mmm PARCDL Regering „Hatta" zal overeenkomst ten volle uitvoeren Benelux moet 'n stem hebben in Londen-conf erentie Kamer aanvaardt begroting Economische Zaken Commissie van Goede-Oiënsten rappor tee rt: In de „Renville "-besprekingen deed Republiek de meeste concessies Minderheden-belangen worden verzekerd BATAVIA FEL VERTOORND „C.v.G.D. overschrijdt haar bevoegdheid" Amerikaans' schip liep op mijn Gédëmobiliseerden uit Indonesië kunnen drie weken vrij reizen Italië keurt tolunie met Frankrijk goed Labour doet niet mee aan Haags Congres Soldaten in België's gasfabrieken Begroting Marine goedgekeurd CRIPPS KONDIGT PRIJSSTOP AAN Chileens vlagvertoon aan de Zuidpool Felle protesten tegen „Plesman-plan" .Wij wensen besprekingen op voet van gelijkheid over kwestie „Duitsland Laat het Westen zich organiseren Socialisatie alleen uiterste'middel, b'étdffgT 'prof. tii d: Brink *- „Verzamel gegevens" Adriaerisens-Bruyland winnen Zesdaagse Werkloosheid groter in Januari Arabische D-d;ty tot later verschoven Voorlopig alleen guerilla in Palestina Nog 7 namen van Dakota-doden Russen houden weer Britse trein aan Weerbericht .Vrijdag 13 Februari 1948. Red.'en. Adm. Lange Haven HL Schiedam ToL' 6930l Abonn.prijn per week 0.31 •.per kwartaal 4,losse nummers 0.09 Opgericht door de SUthtlng „Het Parool' Achtste jaargang, No. 37 Uitgave N.V.:Be Nieuwe Per» Postgiro 393644 Bankier» Amsterdamsche Bcmk ie Rotterdam Dlrecteun B. de Vries Hoofdredacteur; Th. Ramaker Öp 17. Februari neemt de Veiligheidsraad het rapport van de Commissie van Goede Diensten' in behandeling. Het bevat alle documenten, nota's en uitwisselingen van gezichtspunten-tussen de commissie cn belde betrokken partijen en werpt d'fentengevol- ge geen nieuw licht op de op de „ReiivilJc" gesloten overeenkomst, in het.bijzonder ook, omdat het geen aanbevelingen.inhóudtïmet betrekking, tot de verdere ontwikkeling van zaken.', •Dé meningen van de commissie voor goede diensten, die wer- derv uiteengezet op een persconferentie kunnen ali volgt worden saméngévatï- "1. Het, stemt^de-commissie tot vol doening, datT haar bijstand ertoe heeft bijgedragen. dat tussen de par tijen een wapenstilstandsovereen- komst is tot. stand gekomen. Niet temin is het praematuur om,te spre ken van een „werkelijk succes", zo lang de politieke-overeenkomst"nog Seen feit ris. ,De .bestandsovereen komst is sléchts een eerste schrede op de weg naar eën overeenkomst* 2: De commissie hecht grote waar de aan het feit,, dat de achttien lei dinggevende beginselen, door par tijen aanvaard als basis voor de politieke besprekingen," :erln voor zien, dat hetzij-op verzoek van de Nederlanders of -van de Republikei nen. de voortgezette bijstand kan worden ingeroepen, van de Veilig heidsraad of vari de commissie voor Goede Diensten' tot aan het tijdstip.' waarop de souvereiniteït zal over gaan van Nederland op de Verenigde Staten van Indonesië. Met deze Mi- stand ..zijn langdurige onderhande lingen overbodig én is: het mogelijk, In twee of dWe maanden te komen tot een, politieke overeenkomst". -« -Volksstemming 3. Met betrekking lot de .volks- stemming verklaarde de woordvoer der der commissie; „De volksstem ming zal vor.den gehouden onderdo waarneming van de commissie voor Goede Diensten." Hij voegde hier. aan toe. dat bijzonderheden over dc te houden volksstemming nog niet zijn uitgewerkt. Metde medewer- king, van beide partijen kan,aan de commissie worden-verzocht, de, au- O pervisie van de volksstemming op zich" te 4.