HET EOTTEEMMSCH PAROOL Mein Volk moet eeii auto Hebben De West niet overtuigd van Nederlands goede wil m Kirby: C.y.G.D. moet formeler kunnen handelen per maand Scheepvaartvoorstellen in kader van plan-M Werkelijke nieuwbouw: geen nieuwe namen voor oude, eenzijdige instellingen Van der Helm en de gebr. Hoogenboom schuld ontkennen PAROLOSCOOP Eén dag. loon voor de hongerende kinderen Raad voor de scheepvaart onderzoekt de Brastagi-ramp Blik op: de toekomst, zegt Van Klef fens - Personeeli Ooglijdersgasthuis schenkt fraaie speeldoos aan prinses Marijke. Oorlogsbuit in ons land DUITSLAND 1948 Fraü Müller en Frau Meier wachtten tevergeefs ••-"'- •••••- •:'- Het -was echter reeds.1939 juist toen de droomiabjriek op jeen oor na gevild was, kreeg Hitier een ander minder vreedzaam plan - netje- in het hoofd en daar stond het. helekapitaal: van mein Volk, De Volkswagenfabriek kon blijk baar ook niet tijdig meer veran derd worden. ft een fabriek voor oórlogsmachir.erieën en dus wer dén .er, auto's: voor landbouwdoel einden gemaakt en werden vliegmachines gerepareerd^ voor zover die haar "Wolfsburg .vervoerd .konden worden. Binnen drie weken praefederale raad Beperking Europa's programma Kees Broekman wint weer de 5000 meter Weerbericht Woensdag 18 Februari 1948 Red en Adm.Lange Haven 141. Schiedam Tel 4930*. Abonn-prijst per week 051 per kwartaal 4.—; losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting.„Het Parool" DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 41 UitgoveN.V.De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier: Amsterdamsche Bank te RotterdamDirecteur» B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker ••Ernstige critiek heeft de Surinaamse, gedelegeerde dr. Buiskool ter Rjjksconfcrentie-geuit over de Nederlandse bereidheid om de West een nieuwe plaats in het Koninkrijk te.geven. By alle Nederlandse sprekers, zei hij, ligt het gevoelselement op dé' bodem. Het is steeds:- Veranderingen van bestaande organen,' gebaseerd dus op het oude. Wat W\j willen, la een. werkelijke nieuwbouw, waarin wij in waarheid gelijkwaardig ztfn. De zaak ligt niet zo, dat de regering kan zeggen: „Vertrouwt ons, wy zullen da wijzigingen regelen". De regering moet nu daden stellen om het verloren vertrouwen te herwinnen: De discussies .die: tot hu !tóë .wer den gevoerd achtte dri Buiskool niet bemoed'g.end. Men .gebruikt nieuwe woorden Rijkskabinet. Rjjks'parlement." Rijksraad' maar het zijn in - wezen nieuwe woorden voor "oude begrippen: eenzijdige .Nederlandse organen. Wfj blijven tot de,laatste minuut bereid, een.;regeling te zoeken 'door overleg!' aldus de Surinaamse afge vaardigde: enwijzullen; bereid-zijn offers,'.te bréngen,--maar dan zal daar. ook iets - tegenover, moeten staan.-: Een aiidere .Surinaamse aï- gevakrdigde,.dé heer.Wiihefaar- i- de. uitte zich nog scherper.; Hij achtte de- discussie een. einde- - lp'os - en waardeloos academisch - debati De - vooruitstrevendheid der zgn. Nederlandse vooruit-' strevenden leek- hemniets dan: een -laagje - vernis.- Het wékt weinigver trouwenzei hij, dat „de Nederlandse delegatie niet". als eënheid. maar individueel optreedt, Dit maakt de waarde der ganse. Nederlandse delega- - tié dubieus..:";;'", '- Spoed gevraagd Dr. Da Costa,Gomez, Woordyoer- der van bét'deel der Curasao sa de legatie dat "wel aan de conferentie deelneemt, 'drong opnieuw aan op onmiddellijke inyoeririsr van een de mocratisch bestuur voor Curaqao.' '.r Een. doop hem ihgediendè motie werd, uitgebreid met Suriname., zonder hoofdelijkestemming door de conferentie aanvaard! 