Parijs gezegd: „Wij zullen welhaast iedere con cessie doen, om Frankrijk ertoe te krijgen aéh het drie-zone bestuur deel te hemen". Dit is nodig om te maken, dat Duitsland genoeg produceert, ten einde het. Europese herstelpro gramma te kunnen steunen, ver klaarde hij op'een door de Anglo- Amerlkaause persvereniging aan geboden lunch. Voorts zei hijbegrip^, te hebben voor de Franse kritiek' op zijn'po litiek, maar verklaarde uitdrukke lijk, dat dë/Vcr. Staten, nog steeds de-wens hebben duurzame verdra gen at" te sluiten om zeker te -zijn, dat Duitsland niet opnieuw een be dreiging wórdt." De generaal zei, dat- -Frankrijk en Amerika volgens hem het over de algemene principes inzake Duitsland^eens zijn, maar wat dé tails betreft van mening verschil len.'. Hij weerlegde de vrees -van Fr ankrijk, dat Amerika het", herstel van. Duitsland voor wil laten gaan door tezeggen, dat de Duitse pro ductie 42 procent van de vooroor logse omvang bedraagt, terwijl, de productie van de rest van Europa weer op 85 procent van het voor oorlogse peil gekomen is.' Dg geallieerden zullen op hun hoede moeten ^.ijn tegen een re- vanche-ideë, die waarschijnlijk in Duitsland zal: ont- staan»"als tïui.ts- landzich ;econó- J| econo misch wéér her steldheeft, zei generaal Clay. Hij- zei echter Óndanksdit, van mening /té 'zijn,' dat het: Duitse, nazisme V.yóor al tijd dood" is om dat "het militair heeft gefaald. Op de vraag hoe lang de be zetting, zou duren, zei //gen,, ,Cjay:. „MlsscKien yüf- Gmerad CUS tier., misschien twintig jaar. 'De bezetting zal du ren-' tot Duitsland een regering Tiiius Osendarp, die eens als hardloper op de Olympische Spe len te Berlijn de Nederlandse kleu ren v er d edigde, hoo rde zich .doo r het Bijzonder Gerechtshof ..te 's-Gravenhage veroordelen -tot 1Z jaar gevangenisstraf .met/-aftrek van voorarrest. Voorts wérd: hij ontzet uit de beide kiesrechten, het: recht om ambten te bekleden en het récht om bjj de gewapende macht te dienen. Hem wérd .hét recht van beroep in cassatie ver leend. Wegéns- Ösendarps'.optreden als' politieman /.ien' behoeve van,;de Sicherheitsdienst in wélke functie hij' vooral in. de laatste maanden van de oorlog vele arrestaties ver richtte, had dé procureur-fiscaal 15'jaar met aftrek en ontzetting van Mesrëchtên,.. alsmede uit de rechten vanhet bekleden van openbare ambten en hét'dienen bij de gewapende: macht geëist. Boycot bracht Tummer3 op verkeerde- kunstpaden In eender- barakken 'van -het detineringskamp te Crailo hield het Gooise tribunaal zitting voor de behandeling van de zaak tegen de 54-jarige1%I. A;; L, Tummers, tij dens de bezetting berucht wegens zijn optreden voor het cabaret „De Wolfsangel" en voor het beruchte Zondagmiddagcabaret van Paulus de Ruiter. Tummers, die aan t.b.c. en trombose lijdt, moest" - op zijn béd wórden yerhoord. Hij gaf tóe'als leider van „De Wolf sangel" - te zijn opgetreden, wanneer dit cabaret op tournee was, doch zeide nooit teksten voor de, liederen, té hébben géschreven. Verdèr 'ontkende hij ten stelligste 'antisemiet te zijn geweest. Zijn verdediger, nir. .Boor, voerde aan, dat T. dgenlijk .door een ongeluk kig huwelijkënll a tér door (de.: boy cot van. zijn collega's pjp'/ dè"'/ver keerde; weg was 'geraakt. Het tribunaal 2al op 18 Febr. vonnis wijzen. heeft, dié. dé andere landen in de familie dér naties willen opnemen". Voorts zei hij, 'dat de Ver.' Sta ten evenals Frankrijk van gevoelen zijn, dat een Duitse centraler rege ring beperkte bevoegdheden dien- de telfbbe.