ROTTERDAMSCH PAROOL Krupp draait weer gauw op volle toeren Van Aelser: Terstond aan het werk of anders ontslag Haganah wacht op 't vertrek der Britse troepen Eerst politiek accoord, pas daama in interimregering v Thans België hét slachtoffer van agitatie der communisten Moskon's protest tégen „Londen" Clay en Sokolofsky zijn het eens TOENADERING USA-FRANCO Spanje op de duur bij Marshall-landen? Bezéttingsgedrag van CPN en SDAP Nederlandse vrouw en Amerikaanse man gestrand te Londen Nazisme neemt toe in Bizonië Vertrouwen op militaire hulp der U.N.O. Werlddedingbohnen geldig verklaard Ook rantsoenbonnen in omloop gebracht LEVEN OP MARS? Duitsland ms Factotum der familie leidt in het Engels Batavia herroept communiqué waarin C.V.G.D. gelaakt werd Parijs nummer 1 voor (J.N.O.-vergadering „Acht jaar goede straf voor v. d. Meulen" Oud-keeper voor Bijz, Hof Holly woods filmtrusts naar ontbinding Zweefvlieger Kronfeld verongelukt VARA laat steeds meer mensen zingen In Maart gezamenlijke uitzending met Brussel' Weerbericht Maandag 16 "Februari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141. Schiedam TeL A930l Abonn-prljsi per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" 'Achtste jaargang, No. 39 Uitgave N.V. De Nieuwe Pets Postgiro 398644 Bankier: Amst^rdarnsche Bank te Rotterdam Directeur: 3. de Vrlei Hoofdredacteur: Th. Ramaker - Vanmorgen werd elk uur door de Belgische radio een mededeling van-dé regering omgeroepen, waarin werd aangekondigd dat het per soneel yah de posterijen en. van de postchèque- en girodienst dat van daag.,niet het werk hervat ontslagen zal zijn. Het nationale cofqité van de-bond van overheidspersoneel heeft haar leden opdracht-ge geven;, de staking te beëindigen, maar een comité van póstemployé's maakt propaganda voor voortzetting van de staking. Achille van Acker,, de Belgische minister -van arbeid',heeft - onom wonden dè communisten de schuld gegeven van.de stakingsgolf die thans België overspoelt. Er wordt in ons 'land een actie georganiseerd die ap een chaos aanstuurt, zei hij, en dié in .hetzelfde licht'moét wor den gezien .jals de Novemberstakin- gën in Frankrijk. Men heelt her hiérbij voornamelijk vóórzien op belangrijke' openbare diensten en sleutelindustrieën.- .- De staking bij de posterijen wórdt .volgens Van Acker - georgani seerd" door personen die niets met het1 bedrijf te maken hebben. Over het'conflict in het gas^ electricifceitsbediij f zei de minister, dat dé:regering haar goedkeuring heeft gehécht aan dé'door dé arbei ders gevraagde stiptheidspremie. De patroons willen deze' premie, echter niet betalen vóór de- tarieven zijn verhoogd- Dit kan de-regering niét toestaan ómdat het een' verhoging van dé kosten van levensonderhoud betekent, de regering is hier-bij dus niét in conflict met de arbeiders, doch met de patroons. „das" gemobiliseerd regering dé mobilisatie van al het perso- neel der gas- en eleetriciteits- fabrieken, gelast Degenen, die Maandag nog geen gevolg aan de oproep hebben'gegeven, zul len worden vervolgd. De stakingen biijven zich echter uitbreiden. Ongeveer 140.000 arbei ders," of 5%* van de werkende be volking staakt. Het trampersoneel is voornemens om Dinsdag liet'werk neer te leg gen., De stroomlevering.- vermindert dagelijks.'In-hét gebied van 'Door- nik liggen dé industrieën stil en zelfs voor ziekenhuizen' is geen stroom meer, beschikbaar: In 'de provincie'Namen zullen de .buurt- tramdiensten .worden gestaakt. - Als geVolg van de-reeds'vier we ken durende staking in de papier fabrieken VahDahsërbruggè":"wordt" de papiervoorziening ernstig be dreigd. De Belgische krafiten. móe- ten voor een deel reeds hun omvang beperken.