G D STADSNIEUWS SCHUDT UW LEVER WAKKER APOTHEKERS-ASSISTENTE s „Aan d'Oever van 'n snelle Vliet" Het Vrije Toneel voor de Toneelkring Prof. van Unnik sprak over staatsalmacht G.T.B.-contactavond Johannes-Passion wordt weer uitgevoerd Geref. Gemengd Koor opgericht Hermann Schey zong balladen D.W.S.-dames naar Esdo ESS won de strijd AGENDA Nog een kampioens wedstrijd Ook ons herenteam wint van 'Luxemburg SCHEEPVAART - i f Oil Van Embden Zoekt sen woning BEKWAME METSELAARS GEROUTINEERDE FACTÜRISTE SCHIEDAM 1 bekw, glat !n loodtetter ;*it- «n 1 Jangin Koeriersters Adverteer. Vrijdag 6 Februari 1948 Drie jaren lans heeft „Quiet Weekend" midden in oorlogstijd het Londense publiek weten te trekken en nu» nadat *we zelf Don derdagavond dit, van luchtige hu mor sprankelend stuk door' het Vrije Toneel voor de Schiedamse Toneelkring In het Passage-thea ter op de planken hebben zien brengen, kunnen we ons deze lan ge speeltijd in een van de benau wends te perioden in Engelands geschiedenis duidelijk voorstellen. De sfeer van dit stuk is z<? zor gen verdrijvend, en de humor zo licht te bevatten, zonder echter ook maar een zweem van plat vloersheid in zich te dragen, dat men heel licht wordt overgehaald om in navolging van de familie Royd ook maar eens zo'n week end door te brengen in een zomer huisje aan d' oever van *n snelle vliet, waarin zulke grote zalmen zitten. Alleen zou men het wel licht met wat minder gasten dben. Het Vrije" Toneel met Cor Kuys »an het hoofd, heeft er een verto ning van gemaakt, al even luchtig als het geval zelf. Niet minder dan dertien mensen bewogen zich in dat aardige interieur en van hen valt qua spel niet veel kwaads te zeggen. Goeds des te meer, want alles, tot de kleinste kleinigheid toe, was verzorgd en werd goed afgewerkt. Cor Ruys vormde na tuurlijk als de Kantonrechter, die Donderdagavond hield wijk II van de Ned. Herv. Kerk in de Westerkerk een bijeenkomst"waar in prof. dr. W. C. van Unnik het woord voerde over het onderwerp „Het Christendom, de Staatsal- macht en het Nieuwe Testament". Voordat prof. van Unnik zijn rede aanving, ging ds. Cazimier voor in gebed en werd gezamenlijk gezon gen Gezang 130 3. Prof, van Unnik begon met te wijzen op het feit dat het Nieuwe Testament geen richtlijnen aan geeft voor staatsalmacht, maar het ons duidelijk aantoont, dat on ze strijd in de wereld er is om hel Koninkrijk Gods. Spreker haalde voorbeelden van staatsalmacht in het verre en jongste verleden aan en stelde de vraag, hoe staan wij tegenover deze machten? Voor de Christen gaat het er in de eerste plaats om in hoeverre hij gehoor zaam aan de overheid kan zijn. Zo lang de Staat het goede toelaat, d. \v.z. als deze zich niet plaatst op een standpunt waarbij de onder- danen tegen Gods eer en almacht moeten ingaan, moeten wij, aldus prof. van Unnik, gehoorzamen aan deze Staatsmacht en kunnen wij er ook voor bidden. Onze orga nisaties moeten er, aldus spreker, in de eerste plaats op gericht zijn het mensdom op te voeden naar God's eis. Eén ding dient de mens heid zich wel'te realiseren, ver volgde prof. van Unnik, dat aan Jezus Christus alle aardse machten zijn onderworpen. Zo verzekert ons Dc spoorwegovergang bij Vlaardingc n-Oost staat in het middelpunt van de belangstelling. Een groot deel uarj dc dag zijn de .bomen neer, wat bete kent. dat de belangrijke verkeersweg Hoek van Holland—Rotterdam gedu rende die tjd versperd is. Rijen auto's van kilometers tang zijn geen uitson dering. Ér zjn plannen, om in de se toestand verbetering te brengen. weer een middelpunt. Jammer dat