SCHIP ZONDER ROER HET ROTTERDAMSCH PAROOL Tsjechoslowaakse democraten uit WELKOM IN HET VADERLAND regering getreden Achtste jaargang, No. 44 Breuk met communisten; twaalf ministers boden ontslag aan Verzet tegen elke bolsjewisering In Juli waarschijnlijk nieuwe verkiezingen „Magneet"-fabriek afgebrand Albanese bisschoppen terechtgesteld? SAMENZWERING IN PRAAG ONTDEKT „LONDEN" zal voorlopig zijn Dr. Van Mook verklaart Madoerazelfstandig Asjeblieft pappie die hebben we bewaard. Zou het allemaal nog wel passen? Staking Schiphol duurt voort Fransman, Chileen. Gestapo-agent? Geïmporteerd vlees op de bon Middel ontdekt tegen verhoogde bloeddruk Geen goudwinning op de Veluwe Verzet tegen Trumans anti-lvnch-wet Einde vorst nog niet in zicht, maar grootste intensiteit wel bereikt Dr. M. v. Blankenstein Weerbericht AÈkm Zaterdag 21 Februari 1948 Red. en Adm. Lange Haven 14!, Schiedam tel, 6930c Abonn.prijst per week 0.31 per kwartaal 4»—, losse munsters, 0.09 Opgericht door de Stichting „Het Parool'4 DE SCHIEDAMMER Uitgave K V- De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdamsche Bank te Botterdam Directeur» B. de Vrie* Hoofdredacteur: Th, Ramaker Twaalf ministers van het Tsjechoslowaakse kabinet zijn giste ren afgetreden. Zij behoren tot de nationale socialisten (partij van dr Benesj), tot de Katholieke Volkspartij en tot de Slowaakse democraten. Vóór de crisis bestond het Tsjechoslowaakse kabinet uit 9 communisten, 2 sociaal-democraten, 4 nationale socialisten, 3 katholieken, 3 Slowaakse democraten en 2 partijlozen. Men verwacht thans te Praag een spoedige kamerontbinding en nieuwe verkiezingen. Gottwald, de communistische premier, zal waarschijnlijk president Benesj het ontslag van zijn vijf par tijen-coalitie aanbieden. De reden van de ontslagaan vragen der zes ministers ligt in het feit. dat „sommige func tionarissen. -vooral biï de poli tie. dc wet en de regeringsbe sluiten niet in acht nemen." In de kabinetszitting. die gisteren zóu worden gehouden, maar nu afgelast is. zou Nosek. de com munistische minister van.bin nenlandse zaken, vragen heb ben moeten beantwoorden over de „bolsjewisering van open bare ambten". Alle partijen hadden. n.K geëist dat het communistisch bevel, waar in wordt gezegd, dat alle met-com munisten van hoge posten bij de veiligheidspolitie, moesten, verdwij nen, werd ingetrokken. In het TsjeehosJoivaakse parle ment hebben communisten en so cialisten samen iets meer dan de helft der zetels in handen. Nieuwe verkiezingen zouden oorspronkelijk in het voorjaar worden gehouden. De grondwet, die gereed zou moe ten .zijn, voordat het tweejarig mandaat van dc .Nationale Verga dering verstreken is (tegen Mei a.s.) is nog niet voltooid en de com munisten wordt verweten, dat zri die voltooiing zouden belemmeren teneinde verkiezingen te voorko men vóór het aflopen van de man daatsperiode, Ontbinding van de vergadering zou tot gevolg hebben, dat .de binnen zes Weken te Iciezen nJeuive vergadering eveneens twee jaar zou mogen aanblijven. Agenee Prance Presse meldt nog. dat volgens-niet bevestigde berich ten Gottwald Zaterdagochtend een nieuwe regering aan de president zou voorstellen. Deze regering zou behalve, communisten, sociaal-demo craten,- vertegenwoordigers van de vakbeweging., van de boerenbond, van de verzetsbeweging én mtelfec- (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen zal de op 30 September ingestelde staatscommissie voer grondweteherziening nog. voor het einde van deze maand mei haar ■werkzaamheden gereed komen. Ver wacht wordt, dat de regering de aan beveling van de commissie waarvan ook de ministers Bee!, Jonkman en Van Maarssevcen deel uitmaken, zon der wijzigingen" zal aannemen. Men houdt dan ook ernstig reke ning met de mogelijkheid dat reeds in de eerste of tweede week-van Maart het wetsontwerp tot wijziging van de grondwet bij de tweede kamer zal worden ingediend. De wijzigingen welke de commissie voorstelt schijnen minder omvangrijk te zijn dan aan vankelijk werd verwacht) men neemt echter wfel aan, dat zij in hun beperkt heid van vergaande betekenis zullen zijn en dat, worden zij In de aanbe velen vorm aangenomen, wijziging van de grondwet op deze punten op lange termijn achterwege zal kunnen blijven. Verwacht wordt dat de verkiezingen voor de tweede kamer welke nodig zijn voor de grondswetberziejiing op Woensdag 7 Juli zullen worden ge houden. In de afgelopen nacht, omstreeks half twee,- is, door onbekende oor zaak, brand uitgebroken in de „Magneef-rijwielfabriek te Weesp. Het vuur, aangewakkerd door de felle Noord-Qoster greep snél,om. zich heen en de brandweer uit' Weesp, versterkt met die uit'Wees- perkarspel, de fabrieksbrandweer van Van Houten en een babyspuit uit het interneringskamp te Weesp, slaagde er niet in. het vuur meester te worden. De brandweren uit Hil versum en Huizen werden gealar meerd, maar toen deze arriveerden, was een groot gedeelte van het fa briekscomplex reeds tot dc grond toe afgebrand. De schade is zeer aanzienlijk; vooral veel rijwielon.- derdelen werden een prooi dèr vlammen. - Het' bevroren bluswater heeft de uitgebrande gebouwen in een ijspaleis herschapen. Volgens geruchten, die in Vati caanstad cle ronde doen! zijn in Al banië twee bisschoppen, mgr. Fran cesco Gjlnl;. de bisschop van AJes- sio en mgr. Giorgio Volaj. de bis schop van Sappa, door de kogel te rechtgesteld. De aartsbisschop van Durazzo, mgr. Nicola- Vincenzo 'Premtushi, zou tot 20 jaar gevangenisstraf zffn veroordeeld. Naar Radio Praag bericht heb ben Vaclav No§ek, de Tsjechoslo waakse communistische minister van Binnenlandse Zaken, en ge neraal .Ludyik Svoboda, partijloos minister van Defensie, in een ge meenschappelijke verklaring be kend gemaakt, dat een gewapende samenzwering in Tsjechoslov/akije ontdekt is. Volgens de; verklaring- werd de samenzwering ontdekt toen een onderzoek werd ingesteld naar de juistheid van de bewerin gen van het socialistische -blad „Svobodne Slovo", 'dat „staatsvij- andige elementen", functies -.inde regering bekleedden. De samen zwering zou voorbereid zijn door aanhangers van generaal Lew Pa- chalav.die in 1945 gedegradeerd werd omdat hij'zich tijdens.de oor log verzet had tegen-de Tsjecho-" Slowaakse regering in Engeland. tuclc progressieve kringen bevat ten. In politieke kringen te Praag meent men daarentegen ook, dAt de. president, 'Benesj, detegenwoordige regering "zal verzoeken aan .leb lij ven tot dè volgende verkiezingen.