--V' Conferentie een.week uitgesteld De Sówjët-Unié heeft btf d e rege ringen van de Verenigde - Staten, Gxoot-Brittannië - en Frankrijk .ge protesteerd tegen de conferentie van Lpnden, zijnde jn-sirijd met de .over eenkomst van Potsdam. De te nemen besluiten beschouwt Aioskóu als on- rechtmatig." 1 In. Potsdam is besloten dat de. vier bezettende mogendheden /geza'm'en- lijk de verantwoordelijkheid'draden voor Hetbestuur' van Duitsland "en het bepalen van de 'politiek ten op zichte. van Duitsland, aldus de nota-s. Dit is onverenigbaar, met een afzon derlijk optreden. Dé 'kwesties die op ,de cónferërh- tïe;vkn, Londen zullen worden be sproken .zijnvan ..'die 'aard; zo be toogt Moskou;dat zij sléchts dóór gemeenschappelijk óverleg van dè vier bezettende mogendheden kunnen wordén. gerégeld. ';-/:/. Dè drié landen nchijnëh. niet van plan' zich aah. 'Ruslands - protest tè etorén. Wél lis de conferentie, dié Donderdag zou wordeii geopend, weèk uitgèstèldf maar dé réden daar van 'is, naar men in Londen 'méént te weten, dat' de Amerikaanse ambas sadeur in Engeland, Lewi3 Douglas, in Washington „wórdt - vastgehouden voorhet- afleggen "van een^getuigé- nis-voor 'de senaatscommissie voor buitenlandse zaken óver het Euro pese horstelprogram. .Ondanks'.de. formele, ontken--// ning van Russische en Ameri- kaande autoriteiten'blijven de geruchten- aanhouden dat ;te Berlijn 'geheimebesprekingen worden gevoerd-tussen'de Sow- jet-Unie en de westeliike geal lieerden. Volgens de Londensc Daily Teler graph zouden de besprekingen, gaan 'over het economisch aspect van tie binnenkort' te voeren. onderhande lingen -.tussen 'deVerenigde Staten en Benelux, en- andere- landen.: en- mlssChien 'ooJc over .het plan-Mar shall in' zoverre dit- - betrekking' heeft, op hét économisch- herstel-van Duitsland.- - De Daily Telegraph méént dat er redén. is. aan te- ne men, dat de, Sowjét-IInie, - ondanks- haar misleidende propaganda,, meer belangstelling zou tonen, voor; de econotóische hulp-aan Europa dan Moskou wel wil-toegeven. De berichten over, geheime Rps- sisch-Amerikhansè 'onderhandelin gen, dié ,in Berlijn zouden zijn ge voerd, zijn zowel door generaal Clay als.: door maarschalk Sokolofs- ky ontkend. Jle Amerikaanse op perbevelhebber noemde ze „on juist", zijn R":«'sche collega; „van begin - tot eind' een' verzinsel". De Amerikaanse regering heeft volger,» ,UJP. Spanje ér'van pp de hoogte gesteld dat zU het aftreden van; Franco niet langer als voor waarde zal stellen roor een vriend schappelijke houding tussen beide landen. De. Amerikaanse zaakgelastigde in -Madrid heeft in .een „onderhoud met de Spaanse minister van'bui tenlandse zaken qp 2 Februari fle volgende voorwaarden gesteld voor de verbétering van de betrekkingen tussen Spanje én Amerika: grotere economische vrijheid in Spanje. gro tere mate van vrijheid in/het poli tieke leven, -f grotere persvrijheid, méér vrijheid van spreken en me ningsuiting voor het Spaanse volk. De zegsman van U/P. achtte het waarschijnlijk dat "Spanje, geleidelijk de door de Verenig de Staten naar voren gebrach- te punten zal vervullen en op de duur eveneens van de Mar-', ahall-hulo zal kunnén profite ren. J. Men was voorts van mening dat indien Spaiiie gehoor zou geven aan de door Amerika gestelde voor waarden, .de mogelijkheid zeer groot was dat het van.de Verenig- de Staten een lening zou kunnen krijgen van ongev^r IA'milliard, dollar, een bedrag dat' nodig .wordt geacht om de Spaanse industrie en het Spaanse economischeleven weer op vólle kracht te laten- ko nier». Wagenaar doet voorstel tot gemeenschappelijk ondersoek ,Gerben Wagenaar, voorzitter der "C.P:N." ncèft, aah het beStuurrvah dc P; 'v. d. A. voorgesteld dat. een uit een gelijk aantal leden van elk der beide partijen bestaande com missie onder presidium van