Deviezen waaien over ons Léefregels voor a.s. moeders heöen.... Koos Vorrlnk sprak in Zuid Vrijdag 6 Februari 1948 Burgemeester Oud opreis Met geschenk voor New York Molenwieken zetten wind om in nuttige energie Onze molens gaan nieuwe toekomst tegemoet D Radioprogramma Onder controle van een arts en verder zo gewoon mogelijk doen! vergui Verkiesings-campagne begint op gunstig ogenblik" Plan-Marshall, ook zonder Rusland De Googer-molcri, een ruim twee eeuwen oude reus heeft nog steeds een kracht van 200 pkDe roeden waaraan de wieken bevestigd 'zijn, hebben een lengte van 29 Èf. Burgemeester Oud gaat, morgen ©prï»w. Ais Hd van een. Nederland se afvaardiging naar het congres van Amerikaanse burgemeesters in New York, onderneemt hij de verre reis naar het land van de dollar en we zullen hem tof J5 Maart moeten missen. Mr. Oud is van plan het nuttige met het aangename te ver enigen en gelijk'hy gistermiddag in de raad meedeelde, ligt hef in zijn voornemen gedurende zijn .verfeilt In de Verenigde Staten contacten te leggen, die in het bijzonder voor onze stad en voer onze haven van belang kunnen zijn. Een der eerste contacten zal zijn die met het ge meentebestuur yan New York, 't Is niet aardig om 'als gast met lege handen te -.komen. Zo denïct ook burgemeester Oud er over, vandaar dat hij en zjjh naaste medewerkers op het goede Idee zjjn gèkomen een cadeautje mee te nemen. Het oog is gevallen op een" uit het jaar 1797 daterende aquarel .van Gerrit Groe- n*wegen- afkomstig uit het ge- gemeente-archiefeh voorstellende een gezicht op de haven van Bot terdam, Dé "aandacht van de schil der heeft zich in het bijzonder ge-, concentreerd op een in de haven hggende Amerikaanse" klipper, waarop nog •de' oü^e Amerikaans? vlag met dertien/terfën én strepen wappert Een schoon geschenk, dat aan de andere zijde van'de oceaan zeker gewaardeerd zal worden. Goede,, reis burgemeester en...... good luck. - l'ï,- Jacob Juch-sche»ol geopend I^ensdagheeft dovereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor zwakzinnige kinderep in Rotterdam-Zuid in Charlois een pieuwe school geopend. Het is een school voor .Buitengewoon lager - onderwijs, die genoemd is naar de heer'Jacob Juch. In leven- was de heer Juch direc teur van de mr. dr. Willem van dep Rergh-gfcichting te Noordwijk. De school, die aan de ingang met twee vjaggep is versierd, ziet er van binnen fris en helder uit en het lijdt geen twijfel, of de'h.eer J. C. van der Pas, die tot schoolhoofd is benoemd, zal hier sen prettige en tevens nuttige werkkring vin den. Jlp GOOGER-POLDER'bij'Oude Wete- ring hoorde tijdens de oorlog blijk baar ook bij de Atlantic-wall. De Duitsers hadden hem in ieder geval maar vol laten lopenNa de bevrijding - arriveerden daar een aantal pompen om de 200.000 M* wa ter uit de Oooger-polder in de ringvaart terug te pompen. De molen anno domini 1715 vertrouwde men deze taak. natuurlijk niet toe. En de 70-jarige molenaar De Jong keek schamper toe naar de smadelijke toebereidselen - op de ringdijk. Toen een der arbeiders echter een defect constateerde bij de inschakeling der machine verdween hij in de molen. Boven, op de vijfde ver dieping onder de draaibare kap inspecteerde - - hij nog even het zware houten mechanisme. Weer beneden bevestigde hij de „kruilijn" en daarmee richtte'hij de wieken pal op de wind. 'En met de rem strak aangehaald liet hij de molen langzaam draaien„want het water was gevaarlijk hoog bij de vijzelzegt De Jong en hij wijst op de streep die net hoge water op de muur achtergelaten heeft. Langzaam voerde hij het tempo op en met een snelheid van 32 M3 kolkte het water in de draaiende vijzel vijf meter omhoog. Nog voor de pompen hersteld waren, in drie dagen, hadden de machtige wieken de polder leeggedraaid. •/-> De machtige wieken van deze graanmolen steken ver uit boven de huisjes van het dorp Wassenaar historie In een openluchtmuseum. In de oorlog was het reeds een red der inde nood. En na de bevrijding begint men te beseffen, wat een brandstofbespaar der dere deviezen- bron, die van de wind leeft, eigen lijk is. DONDERDAG 5 FEBRUARI 1948 Avondj-programma. HILVERSUM I; 19.