1 HET ROTTEKDAMSCH PAECDL Vierentwintig ministers, van wie twaalf communisten Minister Witteman speelde simultaan en... Geboorte-uur van het verzet op Waterlooplein herdacht Hoofdtaak van ons leger: na een aanval tijd winnen J President Benesj' radiorede tot hedenavond uitgesteld Arabische troepen in Galilea aangekomen Plechtige overdracht commando In Maart conferentie der „Zestien" won over hele linie in Eerste Kamer Bakker „bakte" ze te bruin Knoeierij op {/rote schaal ontdekt Blijvend monument ter herinnering aan de' staking van Februari 1941 op komst Bewindsman weet wat hij wil Splitsing in dé Cura^aose delegatie -definitief BONNENLIJST Amtitenaren verhoging van 1 Januari af Naar uniform recht in Benelux Generaal Kruis acht langere diensttijd dan 5% maand noodzakelijk Steun van volk aan leger Verzetsman zat tien maanden in Vuglit Weerbericht Donderdag 26 Februari 1948 Red. en Adm, Lange Haven 141, Schiedam Tel. 693CK Abonn.prijsf per week 0.31 pefkwartaal 4,losse nummera 0.02 Opgericht.door do Stichting „Hat Parool"- DE SCHIEDAMMER Achtste jaargang, No. 48 'Uitgave N.V. Dé Niéuwe Pers Postgiro 398444 Bankiert Amsterdamsche Bank te Rotterdam Dlrecteur« 8. de"Vrte* Hoofdredacteur: Th. Rcmaker GOTTWALD PRESENTEERT ZIJN REGERING: Tsjechoslowakije heeft één nieuwe regering, gevprmd dotfr de communist Gottwald en bestaande pit-24 leden. Twaalf, van hen behoren tot de communistische partij, de andere ministers zijn sociaaldemocraten (4), Rationale socialisten (2),.leden van de Katholieke Volkspartij (2), een lid'varrde Slowaakse partij van de vrijheid, een Slowaaksedemocraat èn twee partijlozen. Tot de laatsten behoort Jan Masarjrit, die minister van buitenlandse zaken is gebleven. In communistische 'handen zijn de ministeries 'van buitenlandse handel, binnenlandse zaken, finan ciën, volksopvoeding, justitie,' voor lichting, binnenlandse handel en landbouw, Gottwald en twee vice- premiers zijn communist en Masa- ryks „tweede man", de onderminis ter van buitenlandse zaken even eens, De sociaal-democraten bezet ten industrie (Fierlinger), voedsel voorziening, sociaal welzijn en een vicepremier-post. Technische orde ning en Posterijen zijn in handen van nationale socialisten, katholiek zijn de ministers van gezondheid en tran.vf.ort, het ministerie van natio nale verdediging is evenals dat van buitenlandse zaken in handen van een partijloze. Het ministerie van. nationale verdediging heeft een Slowaaks-democratische ondermi nister; dë Slowaakse partij van de vrijheid beheert het ministerie voor de unificatie. President Benesj heeft de radiorede die hij gisteravond tot het Tsjechische volk'zou houden, uitgesteld. Hij zal nu hedenavond spreken. Gottwald, die'gisteren in de loop van de ^dag een onderhóud had met Benesj, tijdens hetwelk de presi dent gezwicht is voor de eisen van de communist, sprak gisteravond tof een menigte, die op het Wen- t ceslasplein in Praag,verzameld was. „De reactie die een beslissende slag fegen onze volksdemocratie beraamde, is vernietigd" zei hij. „Het duurde enige tijd, voordat president Benesj de noodzakelijk heid van deze maatregelen besefte", vervolgde- de,, premier, die. ..zei dat. ..