HET ROTTEKMMSCH PAROOL Spoedig nieuw kabinet, zegt Gottwald Geslepen oplichterspaar gearresteerd Londen nodigt Benelux uit mm Arabieren verantwoordelijk voor bomaanslag Tsjechoslowakije voor de beslissing Naa r ove ree ns tem m irig tussen Be nesj en communistische premier .Foreign Office; trekt een vergelijking Brief met f. 40.000 verdwenen pf 'fm Eén Benelux-delegatie naar Londen Bpelgaiiin verkondigt: „Wij deden het" Bakel's verweer na Coen-verbod Onderdeel van campagne van Groot Moefti „Ieder zijn deel", vraagt Beroepsvervoer Kaasrantsoen weldra weer op oude peil S.S.-er Maatman: leugenaardief; ex-gedetineerde uit Rhijnauwen Dam-verkoop bleef ver onder verwachtingen Oper gehele land: twaalf i cent per tnwh rier Koffie, thee, spijsolie en sinaasappelen Nationale herdenking op 31. Augustus? Evacuatie op Java Maandag geëindigd Nederlanders waren bij de Wehrmacht Weerbericht Dinsdag-24 Februari 1948 '.-Red- en Adip. Lang® Haven; 141.Schiedam Tel 69301 i Abonn prijs., per week 031 per kwartaal'/ A,—-/loose nummers 0.09 bpgéhcht door :de SUchtlng ^Het;Parbor Duitsland-conferentie gisteren geopend Groot-BrltUnlë heeft de Ben el ux- landcn uitgenodigd deel te nemen aan de drfensogendhedenconferentle over Duitsland. De Lage Landen letmri&n echter alleen do besprekin gen bÜworiën over agendapunten. waarbU zij direct zijn geïnteresseerd. TQt}dézè. 'nitnodigingwerd /Maan"- dagj, de' eerste dag vari; de confe rentie .upariiem beslóten Het is ech ter nog niet duidelijkgeworden; op ■welkewijze., zal/worden- /bepaald - bij welke agendapunten Benelux ge acht fkan worden beirokken te, zijn. Engeland is ter- conferentie^ ver- tegenwcbrdigddoor Sir William Strang. Frankrijk* én de- Verenigde Staten, door hun ambassadeurs -té Londen.. René Massigli en Lewis -Douglas. - Staandag hebben Joegoslavië, Fo- "len én; Tsjechaslawakye bij de-Brit se regering geprotesteerd tegen: de. Conferentie/die volgens de over- handigde nota's eenpoging is om 'het Duitse vraagstuk te,regelen- op- 'een' wijze, die ,!n -strijd Ismet - het meest- vitale belang: der Europese naties. - Bevin-conferentle? Achtste j.wgdBj S 16 UHccve N.V. DeNleüwa Pms postgiro 39Sói\ Bankiers Amsterdam B-etuis ta'Rotterdam -Directeur:. B. do Vrlo* Hooidredcsteur: Th- Rnmaker Klement Gottwald, de communistische premier van Tsjecho- Slowakije, hééft meegedeeld, .dat /er zeer Sppedig; eèn "nieuwe regering zal worden gevormd. De standpunten van 'Benesjen. hem waren elkaar genaderd/na besprekingen, die de/president met leiders van vrijwelalle partijen gevoerd had./Beriesjzou zeker de - lijst van ministers .- accepteren:' dieHïji Gottwald, 'hein - zou presenteren. Volgens een woordvoerder van het Britse departement van: bui-, tënlaridsezaken, zijn Engeland /eri 'Frankrijk het er over, eens. 'dat hi de naaste toekomst de .- ministers van buitenlandse za- vkenbesprekingen zullen voeren met ..hun '.ambtgenoten, van de. Benelux, over Bevins plan 'voor een West-Europees verbond." /Het voorstel,: tot een dergelijke conferentie was, gedaan in. éen, me morandum van de Belgische mmis- ter-president. Spaak.' Volgens de Engelse woordvoerder is men te. Londen van oordeel, dat deze cori-' ferentie zorgvuldig voorbereid zou moeten' worden. Er. zijn nóg geen bepaalde maatregelen getroffen- voor het bijeenroepen A hoewel: 'de. .ope ningsdatum niet' noodzakelijkerwijze van het eind der Londcnsc bespre kingen afhangt In gewoonlijk welingelichte krin gen gelooft men, dat de voorgestelde besprekingen waarschijnlijk in Bel gië gehouden zullen worden. Gottwald zei,' dat/de oplossing van 'de crisis gezocht werd langs democratisch-coristitutionële .weg maar hij wenstriietmeer/sarner. te; .werken met de partijleiders die de crisis hebben, veroorzaakt. De so ciaal-democraten hebben, zich uit gesproken voor.een coalitie van het nationale front, PAROLOSCO OP IFachter, wat is er van de nacht? Ij E crisis inTsjechoslowakije is gekomen. Niemand kan bewe ren. dat zij onverwacht komt; in