— Nws, 19.30 Oude melodieën, 19.50 Deense lied jes, 20— Nws, 20.05 De gewone man, 20.12 De Zilvervloot, 20.45 De drie landen, 21.i— Metropole-ork., 21-50 Luisterspel; 22.30 Pianorecital, 22.37 Actualiteiten, 23.— Nws, 23.15' —24.— Faris tu n'a pas changé. HILVERSUM II: 19,— Denk om d« bocht, 19,15 Nederland op zee, 19,30 Cursus: Waar is Uw God, 20— Nws» 20.05 Het Röntgenkwartet, 20.30. Midden in de wereld, 21; Men vraagt ven wij draaien, 21.50 Vjool en piano,'22.Buitenland? weekoverzicht door prof. dr- C, D, J. Brandt, 22.15 Swing and Sweet from Hollywood, 22.40 Vandaag, 22.45 Avondwijding, 23— Nws, 23-15 24.Vrijdagavond-concert ZATERDAG 7 FEBRUARI 1948 Ochtend, en Middagprogramma HILVERSUMI: 7— Nws, 7.15 Ochtendgymn., 8.Nws, 8.15 Pluk de dag, 9.Voor de vrouw;.. 9.05 Lichte: orkestwerken, 10.—: Klein kleutertje, 10,15 Werken van Cho pin, Liszt en Berlioz, 11,De Zon nebloem, 11.45 Het Zweeds man nenkoor, 12.03 Fluit en piano, 12.30 Weerpverzicht, 12.33 Lunchconcert, 12,55 De Zonnewijzer, J3— Strijd- krachtenprogr., 13.30 Dansorkest, 13,50 Film en toneel, 14.10 Opera Veromque, 14.20 Engelse les, 14.40 Kleine dingen kunnen ons vreugde geven, 15.15 Concert der jongeren, 16— Mannenkoor, 16.20 Hotel- en restaurantbedrijf, 17— De Wigwam, 18— Volksliederenkwartet, 18.15 Journalistiek weekoverzicht, 18.30 Strijdkrachten. "lr HILVERSUM II: 7— Nws,- 7.15 Geraldo'.en zijn, orkest, 8.Nws, 8.15 Socialistisch strijdlied., 8.18 Vir- tuoso-trio, 8.40 Lichte morgenklan ken, 0,30 Waterstanden, 9.35 Wer ken van. Handel: ,10— Morgenwij ding, 10.20 Radiofeuilleton; 10.35 Zaïig en piano, 11— Voor de arbei ders, 12,Vincentinó, 12.30 Weer- praatjê, 12.33 Omroep-operakoor, 13.Nws, 13.20 Musette-klanken, 13.40 Silvestri-kwartet, 14— Het Ned. "lied; 14,15 Stafmuziekcorps, 15.— Coöperatie en socialisme, 15.15 Disco-matinée, 16.Waaróm Espe ranto, 16.15 Amateurs zétten hun béste beentje voor, 16.45 Landbouw- congres, 17.05 "Het N.V.V. spreekt een woordje mee, 17;15 Volkscon cert, 18— Nws, 1815 Sport, 18.30 Óm en nabij 'de twintig. E JONG had gezegevierd en de pompen werden weer weggesleept, ongebruikt en nog defect. De oude de Jong is trots op zjjïi molen, waarvan de wie ken met een snelheid van 160 km, per uur de lucht zwiepen. De beide roeden waaraan de ge stroomlijnde wjeken bevestigd zUn, hebben dan ook een lengte van 29 meter en ontwikkelen bjj een flinke wind een epergie van 200 p.k. Zo'n manifestatie doet ons.'.afvra gen of molens thuis horen op de lijst van cultuurmonumenten, omdat kolen, en olie de taak van de wind als energieverwekker overgenomen hebben. De wind is onbetrouwbaar. Als ergens een molen afbrandde dan, nam 'h eleetrisch* of stoomgemaal de taak meteen over. In de oorlog ech ter bleken deze ook niet te vertrou wen. Er was'geen brandstof meer. En d^t betekende een keerpunt in de molen-historie. Omstreeks 1900 wa ren er nog 7000 molens, daarvan wa ren er. dank zij bijzondere bescher mingsmaatregelen nog 1300 over. De rest Was afgebrand of afgebroken. In de "öorlóg" Werüép'èohtér Alweer een paar' nieuwe'gebouwd en vele afge dankte molens werdenhersteld ten weer in gebruik genomen. Daarbij waren molen? die voor 400 aan electricteit in de maand bespaarden. Dat is niet te verwaarlozen als. we weten dat electricteit behalve devie zen ook nogeen regeringssubsidie vraagt Het zou dus niet vreemd zijn als er naast de subsidie van Q- K, sn W. voor de ,Jimshing4ouch,? van ons Hollandse landschap, ook medewer king van de departementen van Ver keer en Energie en. van Wederop bouw zpü komen om de deviezen die over ons vlakke land „waaien" via molenwieken in energie qm te zet ten. Dg harde wind uit het JSuid- We?ten kan via die. stijlvolle acht- kanters en wipmolen? niet alleen polders droog houden", houtzagen en graan rpalën. Neen zo'n schijnbaar tomeloze stom kan pok .grondstof worden voor een installatie, die in de zomer voor de tuinders kassen koelt en 's winter? verwarmt. Dat is aiimelijk de nieuwste snuf op het