j J H C J Plaatselijk Nieuws Jubileumfeesten worden reeds voorbereid li De kans van haar leven Grote plannen van de Oranjevereniging Vicrspelenkamp biljarten Lunshof op het oorlogspad AGENDA Vlaardingen Kapitein Pauwels voor de radio „Als het je tijd is,.!" Ruim twintig mille vooi de Zeemanscentrale SCHEEPVAART uit tut SCH IED A M OPENBARE VERKOPING krachtens rechterlijk bevel Koeriersters c W© nadèrm reeds met r&sse schreden de UjtL dafc wij gezamen lijk het vijftigjarig regeringsjubi leum van onze Koningin rollen vieren. Reeds van verschillende til den kon men vernemen van de grote plannen, die men hiervoor alom ln den lande heeft en het was dan ook met grote nieuwsgierig heid, dat \vü de plannen afwacht ten, die men hier ter stede zou hebben. In een pereconferentie heeft het bestuur van de Oranjevereniging, die bij de komende feestelijkheden weer.de leiding zal hebben, ver teld van de vele .plannen, die men In onze stad bezig is uit te werken. Menzit voorlopig nog wel met de moeilijkheid hoelang de festivitei ten KuDen duren. Vermoedelijk zal van 31 Augustus tot en met <5 September, de verjaardag en de kroningsdag van H. M. de Konin gin. De eerste en laatste dag zul len dan het hoogtepunt vormen van de festiviteiten, waarbij men ge dacht had aan een historische ten toonstelling over de afgelopen vijf tig: jaar, een ieugddemonstratie, etalage-wedstrijden voor de mid denstand. uitgebreide demonstratie van de brandweer, zangdemonstra tie door alle zangverenigingen, gro te 'm* tumdemonstratie. wielerwed strijden. bloemencorso, vuurwerk, ringnjderü, kanowedstrijd en een grouts, défilé langs het stadhuis van alle Schiedamverenigingen. -Ver der-denkt men de hulp van de buurtverenigingen in. te roepen voor de stmatversiering. terwijl Waarschlinlffk alle openbare gebou w-en,. molens, Juiianauark en ker ken geïllumineerd zullen worden. Ook kómt er weer een verrnake- Ipbeidscentrum op het Marktplein. Plannen zijn er verder ook voor een gala-avond, doch hiervoor be staat fnog niet'-volledige overeen stemming, even ais de festiviteiten Voor de schoolkinderen, waarover een speciaal comité zich nog be raad. Behalve de veelheid van Plannen voor het regeringsjubileum, heeft de Oranjevereniging ook nog te zorgen voor de herdenking van de gevallenen en de viering van de be vrijding op 4 en 5 Mei. In het eer ste geval zal er waarschijnlijk de zelfde regeling gelden als vorig jaar, terwijl de feestelijkheden cp 5 Mei door. de regeringsmaatregel t.a.v. de werktijd, zullen worden beperkt tot de avonduren. Dé uitslag van de negende dag van de vicrspelenkamp in de foyer van het FassageTTheater te Schie dam, op Maandag 23 Februari 1948. hüdt; - Afdeling A. Cadra 35/2. 150 31 31 65 5.90 100 11 55 100 9.09 3Q 17 :3Q-17 N. van Huet E. Hekman ■- Mibre. N- van Huet- - E, Hekman 3 band. N. van Huet E, Hekman 1 band. N, van Huet E, Hekman Afdeling B. Cadre 35/2, •W. Barvoets H. Visser libre. W. Barvoets H. Visser - 3 band. W. Barvoejs H. Visser .1 band. W. Barvoets H. Visser 200 29 72 200 6.88 150 29 23 142 4,89' 20 52 20-52 23:0j941 30 1.764 100 19 30 100 5.26 100 19 11 57 3.00 150 12 85 150 12.50 -150 12 34 98 8.3S 20:47 20 47 20 0.425 12 0.255 30 24 30 24 De totaal stand'is thans: Afdeling A- L. v. d. Lee J. H. v. Duyl ,E. Hekman N. V-.Huet J. Doejaaren P. Eikenbroek Afdeling B. W. Barvoets C. Ruggenberg P. Scheffers H. Visser H. Seger M- de Nïe. '30 1.250 13 0.541 20 put 20 pnt. 13 pnt. 12 pnt. 12 pnt. 11 pnt. 23 pnt. 22 pint. 17 pnt. 10 pnt, 9 pnt. 7 pnt. v Kunst door Oefening Ih .de laatst, gehouden vergade ring van de toneelvereniging „Kunst door Oefening"is het be stuur thans als volgt samengesteld: H. Boef, voorzitter; JT. P. de Jong, Kreupelstraat l. secretaris; mej. C, Vermeulen, penningmeesteresse; P. Boender, Vlaardingen (commissa ris) J- P. Boender, 2e voorz.; R. Vuyk, 2e