zekere zinkan men zelfs' zeggen, dat wij er al geruime tijd op hebben zitten wachten..En toch. dat ia-jiet gekke met al die soort van dingen, overvallen zij ons nog weeriedere keer. juist omdat wi.i uit het lang uitblijven ervan zo langzamerhand gaan concluderen, dat zij nu wel helemaal niet meer zullen komen. In Tsjechoslowakije gebeurt op het ogenblik, wat in de BaLkanstaten qn Hongarije reeds" helemaal en in Pol,en. voor .90 minstens:.,gebeurd: •Is: 'de communisten grijpen naar de macht.. Tsjechoslowakijè moet een volksdemocratie wordeh. Ijl. ,-Slówakye ishet alzover, in Tsj echie nog niet Dit laat. zich - uit; twee: dingen verklaren:' lë; in Tsjechië 'is de democratische; traditie - veel en veel sterker dan in Slowa kije en 2e in Praag is Benesj en in. Bratislava r kan niemand met hem worden 'vergeleken, De betekenis van deze beide fac toren moet mén niét b ird ërschatten maar ook niet o verschatten. Het feit, dat de communisten,'die over allo machtsmiddelen beschikken, welke prëmiër Gottwald-en zijn- par tijgenoot van binnenlandse zaken, Nozek, hun. kunnen verschaffen;; die dé/ door hen beheerste;.vakbonden achter,,:zich! hebben,'.ha, vier dagen- crisis hun zinnog niet hebben - ge kregen, spreektin zékere zin poelc-. delen;.../-/,.•:;/ «'•-/'/j-:--'/ '.'.Wij durven' nog' .verdergaan - en zéggen,wanneer dit een interne: crisis- m Tsjechië: zou zijn én blij ven; dan/ zoefden"-'.Gotiwald':ven'••de;- zijnen; - geen- schyri/van ëëri kans hebben; Maar wij vrezen, dat op -dé achtergrond van dit -héle gebéuren niet slechts dè* Kominiorm staat, maar ook Moskou. En als dat zo is, dan zijn wijhang, dat BeheSj en zijn- aanhangers hun -verzet weinig zal'/baten; /-/,/.//./v--/ i .Wat doen -. de/Tsjqchische socia- "listen? De Praagse -. "correspondent van het'. Vrije-Volk telefoneerde Zon dagavond - intamelijk optimistische geest en bven',.zijn beschouwing stond dan. ook- mét grote.letters: So c i a al-d.e.moc r a t én'; w en- s n n i e tv.o o r dr ük/'të - w'ij- fce n, -Maar in dit, artikel;.stondéén kleinzinnetje, dat ons deed twijfe- lën aan. de juistheid. van. die /kóp. Want als wij lezen, dat de: sociaal- démocraten i,accoord>gaan\met/de .communisten voor zover, dit zich "mat; de sociaal-democratische .eisen in overeenstemmingIaat brengen'/- dan wordt-het ons;, bang te moede. Begrijpen de Tsjechische socialisten en": de correspondent van-, het Vrijë Volk: dan nog., niet, dati de inhoud Van de communistische eisen en het feit, of'de sociaal-democraten'ze de len, gèën eDkélé practische betekenis hééft? Weten zijnog met dat het Gottwald en de zijnen -maar' om één ding te doen' is: DE MACHT. Her- kénnen zijiuethettotaJitair.receut; dat op de-Balkan, in Pplqn;enHon- garije met zoveel succes is voorge schreven en dat zij ook al. uit. dé jaren vóór ,1940. konden- kennén?; Hét feit.alleen, dat: hun m LnisterSVrij da g jl: niet zijn afgetreden, wyst ons in ziens: ih-een heel andere, ricfiting' dan het optimisme Vrin de correspondent van h'ét Vrije Volk. TjE hole wereld ziet met span- ning naar Praag en wat zich daar afspeelt. En onwillekeurig gacn ons aller gedachten terug naar bijna 10 jaar geleden September 1938. De vergelijking .met toen, die in ons bovenkomt, gaat natuurlijk niet ge heel op. Maar voor. een'gedeelte wel. Zeker in zover, dat als Tsjecho slowakije een volksdemocratie wordt opnieuw, zij het ónder andere om standigheden,- de laatste brug in Oost-Europa naar- het Westen wordt afgebroken; De; zitting van. de Tsjecho- Slowaakse Nationale Vergade ring, die vandaag zou worden gehouden, is" voor onbepaalde tijd verdaagd. Radio. Praag-maakte gisteren; fc e- kend dat twee legerkapiteiris/ bei den behorend tot de-nationale so cialistische par tij/— de partij van dr. Benesj/ van wie Reuter seint, dat hij' „voormalig lid"' zoti zijn gearresteerd, omdat zij /plan nen haddén, /de pmroepzender. Praag tebezet ten. In de wijk waar het orh- roepgebouw staat, waren pa- Edtierd Bencs) pieren gevonden met