gebied van molen-techniek, HET menseRjk leven I« een komen en gaan. Terwijl het eerste een van de grootste gebeurtenissenin ons leven blijft, die wij'telken* weer vieren, Is het laatste de sombere sluitsteen van het leven. De geboorte van een menibetekent veer de moeder ook een grote verandering. Het. zun niet alleen veranderingen in haar lichaam, die zij ondervindt, '\maar ook haar zielstoestand wordt ten sterkste beïnvloed. De rijpingvan. vrouy^ tot .moeder eist, in onze van dg natuur zo ver vreemde - samenleving,- het, .volgen van zekere gedragslijnen, willen moeder en kind geen schade on dervinden. Het natuurlijke instinct van de moeder om dat wat schan delijk is te laten en wat nuttig is te doen, js bij de moderne vrouw meestal niet aanwezig. Hoe kan «de aanstaande moeder nu het best haar leven gedurende de zwanger schap inrichten? Het begin van dezwangerschap, dat zich; naast het uitblijven van de menstruatie, nog kenbaar kan maken door misselijkheid en bra ken, vereist nog geen bijzondere leefregel. "Wel dient de aanstaande mpeder zich direct met een dokter of vroedvrouw in verbinding te stellen pin voor geregelde controle*' van haar toestand zorg te dragen. Tevens kan de aanstaande moeder op grond van een bewijsje, gete kend door dokter en vroedvrouw, de. voor extra voeding nodige bon nen aanvragen. Voor moederl Deze extra voeding la vanzelf sprekend alleen voor de zwangere Gestroomlijnd De meeste wieken rijn thans vol gens de regelen der aere-dynajmca gestroomlijnd, wat het aantal paar* dekrachten verdubbelt. De Cjopger* molen immers, levert reeds met een flink windje 'n. energie van 200 p.k. Het bouwen van zo'n molen kost iij deze dure tijd 60.000 gulden maar een andere moderne energiebron kost vrijwel evenveel en is beslist niet zuiniger in hef gebruik. Het enige bezwaar is, dat als er helemaal geen wind is, de mo len niet draait. De houtzaagmo len in Leidscheridam bijvoor beeld heeft daarom assistentie varteen stoommachine, die bij windstilte de taak overneemt-en dan met het houtafval gestookt wordt. Was de molen er niet, dan zouden er behalve afval nog tonnen kolen in de vuurhaard van dé stoommachine verdwij nen, - Maar gedreven door de yier wie ken snijden daar 2 wipzagen gelijk tijdig vier boomstammen In écht bal ken en acht planken. In Stampwjjk wordt de Driemanspplder gedomi neerd door drie molens. Twee daar van hebben nog- het ouderwetse scheprad, dat het water een halve meter omhdög stuwt. De derde die indertijd afbrandde is vervangen door een nieuwe met een moderner systeem, een soort .centrifuge. .Üie het water 3 meter hoger brengt» Trapsgewijze zorgt deze gang van molens voor een niveau-verschil van bijna vijf meter. Hoog boven de om ringende hqizen uit steekt de graan molen van Mansvelt ih Wassenaar.. Dezé stond 'in het jaar 1555 al op de I plaat? waar nu het postkantoor is, mjiar werd later naar zijn huidige plaats versleept. Vrijwel iéder Was senaarder ging daarheen in de hon gerwinter om zijn zakje" rogge of tarwe te laten malen door de k°ude Noprd-Ooster, waarvan de kracht tussen de drie paren molenstenen ge concentreerd werd..Ih de zes verdie pingen tellende stenen kolos worden bijna allé graanbewerkingen door .windkracht - verricht. --Alleen voor windstille dagen-staan er -pmehtnes klaar om in. te vallen. Maar met een klein beetje wind-draaft-bok dezé molen snel genoeg. Gemengde bezetting Voor bedrijven -die geen dag stil mogen staan is zo'n gemengde be zetting wel onmisbaar. Het is geen taehoudzucht.dat de 1350 Nederland se mplens npg draaien. Dp windmo lens die dateren uit het eerste mil lennium van onze jaartelling, héb ben nog niet afgedaan. Zij 'gaan pen nieuwe toekomst tegemoet. De dik ke tanden en pennen worden nog steeds van het- zelfde harde hopt ge maakt en zelfs dé uiterlijke vórm zal piet veel veranderen, al zullen daarbij de siepën ronde en dp scht- kanters, oorspronJceUik bet Zuid- Hollandse type, wel de wip-rnojens met de kleine vierkante huisje? ver dringen. Niet alleep ip Holland staan windmolens, Zelfs in Argen tinië kan mep ze