'In de motie wordt de/Nederland se regering en de Staten Generaal verzocht de thans biide "-Tweede. Kamer in behandeling zijnde wets ontwerpen tot herziening van de staatsregeling van Suriname en vuraqao met -de meeste spoed te behandelen en verder met allo ten dienste staande middelen te. bevor deren, dat zo spoedig mogelijk na de tot standkóming van deze wet ten in de Nederlandse Antillen vol gens de herziene benalingen ver kiezingen zullen worden gehouden- Dc circa 1200 repatriërende militairen, die gisteren'niet dc Zuidcrkctti Rotterdam arriveerden, is -een feestelijke ontvangst beccid, Minister Fjéve: spreekt van dc kade af de troepen toe. Op pag. 3; vindt U een van zijn rede» De moord, in de Warmoesstraat Campagne tegen omcirkeling Toen wij'vorige weckin. é'en bc- sctöuwih'g-OVek'dc houding van' dc Scandinavische staten ten' opzich te van de Westeuropese Unie er onze twijfel.over uitspraken, of die staten door een 'nog - zóvoprzichtige hou? ding, door nog1zozèer*"de'nadruk;te leggen .'öp' hunneutraliteitspolitiek, er-ooit.-in zouden.slagen om-het wan trouwen van. Moskou weg 'tg. nemen en.de Russen tevreden te stellen, ver. moeddën wij- niét, 'dat op datzelfde ogenblik de feiten, reeds bézigwaren ons in het-gelijk, té stellen... r; Hét Deens communistisch; biaa Land óg Folk: <-ttand, en.Volkj.m .Nederlandse oren-' komt onwilleketi- .rig'"altijd::de. herinnering bovenaan Volk en Vaderland onzaliger- gedach- tenis) publiceerde inL,- dé/beschuldi ging,- dat '-'dfe drie Scandinavische staten een.geheim militair- accoPrd zouden hebben gesloten jmet ...Enge land en de Verenigde Staten, Men begrijpt, datdeze -besehuldigixig-ko- ren' opde--molen: wasvan. :de.: Rus sische propaganda, -..wélké diti bericht van Land'-og Folksindsdien/ui#den tréurè hééft-herhaald; en' ér beschou wingen van *-öe meest .vergaande strekking, aan :hêeft VastgékbóPpt/- •Onnodig; tezeggen,Sat:.er geéri wóprd jwaarMs Ivan het verhaalvac het Dëénsë communistische blad: wij hebbent niet. eens deofficiële ontken- niri'g. van..I^nÜêé..:^ afgekomen,vnodig-om- dit m té zién. Het- énige: feiteljjke' ;gegeyeh/iwaar- 'op dit aftikel..en.-idus.-.óo^,.de;-bele:i Russische- própagadda-campaknë bé- ruBt, iè de -aankoop d oor Zweden van 300./ihdcteriie. .'-.(jet-propelled) ge- véchtsvlipgtiiigen .óanEngeland.,_De Russi sché radio en p.ers vinden bier- in.voldoende-aanleiding yoor- Öeiver- blarir.gen van de, Deense'en Zweedse ministers; dat hun. landen; zich - bij geen enkel blofc; wensen, .aante slüï-. :"téh, te ridiculiseren.: ^h',dergelijke openlijk e. .aansluiting zo honen; zij -r-: kan. gerust achterwege blijven wanneerf die-.;.,landen,, reeds „één-ge-. heim militair''vèf drag hebbèrl geslo ft en imeti-het--Westên, .dat zelfs zover gaat, dat het een* bepaling 'over de standaardisering van de bewapening getuige' natuurlijk, dié Engelse vlieg tuigen "VoórvZwedenbevat. NOG ergeri'dan,deze leugen-cam pagne öp zichzelf vindt-de Ob server, waaraan wij bovenstaande ge gevens gedeeltelijk ontleend hebben, het. dat zij het onderdeel is vardeen algeméne campagne.die de Russi sche propaganda voèrt,, om het eigen volk ervan te doordringen, dat He kapitalistisch-impérialistische wereld bezig i6< om 'tegen de 'Sowjet-Unie een" omsingclingspolitiekte. voeren. Wij riin het met de Observer eens. dat dit zser bedenkelijk is. want nog afgezien'van de.wraag met "hoeveel hele en halve leugens zo'n propa- gands tegén een ömcirkelingspolitick van anderen nu eenmaal altijd wordt gevoerd.' de bedoeling ervan, is om het eigen volk op'te zwepen, ir. een oorlogszuchtige stemming te bren gen doordat men eigen, «xpansieten- denzen laat" schuil gaan achter - de zgn. agressieve bedoelingen van an doren: Zo'n propaganda tegen,omcirke ling" gaat in .de' regel gepaard met een campagnevoor eigen .defensie, .soms wordt zij men denke b.v. aan "hét Duitsland van Wilhelm II juist met het oog hierop, ingezet. Ook de Russische propagandaveld- tocht van nu "gaat gepaard met uit spraken als: de vrede in de wereld be rust op de onoverwinlijke kracht van het Rode-Leger, welke op het ogen blik haar hoogtepunt heeft bereikt. Hét kan zijn, dat de omstandigheid, dat hét Rode.Léger binnenkort zijn dertigste, verjaardag gaat vieren, het zijne bijdraagt tot deze campagne. Dat het de voornaamste oorzaak er van zou zijn,'lijkt ons echter een te gustige .voorstelling -van zakea. Van'wat in de criminele geschiedenis bekend is geworden ate.