® Amerikaanse functionarissen, heb ben als hun persoonlijke mening te kennen gegeven, dat het niet-afhan- keljjk zijn .van.Moskou,;waarvan dé Tsjechoslowaken. althans in hun binnenlandse ert gedeeltelijkin hun buitenlandse .aangelegenheden be wijs hebben geleverd, 'spoedig ver loren zal zijn. EEN GESNEUVELDE IN INDONESIË De regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de navolgende verliezen zijn gerapporteerd: Koninklijke land macht: opper-wachtmeester H. H. Grijn, uit Amsterdam. Noch het Koninklijk Nederlands- Indische leger, noch de Koninklijke Marine hebben in de afgelopen week verliezen gerapporteerd. Burgemeester Oud. burgemeester Mat- see van Arnhem en de heer N. Arkema uit Den Haag tijdens een bijeenkomst in het Waldorf hotel in New y^r/c. Rechts op de foto staat de burge meester van Boston, fames Curleg, die de Rotterdamse burgervader Ameri kaans-hartelijk dc harnl drukt. West-Duitse eenheid ter sprake Een woordvoerder van het Ame rikaanse departement van buiten landse zaken heeft meegedeeld flat de conclusies van de conferentie van Lomlen noodzakelijkerwijze van voorlopige aard moeten zijn. Men moet rekening hondenmet de belangen die in brede kring met de Duit3C kwestie zijn gemoeid, en dat dit de eerste maal is dat belanghebbende landen de gelegen heid hebben hun opvattingen uiteen te zetten. Toch zal de conferentie van groot belang zijn, want men is voornemens het gehele complex 'van problemen inzake West- Duitsland ter sprake te bren- gen. De verklaring van Washington, die kennelijk was ingegeven- door de eis van de Benelux-landen om aan de conferentie deel te hemen, was in voorzichtige bewoordingen ge steld. Er wèrd. evcmvcl te kennen gegeven dat. dè Verenigde Staten willen.; trachten In Londen tot voor lopige overeenstemming te komen over de plannen voor een zo spoe dig mogelijke- economische eenwor ding van WestrDuitsland. Dit (zou in de lijn liggen van.' de algemene Amerikaanse politiek, die er op ge richt is de Duitse industrie te maken tot een van de bronnen voor het Europese herstel. De conferentie zal worden bekort, omdatDouglas, de Amerikaanse ambassadeur in Londen, begin Maart naar'Washington zal moeten terugkeren om 'zijn wérk' voor' het Europese ".herstelplan -voort te zetten. eUIDER Dr. Van Mook heeft een decreet uitgevaardigd, waarbü het eiland Madoera als aparte- politieks een heid wordt erkend. Madoera zal als georganiseerde staat in de toekom stige Verenigde Staten van Indone sië worden opgenomen. Madoera. bij de overéénkomst- van Linggadjati als. deel,van de Repu bliek erkend, werd na het eind van de politionele actie door de Neder landse troepen bezet. De status van het eiland werd enkele weken gele den actueel door.een door.recomba Van der Plas georganiseerd schön- plcbisciefclatbeoogde het volk zich te doen uitspreken voor een onafhankelijke staat. De onrecht matigheid en de onbetrouwbaarheid van deze volksstemming werden al gemeen erkend. Van Móok'schijnt thans echter, ook zonderraadple ging van de volkswil, gronden aan wezig geacht te hebben de zelfstan digheid van het gebied af te kondi gen. - Als gevolg van de voortdu rende vorst is het verkeer op het iJsselmeer geheel gestremd. Deze nacht zijn .dei laatste boten van de vracht- en. passagiersdiénst Am sterdamLemmer uit en thuisgé- varen. Rijksbemiddelaars willen van geen toeslag weten Door de vorst liggen de werk zaamheden op Schiphol practisch stil. De stakers posten en trachten het 2eer geringe aantal werkwilli gen te overreden het werk eveneens neer te leggen. De Amsterdamse bedrijfsgroep bouwnijverheid der E.V.C. heeft zich weer tot de aannemers gewend in een