„hij .en Bènesj? dankbaar.vpor. wasK dat deze dewil van 'het vcSk'had" gerespecteerd, zelfs -in de zaken? die .hij persoonlijk moeilijk vond te Twee Joodse convooien aangevallen Honderd vrachtauto's met Arabi sche strijders en uitrusting zij» Dinsdag uit Syrië en Transjordanië In Palestina, binnengekomen, aldus woidx van Arabische zijde meege deeld. De troepen hadden machinege weren, mortieren en springstoffen bij: zich. Zij verzamelden zich in d; heuvels van Galilea. Daar worden op het ogenblik duizenden Arable ren militair geoefend. Een groot Joods convooi is tus sen Jeruzalem en Tel Aviv over vallen door enige honderden Ara bieren. Het werd begeleid door leden van de Joodse verzetsgroep Hagannh. Britse troepen sneldfen het convooi te hulp en stelden'het in staat veilig de plaats van be stemming to bereiken. 1 Tussen Lydda en Gazza werd een ander- Joods convooi door Arabie ren overvallen. Een aantal Arabie ren .en Joden zijn gedood of ge wond. In de Veiligheidsraad heeft de Amerikaanse vertegenwoordiger Austin voorgesteld dat een com missie, bestaande uit de vijf per manente leden van de'Raad,zich over Palestina zou beraden. De Grote Vijf zouden aanbeve lingen moeten doen voor door de Raad te ondernemen acties en be sprekingen moeten voeren met de commissie voor Palestina, met Groot-Brittannië en met de verte genwoordigers van Joden en Ara bieren over de ten-uitvoer-legging van het verdeelplan. WEER EEN COMPLOT ONTDEKT Het Tsjechoslowaakse ministerie van binnenlandse zaken heeft de ontdekking bekendgemaakt van een nieuw complot, waarbij vei<t- genwoordigers van Westelijke mo gendheden betrokken zouden zijn. De Tsjechoslowaakse grens is gesloten voor uit het land reizende onderdanen van het land. Buiten landers .hebben een speciale ver gunning nodig. In de laatste 48 uur zijn slechte 18 buitenlanders op wettige wijze het land uit gekomen. Tien van hen waren, volgens een medede ling van-het* Amerikaaifse hoofd kwartier in Duitsland, Neder landse diplomaten. Van het Korps Mariniers Op 1 Maart, des namiddags te 3 uur, vindt In de Willem Joseph baron van Ghentkazërae aan het Tocpad, de overdracht plaats van het commando over het Korps Mariniers, door de generaal-majoor der mariniers, H. T. J. M. A. von Fry Lag Drabbe aan de generaal- majoor der mariniers, M. R. de Bruyhc. Z. K. H.-Prins Bernhard der Ne derlanden heeft, in zijn functie van inspecteur-generaal der Koninklij ke Marine de wens te kennen ge geven, deze plechtigheid te willen bijwonen. Vele militaire en civielè autoriteitèn, waaronder de bevel- hebber der zeestrijdkrachten, de luitenant-admiraal C. E. L. He_l- frich, zullen eveneens aanwezig zijn. Belangstellenden uit de bur gerij zijn welkom en zullen de overgave van het commando op het aan de kazerne grenzende terrein knnnen volgen. Bij ongunstig weer zal alles ge schieden in de exercitie hall der kazerne, hetgeen- eventueel op 1 Maart om 13.00 uur door de radio zal worden bekend r gemaakt.Dé hall biedt nl. onvoldoende ruimte om ook belangstellenden uit de burgerij te kunnen-opnemen. Na afloop dér-plechtigheid zal, uitslui tend voor genodigden, in de kazer-' ne een 'receptie worden gehouden. aanvaarden. Gottwald riep.het volk op de arbeid te hervatten om het tweejarenplan te realiseren. De nieuw gevormde'„aetie-comi- té's" zijn gisteren meer op dreef ge komen.. De fabrieken werken thans onder de nieuwe orde, volgens wel ke arbeiders die tegenstanders van hét regime zijn, .zonder recht "van beroep kunnen worden ontslagen. De Amerikaanse ministeries van buitenlandse zaken en oorlog over wegen de publicatie van geheime oorlogs-documénten, waaruit zou blijken dat een verzoek van de Sowjet-Ufiie