„de' nióord" in de Warmoesstraat"stonden gisteren voor de Amsterdamse rechtbank de drie verdachten terecht. Het zijn de gebroeders Jacob en Cornells.Hoogenboom (23 en 21 jaar) uit Delft, en de 24-jarige Léon van der Helm, die woonde in het pand aan de lVarmoesstraat te Amsterdam, waar in de nacht van. 1 op 2 November 1946 de bewoonster, Anna Maria Marsman („Moeke") door worging van het leven werd beroofd. „Van der: Helm," vroeg, de'presi dent, „u zegt, dat u aan .die moord géén-deel hebt gehad." „ik heb niets gedaan!": zegt Van der Helmi .i,iifiaar ik heb het wei-ge zien. Ik heb alleen niét geweten, dat het een nioprd was. Zeker,' ik .wist, dat er geld was, maar Öat wist. iedereen.-.l1 v 'Jaap Hoogenboom ontkent alles, maar zijn -broer Kees bekent, dat hij het plan. had gehad „Moeke", zoals dé pensionhoudster werd genoemd, bewusteloos-: të slaan, om haar van haar kostbaarheden-te beroven. Een maat.van-Van; der. Helm, een -vriendje van de NieuWendijk, met wijde jas, heeft hem horen zeggen, dat hij binnenkort „binnen" zou zijn. Dat was een paar dagen vóél de moord...- Tegen een celgenoot had bij de eerste dagen van zijn gevangen schap gezegd: „Wat zeg jc d'r van: metm'n 22 jaar. en nu al een moord op mijn geweten. Zie ik daar naar uitrr En tegen een vriehd"had hij op 2" November trots gezegd: ,,'k Heb nng wel een paar centen" en daarbij had hij een bundeltje bankbiljetten la- tenLzïenj i' .Kees Hoogenboom wil in deze zaak van Van der Helm geen be- edigde verklaring afleggen„Ik was er .niet bij," zegt hij nu.. Maar, dan lëèst'de president zijn yérldating,;.dië...Ipjvoor de politie heeft afgelegd, voor: Leojvï' d- Helm had hem verteld: dat „Moeke" veel geld - had en hij wist. dok, waar ze het-bewaarde. .Toen liebben Leo en hij, samen, het plannetje gemaakt om.-,Moeke" --teberoven. 'Samen hebben, ze. een laken aan, repen ge scheurd' en daarmee de vrouw aan handen ..en 'voeten- gebonden. En. toen de: vrouw wilde, roepen- haar mond-' dichtgebonden.' Daarna heb ben ze al het geld. weggehaald, uit dé keuken, uitde -kelder, uit d tas en samen de buit verdeeld..Ze zou den niet gemerkt hebben, dat de vróuw dóod?was.l:- Maar op dit alles wil Keès geen eed'doèh.... j: Ën' Van dér; Helm hééft .weereen "heel andere lézing, als hy als getui ge. in. Jaaps...zaak„vyordt gehoord. „Toen-ik binnenkwam, zag ik Jaap boy'énöp da vrouw zitten en haar mond dichthouden",verklaart hij met yeel omhaal'.f - intussen blekén verschéidene ge- Afgevaardigden uit- \4. Europese landen zyn Dinsdag in' Gehève by- eëngekpmen oih onder auspiciën van de .UNO een 'campagne vóór te bereiden, diep ten -doel .heeft 460 millioen kinderen in de wereld van de hongersnood te bevrflden. Da afgevaardigden zy'n de voorzitters van de. nationale comité's, die ver leden jaar October voor dit doel werden.gevormd. 29Februari.. Is gekozco als de dag, waarop aan - de volken der wereld gevraagd zal "worden een dag loon of inkomen voor de hon gerende kinderen af .te staan. Men hoopt in'44 landen geld en goederen te kunnen -inzamelen. Deze week waspoeder en twee eieren In de. bonnenlijst van Donderdag zal een bon worden aangewezen voor twee eieren voor alle cate gorieën'.t Vérderi worden:bonnenaange wezen, voor" 250 gram waspoeder (yoöi* kinderenonder de vier - j aar .500 gram). Herre de Vos overleden In de leeftijd van ruim zeventig jaar is te; Amsterdam- over]eden de bekende* dichter-componist -Hérre; de .Vós.vV- .