ROTTERDAMSCH PARCDL Curacao: Inwilliging onzer wensen, anders vertrekken wij Sensationeel plan yan Schreieder Als Prins Carnaval zijn scepter in het Zuiden zwaait..... Arabisch offensief zou op 15 Februari beginnen Democratische partij telegrafeert de delegatie: Houd voet bij stuk „Geen devaluatie van hef pond-' Illegale „boniinstituten" geven onderricht voor strijd in Palestina Geen gesneuvelden in laatste' vier dagen Scherpe, prijsdaling in de V.S. Deze week beslist de UNO-zeteleoramissie SPIONNAGE IN NEDERLAND Van der Waals zou burgemeester Oud beicegen naar Londen te gaan Anton zóu kasteelheer worden Frans-Spaanse grens gaat weer open .dan wordt de ernst verbannen, dan viert zotternij hoogtij 1 Er komt overvloed van groenten Melkdistributie blijft gehandhaafd Weerbericht Maandag 9 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Hqyen 141, Schiedam TêL 6931K. Abonn-prlJsj per week f 031 per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting ;,Het Parool", Morgen heeft de Curagaose delegatie een bespreking met de minister-president over de hervormingen die zij in de Curagaose staatsregeling, wenst te zien, ingevoerd, nog voor de Rijksconfe rentie definitieve beslissingen neemt. Als deze bespreking niet bevredigend verloopt is de delegatie'van plan oia niet:-langér aan de conferentie deel te nemen en naar Curasao terug te keren. De delegatie krijgt hierbij de steun van deCura^aose Demo cratische partij, de grootste der twee Rpxtijen van het eiland, die in een massale: vergadering per motie'de tot.dusver aangenomen houding goedkeurt. De vergadering dringt er in een aan de dele-: gatic gezonden telegram op aan, dat dr Da Costa Gómez c.s. geen duimbreed zal afwijken, van de opdfhcht def Staten en terstond zal terugkeren wanneer blijkt dat de Nederlandse regering on willig, blijft om onmiddellijke bestuursherVormingenin te voéren. De centrale sectie van de Rijks conferentie houdt zich vandaag be zig met de behandeling en het sa menstellen Van het eindverslag der sectze-vergaderingen. Het. rapport zal waarschijnlijk deze wéék in één of andere vorm worden gepubli ceerd. Het.heeft twee onderwerpen: de grondslagen van. de Koninklijke rede van1942 en de indeling van het te hervormen 'staatsverband. Het rapport over. hét niéuwe staatsverband moet een antwoord geven op de volgende vragen: 1. Uit welke delen zal het nieu we Koninkrijk bestaan en hoe zal de onderlinge verhouding zijn? 2. Wat is te rekenen onder de gemeenschappelijke belangen? Wat tot de inwendige belangen? Welke instantie - treedt op. bij conflicten hiero\^er?:; 3. Dóór welke organen worden de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigd? - 4. In welke wettelijke vorm zul len deze zaken worden gegoten (grondwet, statuut, birmenstaats- verdragj? 5. Welké organen zullen de re gelingen treffen voor de inwendige aangelegenheden (eigen, grondwet)? 6. Hoe zal het gemeenschappe lijk staatsverband wórden verte genwoordigd in de delen? "Wat wórdt de positie van de gouver neurs?. 7. Worden de delen: oók onder ling vertegenwoordigd? Zq ja hoé? Öpèniïarê vergadering De vol gen d e tyeék. iWaaudag: zal de conferentie haar eerste openba re vergadering houden. In de tussenliggende tijd houden de secties zich bezig, met de behan deling van onderwerpen die be trekking hebben op de-afzonderlij ke delen van de staatszorg, als daar zijn: buitenlandse, economische, fi nanciële, militaire, sociale en cul turele aangelegenheden. Cripps verklaart: Sir Stafford Cripps, Brits minis ter van Financiën, -h,eft verklaard dat dé Britse regering, op -het ogenblik niet, het' voornemen koes tert. tot devaluatie yan het pond sterling ten opzichte