schrijven,' waarin nogmaals, verzocht wórdt een bespreking to organiseren: De E.V.C. verklaart, zich van de belangrijke schade welke de wederopbouw van Schip hol door de staking ondervindt be wust te zijn. Zrj verklaart zich ech ter alsnog bereid de werknemers organisaties van de bedrijfsunie. dis, niet vertegenwoordigd waren op de vergadering van j.l. Woensdag, partij te doen zijn. Voorts zal de E.V.C. zich tot de wethouder van openbare werken van Amsterdam wenden met het verzoek in dit con flict bemiddelend op te treden. Van de zijde van. het college van rijksbemiddelaars is categorisch verklaard, dat aan de eisen der stakers tot uitbetaling van' het grondtoon plus 25% zonder tarifië- ring In geen enkel geval zal worden voldaan. Ook stakingen zullen op dit besluit van het college geen in vloed kunnen uitoefenen. Minister Vos gaat eerst enkele jaren studeren Ir. H. Vos, minister van Verkeer en Wederopbouwa.i. zal naar wji vernemen van een eventueel derde kabinet na de verkiezingen geen deel meer uitmaken. Hii heeft het voornemen om zich enkele jaren aan ^wetenschappelijke studie te gaan wijden. Geheimzinnige figuur in Groningen gevangen Fransman. Chileen en Gestano- agent? Deze vraag houdt op het ogenblik verscheidene Nederlandse .autoriteiten bezig na de aanhouding van zekére baron van. H. d'A. (waarschijnlijk. Van Heeckeren d'Arcy). Déze. 'strandde enkele we ken geleden niet een klein zeiljacht, ongeveer -^cr, ©rootte.,van een lark, bij TerFcHiÏHingï Dïf; jachtje, de- „Trygg" zóu eerst vólgens de be manning in Polen "thuishoren; later dacht men, dat het een Deens"vaar tuig was. Het scheepje werd door de fa. Doeksen binnengesleept. Ter ontraadseling van de opgegeven puzzles nam men de bemanning in arrest. De „Trygg" werd later met bemanning en al naar Delfzijl ge bracht. Op het .ogenblik zitten dè opvarenden te Groningen gevangen. De opgegeven puzzle is moeilijk. De Franse baron Van H. d'A. be weert thans, de Chileense nationali teit tc bezitten. Het is vrijwel ze ker, dat hij tijdens de oorlog voor namelijk te Lissabon, als Gestapo- spion optrad. De Franse autoritei ten schijnen hem graag in handen te willen hebben. Officiële stappen in die richting zijn nog niet gedaan. In officiële, kringen' wenst men voorlopig geen nadere inlichtingen te verstrekken- Men schijnt de mo gelijkheden tot uitlevering aan Frankrijk te bestuderen. Deze week zal bijna overal iri het land in de slagerswinkels geïmpor teerd lamsvlees worden verkocht. Er is nl.' zeer weinig slachtvee op de binnenlandse markt en daarom vf&s men genoodzaakt het in de koelhuizen opgeslagen geïmporteer de vlees te distribueren. Panaïnakanaalbases door V.S. verlaten Vrijdag hebben de V.S. formeel 14 bases bfl het Panamakanaal, welke rii op leenhasis in 1943 ter verdediging van het kanaalgebled hadden verworven, opgegeven, Een woordvoerder van hefc ministerie van .buitenlandse zaken verklaarde, dat in geen nieuwe overeenkomst was voorzien. EENSGEZINDHEID BU KLEINE VIER Stap dichter naar verdrag met Oostenrijk Nieuwe Sovjet-voorstellen inzake de veelomstreden Duitse activa in Oostenrijk hebben in de bijeenkomst van de plaatsvervangende ministers van buitenlandse zaken der Grote Vier te Londen tot „opmerkelijke eensgezindheid" geleid. Dc Ameri kaanse afgevaardigde juichte de nieuwe Sovjet-voorstellen toe en oordeelde dat deze tezamen, met de