vinden, Paar ha len Hollandse molens in de bergen het water 20Q meter djpp uit - de grond. Het molensjlhouet is das niet alleen een fraaie Ianflsehapsver?le- ring. het is niet alleen pen brokje President Truman ere-lid Maastrechter Staar President Truman heeft een oor konde ontvangen van de Koninklijke Nederlandse zangvereniging 'de Maastreechter Staar» waarin hem het ere-lidmaatschafl van dë vereni ging is aangeboden, als bewfjs van erkentelijkheid voor het feit, dat Amerikaanse soldaten op 13 en 14 September 1944 Maastricht als eer ste Nederlandse stad bevrijd heb ben. In tegenwoordigheid van mr. Eel- co van Kleffens, de Nederlandse ambassadeur, heeft kolonel Edward •A. Gould uit San Bernardino (Cal de president Maandag de oorkonde overhandigd. „Hij BEMïNT MI] 'Zo op de manier van „Wj bemint mij, hij bemint mij nietbeeft Nel van Vliet otn beurten ontkend en toe gegeven, dat zij naar Amerika is ge gaan om prof te worden. De enige reserve, die zij betoont, is dan dat zij wil wach ten tot na de Olympische Spe len in Londen, waarvoor zij dus nog altijd hoopt te worden uitge zonden, „Zij weet meer dan Jk," heeft Jan de Vries de voorzitter van de K.N.Z.B. lata* niek opgemerkt. „Wij hebben geen ruzie," Het De Vries er desgevraagd op volgen, „de moeilijkheid voor ons is, dat wij hiervandaan zo moeilijk kunnen ..be- oordelen of straks haar uitzending nog wel gerechtvaardigd zal zijn,. HET DUIVELTJE Nu'Krfs-Kraél'ër toch over zwem men begonnen is, acht hij het nood zakelijk een paar hinderlijke foutjes te corrigeren, die in het verslag oyer de Amsterdamse wedstrijden geslo pen zijn.'ln de eerste plag ts is het niet het Rotterdamse, maar het Robben- zwemstertje EJcris; Voorts is het geen Rinus Tazelaar, maar Daatge- laar en Nel Garritsen is. lid van de R.D.Z. Tot slot heeft jannie de Groot 1.21.5 ge?wornmen en Annie 1.23.4. DE AMATEURS Het restantje B-kampioénschappen van Zuid-Holland zal Maandagavond "in Odeon -worden verwerkt. Zo ver meldt het programma, dat door Theo Huizenaar wordt georganiseerd, de finales lichtgewichtjuniores en de finales licht- en vedergewicht-senio- res. Als dessert nog een stuk of wat gewone amateur-partijen. KLAVERJASSERS De bedrijfsklaveriasverenigingen Tediro er? J, (ansse Wz. hebben een copeour? uitgeschreven voor- 29 Maart in,het Stadsfimnterhuis, waar voor zjch reeds 400 personen, komende uit de 40 grootste bedrij ven van. Rotterdam, hebben opge geven,' Aan het concours zal een tombola verbonden zijn waarvan de opbrengst geheel ten goede :za! komen aan de Bloedtransfusie van het Roode Kruis. MA BRAUN ZELFS TE GORTIG.;. Kris-Krasser heeft een plaatje ge zien in de „News Week' 7 dat zelfs Ma Braun te gortig zou zijn. Daarop ziet u een dame in zwemcostuum Cristal Scarborough A— en deze dame gooit een baby' van negen maanden in het water. Foei, zult u zeggen, maar Kris-Krasser is nog niet uitver- St teld. Deze baby- herry Lynn jongste zwemwónder van de wereld. Als .wij de News Week mogen ge loven zwemt ze afwisselend crawl en „op z'n hondjes". Kris-Krasser is een voorstander van jong zwemmen leren, maar dit Js hem toch een beetje te gortig. HET V-TEKEN- VAN COLCHESTER/ Als Colchester de outsider, die van de „Cup" droomt morgen van Blackpool wint, staat heel Engeland op -zrn kop. Er worden de wildste weddenschappen op afgesloten, waarbij eerlijk gezegd Black pool ster.k favoriet is. De belangstel ling wordt nog aangewakkerd door de geheimzinnigheid, 'die de manager Ted Fenton betracht bij de training. Zij hebben een zogenaamd „V- sy.steem", dat achter gesloten deuren wordt ingestudeerd. Grappige bij zonderheid is nog, dat Colchester bij Stanley Matthews, die immers in Blackpool een hotelheeft, logeert, IH HET. KORT GEZEGD Stanley Cpcksyne, Engelse scheids rechter -is heftig voorstander .van bakelieten -fluit. Laatst is de bliksem in z'n ffuit geslagen, net "op 't'ogen blik, dat hij wou blazen voor penalty. ■Cockayne is toen erg geschrokken, wat Kris-Krasser zich "best kan be grijpen. Shackleton, van Newcastle Un. is door Sunderland overgenomen voor 18.000 