van. andere geldeenhedenover te gaan. Naar hüf zeide,- vormt sparen één van Engelands bolwerken tegen infla tie. Cripps bléèk van mening, dat alleen' nog de goudreserves'van het sterlinggebied Engeland voor- de catastrophe behoeden. Deze goud-teserves worden echter iedere week kleiner, daar Engeland'hiérvan iedere week een gedeelte, mogt opnemen om het tekort op de'betalingbalans te vol doen. Bij het tempo, .waarin, deze reserves - slinken, zullen zij nog slechts zeer beperkte tijd toerei kend zijn. Zélfs wanneer. Engeland hulp ontvangt in-het kader van het plan.- Marshall, zó merkte Cripps op, zullen de réserves hier door niet worden hersteld. Deze hulp zal echter wel' de tijd. ver schaffen om.de maatregelen te ne men, die nodig zijn voor het volle dige économische, herstel. De Valera Heeft geen meerderheid meer Binnenkort jveer nieuwe verkiezingen? Hoewel, nog voorde" vijf zetels van het. district Carlow Kil kenny moet w.orden gestemd, heeft: De Valera's Fianna Fail de meerderheid in Eire's Dail reeds verloren. Men verwacht dat hij spoedig' nieuwe verkie zingen zal 'uitschrijven om' on- nieUw de meerderheid, té ver krijgen, een middel dat hii reeds enige' malen met succe$- heeft toegepast De Fianna Fail heeft thans 66 zetels tegen 77.van de gezamenlijke oppositie. Dè -crootste partij der oppositie, de Fine-Gael van Richard Mulcahy, heeft: echter reeds be kend gemaakt dat zii niet van zins is', met De Valera in. een coalitie regering zitting te nemen eh óók van de nieuwe'republikeinse partii, de-.Claim .na:'Poblachta van Mac Bride, sclJjnt daar geen plan op te hebben. Hét. i?' échter mógelijk dat De Valera- niet dë'steun van een aantal onafhankelijken -een rege ringsmeerderheid kan' verkrijgen. De definitieve uitslag van de ver kiezingen luidt: Fianna Fail .65. (7.7): Fine Gael 29 (28)Labour 14 (2)Clann na Poblachta 10 (2): Clamvno Talm- han 7 (ilk; .National Labour 4 (4): Önafhankeltikenl'2',(8). Frans kabinet aanvaardt folunie met, Italië De Franse regering heeft het plan voor het. sluiten van eentol-unie met Italië goedgekeurd. De voorwaarde werd gesteld dat het tolverbond '.bij gedeelten tot stand 'zal kómen en over éen. periode die lang genoeg zal zijn om de eigen economieaan de gewijzigde situatie aan. té passen.' Nieuw-Guinese vorsten willen aansluiting r,.[ Twee vorsten yah Nieuw-Guinea hebben schriftelijk aan' de..mihister van binnenlandsezaken van Oost- Indonésië te kgnnen gegeven dat zij aansluiting bij Oost-Indonesië wensen. De Nederlandse regering -..heeft tot dusver dé status van- Nieu w- Guinea onbepaald, gelaten. Er zijn plannen: om het land biiet in dè Verenigde. Staten van 'Indonesië te laten1 öèlen,-maar hét êen bijzon dere positie, tenopzichte van het Koninkrijk te geven..: A.s. Zöndag, 15 Februari, 2911 volgens berichten uit Palestina door de Arabische militaire leiders zjjn;;vastgesteld als D-dag voor hun geconcentreerde aanvallen op de Joden iri Palestina. De afge lopen, dagen is in Damascus vergaderd met de Moefti en officieren uit'Irak en Syrië, óm de-plannen voor een bestrijding van het UNO- plan yoar de verdeling..te bespreken. Aan de Noordgrens- van Palestina zouden duizend Arabische vrijwilligers 'uit Syrië gereed- staan. -•••••- Van „bominstituten"' in Palestina wordt melding gemaakt in een Reu-, terbericiit. uit Jeruzalem. In deze illegale scholen zouden allerlei soorten springstof vervaardigd worden en de leiders zouden Ara bieren uit Irak, Syrië ofandere „buitenlandse -.vrijwilligers" zijn. ,,WÖ slaan terug" David Ben Gurion heeft gezegd dat de Joden terug zullenslaari wanneer zij opnieuw Arabische aanvallen te doorstaan krijgen. Dit terugslaan zal