- In ditverband wees de woordvoerder op de ongewone po sitie der commissie met betrek king tot de oplossing van het poli- tfeke conflict. Overeenkomstig baar instructies verleent zij -bij stand aan beide -partijen bij de politieke bespreking, doch het is duidelijk, dat een aantal autonome staten, die deelgpnoot zullen .Ziin in de toekomstige Verenigde Sta ten van Indonesië, bii de politieke besprekingen- eveneens een stem •zullen hebben!' i. Het mandaat van ,de commissie is door de Veiligheidsraad-beperkt,tot de'gebieden Java, Sumatra cn Ma- doera, doch de commissie ia ge dwongen eveneenp contact op te ne men met andere, autonome gebieden, welke, bij het conflict zijn betrokken. „Ook voor die gebieden zal zij een commissievoor. Goede Diensten, moeten zijn." Geen marionetten Op. de vraag, of al deze autonome gebieder» zijn ie beschouwen als ..marionnctten-reeeringen" werd - ge antwoord. dat de volksstemming on dit punt het beslissende antwoord zal geven. Met betrekking tot de autonome gehjeden. buiten Java. Su matra en Madoera is de commissie van mening.- dat meri de - bevolking dezer gebieden, zo zij'.zulks- ver? Jangt. eenzelfde volksstemming niet zal kunnen onthouden. 5. De commissie verklaarde met nadrukzonder echter met even veel woorden melding te "maken" van Madoeradat geen volksstem ming, gehouden .voor de in de ove^-' éenkomst vastgestelde periode (zes tot twaalf maanden "na onderteke ningvan de politieke overeenkomst) geldig zal zijn. 5. "De commissie sprak als'haar mening uit.' dat de regcring-Halta de* door SJaglfoedriin ondertekende overeenkomst tenvolle zal uitvoeren —"gelijk zij dit tot nu toe reeds ge daan beeft. - Zij verklaarde .verder, dat ver wacht. mag worden, dat „GO van de bevolking. levend in het tegen woordige Republikeinsegebied, de Republikeinse regering.bij de volks stemming zal ondersteunen". de nouvëleine federatie -te-, worden- en legde.zich.levens-neer.blj de Ne derlandse demarcatielijn,', welke echter spoedig zal vetdwUnen. De Républiek'heeft"haar lot ge heet .in harden van de Verenigde Naties gelegd. Het belangrijke punt In- de- nieuwe federatie is niet het totale aantal der deelnemende sta ten. maar: wie het leiderschap over Indonesië'zal overnemen". v 8- Op de'- vraag, of de aanwezig heid-van Nederlandse strijdkrachten de aanvaarding van de*- wapen stilstand door de Republiek kon motiveren, luidde het nadrukkelijke antwoord, dat. aangezien* de com missie niet aansprakelijk is voor dé Republikeinse" motiveringen bil de ondertekening van,, dc wapenstil stand cn de politieke beginsel en.-de commissie van mening is. dat de Republiek de voorkeur heeft gege ven aan een politiek op lange ter mijn. welkq haar' een billifke ver tegenwoordiging garandeerde in de interim-regering, en. tevens in de conventie. -die de nieuwe constitutie voor de Verenigde Staten van Indo nesië zal ontwerpen. De commissie gaf als haar mening te kennen, dat de meerderheid der Nederlanders in het moederland achter de huidige.overeenkomst staat, evenals de Nederlandse rege ring. die'volkomen ie goeder trouw is en dat zowel de Indische regering als de Republikeinse regering en de niet-Rcpublikeinse Indonesiërs de' op dé „Renville" gesloten overeen- kprr-rft .ondersteunen. De .zegsman dor, commissie'legde er de nadruk up., dat zowel"" de Nederlanders als de Republikeinen- er' angstvallig voor waken, datde. belangen der "minderheden verzekerd zullen wor den 'ëh^niet over, .hei Ujoofd zullen wordéh gëz!ën.'~':~ Tenslotte, spraie de zegsman der commissie .de verwachting uit,.dat de Veiligheidsraad de. commissie zal verzoeken, aan tc blijven tot het Van verbazing tot verontwaardi ging .varieerden reeds de verschil lende reacties .van officieuzeNe derlandse kringen te Batavia..De zelfde stcmmlnc.spreekt.uU dé. of ficiële reactie: een communiqué van ;de Ncd.