een, onpartijdige'voorzitter een onder zoek zal. instellen naar dè werk. zaambsden van de C-P.N. en dè S.D.A.P. gedurende de bezetting, vanaf 10 Me: 1940, en vóórts naar dé "persoonlijke gedragingen .van dé leden'van de huidige besturen van de C.P.N. én de P; v. d. A. Het-verslag zou. door de commissie bniqen twee maanden gepubliceerd worden. Hèt voorstel is gedaan naar aanleiding van de herhaalde lijk tegen' de communisten geuite beschuldiging dat hun. verzeg eerst zou dateren sinds de Duitse aanval op de Sovjet-Unie in Juni 1941. Volgens sommige waarnemers be staat de mogelijkheid, dat. de oppo sitie in/dé Daii. (het parlement) van Eire sen meerderheid - van 'drie zetels bijeen zal krjjgen tegen "De Valera. Dè Dabour-partij, die veer tien zetels veroverd, heeft, - heeft besloten' oppositi'e .te kiezen tegen De.Vfilera, wanneer, hij Woensdag aanstaande candidaat zal staan ■voor herverkiezing \als minister president. -. Een vrouw van Nederlandse afkomst en haar Amerikaanse man die tijdens de bezetting in Nederland verbleven, wórden in Londen vastgehouden omdat zij geen papieren bezitten»1 Zij noemen zich Hans en Willy-Alberts- Zij -voeren met hun jacht „Scorpion" van Lissabon, naar Casablanca toen rij met het Deense schip. „Ragnhild" fa aanvaring kwamen. Hun boot zonk. 'Aan boordvan de;„Ragnhild" voe'. ren zij "naar Londen, maar zij -mochten niet aan land omdat-sij: geen paspoor ten hadden. Hans Alberts verklaarde in September 1947 roet sijn in Nederland geboren vrouw in de 30 ton metende „Scorpion" yan Nederland uit naar de Kanaal-eilanden- gereisd te zijn om verder langs de Franse. Spaanse en Portugese, kust naar Casablanca te gaan. Hij had in- 1939 Amerika verla ten. om met .zijn vrouw; Nederland té bezoeken, waar hij zich tijdens de be zetting voor de Duitsers, verborgen wist te houden, en in de verzetsbewe ging werkzaam wais. Hij beweerde in het bezit te zijn geweest van een "Ame rikaans paspoort. 'A's Britse en Ameri kaanse autoriteiten, te Londen er niet in slagep het echtpaar te-identificeren zullen zij op 'dc'„Ragnhild"' naar Pales tina' gebracht wordén: Bezettingsbestuur maakt, zich niet ongerust Fro-nazistische uitlatingen wor den in de Brits-Amërikaanse dnb- belzone langzamerUand heel' ge woon, Er is een algemene herleving van nnzisme In Bizonië, maar de functionarissen van de bezattende macht schlfnen dit! niet als een ge vaar op te vatten- De verandering in de houding van een deèl van het Duitse volk heeft de volgende oorzaken; 1. De bevolking ontdekt langza merhand, dat. het niet. nodig is lar moyante verhalen op te hangen van: bróers en.-echtgenoten, die1 in con centratiekampen omkwamen, of de bezetters van hun socialistische of christendemocratische instelling, voordat de nazi's aan de. macht kwamen,, te overtuigen, daar alleen oorlogsmisdadigers 'en leidende fi-; suren van dè S.S., of de Gestapo ge- straf r blijken te worden. 2. De bevolking ontdekte, dat de demd.eratip,:'zoal3 déze in Duitsland dóór ondceLmatige, corrupte en on ervaren plaatselijke functionarissen wordt toegepast, niet beter werkt dan het nazisme.-voor zover het de geriefelijkheid" be treft. Hitler, hièiü de vrijheid van spreken de wereld uit, doch niet zijn eigen volk, dat' thans hongert" is een bekende slagzin.