secretaris; K. van Spijk, 2e penningmeester. In het kader van zijn actie tegen het regeringsbeleid in-ake „Indie", sprak dhr. H. A. Lunshof, hoofd redacteur van „Het Dagblad" en „De Nederlander", Maandagavond in een voorlichtingsbijeenkomst van het comité Rijkseenheid, die in het Verenigingslokaal werd ge houden. Voor zyn toehoorders,^ die de zaal tot de laatstepfèats vulden, heeft de heer Lunshof zijn bezwa ren uiteengezet tegen het beleid van de regeringen Beel en Scher merhom, die z.i. ons land naar de afgrond' voeren. „Indië los van Nederland" 'noemde spr. zowel economisch als staatkundig fataal, daar ons land zonder „Indië" niet zou kunnen bestaan en z.i. dan al leen nog had op te gaan in een West-Europese Statenbond, Van de huidige 'regeringscoalitie moest de heer Lunshof natuurlijk niets heb ben en zowel socialisten als katho lieken kregen van hem dan ook het een en ander te horerr. Volgens spr. zou, het een der eerste taken van de rechtse oppositie zijn, de KVP uit het linkse spoor tè rijden. De socialisten verweet de heer Lunshof een vervaagd idealisme, waaruit ook het politiek pacifisme van voor de oorlog, dat ons zo on noemelijke schade berokkende, is voortgevloeid. De huidige regering handelde, aldus spreker, ta.v. de. oppositie ondemocratisch en door de röoms- rode coalitie dreigt z-i. onze staat tenonder te gr art aan datgene waardoor zij is gesticht, de tyran- nie.' Na .de rede van de heer Lunshof was er nog gelegenheid tot vragen stellen, waarop door spr. werd ge antwoord. Concert: 26 Februari, Julianakerk, 8u.: Kon. Mannenzangver. „Or pheus", mjn.v, Mea Naber- man, sopraan en. Feike Asma, orgel. Films: Passage-bioscoop: Da. 2, 7, 9.30 uur; Za. L45, 4.15, 7, 9.30 uur; Zo. 1.45, 4.15, 7, 9.15 uur*. Hoogste Roem (18 j.). Op het toneel: Votelli's, acrobatiek. Mohopole; Da. 2, 7, 9 uur; Za. 2, 5, 7, 9 uur; Zo. 3, 5, 7, 9 uur: De patiënt verdwijnt (18 j.). Sport. 15 Lm. 29 Februari,' Passage theater, v.a. 8 uur n.m.: Vier kamp-tournooi biljarten. DISTRIBUTEE-AGENDA Woensdag worden in het distri- butdekantoor Broersvest 95, van 912 en 25, levensmiddelen- en texti elk aarten uitgereikt aan de letters Vi tma, Wa. Tevens worden schoenenbonnen uitgereikt aan hen, wier stamkaart- nummer op 0 of 54, 64, 74* 84 of. 94 eindigt. Inwisselingsbon 802 mee brengen. Tuchtrechtervaria Van de Tuchtrechter voor de Prijzen mag het heten: van alle markten thuis. Het begon kalmpjes-aan. De -fa brikant V. te Schiedam, die kin- derwandelwagens verkocht voor f 49,tot f 59.—. per stuk, werd wegens prijs over schrijding veroor deeld tot f 100.— boete. Hiérop volgde de Schiedamse vleeshouv/er v. d. V.; deze verkocht paardenvel voor f 8.per kg. en kreeg f 250.- boete met publicatie van het von nis. Voor de Schiedamse winkelier de G- werd het f 250.— plus f 50.— het eerste bedrag wegen^ te dure inkoop van sigaren,' het tweede wegens te dure verkoop. De in be slag genomen-sigaren werden, ver beurd verklaard. Slager S. was de laatste. De cro- quetten en de nierbroodjes van een kwartje kwamen hem op f 2000. boete te staan. (ingebonden mtdtdehno) .Volksonderwijs Gisteravond was de Harmonie gevuld met vrienden van Volkson derwijs. De bekende Schiedamse Onderwijzers toneel vereniging SOT. gaf n,l. een. opvoering van het de- tecUvcspel „Als het masker valt" van Chr. van BommelKouw en Henk Bakker. Het ontbreekt |rt dit toneelstuk niet aan spanning en wanneer het gespeeld wordt, zoals de S.O.T, gewoon: is te spelen, der. is succes verzekerd. Zo was het ook gisteravond: de opvoering slaagde zeer goed, mede dank zij de prettige medewerkin g.van de Schiedamse - Onderwijzersmuziek vereniging S.O.M. Er werd verder een korte prooagandaspeech voor de openbare school gehouden door de heer J. van Driel en aan het slot van de avond bedankte men de S.O.M. en de S.O.T. voor het sre- bodene. Feestavond