oorzaak was van het feit dat de Amerikaanse legers geen -direct aandeel hebben gehad in de bevrijding .vanTsjechoslowakije. Een ander bericht uit Washington maakt' melding van het uitgestelde vertrek van een missie van. de We reldbank? Deze ..missie - zou., gisteren naar Praag zijn vertrokken ■om de Tsjechoslowaakse aanvraag/'yodr een lening, van 350 millioen dollar te onderzoeken. D» lening was aan gevraagd om het twee jarenplan, te financiered. Ferenc Nagy, de. vroe gere. Hongaarse minister-president die in Washington verblijft, heeft- daar gezegd dat, na de bolsjewise- ring van Tsjechoslowakije, Oosten-" rijk, Italië en Frankrijk op het pro gramma staan. Hij verwachtte deze zomer een Russische, poging om -de regèringen van deze drie landen .omver tè werpen. Reizigers liit Scandinavië be richten dat t kort geleden raketten zijn waargenbnjen, .die zich met gróte snelhpid uit de richting van Peenemuenöe over Zweden, Noor wegen, Denemarken en de kust wateren voortbewogen. Peene- muende, dat thans in de Russische zone ligt, was tijdens de oorlog een Duits proefstation voor V-wapenen. Groot-Brittanniëen Frank rijk zullen binnenkort de zes tien aan het plan-Marshall deelnemende landen uitnodi gen voor. een conferentie, die waarschijnlijk in de. week na 15 Maart té Parys zal worden gehouden. -De conferentie zal kort zijn. De agenda omvat: de vooruitgang in de samenwerking der betrokken landen sedèrt de eerste conferen tie, de rapporten van dc technische commissies en, de instelling van een permanente organisatie dié, de Amerikaanse hulp in dë vereiste banen zai leiden oyer het plan- Marshall. De conferentie ,van vakvérënl- girigenY georgamseërd.door de Brit- 'setTiD'.GTeH'. vekbóndén, :yam Benelux, zal op 9 en 10 Maart in Londen gehouden worden," De Franse C.G.T. en. hét Italiaanse vakverbond hebben nog niets van zich .laten horen; de andere uitge nodigde vakcentraleshëbbèn hun médewerking toegezegd. De conferentie van socialistische partijen, georganiseerd door dë Labour-partij; -wordt 2F en 22 Maart, in Londen .-gehouden. AM EEN. WILDE JACHT slaagde de douane cr in een gepantserde smok kelauto tot stilstand tc brengen. Het zijnoude legerwageps, voor circa 2500 gulden uit 'Belgische dumps gekocht. Meestal zijn dc kosten na twee ritten over de grens eruit. Links op'dc foto een pantserauto die al eerder, werd veroverd op dc smokkelaars. (Van onze parlementaire redacteur) Minister Witteman vergeleek .zich gistermiddag in de Eerste Kamer met een simultaanspeler toen hy dé sprekers bij de begroting van. Binnen landse Zaken beantwoordde en hij verklaarde bij voorbaat, dat hjj bereid was aan enkele borden, met remise genoegen te nemen. Doch al mag de bewindsman,.bij de „vluggertjes" die hij behandelde in een tempo; waarop iedere simultaanspeler van professie jgloers zou zijn geweest voor stukkenoffers niet teruggedeinsd zijn, hét eind was toch, dat hij, mét zw.art spelend, alle witte koninginnen van de borden had weg gevaagd en met een prachtige score naar hjiia kon gaan. dig een wet tot regeling van deze materie in behandeling zal komen. Doch hij hield vast* an de tegen woordige opzet, waarbij, achthon derd kleine gemeenten rijkspolitie hebben en niet als vroeger gemeen tepolitie. r Geen slecht figuur Dat de verhoging van de ambte naarssalarissen zo'n slecht figuur zou maken naast de verhoging dér ir.dusfrieiqnen, ontkende de minis ter. Tegenover de 45 pet, stijging