plannen voor bezetting van de gender, aldus Radio Praag. Het hoofdbureau van de partij der nationale socialisten is gister middag door politie bezet. Het werdgedurende drie uur door zocht. Tal van documenten werden meegevoerd n3ar het politiebureau. De.inbeslagneming volgde na de arrestatie van dr. Maijanko, een beambte van het onder leiding van een nationale socialist gestaan heb bende ministerie van-justitie. Ook Ludwig "Rajmann, een lid van het secretariaat van de nationale socia- •iistische'partij, fë"gé£rfèsteer"d. -.:- „Ons schild". Gisteren werd de dertigste ver jaardag van bet Rode Leger ook in Tsjecho-Slowakije gevierd. Ter ge legenheid hiervan hield de Tsjecho- Slowaa'^è. stafchef, generaal Bocek een redt: - jlridijr onze republiekonaf- hanketij.. -wil blijven, moet zij inhet kamp'van /vooruitgang en democratie blijven. De Sovjet-Unie is ons. schild en onze vesting.^ Met het Scvje'tleger tot 'bondgenoot, hebben wy;ajle kans ons' land tegen de stérkste vijand té kumjen verdedigen. Eerst nu is bekend geworden dat -op 30 Januari een aangete kende brief van de Raiffeisen!' bank in Utrecht, bevattende veerig bankbiljetten van f 1000 is /Zoekgeraakt De brief is aan gegeven aan het postkantoor jn Utrecht en \vas bëstéind voor de Boerenleenbank in ïersekê, 'brimiddeilijk" p.nderzoèk -bracht, aan hétlicht, dat dê/loketambte- naar, die anderhalf uur na afgifte van de brief .zijn' zaken controleer7 de, vaarbij' een ander ambte? naar hem assisteerde het stuk tóéri- réeds miste. Er zijn nu; twee mogelijkheden: óf'de brief is op het postkanfoor wéggeraakt óf ontvreemd, óf: het stuk is'reeds on derschept voordat het de ambte naar ter hand werd gesteld. De korte tijd, die tussen afgifte en controle is verstreken gééft de in druk, >dai-.de eventuele dief enige zekerheid is er nog niet want, théorieën en. vermoedens zijn er genoeg, maar! elk werkelijk bé/ trouwbaar 'spoor ontbreekt tot-dus verre! zeer. snel en handig te- wérk is gegaan. Het feit dat/de' héer/V/ A,- Zortn. plaatsvervangend Russisch minister van. buitenlandse! zaken, In Praag vertoeft, is in Engeland ,mlet on opgemerkt" /gebleven, Heeft een woordvoerder vanjhet Britse mi- niEterie van buitenlandse zaken mcégedeeld. Deze zegsman trekt In dit verband 'een vergelijking met' het -bezoek van' Wisjinsky,. ïn' '45 in dezelfde - functie aan Roemenië bracht,tóen daar de communisti sche minister-president Groza aan de macht kwam. Slowakije; 'De communistische prémier Gcfiwald^ sprak tn^Praag op. een open luchtmzttïng. Bij. ■■■sgii':--aahkomstwerd'. r hij duid toegejuicht. '...V (Van 'onze^ Haagse redacteur) Nu op - de. Londense conferentie het besluittis "genomen, dat de.lan den van de Benelux kunnen deel nemen -aan deze conferentie over Duitslandhébbende drie landen op hunb eurt b esloten, één gecom bineerde - delegatie té zend én. wel- ke zal staan onder -leiding van de Nederlandse ambassadeur te Lon-; dénJhr./mr.Mieh-iels/. vVn; V.e r.d üy nen.Als/ tweede Ne derlands lid van de delegatie zal dr. H.'M. H i;r se b f c.l d- optre den. Welingelichte kringen in Den Haag hadden - vanmorgen de! in druk, dat de Benelux-delegatie als gelijkgerechtigde deelnemen aan de conferentie met dien verstande dat beperkingen zullen.bestaan bij. de be1 jandeling van de hdmini/ stratieve en militaire aangelegen^ heden „betreffende- Duitplands-.'be- rtuur en bezetting:' - - Dispensatie voor huwelijk MichaelAnna De. moeders., van ex-koning Mièhaël en prinses Annazijn Maandag/in audiëntie door de -.Paus ontvangen. Er is" gevraagd óm; dis pensatie /voor het huwelijk Michael behoorttótdeorthodoxe; kerk, ,Ahna' is 'katholiek. Min. Neher naar Dén Haag 'Minister Neher /is voómemens hm 8 'Maart voor bespréMngÈn naar Nederland te komen. Hij zou hier veertien dagen blijven. 