pond, dat is 2000 minder dan voor Tommy Lawton betaald werd. De rode duivels spelen Dins dag tegen de Zwaluwen in de vol gende opstelling: d. Gysen (Lyra), a. Andrïes en v. d. Driësche (F.C. Mecheten), m- Sfeurs (Daring C.B.), v. d, Ven (Berchem) en Delmuylp (U Gantoi?e), v. de Bruyne (St, Nicolaas), v. Steenland (St, N.), Mermans (Anderlecht), Chaves (Gantoise) en de Gryse (Roulers). Bedrijfsklaverjassers Hfer volgen öe uiteJagen van de competitie der Rotterdamse Bedrufs Klaverjas Bond over het tijdperk 19 Jaiv—?i Jap. Afd. la': Ziekenh. Bergweg—Contact 174?3-»-J876}[Volharding—Het Vrije Volk 15820—19681Er.vt.ro.—Stokvis 17211^18371: R,E,T—D.K.B. 18353—18686. Afd, lbi Ji Jansserr-RollJipd-Electro 19170—16406; Ver.bli.fa.—Jamin 17691-r—18417; E.E-T.-rOranjeboom 16080— 20033; N.E;C,—Holland—Electro 19635— 19029; Ma.he.rp.-rrJ Jansse 18500—18717, Afd. lei DreadnoughtKorpershoek 18803—17944; Helneken—H.E.T. 19012— 17600; Korpershoek—Ltgtermoet 20290— 144B8; Wa.coDreadpought 17942— 18276; De Mpas—V. Nelle 19B41—16967. Afd. ld: HermandadZiekenh. Copl- singel 18783—17953; R.E.T.—P.C.K, 17592—19596; F.O.N.—Allan 16587— 18540; T. den HarUghr-Te.dl.ro 19187— 10045. Afd. 2a; De Ma»a-P.O,N, 17414—20302. Afd 3h; wa.co—Allan' 18837—15715; D.W.N.—Shell 1564420246: D.W.Ul— Allan 17577—17313; Shell—R.E.T. 18788- "1688 AfdeJJngskamploenen zijn. geworden: Afd, la. b, c. d, Contact. De Maas, Oranjeboom en Teldi.ro. Afd. 2a, b, c, P.O.N,L Oranjeboom eii v, Nelle. Afd. en niet voor andere v gezinsleden bestemd. Helaas ziet men nogal eens een moeder deze extra voe ding aan haar kinderen uitdelen S« plaats van ze zelf te nuttigen. Het spreekt toch vanzelf dat in een pe riode, waarin de aanstaande moe der voor twee heeft te zorgen, ook meer zal moeten eten. Tegelijkertijd moet ook gewaar schuwd worden tegen overvoeding, daar gebleken is, dat. dikke vrou wen vaak een moeilijke bevalling hebben. i De cohtröle is vpor zwangeren van zeer grote waarde, daar ver schillende -ziekten, waarvan de vrouwen niet afweten, voor moeder en kind schade kiinnen opleveren. Licht huiswerk is -tot de laatste dag toe aan- te bevelen. Daarente gen blijkt, dat de wettelijke bepa lingen aangaande het werken van aanstaande moeders niet volledig voldoen. Volgens onderzoekingen van grote klinieken zou het nodig zijn de zwangeren al in de laatste, maandfen en niet, zoals nu, pas, in de laatste weken van beroeps werk vrij te stellen. Bij. werken buitens huis kan de zwangere haar lichaam niet volgens eigen behoefte ontzien. Storingen van de gezond heidstoestand alsmede psychische schokken moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Bij langer du rende hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid moet dé dokter ge raadpleegd worden. Eventuele aanwijzingen 'van de, geneesheer bijv. zoutloos diëet, geen vlees enz. enz. moeten stipt opgevolgd worden. Daartegen wordt nogal dikwijls gezondigd. Het gebruik van alcohol, alsme de het roken gedurende de zwan gerschap is schadelijk. A|ie tegen strijdige beweringen zijr door zui vere zakenbelangen geïnspireerd. Dat de kleding van Je aanstaande moeder zich dient aan te passen aan haar, lichamelijke toestand, is ^vanzelfsprekend, Ontziet verder de aanstaande moeder zoveel mogelijk; het' is haar mooiste maar teven? moei lijkste tijd. Zij moet regelmatig le ven, haar gewone huiswerk doen, geen inspannende vermakelijkhe den bezoeken en te grote zorgen, moeten haar .bespaard blijven. dagen bédriisf Voor de bevalling staan in 'ons land voldoende'kundige artsen^èn vroedvrouwen ter beschikking. De Vroedvrouwen nemen in Nederland een groot gedeelte der bevallingen voor, hun rekening. Met bet hoge peil der Nederlandse- Vroedvrou wenopleiding werd bereikt, dat ook zij,tot de steunpilaren der ge zondheidszorg behoren. Bij com plicatie? djent deleiding der be valling bij een geneesheer te be rusten, Ook na de bevalling moet. Je jonge, moeder nog gespaard worden. Ónze vrouwen kunnen niet, zoals bij natuurvolken, maar ook bij Balkanvolkeren, enkel? uren na de. bevalling weer gewoon