hij zich in het laatste bedrijf wat overspeelde. Myra Ward was het charmante nichtje van de Royds, Jan Teulings, de man, die het stuk vertaald, de zoon des huizes. Ket- ty Knuppel en Wim van den Brink vormden het echtpaar Royd en toonden zich hierbjj ten zeerste voor hun taak ais gastheer en gastvrouw berekend, w Het' publiek had na afloop een lang en hartelijk applaus voor het gezelschap, daat we hier zeer gaar ne nog eens terugzien. De personeelsvereniging van de Ge meente-Technische Bedrijven beschikt over Cen uitstekend zangkoor en een toneelvereniging, die ook reeds haar sporen verdiende. Donderdagavond was er in Musis Sacrum een contact- avond en natuurlijk waren koor en toneelgroep present. Van het eerste hoorden de aanwezigen „Nimm Nacht" en „Die Nacht" van Schubert. Ook nu weer stond het koor. onder leiding van de heer^C. P. Vredebregt De toneelgroep voerde zeer ver dienstelijk een nieuw spel van Jan Nie- meyer. ..Trouwen is niet makkelijk" op. Medewerkenden hieraan waren de heren P. de Ruiter. J. v. d. Meer. L. Ouwendijk. J. v. d. Pas, J. Verwey, J. Woord en de dames A. W. Keizer— v. d. Slet, C. W. SteenbergenK3lk- hoven, J Hazelbach—Bramekamp. J. H. Soeters—Willebrand en D. E. Ouwendijk—Kruijs. Een gezellig bal onder "opper-kidit}g van de héér M, Blomxqcsteijn, Ook dit jaar zal «Je Chr. Outo- rlumveraniErmg onder leiding van Jacq P. Bekkers in de Julianakerk weer een uitvoering geven van Bach'a' Johannes Passion: Mede werkende aan deze uitvoering, die QP 3 Maart plaatsvindt, zön Ankie van Wickevoort. Cramrpelin (so- "Muller tenor-evangelist, Gerard v. d. Velden (tenor), Henk Kroes (bas ChrlBtuspartif), Meina Pot (bas) en Adri Fonteym (orgel). De begelei ding is in handen van het Haags Kamer-Syrnphonïe-orkest. Wellicht dat bü voldoende be langstelling in de toekomst de uit voering van de Johanne-Passinn, dfe ook reeds In 1946 en 1947 plaats Vond. een traditie kan worden. Dat jnugiekmirmend Schiedam hiertoe zön medewerking verleneK Burgerlijke Stand Gehuwd: J. G. Bouwman, 22 ,j. en A. v. Nieuwenburg 17 j.'; J. B. Godschalk, 20 i en M, J. J- v. Ger- wen, 20 j.j P. Zwanenburg. 36 j. en M. Medenblik, 26 j.; T. Rek, 32 i. en J. M. v. Bakel, 23 U G: Groen, 26 i. en M. A. v. d. Kooft 23 j.; C. J. G. M. Janse. 21 j. en Th-I. Swartjes, 19 j.; W. F. Colügnon, 22 1 en Th. M. v. Doom, 19 1.; J. Boks, 29 j. en C. v. Strien, 32 U J. v. Kan, 26 1, en M. J. Groothoff, 25 j.,* Th. N. M. Jansen, 46 j. en Th. M. F- ten Doesqhate. 24 j,; C. F. Lubbers, 23 j. en W, H. Heü, 22 1/; M. Welling, 58 j. en A- M. Tlick, 50 j.: A. Zonneveld, 25 j. en J. E. Lankester, 24 j,; A. A. C. Lansber gen, 28 j. en Kosinski, 23 j. - Ondertrouwd'. M. C, Arkesteijn, 27 j. en J. C. M- Steens, 31 j.; J. A. Élsewaerd, 27 .1. en J. W. Bleik- Sloot, 22 1-1 A. J. w. de Jong, 20 j, en B. C. M. Hengat, 23 j.; J. Kort- ,Jaqd, 25 j. en M. v, d. Bos, 23 U JF Krommenhoek, 26 j. en P. Martün, 18 J.; J. G. v.VeLen, 25 j- ep P. E, Rosman, 25 U D. Versteeg, 25 i. en Er v. Rrjswök, 21 j.; F. H, 'v. VJgmen, 26 j, en C- A- Visser, 23 j. Geboren; Agatha J. M-. d. v. J. M Crama en HJG. Kloos. Dr. No- letstr.i; Zenia, d. v. A. Schaper en E- Nikitenko, S o m mejsd |}k sestr. 20; Qurina F-j d; v. M- A. de Ruijter en H- J. Vissers, Dr. ïfoletstr. li. Jo hanna E. d, v. L. Uittenbogaard en J v d. Brink, Boylestr. 29; Barend, v- B. Eufitenhek en A-. P. Groo- tendorst, van RuyödaeUaan 58; Ty rone D-, a v, H. J- v. d. Moer en A- Groene''"*- Singel 26; Elisabeth 4, v. W. A. Berends en E. B. E. Busker, Nassaulaan 75; Cornelia, d, v. M- V- d- Velden en A. H. Vor- stenbos, VSommelsdijksestr, 10; René R., z. v. P.