der ambtenaarssalarissen, door. enke le sprekers, genoemd, stélde hij, dat het gras der ambtenaren 67 pet- i: vooruitgegaan, waarbij geen reke ning is gehouden rriët de' kindertoe- sïag,' -? Ambtenaren v^n dc C.CD kwamen onlangs uitgebreide administratieve knoeierijen inzake broodlcveranties op het spoor. Een bakker tc Rotter dam was o.a. brood leverancier van de marine aldaar. De administratie van de marine gaf periodiek bii de ontvangst van brood verklaringen af, waarop dc bakker hèrbevoorraad werd met bloem. Hij vervalste deze verklaringen.; door de cijfers van dc duizendtallen tc wijzigen, zodat hij deed voorkomen, alsof hij meer brood geleverd had. Bij nauwkeurige beschouwingen van een tiental verklaringen kwa- men deze vervalsingen aan het licht. Hl ["Het bleek, dat de bakker ca. 50.700 kilo bloem (69.000 kg brood) te veel toegewezen had gekregen. Om dit brood tc kunnen bakken, had de bakker op geli.ikg Wijze de verkla ringen, bestemd voor het rijkskolen- bureau. vervalst, waardoor hij ca 8.000 kg kelen extra kreeg. Van dc op onrechtmatige wijze verkregen bloem werd kleinbrood gebakken en ongeveer 5.600 kg brood geleverd aan 'een zestal café-restau rants tegen zwarte prijzen cn zonder inneming van bonnen of toewijzin gen. Voorts heeft de bakker ca 18.000 kg bloem aangewend voor «de berei ding-van bonvrije beschuit cn gebak. Een proces-verbaal werd opge maakt inzake overtreding van de prijsvoorschrlften voor brood, als mede voor het afleveren van brood zonder bpn. De politie maakte proces verbaal op wegens het plegen van valsheid in geschrifte. De zes res taurateurs kregen eveneens een be keuring. Nederland, Bëlgië, Luxemburg. Italië, Frankryk, Denemarken, Er gelan d, GrièKeftland en Zwitser land houden op hét ogenblik in Rome een 'Conferentie 'over een Europese tolunic. Uit Parijs koinfc tezelfdertijd het bericht dat de plannen voor de vöërriing'van een" Frans-Italiaanse commissie die de mogelijkheden voor een tolunie zal bestuderen, door de Franse regering zijn goedgekeurd, v !fr Twintigduizend Amsterdammers herdachten Woensdagmiddag het gebóorteuur van het Nederlandse verzet, dc staking van Februari ,1941. Voor het tijdelijke monument een zuil die een gasvlam, draagt, hiel den twee oud-B.S.crs de wacht Een grijs.schild vermeldde, dc namen van de zeven eerste slachtoffers der Duitse reprcssailics: Ëyl, Schü- venschuurder, Coenradi, Helléndoorn, Van Waert, Van Weesel en Hot- tlnga'Halfstok wapperden de vlaggen: de Nederlandse en de Amster damse. de laatste met het devies dat dc Koningin de hoofdstad ver leende „Heldhaftigheid, 'Vastberadenheid, Barmhartigheid". gelen tegen de Joden ten uitvoer moesten leggen volkomfen verhijs-^ terd was. Maar spoedig werd in de stad het verzet levend en werd de massale staking ingèzèt die wel dra de blik van de gehele wereld naar- de Nederlandse hoofdstad trok. De burgemeester, mr. d'AilIy, noemde in .zijn herdenkingsrede de. Februaristaking de eerste algeme ne openbaring van het Nederlands verzet tegen de beestachtige wijze waarop de Duitse onderdrukker tegen de bevolking optrad.