- 'r Het- zangersdebuut van -De - Vos dateert uit 1889, daarna was hif verbonden aan de Franse opera in Den Haag. In Londen trad :hh sa- mén met Caruso op .in..-' Rigoletto, daama.heeft hfl zich gespecialiseerd op'"hét!lévéhaiÊd; tuigen, die in deze drie strafzaken belangrijke verklaringen 'hebben af te leggen, niet te zijn verschenen. Deberechting, van de gebroeders Hoogenboom en Van der Helm is derhalve uitgesteld tot 13 April. Senaatscommissie aan vaardt plan-Marshall De Amerikaanse Senaatscommis sie voor buiténlahdee betrekkingen heeft in: éëiï formele stemming unaniem het wetsontwerp tot hulp-, verlening aan Europa, waaraan zij in .geheime zitting heeft gewerkt,, gocdgekeui-d. /Het wetsontwerp tot beschikbaarstelling van 5.300 mil lioen dollar voor de: hulpverlening aan Europa gedurende de eerste 12 maanden .Verkreeg hierbij de titel„wet tot "economische samen werking 1948'-. De Tweede 1 Kamer heeft het wetsontwerp tot wijziging en aan vulling van de hoger-qnderwiiswet goedgekeurd mét, 62 tégen 8 stem men. Tegen stemren C.P.N, -en S.G. Indonesië in de Veiligheidsraad De Raad voor de Scheepvaart heeft,1 na de scheepsramp van de Brastagi,1 die op:31 October aan de oostkust van Afrika, verlor én ging, een onderzoek ingesteld, dat vele uren in beslag heeft genomen. De voorzitter, prof. rnr. Offer- haus. heeft kapitein G. C. Voorrios verscheidene vragen gesteld. Hot onderzoek liep over de vraag of de stranding te wijten was aan de schuld van de kapitein. De Brasta- gi van de Koninklijke Rotterdamse Lloyd was 29 October van Lorenzo: Marques met een lading machines en' hout door het kanaal van Mo zambique naar-Dar-cs-Salaam ver-: trokken. Dc kapitein had order ge geven. toen hii in z'hn hut was! hem te waarschuwen bii het zien van lichten: 's Natfhts :om onjgeveer. 3 uur zag de. stuurmansleerling op de brug plotseling een- licht. Oni 3 uur 23 was -de kapitein gewaar schuwd. Toen^hïi" op dé brug was gekomen, had men reeds, hard stuurboordröer gegeven, maar de Brastagi liep op de riffen van het ,eiland Caldera en was ér' niet meer af- te krijgen. Enige, weken na de. Stranding, toén men bezig, was lui ken dicht te lassen, vlogen er. van- kén' in de- olie-restenen. ontstond er Nieuw lid Eerste Kamer De Eerste 'Kamer heeft gister avond besloten tot toelating van het nieuwbenoemde 'id- der Kamer, ir. ÉT,: J, M. Yërhèy te.Didam, -1- In een wedstrijd om het kam pioen schap van Europa half zwaar gewicht heeft de titelhouder Fred- üi Mills dóór k.b.' in de tweede ron de gewonnen vande Spanjaard Paco Buèno. tot-overmaat van ramp nog brand, waard oo rvoor ruim en brugcomplex vernield wérden; 'De vooratter vroeg.' de' kapitein vöomamelhk of de koers van,: Hé Brastagi, gèzien de variabele^ stromingen, 'niet te dicht/ónder de- Afrikaanse kust was geweest Ook de inspecteur van de, scheepvaart vroeg of de ge nomen koers niét te krap was. Na uitvoerige - getuigenverhoren stelde de inspecteur voor de tweede stuur man. Beyer. alsnog als tweede be trokkene tc horen. Het onderzoek is daarop geschorst tot 24 Februari. De Veiligheidsraad heeft zich gis teren weer bezig gehouden met Indonesië. Twee van de drie leiders der Commissie van Goede Diensten namelijk prof.Graham (CSA) en rechter Klrby (Australië), en ver der mr. Van Kleffens als Neder lands vertegenwoordiger, voerden het woord. Prof. Graham-gaf een uitgebreide beschouwing' over- de achtergrond van het in Indonesië overeengeko- mene. -'v Rechter. Kirby zei, dat thans voor de commissie de tijd gekomen.: is;; suggesties aan beidé partften té doen en te publicéren omhén te helpen bij het bereiken van een poli tieke overeenkomst- Hierdoor zou verandering komen 'in