ambachts school Tamhoerstraat Het was niet te ontkennen, dat er Maandagavond 23 -Februari in de grote zaal van „Falace" aan de Zomerhofstraat:- een feestelijke stemming heerste. Want immers, daar waren bij eengekomen de jongens die per 1 Maart bovengenoemde school met een getuigschrift zullen verla ten, benevens hun ouders, leraren èn-genodigden. Het programma begon met een opening door de directeur, de heer K. A, Boogh, gevolgd door de. in kleurige uniformen gestoken school band „The Drummerstreetërs". Meermalen klonk hun met applaus heloonde muziek door de 2aaL Ook de leerlingen-toneelspelers lieten zich van hun beste kant kennen, alsmede de sehooltumers, die staal tjes van hun kunnen gaven. Voor toneel, muziek enz. hadden velen, hun vrije tijd gegeven, even als voor het instuderen. Niet on vermeld mag blijven, het. grote aandeel dat verschillende leraren hierin hadden, in het bijzonder de heer Van Ensbergen. Het was een prettige en welver zorgde avond. Dooi- vallend ijzér gewond Maandagmorgen viel een grote ijzeren plaat uit de haak van een n.ra«ir op het terrein van de R.D.M. aap de Heysehaven De expeditie- knecht A. P. Hall uit dé Justus van Eilenstraat werd, getroffen. Hij werd met een gebroken;been en nog enige vrij ernstige verwondingen opgenomen in het Zulderzieken- huis. Zilveren bruiloft De heer en .mevrouw F. P, v. WindtGroenevelö, 6e Nieuwland- steeg 20, hopen op 8 Maart aan staande hun 25-jarig" huwelijksfeest te vieren. Jaarfeest brandweerlieden Dezer dagen hield de Vlaaröingse Vrijwillige Brandweerlieden Ver eniging „Door oefening vaardig" haar jaarfeest in de zaal „De Oude Markt". De voorzitter opende de vergadering, waarin hii de aanwe zigen welkom heette en gaf net woord aan de burgemeester, die zich met hartelijke woorden richtte, tot de brandweermannen, «n aan enkele brandweerlieden, de heren Valk en Batenburg een. medaille mét inscriptie overhandigde we gens het hereiken van de gestelde leeftijd. Aan de heer Van DIggele. oua-ondercommandant w^rd een diploma overhandigd. Deze heren dankten voor deze eerbewijzen. Er was verder een envelop met *eld van enige getroffen winkeliers, die hiermee getuigden van hun dank en waardering. De rest van de avond werd gevuld met. schetsjes, liedjes enz. wat goed in de' smaak viel. zodat -het niet vroeg méér was toen men de deur van „De Oude Markt" op slot deed. V Vrijdagochtend half elf. zal voor de NCRV-radio de morgenwijding worden verzorgd door de oud-com mandant van het. Leger des Heils hier ter stede, kapitein H. Pauwels. Visserij Binnengekomen- VI. 30 D. van Haren 5549.—K.W. 140 7131.-,' VL 85 Jb. van Duyn met machine- schade, VI 79 2699.-, K.W. 23 4805.-, K.W. 104 4809.-. Vertrok-, ken "VI 79 Wapenaar. (Ingezonden mededeling) ROTTERDAM 55 jaar getrouwd Onze gelukwensen 'aan het echt paar G. Groehe wegen-van Groot- veld, Lekstraat 18, die 55 jaar ge- trcruwd%ijü 0 SPREEKUUR ONDEWÜS De Wethoudster voor Sociale Za ken en Onderwijs en de Gem. In specteur van het Onderwijs zijn verhinderd, morgen, Woensdag, hun wekelijkse spreekuu1 te hoü- V.döfliv;.y-•r;:- Burgerlijke Stand Overleden: E G v. d- Hof, ,81 j., Strycnsestr 39; P. Dijkstra, 59 j„ Marcoriistr. 7. Geboren: Theo dorus 5. M., z v TV. A. Egging en M, L. Smit, Fulton- str 7; Hermina, d v W. A. Ascher- mann en H, Staal Dr. Noletstr.' 1; :Jan A,r z v J. M. Linden en R. L. M Roost, woonschip in Westerha- vén; Dirk. z .v A. Snait .eh N Plai- sier, Dr. Noletstraat 1; Jacob, z v A. v. d. Bijl en W. Kooij, Tuinlaan 70; Fredericus H., z v J. G. Etman en A. M.; M Zoetmulder, Boerhaa- .velaart :38; Yvonne M„ *d v N. Brök- -ling en A. Moerer, Boerhaaveplein 6; pieter. z v F. Loekemeijcr en M. P. Krouweï. Boerhaaveplein 1; Paul W.'; z v.F. M; Schüurhuizen en 'B J, Healy, Nassaulaan 75; Johannes P. J;, Z' V J. P. J. Smitskamp- eh M. Breedveld, Wattstr. ,20; Stella A R. d.v B. J. H. Coilignon en C. A M. Schreuder,- Burg- Knappemaan -271; Geertruida W. M., d v J W. Groe nendijk en -H. P. C. v. Houtert, Burg. Knappertlaan 176; Arie C., z v J. v. Loon en J Semeijn, Rid- derkerk-estraat 25. De Rotterdamse toneelvereniging .Maatschappelijk Werk"' was in het Volksgebouw de gast van Kunst lIia Arbeid" en heeft hier een opvoering gegeven vaii het to neelstuk „Als het jé tijd is:"...!'