^ Hitler was beter 3. De gespannen internationale verhouding en de -jongstehiciden- ten zoals. het ophouden van Britse treinen hebben bij de .Engelsen in Duitsland de- anti-Russische gevoe lens aangewakkerd en de nazi-aan hangers méér. kans gegeven zich uit té spreken. ..Natuurlijk -mocht; ik Hitler niet. maar hij was ten-, minste-beter dan de Russen" of. .Hij was tenmbi3te een Europeaan geen Aziatische wilde' zoals dat volk" hbort .mén weer té Berlijn zeggen. Functionarissen van de Britse- Veiligheidsdienst 'en andere 'waar nemers zijn er van overtuigd, dat het nazidom' geèri ernstig gevaar vormt- en; dit ook niet, in de. toe komst zal vormenF Men is algemeen vati oordeel, dat het communisme een groter .politieke rpach-t in het Duitsland van'heden Is dan het nazisme'. - O.p de Middelï'an.dstraat stak' Za-, terdagnacht een. dronken zeeman plotseling de weg óver. Hij werd door .'eenauto aangeredenén bleef bewusteloos liggen. Burgemeester Pccfc, "vergezeld van wethouder Alberts, was Zondagavond opdé officiële receptie in -Musis 5ac runt- de eccste, die hetèesfimr van SÏV.V» zijn gelukwensen kwam. "aanbieden t.g.vi het behaalde kampioen" .y schap van hét eerste elftal. De Haganah is er van overtuigd dat zij in staat zal zijn met goéd gevolg alle Arabische aanvallen af te slaan. „Het zal niet gaan zonder verliezen en zelfs nederlagen, want dat is oorlog maar w\j kunnen in .Palestina standhouden en de aanvallers ernstige economische en militaire schade berokkenen." Dit verklaardei,de,commandant van de Haganah aan een corres pondent van Associated PresS.. Daar de Hagimah nog altijd als ille gaal wordt beschouwd, en er- in Palestina straffen staan op onrecht matig' wapendxagen, gaf- hjj.-zijn antwoordep. op de gestelde vragen schriftelijk. Zelfs de meeste Joden kennen niet de commandant van hun: strijd-organisaties. Voor het kopen van /werkkleding zijn tot nader order geldig da bon nen H—1-' en L—lOp' de eerste bonnen kunnen gekocht wórden die artikelen, welke thans ook nog verkrijgbaar zijn^op de nude nog in omloop zijnde bonnen Ade bon L-i geeft recht op het; kopen van werkkleding, waarvoor oók nog de in omloop zijnde bonnèn B en G geldig zijn. ;i Dok.- 9A/-ïlsi?\tP9'C- óm loop gebracht, n.l.; de rantsoenen FC (waarde êehjk aan Hl .en FD (waarde gelijk aan LI. Deze rant soenbonnen zijn onmiddellijk .gel dig. Onze buurplaneet wordt deze week geobserveerd Astronomen van de universiteit te Chicago hopen deze week te kunnen vaststellen, of er e*nig dierlijk of plantaardig leven op Mars is. Met de telescoop van het McDonald-observatorium te Fort Davis zullen zij Mars op een af stand van 100 millioen kilometer van de aarde brengen. Door een niéuwe uitvinding op electronisch gebied' kunnen óbjecten, die zich miïlipenen kilometers ver weg be vinden, geanalyseerd worden. Men zal in het bijzónder de groe ne vlekken en de poolkappen obser1 veren en" hoopt te kunnen ontdek ken. dat op Mars een. gelijksoortig plantenleven als op aarde en vocht aanwezig is. En plantenleven im pliceert dé mogelijkheid van dier lijk léven. Krupp léverde niét uitsluitend 'wapenen Het werd een wereld firma die locomotieven, landbouw machines én zelfs; materiaal voor tandartsen - fabriceerde,',doch het behoeft niet te verwonderen, dat da zaak, in 1870, 1914 en 1940 hoogte punten bereikte-: Dat.er zo'n laagte- ■punt op vólgen zou, ,dat had- geen van' de veie zonen, noch het trouwe personeel.van de' familie Erupp ge loofd- De ouae Fritz Wij worden door de oudste der :diénaren, door-JFritz Dormac, die 42i jaar .de toegewijde leider -der énorme bediendenschaar was/ rond geleid over het landgoed der fami- Be Krupp, de.ViJla Huegel. Hij heeft de Keizer aan tafel -geleid en Adolf Hitler, die herhaaldelijk te gast was "op de'Huegel. Engels ge- gesproken hééft Doorman echter zelden en dit: doét hij nu dagelijks, omdat';dit uiteraaid.de voertaal. is: 'In' ;,het kantoor"- van waaruit de 'administratie wordt, gevoerd o.ver ;de mijnen -m" het Roergebied; ,,Ffom an English painter", zegt 'de oude Fritz als hij vol .ontzag voor. hét levensgrote -familieportret :staat waarop alle léden van1 de Von Bphlen's tot '-in - 1500 zijn af gebeeld. En als„eenvan de ■journa listen.