.Vrij dag 6 Februari 1948 Red en Adm. Lange Hoven 41; Schiedam Tel. <S930ë - Abonnlprijs peiv week 0.31 per kwartaal 4»—-, losse nummers0.09 Opgericht door de Stichting «Het Parool" Uitgave N V; Dé Niehwr Pers -- Postgiro; 398644 - Bankiers Amsterdamsche Bank' te Rotterdam Directeur»8. de Vries i Hoofdredacteur: -Tli'Ranjdkér Ui '<ëmè riike gegëvëns ingézohden ,enook heeft een aantal zich als getuige öpgègèven. doch noch het een, noen het ander heeft geheel asoroe ver- wachtingéri der commissie beant woord. Zij 'vertrouwt evenwel, dat meer gegevens zullen binnenkomen; naarmate het besef, dat inderdaad een grondigr onderzoek wórdt' inge* rMcI dinner iri ons volk doordringt. HECTORÏMZNEIL op dt goedeii weg De vonfiing van een neutraal Scandinavisch blok tussen de westelijke mogendheden en de So wjet-Unié zal hét voornaam ste onderwerp zün van de: be- sprekingen, /diejde minister presidenten van "Zweden, Dene marken en Noprwegen over nauwere samenwerking zullen voeren. - Volgens het Gothenburgse libe rale blad„Handels; och Sjofartstid- ningen" waren dé minister van buitenlandse zaken; der drie landen reeds overeengekomen zich te dis- tanciëren van het plan ^voor een verbond van West^Europa; en nau wer samen té werken, voordat de Zweedse ministerl van buitenlandse zaken in hét parlement had meege deeld, dat zijn latid niet deel zou nemenaan het plan-Bevin. Waarnemers ;tej Stockholm ver wachten. .dat het" blok het karakter zal dragen van. een geestelijk ver bond" ;in lósse;samenhang, geen of ficieel verdrag, ippdat men zich niet hét misnoegen ;:van de Sowjet-Dnie op de hals haalt. De Finse communistische partij heeft zich aangesloten bij de Ko- minform. De benoeming van Coert Dubois tot Amerikaans vertegenwoordiger in de Coirunissie van Gpede Dien- sten, -is^ bmtenlanase^zaken té^y Washmgtoh bevestigd; Prof. Graham's functie als presi dent Van dé universiteit van Noórd- Carolina 'maakt het hem; onmoge lijk langer deel uit te maken van de Commissie van Goede Diensten. De regering constateert in de Memorie van Antwoord óp de algemene politieke beschouwing der Eerste Kamer dat zij er ongeveer in is ge slaagd dé kosten van het levensonderhoud- ongeveer stabiel te houden. Niet alleen luxe-artikelen zijn in prijs verlaagd; ook een aantal levens middelen ériindustriële gebruiksartikelen. Deze verlagingen wegen wel op tegen dè priisverhoging van de zuivelproducten. De regering kan geen voorspellingen doen over de mogelijkheid van een belangrijke verlaging van de kosten vah het levensonderhoud in de toekomst; Dit hangt van onzekere en onbérekehbare factoren af. - De voorbereiding- van een njeuwe gén van "onze samenleving, ander- Jttelijke regeling ^ande publiek- deeïs op het verwezenlijken vair de - v gedachte der sociale rechtvaardig- chtelyke .bedrijfsorganisatie is heid> -m het ontbreken waarvan bet r. gevorderd.: Het concept voor een communisme zijn vruchtbaarste voe- 'gewerkt wetsontwerp is dezérda- dihgsbodem vindt. Luxemburgs journalist in Spanje gearresteerd De Spaanse „yëiligheidspolit^é,, heeft een 30-:jange Luxemburgse journalist, Charles, óordian Trö}- Ier, gearresteerd. De aanhouding is verrichtomdat Tröller betrokken zou zijn bij de ontsnapping van een lid der Baskischë ondergrondse be weging naarFrahkrijk. Tröller. is o.a. correspondent ;voor hét Alge meen Handelsblad.- het verder af gelegen Burgerveen. De posterijen zouden voordeel hebben van een centraal vliegveld, daar zij dan het in- en uitladen van post ën goederen kunnen concen-. treren. De Spoorwegen hébben natuur lijk ook zéér vëel belang bii „Bur ger veen" daar dit onmiddellijk aan de nieuwe spoorverbinding Amster damDen Haag zou komen te lig gen. In hoeverre wegen echter de belangen van de Spoorwegen (waar van de heer Plesman misschien on bewust een pleibezorger is) öp te gen die van Amsterdam en Rotter dam, waar het gaat om hét bèzlt van een éigen vliegveld? De heer Plesman somt besparin gen op door de aanleg van Burger- veen^ maar houdt hijwel genoeg rekening metf het enorme kapitaals- verlies voor Amsterdam, wanneer Schiphol gedegradeerd wordt tot een hulp-vliegveld -< Bovendien geeft de heer Plesman toe, dat Schiphol in zijn huidige vorm in vele lopzichtén reeds béter is dan b.v.' het. vliegveld „La Guardla" bij New York. dat een velé. malen gro tere reizigers-omzet heeft dan Schiphol. Rotterdam achteraan Dr. Plesman vertelt, dat Rotter dam slechts. 