1 Maarschalk Boelganin, de Russi sche minister vóór de strijdkrachten, heeft in zijn redé ter gelegenheid van het dertig jarig' bestaan van betSówjet-lëgér bewe.erdJ In de oorlóg: tegen Hitlér héb ben reactionnalre kringen in Amfi- rika eri Engeland met het twèede front/ gewacht,"- tot-: de. successen van de Sowjét/legers de oorlog reeds, hadden beslist. •:■/- Na de val van. Berlijn keerde de inS.S.R. zich tegen Japan en vér- niètigde het voornaamste'legér van de-JapanSe imperialistèn. j Met zogenaamde Duitse docu menten hébben geschied vervalsers de /ILS.S.R Valsaanvallers willen vócrstèDënj; maar de feiten hebben de Amerikaanse .monopolisten en hun En gel 6e en Franse sat ellieten Ontmaskerd." Rusland wil vrede en goede bè- trékkingen 'mét- alle- landen.- die: hun verplichtingen nakomen, zei - Boel ganin nog, raaar wij rusten niét op onze'lauweren. Publicaties onjuist en onvolledig '-Naar. aanleiding van de -puhlica- tiesióvér de' protestnota, diede vereniging van letterkundigen heeft gericht, tcit de burgemeester, vah Amsterdam wegens "hef verbod van: 'SJaüerlióffs „J". P. Coen'V en /het door mr. 'Fioris B. Bakels, "directeur van - het-/bureau dér commissie voor;dè //.propaganda, staande dévergadering gënonien ont- slag/deelt;mr. Bakels het volgende méde: ;a- -/ -- Toen b,ekend. werd/ dat de- com-, 'missie/ :voör// de 'propaganda in plaatsman/déverboden „Goeh" zou doen opvoeren Het kind "van staat', is.n i e t s. verweten aan de commis sie' vóór de propaganda. Integen deel, eerder w^erd het sportieve op vangen van de klap - gewaardeerd. Nu doet/men we 1 verwijten aan de commissie.v? :.N i''è t staat in de .verschenen pu blicatie, - dat. n a mijn vertrek de stemming ten aanzien van de com missie voor de propaganda geluwd is/: zodat; mentenslotte zelfs besloot ter! voorkóming van éen belediging aan het adres dezer commissie w e l pp de gala-avond, te kómen, de voorstelling zelve, échter 'nietby te. wjbnen, doch hét feest na afloop ■weer wel. in de nota vinde'vereniging van Letterkundig en - aan deburgemees ter steat /o/a'- „Overwegend, dat door een misplaatste actie de voor bereide opvoering van-Slauerhoff's „jan Pieterszn Coën" in: een/actuele politieke sfeer is getrokken". Nu eenmaal/door anderen het yërtróu- vvelyke karakter- der. vergadering geschonden ïs mag.ik mededelen, dat! een gedeelte van dé tër ver'ga- dering aanwezigen :'z e;l -f," onder het mom. van verdediging, dervryhéid dés/: woords, deze gehele affaire eyene ensih/éen/bepaaldë ^politieke sfeer, getrokkenheeft,'/hetgeenal-, lerminst'he. rijmen valt .met: mijn eigen- inderdaad/ zuiver/ principiële bezwaren. •-/ Ik .schreefgisteren .inleen -brief aan. professor dr. N. A. Donkersloot, -voorzitter van /de. vereniging van Létt'èrk^xndigehdat ik mijn stand punt, .dat" dè commissie voor.de pro paganda-in- hetopenbaar, offi ciéei en1 met nadruk had behoren: te.pro testeren tegen.; het verbod -van de burgémeèsfer vari Amsterdam, ten voile handhaaf. Voorts 'stelde ik Hem':ih kennis van rnijn-^ besluit/ de conunissie te verzoeken mij., weder om tot directeur van haar bureau aan te stelleru - Van'de 'zijde-vari Het bestuur van de: vereniging van Letterkundigen dèeit men, naar aanleiding van deze kwestie /nóg mede, dat inderdaad in dé vergaderingvari, 21 Februari aanvankelijk 'scherpe; critiek. op dé cómmissië voor propaganda van het Nederlandse., Boek -is uitgeoefend, dóch 'dat nadien-de vergadering, mede.' door andere- /argumenten vkn leden én 'bés.tuiir in haar meer- derhéid tot; de cóncluste 'is geko men,/dat weliswaar, 'ook. van een fout van. de commissie, kan worden gesproken, doch deze,"als het gevolg moet worden beoordeeldvari een andere.fout, 'gelegen in! het-verbod van' de opvo eririg vari SI éuerhoff' s ■•J; P. Coen". Morgen een i verklaring Integenstelling, met /vorige be richten verhémen wy, dat het Am sterdamse raadslid Jac. Bot niet van. plan is in déraadszitting van morgen'.'te interpelleren over hét verbód :yan het toneelstuk/ „Jan Pieterszn Coen//- Wél .wórdt ver wacht dat in déze raadszitting - de burgemeester een verklaring zal af leggen pmtrarit zijn -motieven, die tót /dit verbod hebben; geleid. a J51» zichzelf