-niet zonder hoon op een schil derij -wijst; waarop een schoon lid: van de familie ten:voeteniuit staal. ,èn zégt: Die ziet er niet bepaald arisch uit?.', dan verklaart hij opge wonden, dat zu ditwel degelijk 'wasf eir.e Prinzessin von So und So, HÉT zou niethelemaal juist zrjn -te beweren, dat- de, fir- ma Krupp uit. Essén- 'er ten - eeuwigen, dage. aan meegewerkt heeft de menahe.id.zo veël en zo -vaak mógelijk uit te dunnen. Toen. er- nog. met pijl- en boog geschoten werd -en zelfs nadat, in de XVIde eeuw bet buskruit uitgevonden was, hëeft Krupp - niéts van zich -1 aten h oren- Zo dra er, echter geschóten, -werd met kogels 'en uit- kanonnen met enige draag- ëri vernieti'- girigskracht, zat Krupp op dè, eerstè rij.'Tenslotte' was men er al iri 182.1: aan :het experlmen- téren' én-in 1844 -was de FruL sische-miniBter van- Oorlóg.zeer iri. zijn sas met de Krupp-Ie- veranties. r De,eerste/bèjfrónihg. op 'het werk dér Krupps was de'-wereld-tentoon- stèlling té Londen waar een, góed kanon - werd geëxposeerd, en - in 1867:daar was de '.eerste duizend- ponder.: En,.al stierf in 1887 Alfred, .Friédrich' zéttedé zaak op dezelfde voet voprt. Toen kwam Bertha aan het - bewind en werd 'beroemd - om hét 'naar'; haar genoemde monster kanon, devdikke Bertha", dat Pa rijs' zou gaan heschieten-Bertha Krupp huwde1 Gustav ,vbn,-Bohlen: und Halbach en daarmededreigde dé familienaam .uit te ^èrven. 5ch-, ter, Wiilielm 2 stak daar- een- stokje voor en decreteerde, dat elke «oudste zoon, uit deze familie, dc gicrie- naam Krupp zou mogen voeren. En even laterlaat hij een hele wand verdwijnen'; waarachter de complete'stamboom van de Kvupp's tot in '1500 af daaromtrent, is ver meld. Ergens staat die Prinzessin en dat waren haar ouders, legt hij, wederom, in dat moeilijke Engels, uit.Vornehm in zijn slaafsheid laat hij hét .zwembad van dé familie zien en de.eetzaal, waar, 1000 perso nen konden aanzitten en de kamers.' (hij kan er helaas ni'et in, kanto ren!) waar de kinderen Kruppr hun spéél-, kleed- en ^slaapkamers had den, hij toont de balzaal .en de gymnastiekzaal.... -. Bombardementen Dat was het'domein van de fami lie die- de ooriogsmachinerle,' ver derop. deed floreren: Hoe vaak hebben we in de porlogsjaren niet hóren verzuchten: waaróèi .gooien ze - de Krupp-fabrieken -nu met m puin? Welnu, we hebben bij ons bezoek aan de fabriekèn teEssén kunnen vaststellen.' hoezeer .de' Geallieèrden er op/ .uit zijn geweest dat bedrijf, té elimineren! De Engelse autoriteiten die er ons rondleiden hebben .twee dingen te bewijzen; eerstens; dat:.er in to taal ,884 aanvallen1 uit de lucht on dernomen.zijn mét eën vernietigend gevolg;'.tweedens; dat.,erisinds, de nederlaag .van .Hitler en zijn benden een ommekeer heeft plaats gevon den',en dat-dë Krupp-fabrieken on-" der -Geallieerde super/visie, doch Duitse leiding, alweer hebben kun nen berekenen,' dat omstreeks' 1950 de. staalprpductie op! de; vooroorlog se capaciteit is .'gebracht- Terwijl wy in de reusachtige; .weer opgebouwde, ..fabriekshallen toezien." boe de vuren opgestookt worden en regens van gloeiende/ vonken om" onsheénspatten; terwijl-, vurige staven vantientallen .meters - lang voórbyscbièten als -voorwereldlijke vuurslangen, doen wij een schietge bed. dat de GeaUieèrden liever de hele staalproductiestopzetten ;èo dc hele Knipprideologie uitroeien, -dan dat deze, fabrieken ooit nog een centrum zouden kunnen worden van de vemietigingsmlddelen die de mensheid niet alleen uitdunnen, maar ook hun idealen cn hun toe komst op het spel zetten. Voorlopig neemt de Haganah nog een defensieve houding1 aan, Deze taktick zal waarschijnlijk verlaten worden na 15 Mei, de datum waar op Groot-Brittannië het mandaat ter beschikking zalstellen. Wfl zijn nog steeds van "mening dat de u.N.O. zichzelf niét als ge zaghebbende macht ih internationa le zaken zal laten doodmaken, door een paar betrekkelijk zwakke; Ara bische staten, zei de Haganah-com- mandant. Wjj geloven dat de poli tieke inspanning van vertegenwoor digers van het Jonds Bureau in d-e. Verenigde Staten zal leiden tot de oplichting van een Internationale troepenmacht, die ons 'zei helpen bij de oprichting yan de Joodse staat. Mét international^ hulp zal onze taak- gemakkelijker ziih. maar vrij nemen onze maatre gelen "zelf voor de mogelijk- - heid dat eéri detgeihkè'/h'alb ln de vorni van troeneri niét kómt; Met onze huidige sterkte.,- .vaar nog de manschappen-en het materiaal dat wit na 15 Mei zullen binnenbrengen bijkomen, zijn vvii in staat om de Joodse staat te vestigen en te'handha- - ven. HooEdprobteenu uitrusting Het gunstigst zou ziin eea inter nationale troepenmacht van een paar duizend man Plus 35.900 m'ah Joodse militie (welk aantal door de Palestijnss commissie Van de U.N.O. werd aanbevolen). Dit' Is hét gunstigst, maar het zou; ver keerd zijn te zeggen dat wij met minder niet toekunnen.; Zelfs de volledig bewapende mi litie van '35.000 man met de- nog overblijvende afdelingen van de fia- ganah zouden voor hun taak bere kend 'zijn. Ons voornaamste pro? bleem is de uitrusting, niét de man-- schappen. Over de-tactiek .schreefde op perbevelhebber nog: Wij hebben geen expansionistische -oogmerken en wii wensen ook geen gebieden te veroveren. Maar laten'wii als voor beeld de volgende toestand nemen: Als er Arabische troepenconcentra ties buiten de grenzen van de Jood- staat ziin -dan: zullen wil natuur lijk deze zo. lang, aanvallen als de oorlog tegen ons. voortduurt. Alsantwoord op dè vraag over de plannen van de Haganah Inge-, val er vliegtuigen of artillerie :n het conflct gébruikt worden, s chreef hij„Wjj hebben een "zekere hoeveelheid materiaal, flink wat getrainde mannen en. zeker een groot aantal plannen in deze rich tingen/' Van Mook in brief aan Uatta: m. Van Mook heeft tn «r. «nlwoord-brief aan de republikeins» premier Mohammed Hatta, meeeedeeld, dat een Interlm-resering voor geheel Indonesië éérst gevormd kan wordén nadat een politieke overeen komst/is bereikt. De Republiek heeft zelf de zes suggesties van «e C.v.G.D. aanvaard met het voorbehoud dat zij pas na ondertekening van zo'n overeenkomst aan de interim-regering zóu, deelnemen, aldus schrijn dr. Van Mook. TuT-oK^t^-m^ Hatfa hopffc da he- de inhoud van het bericht, nan gen- H, a«n éi«n «Ktezoek in. dea» te treden tot de. interim-regering verdedigd voor het KNIP. (Kornité Nasional Indonsis Poesat voor lopig-parlement der Républiek). HU zei o.m'. dat het zwaartepunt van de politieke strijd der Indonesiërs van zuiver, verdediging der Repu bliek moet worden overgebracht naar de totstandkoming van de Verenigde 'Staten van Indonesië. Doordat tengevoige;van de Holland se bezetting van zekere Republi keinse gebieden de voedseltoestand moeilijkheden heeft veroorzaakt, zal de Republiek eén beroep/moe ten doen op het. buitpnfand yóör dé invoer van voedsel, zei Hatta, Toorn bedaard De Nederlands-Indische re gering te Batavia heeft1 haar communiqué van Vrijdag, waarin zij de Commissie van Góede Diensten laaki vanwege op een persconferentie te Lake Success gedane mededelingen, herroepen. In een Zaterdag uitgegeven twee de "communiqué zegt de Ned.