niét beperkt blijven tot Palestina zelf, maar zich ook uitbreiden tot de nabuurlanden^ waar 'Arabische vrij wilKgers-gemo biliseerd worden. De Palestijnse, verdelingscommis- sie heeft Zaterdag een beroep ge daan op Groot.. Brittannië om de wapens van de Palestijnse politie té beveiligen, totdat de commissie deze kan - overnemen. Storm veegde twee eilanden van de kaart Bet-Engelsé ministerie van kolo niën heeft gisteren medegedeeld, dat het eiland Fou in de Indische Oceaan door een storm,.die kort ge leden woedde, volkomen wegge spoeld is. Vier mannen kwamen, hl erbij om het léven. Een aitder eiland, Avocaïre, kwam 2 meter onder water te staan. Hierbr vonden' twee mannen de dood. De eilanden liggen ongeveer 400 kilometer'1 ten Noord-Oosten van Mauritius. Per speciale trein zal Woensdag de, as van Mahatma Gandhi van; New Delhi naar Allahabad worden overgebracht. De as zal In zee ge stort. worden bjf Trivenï, waar de drie'heilige rivieren in zee stromen. De" trein bestaat slechts uit derde klas wagons, daar Gandhi altijd slechts -van die klasse gébruik ge- maakt heeft. -«-v-k In de laatste vier dagen zijn In Indonesië geen Nederlandse mili tairen gesneuveld: zo verneemt Reuter uit welingelichte Nederland se bron te-Batavia. De uitvoering van het bestand vordert goed- Meerdan tienduizend bewapende Republikeinen zijn uit dé gebieden binnen de Van-Mook- lijn geëvacueerd en naar Republi keins gebied overgebracht. Op Oóst-Ja'va, in de gebieden van Loemadjhng, Próbolinggo en Besoe- ki Was aan, de bevelen tot.dusver nog geen gevolg gegeven.' De. TNÏ- bevelhebbers!'in deze streek hebben echter een-bespreking met de: Ne? derlandse commandantengehad en zijn daarna'naar hun onderdelen te ruggekeerd om alsnog aan de. be standsovereenkomst. uitvoering te geven. Zaterdag moest op, heel Java de evacuatie der troepen, geëindigd zijn. Voor "sommige1 gebiederr breek de termijn echter te kort. Het zal nog wel enige tijd' duren voor de evacuatie is vóltóoid. r Inde Verenigde' Staten is een schérpe prijsdaling ingetreden. Men- is in economische kringen ecirier optimistisch over de gevol gen ervan. De val der prijzen zal geen economische depressie met zich mee' brengéner is integendeel een gunstig resultaat te verwach ten, omdat thans een einde schijnt te komen aan de opwaartse spiraal der- levensmiddelen. Op het prij.spei2 in 'Nederland zal de Amerikaanse prijsdaling weinig invloed hebben. Zij heeft voorna melijk betrekking op graan, en dat wordt- hier met zware regerïngs- sübsidiès geïmporteerd. Eventuele baten zullen er dus, alleen, zijn voor het Lancbouw-egaïisatiefonds. Een nieuwe prijsregeling voor herenhoeden verplicht de fabrikant de gebrüiker3Priis onder bet leer van de "hoed mét onuitwisbare inkt te stempelen.Voor de fabrikant zün thans1 in iédere klasse uniforme maximumprijzen voorgéschreven. T-rygve Lie, de secretaris-gene raal van de U.N.O. is in New York teruggekeerd na zijn bezoek, aan verschillende Europese steden, die in aanmerkiug kunnen komen voor de volgende; vergadering. Elke betrokken regering, aldus Lie, heeft haar uiterste best gedaan om aan dé eisen van de zetelcommissie te voldoen. Wat- Den Haag betreft, moést voor de accommodatie reke ning worden gehouden met Amsterdam en Rotterdam, daar inDén Haag alleen niét - voldoende hotelruimte beschik baar is. Alle. voorgestelde ste den Pabus, Genève, Brus sel en Den Haag hebben voor- en nadelen. Tenslotte 'verklaarde Lie de ze- telcommissie óp of omstreeks 13 Februari bijeen' te kunnen roepen. Het elftal van S.V.Y., dat dit -jaar Wederom kampioen van de tweede klasse weed, v.Ln.c. staand: trainee v. Dijke,v. Kart, Steenbergen, Cörve- leyn. Opschoot, v. Schyndèl en v. Meerwijk. Zittend: Küneman, de Beayn, Scbrampf, Gaossens en v. Lith. De. laatste nazi [Rus^sche'_ of [icier en Aadcfen;,er, kort ;getedéïr4 '~^gt06f-pleitièr' irti" Amerikaanse journalisten, die een réis maakten 'door de .