©: Dit was duidelijk een poging om Frankrijk op dit, punt gerust - te stellen. - Over Trizonia zei -hij verder alleen: „Wij hebben alle hoop, dat Frankrijk zich in Frankfort bij ons zal aansluiten. - Gandhi's moordenaar legt; bekentenis af Makasabha-organisatie verantwoordelijk gesteld Nathoerain Vinajak Godse, de moordenaar van - Gandhi, heeft; een zes en dertig bladzijden 'beslaande, bekentenis geschreven, waarin hij de leden van de Mahasabha be schuldigt, met-name een ijzermag- naat, multi-millionnairuit New Delhi. De Mahasabha is een .Hin doe organisatie, opgericht in hét begin- van deze eeuw, als tegen wicht tegen, het ih Mohammedaan se kringen opkomendecommuna- lisme. Zijhééft» nu, na Gandhi's dood,- zichzélf - ontbonden. DeMar hasabha. zou op' - de dag van Gandhi's dood haar léden - aange zegd hebben, naai- dé radio tg;luis teren om „groot en ongeloófelyk: nieuws".; -. •Een andereHindoe-organisatie, de Rasjtrija Swajamseval Sangh, die naar' SchatHng;:— .de organisatie is geheim enkele honderdduizen den leden telt, is ingeheel India verboden. De- Indische regering heeft na Gandhi's dood gezegd, het bestaan van organisaties die ge weld en haat prediken, niet te zul len dulden. De RSS bestond sinds 1925 en ging tot 1938 samen met de Mahasabha, maar begon nadien een" eigen politiek te, volgen. IRAK ZEGT VERDRAG MET LONDEN OP Sadi Mohammed Alsadr, de nieu we -ministerpresident van Irak, heeft medegedeeld, dat zUn' kabi net het onlangs gesloten verdrag met Groot-Brittannië heeft ver worpen, ómdat het Iraks nationale doelstellingen niet. verwezenlijkt en "geen BolideBrits-Iraakse vriendschap inaugureert. Hetvolk is per radio van een en ander Jn kennis gesteld,' Nieuwe opleiding voor toekomstige mijnwerkers DE Nederlandse Staatsmijnen hebben na de bevrijding een nieuw op- leldlngssysteero voor adsplrant-mijnwerkers in het leven geroepen, waarbtf radicaal gebroken is met de oude, zelfs verbeterde methoden van voor de oorlog. De verkennersgedachte van de padvindersbeweging Is ten grondslag gelegd aan de scholing van de O.V,S.-ers (ondergrondse vakschollërèn) Evenals de padvinders worden de O.V.S.-ërs in troepen 'geplaatst. Elke troep wordt plechtig geïnstal leerd. En dan beginnen de prac- - tische en theoretische lessen. Net V.S.-ers fin ;5ppr£ien ue.Ze' zijn wat als de. gewone verkenners gaande trots' op "Hiih oals shirts, die ze van jóngens, uit „pionieren". Zij leren 'de, mijnen ■'krijgen! Generaal Blaskowitz pleegt zelfmoord Generaal Blaskowitz, die van ochtend vóór hét tribunaal te Neu renberg moest verschijnen, hééft zelfmoérd? gepleegd. Na dè bankbiljetten valse boterbonnen Na eén# drukkerij van valse bankbiljetten.heeft de rfjks- recherche/te Amsterdam, het spoor volgende, nog een druk kerij van valse distributiebon nen, ontdekt aan de Bosboom Toussaintiaan. - Een 'tovéï/ wirvj ge-'aan, omdat mén vermoeddé 1 dat zich hier nog èpn derde hoofdschuldige in het complot bevond. Men vond er de verwachte,aié» kunstschilder-typo- graaf Knip," én .een sedert lang ge- zochte,Pool,-"'verdacht van:handel in verdoven (lesmiddelen, maar verder ook een complete druk-installatie. Het tweetal 'stond op het punt om boterbon .188 te gaan drukken. Dé installatie was ingericht