-Indi sche regering, dat zij na onderzoek geconcludeerd heeft .dat de berich ten^ over déze persconferentie op belangrijke punten onjuist zqn. Bd-, vendien had de persconferentie aldus Batavia een informatief karakter en de daar gedane mede delingen waren niet voor publicatie bestemd. Tot zover deze mededelin gen van de regering te Batavia. Aneta-Ne'w York heeft:zijn leed wezen 'betuigd .over het „misver stand",'waardoor "aan de Commis sie van - Goede' Diensten verklarin gen worden toegeschreven, welke blijkens mededelingen van deUNO- persdienst slechts bedoeld waren als „background-informations" „achtergrond-inlichtingen"en niet als rechtstreekse mededelingen. Het.New Yorkse bureau van Aneta behoudfc= zich -eohteri?rijn/;oordeel voor, wat betreft juistheid van Trygve Lie's rapport over 2ijn reis door'Europa laat er geen twii- fel over bestaan dat Parijs zal wor den uitverkoren als zetel van de komende Algemene Vergadering van de U.N.O, Alléén da Franse hoofdstad biedt de nodige accomo date de andere steden hebben alle enige bezwaren. De extra-kosten "voor het houden van de'vergadering In-de genoemde steden worden geschat op 1.089.QG0 dollar- voor Genève- en Parits. 1.173.000 dollar van Brussel en 4.500.0QO. dollar voor 's-Gravenhage. De schatting voor Parijs - zóu ten gevolge van de devaluatie van de franc misschien verminderd kunnen worden. Eencommissie za) op grond van het rapnort advies uitbrengen, daarna zal Lie zijn- hesluit. neman. Olifanten gaan vierkante centimeters kopen Dc olifanten van het circus Strassbitrgér in Carré te Aimter-, dam hebben op hun 'wijze het oer-, langen geuit een aantal c/na Dam- terrein 'te gaan kopen bij het kan toortje van de Nationale Monu- mcnfcncommfsstc op de Dam .Dinsdagmiddag zullen, de dikhui den in optocht 'naar de Dam trek ken en zich ,ASigéns!urf.[g" enige certificaten aónschaffen. t de. zijn éigen onderzoek Dubois te Batavia Coert Dubois, de opvolger/ vön Frank Graham in de C.v.G/D. als Amerikaansvertegenwoordiger,: is Zondag per vliegtuig uit'Nederland iri.Eatavia aangekomen. Tevens zijn een aantal militaire waarnemers op 3ava aangekomen. Binnenkort zal him santal 56 bedragen; zij verte genwoordigen zes landen. De evacuatie der TNT uit dé „zakken" gaat door. Antara meldt, dat tot gisteren 18/000 man republi keinse troepen geëvacueerd zijn. yan 'Casëatie J Volkomen juist achtte de procu reur-fiscaal van. het bijzondere hoi van cassatie het vonnis dat hét- - Amsterdamse bijzondere gerechts- hof tegen dr. A. Y. van der .Meulen, de oud-kèéper Van het Nederland- se Elftal had geveld. Hij was ver oordeeld tot acht jaar gevangenis- straf wegens dienstneming bij het Vrijwilligers legioen Nederland. De - procureur-fiscaal concludeerde, dan oók tot verwerping van hét beroep. Uitspraak volgt op 13 Maart. Aruba eist verklaring van niet-afbankelijkheid (Van onze Haagse rédacteur) De vertegenwoordiger van Aruba bij dc rondetafelconferentie Eraan, blijft staan op het standpunt dat bij een verklaring van de niet afhan kelijkheid van Aruba eist voor dé openbare plenaire vergadering van Maandag a.s. Hij overweegt na'te lefonische ruggespraak met zöu landgenoten om niet aan de open bare vergadering deel te nemen. - Hedenmorgen zouden Eraan en. .dr Da Costa Gomez opnieuw, een onderhoud mét minister Jonkman over dezè zaak .hebbep. Men neemt in Den -Haag aan dat men de-afge vaardigde" voldoendevan Neder-' landse bereidheid om rekening le houden met de Arubaanse wensen-' zal kunnén overtuigeii óm zyn deel neming aan de conferentie te ver zekeren en dat zijn vrees dat .hij „risico" lóópt zonder voorafgaande verklaring zal verdwijnen. De Oostenrijkse in T939,tot Brits onderdaan: genaturaliseerde zweef vlieger Robert Kronfeld, ia Don derdag met een„vliegende vleu gel" neergestort én om -hét--leven gekomen. Het ongeluk gebeurde by Alton (Hampshire): De waarne mer die bij hem in het toestel, zat kon; zich per- parachute redden. Kronfeld was 144 jaar/'.o.ud, Th 1939 bood hij zijn diensten aan bij hèj Air Ministiy, hij kréég de rang van Squadron leader. De VARA die op 3 Januari een geslaagd programma van