- H. Schuurmans en E. Z. Nordlöhne, Dr. Noletstr. 1; 'Hitóe M. M. M. At.J. G KWlie- ÏMrt A. H C. 3uSker, Prof. Kara. OnriepJaar: S8. ondanks allq staatsalip^chten, 2ÜP Koninkrijk verder bouwt Na afloop van de uiteenzetting van prof. van Unnik heeft ds. Ca- zemler de avond, die werd opge luisterd met zang van het Schie- dams Dubbel Mannenkwartet oJ,v. de heer H. J. van Itum uit Den Hsag, met gebed gesloten. Hét Rotterdamse koor „Corp nu met sang." dat werd opgericht ten einde medewerking te verlenen aan bijeenkomsten van leden der Gerei, Kerken (art. SI), heeft Donderdag avond in het gebouw van Chr. Soc. Belangen een uitvoering gegeven, waarvan het deel in de eerste plaats was, contact te zoeken met de leden van de Geref. Kerk '(art. 3f) hier ter stede. Na. afloop van het con cert dat onder leiding stand van de heer B- Hess en waarin werken van Bach, Mozart en van Tetterode ten gehore werden gebracht, is in princi pe besloten tot oprichting van een Schiedamsq afdeling. Het vierde sckoolcopcert in de Rijks-H.B.S. was Donderdagmiddag gewijd aan de ballade, oorspronke lijk een muziekstuk waarop men kon dansen en later een gedicht ver haal of soort samenspraak. De bas- bariton Hermann Schey ep de pianist Peter Hansen, hebben voor de jongens en meisjes dq meest karak- terestieke van de balladen uit de wereld-muziekliteratuur ten gehore gebracht. Onder doodse stilte, die ten duidelijkst de aandacht, vertolkte waarmee werd geluisterd, zong Her mann Schey o.a. ..Die beiden Gre- nadïere" van Robert Schumann naar het gedicht van Heine. „Der. Erlkör nig" van dezelfde componist op woorden van Goethe. Na een bal lade van Wider werd besloten met drie werken van J. K-- G. Loewe, .Archibald Douglas", „Die Uhr" en „Hochzeitslled." Dr; R; Oort heeft de beide kun^- stenaars na afloop dank genacht voor faun genotvolle voordracht Kinderzegels Tijdens de actie- voor het misdeelde Jdnd werd hier ter stede door over waarde op postzegels een bedrag van 2464-57 (v, j. f 2112.04/4) ingeza meld. Ook thaps was de verkoop van blanco-kaarten en prentbriefkaarten weer bevredigend. Daar de DWS-heren vrij zijn, zal de dames wedstrijd voor Zon dag de hoofdschotel vormen. Ge speeld wordt fegen ESDO in Den Haag, waar de winst nog lang niet zeker zal zijn. Mogen wij ons ech ter 't succes van vorige week her inneren, danis er zelfs een heel goede kans om de over wining te behalen. .Hoewel Turaiust, waar van Zondag gewonnen werd, op papier sterker is, lijkt, ons ESDO voor de DWS-dames een moeilij ker tegenstandster. De overige da meself tall en zijn vrij. Het reserve-herenelftal ontvangt op Boshoek het Rotterdamse Dy namo 2. De Schiedammers hebben de beste papieren, zodat wy het 'maar op een DWS-overwinning zullen houden. DWS 3 en pWS-4 spelen tegen elkaar, om uit te maken wié van beide elftallen faet sterkste is. De eerste ontmoeting eindigde ih een overwinning voor hetvierde, E.S.S. 2 speelde voor de compe titie van de Rotterdamse Sclia»K<- bond een wedstrijd tegen Maassluis I en won met 82. De gedetailleer de uitslag luidde: N. v. Heiningen ■J. Hofland Owrtl; R. F. J. Zwart •A, Hofland I—0; G. Halvax—N. J. Woldingen 1^0; J. Verburg— A. Blluska 0; J. E. Kring—-H, Koene 1—0; G. G. Brouwer— C. P. Poortman ÏA—W. Th.. Kleyheeg J, Hofland sr. 1—0; M. H, Huber T. Schrander 1—0: mr. H.,gnoep K FlHekea 1—0; JP. gemeyp—C. Prins Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30 uur; Za. 1.45, 4.15, 7, 9.30 uur; Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.15 uur: Neem mijn leven. Op het to neel: Josephine en Jenart. (18 Monopole: Da. 2, 7, 9 uur; Za. 2. 