Franse een „hechte basis" zouden vormen voor een bevredigende re geling van het vredesverdrag met Oostenrijk. De Russische eisen komen hierop neer. dat -de Sovjet-Unie ,25% van. de Donauscheepvaartschappïj zou krjjgen. Verder zou Oostenrijk in twee jaar aan de Sovjet-Unie 200 mil li o en dollar in vrij converteer bare valuta, moeten betalen. Dr. Boris' Sokoloff. hoofd vart het universitair insF'uut van Zuid-Flo- rida voor. het citroenonderzoek, heeft medegedeeld, dat vitamine ,,P". bereid uit sap en schil van de citroen, dc sleutel was tot verlich ting van de bezwaren: veroorzaakt door te hoge bloeddruk. Vitamine „F", nodig voor het functïonneren van de kleine bloedvaten, wérd 10 jaar geleden ontdekt door de Hon gaarse geleerde Szent Gvorgi. Een Califomische instelling heeft toen 250.000 dollar, beschikbaar gesteld om een geneesmiddel te fabriceren, maar de kosten bleken veel te hoog. Dr. Sokoloff deelde vérder mede, dat in zijr. laboratorium, zeer waar schijnlijk tegen uiterst lage prijs een preparaat van vitamines .,P" kon worden bereid. Dr. Sokoloff. een expert op het gebied van penicilline, was vroeger hoogleraar in de experimentele ge neeskunde aan de universiteit van Petrograd (Leningrad). Voor hii in de-Verenigde Staten kwam. werkte hij aan de „ïnstituts Pasteur" te Parijs en Erussel, Enkelstroth veroordeeld tot de doodstraf „Kriminal-sécretar" Enkelstroth, een -van de kopstukkin van- de Arnhemse S.D. is door het Bijzon dere Gerechtshof te Arnhem 'we gens zijn. ingrijpen tegen wetten en gebruiken van het oorlogsrecht en die tegen de menselijkheid ver oordeeld tot d.e.doodstraf. Het goud, dat' vorig jaar in de omgeving van Doornspijk op de Veluwe in de grond werd gevon den, zal niet worden ontgonnen. Uit het vr ij-diepgaande onderzoek is namelijk vast komen te staan, dat expjoitatie niet rendabel zal zijn, hoewel het Geologisch Insti tuut in Haarlem in de monsters goud en zilver heeft aangetroffen. Pogingen van de vinder van bet goud om -een combinatie te vor men, die de delving zou aanpak ken' slaagden niet. Ook het 'Rijk toonde geen interesse, zodat het Veluwse goud ongemoeid zal wor den gelaten. Als enig positief punt van deze zaak mag de ontdekking van nieu we griatreserves worden genoemd. Leden van het Amerikaanse Con gres uit .11: Zuidelijke staten .heb-', ben formeel de oorlogverklaard aan president Trumans program voor de burgerrechten door in een resolutie zich te verzetten, tegen het pleidooi van de president voor een. wetsontwerp, dat een verbod behelst van het lynchen, de kïes- belasting en. de afscheiding van blanken en negers. De leider wan de rebellerende leden van bet Con gres is William Colmer uit Missis sippi Hij verklaarde, dat 50 demo craten een resolutie hadden aange nomen tegen het program van Tru man. Hierin wordt aangedrongen op samenwerking met de gouver neurs van de Zuidelijke staten te gen het voorgestelde wetsontwerp. Amerikaanse vakbond leider naar Moskou James Carev, de penningmeester an het Amerikaanse Vakverbond C.LO., heeft aangekondigd, dat hij Zaterdag of Zondag naar Moskou vertrekt om daar besprekingen te voeren met de voorritter van.