de methode, waarbij voorstellen, alleen op ver-: soek van beide partijen-worden be kendgemaakt. Rechter Kirby verzekerde, dat het' vertrouwen van' de Repu bliek in de Verenigde Naties baar een ongunstige demarca tielijn had doen aanvaarden, wrike, indien deze als blijvend; erkend werd, onherstelbaar verlieé. aan" de Republiek zou toebrengen. Hfj drong er op aan, dat beide partijen zich óp het plebisciet voor bereiden door zorgvuldig voorlich ting aan het volk té geven, sprak dé-hoop uit, dat de commissie in ;de toekomst formeler .zai kunnen handelen en meer initiatief zal kun nen nemen dan in het verleden. Mr. Van Kleffens zei: „Wij zijn bereid de-dingen, dié voorbg zgjn, té laten rusten en politieke bespre kingen „in de geest van zéér;-veel goede wil.en vertrouwen in de to# toekomst aan te .vangen.". Hij hoopte;dat de commissie voor goede, diensten „op haar eigen ter rein .zal'voortgaan op .verzoek van de partijen al die hulp. te verlenen, welke dienstig ltan zjjn". Wat be treft bet voorste] van dc beer Kirby omtrent wijziging der procedure maake de heer Van Kleffens voor behoud. Men moet niet haar status r-> haar eerste ver- iaardag zullen prinses Marijke vele cadeaux worden aangeboden, ca deaus waarvan zit .zich nu nóg weinig zal aan trekken. Later echter zal een van .dié cadeaux wei bijzonder door haar worden gewaardeerd, nl, deze antieke speeldoos p'ét- twee beweegbare poepen er óp. Dc - speeldoos, die be hoorde tot. het bezit van het Ooglpdersgasthuis. te Utrecht, werd door Ie-, den van !t personeel'ge- restaureerd. Hét mecha nisme, dat stuk was, functionneert weer en speelt, thans -als-vroeger, zijn fraaie Franse wijs jes; de poppen zijn door "de zusters iu de oude staat teruggebracht.- Dit geschenk is lieden een deputatie,bestaande uit prof.; dr. H. J. M. Weve, dié ons prinses- je heeft behandeld, mevrouw Hella* als „commissie voor goede dien sten" veranderen..; „Het ontbreekt de commissie aan bevoegdheid om verandering te brengen in haar eigen aard." Hy voegde, eraan toe; dat hij ver onderstelde, dat dit niet in styd was met deverklaring van de heer Kir by, waarop deze laatste bevestigend, knikte, - dat er. inderdaad geen tegenstrijdigheid was.. Óp uitbreiding vari de bevoegdhe-, dén der C. v. 'G. D: werd ook aan gedrongen door dr.-Ali Sastroamïd- dojo, de republikeinse vertegen woordiger.--' >-•: Nadat de heer Paul van Zeeland had gezegd dat men niet moet blü- ven staan bii dev kwestie, wie de móeste concessies heeft gedaan, maar dé nadruk moet leggen op de positieve aspecten -van'de toekomst, waa het wóórd aan de Australiër WilliamForsyth, die Korby onder steunde - en rqeer bevoegdheden vroég voor de'.commissie: Hriwaar schuwde tegen versnippering van de republikeinse invloed. Rijk zullen we er niet van worden! Lange rüen auto's stonden giste ren in de schaduw van loods B aan de Amsterdamse Coenhaven. Zelfs van verre waren belangstellenden gekomen voor het deel van de uit Duitsland teruggekomen oorlogs buit, die .deze week, vandaag be ginnende, in Krasnapolskl zal war den geveild. Lodds B ièck wel een uitdrattertj. want zo gek kan men het;niet be denken, of het is. hier te vinden. Bekijk de buit echter critiBch. want het is meestal.een rommeltje. Zie' de radio-afdeling. Eigèhlljk is dié hoop oud roest'een stilzwijgend compliment aanhen, die déstnds de2e aftandse toestellen inlever den en ongetwijfeld hun goede .toe stellen lieten onderduiken. Er zijn er bij die de Mexikaanse hond niéuw leven zouden kunnen inbla zen. Met de naaimachines én stof zuigers is het al hetzelfde. Maar toch zal menigeen bier nog iets van zijn gading vinden. Zo ligt er een voorraad spijkers, gloeilampen, isolatoren,, schakelaars, kranen, kabels, morsetoestelleri enz. waar- van". zekér nog.'iets. té- gebruiken.te. Er