-Russische zone van Duitsland, opmerkzaam te maken .op het [onbeschadigde vergulde standbeeld van eca of andere godin op het stadhuis te Dresden. De.godin.houdt n.l. de arm om-, hoog geheven alsof zij de Hitler groet brengt.- v Op de vraag, wat daar nu zo interessant aan was, antwoordden dé Russen:' Dat is de laatste nazi in onze zone. Kunnen jullie hetzelfde zeg- gen? A nton van der Waals misbruikt de meisjesnaam van zjjn moeder, Cranendonk, om zich.ln te dringen bü een Rotterdamse illegale groep. 1' '*|j: - Het gelakt hem maar al te goed! Hij briest van woede tegen de Duitsers, hy gloeit Van vaderland b- llefde, -hfl toont z|jrt revolver. HU acteert goed, deze Cranendonk. Én. men vertrouwt, hera. Men vertelt hem de plannen, men noemt hem namen,; men zegt hem adressen. En van t|jd tot tjjd wordt do naam genoemd van 3Ir. P. J". Oud, oud-minister van financiën, burgemeester van de tweede stad des lands. Schreieder krabt nadenkend zijn kale schedel, - als Van. der Wa als rappqrt uitbrengt en hij schudt het hoofd, als Anton vraagt, of het nog geen tijd wordt de zaak op te rol len. Neen,.:datVmoet nóg,;wachten Eerst praten,;-unët:Harster, eerst eens overleggen met Giskcs. In het brein van' Schreieder rijpt een plan. een groots, brutaal plan. Zoals alles groots en brutaal is aan deze gespelen satelliet van Himrr.- ler. Naar Engeland Op een avond in Juli 1941 zet hij Van der Vaals zijn bedoelingen uiteen. Anton moet naar Engeland' Naar Londen in gezelschap van mr. Oud. 'In Londen heeft Schreieder een kérwei voor hem,-daar zal hij van opkijken. En als dat lukt, mein Iiqber .Anton, dan .wordt unser Anton na de Krieg waarachtig Iandgoedbezitter. -Dan .zal de Führer hem op zijn bekende groot moedige wijze weten te belonen, zoals hij alioos trouw beloont. Kijk. als Cranendonk heeft unser Anton in Rotterdam een uitstoken- de .indruk gemaakt. Nietwaar? Men. vertrouwt hem, men ziet hem A NTON van der Il'aafs krijgt ■Vi van Schreieder opdracW. naar mr,vOud te gaan en hem te bewe gen mee te gaan haar Engeland. Onder zijn ;,illegale" naam Cra nendonk komt hij bij de burge meester dieaan .4e illegaliteit" f 12.000.— overhandigt en besluit de reis óver het Kanaal ie wagen.' aan voor een. dappère vaderlandse strijder, men vertelthem letterlijk alles. Mein Lieber, dat 'gaan we uitspelen in 'grote stijl. Nu moet Anton naar mr. Oud oxri eens té hóféh, öf de burgemeester er voor voelt ziaar Engeland -te; göanr'^ dan moét d magistraat „een beetje worden opgewarmd''. En zowöar als Schreieder leeft, 'dan z.aF cETe- mr. Oud ïn-.Engèland terecht komen, maar Anton gaat met hem mee. Want daaris een kar%vei te doen, lieve vriend, een karwei waar je ogen van zult opzetten. Contact De „vrienden"' uit-.de illegaliteit zorgen er voor'dat. het contact niet mr. Oud wordt gelegd.. Een paar dagenlater r.eeds zitten 'mr. Oud en. Cranendonk in een. druk, ver- trouweiijk gesprek. Charmante, handige jongen,, die Cranendonk. Heeït iiitstekënde introductie van de illegaliteit Hij komt burgemees ter Oud ernstig waarschuwen voor grote gevaren. De Duitsers schijnen iets te weten van Oud. 