* een 'allegorisch verhaal van dé strijd tussen dood en leven naar eexr-novelle van Lawrence Edward Watkin. De koude heeft waar schijnlyk het aantal toeschouwers zeer be perkt 'gehouden, wat zeer jammer was, want het spel van de Rotter dammers was van dien aard, dat* de weinigen, die wél de gang naar de Tuinlaan hadden .gemaakt, .een zeer mooie avor.d hebben gehad. De inhoud van het spel vereiste wel een korte .inleiding, waarvoor de heer W. F. H. Foeke op uitste kende wijze zorgde. Het hoofdmotief van het stuk is de strijd tussen de nette heer, mr. Brink (de dood) en de oude Julian Northrop (het leven); Vooral Cor Straatmans gaf hiervan' als de laatste een zeer goede vertolking. De voorzitter van „Kunst Na Arbeid" kwam na afloop van het spel nogmaals op het .podium om de gasten te danken voor de kunst volle avond, die zijde Schiedam mers schonken. Gemeente-publicaties" hinderwet B. en W. van Schiedam brengen ter openbare kennis, dat bij hen zijn ingekomen verzoeken van: 1. W. van Noortwijk, alhier, om vergunning tot uitbreiding -van de banketbakkerij in het pand St. Li- duinastraat 49, kadaster Sectie M. No. 2246, in dier voege, dat in de inrichting aanwezig zijn 4 electro- motoren van totaal 7 P.K., drij vende diverse bakkerijraachines. 2 C A, F, Gouka, alhier, om vergunning tot uitbreiding van de iijwielfabriek,met zandstraalin- richtin^: in het -pand Marjastraat 15, kadaster Sectie M. No. 2525, in dier voege, dat.in de inrichting aanwezig zijn 4 moffelovens en 14 electromotoren van totaal 54.81 P.K.; drijvende diverse arbeids- werktuigen. Deze verzoeken zijn .met de bij lagen op de secretarie der ge meente ter visie gelegd. Op. Dinsdag) 9 Maart 1948, des vim:; lli^ uur, zal ten Raadhuize gélegehheid worden gegeven om tegen het toestaan van deze ver zoeken bezwaren in te brengen en die mondeling of schriftelijk toe te lichten. brengen vrij S KlDdsrmattnssen 60x120 Ter gelegenheid- van -het vijftig jarig be staan-* van de .Nederlandse Zeemanscentralé is Maandagmiddag in. het tehuis -voor zeelieden aan de Veerhaven eén druk bezochte re ceptie gehouden. Vele vooraan staande figuren uit kringen van haven en .scheepvaart hebben von de gelegenheid, gebruik gemaakt, het bestuur der jubilerende vereni- gins te- complimenteren. Er waren talrijke bloemstukken;. Uit de toe spraken bleek ondubbelzinnig de grote waardering, die in brede kring voor hetzegenrijkeWerk der vereniging bestaat. De voorzitter van het jubileum-comité, de heer H. Willemse, verraste met €e me dedeling, dat éen bedrag van rond twee en twintig duizend gulden als jübileumgéschenk is bijeenge bracht. Een gedeelte hiervan zal ge bruikt worden om het gebouw aan de Veerhaven të restaureren. „Het IJind van Staat" 2 Maart in R'dam „Het Kind van" Staat" van wij len H. J Schimmel zal ter ere van de boekenweek en ter vervanging van het verboden stuk J. P. Coen van wijlen Slauerhoïf, op 2 Maart a.s.'. worden opgevoerd in de Rot- teraamsche schouwburg, vinet Nel Stants in de titelrol. Verdere mede werkenden zijn John Gobeau, Paul Huf,. Henk "Rigters, Henk Schaer, e.a. Regie Carel Briels. Theologen bereiden Amsterdam '48 voor Bb'na vijftig vooraanstaande theo logen zijn bezig aan-het samenstel len van vier studieboeken, over de onderwerpen., die op de'Assemblee van de Wereldraad der Kérken, -lie van 22 Augustus tot 4 September in Amsterdam zal worden gehou den. Aan.de orde komen: De boe ken behandelen het: thema van de conferentie: de menselijke wanorde en Gods plan. Zit hebben 'tot: titels De universel kerk in'Gods plan, het getuigenis der kerken van Gods plan, de kerk en de wanorde der samenleving.