zijn ook grotere voorwerpen-: twee enorme scheepsschroeven, was- en kookkclcls. allerlei voor een leek onbekende macnir.e-onder- delen,' autobandén iri verregaande staat van ontbinding, isolatiemate riaal, enz., maar er komt nog meer. Buiten donderen de range rende spoorwagens tegen elkaar. Nieuwe oorlogsbuit, maar rijk zul len we er niet van worden'. door bije, - de directrice 'van het Qog- lijders-gasthuis, een, hoofdverpleeg ster en een - leerling verpïëegstèri'' namens het gehele personeel van het Oogliiders-gasthuis, cp. het ,pa-..; leis Soestdijk aangeboden. verwezenlijkt: konden -worden 1000 auto's per dag kunnen maken. Daama-zpu er nog een. tweede fa? briék bijkomen, "zodat er dan 2000 auto's per dag de fabriek' uit kon den rijden. Het wagentje zóu óp minder dan 1009 Mark komen; af te betalen per week, af te houden van het loon; Eén droom Adolf Hitler en deR.A.F. heb- bén Duitsland een bedrijf na gelaten, dat het Land op dc duur van groot nut kan zijn. Toen de Führer kort yoorA. de «oorlog (waarvan hij toen natüürlijk nog geen „Ahnung" had!) een plan opwierp om liet hele Duitse volk een auto te.verschaffen, deed bij ln wezen hetzelfde, wat de ver maarde Lavarède deed tjjdens zijn reis „Metëen kwartje de wereld rond", waarbijhij alle soldaten in een revolterend land tot generaal uitriep en zo de iTede herstelde. Welke soldaat wil niet in de generaalsrang worden verheven; welk volk wil geen auto Hitler zette het Arbeitsfront en het 'Arbeitsfront zette Kraft durch Freude aan het werk. Een mon- sterprapaganda moest, gevoerd worden en .toen: bracht - het Düitse volk zeer rap een bedrag van 275 millioen Mark ;bijèen door 'Vweke- -lijkse bijdragen van' ongeveer 5 Mark. -Iedere Duitserwas bezeten van dc gedachte, eén. au to té zullen .hebben. Frau Müller en Frau Meier- wed- :ïjyérdenmet elkaar wié"dfe eerste zou. zijn dié Jn de eigen Volkswa gen, zou'1 voorraden en, bekeken worden door de gordijntjes.. v..„ Ineen ongelooflijk kort tijdsbe- stek werd bij het oude stadje Wolfsburgeen autostad gebouwd met een breed kabaal en duizenden' Duitsers,werkten er aan de Volks- wageniabriek. Eerst heb éérste deel.' Dit -gedeelte; zou,— als:de plannen 21.000 - auto's 'vervaardigd;"z^n.; De -Indien de RA.F. niet even in de veroridersteiling had' geleéfd, dat in deze Volks wagenfabriek V 1- wapehs wefden gémaakt, dan stónd de zaak er nog: net zo,doch nu werdén, er in het laatste deel van de. oorlog nog een aantal bommen op gegooid, die de grootstéhal in palver legden. Het gevolg Is ■gr.- veest, dat hetihele systeem,- uiter aard lopende ban oh gedesorgani seerd .wérd.-,:; De RAF. hééft échter nog zeer ,veel van' de fabriek intact gelaten én toen het British! Military Go vernment 'de .overblijfselen. eens rustig, in ogenschouw had genomen, 'viel al.spoedig het besluit:, snel restaureren en beginnen. Zodat ér nu, sinds de bevrijding,, alwéér fabricage geschiedt door Duitsers en'onder Duitse chefs. Men :rfeeft. zé in Nederland al kunnen zien! Er rijden, er een goe de hónderd rond; De Volkswagen is eenvoudig van uiterlijk en 'bedie ning, het verbruik is zuinig en de snelheid vrij - grooU Militairen van het Cngclse en Amerikaanse leger, ook 'Nederlandse militairen, 'rijden er in Duitsland mee, zijn er zéér tevreden óver. Het motortje 1 zit achterin en is juchtgekoeld. Menig Duitser, die op enigerlei wijze aan de restauratie of de voedselvoor ziening van zijn land werkt is ih het land der .blinden, één-óog én .bestuurt' als een vorst zijn Volks- wagéni V':-dd Duitsland .kan er op de duur nog. veel, genoegdoening van hebben ten zij ....misschien,... de Amerikaanse industriëlen-er;; de handen 'naar uitsteken, óf. dé heer -Ford Jr. op zijn reisj: door Europa toevallig" af- stapt bijWolfsburg. Tot op: dit ogenblik, waar immers de Mark niet als geldmiddel kan. én -mag gelden, moet de hele verkoop", in dollars geschieden en-dus 'kunnen alleen landen-'idie in dollars kun nen betalen, de Volkswagen - be trekken.