-Indische regering over het'rapport van. de; C.v.G.D. te Lake Success. .,Bjj" de C.v.GJÖ. heersen .'-5 ernstigo misverstanden over. haar taak, compztentie en óver de feitelijke, situatie £n Ne» derlands-Indië"..óVX. -v -j 'Het optimisme van de commis sie! "'dat"*mögelijk"binnen twee of drie maanden, een overeenkomst zal kunnen worden bereikt wordt „absoluut ongemotiveerd'!vger noemd, want'geen van beide dele gaties heeft nog instructies ont vangen, „Het opnemen van contact'"met andere-'gebiedsdelen, dan 'Java, Su matra en Madoera gaat eveneens buiten de bevoegdheden van de commissie' en "deze suggereert".dat, dé Veiligheidsraad reeds thans er mee accoord zoü gaan'dat de com missie haar -taak'voortzet' tot''dat de V.S. van Indonesië zijn ge vormd", aldus het, communiqué van Batavia. Als „onbehoorlijk" wordt ge brandmerkt de suggestie dat slechts een volksstemming buiten Java en Sumatra zou kunnen uitmaken of de regeringen van dezegebieden als „marionettenregerlngen" --zou den zijn te-beschouwen. Dat (zoals -de commissie con-, stateert) „negentig percent van de bevolking in de tegenwoordige re publikeinse gebiedt n de republiek bij een volksstemming zou steu nen" is'Volgens Batavia door de commissie zonder onderzoek aan genomen. Hel Amerikaanse stoomschip Ga teway City van de "Watermanlijn, op weg.'van Bremen naar New-Or- leans. is vannacht ongeveer 15 mijl Noordelijk var» "Schiermonnikoog op-een- mijn gelop«n.-i/«u De reddingboot Insitlinde vertrok uit Oostmahorn om zonodig de be manning over te nemen. Later' seinde de Gateway City - :j r~j echter dat het geen sleepboot-bulp tijdstip waarop de Verenigde Staten nodig had en op eigen kracht naar van Indonesië, zullen zijn tot stand r de Nieuwe Waterweg vaart Het gekomen. J schip maakt'geen water. Ter gelegenheid van het aanslaande regeringsjubileum zal de Fa. C. f. Begeer !e - Utrecht een gedenkpenning uitgeven. Deze jubileum penning is uervaardtQd. door dc beeldhouwer Maarten Pauw. De frontzijde vertoont het portret'van de Koningin; de keerzijde eenvrouwenfiguur als-symbolische uitdrukking' van de grote gaven van de'jubilerende vorstin j' Wie word t leider? .'7*'"In antwoord op een desbetref fende vraag - erkende dc commissie, dat in de (hans gesloten overeen komst meer concessies zijn gedaan door do Republiek dan. door Neder land. „De Républiek stemde erin toe, een van de vele deelstaten van Hét ligt in^de bedoeling aan de mobiliserende militairen, die' in dc komende weken en maanden uit In donesië zuilen terugkeren, btf hun aankomst in Nederland een speci aal gratis treinabonnement voor re kening van dc legerautoriteiten to overhand! ere- Dit abonnement -geldt voor da eerste drie .weken van het verblijf - in Nederland, om de soldaten-in. de gelegenheid te stel len hun vroegere werkgevers.op te zoeken 'en met oude zakenrelaties weer in contact te treden.-Het geldt alleen voor de treinen en autobus- diensten -van de. Nederlandse Spoor, wegen, dus niet op gemeentelijke- of particuliere bus- of tram ver bin dingen. Basis voor entente van alle .Europese landen De Italiaanse regering beeft giste ren goedgekeurd, dat met Frankryk een douane-unie Vordt aangegaan. Minister Sforza (buitenlandse za ken) Is opdracht .gegeven, met Frankrijk te gaan onderhandelen. Graaf. Carlo Sforza heeft na dit beslutt gezegd, dat de. tolunie niet alleen een overeenkomst tussen dc" belde landen mag.zijn. maar de basis moet vormen - van een uitgebreide en lente van alle Europese landen.; Voor 2ulk een tolunie zal de eco nomische commissie, die door de on langs tc Brussel over dit onderwerp gehouden conferentie is