5, 7, 9 uur; Zo. 3. 5, 7, 9 uur: „Haal Paul Temple er bij". (18 j.). Lezing: 6 Februari, R.K. Volksbond, 8 uur: Jan Moedwil spreekt, Vertoning Belgische geluids films. - V ergaderinsen: 6 Februari, Stadhuis, 7.30 uur: Gemeenteraadsvergadering. Feestavonden e. d. 7 Februari, Ver. lokaal, 7.30 u.: Feestuitv, C.J.M.V. mondacc. ver. „Bravo", m.m.v. Schiedams Toneel. 7 Februari, Harmonie, 8 uur: Bonte avond „Onderling Kunst genot". DISTRIBUTIE-AGENDA Zaterdag worden in het distri butiekantoor Broersvest 95, van 912 uur, levensmiddeïen- textïelkaarten uitgereikt aan de letters Joo t.m. Kerr. Tevens worden sebpenenbonnen uitgereikt aan hen, wier stamkaart- nummer op 0 of '54, 64, 74, 84 of 94 eindigt Inwisselingsbon 802 mee brengen, Zondagmiddag wordt op Boshoek de belangrijke wedstrijd gespeeld voor de vierde klasse K. S.F.C.— Dindua. De winnaar van deze wed strijd kan, als alles meeloopt kam pioen rifn 'van deze afdeling. .De aanvang is gesteld op half drie. Oproep getuigen Dinsdagmiddag werd de 19-jarige expeditiekneeht J. J, Poos uit de Zw. Paardestraat op de Nieuwe Bin nenweg docr een.auto overreden. De politie verzoekt eventuele getuigen zich te melden op het hoofdbureau. Ingezonden mededeling) en u rolt 's morgens weer kiplekker uit bed springen. Elke dag moet uw lever een liter gal ln uw ingewanden doen stromen, anders verteert uw voedsel niet, het bederft U raakt verstopt wordt humeurig en loom. Neem de plantaardige CARTER'S LEVERPILLETJES om die liter gal op te wekken en uw spijsvertering en stoel gang op natuurlijke wijze te regelen. CARTERS evPBPILLETJES Tafeltennis Nadat de dames tafeltennisploeg tydens de wereldkampioenschap pen te Londen, de Luxemburgse dames had verslagen, haalden de heren het zelfde kunststukje uit. Met 5-2 bleef het herenteam de Luxemburgers dc baas. De uitslagen waren: Swaythling beker (heren): Hon- garije-Jersey 5-0, lerland-Trinidad 5-0, Engeland-Zweden. 5-1, Zuid Slavië-België 5-0, België-Italië 5-2, Amerika-Hangarije 5-2. Van Zoelen (N.)-Jaminet <L.) 22-20, 21-13; Oster (L.)-Van Zoe len (N.) 21-15,. 18-21, 21-14: Du Buy (N.)-Steinmetz (L.) 21-12, 21-15; Du Buy (N.)-Oster (L:) 21-7, 23-21; Du Buy (N.)-Jaroipet (L,) 21-11, 21-12; „Jaminet (L-)- Huberts (N.) 21-13, 2H5; Huberts (N.)-Steinmetz (L.) 21-17, 19-21, 21-14. Corbillon beker (dames): Engeland-Oostenrijk 3-Q, Tsjecho Slovakyije-Zweden 3-0, Egypte- Ierland 3-0, Hongarijë-'Luxernburg 3-0, Roemenië-.Amerika 3-1, België -Wales 3-2, Frankrijk won- met 3-0 van Nederland. Gedetailleerd: mevr. Beolet- Tineke de Zeeuw .21-19, 21-9; mevr. Giraud-Margot van Wük 12-21, 21-17, 21-16; mevr. Beoiet en mevr. Vaunoni-Margot van Wijk en Henny van Woezik 21-10, 31-16, Voor de SwaytfalingJbeker won verder pog Zweden met 5-0 van Jersey, terwijl Oostenrijk met de zelfde cijfers Nederland versloeg. De uitslagen van deze laatste wedstrijd waren: Bednar (O.)-Hu- berts (N.) 21-18, 21-9; Just (O,)- Du Buy (N.) 21-18, 21-13; Eckl (O.)-Van Zoelen (N.) 21-8, 21-10; Bednar (O.)-Du Èw (N.y 2D14, 21-12; Eckl (O.)