12% van de luchtrei zigers-stroom van (Je K.L.M. le vert; Dèn Haag 20 én Amsterdam 72^. Deze cijfers zouden dè indruk wekken, als,zóu Rotterdam slechts een' zeer beperkt aandeel leveren aan het juist zo belangrijke conti nentale luchtvervoer. De genoemde I ciifers betreffen echter hét totale reizigers vervoer en dan is het dui delijk, dat Amsterdam met Schip- I hol in de directe nabijheid, het grootste contingent luchtreizigers voor de binnenlandse en Europese lijnen levert, v- De Zuid-Westhoek van ons land (Den Haag én Rotterdam); levért echter de meeste reizigers voor het continentale vervoer. En juist hier voor pleit .de aanleg van één groot j vliegveld; vaii internationale klasse, J waarvoor met het qog op de plaats van vestiging, Schieveen het gun- stlgsfc zou liggen éh> niet Burger- veen. Vanmiddag is in dë foyer van de Kamer van' Koophandel in: het Beursgebouw te Rotterdam een persconferentie gehóuden doorde b8' de vlié gveldpl ahnen ten maUw- s^te;betrókkèn; particuliere en ovëï^ lieidsihstantie? ^gèmeentelijke^itèdh**--; nisché:■dienst i ;Ovèr hun- standpunt inzake dë vliegveldkwèstie zullen vrij morgen uitvoerig; berichten. 4 - BlaskówitZ heeftnavolging; ge vonden:; Hedenmorgen vroég is de voormalige generaal van de Duit se luchtmachtën tijdens de Duitse bezetting militair gouverneur van Parijs, Otto von Stuelpnagel, in zijn cël van'; de militair' gevangenis te Cherche-Midi leve^iloos aangetrof-, f en. Het bleek, da/V hij zich: had óp-, gehangen. -Von'Stüelpnagel werd op 16 Juni 187& te Berlijn geboren in- verband met een lange lijst van beschuldigingen was „hij na de oorlog van Duitsland naar Parijs gebracht! Hij wérd oindér méér beschuldigd van het doen fusil leren van Franse gijzelaars en de- por a tie van Franse werkkrachten naar Duitsland op grote schaal, van Vön Stulpnagel werd verteld; dat hij met Kes&elring en Rommel betrokken was in de bomaanslag opHitler in Juli 1944. Stij ging f ij n visprij zèn van tijdelijkë aard- Fijnvis tarbot, tong,enz. ~- is sinds het afschaffen van de maximumprijzen sterk in prijs ge stegen. In de vishandel; spreekt men echter dë verwachting uit, dat dit verschijnsel slechts van korte duiir zal zijn, aangezien de Ne derlandse vissers, die tot dusver hun vangst in buitenlandse^ havens verkochten, deze thans naar Ne derland zullen brengen om van de prijsstijging te profiteren. De dan vergrote aanvoer zal de prijzen waarschijnlijk^ weer doen dalen. Het geschenk van Rotterdam aan New Yorkdat mr.\Oüdrmee gaar de an dere zijde van de Oceaan zab nemen: een gezicht óp. de haven vpn Rotter dam uit het laatst* van de achttiende eeuw* Ih het Zuid-Oosten vah de VJS. worden twee vliegtuigen vernist. In hetene bevindt zich de voorzitter van de republikeinse partij van Nieuw Mexico, Géral'd Ghainpion, en zijn gezin. Het isop weg van Carls bad; haar Tularósa. Het andérë vliegtuig is een machine, dié; op weg was van Topönah naar "Wen- dóver Field (Utah) •Eén -goodwill-missie, niet steun van de regering uitgëzpnden óp particuüer iinitiatief, vertrekt Zon dag naar; Ethiopië voor. het; leggen van handelscontacten; De missie ghët naar Ethiopië niet om handel te drijven, maar om goodwill* te kweken. Deze -heeft in het verleden nogal; geleden, o.a. doordat Nederland: èen der eerste landen was die de verovering door Italië de facto erkendelHet land heeft nog maar een geringe han delsbalans, maar die wordt elk jaar groter; Dé behoefte is er ongekend. Het zal echter afhangen van "de mogelijkheid Ethi'opië's uitvoer te vergroten,ofNederliah'd hier een belangrijke markt kan vinden. Tex tiel en pielkproducten maken een goödé karis. 'vV.' Weersverwachting, geldigtot Zater- ^dagavorid^;: Tg. Wisselend bewolkt met enkele buien en aahvank eUjk nóg een krachtige Westelijke wind. Iets kouder, r v 7 Febr.: Zon V op 8.13; onder 17^7; Maan on 7.29;onder14^5 ;7e Fëbr.: Hoog water te Rotterdam; 1 e tij 3.06 -uur;' 2e ty 15;35uur. i Waarnemingen hedenmorgen: 8.40 ;uur te"- Rotterdam. Luchtdruk 754.1wind Wést 4; .temp! 7.8;Tmqxg.temp. 7.8 (hedenmofgéti 8140 uur)irtiri; temp. ^5.2 (hedennacht ^13 uur.Weersgèsteldhéidbetrokken-ï#* y/4 -r- -ï' - f':V i; -• '_v'- S;' J, f" Y«'l Axlitstë Beneluxen Duits probleem vertrekt naar m 't Veld onze 5 - i .1 wensen Dubois'benoeming - 'i t i i Textielmn tsoenering blijft voorlopig zoveel Ook'. Von Stuipnagel r' 1 - - pleegt zelfmoord Goodwill-missie gaat naar Ethiopië Weekbericht

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1