- het Sovjet-Russische vakverbond, Koez- netsof. Carcy zeide, dat 'bespreking zou dienen om de beginselen van het wereldverbond van vakverenigingen opnieuw te bekrachtigen. ïn het bij zonder noemde hij het beginsel, dat het wereldverbond geen, groeperin gen zou uitsluiten. Jeneverdrinkende stieren Koeten bier laten drinken? .Nee. dat in geen geval, maar.de stier mag wel af en tos een slokjé hebben, aldus, het oordeel in Wis consin, de veeteeltatreek van Ame- cika bij uitstek. 'Veehouders op dc tentoonstelling „Boerderij, én Huis", .georganiseerd door de Universiteit van Wtscon- sin,verklaarden, dat ze niet veel ■geloofden van het verhaal, dat eed Engelse koe, die geregeld'bier dronk, in 329 dagen 18.S78 kg. melk produceerde, en zeiden, dat zij hun. beesten klaver, groenvoer en graan zouden blijven voeren. Bij de stieren ligt de situatie enigszins anders. Wat jenever of whiskey op zijn tijd. doet wonderen bij een luste loze slaperige stier, aldus een oudere veehouder, maar geef ze niet teveelwant anders kun-je het beter op. een lopen zetten. Be beschikking van de minister vaa Wederopbouw en Volkshuisves ting a.i. is de „D.U.W.-loonregetini 1946" in die zin- gewijzigd, dat met ingang van 9 Februari wordt niet meer 90 maar SO 7* van het uur loon voor verlet-uren wegens» on gunstig weer aan de werknemer vergoed. Gedurende de laatste dagen breidde de vorst zich steeds verder in Westelijke en Zuidelijke rich ting over West-Europa uit. Van morgen vroeg was de temperatuur ook in Ierland reeds tot onder het vriespunt gedaald,- in Zuid-En ge land kwam op vele plaatsen ietjS meec'dan 5 graden vorst voor. 'In Frankrijk daalde vannacht op ver schillende plaatsen de temperatuur weer tot 10 graden onder nul. In ons land waren de afgelopen nacht de minimum, temperaturen als volgt: Groningen 11, Den Helder 7, Vlissingen 8, Maas tricht —10, De Bilt —10, Twente 10, Ypenburg —9. Verder naar het Oosten kwamen, vooral in Polèn lage temperaturen voor. Bij windstilte en heldere he mel daalde het kwik op enkele plaatsen tot bijna 20 graden onder VROEGER was de leidingvan onze buitenlandse politiek, onder dc departementen onzer re. gering, zoiets als het hogepriester schap in oude godsdiensten. De drager ervan werd beschouwd als de bezitter van eenesoterische kennis, hoeder der njysterie. Aan hem en zijn hiërarchie werdt de taak van hot voeren onzer diplo matie in eerbied overgelaten, en zij verrichtten deze taak veelal afge scheiden. van de natie. Zelfs dc meest critische Kamer placht hun heiligdom vrijwel met rust te la ten. Het parlement behaalde zich ertoe het departement.heel kort te liauden. Het was misschien het kortst gehouden ministerie van buitenlandse zaken in Europa, 2eker in verhouding tot de belau- gen die wij hadden te behartigen en'te verdedigen Het departement vond deze schrielheid feitelijk hels. maal niet erg. Zij hield de posten in debuitenlandse hoofdsteden, klein, onthief de bekleders van an dere dan conventionele plichten. Bovendien kop zo de oude en dier bare exclusiviteit beter dan In enige andere diplomatie worden gehandhaafd. Want alleen rijke lie den waren in staat in dienst te. treden. Er is eenonrustige onderbreking geweest. Van Karnebeek was een minister van buitenlandse zaken met fantasie,.met lust tot avontuur, in ieder geval met ambities voor ons land er. ondernemingsgeest Hij geloofde in het gebruik van jonge, veelbelovende krachten op posten die tc voren aan mannen op jaren waren voorbehouden. Hy schrikte er niet voor- terug, de diénsten - van buitenstaanders te mobiliseren voor delicate aangelegenheden, waar