-de kerk en de inter nationale vragen. Zeer binnenkort zullen deze werken ter perse gaan. Onder de auteurs zfin beroemde hoogleraren als Karl Barth, Rein- hold Niebuhr, H. Kraemer. EmU Brunner, John. C. Bennett, alsmede dr. W. A. Visser 't Hooft, en dr. C. L. Patyn,.' Voorzitter van het stu die comité Is dr. Henry P. .van Du- sen CV.St.) Aan de gevolgen overleden De 79-jarige H. Van Wendel van de Smitshoekseweg die op Zater dag 14 Februari door een auto was aangereden bij de ingang van de tunnel aan de Groene Hüledijk, is Zondag aan de bekomen verwon dingen overleden.. AANGEKOMEN SCHEPEN TE BOTTERDAM Z3 Februari Grtione Buenos Ayres Muller Mer- wehaven stukgoed;. Belos Valencia Hu- dtg Veder Lekhaven -Irult; Democraat Hamburg NieveU Goudriaan Lekhaven stukgoed; Carl Clausen Cardiff: Vinke Uselhaven vlees; Manxman Harwich Hoek van Holland. 24 Februari Zeeland Newcastle e.s.m, V/aalhaven kolen; Mona Xeith. Vtnke... .Waalhaven ledig; Peter m-Havre van Ommeren Pemos'aiie; Fiducia Paf. Schellen, Waal haven klei; Skairaborg Antwerpen Bur ger Uselhaven stukgoed; Goidiinch Londen vjjn. Merwehaven stukgoed; Leka Bergen Erït, en Dekkes Waalha ven ledig; Arnhem Harwich Hoek van. Holland; Lestris Liverpool van Omme ren Ivlerwehaven stukgoed.. VERTROKKEN' SCHEPEN 23 Fébroari Stalowa Wola. Gdynia; Tankman, Rouaan; Rottum, Kopenhagen: Atna, Calcutta vla Antwerpen; Prins Frederik Hendrik, St, John n.b.; Tyro,Belfast via IJmuiden; Trompenburgh, Londen, Laponla, Narvik; Empire, Wansbeck, Harwich; Petcannie, Cuba; Oranje Nassau, Harwich. - 24 Februari Manxman, Harwich,' Wind Oost, matige bries, kalme zee. heiig. SCHEEP5BEWEGINGEN Aalsdijk-thuis 24 te Antwerpen en 25 te R'dam verw.; Aldo pass. 23 Prawlé- point; Alphacca heeft te Genua door stormweer tegen de kade gestoten.; Aagtekerk uitg. 24 té Karachi; Amstel veen. 23 van Durban naar Lorenzo Mar ques; Alphard pass. 23' nam. Cagquets naar Antwerpen; Amstelland thuis pass. "1 Burlings, 28 te A'dam verw, Batavier IT'21 van Casablanca .naar Bordeaux; Bloramersclijk 24 nam. van Antwerpen, 25 v.m. te R'dam verw.; Bornrif pass. 23 Prawlepolnt; Blijden- dijk 24 van R'dam te New York. Express 23 van Parijs te Antwerpen; na 'pass. 23 Cape la Hague naar Pernis; Gouwe 2S van Lubeck-te Delfzijl ver- wacht. Hyallna pass! 23 v.m. 4 uur Barra- head .naar Belfast, i.'aart op eigen kracht met snelheid van 8 mijl. tanks beschadigd; Hoop op Zegen 23 van Charlestown naar Snodland, na voor lopig herstel van schade; Helena uitg. 23 te Leixoes; Hestia pass. 23 Ouessant naar A'dam. iris 22 te Gothenburg; Hos 22 te Palermo; Ingeborg pass. 23 Ouessant naar R'dam. Jaba 23 van MIddlesbro naar Ips wich. -<■ - Karei Doorman (vliegkampschip) ver trekt B Maart' van R'dam naar- Ply mouth; Helbergen naar Bagnoli '23 op 180 mijl N.O. van Finlsterre, 3o«r 664. Maar het schreeuwen en loeien fan duizenden toeschouwers op dp tribunes was na tuurlijk, niet in staat om de loop van. de eigen wijze-atoom-schoenen te veranderen. Onverbid delijk hielden zij voet bij stuk en. droegen mij in de verkeerde richting het ..veld over. Binnen vijf minuten 'had ik een achterstand van. twee hële' ronden, op: de, laatstehardloper en daarmee was mijn leed nog niet geleden. Toen ik voor de derde maal niijn tegenstanders tegemoet en voorbyge- rend was draaiden de schoenen plotseling naar de kant, zwenkten de baan af en brachten me langs de kaartjeskassa het stadion uit. „Dat is gehieen", hijgde ik: „De wedstrijd is nog geen eens afgelopen.'Ik'begrijp er. niets van. Waarom, stuurt de professor mij, zo vreemd, waar gaik au heen?" V; In. het laboratorium was het ondertussen .een vroljjké--en