ingesteld, op 25 Februari te Rome de grote lijngn vaststellen. De Britse regering;en, de La- bourporty hebben een uitnodiging om deel te nemen-aan het in Mei in Den Haag te houden Congres voor een-Vereipgd Europa afgesla gen. Dit'is Donderdag meegedeeld door Winston Churchill, die voor zitter is van een der talrijke fede-- ralistischc organisaties welke in Mei zullen congresserm. Attiee's antwoord op in het be gin van deze maand :doo'r, Chur chill aan hem gerichte uitnodigin gen; luidde, dat het „ongewenst" zou z(jn indien de regering offici ële stappen zou nemen en Shinwöl»; dc huidige leider van 1 de executie ve der Labourparty, was .v—1 oor deel, dat de bijeenkomst geen wer kelijk representatievebetekenis had en schreef dat* de Executieve 'mogelijk hct denkbeeld zouver werpen. DE KLOKKEN VAN 'Arnhems Grote Kerk kwamen tijdens de, Septcmbcr-stdjd naar beneden en lagen sindsdien onder het puin. Dc xware gevaarten zijn thans opge graven en zullen, naar een klokken gieterij worden vervoerd om gere- pareerd te n;ordcn. Geniesoldaten voeren sinds gisterenhet werk uit in da 'Belgische gas- en electridteits- bedrijvën, waar ongeveer 17.000 arbeiders het werk heb ben neergelegd, omdat de werkgevers weigerden hun eis •van'een toelage van 5 voor geen-verzuim in te willigen, De staking, is. niet algemeen, maar men verwacht- toch een ern stige stagnatie als de staking lan ger voortduurt De regering heeft besloten alle publieke enparticulïen: gas- en electriciteitsbedrijven te requireren en de arbeiders te mobiliseren. De staking der mijnarbeiders heeft zich gisteren", met twintig mijnen in "hot zuiden uitgebreid. 'Ook de staking'der-grensarbeL ders heeft zich uitgebreid. Dertig duizend van dc 47.000 hebben het werk 'neergelegd. Een aantal fabrieken die met de staking niets .uitstaande - hebben, zijn bovendien gesloten omdat op vele plaatsen;de electriciteltsvoor- ziening stagneert Kijk en arm', prins en boer. Hin doe, en Mohammedaan ziedaar de, elementen .waaruit gisteren een millioenenkoppifte menigte waa sa mengesteld die in Allahabad, bii de samenvloeiing van de rivieren Junu. na en Ganges aanwezig waa om hét plechtige moment mee to maken, waarop dc Lm met da as van Gandhi *aan-' het water van ideze tweo rivier en werd toevertrouwd, Nadruk op bsstrijding van onderzeeboten De minister van Marine ad - interim, de heer Fiévez, heeft gisteravond in" de." Tweede Ka mer bij de voortzetting der be-- sprekingen over .de - begroting van Marine, verschillende spre kers geanLwoord. Hij ontkende dat de begroting scheef is ge trokken ten opzichte van andere begrotingen. Zakelijk "sis deze begroting verantwoord. De minister merkte o.m' op. dat onze krachtsinspanning in Indo nesië vertragend - .en remmend op dc opbouw der vleot werjet- Globaal zullen In 1048 '2,000 zee- miliciëns. mariners, in werkelijke dienst zUn opgeroepen. Mocht bet nodig-blijken, dat de brigade na 1 Jan. 1949 wordt gehandhaafd, dan zal de najaarsploeg 1948 even eens 2.000 man moeten worden opgeroepen. "/t Voorts deelde de minister mede, dat alle" verzoeken tot demobilisatie van Indische dienstplichtigen zijn Ingewilligd. De groep Europese dienstplichtigen Van voor 1945 zal weldra geheel geliquideerd zijn. Alle verzoeken" om ontslag van schepelingenzijn ingewilligd De minister licht verder toe, dat dc officiersrang inderdaad ook voor onderofficieren bereikbaar is. Het ligt in de bedoeling de maxi. mum leeftijd voor bevordering tot officier, te brengen op 47 jaar. In.dit verband' merkt de, minister nog op, dat de Kon. Marine wordt openge steld ook voor reserve-officieren. De marinclciding 'is.ervan.'over- tuifd. zo zeide dé