het officiële apparaat minder geschikt voor was ofbeter buiten bleef. Zijn vertrouwen in eigen 'intelli gentie, zijn afzondering zelfs van zijn naaste medewerkers leidden tenslotte echter tot het échec van het Belgisch-Nederlands, verdrag, dat zijn politieke ondergang werd.. Voor een keer kwam de Eerste Ka. mer in verzet Het was een uitzon-' dèring die de regel bevestigde. Want de Minister had, - door zijn persoonlijk overwicht, een eerbie dige Tweede Kamer er nog toe ge kregen deze laterdoor niemand meer verdedigde overeenkomst goed te keuren. NU is alles veranderd. Het bud get van buitenlandse zaken is niet schriel meer. De posten in den vreemde wemelen van ambtenaren, waarvan de goede elementen iedere bureaucratie heeft te lijden onder meelopers veel werk ver zetten voor ons land in den vreem de, nuttige dingen - doen dié onze oude diplomaten met afwijzende verbijstering zouden hebben ver vuld- Tegelijkertijd echter- is voor het ogenblik het gezag-van de ho gepriester niet enkel verzwakt, maar, naar. het schijnt, volkomen verduisterd. Buitenlandse Zaken heeft zich, wat onze hoge politiek betreft, teruggetrokken op een- uit voerende functie- De besluiten ten- aanzien van Indonesië, die een ramp over ons land zouden gebracht hebben van haast onvoorstelbai'e omvang als de voortzetting van de politiële actie niet op het' laatste ogenblik was afgewend, zijn in de Regering genomen, zonder dat onze diplomatie leiding bij de dis cussie van dit bij uitstek interna tionale onderwerp op enigszins ge. -door- uuur zaghebbende wijze heeft meege sproken Op die manier hébben een tijd lang puur binnenlandse overwegingen onze Indonesische politiek bepaald alsof buiten hiét schrikkelijke gevaren loerden: Ge lukkig hebben bekwame en gezag hebbende diplomaten uit onze bui tendienst tenslotte waarschuwin gen kunnen doen horen, die men wel ter harte moest nemen, HET is een bedenkelijk ver. schijnsel dat het politieke roer ook ontbreekt in onze politiek ten aanzien van Duitsland. .Wij be schikken voor dè beoordeling der Duitse aangelegenheden over een man vanongewone kennis van zaken, en bekwaamheid. Niemand kan het hem- euvel duiden dat hem het politieke zintuig ten cnenjnale ontbreekt. In dat ópzicht is hij, 'tij dens de bezetting, een haast ver maard geval geworden: Knap, plichtgetrouw, moedig, verdienste lijk in ongewone mate. Maar tege lijkertijd door gebrek san inzicht in de eisen der politieke positie, bij velen gehaat cn miskend, wat ten zeerste begrijpelijk was. Het is een geluk, dat hij gered is voor tie dienst van ons land. Hij kan ook verder grote diensten bewijzen, mits men hem geen politiek laat bepalen. Maar er is op het ogenblik niet de daarvoor aangewezen macht, welke hem dit werk uü£ handen neemt Dit bewerkt soms in: den vreemde een verwonderd fronsen van wenkbrauwen zeer begrijpelijk voor het overige dat ik b.v. op zeer hoge plaats tc Wash, ington ontmoette. ONS hiërarchisch, diplomatiek wagentje rijdt verder alsof alles zandweg was. Wij zijn ongewoon goed vertegenwoordigd op een aan tal ambassadeurspostcn. Ik zeide reeds, inzake Indonesië is dit onze. redding geweest uit dreigende, rampzalige moeilijkheden. Toch Is zelfs hier een noodsignaal op zijn plaats. Er zijn twee hoofdsteden van dominerend politiek gewicht: Washington en Moskou. Te Wash ington hebben wy van Kleffens. Het kon niet