* Hij herinnerde er aan hoe Amsterdam aanvankelijk bij de komst der tal rijke SD-ers die hier de maat/e- T WIN TIG DUIZEND AMSTERDA MMERS .herdachten Woensdagmid dag 'het geboortêiiur van het Nedctlandse verzet: de Februaristaking 1941, Een overzicht van-de plechtigheid op het Waterlooplein. De staking werd bloedig onder drukt, zo vervolgde de burgemees ter, en er volgden wrede straffen, maar de begonnen strijd schraagde het verzet van hen, die niet ver saagden. Alle partijen Vertegenwoordigers van alle po litieke partijen voerden bij deze herdenking het woord.'R. Th. J. Ie Cavelier sprak voor de Y.V.D., H. Gorfc^k voor de C.P.N., Th. D. J. M. Koersen voor de K.V.P., J. G. Suurhoff voor de P.v.d. A. en A. in 't Veld voor de A.1*. en C.H. In zijn slotwoord maakte dc burgemeester bekend, dat het gemeentebestuur overweegt op het Waterlooplein een blijvend monument te doen plaatsèn- De Amsterdamse diamantbe werkers hebben voor dit doel reeds een geldbedrag aange- boden. Talrijke vooraanstaande perso nen uit het voormalige verzet,"vele gemeenteraadsledenen het gehele college van 3. en.,.W, (behalve wethouder Franke, die door ziekte verhinderd was) woonden de plechtigheid bij. 7 "V., v Hei is wel duidelijk gebleken, dat bij in het kabinet een der minis ters is, die zijn zaken kent en vol komen weet wat hij wil. Daaren boven bezit hij 'de gave oni een las tig, gezelschap, als dc Eerste Kamer van nature is, velerlei tegemoetko mingen te betonen, waarvan men pas later mérkt, dat ze toch niet zoveel om het lijf hadden als op hét eerste gezicht leek. En als het moet, weet hij ook voetbij jstuk te hou den. In de Tweede Kamer heeft hij omtrent de Zondagsheiliging en het zedenbederf gezegd, dat'.grote ver draagzaamheid!/ pp *dit; jpuut ,-r-aad- :zagïh;iS;"b1j'':'fe'èri' zö^^tteröSehe' sa- 'mènst.ellteg:. $érbevolking.. En of- 1 schoon de heer ,H o m.m é:s. (A.R.) hem bestookte mét citaten uit re devoeringen .van 4 het1 Katholieke Tweede Kamerlid' Maeneh, die hét mét de anti-rcvolutionnairen won- denvel eens was,-week dc minister geen duimbreed en hief, evenals in de Tweede. Kamer, waarschuwend zijn vinger op ten opzichte van overheidsmaatregelen, waarop werd aangedrongen. Autonomie der gemeenten Bijna alle sprekers hadden bet opgenomen voor de autonomie der pemeenten én gewaarschuwd tegen, te stringent ingrijpen van dé cen trale Overheid. Doch de bewinds man meende, dat gemeentelijke autonomie geen sleuTël is, waarme de men alle staatkundige vraag stukken kan oplossen, en dat het algemeen belang van de Staat zal moeten prevaleren boven een kost baar goed als de gemeentelijke autonomie, wanneer de financiële, toestand van het land in het geding is. Bovendien was hij overtuigd, dat dp nieuwe wet noodvoorziening ge meentelijke financiën aan vele- bezwaren tegemoetkomt, al kan de -Gemeenten geen grotere vrijheid worden gepermitteerd dan met het oog op de toestand van 's lands fi nanciën verantwoord is. Tegenover de klachten over de opvoering van de vermakelijk heidsbelasting op last van de cen trale Overheid voerde hij aan, dat als de 'gemeenten zelf tijdig hadden ingezien, dat uit deze belasting veel meer te halen is, de dwang achter wege had kunnen blijven. Mét het poli tie vraagstuk hield de minister zich slechts kort bezig, omdat spoe- Intuseen is. overeëntsemmiiig„tus- missie over dé techhiscbè herèié- ning té verwachten én zal deze mét terugwerkende kracht tot 1 Janu ari ovèr enige maanden stellig tót stand zyn gekomen. Het herstel van .het normale Ge organiseerd Overlég krijgt binnen kort haar beslag, doch de EVC zal daarbij niet van de partij zijn/want de minister is bet in dit opzicht eens met zijn voorganger.' Voor de burgemeesters, wier .sa larissen veel te Wensen overlaten, liet de minister een