'ieder ogen blik kunnen ze toeslaan. Cranen donk heeft zijn voelhorens uitge stoken, hij hééft uitstekende rela ties, hij legt zijn oor overal te luis teren. Als illegaal werker ben je dat verplicht, want het verraad schuilt óveral, dat zal mr. Oud ook wel- weten. Ja,dit werk is gevaar lijk, maar de. strijd om de vrijheid is het waard. Daarover praten we niet veel, wij, jongens van het ver zet, maar we begrijpen elkaar. Er is dus groot gevaar, dat mr. -Oud bedfeigt.. Maar Cranendonk weebeen mogelijkheid om er aan te ontkomen, Mr. Oud is niet de eerste, die hij het land. uithelpt eri hij zal de laatste niet1 zijn ook. Kijk eens, Cranendonk weet een weg, een veilige weg, om naaV Engeland te komen. Zou dat niet prachtig zijn? Dan is mr. Oud in veiligheid en de regering in Londen zal hero met open armen ontvangen. Cranendonk begint trouwens zelf ook gevaar te lopen, en niet zo'n beetje! De Duitsers volgen zijn spoor, zij hebben zijn signalement, ze zitten hein na als honden een •haa&. Als, jp. CTanendonk samen kónden gaan," dan zoti dat dubbel, moqi zijni Maar die reis naar Engeland kóst veel geld. Er moeten, valse, papieren gekocht worden, er moeten een paar hoge Duitsers, die Hitier en de hele oor log- aan hun laars Jappen, worden omgekocht én dat kost -bij elkaar twaalf duizend gulden. "Hij weet dat allemaal -precies; het is tenslot te niet de eerste keer. Het" onderhoud tussen Oud er Cranendonk duurt lang. De kansen Achtste jaargang, No. 33 Uitgave tiv. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank le Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th- Ramaker Communisten protesteren tegen noodmaatregel De Frans-Spaanse grens wordt Dinsdag weer opengesteld. Zjj was indertijd door de Franse regering gesloten ais symbool, voor haar anti-fascistische Instelling. -De communistische organisaties .hebben tegen de openstelling ge protesteerd. De federatie van bij de C.'G.T. aangesloten spoorwegarbei-r ders heeft meegedeeld, dat haar leden geen treinen naar Spanje zul len rgden. „Le Populaire", het blad van de Franse socialistische parttl^ schrijft echter dat er voor Frankrijk geen andere keus openstaat. De gesloten grens betekent een belangrijke schadepost voor de Franse econo mie en er resulteert geen effect uit omdat de ander® landen Frank rijk in zijn anti-Francopolitiek alleen laten staan. Dinsdagmorgen om zea uur zul-, len de eerste reizigers de grens passeren. In een gemeenschappelijk Frans- Spaans communiqué wordt meege deeld dat bok het lucht- en zee- verkeer zal worden hersteld. In het grensgebied heerst vreugde om de heropening van de grens. Men is reeds bezig de versperringen cp de spoocwégrails op te ruimen en douane en' politie maken zich klaar voor de officiële opening. - .(Van onze speciale verslaggever) ■'Humor;, g*" én- sjüimendbeer, -.Maar'dit „geschenk" :van .Pluvius Sjarifeit en gézoond ptezeer, bracht Maastricht niet van streek, Eevénslös in zuuvre. klaarik getuige het overal opklinkend, Carnaval^eus. leve-laank. overat doordringend, overal, geest: 'Toen LeonardusiKaïbeskianus I, driftig overgenomen, sprekende prins Carnaval ban Maastricht lie<i: met deze wèlluidénde woorden 1 Zaterdagavond zijn toespraak in -**> Mananneke pep Mar. de-hal van het stadhuis ha'dbe- T 1' n 1 "i,.. sloten. Jjleek een gnuivende; toe- Laapg leTC eus ,-arnava!! gew)jöe.;Scharé. onderdanen,'bereid Niét alleen in dé hoofdstad, ook er voor., te zorgen dat in de, ko- in'tal yan andere plaatsen-, vier- mende 'drie dagën 'sléchts de sot- dén de prinsen hun glorieuze in- 'temiiv hoogtij -zou vieren in het comste: Blerik, Venlo, Kerkrade, Alk van deze fraaie jjoht-uitgëdbs- Sittard werden omgetoverd ih t.e prinsder -dwaasheid. Want baarden, van zotheid door die ene burgemeester voor drie dagen allen, die bij de machtswisseling figuur van prins Carnaval. Toch, dat er geleefd zal worden, tijdens aanwezig waren Mestréech's Den Bosch, voor drie dagen Her- ]jet bezoek van de vorstelijke, gast. Itt