minister, nog.1 dat dc* onderzeobootr in;eei^.A5Cir4^vCi.ecn zeer aanzienlijke rolzal- blijven spelen. Dié overtuiging' dwingt er toe op de bestrijding, van de onder zeeboot de volle nadruk te leggen, De hoofdtaak onzer Marine bescherming der koopvaardij1 onderwerpt de minister aan een na dere beschouwing, waarbij hij con cludeert, dat kruisers bij ccnvcoi- bescherming onmisbaar ziin. Spr. deelt mede. dat de. „Zeven Provinciën" al van stapel is gelo pen en dat de „De Ruyter" in 1949 van stapel zal lopen. Tenslotte merkt de minister nog op, dat het vloolplan 'in de volks-, vertegenwoorriiging zal moeten kó men. Daarvoor zal een grondige studie en discussie nodig' zijn, waarbij de door de heer Vnrrink bepleite open discussie ook aan de orde kan zijn Nadat de heren Ruys de Beeren- brouck (KVP) en Vorrink Arb.) gerepliceerd hebben wordt de be groting z.h,s. goedgekeurd. Industrie heiooft haar medewerking Klaarblijkelijk als antwoord op het verzet van de vakverenigingen, heeft air Stafford Crlpps gisteren In het Lagerhuis, na de vorige «week door premier Attlee aange kondigde loonstop.' nuook een prlfsslop aangekondigd, waardoor 80 van alle goederen, waaron der voedsel, kleren, meubels en diensten onder het prhsbeheer- singssysiecm zulten vallen. De maximum productieprijzen van •alle goederen die onder dit systeem vallen, zullen worden vastgesteld ops het niveau van het gemiddelde over DecemberJanuari en zo spoedig mogelijk van kracht wor den. „En", zei Crlpps, „ik zou graag een vrijwillig aanvaarde prijsstop zien voor alle goederen die hier niet onder vallen". Van de Federation of British Industries heeft de minister reeds, te horen gekregen dat daax-alle krachten zullen worden ingespannen om mee te werken. De president vnn de Chileense Republiek heelt zich op écn. rond reis door Zuid-Chili onverwachts naai; de Zuidpool ingcscheepL Hij bevindt zich aan boord van het vrachtschip „Finto", dat, door oor logsschepen begeleid» koers- zet naar Soberania.- op het eiland Greenwich. - 'Hij znl de basis Soberania inspec teren en een niouwe basis openen cn aldus een officiële bevestiging gever» van de .Chileense"souvéreim- teit over deze gebieden., ,In" officiële kringen^wordt de reis van de president uitgelegd als een antwoord op dc Britse'nota's, waar- in de rechten van Chili op het Zuid poolgebied worden bestreden. 1 Fel protesteren dehoofdingelan den van dc Haarlemmermeer tegen hetz.g.„Plesman-plan", dat het aanleggen van een centrale» lucht haven bji Burgerveen beoogt. Zit wijzen op de grote nadelen, die een cventuële aanleg van zulk een uit gebreide luchthaven in het Zuiden van; de Haarlemmermecrpoldcr zou meebrengen \vcor de landbouw, en het delicate riwateringssystcem. Deens vliegtuig in Duitsland verbrand Een Deens vliegtuig, met 21 in zittenden aan boord, van wie 17 passagiers, is gisteren op weg naar Zwitserland, in de buurt van Gies- fcen. ongeveer vijftig km van Frank fort neergestort en vermoedelijk zijn daarbij elf personen om het le ven gekomen. Tien der passagiers hebben kans gezien uit het wrak. dat na 't neer storten in brand vloog, te klaute ren. De rest van de passagiers en de vier leden van dc bemanning zijn, naar ménaanneemt, in dc vlammen omgekomen. Vier'uur na het neerstorten brandde de machine nog. De overlevenden zijn naar een ziekenhuis gebracht Drie van hen zijn ernstig gewond. Men'heeft de lijken in het wrak nog niet kunnen berden. Spaak betoogt: 'Paul Henri Spaak, de Belgische premier, heeft voor de Belgische senaatscommissie voor Buitenland se Zaken de huidige positie van België- op -Internationaal gebied brc edv oeri g b esn roktn. Volgens een officieel