HET ROTTERMMSCH PAROOL Argentijnse en Chileense troepen in Brits Zuidpoolgebied geland - Na urenlange pleidooien heeft <3o procureur-fiscaal b(j de bijzondere raad van cassatie geconcludeerd tot bevestiging van het doodvonnis te gen de Amsterdamse verhuizer A; Puls en vermindering van 18 tot 15 jaar gevangenisstraf tegen de ex- oolitleman 'F. M. W. Meyer, die 'als motorbestuurder--vóór Puls heeft gereden. 'P. en M. werden ih!1947 door het Bijzonder Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld. Delft begroet haar nieuwe burgemeester Sigarettenzwendël-bende na maanden ontmaskerd Zonder militaire macht gaat het niet in Palestina McNeil in Lagerhuis: Engeland zal dit niet door de vingers zien BRITSE KRUISER REEDS OP WEG PAROICSCOOP Labourpartij blijft bij v haar besluit Mr. van Walsum in de prinsestad feestelijk ingehaald Brood- en keuze bonnen Distributievoorrang voor militairen PARIJS UNO-ZETEL Sanches' straf: Zeven maanden gevangenis Nederlandse rechercheurs-chauffeurs zorgden voor de „sleutel" Smokkeltransport naar Duitsland UNO-commissiè ziet de toestand donker in Belgische gaëwerkers- weer aan hei werk Eis tegen Puls weer: doodstraf Van Vredenburgh in Nederland Truman wil meer hulp voor Griekenland Weerbericht Dinsdag 17 Februari 1948 Eed. en Adm, Lange,Haven .141; Schiedam IH' ó?30lAbo'nn.prljsi' per week /vflisi per, kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Dbgericht.-dó'or de Silchting ,;Het Parool" DE SCHIEDAMMER l.-lm <- jaargang No 40 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgira 398644Bankier: Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur! J. de^Vrle# Hoofdredacteur: Th, Ramaker Eenheden.van de-Argentijnse en.van de Chileense marine, die in ngeJse territoriale wateren in Let' Zuidpoolgebied opereren, hebben troepen aan land gezet op Brits grondgebied dat-bij de Falkland-eilanden (de archipel ten Oosten .van Zutd-Amerika's Zuidèlijkste punt), behoort. Dit nieuws' is gisteren in hel Britse Lagerhuis bekend gemaakt door .Hector McNeil,, de Britse minister van Staat,, die het-Huis meedeelde, dat de, beide genoemde mogendheden dit hebben ge daan om kracht bij te zetten aan de aanspraken die zij maken op de souvereiniteit in deze gebieden. Engeland ;zal deze aanval op zijn autoriteit, niet door.de vingers zien. aldus zèi McNeil over de ..demon straties','. Er worden stappen genomen, op- - dat'dé' gouverneur van die eilanden de steun' krijgt 'die hij nodig heeft, (la 'dit verband weet. Reuter uit Johannesburg te melden, dat de .8000 ton metende Britse kruiser Nigeria Breuk in wereld- vakverbond? DE fatale scheiding tussen Oost en «Vest,'die men op de twee laatste conferenties der socialistische par tijen heeft' weten te' vermijden, schijnt in: dé andere sector.'van de. internationalearbeidersbeweging, het .'wereldvakverbond (World. Fe deration of Trade Unions) .onaf wendbaar... Ook, hier doorkruisen el kaar tw.ee tëhdenzenUvoor '-de ,Wés-' tersëhdèmpcratie,-■'tegen SowjeURus- sïsch drij ven. 'éh: voorf de "'arbeiders-' splidarttéih; tegen,:overheersing.: van, kapitalistisch. Amêrika_:,Qok hiérzijn déze beide tendéiizen gélyktijdig 'aan héf- werk, maar de omstandigheden ztin géheèr aricfera Niet -inde laatste p.Iaats .omdat de ..Verenigde Staten g'een 'socialistische p'artdj. Tnaar wel «ém'r aangesloten" vakbond" hébben. Voor-een ander. deeL echter omd.at .een belangrijk.: argument voor liand- Having van - d'?: .internaiionale "eëh- hëid - "hieri nagenoegontbreekt. Vóór :dè sociaUstisché xpartijén V kande overweging.-.. géiden "dat; zij min óf, méér'" 'verplicht warenV het contact ihëtLjdé geestverwanten-achter,'"hét ijzeren' gordijn zo feoed-'mogelijk te handhaven;'.oök al zou-$ït"'dèkRèza-, menlijke1; actie hierdoor, pianissimo wainte- otgahisatiëjSD'.allëeh'vgéli^gë- «chabelde. Wel geldt een ander' b'eT zwaar:, de "W.F.T.U; in haar huidige staat kan deelnemen -aan -hétso ciaal économisch werk van de U.N;0.i ,.