noemt „het oppercommando van de Arabische stryakrachten heeft bekend gemaakt, de explosie in de Ben Jthoedastraatte/rJeruzalem to hebben veroorzaakt. Genoemd„ópper- comnmndo" - qüallflceert deze daad als een represaille-maatregel én spreekt de: waarschuwing uJt, dat, indien de Joden zich niet aan de regels- yan;het/-oorlogsrecht zullen hóuden, zal worden voortgegaan met het riemen -van scherpe /represaillemaatregelen op desnoods nog: veel groter schaal. -• r'- - Het' valt nog 'niét met zekerheid te zeggen of in: het communiqué de jnenlng; wordt ..verkondigd van Abd el. Kader HoèsseirÜ of van een-der uit; jónge /fanatieke Arabieren be staande eJïtrèrnistische groep eri a- :/!''/"ó/;r//';-:. -;,'/ Qök/.isde zekerheid niet na te gaanvari/de bewering dat de: ex plosie/het onderdeel is van een campagne die door.de Groot. Moefti is Ingezet. DguMoefti, zou aan Abd él'-Kader,Hoesseim..-de', bevelhebber y.an de' 'Arabische strijdkrachten, bevel/hebben gegeven, terrehrdaden 'te bèdrjjv.énoni' het bereiken vari een /ébmpromis onmogelijk te ma ken. - Dë;'Póiés^nse/;rpêè.ring,:;héeft.'dé eis vari" het J bods/Bureau dat alle Britten, uit de stadslr-vartieren van Jeruzalem zoudèri worden terugge trokken en dat. de, Britse leger auto's b\i het '/blrmenriidcn der Joodse whken--door.' Joden zouden worden^doorzoch.tr.fcrge\7czcn.-Het' Palest if rise bestuur is niet-bëréid. de-verantwoordelijkheid voor rust en orde af'te staan. Hoessein Khalidi, de secretaris van het Arabische Hoge Comité voor Palestina, deelde mede. dat de Arabieren vast besloten 'zifri zich heftig té verzetten tégen welke in ternationale Strildmacht dan ook die zaJ trachten, mét geweld de verdeling van het Heilige Land ten uitvoer te leggen. - - Der Palestijnse regering-heeft be- kend gemaakt.dat Patrouilles' van legér -eri-'luchtmacht:, er na een speurtocht! van -36 urén niet in- zijn;, geslaagd, de - twee- legertrucks te ontdekkendie bij dé bomaanval zifri gebruikt; -Het' heuvelland van Judea èn de gehele kustvlakte wa ren 'apn een nauwgezet onderzoek Onderworpen. Het onderzoek zal nu over én grotèr gebied worden uit- ge'st.rekt." - v/r/-V, Onder de slagzin „Ieder zijn deel -Wij de wég Dé staat de 'rail!" voeren de 11.000 transport bedrijven "die;samen het 'Neder landse beroepsvervoer, vormen, een uitgebreide actietegen Het Wets voorstel AutovervoerGoederen (W.A.G.), dat kortgeleden- bij de /Tweede /Kamér wérd ingedienderi! binnenkort zal worden behandeld. Cm deze actie kracht bij te zetten en om bekendheid te. geven f bun inzichten hoe een wettelijke regeling voor het wegvervoer moet worden opgebouwd,-hebben de be roeps veri'o er der s in de afgelopen week hun vrachtauto's beplakt met slagzinnen en affiches, waarop hun -wen sénrtot nitörékklbftrworaëri'ge-; bracht. Het voornaamste bezwaar,' dat de transportondernemers tegen de W.-A.G. aanvoeren is/dat de ge-, hele regeling „van bovenaf" ge schiedt en dat aan het inftiatief en de zelfwerkzaamheid van het be drijfsleven vrijwel niets wordt overgelaten. Voorlopig geen kans pp ..•yi meer boter Het gunstige verloopvafi dé melkproductie hééft minister Mansholt aanleiding gegeven te bepalen dat het kaasrantsoen met ingang van 15 Maart 1943 weer op het oude peil zal wor den gebracht. Van die datum af zullen de vol wassenen van 21 jaar en ouder (houders van a-kaarten) en kinde ren van 5 tot en met. .14 .jaar (hou ders van; c-kaarten) 100. gram kaas per week ontvangen en de jeugd van 15 tot en niet 20 jaar (houders van b-kaarten) 150 gram. De rant soenen voor de leeftijdsgroepen d en e dat zijn de allerjongsten worden gebracht op 50 gram: pér wéék..- -V.