-Huberts <N.) 21^11, 21-12. AANGEKOMEN SCHEPEN TE BOTTEEEAM 5 Februari Evertóen, Klngslynn Vermaas 2 Ekat- ivaven, ledig; Oranjepolder, Londen Müller Jobskade, stukgoed; Aeger. Londen. Ldnzsad Binnenhaven, suiker; Rijnhaven. Delfzijl Van Uden Park kade, ledig; Strjjpe, Halmstad Van Es Rijnhaven, hout; Ascot. Londen Anth. Veder Waalhaven, ledig; Doggersbank, Rochester Furness Merwehaven. ledig; Marinier. Rochester Furness Merwelia- vcn. ledig; Ardennia. Gothenburg Kuy- per Dam Smeer rjselhaven, stukgoed; Berkeistrpom, A'dsm Furness Merwe- haven, ledig; Ponza, Zaandam Vqrmaas Waalhaven, ledig; Weltevreden VII, Londen-Ned. Zwitserse Rijnhaven, le dig: Kortenaer. A'dam Vermaas Park kade. ledige Mecklenburg. Harwich Hoek van Holland; Cape Trinity, Gal veston Rott. Oceaan Merwehaven, stuk goed; Venern, Malmo Kuys .Waalhaven, ledig; Ojivjan Coast, Newcastle Biirger IJselhaven, stukgoed; Irwell, Goole Hu- dig Pieters Lekhaven,- stukgoed; Biar ritz. Harwich Hoek van Holland; Luos- sa. Narvik Hamnierstem Vlaardingen, erts; Losinj, Ryeka Kuyper Dam Smeer Maashaven, graan en stukgoed. 6 Februari Pinguïn. Rouaan Furness Merweha ven. ledig; Leerdam, New York H.A.L. WUhelminakade, stukgoed; Yaka, New York Runciman Merwehaven, stuk goed; Hercules. A'dam Hudig Veder Middenkous, ledig; Maroy. Antwerpen,, Kuyper Dam Smeer Waalhaven, ie-' dig; Fano. Gdynia Erh. Dekkers Waal haven, kolen; Oranje Nassau. Harwich Hoek v^n Holland; American, Miller New York' Millier Merwehaven. stuk goed. VERTROKKEN SCHEPEN 5 Februari Stad Alkmaar, Cuba; Madjoe, A'tUtft! L.T. 9, Den Helder; Da Coeta, PorU- mouth; Trigono&emus, Curacao: Sea- ham, West Hartlepool; Lucian. Antwer pen; Huja, Nykjoblng; Suffolk Brook, Hull; Delphinus, A'dam; Annegiena, Gioole; Bounty, Yarmouth; Rom "r, Savona; Prins Alexander, Jaffa via Antwerpen; Blij den dijk. New York via Antwerpen; Frances. New York; Cey lon, Gothenburg; Vienna, Harwich: Arjihem, Harwich. 6 Februari Inamfl, Helsingfors; Mailaiid, Oslo via A'dsm: Winterswijk. Spezia; Davidson Victory, New York via* Antwerpen; Biarritz, Harwich. Wind Z.W.. matige bries, kalme zee, bewolkte lucht. 8CHEEPSBEWEGINGEN Att S, 5 van Shorehem maar Gent; Agiena, 3 van Dover; Ary Schetter, l te Casablanca; Aardijk, 5 van H'dara tt Londen: Adinda, 3J van Pladjoe na#i Penang;"*Abbekerk, thuis, 5 te Suez: Al cyone. 5 van Port Bouet naar Grand Bassam: Aldabi. pass. 5 St. Vincent C.V. naar Rio de Janeiro; Alphard, 5 van Cabedello naar Fortaleze; Am*tel- d|Jk. pass. 5 Corvo naar Port Arthur. Blljdendijk. van R'dam naar New York, 6 tè Antwerjs«n; Bolssevain, 3 van Buenos Ayres naar Montevideo; Blommersdljk. 4 te New York, daarna R'dam; Bacchus 3 te Bourgas; Bree- Helle, 4 te Lissabon; Batavier II. pagj, tj Finisterre naar Bordeaux: Boschfop- tein, 5 (e Zanzibar; Clavella, 20 van Curacao te Pernis verwacht; Ceronla, 37 van Las Piedras te Pernis vprwacht; Gorilla, 31 van Tamplco naar Curasao. Djirak (zie onder Stanvac Djirak); Douro. 29 te Aruba: Doros. 3 van Cap Haitlen naar Port de Faix; Deo Duce. 5 te Kopenhagen. Etrema. 4 te Barton; Echo. 5 te Du blin; Eemlaiid, 5 van Montevideo naaf A'dam. Gadiia, pass. 3 Finisterre naar Heys- ham; Gordias. I van Maracaibó naar Puerto Cabello; Grpotekerk, 5 van Syd ney te Brisbane: Gaasterkerk, 5 van Genua .naar Japan. Helder, thuis; pass. 3 Land's End naar Liverpool; Haarlem, thuis. 5 van Madeira naar Antwerpen; Hoogland, S van Terpeuzen naar Blyth: Hercules, 6 vijn A'dam te R'dam; Ba5* J?L 4 t* Londen; Hast 'V. te Guernsey Josaend heeft lekkage ln voorruim door stoten tegen de kade: na lossing wordt voor lopig gerepareerd;. Hilversum, 5 ter rede van Winnebah. - Jupiter (Miiller). 2 te Rouaan; Japara, 3 van Portland Ore naar Vancouver; Jupitér (K.N.SM.). 31 van Kingston Jam naar Houston; jpbshaven, 4 van R'dam te Las Paltnas; Jacob Cats, S van Baltimorenaar R'dm; Java. pass. B Finisterre naar Batavia. Kota Agoeng, 5 van. Batavia naar Singapore. Leerdam, 6 van New York te R'dam; Leopoldskerk, 5 van Shanghai naar Hongkong: Lemrierkerk, was 5 nog te Kuweit- Linge. naar Huejva 5 op |80 mijl Z.w. van' Quessant; Loosdrecht. lag 5 nog te Bahrein; Lutterkerk. .was' 6 nog te Bombay. Maartje. 