luidruchtige-boel tenminste, aan de kant waar Knars stond. Zijn neus gloeide van vréugdeen. hij danste van plezier. „Hoerah", juichte Knars: „Ketelbinkie is in mijn macht! Haha, ik héb hem de wedstrijd al laten verliezen, nu stuur ik hem het stadion uit en ik ben nóg lang met- klaar. Haha, ik neem wraak op 'hem voor al de vroegere avonttiren, waarin dat. ver velende ventje het mjjlastig gemaakt heeft, Wacht maar, nu reken ik voorgoed, met hem. af. Haha, je hebt toch maar een pradhtige uitvinding gedaan, professor. Het werkt reusachtigï't'Profes- sor Steekneus "antwoordde niet. Hij dacht:*„Fóei, deze man. is geen heer.weet niet hoe. het hoort. Hij gebruikt mijn iristrumentën en maakt kabaal. Bovendien heeft hij-slechte plannen met mijn kleine vriend. Ik moet optreden, maar deze touwen zijn zeer hard. Kon ik slechts met mijn voet die knop indrukken, dan.De professor wrong en trok en rekte zijn lange benen uit. Loosdrecht 21 van Xuwelt naar Kch- ramshar; Leerdam pass. 23 Bishop Rock naar New York: Loenerkerk23 van Bombay naar Calcutta. Marcella 22 van R'dam te Easham; Monica 22 van Rouaan naar de Theems; Muiderkerk 23" te Adelaide; Mellskerk 23 van Lagos te» Duala; Malvlna naar Curacao 23 op 250 mijl West van Fi nlsterre; Meerkerk 29 van R'dam. te Kobe verwc Madjokerto uitg, 24 te Aden; Molenkerk. thuis 23 van ÏIo Ho naar Singapore; Murena 23 te Sehaf- stedt. Nautilus pass. 23 Holtenau naar Naestved; Nieuw Amsterdam vertrekt 24 van New York naar R'dam; Neleus 23 te Colombo, bestemd naar Londen en R'dam; Narwal, pass. 23 Wight. Ophir 23 van Soerabaja naar Semsi- rang; Ootmarsum23 ter «de van Cai- barien; Orion 2i van Candia ri. Alex andria; Oleum 23 van Belfast te Sel- zaete; Oranjefontein 24 van East Lon don te Durban. palma 23 van Fredeciksstad n. ZwQn- drecht; Prlns Frederik Hendrik 23 van R'dam naar St. John n.b. nam. 8^3 uur in zee; poelau Laut. 23 van Bang- koH naarSaigon." Rljn 25 vanLubeck te Delfrij] ver wacht; Rosemarie pass. 23 narm B.30 n. Prawlepolnt, heeft machineschade, welke ca aankomst In R'dam wordt gerepareerd: Radja 23 te Soengel Ge- rong. Salando naar Hue!va 23 nam. dwars van Oporto; Stentor 23 nog te Tel Aviv; Sambre 22 van Parós naar R'dam; Straat .Mal&kka 21 te Kaapstad;Santa Luoia pass. 23 Wight; Stad Alkmaar 24 van R'dam te CLenfuegos; Stanvae Djlrak 23 van Macassar n. Batavia, Trajanus 23 te Haifa; Twee Gebroe ders van Wismar n. Dordrecht 'kreeg ln' Eemsmonding machineschade, is door m.s_ De Hoop te Borkum binnen gesleept- Tjlbodas naar Hampton Roads 23 op 240 mijl Z.W. van Scilly. Dnton Victory 22 van New York n. R'dam na herstel van machinedefect. Véendam thuis pass. 23 "s avonds Scilly. 24 nam. 2 uur te Cowes en 25 nam te R'dam verwacht. Westland 24 te Montevideo. Zxvjjndrecht naar Bordeaux 23. mijt O. van Start Point; Zijpenberg van Casablanca naar Vlaarcingcn,' pass. *3 's avonds - Kaap Vincent; Zee man thuis' 24 te Marseille; Zeeland. 23 van Part Swettenham naar Java. nagekomen scheepsbeivegingen Alwaki pass.- 21 Fernando Nqronha- naar Santos; Algarve 22 tc Lissabon; Arak 21 van- Marseille n. Sete;- Att's 21 van Lissabon n. Tanger; Amsteldhk 22 van New Orleans n. Mobile: Amstel- kerk 23 te Duata; Aleinous 22 te Duala; Alclnous pass- 22 Kaap Bougaroni n. Port Said; Alcor thuis 22 op 420 mlil Z.W. van Teneriffe; Axeldijk pass. 22 Miami n. R'dam; Aagtekerk via Kara chi n'. Australië was 22 op 720 mijl van Karachi; Aalsdljk pass. 23 Scilly naar Antwerpen en R'dam: Alcyone, thuis 22 op 80 mijl Noord van Finlsterre, 25 te Antwerpen verw.; Aldebaran naar Baltimore 22 op 480 mijl Oost van. Kaap Rade, 2 Maart tc Baltimore verw.;. Al phard pass. 22. nam- Ouessant 11. Ant werpen; Amstelland haar Rlo de Ja neiro 21 ter hoogte van de Kaap Vér- dische Eilanden; Amstelstad thuis 22 dwars van de Straat van Gibraltar; Alphacca uitg. 22 te Genua; Ariadne 