-/ -r/j//:-, - Het verloop van. de melkproduc tie kan voorshands geen aanleiding geyen tot opvoering' van de voorzie ning met; melk eri melkproducten als; boter,, laat .staan, dat thans ger dacht kan worden aan opheffing van de distributie- .van. melk en melkproducten, zoals, geruchten 'wïllèn. Op deze zaken hebben meer factoren invloed dan alleen een tij delijke-factor'als de stand der melk productie in het vroege voorjaar Het voornemen bestaat in de ko mende: voorzomer :voór alle leef tijdsgroepen; weer e e n. rantsoen van 120 gram spijsoliebeschikbaar te stéllen. Dé fabrieken en de -handelaren Jiebben echter, een zeer groot tekort aan flessen, daar zij bij de laatste distributie een ten enenmale onvol doende -hoeveelheid flessen hebben terugontvangen.:: Om' de; voorgénornén "distributie niet /in -.gevaar- te* brengen cn het de huisvrouw mogelijk, te maken! dat /zij na het'bekëndmakén van de koopbon haar spijsolie zonder uit stel kan kopen, is het "dan ook van het allergrootste, belang de spijsolie- flessen zo snoedig mogelijk bij de leverancier in te leveren. De; 30-jarige Arnhemmer- Willem Frederikr Maatman, én/zijn18-jarige echtgenote Annigje" BrueT rijn -in Luik ingesloten,oriidat zy - zich/als; oplichters vanformaat éen/ twijfel achtige' internationale reputatie hebben- verworven. De Nederlandse; recher che Haeft' reeds lang! /geleden om hun aanhouding verzócht, Hét edele echtpaar heeft reeds, veertig gevallen, vari oplichting bekend: Maatman iseen politieke delln- querit, die in het interneringskamp Khijnauwéri by/ Utrecht ".opgesloten; zat, doch - daaruit anderhalfj aar ge leden ontsnapte. De Utrechtse PRA zat ook reeds achter hem heen, óm dat Maatman, lid is geweest van de Germaanse SS Nader /vernemen wij,dat Maat. .mart weliswaar bij de P.R.A. te Utrecht; waar afin naam, welbekend: is,, officieel eréboekt staat als „ont,-: vlucht itolitiek delinquent",/doch. dat deze jeugdige SS-er in feite IVz jaar geleden op vrile; "voeten zou zfjn/gesteld op 'voorwaarde, dat hü, zijn medewe. "'.mg"Zou- verlenen aan de ,.z,g. 'W-actie {.VVeerwolfractie) een actie tot het oprollen Van dè. Weerwolf-organisatie. Bij" deze ac tie pleegt 'men- gebruik te- maken -, van ex-NSB-ers en SS-ers. v Aan Maatman zou- destijds zijn opgedragenzich als „ontvlucht SS-er"temelden bij een buiten landse instelling hier" te lande, te gen welke men/meende bepaalde aanwijzingen te' hebbéni Uiteraard werd hem deze: opdracht eerst"/ver leend, nadat hij zijn- ;aordv had gB- geven rich na afloop veer te mei-, den. Eenmaal ,opvrjje voeten werd de; verleiding Maatman blijkbaarte: groot. Hijslaagde er kennelijk In. zich volgens de plannen".* valse pa nieren :te verschaffen, maar maakte' daarvan een persoonlijk gebruik door- .zich naar het buitenland te: begeven,' .in plaats f van deze yolgens de instructies der W-actie, bii de betreffende instanties té/deponeren. Om redenen, naar./ welke.- men. hiérte- lande; aleebts /kan.-gissen.; heeft Maatman na zijn arrestatie te Luik tegenóver de Belgische politie verklaard in Nederland tot 20 ihar gevangenisstraf te zijr. veroordeeld. Volgens inlichtingen uit kringen der bijzondere rechtsoleaing - moet deze bewering naar, het ryk der fa belen" worden verwezen." Maatman heeft niet slechts in België; doch ook in, Frankrijk geo pereerd. Het' Nederlandse 'consu laat in Brussel had n.l.;r geruime tijd- geleden' bericht gekregen van de Franse -veiligheidsdienst, dat Maatman Frankrijk had verlaten. ^Hirvhad-rtQèt^vzij^^etsgeaoterr-io Biarritz.gewoond'en had daar vol gens de Franse politie*niet op een stuiver ge.ceken. Toen zij een baby verwachtte, liet hij haar opnemen in een "der beste klinieken van Biarritz.-Een dag voor' de 'jonge vrouw, deze kliniek zou. verlaten, was zij evenwel plotseling verdwe nen met achterlating van haar jonggeborene.... natuurlijk' zondér de dokter te betalen. Het echtpaar werd, nadat zij Biarritz-hadden verlaten, het eerst weer gesignaleerd, nadat een Bel gische pater bij de .politie,! aangifte had. gedaan-dat zijn.auto in Noord- Frankrijk was gestolen. Déze gees telijke kon- een vrij. nauwkeurig signalement opgeven yande "dief en toen bem.op het - Nederlandse consulaat een foto werd getoond. De verkoop van het Dam-plant- soen te Amsterdam ten behoeve van het nationale oorlogsgedenk teken zal in iict, gunstigste, gevaj