ën.' eëri >Vrestèrsg" W.F.T.XI. niëti'maar .dit'.:jgreegt-.-tpinder"zwaar omdat' le een' complete W.F.T.U,-bij de bestaande verdeeldheid, over de meest-essentiële problemen toéhtot. machtelöosheid.'is gedóémd ;'ar ,2e er gemakkelijk' een' andére: basis gevon den zal kunnen wordèn omdat: de Sowjet-Unje, en haar satelieten aan het soeiaal-ecopomiscbe werk der U-N.O. toch niet deelnemen'. koers, gezgl heeft naar het gebied van' de Falkland eilanden.) Hoewel de. tegenstrijdige.aan-, spraken reeds lange tijd'bestaan, aldus-de minister, heeft'de re gering 'het nooit nodig geoor deeld de "internationalegemoe deren te.. verontrusten of de openbare mèning Wakker te •schudden - De minister vaij bui tenlandse zaken heeft gezegd te hopen, dat de regeringen van Argentinië en ..Chilizijn wens zouden delen provocaties'te ver-" - mijden. - ;i)e Argentijnse en Chileense Ma rine hebben-thans troepen 'aan land gezet en zijn van plan militaire pos ten op Brits gebied te vestigen. De Britse regeringbeschouwt :haar recht; op debijde Falkland-eilanden behorende gebieden als onbetwist- baar, zo ging McNeil voort, en is steeds bereid geweest de kwestie aan internationale arbitrage voor te leg-, gen. De regeringen van Argentinië, en Chili wilden hiervan echten niets weten. "Wij .beschouwen dit.als een bewijs, dat zij- niet ..in staat zijn Engeland, zijn juridische; rechten te betwisten. De1 Argentijnse. regering, zo; besloot McNeil,- heeft voorge steld een. internationale conferentie over 'de kwestie te houden -ëü;*wy' hebben dit voorstel.' -nog -in overwe- ;ging.. u-'.-rV; .Officieuze kringen, in Chili noe men ,de:.Britse houding in hét 'ge- -schil .over del. Falkland-eilanden ;,te geprononceerd" 'en zeggen dat Chili de deur open houdt voor een vriend schappelijks regeling.'Het Chileense ministerie van buitenlandse zaken weigerde echtercommënfaar te le veren op McNeils verklaring. Aantrekkingskracht De belangstelling voor, de woeste gebieden' iri dit deel .van.: de wereld is opgewekt door geruchten dat zich uranium en andere „atoom."rminéca- len in de bodem, zouden, bevinden. Argentinië, dat op een der kleinere eilanden van dé Falkland-groep een weerstation .heeft, zondverleden week een vlooteenheid,. waaronder twee kruisers uit Buenos Aires voor manoeuvres - naar het Zuidpoolge bied. In' 'dezelfde tijd is president Videla van Chili naar de Shetland eilanden nég Zuidelijker gelegen Vertrokken - om'een; nieuwe ChU leense 'luchtbasis te openen op het eiland Greenwich^an de .-Zuiü-Shet- landgroep, waar reeds èen'Chileens marinestation is gevestigd.- Morgan Phillips, secretaris-gene raal van. de Britse Labourpartij, heeft Maandagavond verklaard, dat het bestuur der party het besluit om de leden niet aan te moedigen tot het deelnemen aan het „Congres van Europa", dat In Mei tn Den Haag 'zal worden gehouden, heeft bevestigd, •g.s.i v>J-;; JvOG een .omstandigheid maakte -111 het prohleem voor de vakbewe ging véél. meer., acuut. De schei dingslijn loopt hier niet alleen tus sen Oost en West, zij loopt door in deorganisaties van de Westelijke landen. En op een gevaarlijke ma nier; v De leiding van de vakorganisaties wordt als regel, als in elk vereni gingsleven. slechts door een beperkt aantal, ledengekozen.:. Dit. ma akt h et mogelijk dat ;eén militante groep die.,haar aanhangers, daarvoor, vreet te organiseren;, gemakkelijk een .gro- ter vertegenwoordiging- in ,dé uitvoe rende organen kan krygen dan baar op grond man de:'.getalsverhoudingen toekomt. Djt .'hebbén. de:.commurus- ten: in velé landen' mét süccesïbe- proefd. Frankrijk is ér jh'èt- 'meest, sprekende voorbeeld van, maar .'ook Engeland, waar Arthur..Deakih kort geleden een,,;, anii,-communIstische kruistóehf predikte, -.