5 te Hull; Madjoe. 6 van R'dam te A'dam; Manto.- 3 van Vera Crus naar Cri6tobal; Map)a, pass.,5. Gi braltar rtsar Loqdeq en A'dam; Melsm- pus. thuis, 6 te Marseille; Modjokerto, pass 5 nam. Finisterre naar Batavia. Nottingham, 4 van Goole paar Har- llr.gen (verb.): Nljkerk, 5 vag Genua- naar Marseille; Noordwijk, 5 van R'darii te Huelva; Nleuwaal. 5 van Ostende naar Esbjerg; Niger^troom, B te Puala. Odysseus. 4 te Flume;' Oranje (Coas ter), 3 van Lysekil naar Dordrecht; Oud Beyerland, 3 van Cardiff naar Newlyn; Ootmarsum, naar Cuba 5 op 249 rnijl W.N.W. van Finisterre; Oranje- fontein, uitgaand, 6 te Tenerlffe; Orion, 5 van Paros naar Thessaloniki. Pygmalion, 31 te Maracaibo; Prins Alexander, van R'dam naar affa, 6 te Antwerpen: Prins Bernhard. 5 te Lon den; Paula. 31 te Batavia: PbUae, 3 te New York; Polydorus, pass. 5 Malta naar Batavia, 7 te Port said verwacht. Rijnland, thuis, 4 van Natal (Braz,); Roepat. thuis. 4 van Singapore; Rem- pang, naar A'dam 5 op 60 mijl Oost van Fiores, Stad Maastricht, 5- van Bona naar Gibraltar voo? orders; Stad Kearlem, 5 te Tunis; Straat Malakka. 3 te Dur ban; Stanvac Djirak (ex Djirak), 31 te Sograbaja; Saparoea, 2 van Portland Ore naar San Francisco: Streefkerk. 4 van Tuticorin naar Colombo. Tjikampek, 6 te Melbourne: Trompen- burgh, 4 van R'dam te Londen; Tyro, 6 van Dublin te A'dam; Temate. 3 te Lorenzo Marques; Titus, pasp. 5 Gi braltar naar Valencia. Valerius, 5 van Noenekan (Borpeo) naar Shanghai, Wester dam, vertrekt 7'van,NewYark DUIZENDEN JONGENS EN MEISJES smullen hét nieuwe nummer van de JIJ OOKT Een greep uit de inhoud: Onweer in de Paeific, Tex, de jonge buikspreker,de Wereldreis ven Ketel- binkle. dr. Dolittle en de Barbarijse zeerovers. Koos de voetballer, de 3 Musketiers, pieker ferns Puzzle. Bobhelmans Brievenbus, eaz. Slechts f 5.16 per nummer Koop een exemplaar b(j de bezorger van JfET ROTTERDAMSCH PAROOL of in de boekwinkell ÖrjV ■3 649. Terwijl ik de ronde, die jk bij de andere rijderp achter \vas Inhaalde, zaten Knots ep Kpara niet stil, dat merkte ik tot mijh schrik toen ik de grote groep race-auto's' weer naderde. Mei; de snelheid, die de atoom-motor ontwikkelde zou het voor mij een koud kunstje geweest zijn mijn .concurrenten in te halen te passeren en de wedstrijd te winnen. Dat hadden Knots en Knars na onze ontmoeting in de vorige "ronde ook be-# grepen en daarom had Knars een afspraak ge maakt met al de andere auto-bestuurders, Tpeh ik passeren wilde vond ik de weg versperd de wagens reden naast elkaar en namen de hele wegbreedte in beslag er was geen doorkomen, aan. Ik moest wel vaart minderen; ik toeterde en schreeuwde kwaad, dat zfj opzij .-moesten gaan. Maar de autorijders hadden zi?b dpor Kha?? wijs laten maken, dat ik het was, die oneerjjjk mee* reed. Ze lachten mij dit en lieten mij er niet dear- En ondertussen begon de wedstrijd naar het einde te lopen, de laatste pende was ingegaan, Ik trilde van woede, want pteeds moest ik achteraan bUJ* ven..,. Het publiek In het Stadiën tuurde over de baan en ieder wtlde de eerste zijn» die in de verte de voorste wagep ontdekken zou.wie was de beste rijder en wat was 's werelds snelste auto? Professor 8teekneua stond f? rillen van spanning. „D-daar komen ze", mompelde, fay „W-waar blijft het. v*ventje?!" „Dame? en He* ren", brulde de verslaggever in da microfoon: V,U hoort het motorgedaver, da 'wagens komén. het 'Stadion binnen en naderen de einsti'epp. Vpprdp ligt wagen Nb, is met de heren Knota'en-Kn^^ral^, nuar R'dtm; Wint«r«w|jk. van R'dam naar Spczia, was vm, 4 uur in zee; Willem Barendsz, pass. -5 Wight "naar Garaton; Wiekenburgh, 5 nam. te Duln- ktrken. Zeeland, S m 9 uur van Port (laid naar de Strait Settlements; Zwerver. 