voor het drukken/ van vellen vanhon derd bonriert'De capaciteit was der tig vellen per, .uur. De bon, die een lange geldigheidsduur heeft, doet op de zwarte markt 3.50. bruggen slaan, knopen leggen andere werkjes, die een mijnwerker goed van pas kómen. En: zij doen elke dag: een uur aan sport: voet bal, handbal, hardlopen, gym nastiek. Eén week in het jaar gaat zo'n troep ergens in Limburg kam peren. Het uurloon; dat'zij van de eerste dag af verdienen, wordt dan doorbetaald. Het. onderhouden van jeugd-tuiht.ies. knuts'èluurtjes in de ieugdwérkplaats, zanguurtjes en- tekenlessen behoren ook tot»'de. op leiding. In de theorie-uren wordtlles gegeven in bedrijfsorganisatie', niim- bouwkünde, veiligheidsbepalingen, aardrijkskunde. Nederlandse taal, natuurlijke historie, gezondheids leer en E.H.B.O. Een predikant en een priester verzorgen hetgods dienstonderwijs. Ih het eerste jaar krijgt de. O.V.S.-er, het inwendige van een miin alleen op plaatjes te zien. In het tweede,jaar maakt hijk.ehnis met de leeraiijn een nagebootste mijn, op enkele meters ónder de grond Pas 'in hét derde leerjaar gaan de O.V.S.'-ers „ondergronds", aanvankelijk één dag;per week, la ter twee én tenslotte vierdagen. Voor élke dag ontvangen zij reen extra-toelage. Na het derde jaar is de O.V.S.-er geschikt om als sleper zijn, mijnwerkers-carrière aan te vangen. Hij verdient dan meerdan een arbeider zonder vakopleiding." Deze training ïs er het bewijs van, dat de jeugd van een toekom stige mijnwerker niet zo donker behoeft te zjjn als .de buitenstaan der zich wel eens voorstelt'! De troep marcheert naar het leslokaal. De jongens zijn niet intern. Zij wonen by him ouders, V' -'V Gisteren is de Feyenoordspeler A. Hoek in het huwehjk gétreden'met mei. V/illg van der Wal. „De Rijksseruminrichting is op het ogenblik nog ten achter bi; derge lijke inrichtingen in Amerika cn Engeland. Dit kan cn moet anders worden, zodat straks dc Amerikanen .en Engelsen-'weer bij ons komen. oris -ie- 4ere»"£ Zo ongeveer-sprak dr. H. E. Reeser gistermiddag in de canfine' van de Rljksseruminrichting aan do Prof. Pbelslaan in. zijn slotwoord tot per soneel en genodigden, die ter gele genheid van zijn: afscheidals direc teur' van de inrichting bijëengeko- men" waren. De woorden van de scheidende directeur zijn die van een beschei den- man maar getuigen tevens van een grote liefdé voor, de inrichting, aan de opbouw waarvan hij ruim 43 jaren zijn beste krachten heeft -ge- wijd. - ,r" 1 Én als hij nu- bij het overdragen' van zijn functie, aan dr. G. van Wa- veren, erkent, -dat. de; Rijksserum- inrichting zich 'op- het (ogenblik niet meer- kan.' méten met- Amerikaanse' en Engelse voorbeelden, dan zou men- hieruit volkomen on juiste - conclusies kunnen trékken ten. aanzien van hét directeurschap vandr. Reeser. ;Een rij" van- sprekers was er óm de gro'te verdiensten van de heer Rëeser met betrekking tot de ont wikkeling; van de serum-inrichting ih een juist daglicht te. stellen Van. hen noemen wij dr. J. I. Terpstra, adj.