éri .België,", waar dè huidige stakingsgolf althans yoor 1 efen. deel -aaii.'.communistiscbp ,agita-; tie is toe te schrijven." zijn er 'voor-, beelden, van. Gevaarlijk l.s. deze toe stand, vooral in landenwaar'socialis ten re geri n gsy erë'ht waQf-del ij khei d. dragen. Waa'ri hét .arbéidcrs-element in;-de rregering-vértegeriwoordigd vis, - en de communisten dus. orh een politiek oogmerk, de arbeidsbewe- ging tegen zichzelf gaan opzetten, is de behoefte aan.' zuiverder verhou dingen daarom'het-sterkst - ©OK in de vakbeweging is het j>ian-MarshalI dc.koevoet. Enige maanden geleden heeft de Ameri kaanse C.I.O. dit; waper. reeds ge hanteerd. Zonder resultaat overigens, want'daarvoor was cj- te veel wan trouwen tegen de bedoelingen, van de Amerikanen. Voor een-anti-com- munistisché demonstratie voor hot genoegan van de Verenigde'Staten waren de Europese vakbonden uiter aard niet te vinden; Veel -belangrij ker is dat onlangs het Britse T.IT.C-. parallel 'aan Deakins campagne; het initiatief heeft .overgenomen. Ook het Britse voorstel, in Februari een bijeenkomst" van het. Exécutieve Bu reau te Londen o.a. ter bestudering van het aandeel dat de arbeidersbe weging inhet plan-Marshall kon hebben, werd verworpen;', (alleen Amerika, Engeland en Nederland waren vóór)., maar. het resultaat, zal toch wel beslissend zijn. Want als Ket Executieve Bureau niet kan bij»' eenkomen omdat anders de W.F.T.U. uit elkaar zal vallen;, hééft de orga-. risatie al .geen bestaan meer. Fet isr daarom-niet' verrassend ta horen verluiden dat; de C.'I.O.,-' de T.U.C. en' enige andere vakcentrales al overwegen om het lidmaatschap op te zeggen De stichtingvan .een twe'ede: we reldvakverbond die. daarop volgen moét, zdldanruimschoots, 'de.' gele genheid-g^ven. om ook-in de.natio-- nale vakéentrales te schelden wat niet.lahger-.bijeen kan'bly'vea. Delft was in feesttooi Maandag middag, want Delft begroette haar nieuwe burgermeester. In een en tourage van "vele vlaggen, een stralende winterzon en een. strak- blatiwe hemel is het oud-raidslid yanRoiterdany vanWal- sum, de prinsestad, waarvan hij het bestuur: van ïiu. af zal leiden, blnnéngetrokhen. Aan de grens der 'gemeente,, bij de Zweth, werden de nieuwebur gervader, -zyti echtgenote èn zijn twee kinderen verwelkomd door een commissie uit .de burgerijGe zeten in het senaatsrijtuig van de Delftse lstudenten, geëscorteerd door een tiente! ruiters en met rim- iiek voorop ging het vervolgens stadhuiswaarts. Langs de zes km® lange röütè; was. veel' ÓbélangstPl- ling. Zij was het grootstop het historische marktplein, - bij het standbeeld, van- Hugo de Groot, waar talrijke verenigingen com pleet met vaandelof. vlag het ge heel een kleurrijk, aanzien gaven en waar enige muziekcorpsen voor een goedé; blijde stemming zorg den. 'U; "C; In; de raadszaal was geen plaats onbezet en uitde..-. redevoeringen van de loco-burgemeester, wet houder J. A. Lausberg eh.hét oud ste raadslid,, ds. P..Zandt sprak de óprechte wil voor- éeh goede nuttige 'samenwerking en dé 'hoop, dat' de familie- Van Walsum "in Delft velé-gelukkige en gezegende jaren mag doorbrêngën.' Geen gemakkelijke taak Op zijnbeurt heeft:, mr. Van- Walsum in zijn. eerste, rede als bur gemeester voor de hem en zijn ge zin toegesprokenwensen, alsmede voor de' hartelijke ontvangst dank gebracht.",tik ga hier dé plaats in nemen van" iemand," dié gedurende zeven en twintig jarendat$mbt' heeft bekleed - zo :zëide;.hij o.m. Zolang zal ik hét zelfs als mi.1 het leven en de gezondheid geschon ken w-orden, niet kunnen maken. Ik zal-moeten afwachten, of dit voor Delft een reden tot teleur stelling of tot verheuging zal zijn. Intussen ben ik mij er van bewust, dat.het voor mij geen gemakkelij ke taak ia de plaats te gaan bezet ten, die hier is opengevallen. Zelfs echter wanneer zou blijkén, dat ik bij hem niet te. zeer zou achter