4 te Londen; ZwJjndrecht,. thuis, pa*»- 5 Finisterre naar Antwerpen. NAGEKOMEN BCHEEPSBEWEGINOEN Alderamin, uitgaand, pass, 4^ Gibral tar; Alhena, thuis, pass. Fernando Noronha; Albatros, "5 van Vllssingen naar Londen; Arak. 4 te Liassbon; Aagtekerk. uitgaand, 5 van Genua naar Haifa. Biervliet, 2 te Glasgow; Breda, 3 te Tocopilla, lag 5 nog op de rede; Bata vier JX van Casablanca naar Bordeaux; Bill S. 5 van VUwingen naar Yarmouth; Brem, 4 van Glasgow naar Silloth; Borneo (coaster), 4 te Newport New»; Bree-Helle, 4 van Oporto naar Lis sabon. Constaftt. 5 van- Niel naar Londen; Congostroom, thui». 4 op 100mUl Noord van Kaap. Verde; Cottica, uit gaand, naar Madeira was 4 dwars van Oporto; (»5tor. pass, 4 Monj Pawage neer Aruba, Elisabeth (R.K.C.). 3 van Vllssingen naar Gothenburg; Evertsen, 4van Kingslynn naar R'dam; Ena, pass. 4 Straat Florida naar Pernis. Glashaven. 4 te Gothenburg: Goote, 5 van Stettin te Zaandam. RIJNVAART LOBITH. gepasseerd 4 Febr. stroom afwaarts: Bartha John, Elisq, Ukkel, Damco 3. Damco 2, Janna Gerdlne, Orion, Chrlstlafn, Hennij, Louise, Hen driks. Alt, Leendërt, Progressus 2, Hela, Sancta Maria, Wajang. Sancta Maria. Viscosoprans, Slelpntr, Lena, Armand, Holda, Bego, Albert Culjp, Verdi, At- tractl. Pletérnella. Australia. Johanna 2, Johanna. Gounod. Irwin, Majo, Peli kaan, Johan,. Germa, rile R'dam; Vios. ZwJjpdrecht; Cunegonda. Muiden; En- gellni, Wageningen; En Avant 2. Arn hem; Avontuur, Zoeterwoude: Trans port, Tilburg; Damco 30. Blerlk; Lpuise Pierre. Dordt; - Talpl. Zutphen; St. Pe trus Canisius. Elst; Cash! Adriaha, Vreeswijk; Jennij. Dordt; Libra. Rar- Ungen; Spes, Bargsluls; Neeltje, Dordt; Elisabeth Jacoha, Harllpgert; Qlarpisch. Dordt; Ksn. Vaart 22* Helmond; Lena Bwoudina. Zaandam; KeadiJ, Weurt; Rljntrans 9, Deventer; Damco 66. Pro- gressus, beide Herlipgen; Gean, A'dam; Fenax 6. Wageningen: Dore. Maas tricht; Rigel. Polssona. Vega, Isabella, Ruijsdael, Hendrik, Tarnhelm. Marta- burg, Agnes -S.B 124, Edelwaips 4, W, v. Drlel 55, TrinUas 5. Pittsburg, OW denburg, Govert Flinck, Huljgens, Dine, Racine, Msas. Anna Maria, W. v-. Driel 37. Rljntrans S, Lloyd 13. Stad Kortrük. AmnUo, alle België. Stroomopwaarts: Antonia. En Avant, Excelsior, Catharlna. -Fiat 12. Adrlana, God met ons, Anthonie 2, Reve. Alarlch, George, 's-Eosch 1, 's-Bosch -2. Maria, Theodora. Limburgla, Emma 2, Mars en -Ern»t, Jan Nat 4. Flat, Carnot, Pascal, Maria, Morgenster,. Arnold, Leba, Cor to, Java, Speranzg, it I« niet Anders. De tijd zal ,'t Leren, Anna. Emanuel. Gpja, Avontuur. WUkdlanst 32. Wega. Mascotte. Gead, Torplle, Ver trouwen. Piefa, Anhno. Carpentaria. Agora. Nuée, Come, Humanité, alle Duitsland; Valencia. Albania, Llaurla, Tessln, Airola. Edelweiss 13. Cantabrla, Mitropa.'ril® Basel; Maro,- Straatsburg gf-npe. Norton Line", welke sedert jaren een geregelde, rechtstreekse dienst onderhoudt tussen Antwer pen en Portugal waarbit Jading va» en vpor Holland in Antwerpen werd overgeladen, heeft beslotan binnen kort met haar schepen Rotterdam direct te gaan aanlopen. AJs agente voor Rotterdam en Amsterdam van deze nieuwe' dienst, „welke voort aan onder de naam va» porton Constantine Line zal worden uit geoefend. I» aangeateld de firma Lenders en Co, 6* In de week van 25 tót en met 31 Januari kwamen139 sehepa» metende 237.471 n.r.t, do Rotter damse haven binnen.tégen 86 Sche pen nietende 167.149 n.rit. in de zelfde week van" het vorig jaar Het Britse* motorvrachtschip Caithness, dat in het'toegangska naal naar de haven van Buenos Ayres aan de - grond - liep en daar door deze haven versperde, is Dins dag door vfaf sleepboten vlotgetrolt- ken. Het' heeft de 'reis voortgezet, 0 Griekse, Spaanse eri Italiaan se schepen, die in een Nederlandse haveh bunkeren moeten deze kolen in U.S.A.