-directeur." die in-een lange toe spraak, in. het bijzonder de uitste kende verhouding tussen.het perso neel'en dr5 Reeser schetste. Tevens vertolkte hu veler bewondering voor de wijze, waarop dr. Reeser uit ..de '„failliete inboedel"1, die de Duitsers in 1945 in de inrichting achterlieten, in korte tijd weer-.een -bloeiend in stituut: wist op te bouwen. Zich richtend tot dr. v; Waveren. die mede aanwezig was, sprak hi; de hoop yit. dat deze in de inrich ting vele gzonde idealen zou mogen aantreffen, waarvoor zijn voorganger met'zoveel elan .gestreden heeft. De wncL-dirceteur-generaal van de Veeartsenijkucdige dienst, dr. E. J. A. A. Quaadvlieg, bracht de schei dende directeur namens dc inspectie van zijn dienst, warme hulde dank voor al- hetgeen, -dezer-voor- de inrichting heeft gedaan en voor de wetenschappelijke adviezen, die-de inspectie doorlopend van hem heeft mogen - ontvangen., „Dr Reeser", zo zeide hij onder algemene vrolijk heid, „zal op de' inspectie steeds welkom zijn- als „l'enfant- se re- posant". - Vóórts spraken dr. H. S. -Frenkél, directeur van1 het Staats-Veeartsenij- kundïg Ondërz, Instituut te Amster dam en dr. S. Spijer, directeur van de G.G. en G.D. 'Amanuensis De Vries, memoreer- vele humoristische momenten uit de loopbaan van' zijn directeur en over handigde hem namens het gehele personeel een ets en - enkele boeken. „Meester-dirigent". De - nieuwe directeur, dr. Van' Waveren,wjl'de blijkbaar in de grote muzikale 'kwaliteiten van de heer Reeser jr.; ook diens vader be-, trekken.»: door d%ze 'te vergelijken met .'eenmèester-dirigent, die een schitterend orkest geformeerd bad, "waaryan hij het gaaf en prachtig musiceren, reeds bewonderd had. Als.-leériing'vanlde reèds genoem de dr. Frëhket uit Amsterdam, hoop- •te hy in zijn diréctéursflinctie nog menigmaal van diens advies en steun gebruik te kunnen maken. - Tenslotte was het de-beurt aan dr, Reeser om de véle .woorden van waardering én' dankbaarheid .te be- antwoórden. Hij deed- dit met een opgeruimdheid, en humor, waarvan deze directeur gedurende zijn lange loopbaan,: naar. verluid, .zo dikwijls •blijk gegeven' heeft: Alle personeelsafdelingen betrok hij in ;zjjh- dank voor het in hém gestel- De heer en mevrouw Hitier posthuum voor 't hekje Te Berlijn is bekend gemaakt, dat binnenkort door een zuiverings rechtbank te München eer. proces aanhangig zal worden gemaakt tegen wijlen Hitier en zijn echtge note Eva Braun. Volgens een rechtskundige- vanhetAmerikaan-.. sé militair bestuur kart ket tribunaal bevelendat-al hun - eigendommen t voor herstelbetalingen aan dè'Staat worden toegewezen,indien de tegen hen in te brengen beschuldi gingen vankrachtblijkente zijn.; Integraal herstel achten zij hét enig juiste standpunt Geen begrenzing Wanneer Het ideaal van de Federatie van Stichtingen van Oorlogsgetroffenen in vervul ling zou gaan d^n werd het.aan hangige wetsontwerp regelende dé oorlogsschade ingetrokken en werd een nieuwe regeling ontworpen, waarbij zou worden uitgegaan van een integraal her stel, ook al- zöu daar een.: groter aantaljaren mee gemoeid zijn.. .Er bestaan in deze -kring; tegen hét -huidigé ontwerp; tal; van be zwaren.-In een persconferentie te Utrecht onder-leiding van de heer J. A. Koops uit Venlo, heeft men deze. toegelicht. De directeur van de Federatie, de heer Ji C.Al Men: .uit Nijmegen, behandélde de.,vraag.of, een Ivólie- dige vergoeding voor -altijdonmo- "gelijk (is. Hij .'kon zich -voorstellen, :datdaar' op het ogenblikniet .aan te denken is, maar dan was er toch nog, de mógelijkheid, -welke men ook' in -België toepast. Men heeft daar. het recht vaneen integrale vergoeding erkend, maar (..tévens bepaald dat -.deze onmogelijk"-thans kan-: worden, gegeven. Daaróm wordt eén, gedifferentieerde rege ling toegepast, met dien verstande, dat dé mogelijkheid wordt open ge laten om later. .alsnog eén totale uitkering té geven. Dit lijkt de Fe deratie het enig juiste standpunt. Moet een gedifferentieerde rege ling worden getroffen, dan zal men zeer gewetensvolmoeten overwe gen welk percentage, zal worden toegekend. En- dan zal inderdaad, van een differentiatie sprake moe ten zijn en-niét van één begrenzing zóals in het huidigè ontwerp. Daar in wordt geen" rekening gehouden met de financiële, draagkracht van de getroffenen en; de. grens tussen de économisch, zwakken en ster ken is daarin, volkómen .zoek; Bjj de: behandeling, van de htns- raadschade komt mén op een moei lijk en pijnlijk, terrein. Psychisch gèzien is deze-schade van enorme betekenis; Op dit 'gebied is dé rege ling verbeterd, :maar .de 'gtehs- van f 11.250,7- is. gehandhaaidl/:i;Daar- mee kan men in déze tijd ivoor,: een volledige inrichting vaméenwoning betrekkelijk wéinig idoen, voor al als nicn daarbij de sociale 'om standigheden ih-aanmerking neemt, waarin verschillend© .groepen-van de bevolking leven.: Déze-grens had zeker wel'mogen wórden -verhoogd tot f 221500,—Ook t;a:v.--de be drijfsuitkeringen bestaan ér bij de Federatie grote bezwaren. Déze zul len plaats hebben op basis van Mei 1940.-; T; *•-■!- Maar die waarde schiet aanmer kelijk tekort om hét bedrijf weer op gang te brengen. Ook hier gei den bezwaren tegen dê credietver- lening, Is ditalles -;van groot be lang voor een getroffene,, welke tot een dér categorieën béhoórt, des te meer tellen de bezwaren voor hen" die in verschillende groe- pen: zijn in te délen.'. Trouwens, wat deze, naar de me ning, van de:Federatie onvoldoen de, regeling van de schade, voor de getroffen gebieden betekent, kan men slechts gissen. Men vreest, dat de getroffen gebieden op deze wij ze nimmer meer zullen komen tot hét welvaartspeil, dat zij hebben gehad en waardoor zij bijdroegen tot het algemene welvaartspeil. De Federatie verlangt en vertrouwt dan ook dat de Volksvertegenwoor diging deze aspecten in haar be schouwingen over deze materie zal betrekken. Nadat de voorzitter nog had op gemerkt, dat men dankbaar is dat althans een zekere categorie, al zijn dat dan de kleinsten onder hen die schade hebben, in de "thans voorgestelde regeling redelijk wordt behandeld, maakte de heer Uerx nog enkele opmerkingen over de onteigeningen,waartegen getroffenen zich niet kunnen ver zetten,- tegen de-hypotheekregeling- én tegen het ontbreken, van een beroepsinstantie. de vertrouwen. Tevens verklaarde hij het personeel met een gerust hart over. te geven aan de nieuwe direc teur, die hij/een bekwaam .opvolger noemde, .»met- wiens benoeming hij volkothen: accoord kon gaan. Dimitrof becritiseert Dimitrof Gcmi 'federatie van node- De.- aanvil van de „Prawda" Op de opzienbarende réde van Dimitrof over een -mogelijke federatie van Balkan-én Do- naustaten, met inbegrip van Polen - en Tsjechoslowakjie en eventueel Griekenland,;is,.thans overgenomen"-door... Dimitrof. Voor het. tweede congres van het Vaderlandse Front verklaarde de Bulgaarse, premier: -De critfsché aantekeningen ïn'de „Prawda" naar. aanleiding, van mijn verklaring, zijn op het juiste :ogen- plik geschreven en vormen/een-'nut tige waarschuwing tegen een moge lijke onbegrensde en gevaarlijke geestdrift