staan, blijft de - mogelijkheid^ dat men er aan zal moeten wennen, dat. ik de' zaken in allerlei:opzich ten anders zal aanpakken.; Het ligt niet in mijn aard de 'dingen té verbloemen. .Ik wéét- dat jiétvoor hem: .eett-'.teleuisteHm ist mijdotzijn opvolger te ?ipn bé- noemd. Des té-meer.stel:ik- de aan gename ontvangst, die mij van-zijn kant te beurt is gevallen op prijs. Ik maak mijbeslist nietde il lusie, dat:iédèreen met mijn;komst ingenomen is: Ik ben ér opk van overtuigd, dat ik het' niet iedereen, paar de zin zal' kunneii maken. .Ik. ben er zelfs nietheïëma al zeker van,, dat Ikmij in alle. ómstandïg- heden. zal kunnen gedragen naar. de apostolische verméning: ;,Ind.ien. heA mogelijk .is, zoveel inU is, houdt vrede met alle ménsen."," De heer Van- Walsum degde. er dé nadruk op, dat. hij staat aan dè zijde van het democratisch socia lisme en dat-hij mede de verant woordelijkheid blijft.;dragen voor de Partij van de Arbeid, die daar- van .de draagster is. Na -de .installatieplèchtigheïd, die o.m. were bijgewoond dooi alle wèthóuders van Rotterdam,- heb- benDelftse verenigingen -.voor' het raadhuis gedefileerd.Er volgde, nog een druk bezochte receptie en 's avonds is 'We burgerij in de ge legenheid gesteld. met de;, nieuwe burgemeester en mevrouw Van Walsum'kennis te maken. (Van onze Haagse redacteur) Indien de besprekingen, welke doof het; ministerie van landbouw en voedselvoorziening worden ge- voèfd met vertegenwoordigers van de bakkefs en kruideniefsorganisar tie over een betere regeling van de brooddistributie tijdig. -.Hun.' beslag ,-uuen krijgen, zal met ingang van 2B Februari een' nieuwe vorm van bonaan wij zing worden "ingevoerd. De gedachten gaan ernstig uit naar 'een wederinvoering vaneen li- daagse aanwijzing van broodbonnen in plaats van een wekelijkse, het' geen voor de bakkers èn de.huis vrouwen' eenaanzienlijke verèèn- youdiglng in hun administratie zal betekenen.De bakkers, wéren."ech ter :alsbezwaar aan, dat na onge veer.; 10 dagen de "huisvrouwen haar rantsoen reeds hebben ongebruikt. Ook in het systeem van de aan- wijziging van de- keuzebon zal vol gens deze.plannen verandering wor- deft gebracht in die zin. dat de keuzebon vermicelli-brood: en gebak brood eveneens iedere 14 dagen wordt aangewezen. De onderhandelingen .over deze punten zullen waarschijnlijk voor het einde van de week voltooid zijn. Uit Indonesië gerepatrieerde mi litairen van .het K.N.LL.r.die min stens zes maanden dienst hebben gedaan, zullen voorrang krijgen bh hun distributie-.aangelegenheden op vertoon van een ingevulde en -on- dertekende pagina yto"ito 'demo- r.biligatieboekie.U ...y.jT-U'* Ook zullen ^voóri^^^^géTïDde' volgénde" i^tegoriëënVmiataiyen.. diè niet in Indonesië hebben™ gediend: Reserve-officieren:, die bp 3,0 Mei 194Ö in diénst waren; lichtirifeén 1940 en ouder.vOJV.W.'ers met lan,- ge verbandakté, Jeden dér prinses Irene-brigade en militairen afkom stig uit West-Indië. Zö krijgen OP vertoon. van .hun ontslagbewgs éQ- groot verlofpas een. door het hóófd van de .sociale dienst getekend for- muliér, dat voorrang.verzoekt. Nederianjse kinderen komen uit Duitsland hierheen Op 24 Februari zal de eerste groep kinderen van Nederlandse ouders uit Berlijn en de Sowfet- zone voor een verblijfvan drie maanden naar Nederland - vertrek ken. Deze groep zal bestaan uit 113 kinderen, waarvan 50 uit Berlijn en de rest uit de Oostelijke zone. De kinderen hebben een leeftijd: van. Viër totvijftien jaar, verkeren ln het algemeen ln een niet ongunstige gezondheidstoestand, doch; hebben dringend behoefte aan - een periode waarin zii ;kunnen aansterken. De Nederlandse Rode-Kruis-missie te; 'Berlijn beréidt de reis voor,die oer spoor met twee Róde-Krulswagons gemaakt zal worden. - .U. V- HET OPRUIMEN VANDfi BUN KERS. "in .Nederland kost handenvol geld en dasfont Is' men-er toe