- Niettr min is de e xport al begonnen en zullen binnenkort ook in België, Luxemburg^ Zwiteerlarid Volkswagens rondrij den. Op het ogenblik - worden er per,maand al. 1000 afgeleverd én men. is, met man en macht bezig de dopende 'band in zoverre 'te herstel len, dat. er:<dit Voorjaar 2500'Volks wagens per maand aflopen, De fabriek heeft; 8000 man per soneel 'in dienst, waaronder-talrij ke' nazi's, die! onder toezicht - wer ken en niet minderdan 800 Joego- slavén. Hoe nu Frau Müller én Firau Meier straksdeel. zullen hebben aan de firma of op grónd van hun gestorte gelden rechten kunnen laten gelden op:eèn van de wagens die de fabriek uitrollen, .dat is een piint van ernstige studie. Stitp voor stap naar een inferiTh-regering (Van-onze Haagse" redacteur) Van welingelichte zijde verne men: wij; dat tegen het einde van deze maand of de eerste week van Maart de luitenant-gouverneur- generaal zal overgaan tot benoe ming van leden van de praef edera le raad van Indonesië» die ïn plaats zal komen van de op 13 Januari geïnstalleerde "voorlopige federale Terwijl de voorlopige federale raad nog slechtseen adviserende stem kan. laten .horen zal de prae- fédéralé raad reeds beperkte wei- gevende bevoegdheden krijgen. Dit college zal dan ook min of meer in de plaats treden van de raad van departementshoofden. Verwacht wordt, dat in de praefederale raad wel onge- vèèr dezelfde personen zitting zullen hebben als in de voor lopige federale raad. Ook de praefederale raad is echter een kort-leven beschoren, indien, althans -de: politieke bespre kingen mét de Republiek: zich, gunstig ontwikkelen, want zodra deze besprekingen'met succes zijn bekroond en de federatie kan wor den gevormd,zal de praefederale raad worden vervangen dbi>r; de federale raad of interimregering, waarvan de bevoegdheden op- nieuw groterzullen worden ert.; welke naast zich een -voorlopige volksvertegenwoordiging -zal kry-: gén. Indien het programma zonder wijzigingen, kan worden uitgevoerd over de mógèlijkhcden daarvan spreekt men zich. óp' dit ogenblik .liever niet uit r zal de ittterim-rege- ring op haar beurt verdwijnenop 1 Januari 1949 om plaats te maken; vóór de regering van de Verenigde Staten van Indonesië. 1 en Collefiaal Orgaan In Den Haag verwacht men,;dat tegen het; einde van deze week of het-begih van.de volgende het Col legiaal Orgaan zal wórden inge- i steld, dat, bestaande uit de heren Van Mook, Neher en van Vreden- burch dé-bestuurstaak van de lui-, tenant-gouverneur-generaal zal uitoefenen echter zonder de,. bé-;y voegdheden en' verantwoordelijk--. heden van de luitenant-go,u ver- neur-generaal aan te tasten. Voorts word*- in Den Kaag aan genomen, dat "aan de wens van prof.Rorrime om; het'!" Orgaan, tot :vyfJman^pit_^.j3reideni,,V-Oorlo^ig_ niet zal worden voldaan.'' Nog enkele dagen vorst De Bilt; verwacht, dat de lichte vorstperiode nóg enkele dagen zal aanhouden. Verdere daling van dé temperatuur wordt evenwel niet waarschijnlijk geacht De commissie voor de buitenlandse 'hulpverlening van het Ameri kaanse Hüis-van Afgevaardigden heeft in" een rapport dè resUltaten gepübiiceérd van haar bestudering van de transportproblemen, die met de uitvoering van hét Europese herstelprogramma ssrnenhan- gen. In' het'/begin van haar rapport légtde 'commissie dc nadruk op de noodzakeiykhcid om over te gaan tot. het herstel van ;hèt Duitse transportwezen,zonder wélk-herstel, de voor de weder- opbouw-van Europa onontbeerijjke vcrhogir.g van de: kolenproductle - van het Rlihrgebiéd onmogelijk zou zim." Wat - het.