22 van Alexandrië n. Jaffa; AJgeuib pass. 22 Madeira n. PernambucO; Al- gorab 21 van Buenos AyT.es naar La Plata. Bacchus pass. 23 Ouessant naar Ant werpen; Breda 23 te Antofagasta; Bor neo 23 van Halifax n. Port" Said; Brem 22 van Plymouth n. Toole; Blommérs- dijk thuis 23 nam. te Antwerpm): -Bos koop 22~van Curacao naar Barranqulha; Breskens pass. 23 Borkum. n. Zaandam; Barenörecht piss. 22. Sabaag naar Sin gapore; Biydeodljk 23 van R'dam te New York verw.' Coryda pass. 23 Malta naar Heysham; Cronenburgh 22 van Hango te A'dam: Crescendo pass. 22 Kiel naar Gdynia; Cistula naar Singapore 22 op 540 mijl "West van Sabang. Deo Duce 23 van Kopenhagen .te Am sterdam; De Ruyter 2&"te: Birkenhead; Delftdijlb 'thuts 21". van- lias Angeles; Delft thuis 22 op 100 mijl. NiO.._vaa Puerto Hlco. Ena naar Perhis 22 np. 50 mijl West van Ouessant: Euterpe .21 van A'dam naar Hamburg; Emancipator 23 van A'dam naar Bremen; Elisabeth (Ver maas) 21 van Londen'te'Kampen; Eli-, sabeth (r.k.c.>. .20-te. Stege. Ganges slbt. 22 te Brest; Gaasterland 21 van Blyth-.naar de Theems; Goote. 23 van Lubeck te Delfizljl; Gruno .'21 i van. R'dam te Hamburg;- Glashaven, pass. 22 Brunsbuttel naar Gothenburg. Hugo de Groot haar Nederland 22 op 330 mijl Z.Z.O. 'Van Knap Race; Helena' 23 van Santander naar Leixoes; Hedel I 21 op 300 raljl Z.O van Kaap'Race naar St. John n.b.: Hada .22 van -Kopenha gen naar R'dam; Hast-III.21 van Rouaan te Londen; Hast V 21 te La Rochelle; Heèmskerk 21 te Maryport; Hydra -22 te Cristobal. •- Jacob Cats 23 van Rajtlmore te Rqt- terdam; Java Uitg. 21 op'480 mijl West van Mlnikoy; Jaarstroom thuis pass. 21. Ouessant; - JupVter 22 van New Or leans naar Curacao. Katwijk 22 te -Lubeck; Kaap Falga 22 te Gothenbwg; Koningshaven 22 v, Newport Mort naar Antwerpen of Am sterdam. Lutterkerk thula naar Genua. 22 ,ter hoogte van Marfea Mstrub; Leuvekerk uitg. 23 te Port Said; IiCo 22 blj Soera- bflja; Lieve Vrouwekerk 23 van .Ka rachi naar Bombay.., Modjokerto uitg. 22 dwars van Port Soedan; Malvina naar Curacao op 230 mijl van Finlsterre; Murrita pass. 23 lichtschip Elbe I naar Schaistedt; Mar- pessa pass. 22 Guadeloupe nSar Vado. Noordwyk pass. 23 Dover naar Huel- s; Nassauhaven 22 van R'dajn te Go thenburg: Nato21 van Londen naar Lia- sabon-, Niord 21 te Glasgow; Hbtting- ham 21 van Harlingen naar Goole, Ore3tes 22 van Eabjerk te A'dain: barien; Omlandla ,22 te Lissabon. Prins Willem van Oranje pass, 22 Ouessant naar Hull; Pelikaan 22 van Muntok naar Belawan. Rottl. 23 van Navalakhi te Bombay; Rijnland 27 's avonds van Buenos Ayr es te ÏJmuiden verw.; Roelf 22 te Lissa bon; Radja 22 vanSingapore naar Palenibang; Rljnkerk uitg. 23 van Ge nua naar Port Said. Stad .Schfeda'irt tixuls naar Genua 22 op 100 mijl Z.O. van Kreta: Salahdo naar Huelva 22 op 100 "mijl"N. van Fi nlsterre; Samaria naar Marseille 21 op 1B0 mijl N, van Dakar; Stad Alkmaer naar Cuba 21 op 110 laül N. van. Puerto Rico: Stad Vlaardingen, naar R'dam 22 op1330 mijl Z.O. va» KaapHace. Talisse naar R'dam 22 op 360 mijl W. 'van Fayal; Tjtbodas pass. 22 nam. Li zard naar Hampton Roads; Tiba thuis pass. 21...St, Vincent'. c.v. 22 dwars van" Kaap Blanco; Ton s. 22 te Algiers;'Te gelberg 22 te Singapore: Triton 23 te Fort of Spain: Tiberius naar Lissabon 23.op 180 mijl N;O. van Finlsterre. Utrecht 21 van Port Elisabeth wane East. London. Veendam thuis 22 op 360 mijl West van Scilly: Violette Erica 21 van Vien na n. Jersey; Virgo 21 van Waterford naar- Preston, - Wickenburgh-22 van Bordeaux naar Casablanca; With (Vermaas) 21 van Antwerpen" naHr Oslo. Zaan pass. 22 West Capelle naar, Terneuzen; Zeeman thuis pass. 21 ,MaI- ta. r.aar Marseille; Zonnewljk naar Rot terdam 21 op 435 mijlZO.van Kaap Race; Zwijndrecht 22 van Antwerpen vlo Bordeaux" naar West .Afrika; Zee land C^-s-xr..) 22 van de Tyne naar R'dam Het motorpassagiersschip "In- drapoera van de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd wordt 28 Febru ari uit Batavia te Southampton, en 29 Februari te Rotterdam vér- wacht. Op 12 Maart zal het schip met emigranten van Rotterdam via Las Palm as naar Kaapstad vertrek ken vandaar keert de Indrapoera naar Rotterdam terug. 