over* gegaar. de betonnerf. kolossen onder zand te\ bedelven en met -.gr'asiódtn t't „camoufleren"i Parijs Is,naar Reuter In Lake Success verneemt,- gékozen als de plaats, waar öe eerstvolgende As* semblée dér U.N.O. InSeptember van dit jaar, zal bijeenkomen. De commissie,' bestaande uit re gen ledëm'die te bepalen had waar de aanstaande -algemene vergade ring gehouden zou wórden, was het eenstemmig erover eens, dat..Parijs de meestgeschikte stad. was.De vergadering was slechts kort en de leden beperkten zich te Verklarem dat pp grond van het rapport van Trygye Lie. de secretafis-generaal der V.N., over vervoer, accommoda tie en te verlenen faciliteiten. Parijs kennelijk ie verkiezen was boven Genève. Brussel of Den Haag. Siraon Sanches, die op 2 Februari schuldig verklaard werd aan sa menzwering tot omverwerping van de regering van Suriname en tot afnchpidlng van de kolonie van öét Koninkrijk der Nederlanden, Is in Paramaribo tot zeven maanden ge vangenisstraf en. een boete van 150 gulden veroordeeld. Sanchcs werd op 7 December ge arresteerd. In het vonnis wordt be paald. dat het voorarrest vap-^ijn streU'.zal_\yorcfeh „afgetr-'- Sahchès heeft de beschuldigingen1' ontkend. Hjj betoogde, "dat "Suri name door- dé. Nederlanders '.^ver waarloosd was, en.'dat htf bh wijze van iva&rschuv/ir.gslechts het con- tact met hét' ministerie van over zeese gebiedsdelen had willen vèr- hréken. - r-r Volgens' de berichten-, zouden vrienden van Sanches van'.plan zün, om gratie voor de veroordeelde te vragen;- -. Ludwig Spalburg,een „politie ks on ward' vrijgesproken .van twee ten^steleggingen. Er waren - geen' bewijzen. dat Snalburg -, haddeelgenoifien aan de samenzwering. Hij werd vrijgespro ken van de tenlastelegging, dat hij: Sanches de muni.tiekamer var) het. hoofdbureau.'van politie-had laten den., oo. grond van de getuigenver klaring van het. hoofd, van de poli tie. die zei dgt de munltiekamèr niet geheim was. Jp Vincent in Nederland teruggekeerd De zangeres Jo Vincentis giste ren op Schiphol teruggekeerd" na een drie^weeks verblijf in Engeland en Ierland, 'tijdens hetwelk zit: drie' keer voor .de .EBC optrad.. Mevrouw yinceiit; zal 'in April weer naar -Londen:gaan. géneraal te Amsterdam, mr. A. van Thiel, die inspecteur Lodda van dè rijksrecherche opdracht de zaak in onderzoek te nemen. Deze laatste stélde een val op, hi) schakelde metmedeweten _en goed keuring van -de directie "riyee wachtmeesters den-rijkspolitie .ais chauffeurs -op de trans-continentale lijhen van de ATO in. Tussen Keur leh en Frankfort spraken .inJuli j.l. een Nederlander eri eèn Roe meen "'een dezer wachtmeester- chauffeurs aan zij namen 'hem. iiJ het complot op. De wachtmeester lichtteechter een Amerikaans óf- ficier in, dié zich mét hem naar de ryksrecherche.-te Amsterdam be gaf. Het bleek, dat de smokkelaar# van de wachtmeester tegen rijke vergoeding niets anders verlang den,dan dat hij er voor zou zór gen ingedeeld te' worden by_- het vervoer van bepaalde zendingen sigaretten,fdié vérgezeld en weljin-, een douaneloods te Rotterdam lagen opgeslagen. Op zijn reis. door Duitsland zou hij dan van deze ladingen worden ontdaan. Eerste zending Toen nog duurde het geruime tijd alvorens de gelegenheid zich voor deed in samenwerking met de Amerikaanse kLP.'s de smokke laars op heterdaad te betrappen. Het betrof ditmaal slechts een kleine zending: 1 millioen sigaret ten, die ter camouflage voor Praag bevracht waren en die ruim een week geleden door. de 2 wacht meesters in een ATCMruck in'"op dracht van de beude naar éen kamp voor „Verplaatste personen" in de buurt van Augsburg moésten worden gereden. De Amerikanen namen geen halve maatregelen nu zich de kans voordeed enkele kop stukken te arresteren. *Zij omsin gelden ia het geheim met een uit gebreid codon M.P.'ers het gehele kamp en toen de wagen binnen'1 de omheining was en uitgeladen werd, grepen zij in en arresteerden acht leden van de organisatie, waaron- der enkele, die in hét'complot be langrijke rosities bekleedden.