hoopvol licht, gloren door zijn médedeling, dat dé commissie De- Quay binnenkort' haar rapport. over deze materie,ge reed zal hebben. De begroting .werd zonder hoof* delijke stemming goedgekeurd. Het komt thans definitief tot een splitsing in de delegatie der Neder landse Antillen. De afgevaardigden dérCura^aase Democratische Fariij lifchben heden medegedeeld, dat zij besloten zijn morgen. Vrijdag, naar de West terug te keren. Nadat op de openbare vergadering van 16 Februari mr. S. W, van dei- Meer een verklaring heeft afgelegd van het standpunt der democraten t.a.v. de hervormingen in,Curacao welke verklaring werd gevolgd door een non-coöperatievc houding tegen over dc conferentie hebben, zo wordt medegedeeld, de betreffende afgevaardigden nog tien dagen ge wacht op eventueledaden van de Nederlandse regering. Nu deze da den. aldus de Democratische gedele: geerden, nog steeds niet zijn gesteld, wordt het niet meer in overeenstem ming met de opdracht der. Staten geacht.nog langer, in Nederland- op eventuele vérderebesprekingen tc wachten. Dergelijke, verdere bespre- kin'gcn, aciit jÖèh grtUriÖlobs' én men.- heeft geen vérlroiiwèn ineer, dat dc regering voornemens is;:spoedig tot de. verlangde wijzigingen over te gaan. De volgende bonnen zijn voor hét tijdvak 29 Februari tm. 18 Maart géldig verklaard Bonkaarten KA. KB, KC 802 211 Melk; 4 liter melk 213 Melk: 7 liter melk 216 Vlees: 100 gram vlees 217 Vlees: 300'gram vlees 218, 219 Boter; 250 gram boter o£ margarine of 200 gram vet 234 Algemeen: 1600 gram brcod (geldig t.m. 6 Maart) r 235 Algemeen: 200 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) -. 236 Aleemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver micelli e.d. (t.m. 13 Maart) 230 Algemeen: 150 gram kaas of 187'/2 gram korstjoze kaas 237 Algemeen; 125 .gram koffie 239 Algemeen: 50 gram thee 238 Algemeen: 500 gram sinaas appelen ..(voorirüevering) 223 Reserve: 800 gram brood (geldig tm. 6 Maart) - 224 Reserve (bonkaart KB): 125 gr. citroenen (voorinlevering) 22T Reserve (bonkaart KC): 125 gr. citroenen (voorinlevèring) 226 Reserve: 400 gram brood (geldig t.m. 6 Maart) Bonkaarten KD, KE 802 713 Meik: 12 Eter melk 716, 717 Vlees: 100 gram vlees 718 Boter: 250 gram boter of margarine, of 200 gram vet 719 Boter: 125 gram boter óf margarine of 100 gram vet, 734 Algemeen: 400 gram brood (geldig t.m. B Maart) '735 Algemeen; 200 gram broad (geldig t.m. 6 Maart) 736 Algemeen: 400 gram brood of 1 rantsoen puddingpoeder, ver- micelli e.d. (t.m.13 Maart) 737 Algemeen: 125 gr. citroenen (voorinlevering) 738 Algemeen: 1 kg sinaasappelen (voorinievering). 723 Reserve: 400 gram brood: (geldig t.m. 6 Maart) .724 Reserve: 100 gram kaas of 125j gram korstioze kaas Bonkaarten MA, MB, MC, MD, MF. MG, MH 802 1073 Brood: 800 gram brood 1078 Boter: 250 gram boter .of margarine of 200 gram vèt 1072 Margarine: 250 gr, boter of margarine of 200 gram vet 1074 Kaas: 200 gram kaas óf 250 gram korstioze kaas 1079 Eieren: 5 eieren 1077 Melk: 5 liter melk 1071 .Vlees:.300 gram vlees 1076 Vlees: 200 gram vléés-". Deze, bonnen kunnenreed^ óp Vrijdag 27 Februari wórden gé bruikt, met uitzondering van de bdrinèn voor melk, waarop eerst óp Maandag 1 Maart a.s. mag worden ^gekocht. De bonnen voor sinaasappelen én citroenèri' "móéten'; uitéhlljk ':óp jè Maart - bij éen détaillist wórden in geleverd. ;.'V De herziening van ae amb- tenaren^salarissen zal met te rugwerkende kracht