aan het werk gaan. Een bedrust van tien dagen is absoluut nood* zakelijk. Gelukkig wordt deze regel door het merendeel, der vrouwen in on? land nageleefd en mede daardoor heeft Nederland een zeer hoog peil, uitgedrukt door lage sterftecijfers van moeder en kind, bereikt. Tot het volgende spreekuur! MEDICUS Nachtwandeling Ver na het middernachtelijk uur langs* de Boompjes huiswaarts slen terend, zag ik een voor me uit lopen en toen ik haar byna had ingehaald hoorde ik haar duidelijk snikken. Juist toen ik wilde vragen waaróm zij hier zo laat en zo treu rend liep stak zij de straat lood recht over en. spoedde zich naar de waterkantVrak aan de rivier, staan de aarzelde zij 'even en gelukkig net lang genoeg om mij gelegenheid te geven met grote sprongen naar haar toe te snellen en haar bij de arm te grijpen. - Hé daar, geen gekheid, zei ik streng en ik trok haar een paar meter van de kant af. Het meïfje verzette zich hevig, en trachtende zich los te rukken, zei ze: La me los vent, waar bemoei je je mee, ik heb, genoeg van het hele zootje. En luid wenend krijste ze verder; 't Is jouw schuld, Willem, had je me maar moeten geloVen, nou is het telaat; ik heb er genoeg vop.... la me los schoft, L" Wil het water in. Van de filins Jad ik geleerd dat men voor dergelijke overspannen meisjes rustig, lief, .gemoedelijk maar gedecideerd moet zijn en ik sloeg dan ook m'n arm om baar schouder én ging heel bedaard uit leggen waarom het onverstandig was zich! zo in een opwelling te verdoen. Heps, meitj, zei ik vader lijk, zodra.je het koude water ge voeld zou hebben had je al spijt ge kregen en dan was het waarschijn lijk te laat geweest, want ik had j» niet kunnen redden, zie je. Ik hoorde haar !uit wat er met die Willem aan de hand was en met eea zoet lijntje had ik haar aL ongemerkt op veilige afstand van de rivier ge troond. Toen ik listig bet adres van het lang niet gekke grietje te weten was gekomen< niet naast de deur, helemaal in de Carnissebuurt) be gon ik zonder'pardon die - richting uit te lopen, het meiri.e voortdurend kalmerend toesprekend. Al spoedig leek ze tot bedaren gekomen te zjjn en even overwoog ik of ik haar nü maar alleen dat verschrikkelijk» eind naar Zuid zou laten afleggen, want ik was erg vermoeid, maar ik vond het onverantwoordelijk het kind nu reeds aan haar lot over ,t» laten en zo liep .ik: dan, almaar takt- vol pratend, dé eindeloze'weg naar 'haarhuis.- Het meisje leek nu dankbaar ge stemd en vertrouwelijk vertelde zij van Willem, die zo jaloers war en haar altijd maar weer van "lelijke dingen beschuldigde, Ken ik" het helpen zei ze, dat de jongens me aardig vinden en me na lopen» maar ik ga echt nooit met een ander uit, dat gelooft die Willem maar niet en thuis zaniken zëd'r ook altijd over. Nou ik ben er, zei ze in een?, daar Gchuinover woon ik, maar ze. had het nog niet gezegd of een gróte," zware man schoot uit een deur en kwam dreigend op ons al. Niet slaan, vader, gilde het meisje jammerlijk. Ha, nou zie ik' het zélf, .brulde 'de man, en met een ouwe vent'nog wel. Onmiddellijk had ik door dat er. met deze woedende kerel niet té redene ren zou zijn en bitter, maar zeer snel, maakte ik me uit de voeten. DESIDERU3. ^/Ouv^turë:':**V;- /Droevig en wat topzwaar ia de oplóssh7gr "die;Vópr 4® liefdesperi kelen van het meisje Isabelle en Francois gezocht wordt;/- had de rivale Cepilia nu wérkelijk1 écht moeten doodgaan? Ouverture (Entrëe des artistes) begint zo luchtig'en de atmosfeer van de Pprijse toneelclub is geestig en knapgetekend. Verraderlijk terrein voor de film, maar met de natuurlijke talenten van Louis Jou vet en Janine Darcey we^t Mare Allégret de gevaarlijkste' klippen te .omzeilen; "i'T':" De vrienden van de Film, die deze reprise - Donderdagavond in Gng Huis zagen, tobben de laatste tijd wat met de inleiders. Ditmaal nam de heer W. A, Wagerjer - de honneurs waar, en z(jn verschijnen was er wel bezien één van de Vierde graadv Waarmee we niet zijn trant van causeren bedoelen, maar zijn plaatsvervangerschap vaór Bichard Flinck, mevr, Arnol- dj, en Paul Storm/die -*■ zoal? hij zei volgens een opklimmende reeks meer in de termen vielen dit verfilmde toneelleven vakkundig te commentariëren. Whitford uit Los Angeles is het '3a, b,>.T.T. en SheU. Afd.'