- - Intussen beweegt de leider,- de vroegere Let, zich nog.vrijelijk - in Brussel. Dat hij de touwtjes van de 'organisatie in handen had, „staat voor de rijksrecherche vast, omdat de niets vermoedende Let ver- schedcne malen .de twee, wacht meesters-chauffeurs persoonlijk bij zich hppft geroeppp-om da. smokkelarij te'besprék5n:«;en;rHim nauwkeurige opdrachten te géven. De Belgische politie heeft hem reeds enige malen aan tand tge- voeld, maar tot dusverre heeft hij volgehouden een bona fide zaken man te zfjn. Wellicht zal confrontatie met- de beide wachtmeesters resultaat heb ben. Tot dusverre zijn deze echter nog niet uit Duitsland terugge keerd, omdat ze tezamen met kapi tein de Beaufort van de rijkspolitie en de Amerikaanse politie-autori- teiten het onderzoek nog enige, dagen in Duitsland zullen voort zetten. COngecorrigeerd). Benoeming mr. in 't Veld V In. Duitsland iseen „wijdvertakt, 'goed i georganiseerd,, internatió- naai complot" van sigaretten- smokkelaars ontdekt, dat'/zijn, weerga ln 'de zwarte sigarètten- handel nog niétheeft gehad. On der éen dekmantel met; een'; bijr zonder officiële;tint werden rhilli- oenen Amerikaanse sigaretten naar Rotterdam en Antwerpen; ver scheep om van daaruit pervracht auto'door Duitsland naai de z.g.,af- nemers in Tsjechoslowakije, Hon garije en Oostenrijk te" worden ge transporteerd. Onderweg werden de partijen dan in Duitsland uitge- laien' en' verdwenen tn de zwarte handel. De organisatoren van dit com plot ."zijn enkele doorgewinterde irt. vérschillénde aan Duitsland grenzende landen. Voor de „leider der- bende"1 ziet -. de politie een man van vroeger Lettische nationali teit aan. dié zich volkomen legaal in Brusei'ophoudt en tot dusverre 'tussen de mazen van het Belgische justitiële-nét -wist door te glippen. De smoklcelaars 'bestelden bij Amerikaanse sigaretten fabrieken grote partijen van Praag, Boeda pest of Wenen uit.- Op de normale wijze, wérden déze ladingen haar Rotterdam- of Antwerpèn ver scheept; waar ze verzegeld en wel als transito-goed in douaneloodsen werdeü opgeslagen tot de» ..heren uitde. Balkan opdracht gaven aan een Nederlandse of Belgische ex pediteur de vracht op. eert truck te laden bij bijv. naar Praag te ver- voeren.- Hoeveel van de zendingen daar inderdaad arriveerden Staat niét vast, zeker is, dat vele ervan de Tsj echischegrens niet bereik- :tèhi.:;- .-V: Hoe de smokkelaars de afreke ning aan ihün vele medewerkers én speciaal de betaling van- dé cigaret- ten ih Amerika, wisten: teregelen, staat nog niet geheel vast. Dat deze afrekening echter heel wat voeten in de aarde had, is zonder meer voor een ieder duidelijk, die iets van de telloze aeyiezenbepalingen in alle landen van Europa afweet. Intussen is komen vast te staan, dat zonder £nige' overdrijving ge- jprokeh 'y/ordenvan^onderden *niiÜioénéóv s'i^retteh,'' ".Sie" Öp "deze^" frauduleuze wijze op de zwarte Duitse- markt terecht :.-iijn.geko men. De Nederlandse rijksrecher che acht; dit, overtuigend bewezen door het feit, dat Zaterdag alleen reeds 17 millioen: Amerikaanse si garetten tijdens bet; vervoer in .be slag zijn genomen: 8'/^ millioen door de douahé recherche in Ny- megen en. 8^/ millioen door de En gelse bezeFtingsautóritéitèn" bij Kaldenirchen in Duitsland. Bij'Nij megen betrof het twéé zwaarbela den Belgische vrachtwagens, 'die via ons lapd naar Duitsland reden en die gevolgd werden door een luxe wagen waarin de leiders van de expeditie een oogje - op het transport hielden. Ook dc ATO-lijn Ruim 9 maanden geleden deden zich op de ATO-lijn Amsterdam^— Praag enige- kleine onregelmatig heden voor. De directie stelde zich in verbinding niet de procureur- De noodzaak een internationale troepenmacht in te stellen om aan het UNO-besluit tot verdeling van Pelestlna kracht bij te zetten wordt uitdrukkelijk uitgesproken in het rapport v.an de commissie voor Palestina..Zonder militaire steun kan de commissie haar opdrachten niet vervullen, zo wordt gezegd.