mdlioen gulden opbrengen. Dit Is de helft van het bedrag dat de nationale monoxnentencommls- sie had verwacht-te zullen ontvan gen Achthonderd cómité's, die over hqtgehele land .voor ,de inzameling zorgden, konden ongeveer, zeven en een half millïoen mensen bereiken. Het resultaat is dat gemiddeld per inwoner 12 cent werd opgebracht. Van de 35.000 brieven die naar grote bedrijven ,'zifn /gezonden om daar een inzamelingsactie-te orga niseren, werd een per honderd be antwoord. - Ook de kolenbön-actie heeft met opgeleverd.watmen er van verwachtte. Het schijnt dat velen het restitutie-bedrag, niet. hebben geïnd, en ook niet aan de monu mentencommissie hebben, afge staan. van Maatman, kon hij onmiddellijk 'bevestigen, dat; dit dezelfde:- man was,; dié er mét zijn vervoermiddel vandoor was gegaan. Enige dagen later. .Ijeten -de -hdi4» dé avonturiers" opnieuw, van zich hbreb, :tóën/zicb op. het Nederland^ consulaat: te/•Brussel/ een-/ dokter van de géndamérie aanmeldde'die de jonge vrouw" aan/ een. genees kundig onderzoek had onderwor pen en nu zijn honorarium kwam opeisen, dat' hij vari Maatman niet had kunnen ontvangen, /omdat het tweetal met de - Noorderzon was ver trokken.: Het 'meisje!; had zi.ch bij die gelegenheid uitgegeven oride.r de naam. Vening Meinesz. Vórige week kreeg het consulaat •wederom bezoek van een- pater - de ex-SS-er scheen -het speciaal qp geestelijken gemunt té^hebben die: vertélde, dat Maatman hem/een bedrag van 15000; frs had afgezet. Het consulaat kreeg toen een spoor iri handen, ómdat.deze geestelijke kon:opgeven onder welke; .riaaih//.'; Maatman op dat ogenblik werkte. Ook" vernammon bij .deze gelegen heid, dat hij meestal/een gróte hér»; dershond bijv zich had.Op grónd van deze nieuwe gegevens kon /de. Belgische .politie - Zaterdagmiddag de hand leggen op Maatman/en zy n. jeugdige metgezellin!-•• „Doorman"-gaat; terug Het vlicgdekschip „Karei/ Door-; man'*, dat de „marine, in bruikléèn heeft,, gaat! 8. Maart/ riaar Engeland terug./' .V---- v -•'/•' Het Argentij nse vloot-eskader/ dat! fn - het Zuidpoolgebied manoeuvres houdt;:iS:_voor het omstreden eiland Dècepci.ori 'vóór. anker-/gegaan. - Altlee, :de Britse prémier, hééft- in^het Lagerh.uis, op een vraag over .de ;Pool-kwestie, gezegd dat de ré-, gering.- niet van planis,riich"..uit :öiig! Brita. gebied,/waar 'ook ter wereld, te laten verdrijven. De vraag zowél als het antwoord' werden -met ge«; juich /-begroet. ,t - (Van onze Haagse. Redacteur) De vrees, die hier.en daar is ont staan door de beperking van het koffiegebruik in cafe's, dat dehand having van 't koffleraritsoen In ge drang zou komen Is ougegTond ge bleken. In de borincnlUst, die deze week zal worden bekend gemaakt, zullen nl, ook de gebruikelijke bon voor 125 gram-koffie en 50 gram thee worden opgenomen. Voorts zal op deze l|jst ook voorkomen een voorinleveringsbon voor 125 gr citroenen voor de leeftijdgroepen van 0 tot en met 21 jaar. Boven, dien zullen voorinloveringsbonnen voor 120 gram spijsolie en .voor si naasappelen worden aangewezen. Op de sbiaasappelbon zuUeri de volwassenen tiz.t. 500 gram en de kinderen 1000 -gram sinaasappelen ontvangen. (Van onze Haagse redacteur) Hos we dooromstandigheden nog steeds .niet definitief kan worden bepaald op welke datum de natio- nale/herdenking van het 5Q-1arig regeringsjubileum van deKoningin zal worden gevierd, wordt in de voorlopige/richtliinen van de rege- .ring- de'/aanyankeliik.- aangenomen datum ...van .6; September, de kro- ningsdag losgélatep. Dé voorlopige datum voor/, dë/,^nationaleherden king /isIn verband, 'daarmede op 31 Augustus gesteld, w' - 'Tevens me But de regering! dat/de herdenking .van' de- 100e verjaardag van"* de grondwetswiiziging van 1848 dient de geschieden op Dins dag 3- November terwijl de officiële herdenking van de vrede van Mun ster zal geschieden op Zaterdag. 