communiqué zette Spaak allereerst uiteen, waar om België de door Bevin geponeer de. beginselen, steunde. Vervolgens schetste hH de beginselen, die de ef fectieve steun van de Benelux-lan- den zouden beheersen. Hiertoe behoort de voorwaarde, dat de kwestie "Wcst-Duitsland geregeld dient tc worden, in samenwerking met. do Benelux. Spaak hoopte vurig, dat de Bene- lux-groep op voet van. gelijkheid zou. worden toece'At .i tot dc aan staande conferentie te Londen ter behadel in- van het Duitse vraag stuk. „Overeenkomsten tussen do Sov jet-Unie en haar naburen £n va zallen" aldus Spaak ..kunnen al leen maar de vorming van ecu soortgelijke constellatie in het Wes ten ten gevolge-hebben. Het Wes ten kan niet ongeorganiseerd blij ven, terwii) Oost-Europa zich orga niseert. Men kan in een overeen komst tussen Engeland. Frankriik en de Benelux onmogelijk het begin van een politiek van agressie zien. omdat deze overeenkomst een poli tiek van.wederzijdse bijstand bete kent.. Deze .wederzijdse bijstand zal uiteraard alomvattend moeten zltm en zich over economisch, politiek en ook militair gebied moeten uit strekken, gezien het feit dat, het een niet kan bestaan zonder het ander." Spaak zeide. dat er een tild ge^ wetst was. dat Stalin zich voorstan. der van dergelijke overeenkomsten h.*1^ verklaard Met betrekking tot de aanstaan de conferentie. In Londen over het Bij de voortgezettefKamerdebatten over dé be'groUng van Economische Zaken verweet de afgevaardigde drs. Nederhorst (Arb,).de minister, dat diens rede le weinig concrete gegevens bevatte; over de, deviczenpositie werd de Kamer niet ingelicht, ook niet over het produclieplan. Ook over. het investeringsproject tast fle Kamer in bet duister. Naar aanleiding hiervan diende de heer Nederhorst een motie in, waar-, in de grootst mogelijke openbaarheid wordt gevraagd inzake het econo misch beleid en een spoedige indiening van ccn deviezennota en een nota. over het plan 1948. - - HcL HaagseTribunaat heeft geadviseerd het vermogen ran pro fessor Schrieke, d« voormalige se cretaris-generaal van, 'het departe ment van Justitie, tot^een bedrag van i 39,000 te confisquerend Bovendien zag. een tweede motie van de heer .Nederhorst het'levens licht, die in ernstige overweging gaf, teneinde een inzicht te verkrij gen in dé financiële cn bedrijfseco nomische resultaten in de verschil lende sectoren van 't* bedrijfsleve»-. cijfermateriaal over de industrie te verzamelen, 'evenals dit voor do landbouw Ir geschied/ Hierop deelde dé heer Snvenk (A.R.) mede, dat hij bezwaar maak te tegen de eerste motie,- hoewel hU het' oordeel van de minister wilde afwachten, - Hij verklaarde echter zijn stem aan de tweede motie niet te kunnen geven: Volgens de mening van de com munistische afgevaardigde Haken, mist Nederland in zijn economisch beleid voste lijnen. We varen In de mist, merkte hij op. Met hetgeen in. de moties Nederhorst wordt ge vraagd kon hij zich verenigen; te vens informeerde hij waar dc ddvic- zen-~aan worden besteed. Ook de heer Korthals (V.V.D.) kon met de eèrnte motie-Nederhorst meegaan, al betreurde hij het, dat zij .niet drie maanden geleden werd Ingediend, toen ook do. minister van' Financiën achter de .regeringstafel zat Voorts verklaarde h0 zijn stem aan de twee de motie.te.moeien onthouder». Probleem „Deviezen1 .Na deïo sprekers kreeg de mi nister, prof. dr. J. R. N, van den Brink, het woord. ,H»j betoogde, dat het beleid ten aanzien van de deviezenkwestie niet alleen hem competeert. Wel bracht hij naar voren! dat 'dc deviczenpositie slecht is en dat het niet «Hogelijk 'zal zijn het nnnkoopprogramtna. ook in deze overbruggingstijd, to