beter Wordt er nu de zelfde zorg besteed aan het nog moeilijker cn gevaarlijke Moskou? Wij willen niets over het verleden zeggen. Toen onze Regering nog te Londen, zetelde, zijn uitermate on gelukkige. hiërarchische benoemin gen afgewend. Onze laatste ambas sadeur kon nóch bekwaamheid, nèch .studieuze belangstelling wor den ontzegd. Nu is een nieuwe am bassadeur aangewezen om geen an dere reden dan dat hij voor ambas sadeur aan de beurt was. Het zal, naar het heet, zijn laatste post zijn, zodat-zijn ervaringen niet'van toe komstig nut kunnen zijn. Want deelneming aan het niet-ambtelijke, openbare politieke leven is waar. schijnlijk niet van hem te verwach ten. Deze' dignitaris is een vei'dienste- lijk man. Vele uit'de greep der be zetting gevluchte Nederlanders zou den groot leed en lijden, en mis schien erger gespaardzijn geble. ven, als al onze diplomaten zijn ijver en hart voor de vluchtelingen bezeten hadden. Hoe- gaarne zouden wij hebben gezien dat hem het Roode Kruis was toevertrouwd. Maar tegelijkertijd- zullen weinige onzer diplomaten minder aange wezen zijn voor de post tcMoskou- dan.-hij Zelf .kan hij die niet be-, geerd hebben. Maar de ranglijst is heilig en onze hoogste nationale belangen zijn maar practische kwesties. Met gelijke luchthartigheid is de post van permanent vertegenwoor diger van Nederland te Lake Suc cess tot nog toe opgeofferd aan een diplomaat die er geen andere kwa lificatie voor bezit dan het feit, dat men hem ergens moest neerzetten. Dit epel kan niet doorgaan. nul. Ook in Rusland blijft het zeer koud: Moskou meldde 20 graden. Inmiddels voltrekken zich in de algemene luchtdrukvardeling op- grote afstanden van ons land enke le wijzigingen. Het centrum van 't Scandinavische hogé drukgebied bewoog zich in Westelijke richting naar het zeegebied rondom IJs land. Een langgerekte rug met ta melijk hoge barometerstanden, blijft zich echter uitstrekken over Zn id-Scandinavië en het Oostzee- gebiedtot diep- in- Zuid-Rusland, Hierdoor blijft in ons land de wind in de Oosthoek ondanks het feit, dat in Noord-Scandmavië de baro meters dalen onder invloed van tamelijk grote depressie-activiteit in de Noordelijke IJszee. In het Middellandse zeegebied ontwikkelt zich éen depressiekern, welke later, ook het weer in ons land zal kun nen beïnvloeden. Een met deze de pressie samenhangend sneeuwge- bied komt steeds meer tot ontwik- - keling en breidt zich langzaam in Noordelijke richting over het Al pengebied en Zuid-Duitsland uit. Het einde van deze vorstperiode is nog niet op korte termijn te ver wachten. Wel heeft de vorst voor lopig haar grootste intensiteit be reikt. TOENEMENDE KANS OP SNEEUW Weersver wachting tot zonaag- avond; Verder toe- nemende be- woiKine met plaatselijk lijk in het Zuiden van het land Aanvankelijk krachtige wind uit Ooste lijke richtingen, later in het Zuiden van het land afnemend. Matige vorst. 22 Febr.. Zon- op 7.44: onder IS.0S. Maan op 14.38: onder 7.06. 23 Febr.: Zon op 7.42; onder 18.07. Maan op 16.11: onder 7.41. y 22 Febr-: Hoog water ié Rotterdam: le tij 2.12 uur. Ze tij 14.58 uur. 23 Febr.: Hoog water te Rotterdam: le tij. 3.16 uur. 2e tij 1S.S6 uur. Luchtdruk 766:5: wind O.N.O. 4: temp. 9.3; max. temp. 6.5 (gistermiddag 2.4D uur); min. temp. (hedenmorgen 740 uur). Weersgesteldheid: licht be wolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1