der volksdemocratieën. Deze staten hebben; geen kunstma- tige en problematische-federatie of tol-unie van node,Wat zii behoe ven is consolidatie eh verdédiging hutiner onafhankelijkheid en souve- remiteit. voorts mobilisatie en or7" ganisatie van de krachten, hünher volken doelen, waarop de na druk is gelegd in "dc verklaring der negen communistische partijen EIRE TER STEMBUS Uitslag morgen bekend Woensdag heeft de bevolking van Eire voor de zevende maal,/ sinds" in. 1932 Eamon de Valera én zijn' Fianna Fail, partij het bewind in handen nameni dé Dail (het Ierse parlement) gekozen. Dé voornaam-, ste strijd; ging tussen De Valera's! partijdie 76 van de. 183 zetels bé zat,'en; dé. nieuwe republikeinse partij van Sean MacBridge, die de regering „hejt gros van de. arbei dersklasse afh andig dreigt, te. ma ken", De Valera heeft 74 zetels in de nieuwe Dail vari 147 leden nodig.; Zestien jaar lang heeft hij elke al gemene verkiezing gewonnen ■■en" behoefde nimmer een coalitie aan te gaan. In tussentijdse verkiezin gen heeft de; republikeinse partij echter twéé van drie zetels ver worven./ -De nieuwe republikeinse partij beweert meer dan de tegenwoordi ge regering te kunnen doen voor productie on-welvaart. MacBrid.e dringt aan óp verbre king van elke onmiddellijke band met het Britse gemenebest, terwijl De Valera niet wil, dat Eire uit het Gemenebest treedt. Behandeling plan-M in tijdnood In Amerikaanse regeringskringen is" men ernstig bezorgd over bet feit dat de behandeling van het plan Marshall door het Congres nu reeds aanzienlijk over tyd is en vreest dat het Europese hulppro gramma zeer zou worden belem merd als het niet voor 1 April de kracht van wél zou hebben gekre gen. Men vreest eindeloze'bespre- kïgnen over belangrijke, doch niet de belangrijkste aspecten van het plan'en acht het mogelijk dat Marshall zelf binnenkort nog eens in de» krachtigste bewoordingen'de voornaamste doelstellingen van'het plan-zal toelichten. i Voor het tij dvak :8 Februari—21 Februari, zijn-dé volgende bonnen ■aangewezen: /;-;/.-./;(/:;/.;////. Bonkaarten KA, KB. KO 802 175 Algemeen: 500 .gram suiker, boterhamstrooisel enz.i of1000- gram jam, stroop enz., of 500 gram versnaperingen 175 Algemeen: 160.0 gram. brood, (Geldig tJm 14 Februari). 177 Algemeen: 400 gram. brood of 1 rantsoen gebak (Geldig tm. 21 Februari). 179 Algemeen: 25Ö gram zacht© ze!Ep +125: gram soda. 165 Reserve: 800 gram brood (Geldig tm. 14 Februari). 168 Reserve: 400 gram brood (Geldig tm. 14 Februari) Bonkaarten KD> KE 802 673 Algemeen: 500 gram bananen (vöorinlevering). 674,675 Algemeen: 250 gr. suiker, boterhamstrooisel enz., of 500 gram j am, stroop enz., 'of 250 gram versnaperingen 676 Algemeen: 400 gram brood (Geldig tra. 14 Februari). 677 Algemeen: 400 gram brcÓd óf 1 rantsoen gebak (Geldig tm. 21 Februari). 679 Algemeen: 500 gram zachte zeep 4- 250 gram soda. 664 Reserve: 400 gram brood Geldig tm.14 Februari) 668 Reserve: 5ö0 grain bloem -lof "zelfrijzend bakmeel: of kinder- meel of kinderbiscuits. Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MH 802 (böz. arb., a.s. moeders en zieken) 1055 Suiker: 250 gram suiker, bo- terhamstrooisel enz., of 500 gr. jam, siroop enz., of 250 gram versnaperingen. Tabak- en "versnaperingenkaarten enz. QA, QB, QC "802 07,11 Tabak;: 2 - rants, sigaretten. of kerftabak - - v 09 Versnaperingen: 200 gram ver- snaperingen,- of 200 gram suiker, boterhamstrooisel, enz„ of 400 gram jam, stroop enz. 12 Versnaperingen: 10Ö gram ver snaperingen, of 100 gram;suiker, boterhamstrooisel enz., of 200 gram jam, stroop enz. Deze bonnen" kunnen reeds op Vrijdag 6 Februari worden ge- bruikt De bon 673 Algemeen voor bananen moet uiterlijk op14" Fe bruari a.s. Hij een handelaar wor- dén. ingeleyerd.//; //.'/y!; De bonnen voor gebak zjjh voortaan sléchts twee weken geldig. Jam voorlópig niet vrij De-jan+zal voórlppigjinet vrij -ko men, ;zo vv'ordt van: de "Zjjde:yah'.hët departement' vanLandbouw, Vis serij en Voedselvoorziening meege-» deeld als antwoord op suggesties die richting. Sedert jam en suiker op een bon! verkrijgbaar zijn gesteld, is het jam verbruikaanzienlijk(achteruit gegaan. Dat hierdoor voorraden jam liggen te bederven is maar zeer ten dele waar- dit wordt voor- namelijk veroorzaakt door tijdelijke opstoppingen; in. de afleyerihg. .Het bederfbedroeg in -hét .tweede h^Jf- jaar van 1947 trouwens slechts minder dan een-half promille. Opheffing van de~jamrantsoene- ring zou een sterke stijging van de vraag tengevolge hebben van"' do zijde van het koopkrachtige deel van het publiek. Dit. zou meer sui ker kosten dan verantwoord geacht kan worden. OOK Z vVEDEN KIEST NEUTRALITEIT „Bevin niet begrepen?' zegt Foreign. Office - Na Denemarken heeft ook Zweden te kennen gegeven dat het een neu traliteitspolitiek wil blüven voeren en niet voornemens is zich bij eén organisatie van West-Europese lan- den aan te sluiten. .- Oesten Unden', de Zweedse minis ter van buitenlandse zaken .wees ér' gisteren in het parlement op'dat dé Scandinavische landen, .binnen.hét verband .der Verenigde Naties een. regionale groep vormen, - ;.;die---, één heilzame invloed uitoefent t óp. de: wereld-situatie. De regeritigis er van overtuigd, dat deovergrote meerderheid van het Zweedse vólk. zich nietwénst 'aan te sluiten bü welk blok dan ;ook,: zei Unden - Hij uitte overigens lof voor: het 'plan- Marshall. Een woordvoerder van het-Britse departement van buitenlandse zaken heeft reeds geantwoord dat Unden Bevins verklaring verkeerd begre pen schijnt tc hebben. Bevins be doeling is. aldus bet Foreign Office, dat de landen van Westi-Europa in dividueel cn collectief hun aangele genheden zo organisereö dat de westelijke waarden niet zullen be zwijken onder de druk van ver arming en tweedracht. Wij en de Fransen hopeyp tot- een verdrag met de Benelux-lénden te komen omdat wij gemeenschappelijke problemen hebben in Duitsland. Later zouden wij verder...móeten gaan buiten de kring van ónze naburen, maar dat neemt niet weg dat er verschillen kunnen blijven bestaan in onze indi viduele betrekkingen tot andere landen. Weerbericht WEER TOENEMENDE WIND U'eersverwacbttng, gel dig van Donderdagavond tot Vrijdagavond. Krachtige, aan de lenst tijdelijk harde wind tus- V ,J gen Zuid cn Zuid- Vi1 West. Meest zwaar be- O/», wolkt met tijdelijk re gen. Weinig verande ring van temperatuur. 9 Febr.: Zon op 8.14; onder 1T.35. Maan op 8.41: onder 13.29. 6 Febr..- Hoog water te Rotterdam. Ie tij 2.08 uur. 2e tij 14.35 uur. Waarnemingen hedenmorgen 8.40 uur te Rotterdam. Luchtdruk 782.8; wind West -3; temp. M; max. temp. 7.9 (3 uur gislermld- dag): min. rtemp.5.3 (hedenmorgen 8.40 uuxj. Weersgesteldheid: zwaar be wolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1