^zeetransport betreft, wiist de commissie er op, dat- er men gebrék aan; scheepsruim te -is. jehalve aan, scheepsruimte voor het vervoer van petroleum en netro- leumproducten: zii' stelt aan bet congres' .voor de .volgende maatre gelen, te'nemen: - t- Er-dient, geen defiiiitief percen tage te worden vastgesteld van de door de koopvaardlivloten. der ver schillende landen te vervoeren goe- dèren; 2. Verlenging van de "„Ship salet act', welke het charteren, verkopen en bevrachten van Amerikaanse schépen door de regering dér Ver. Staten, regelt,; voor de duur van 2 jaar na de afloopdatum 28 Febru ari 1948. - 3. De Amérlkaanse regering zal meC'de aan het herstelprogramma deelnemende landen "onderhandelin gen openen over beperking van de scheepsbóuwprogramma'a dezer landen. ,4. Na 1. Juli *1949 diént het aan-: tal, «en andere landen overgedragen Amerikaanse schepen niet té wor den verhoogd. Dit aantal dient zelfs te. worden verlaagd naar gelang van de ver mindering van der Amerikaanse goed eren leve ran ties in het kader van het; Európese herstclprcgram- V 5. De beperking van de Éuropesé scheepsbouwprogramma'sdient niet vantoepassing te ztln.ophét bouwen van 'tankHchenen. 6. Indien het om redenen van na tionale veiligheid niet raadzaam zou zijn Amerikaanse schepen aan het buitenland over te dragen,; of indien om dezelfde redenen een-gro ter gedeelte van de goederenleve ranties - in hét kader van het her stelprogramma door'Amerikaanse, schepen zou moeten worden -ver-: vöerd, dient- de* verhoging vandé kosten vóór- de hulpverlening aan hët buitdhland ten laste te/kómên van de begroting, van het ritinjste- rie van oorlog en niet; van de be groting yah hét Europese herstel programma; De commissie geeftverderals haar oordeel'te kennen., dat de V.S. tot 18 Juli 1949 ongeveer 20.000 epoorwegwagons naar Eurovdie nen te zenden en de Europe» 1 lan den dienen, te bewegen de typi? der door hen gebruikte .wagons te nor maliseren, teneinde de exploitatie té';. van het Europese spoorwegnet vergemakkelijken)--- -/,y:- Tenslotte stelt de commissie vpor, dat de Amerikaanse regering aan t de regeringen van België en Néder- lanfl zal' vóorstelleheen overéén-, komst te sluiten Inzake geme^n- schappelilk gebrnik van de schépen en de haveninstallaties vóór de Rijnvaart, Minister Marshall heeft er Öp aangedrongen de regering machtt- ging te Verlenen Amerikaainse koop vaardljscheoen aan buitenlardse landen te verkopen en te verhuren. Marshall zei dat schepen tot een tonnage van 14 millioen ton thans opgelegd zijn. t De Senaat, heeft lU. op 5 Fchru- arl een resolutie, aangenomen waar bij de verkoop'en het charteren van Amerikaanse schepen na1 Maatt veïboden wordt. Dinsdag werden te Gjoevik wed strijden oj .de 500 en 5.000 meter hardrijden gehouden» waaraan de beste internatibhale rijders deelria- mén, onder .wie Kees! Broekman en Jan Langedijk. De 5.000 meter, werd wederom een overtuigende overwinning voor. de. jonge Nederlander, Op de korte afstand was zijn tyd echter niet.zq best, zodat 'hij in het- eindklasse- ment op de derde plaats kwam. - De resultaten warén: 5.000 meter L.Kees Broekman ,8 min. 24.8 'sec! 2. Henry Wahl (Nóorwegen) 8.37.7. 3. Odd Lunberg 5.41. 6. Jan Langedijk C.50.8. Het totaal klassement-luidde'. 1. Odd Lundberg (Noorwegen) 97.000. 2. Johnny "Werket (V.S.) 97.120, 3. Kees Broekman 97.38Q. AANRODDENDE VOR8T Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: V Meest matige windtassen Oost en Noord, Wisselen de - bewolking met: op 1 enkele plaatsen een licht sneeuwt»uitje. In-de nacht lichte toe matige vorst. Overdag, ilfchte vorst tot 7 temperatuur om het - vriespunt.■1- ,,1® Fcbr.:: 2on' op -7.50; onder :i7:59'; Maan pp 11.21; onder 3.52. water ''Ja ..Rotterdam^ lft.'tö/10.32 uur, 2o tÜ'23.23 uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1