- - - - 1 Waarnemers .in:Lake Success wijzen er op dat de instelling yan een UNO-leger onder de Jurisdictie yan dé Veiligbeidsraaci valt én dus ötfdèf- worpen is, aan het veto-recht. Het is.jnoeilij.k- te vóprspeUén óf de Grote Vyf hierover tot övereenstefnming.zullen^^kunnenkómen. T,. 1 - l:nnWo^firvf, IfOn' Wa' Met het omhangen van de. ambtsketen wordt mr, G. E.- van Walsum als burgemeestervan Delft - geïnstalleerd^ en' In het rapport van dé .'Paléstina- commissie wordt het volgende ge- gd: l 1. De commissie kan orde en wét niet handhaven én de verdeling -tót stand bréngen, zonder dat zij,de be schikking heeft over: een voldoende militaire macht. 2. 'Aanzienlijke Arabische;belan gen binnen en buiten Palestina zijn bétrokken- bij' de vastbesloten .po gingen om het besluit van de UNO met geweld te veranderen. 3. Bepaalde, elementen - uit -de Joodse samenleving blijven onver- antwoordelijke daden van geweld plegen'die de veiligheid benadelen. 4. De Britse weigering om thans het vormen van een Joodse militie toe te staan zal het tot standkomen dérverdeling vertragen en het vraagstuk van dé veiligheid moei lijker maken. 5. Jeruzalem kan zich niet verde digen, tenzij de Britse strijdkrachten vervangen Worden door andere niet-Paiestijnse strijdkrachten. 6. Tenzij dc UNO-strijdkrachten ter beschikking 'stelt zal hetonmo gelijk zjjn de .grenzen vast.te stel len en zal de commissie haar. ande re taken niet kunnen vervullen. Ei; zal eenzeer ernstige toestand intreden, aldus het rapport, als' bij de opheffing van het mandaat geen georganiseerde militie-in de.Joodse en Arabische staat aanwezig -iS. Wegens de ernst vgn de .huidige toestanden de te verwachten ver-: slechtering is ditspeciale rapport- aan de Veiligheidsraad voorgelegd. Truman waarschuwt Washington heeft de bêrich- vtén dat Truman debkoriingen van Irak en Ssoedi-Arabië had aangemaand zich van'verzet tegen hét verdelingsplan te onthouden, niet wil!èn beves tigen. Welwérd meegedeeld dat de president „zékere, be langhebbende regerirgen" had verzocht „zich in te tomen"i Ongeveer vierhonderd geünifor meerde Arabieren hébben hevige aanvallenondernomen op drie Joodse nederzettingen in het gebied van ;Beisaii, .bij de grens van Trans- jordanië. -De overval -was goed voorbereid; de aanvallers waren kennel ijk. goed getramd 'en, stonden onder militaire leiding. Strijdkrach ten van do Haganah en kolonisten wisten in een strijd van drie uur de.'aanval af te slaan.' Mét'-hulp van Britse militaire eenheden wer den de aanvallers later achtervolgd. DertigArabieren 'sneuvelden,eëo Joodse kolonist'werd gedood. De arbcldcrB ln do Relglscl-e ga#- en electrlclteltsbedrüven zijn, ln groten getale neer aan het werk gegaan, nadat de regering dn be drijven had-gerequlreerd. In het algemeen kan men op het ogenblik tegelijk verbeteringen en verslechteringen constateren. Dit geldt voor .de gas--en clectriciteits- staking, die te Antwerpen hardnek kiger dreigt te worden.zówel als voor de-mijnstaking,1 die bezig Is terug te Jopen,'maar zich ln bepaal de streken noguitbreidt. De, Brusselse .trambestuurders hebben besloten vdndaag.in staking te gaan, Ook bij de posterijen iS: dè.-toe O stand :nbg onzeljer.