samen zang organiseerde tussen People's Pal ace in Londen en City-theater, in Amsterdam, waar -rèsp. dc organis ten Sandy McPhérson en Cor. Steyn de massazang begeleidden, heeft het plan in de toekomst meer der gelijke uitzendingen te- geven. Za terdag 13 Maarf zal in sameiiwexr king met radio Brussel een prp- ëramma van-deze community sing ing worder uitgezonden en /de VARA wil voor '2 /Mei nog-:meer landen in deze „laat de mensen zin- gen"-actie betrekken. tot Dinsdagavond. Weinig bewolkfag ea'droog weer met morgen lange pé rioden van zoone- scliiln,-Meost xwak- ke naar Znld-Oos- telyke rlchUngon draaiende wind. in 1 do nacht bijna k. overalUohte vorst, I J?/'" tempen- rt tanr" oplopend tót: ao tenminste enkele •/te graden boven, bet vriespunt.' 17 Febr Zcr> op 7 54; onder 17 55 Maan on 10 onder 1.10 17 Febr.; Hoog water te Botterdam: le tb 8.45'uur. 2« t)J'Z1.27'uur. Het opperste gerechtshof van de Verenigde Staten,heeft .een V beslissing te nemen, waarmee de Amerikaanse 'filmtrusts.-^ staan., of vallen. "Valt; hét oor-; deel in het nadeel'7 der maat-. schappijen, uit dan zal de .con-; cun-entiemogelljkhmd.yarivah- dere filmL^odupÊrende -Jlanden aahiitirkell^1' :$i De zaak waarover het gaat'.l» een actie, van de zijde der regering ingésteld óp grond van .de - anti- trustwetgeving tegen ;yijf grote, eh drie. kleinere filmmaatschappijen, -hl. Paramount, H.K-O.» Warner Brothers, 20. ..th Century Fox, Columbia, Universal en Uni- ter Artists.- Deze acht maatschap- pijen .zijn in ..eins land verenigd, iri de United States Motion Picture Tezamen bezitten de betrokken maatschappijen meer' danti 3000, bioscooptheaters en zij hebben da contróle-over de "distributie'/van de overgrote meerderheid van films in de Verenigde Staten'. Twee jaar geleden heeft-het Hof gunste van de regering uitgespro- ken, maar/de maatschappijjéh zijn. in beroep gegaan. Het hoofdargu- ment .van de regering is, dat, geen enkel theater op het /ogenblik met. succes geëxploiteerd kan worden zonder de beschikking te hébbén over de films, dat door. de maat schappijen in kwestie /gedistri bueerd/ .wordt .Geen zelfstandige filmproducent, volgens slagen zon- derzijnfilms te- kunnen plaatsen in hetzeer grote aantal „sleutel- theaters" dat de maatschappijen- combinatie bezit. Een onafhanke- lijk theater is gedwongen zaken te doen/; met de groep in kwestie," waardoor deze in elk opzicht de wet kani .voorschrijven (prijzen, speeltijden,-enz.) Duitse kustvaarder door Brits schip geramd In* dikke mist hebben Zaterdag- avond benoorden: IJtnuiden het, Engelses.s.: Beckenham en de Duitse coasterMethan elkaar aan gevaren. Het Duitse schip, .weid later-in da avond opgepikt door 'de Nederlandse coaster DeoDuce en tnet een gat van twee bij vier me ter in de voorsteven'de haven van y. IJmüiÖen binnengesleept. Van het. Engelse'schip, dat" aanvankelijk- nog op de plaats van de aanvaring' heeft rondgekruist, doch in de mist de' Methan niet méér heeft kunnén vinden, is piets meer vernórneh/ zodat men aanneemt dat 'dé .'bë- manning op. zee dé averij heelt kunnén herstetien. De Beckehhahi is op1 weg maar Hamburg. Kustvaarder Delta Taart tegen Londense brug De Nederlandse kustvaarder Del- ta is Zondag bij het afvaren van de, Theems in - botsing gekomen met, de Battersea-bridge en wel mét zo'n kracht,-dat stuurhuis en comman dobrug werden beschadigd, ventila toren van-het dek werden wegge veegd en de stuurinrichting totaal onklaar geraakte. De 31-jarigeka pitein7 Hendrikus Costing werd ge- v wond en in het ziekenhuis .van Ful- ham opgenomen. Zijn -toestand baart geen zorg. Zjjn'- vrouw? liép lichteverwondingen op. Het'^zer-/ werk van 'dè Battersea-bridge "werd beschadigd»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1