5 Juni. Tot het verzetten van d" na tionale herdenking van het rege ringsjubileum naar Koninginnedag schflnt /vooral de' wens te1 hebben bijgedragen dat ook gedurende dit jaar,, zomin mogelijk arbeidsuren verloren'zullen gaan. Een cis wel ke al eerder aanleiding- had gege ven om - te bepalen." dat op 5 -Mei pas -om.4 uur vrö .zal worden as- geven, 1 Bijna dertigduizend-man toerden afgevoerd- De Commissie van Goede Diensten heeft meegedeeld, dat de Nederland se' en Republikeinse ctmunaiidanteri zijn overeengekomen, dat de evacu atie der, Republikeinse troepen uit door Nederland bezelte streken Maandagnacht werd/beëindigd. Volgens de laatste gegevens .zijn 29.000 soldaten afgevoerd. _J\Ten. is het - er oyer eens. -aldus de commissie, dat de Republikeinse ré- -* gering.van nu. af geen verantwoor- ;-»•/- delijkheid kan nemen" voor- onder delen; die 2ich nog aar. Nederlandse zijde van de dcmarcaticlijn:bevinden x en 'zich nïet voor" evacuatie hebben gemeld,. /..- 1 De onlangs ingestelde Veiligheids- - -pit.-Vgrte- - gehwoordigers- -van/".Nederland." dër Républiek ende -C;v.G.D., heeft vastgesteld dat .de statusquo-lijnen cn de gedemilitariseerde zones be vredigend zijn, /behalve in Kemit (Micden-Javal-en Pronodjiwo (Oost- J"ava)waarhéen! speciale .wa'afne-' roers worden gezonden.' Op talryke punten vari.-Oost-Java waar de toestand nog steeds niet-bé- - vredigend/is,! zïjri strooibiIjette.n 'uit- - geworpen..mei eeri dagorder'vanpré- si.dentSöekarrio.waarin óp dé/ ón.- - regeldg eehhedgri/vsiri/de'gewapende- Islamietische- organisaties./Hizboël- lah'.' -/ en "^SabiliHaH*een1- beroep wordt gedaan, éach .té onderwerpen. aan de wapènstilstandsbepalingen» De. stróoibiljettéri bevatten een- na'-/ schrift 1 van Mohammad Hatta, waar in:. nadrukkelijk/'"wordt gezegd, dat de: Republikeinse regering geen iri-: dividuele acties kan dulden.; De republiek heeft ui1 notajs. aan:,' de C.v.G.D. veraodit!' spoedig -ori- derh an delingen óver twee punten te opènen, nl. betreffeiiUé'l;>t hari- 'deisverkeer iussén dé Républiek en de door Nederlanders bezette ge bieden eri over de-status van/Répu- blikeinse arnbtenaren binnen die gebieden. Het! merendeel van hén heeft geweigerd met" de Nederlan ders samen, te wérken en genoot daardoor geen financieel inkomen. .Naar wij van :het informatie bureau van het Ned. Roode Kruis vernemen, .is het 'vrijwel komen vast te staan, dat de 41 - Nederlari- ders, die volgens een/ .Duits ëx- ;>ul krijgsgevangéne in een" Russisch./ kamp bij O des Sa /.verblijf hóuden, geassocieerd- zijn 'geweest, met da Duitse "Wehxmécht Onder hen zou den zich voormalige leden vari da' - O.T.-, N.S.K.K. en zelfs ,S.S;-ers: be- vinden,. Volgens gegevens waar- //'•-; óver het Roode Kruis beschikt, -is P. de Graaf,, wiens'naam genoemd werd in verband 'met de verblijf-; plaats /van! deze 41 - Nederlanders,!///// „Pantzergrcnadief" geweest. Reeds. m 1944 zou zyn faniilie hebben/ge weten/ dat kun zoon bij dé S.S. diende. 'De Hollandse dr. Kremer,' van wie tevens gesproken werd; is ge- bleken een Duitser;té'zijn. HetRóode Kruis heeft haar Infor- maties/ ter beschikking gesteld van de Nederlandse regering. Aangenomen /wordt, datdeze thans by de Russische autoriteiten om uitlevering van dé 41 Neder- landers zal verzoeken. TAMELIJK RUSTIG WINTERWEEK - WeersverwachtJnK, geldig tot Donder- aagavoiad; Héren daar nog enkele óvërdrlfven;- ^T«uf ia,nkCn"Dr00?Weer* AajlVan- zwakke, latervoornamelUk in het Zuiden Tan het land-weer Iéts toe- - nemende OoBtelijke wind. Des nachts lichte tot matige vorst;: op-het midden van de/dag tijdens zónnescliljn tanapèra- tuur sty send tut even/boven hetvries- punt, fv/yi/vu';-''-;•./,:sf.•-« j,25 Fébr.s': Zon::op- 7J8{'onderié,io Mflars op .19.1»;\onder 8.25.. - Fëbr.: „-Hoaj? -water te R'damt lé 10 /5.0° uu 2r fij U Ar, u-,r. -/^artiemingen /hedenmorgen .8 4q :!uar/ !- te-Rotterdam.: 76fl;9 lucbtdruk;. 0 N-O. 2 wind; —8.0 fjrUp.; max. temp.' 0.0 (510 gistermiddag); min. t-mp. 6.0 (hedenmotzen 8.40 uur).. Weersgesteldheid: onbewolkt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1