-.D.e regerlng heeft-oii'gevëer-duizend :héftmb- ten, 'die ondahkè" de; waarschu- - - wing ,.niet -op hét werk waren verHCheóen, ontslagen'. r- De regering heeft hoopdat dé toestand-binnen, enkele dagen;weer normaal zal zijn. Op Maandag 20'April zal ln de Dierentuin te Den Haag een wedstrijd plaats .hebben tussen, de Olympische, worstélploegen. van Nederland en Denemarken.. Besprekingen over het Collegiaal Orgaan Met het Hjntoeetel uit Batavia arriveerde gisteravond op. Schiphol ihr. mr. H. F. L. K. van Vreden- fcurgh. dfe ais toekomstig lid van het' collegiaal orgaan in Indonesië besprekingen komt voeren met de Nederlandse regering. Op de vraag naar het doel van zijn komst naar Nederland ^ant woordde. ,1hr. van Vredcnburgh. dat hy. Instructies denkt te ontvangen »over de verdere, werkzaamheden van de Nederlandse delgatie in In donesië. voorts om aan de regering versterking voor de -delegatie, te vragen,- Dóór, ziekte van enkelele den dér delegatie la de staf -zozeer verzwakt, dat hli het vele werk niet -.méér,aan. kan. Jhr. van Vredenburgh vertélde, dat bö;de- Republikeinse regering, dé wil .aanwezig is het bestand-zo gosd; mogelijk na telkomen: -de;be- standsschendingén nenien af- In; vergeiflklng'met de toestand op17 Januari, toen de overeenkomst „staakt het vuren", wérd geslotënj: bedraagt het aantal schendingen nog slechts zeventiende van toeni 5VU werken-reeds saraon Jhr. van Vredenbiirgh/zal niet de regering eveneens besprekingen voeren over hét' op te richten col legiaal orgaan.: Hiervan; zèidé htïi'; dat in principe - de taakverdeling van de drie- toekomstige leden,1 der ]uit,-g,-g. -.Van Mook, Imlnister .Ne- her, en hlJzélf, reeds is vastgelegd. Deluit.-g.g7, zal alsvoorzitter van het college'; de zaken betreffend^ h ét India che b ewindbehartigen,- mij- nister - Neher ;de-8angelegenh.edéh van de Wederopbouw en '.ihr.r vaii Vredenburgh '."debuitenlandse aon gelegenheden- ln dc practtjk wer ken dc drie- leden reeds samen en hebben zij regelmatig contact niet elkaar' - „Als hoofd' van de afdeling poli tieke zaken van-het dépt van Bui tenlandse -Zaken", zo besloot' ihr. van' Vrédenburgly ,Jshet voor; naamste ,doel van-mijn. komst ech ter my op de hoogte te stéllen van de: gang van'zaken op mijn afde ling".^ :- deze week te wachten (Van onze Haagse redacteur) In de loop van deze» of devol gende week kan de officicie '.-be noeming van mr.' dr. in 't.Veld tot minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting tegemoet worden gezien. Het ligt tevens in het voor nemen waterstaat en P.T.T. dan weer onder te brengen bij het- de partement van Verkeer. Zoals men zich herinnert is dit onderdeel bij dc benoeming van minister Neher- naar het departement van Weder- - opbouw overgegaan, om'de. heer Neher ln de. gelegenheid te stellen de opperste leiding van de P.T.T. in handen te houden.'Het departe ment van ir. Vos zal dan weer 'de r.aam krijgen van ministerie van Verkeer .en Waterstaat. President Truman zal „te gele-, gener tijd" het Congres om meer fondsen voor Griekenland en Tur kije vragen, heeft hij gisteren mee- gedeeld ln éen boodschap, waarin hij zei, dat van de 300 rciJlioen dol lar die Griekenland heeft ontvan gen, 172 millioen gebruikt zijn voor bet militaire program, waardoor Grlckenlands economische kracht wordt uitgeput. D© maxinium winkeJprils voor holle 'chocoladefiguren (paaseieren e.d.) die minstens 15 gram wegen, zal voortaan 70 cent per 100 gram bedragen. Zfln de figuren gekleurd en bewerkt (opgespoten) mógen.zH 80 cent kosten, voor fifeuren-met een, luxe opmaak mag een hogere Prijs worden betaald. Deze prijsver hogingen z(in het gevolg van de stijging der cacaoprflzen. HETZELFDE WEERTYPE Weeisvervrachün#, peldlp van'DImdas- 1 1 avond Lot Woens- dagavond. - - 'Zwakke ''tót raa- 1 tlge. OosteU)ke wind..Enkele over drijvende wolken velden, en overdag opnleow zonne schijn, droog -weer. In do nacht Uchto tot matige vorst. Morgen tempera- tuur geleidelijk op lopend tot. le ti-T> o-. ven.het vriespnnU 18 Febr.: Zon. op 7.S2;" onderr 17J7, Mean oo 10 4fl;. onder. 2.30. 18 Febr.: Hoog water té Hotter dam: le tij 9.33 uur, 2e'tiJ ,22.19 uur. -:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1