blijven volgen. Voorts merkte hij op. dat do minister van financiën In een memorie aan dc Eerste Ka- mer thans nader, op het deviezen^ probleem Is ingegaan, Prof, v. d. Brink zegde toe met zijn. ambtgenoot van Financiën te overwegen een nota over de de viezen-situatie samen to stellen. De eerste motie-Nederborst achtte hy overbodig, ook. zonder de mo- Het Belgische koppel Adriaens- scns-Bruyland hpeft. Donderdag avond de Antwerpse Zesdaagse ge wonnen. In 145 uur legden zij 3331 kilometer 2. werden Thyssens-Depauw (België)..3. Van Stecnberghe- Ockers (België); 4. Lapcbie-Seres (Frankrijk).,. Op drie ronden 5. Bruneel (België). Schtilte- Boeyen (Nederland). In de laatste klasscmentsprint kwamen het Belgische koppel Bruyiiccl-Naeye en, de Nederlander Boeyc'n érnstig te vallen. - Naeye werd,met.eeh' gebroken .schouder Weggedragen." Bruneel en 4-Boeyen konden'verdér rijden- tie zou hij doen wat erin gevraagd wordt De tweede molie-Ncderhorst, ont raadde hij, omdat ze z-1. volkomen overbodig Is. Het beoogde werk ge schiedt dagelijks op 't directoraat- generaal voor de Prijzen. Voorts bleek de minister van.me ning. dat socialisatie-in een bepaald geval noodzakelijk ftan zijn. Maar als men haar toepast moet het dui delijk zijn, dat dit alleen het. enige middel is om het doel het alge meen ivclzljn te bereiken, betoog de hij. Als er andere middelen zijn, 'dan moet getracht,'worden.-met het minst diepe ingrijpende middel tc volstaan Eerst dient to worden nagegaan of de publiekrechtelijke bedrijfsorga nisatie in,staat is in deze het nl- Eomèen welzUn te dienen en wel licht beter dan socialisatie.. 'Hierop trok de hoor Npdcrboret zijn eerste motie in,'Do "tweede ech ter handhaafde hij. waarna de mi nister nog opmerkte, dat uitbreiding vnn. het occotmtantswerk liet gevolg van het aanvaarden der tweede mo tie zou zijn en de resultaten-zullen eerst bekend wordenals ze niet meer nodig,zjjn. De moeiten kosten van-het werk zullen naar 's ministers 'oordeel niet opwegen tegen de voordelen. Daarom ont raadde hij de motie, ernstig, Dc motie werd door dp Kamér verworpen met 44 tegen 23 stem men. - Nadat de begroting voor de staats mijnen was goedgekeurd, werd de gehele Jjegroting van Economische Zaken z.h.s. aengonomen. doch met de aantekening, dat de fractie der C.P.N. geacht wil worden te heb ben tegcngestem"d% Het aantal mannelijke werk lozen, ingeschreven bij de ge- westelijke arbcldsburcaux is gedurende de maand Januari met-10,642 gestegen. Op 31 De cember was het aantal 50.180, op 31 Januari 60.822. Onder deze cijfers zijn begrepen de geheel werklozen (32.755 of 54%), de arbeiders, werkzaam op DUW-objcctcn (25.831 of 42,5 cn de wachtgcld-gcnictcnden voor zo ver-zij. bij-de gewestelijke arbeids bureau* zijn ingeschreven (2136' of 3.5 Dc stijging deed zich in het ge hele land voor. Het is echter voor namelijk het gevolg van seizoenfl- invloëden. De toeneming was het sterkst bij de landbouw, de bouw nijverheid, de veenderij en de vis serij. Het aantal ingeschreven' werkloze vrouwen nam in. Januari toe van. 3332 tot 3970. Deze stijging 'wórdt' .voornamelijk veroorzaakt, door de omstandigheid dat ccn aantal ar beidskrachten dat 'In -December werk had gevonden weer zonder kwam," gedeeltelijk door het gebrek' Duitse vraagstuk deelde de premier mede, dat het nop: niet b^end vvEa of. de Benelux als .selSfcwMrdlf» partner eraan, zou kunnen deelne men of alleen maar mocht ^espre- ite over enkele bijzondere kwesties als grenzen en kwesties waarbtl de Benelux in het bijzonder was be trokken. HÜ liet duidelük-uitkomen. dat hoewel de drie Beneïux-landen een ecmeenichnppelijks politieK hadden, leder land