ÜJÏÖi! de «Zlene-prins AmpBeiro in' de merkwaardigste vermoin- mitigen rond als slagwerkster in de optochtjés met twee part- déksels, Opaatjes slopen, gewa pend roet druipendè zure harin gen rond dé kraampjes en dartel den op de Markt met ongekende vitailtei't langs 't standbeeld van Kyelis. da metershoge boerenpop, die de Oeteldonkse wereld van zijn voetstulr onaandoenlijk gade slaat. Zelfs pogen ménsen, wiebe lend op het stoeprandje, serieus te kijken alsof ze er niet bij horen met een felbeschildor.de neus. en een onooglijk, costuum plus het gekleurde feesthoed je. Zo leeft den Bosch in dc roes van Oeteldonk, zo verwacht ook Peer van den Muggenheuvel burgemeester zeidé: het fend; en heimet installeer kroonHier daverden de fanfares vtrr lech uuch, veur drey.daag op van welhaast alle mogelijk en on- Ricosto 01 Camavalle a\ I En... eurem troen!'' COlfrion 'na af, mrtPoliito hipi- wn« AAn "Paa>- Van OAmst w5in. Op.tftltinnk Prins Leonardus Kalbeskianus reed in een rijkbewerkte Prinsemvagen door dc straten van Maastricht. eurém^ troenl" golfden ha af- mogelijke orkesten, hier was een Peer kan gei-ust zijn, Oetelhonk ï^i Joe,®?rd-^n.ïWendover^zo energieke bevolking op de stelt hem in dwaasheid niet te- Markt-en VTi.ithof, langs versier- been, dat'zelfs de stoutste dromen lf>nrl de, helverlichte winkelkasten van de grootste kwajongen wer-» naar da café's vopr een zoveelst den overtroffen. potteke;,beer!; Zij .gingen ook ter Hier kan alles receptie bij de nieuwevorst en Kan diens-hofhouding, de illustre. bë- In Oeteldonk kon alles gebeu- faamde Baad van-II en zij scho- ren: oudfi vrouwtjes strompelden ven tenslotte geestdriftig naar de uitgestrekte' zalen van Redoute en Momustempel om daar te dansen en te dazen/ tot diep' in de nacht. Doch -dezer:eerstelingen werden Zondag, tóen -om klokslag II oor •V Sxll miriute de elf :schoten uit de Moniusbatterij een klein handkatiónover de Vrijthof daverden, versterkt met een schare ^gékken -èn gekkinnen", van piepjong tot haast te oud, die de veste- tot - Vastèlaovend onvei lig: pleegt te maken. Het feest raakte echter, eerst rop volle - toe ren na het: défilé van ,.de groepen dwazen,. die -zich,- aaneengereid ,toLeen levendige stoet:in de mid daguren door de straten persten; Toen sloeg het hek van de dam: een ieder stak zich in potsierlijke kledij' en 'maskeerdV zich onher- - kenbaar, een ièdeir hoste en krijs te :in j een regen,' die omlaagmie- zerde- tussen de;-wolken confetti.- In tegenstelling metde winter 46/47 is deze winter- voor de groen- tekwekers buitengewoon, gunstig geweest. Al het plantmateriéal 'is uitstekend tot zijn recht .gekomen. ^ijna twee maanden vroeger dan. vorig jaar kunnen de groenteplant- jes in de „koude" grond worden uitgezet. Aan de veiling in Leiden'is zelfs al spinazie van de -koude grond aangevoerd.- W'.;- De verwachte grote aanvoer van voorj aars gr oente maakt .het .zeer. gewenst dat Nederland een deel van zijn overvloed exporteert naar. de Engels-Amerikaanse bezettings zones van Duitsland en naar, Enge land. Onderhandelingen: hierover zijn reeds enige tijd gaande.,-. Engeland heeft echter reeds^ të kénnen gegeven dat het. dit; jaar geen «aeloenen eh perziken "zal af- nemen. Het gevolg hiervan zal zijn, dat deze vruchten in eigen1 land tegen billijkeprijzen verkrijgbaar zullen zijn. Ook aan de groenteveilingen te Kot- térdam ëh omstrèkeü worden de laatste dagen grote partijen" (w3'tlot 1.3 angevoerd- -dier-de Iiiervoor-ya^tge- - - i steldé: mmimum-prijs niet ópbrèn- gen en derhalve doorgedraaid wor den en tot veevoeder Worden be-, stemd. -»•» "";v De oorzaak hiervan is degrote invoer van Belgisch witlof waar van