.4 Unitas. FEUIllETON een van dé zjjgangep en hij had zijn ogen strak schot trof krakend het hout van het orgel, vlak gericht op de ruimte achter een zware pilaar, boven Peters rechterhand. +waar^f'Fridolin ook het earst gekeken Frldojin trachtte overeind te komen om naar nao, toen zij het orgel zocht. hem toe te gaan, maar het was of duizenden on- De man had haar stellig niet horen binnen- zichtbare vinger? haar tegenhielden; haar benen komen, zozeer scheen hij verdiept in wat hij waren als verlamd door een zware loden last. zag. Fridolin bekeek hem argwanend, toen zij En zij bedaeht, dat dit dezelfde gewaarwording zich plotseling duizelig voelde worden; wanke- moest zijn, als Peter haar beschreven had over lend deed zij één stap naar voren en greep zich rijn eerste komst in het kerkje. Maar het kon vast aan de dichtbij staande kerkbank/Zij hield nJet zo erg geweest zijn als nuj zij voelde zich Ditmaal sloeg Juffrouw Spoor de spijker mis. de ogen strak op de man gericht, die langzaam duizelig worden, het begon te suizen en te gon- Het was niet veilig in de kerk, al kwam het ge- een Pistool uit zijn zak had gehaald. zen om haar, het was alsof de bloedvaten in vaar ook van een geheel andere kant dan juf- In een flits beleefde Fridolin het tafereel, dat haar hoofd open braken,,., zy verzette zich frouw Spoor bedoelde/ Peter haar geschilderd had: de organist, die dood- met macht, zü wilde zien. Het was, alsof En het duurde, ook even, voordat Fridolin dat geschoten werd "en h(j, die langzaam-het orgel ket duister werd voor haar ogen, maar daar besefte. Zij had snel gereden en was een weinig naderde, zich door de geluidsbarrière heen was nog.de witte schemering van Péters han- buiten aden, toen zij bij de kerk aankwam. Uit vechtend, Zy" verzette zich met al haar wils- den,,., er klonk weer gen schot.,.het ltwam de verte reed/zag zij, dat iemand haar vóór kracht tegen de duizeling en wist nog om de uit de verte en een van Peters handep schokte was. Zy dacht een ogenblik, dat het Peter was, banken heen te komen naar het andere zijpad, even,.,, was het zijn linker, of'rechter.er dat direct naar het orgel moest lelden, Zij keek stroomde bloed uit, langzaam..., was het de om en zag, dat de man zijn pistool richtte. Toen linker of de rechterlinks..,, rechts..., "zij gilde zij: wilde nog schreeuwen, maar zij kon haar mond „Peter! pas op!" niet meer openen..., bet werd nu volkomen Er viel ca sehot Zö btrelkte ds zUsiujg nog duister om haar heen..., en nep weer: Toen Peter heel langzaam uit de nevelen van verder, struikelde ee die binnen ging,, maar Peter had lange benen en blonder haar, overwoog zij. "Een vage, onbestemde angst had haar zo snel hierheen gebracht, maar toen zij nog- hijgend door de grote kerkdeur binnentrad, bleef -zij gerustgesteld ..even in het portaal staan: zij hoorde orgelklanken: er kon dus niets verkeerd zijn gegaan. Een afschuwelijk geluid drong tot visl MDrov„ haar door. Zy trok haar wenkbrauwen, samen: .- -Tjr. weerklonk- «j».w Tnon dichtbij, veraf en er kwam e«n j'ongetje met eea die Hank herinnerde^y zich. Maar waar van- het meisje roeDen- hoorde p3p3eren steek op zijn krullen langs gemar- daan?-Plotseling viel het haar-.in: dit was het cheerd, een koperen toeter tegen zijn mond, accoord, waarmee Peter haar zenuwen bespeeld „i naoiin. Blijf liggen! Het ventje blies zyn wangen vol en zette grote had^op de eerste dag van zijn thuiskomst. Toen Goddank, dat was Peter? stem. Zijn rustige ogen <?p. omdat er geen geluid uit de toeter ZI,C eSr vo j1" j gérien had. J woorden brachten haar tot bezinning. Zij keek kwam. Peter wilde lachen .maar-hij voelde, er- Zachtjes deed Fnaokn de binnendeur van de op en kan van haar plaat? nu juist, het orgel gens pijn in zijn. linkerhand. Een'steek schoot kerk open. Haar ogen trachtten het orgel te vin-zjen; en verder: eerst alleen