zfin eigen be langen In het kader van de gemeen- schaDpe!';ke nolitiek moest verde digen. Aan het slot van zon rede, waarmede de commissie, haar in stemming- betuigde met uitzonde ring van het communistisch lia, zcide Snaak, dat een veel ruimer© overeenkomst noodzakelijk was aan het verdrag van Duinkerken tuBser Engeland en Frankrijk. aan^rondstoflen: in bepaalde-indus- 'txicen; Uit kringen vnn het opperbevel van het ArabUche vrilwilligersleear wordt vernomen, dat 15 Februari niet D-day zal ziin voor de ntrticl In Palestina. D-day is uitgesteld „we gens de politiekeen diplomatieke j ontwikkelingen in Cairo en*ander© wercldhoofüstcden." Politieke waarnemers spraken als hun mening uit, dat de actie in Palestina tot eporadlsche guerilla- gevechten beperkt zou bliiven tot dat het Britschc mandaat beëin- died is of tenminste totdat de thans in Cairo bijeenkomende Arabische Liga politieke richtlijnen ontwor- pen heeft Islmael Sawfat,*de opperbevel- hebber van het Arabische" leger, woont de conferentie bil. Arabisch Palestina, dat noc geen eigen deie- gatle heeft, wordt er vertecenwoor. digd door de moefti. Hadil'Axnin El Hoesseinl. verbitterd teeenstan-, ders van de westelilkë- democra.-. tleën. 7 Groot Brlttannië heeft officieel aan de U.N.O.-conimissIe meege deeld dat een groen van zevenhon derd Arabieren in het Samarla-ge- bied in Palestina waa doorcedrort- peivOmtte vraag, of rEnzeloncUvan-,1 s., plan was hen weer terug te drijven nntwoordde een woordvoerder van het Foreign Office dat hiervoor troepen aan kwetsbare plaatsen in Palestina zouden moeten worden onttrokken. De ArabLsché Llea heeft een be roep gedaan op alle Arabieren om niet aan Franse kant In Vict-Nam te vechten. Verscheidene Arabische eenheden uit Frans Noord-Afrik* maken deel uit van het Franse le ger in Ir.do-Chlna. Behalve de namen van de vjer ar listen Johan Giitlich, Elisa beth Evers, Frabcicn Gerreie (niet Gerritsen, zoals wij meldden) en Rudy Broer van Dijk blijken thnns.de volgende militairen bij de vliegramp op do HJn Bandoeng Batavia om het Iqven te zijn. ge komen: Ecrrte luitenant-vlieger -A. .van der Veen. sergeant-vlieger II. M." Duffels. Forgcant-majoor radio-te- leprafist P. F. Breedvelt. sergeant majoor monteur B. H Gerdes. alien van de Militaire Luchtvaart. Voorts sergeant KNIL L. Paay. lultenant- koionel-vlicger C. Tvriuin, regio- naai luchtvaart commandant Java. - en majoor J. P. Alberding, chef technische* dienst militaire lucht vaart. Van de overige slachtoffers kun nen de namen nog niet gepubli ceerd worden in verbond met het feit. dat de familieleden- nog niet gewaarschuwd zijn. De uit vjer leden bestaande be manning van de Dakota is onder grote belangstelling Donderdag middag met mill faire eer'begraven. Van twee Britse treinen In Duitsland hebben Rutadscho autori teiten vannacht weer do wagons waarin Duitse passagiers zaten, af gehaakt. Do Russen eisen behalve het tonen van dc passen ook het recht op, de bagage tc contröleren cn de wagons met Duitsers moes ten vanmorgen op het station achter hijjvcn. Dit is reeds de.vier de trcin-aanbouding in drie weken. Groot-Brittannië zal binnenkort beginnen mot ccn geleidelijke ver mindering van zijn troepen in Ja pan. Volgons ccn verklaring van d© regering is dit mogelijk geworden door hetpeen het militair bestuur in Japan, bnder leiding vnn gcneraaL Douglas MacAxthur, bereikt beeft. ZACHTER Wecnverw*chtinr» >- Htdic tot Zaler- 3 dagavond; 4 Meeit zwaar be- wolkt met op vete. Plaatsen enige ten of raott en - In de -e Mer en daar ming mist. matige UJke; wind. Zach ter. vooral dea nachts. 17.NW.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1