de prijs zeer laag is terwijl de kwaliteit uitstekend is. Dé huis vrouw kan hiermee., haar voordeel doen maar de Hollandse kweker: zal stellig zijn. eigen mening hebbén over dit uitvloeisel vande Bene- lux-politieb. Dit is 'Schreieder, die enthousiast was óver Act plannetje worden gewikt, de mogelijkheden worden overwogen, de gevaren worden onder ogen gezien. Een paar dogen later besluit mr. Oud zo spoedig mogelijk naar Engeland over te steken. Hij stelt aan de illegaliteit, in handen van Cranen donk, 12.000 gulden ter - beschik king om de reis voor te bereiden. Met de eerste gelegenheid gaat ■Anton naar Den Haag. Hij gaat mee! Burgemeester Oud gaat mee naar Engeland, rapporteert hij. Schreieder vindt het 't beste nieuws, dat hij in maanden ge hoord heeft. Anton is een han dige jongen. De handige jongen gaat van het Binnenhof direct naar zijn woning om de 12.000 gulden op te bergen. Heeft hij voorlopig maar in zijn zak gehoüden. Schreieder behoeft tenslotte niet alles te wéten. Maar Schreieder weet het na een paar dagen .toch. Juffrouw Geger- seider is tenslotte niet voor niets zijn secretaresse en- als -Van der "Waals met haar wilsamenleven, -moet hij dat zélf weten." Maar ver menging', van zaken "en liefde 'is voor een spion dubbelgevaarlijk, vooral als hét voorwerp van die liefde een Duitse vroiiw is, die da gelijks met de chef in dezelfde kamer zit. Weer dri§ bonnen voor consumentencrediet .Met ingang van 9!Februari zijn de waardèbonnen nr. 11, 14 en 15 van het consuinentencrediet gel dig verklaard. De uitzonderlijk zachte winter en de overvloedige regenval zijp. oor zaken, dat de weilanden er 'reeds prachtig groen uitzien voor deze tijd van het jaar. Verscheidene boeren hebben dan ook reeds Wat koeien bet land ingestuurd. Dit, en -het bericht, dat de melkopbrengst hoger is dan de deskundigen ge raamd hebben deze ramingen, waren vrij laag, omdat de- grasposi- tie door de zengende zomer slecht was heeft het gerucht, gewekt dat de melk binnenkort zonder bon zou worden verkocht. De afdeling Voorlichting van het departement van Landbouw^ Visse rij en Voedselvoorziening machtig de ons dit gerucht categorisch te gen te spreken. Wel 'is -inderdaad de melkproductie hóger dan .men. verwachtte, doch deze verhoging kan voorlopig slechts tot uitdruk king kómen in de verhoging van het kaasrantsoen en het ongedaan maken der vermindering van het m eikrantsoen, we3ker vorig jaar in gevoerd moest worden. Van ophef- fing van de 'melkdistributie is, ze ker op dit ogenblik, geen sprake! Mr. van "Walsum blijft nog lid der Tweede Kamer Mr. G. E. van Walsum, die tot, burgemeester van Delft benoemd is, zal niet onmiddellijk voor zijn Tweede Kamerlidmaatschap be danken. Het ligt wel in zijn voor nemen, bij nieuwe verlriezingen zich niet meer beschikbaar te stel len. Ter gelegenheid van het tweeja rig bestaan van de Partij van de Arbeid za- de voorzitter van deze partij, de heer Koos Vorrink, van avond omi 20.45 uur over Hilver sum 2 een toespraak houden. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 2e klasse, eerste lijst: f 2000.—13750 f 1500.—: 6468 f 100Q.—3258, 8B20, 9832 f 400.—: 13807, 19652 f 200.—: 1383, 16678 f 100.—: 4265, 9826, 15006, 16666, 18012, 19404, 20090, 20103, 21502. MINDER WIND Weersverwachting, geldig tot Dins dagavond: t Aanvankelijk opklarend met sterk afnemende wind tussen West en Noord- West. Later weer toenemende bewol king met op de meeste plaatsen enige regen en naar Zuid-West draaiende wind. Voornamelijk gedurende d«' nacht en ochtenduren wat kouder. 10 Febr.: Zon - op .8.07; onder 17.4Ï. Maan op S.S3; onder 1753.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1