van 1 Ja nuari ingaan, deelöe'minister Witteman- by de verdediging van jsijn begroting in de Eer ste Kamer mee. - Het is niét de bedoeling dpt alle salarissen omhoog zullen gaén. Bij de herzieiikg. is de minister uitge- gaar van het regeringsbeleid inza ke" Ionen en prij2èn. Hij heeft slechts getracht door .een techni sche herziening de schrijnendste tegenstellingen weg tc nemen. Vergeleken met 1939 is het gros der ambtenarensalarissen nfet 45 omhoog gegaan. Voor "de lagere sar larjssen .is, dit percentage 65, voor. de hogere 37. Een riieüwe regeling voor de burgemeester-salarissen zal binnenkort ger '■«- zijn.' De begroting Binnénltódse Za- ker werd zonder hoofdelijke stem ming aanvaard. Het Roemeense parlement heeft gisteravond een wet aanvaard, waarin; het zichzelf ontbindt en te gen 28 Maart verkiezingen voor de nieuwe Nationale Vergadering uit schrijft. Het-.nieuwe .parlement.zal 6 April voor het eerst bijeenkomen Op gemeenschappelijk Initiatief van de ministers van justitie van Nederland, cn Brigië zal éen Ne derlands—Belgisch— Luxemburgse studiecommissie ^wórden ingesteld tot éênmaking van het recht. Deze commissie zal een vergclükegde studie moeten maKén van de wet geving der drie landen cnzelfs uniforme wetteksteé in onderschei dene wetgevingen doen opnemen. De commissie zal bestaan/uit 13 leden en evenveel plaatsvérvap- gers. Nederland en België zullen ieder-vijf ledenaanwijzen en Lu xemburg drie. Het voornemen bestap van Ne derlandse zijde o'ok een vertegen woordiger uit dé "West indeze commissie aan te wijzen, zulks in verband mét het'feit,' dat men in Suriname en Curasao met dc wet geving zeer sterk op Nederland ge oriënteerd is. Adriaan Théuns, 55-jarige .we genbouwkundige ta Berger» 'óp. Zoom, verdacht ?van coMaboratie, is door. het Bredase Tribunaal van alle smetten.vrij vertóaardJ Hij wari een "belangrijk, illegaalwerker? maar had desondanks na dé bevrij ding tien maanden in Vught geze ten, en thans was er nog een zaak 'tegen hem aanhangig. Bij zijn gevangenneming had- Theuns njeegfUeeld, illegaal ge wérkt te hebben, samen .met de groep Derks-Juten te Bergen op Zoom. Hij had echter dé schijn tegen zich en de patriotten Derks en Juten hadden dè dood gevonden! voor een Imits vuurpeleton. In zijn vonnis sprak het Tribu naal zijn spijt ovèr deze g^ng vap zaken uit. Thetins had spionnage- werk verricht op. de vliegvelden. W.oensdrecht en' Gilzé-Rijéh. Menig rapport en heel-wat tekeningen van zijn hand kwamen in Londen- te recht,nadat ze op microfilm--wa rén opfiënómem "(Van onzé Haagse redacteur) Generaal KtuIs, chef van de Generale Staf, heeft voor het Con- tactc^ntrum op Voorlichtingsgebied te kennen gegeven, dat de enige mogelijkheid om de Nederlandse ètri,jdmacht aan haar doel te doen beantwoorden ligt in de steun, welke de strijdkracht krijgt van het volk, dat van de .betekenis van het leger ten volle is doordrongen. Het heeft geen zin er doekjes om te winden, aldus de generaal, dat het optreden van het Nederlandse leger ln de strijd van 1940 een vol ledige, mislukking is geweest; een mislukking echter die niet alleen moet worden geweten aan het leger doch ook aan de. instelling van een geheel volk tegenover dal leger, gedurende een lange reeks van jarén. Bij dë opbouw van het nieuwe leger zal een niéuwe doelstelling ieder duidèljjk' voor ogen moeten staan. Die doelstelling wordt in de eerste plaats bepaald door ons lid maatschap van de Verenigde Na ties. en door de militaire verplich tingen wélke daaruit zullen ont staan, De vraag is of op korte termijn overeenstemming tussen de voornaamste landen te verwachten is over omvang en vorm van de V.N.