-dollars betalen. Dit ver meldt Phs. yan Ommeren Dtd. t« Londen in een toelichting op dt vorige maand van kracht geworden maatregelen inzake de betaling va» bunkerkolen door buitenlandse dertien. TE KOOP FIANO merk Max, A'dam, z.g.a.n., prachtig van toon. Geen handelaren. Na tel. sfspr. no. 48266. HEER, 30 j., z.z.g. in verb, komen m. Intellect, jonged., zelfde leeft., m. belangst. v. muziek, kunst en literatuur. Br. no- 70, kiosk Jonker- fransstraat. U zult verbaasd stean over onze collectie Radio-onderdelen, Regelmatig hebben wij i» voorraad: Rrifpa Import Luidspre- - kers compleet 26.85 Idem Philips, zonder transformator 25-^ Radiolampen, diverse ty- pes, vanaf J 4^0 In beperkte matg com plete stellen Araroh-on-- derdejen voor radiotoe stellen (voor zelfbouw) met lampen, compleet 90-—.' Zwart J^nstr. 13 - Tri. 48809 Dakloos klein gezin, twee schoolgaande kindere» iq bezit, huurmachtiging ook slaapetage onverschillig waar tot f 40.-^ per msanA Brieven'No." 7458 bureau van dit "blad. Voordirect gevraagd; OFFICIER en HALFWAS-OFFICIER voor kléino suikerfabriek i» Centrum. Br. iett, C.E-K-, Adv, Bur. „STUDIO", 's Gravendijk- wal. 32, R'dam- Gevraagd een' het betrouw baar M E I S JE voor de hulshouding,halve dagen of enkeje dage» per 1 week. Kunsthandel ,,In 't Constigh Werck" Oudedtjk 159. Gebr. SPINDLER Havenatraat J08 v ragen PLAATS EEN KOERIERSTER gevraagd. Apotheek v. d. laan Telefoon 73766 Blseufontefnxtraat 97 Rotterdara-Zuid '0<><>OOO<>O,5u0OiC>0^D^>^GODOCC,OOC,D^GO,!><>GG^)G<J ELECTRO TECHNISCHE FABRIEK J. B. van Wijnsbsrge Zoon te Rotterdam vraagt voor spoedige Indiensttreding v ANKER WIKKELAARS Aankomende ANKERWIKKELAARS en MONTEURS-BANKWERKERS voor dé montage van electro-motoren en :dynanso'i. Aanmelding aan onze fabriek Sluisjesd^k 30 te Rotterdam W(J vragen vpor dïreet of:later; Alléén uitvoerige schriftelijke sollicitaties met epgav» van verlangd salaris aan Afd. Rersoneel'van L. VAN LEEUWEN ZONEN N.V. Provenierssingel 39 te Rotterdam- CELLOPHANE PLAKBAND voor het onzichtbaar her at ellen van muziekstukken én boeken. Pep rol 73 ct, LEESBIBL. ODE R N" Boerhaavelaan 124, 2 pette meisjes 34 en 33 j., N.S» wensen kennismaking met 2 nette heren N.JLi bepjist deg. levénsopv, Br. liefst met fptó welke rqt, w, gez, onder No. 83045 bureau va» dit bied. v. LOOPIK'S GLAMND. RoterMr.„ 39, Schiedam vraagt veo'r. direct Aanmelden: Bpterstr. 39, tussen 8 e» 12 e» T e» 8 uur of 'a-avonds Boerhaave- Jaan 4IR, Chique bruidsjap. m. sleep, en sluier én wit georgette bruidsdamesj. 247. Thuiswerk gevr,^ dóór/.jong echtp., onverschillig wat. Brieven No. S 304? burehu van dit blad. r Te koop z.g.a.n. haard. J. g. Kleinekoort, Brugm-Str. 55B winkel- Gëvr.'pette winkeljuffr. van 's middags'iV« uur .tot 0 uur.. Zaterdags vrij. Zij die reeda eerder ih meubelbranche werkzaam waren genieten de voorkeur. Genegen ook administratiefwerk te ;ver-. richten. Brieven onder No. S 3042 bur. van dit blad. v - v 1 V- f L r „i'/ ,'i-iA WêÊÊÈMa

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2