1 Het Rotterdamse stoorhschip Noordwijk van- Erhardt en- Dekkers heeft Zondag, alvorens het .'naar Huelva vertrok, als eerste bunker^ schip na de oorlog in de' buitenha ven. van Vlissingen kolen' ingeno men. Ter gelegenheid van deze ge beurtenis ontving kapitein Zuur van de.directie der Steenkolen Han delsvereniging een foto van.; Vlis singen.. V"e" .•'V' He{. motorschip Delitdijk - van de Holland-Ainerika Lijn,-dat op 21 Februari van Los' Angelesnaar Rotterdam vertrok,, heeft 'o.m; 'kle ding-' en levettsjniddelénpakk'etten, afkomstig van Nederlandse gezin nen in het gebied, rond de baai van San Francisco benevens vijftig'voor de K.L.M bestemde vliegtuigmo toren aan boord. Op Zondag 22 Februari-heb tfc een broertje gekregen. Wij noemen hem ARIE Schiedam, 22 Febr. '48 f FLORIS VAN HOEK Rhóonsestraat 9.- GETROUWD: H. A ROBERT cn N. A. HOEK Toek. adres: Stadhouders laan 95. Schiedam, Schiedam, 23 Febr. 1948 NIEUW PROGRAMMA Dinsdag 34 t/m Donderdag 26 Februari GRACIE FIELDS in EEN KOMISCHE FILM Weekdagen: 2-7-9 uur Toe gang 14 Jaar. Cassa open 10 uur. Notaris P. SCHABERG, te. Schiedam zal op Vrijdagen 27 Februari en 5 Maart 1948 v,ra. 11 uur in R.K.Volksbond te Schiedam bij .veiling .en afslag""in het openbaar ver- kopen: I—VU; Zeven afennderlijk te veilen panden, waarvan 5 geneden, enbovenwoningen, een. watérstokerij met -wo ning en bovenwoning,^'en een pakhuis.- mgt govenwo- hing, met ervehrie Schiedam aan de'Mariastraat rios. 16, 18, .20, 22, 24, 25, 85, groot 81, 85, 80, 77, 82, 101 en 98 een- tiare. v - Verhuurd: nos. 16,. 22 en 24 elk -beneden voor "f 3.9Ö; boven voor f 3.90;: nos: 18 en 2D elk beneden voor f 7-50, boven voor f 4.25; nc3. 25 eri 35'elk beneden voor f 4.20 boven voor f 4.20. alles per week. VIII—XVIII. Elk, afzonderlijk te veilen woonhuizen met ervcr- te Schiedam aan" de Sommelsdijksestraat nos. 8, 10, 12. 14,16, 18, 20, 22, 3, 5, 7, tezamen groot 6 are. 70 centiare. Totaal verhuurd Voor f 29.50 per week. XIX—XXI. Drie afzonderlijk te veilen panden, waarvan twee. ieder verdeeld in een beneden- en bovenwoning én één. in oen pakhuis met bovenwoning, met erven te Schie dam aan de Nieuwe Haven nos. 273. 275 en 277, groot 58, 132 en 53 centiare. Verhuurd: no. 273 beneden voor 3.50, boven voor 3.50 no. 275 benedon voor 3.50, boven~voor f 3,30; no. 277 beneden voor 3.—. boven yoor 3.55. alles per" week. Aanvaarding en betaling '5 April 1949. Bezichtiging 25 en 26 Februari 1948 van 10—12 en van 24 uur. op ver toon van toegangsbewijs, afgegeven door de notaris^ te -wiens kantore, Tuinlaan 102 te Schiedam.' nadere inlich tingen zijn te-verkrijgen. Breder by biljetten.: Baby-commode 40. Kïnderledikantje,Tüssën- hi-oek, Edisonstraat 3?a. Wonüigruik aangeb. 'vrij ben. huis, 2 k. 'en s. 2 zijk; k. tuin m. loods "voor gr. bo- venh. geschv v. samenwo ning. Liefst W. of C. Brieven no, S, 3128 bur. 'van dit bl; Nette Jonge dame '27 jaar zag rich gaarne geplaatst n. e. d. in beschaafd milieu, als gezelschapsdame of dergelij ke, Br. no. S 3122 bur. van d. blad. Ruüen gr..bovéhh,.,. Cèh- trum v;-kl. ben. of'bovenh. liefst C. L. Achterweg 37B. Aangeboden: '2e etage,, 8 kamers en keuken; centrum Schiedam, voor kleinere' Wo ning 4 kamers Schiedam' of Rotterdam. Brieven' S 3125. bureau van dit blad. - Juffrouw 22. j. b. z. a. v. betr. v. ,d. en n, Brieven no. S: 3127 bur.; van dit; blad. Te koop in z. g. st z. heren winterjas v.o. kwaliteit, vas te prijs '55, z. p. M, 'Hogen- doorn, Lange Kerkstr. 52B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 2