-strijdmacht, en dus ook over het aandeel van landen, als het on2e jn die strijdmacht. Het zou echter funest en-moor dend zijn, om de opbouw van onze strijdmacht daarop te laten wach ten cn spr, zeide, dat ook indien de regionale verd-agen worden geslo ten, welke thans een onderwerp van bespreking vormen, een taak voor ons leger ontstaat; waarop ons [land zich moet richten bij de opbouw van het leger. Daarom ook kan hu reeds mét de opbouw wor den begonnen, Beter een paar 'blokjes te veel gelegd, dan te wei nig meende spr. Het eerste doel bij de opbouw van het leger ziet'generaal Kruis in het bereiken van de preventie ve bescherming, \velke een goed leger, al is dat dan klein, altijd biedt teggn :een land met agressie ve bedoelingen. Men vergete nim mer. dat.de gelegenheid nog altijd de dief maakt. Komt echter niet temin een aanval, dan moet het toekomstige Nederlands leger in staat zijn om op bepaalde gewich tige: delen van het grondgebied zo lang stand te houden, als voor alle bondgenotein nodig zal,zijn om. zich 'te herstellen van dè'gevolgen van de vijandelijke aanval. Tijd winnen dus! Eerst dc preventieve taak én vervolgens het standhouden,al dient daarbij te worden aangete kend; dat toen, zelfs al hadden wij kunnen standhouden', de nieuw ge vonden' bondgenoten niét hadden kunnen.helpen. Voor dc opbouw van een leger, dat aan deze doelstelling' beant woordt, acht de generaal een aan zienlijk langere diensttijd nodig dan de 5y7 maand van voor 1938. Er zal voorlsgeld beschikbaar m >ètën zijn om een goede bewa pening te kutmen.aanschaffen. Da. huidige toestand van onze finan ciën mag niet aanleiding wordén. voor een '.nieuwe verwaarlozing van onze strijdmacht; in 1,940, toen onze troepen-met kanonnen van het, einde van de negentiende eeuw een uiterst modern uitgeruste vijand tegemoet 'moésten trèdén, hebben wij genoeg, leergeld betaald. Wat de oefening van hét'léger aangaat ziet generaal Kruis voorts de voorbereiding op een werkelijke qorlogstaak, door natuurgetrouwe nabootsing van de oorlogsomstan digheden bij de oefening, als een onvermijdelijke noodzaak. Hij.toon de zich er teleurgesteld ovef,dat men de legerleiding ter verant woording heeft.geroegen door vra gen in de Kamer, toen er ongeluk ken zijn geschied bij oefeningen. Ongelukken bij de -oefeningen, hóa zeer hij ze'ook betreurt, ziet géné raal Kruis als de premiekosten op v de levensverzekering van een ge heel volk. - Doordat het door hem gevlo gen Auster-vliegtuig benzinege brek kreeg, moest de 56-jarige leerfabrikant W. A, J. Jansen uit Tilburg een noodlanding maken op een omgeploegd veld te Broak- land. pe Auster sloeg over de kop,., waarbij de heer Jansen ernstige verwondingen aan het hoofd op liep. Hij werd. nar- het hospitaal te Ashford vervoerd. WEINIG VERANDERING W eer« verwachUnff BtUdiZ van Don derdagavond tot Vrijdagavond: Vannacht weer •nattge' vorst, mor gen overdag zon nig weer met ln. - de middag tempe ratuur tijdelijk boven het vriès- punt. Vrij krachti ge wind tussen Oost en Zuid-Oost Zon op 7.33;.i,.on$er onder 8.55. .27/Tebr.; Hoog water tevR'dari: [le t(j 6.26 uUr, Ze lij 19,07 uur. 27 Febn: 18,14. Jvïaan op 22-13.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1