twee handen, die door 5 zijn arm en daarmee kwamen dreigende den, in de richting van het geluld. Daar moest toetsen indrukten, toen volgden de armen, maar. beelden uit alle hoeken, óp hem af. Voorzichtig Peter zyn, maar zij zag hem niet Z(j kon het meer zag zij niet.Het moest Peter zijn, achter opende Peter één oog, zoals h(J altijd deed, wan* oygel niet zien en langzaam zocht _zy de holle het orgel, maar hij zat er niet voor. Hy moest neer hij 's ochtends met een onplezierige ge- ruimte van 'het kerkje af, dat tot in alle- hoe- eronderzitten, met alleen zijn handen op het. dachte wakker werd, als: wilde, hij alle ver ken gevnjd werd door- het dreigende geluid. toetsenbord en het wa? pok daarop, bemerkte schrikkingen, die fceni wachtten, niet ineens Toen zag zy do ander. Hij stond halverwege nu, dat de andere man mikte, ZÜa volgende zien. (Wordt vervolgd) Koos Vorrlnk heeft Dondcrdae- avond het woord gevoerd in Kotter- dam-Zuid, In een druk bezochte bijeenkomst, die door de afdeling VI van de PartU van de Arbeid, min of meer ln het kader van de komende verkiezingen, ln gebouw „Zuid" was belegd. Vorrlnk begon zijn rede, die anderhalf uur duur de, met een overzicht te geven van hetgeen de belde regeringen ge durende de drie jaren na de be vrijding op sociaal en politiek ge bied tot stand hebben gebracht. oHij erkende ln menig opricht te leur gesteld te zijn in de destijds gestelde verwachtingen. De partij voorzitter sprak uitvoerig over de verschillende hedendaagse proble men, o.m. over het woning-vraag stuk en de Indonesische kwestie. Hij liet zichvoorts zeer waarde rend uit over minister Lieftinek, wiens belastingpóïitiek volgens spreker neerkomt op een herver deling van het nationale inkomen. „Detail-crltlek op het beleid van de regering komt veelvuldig-voor; zij is te erkennen en ook zeer waar devol. Maar wij moeten oppassen, i dat op óns het spreekwoord over de bomen en het bos. niet van toe passing wordt Er is reeds veel. in grote stijl tot stand gebracht Wij zijn arm, aan materiaal, aan kapi taal en aan arbeidskrachten. Met het weinige, dat ons rest, moet zui nig worden omgesprongen. Een ge leide plan-economie is daarom niet alleen gewenst, maar ook nóodza- kelljk.Wat dit betreft is er nog veer te wensen over gebleven. Nog komen er te veel prullaria,; van de fabrieken ep te weinig degelijke artikelen, waaraan grote behoefte bestaat. Er ia de P. v. d. A. dikwijls verweten, dat zö opder het juk van keide. de K.V.p, Ja dooraegaap. Onze sa menwerking met de katholieken ig echter dé enig aanwezige, bruik bare mogelijkheid gebleken. Wjj gaan de verkiezings-carppagne ip op eep gunstig ogenblik. In brede lagen van de bevolking leeft hgt verlangen, de Partij van de Arbeid te" steunen. Het is een gunstig ogenblik, ook, omdat er lijn begint te komen in de manier waarop de grote na-oorlogse vraagstukken zullen worden opgelost. De tegen stelling Oost-West is niet. grotep* geworden, maar heeft zich wel dui delijker gemanifesteerd; we wetep nu waar de aan toe zijn. Het Mar shall-plan is dr eerste grote - ge* dachtë voor het herstel van de we reld. Bjj de besprekingen over het plap- Marshall is de Sovjet-Unie Inge schakeld geweest, hetgeen juist vva« en rechtvaardig, omdat d© U.S.S.R. eeh onnoemelijk groot aandeel had ln de bevrilding van Europa. De opzet was. Rusland bli het DIar* ahall-plan te betrekken, inclusief dB Oost-Europese randstaten. De Sov jet-Unie zei echter „Nee!", na dagen lange besprekingen ln Parijs. Wil zullen nu zonder Rusland tot uit voering van het plaa moeten gera^ ken» zU het op bescheidener schaal» De P. v. d.: A. heeft ln - de af ge- lopen drie jaren niet alles bereikt wat ril wilde. Doch wü kunnen, niet verder springen, dan "onze; politieke polsstok lang is.'Wh zullen daaróm na de verkiezingen versterkt in do Kamer moeten terugkeren. Eea sterk front yan dë arbeidende klas- sa kan alleen bestaan achter da vaandels van de P. -y. d. A.", al dus Koos Vorrink. die in zijn rede veelvuldig het communisme fel he*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 3