J. in 't Veld HET ROTTERDAMSCH PAROOL en Finland in dwangpositie door Stalins verzoek om pact Nieuwe regime consolideert zijn posities Ziekenfondsen en artsen zijn het eens! Russisch staatshoofd dringt in brief aan Fins president op spoed aan Nieuwe groepering in Frankrijk Sjertok critiseert Amerika's voorstel Collegiaal orgaan spoedig gevormd „Plan Burgerveen" onaannemelijk ttëêÊciï-m 'ft 01; v W 0? Politiek en maatschappelijk leven wordt ontdaan van niet-communisten Mr. Oud over de „coup" in Tsjechoslowakije In de Kralinger Hout Voor 1948 aceoord gesloten Twee "gesneuvelden Rotterdam gaat Heintje Davids huldigen Onze nieuwe 'minister Prof. Eieftinck sprak minister Eyskens De man van wie Nederland verwacht, dat hij wederop- - bouw zal stimuleren Hervormingen voor de West kómen nu Voorlopige colleges in Suriname en op Antillen Weerbericht Zaak-Korfoe: Pleidooi van Albanië vervolgd Ex-V-man zocht naar oorlogsmisdadigers Zaterdag 28 Februari 1948 Achtste jaargang, No. 50 Red. en Adra. Lemgo Huren 141. Schiedam TeL 6930i. Abonn.prijst per week 0.31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0,09 Opgericht door de Stichting „Het Parool" Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postglr» 398644 Bankier: Amsterdamschs.Bank ia Rotterdam Directeur: 8. de Vrie» Hoofdredacteur: Tb. Ramaker (Van onze Scandinavische correspondent). ;- biet verontrustende snelheid beijvert zich deze dagen de Russische politiek het laatste restje zelfstandigheid van zijn Finse buurstaat te niet te doen, Na Tsjechoslowakije is nu de beurt aan Finland gekomen, dat van alle satellieten" van Hitier bij. de vredesonderhandelingen relatief de beste vredesvoorwaarden kreeg en dat in de Russische politiek dezelfde rol schijnt te spelen als Denemarken gedurende de Hitler-peribde, welk land door Churchill zo treffend betiteld werd als de kanarievogel die bevrijd.werd. Deze periode is nu geëindigd. Op de schrijftafel van de Finse presï" dent ligt een Russisch voorstel tot het sluiten van een militaire oyer- eenkomst haar Hongaars en Roe' me ens voorbeeld, bit kan slechts betekenen dat Rusland Finland zo wel op militair, economisch als op politiek gebied aan zich bindt, Dit voorstel van Stalin wordt, op grondwettelijke overwegingen en !n principe, door alle Finse partijen afgewezen, uitgezonderd natuurlijk de communisten, die slechts 48 van de 200 zetels in "het parlement heb ben. Het is echter zeer de vraag of men aan de grondwet en deze.prin cipes kan blij ven. vasthouden. Fin-, land bevindt zich in een dwangpo sitie. .Zijn strategische en politieke - afhankelijkheid van - Sowj et-Rus land is te groot, dan dat het zich in werkelijkheid tegen de alliantie'zal kunnen verzetten. De Russische no ta is een eigenhandig geschreven brief van Stalin aan de Finse presi dent Paasikivi. Deze kreeg de brief reeds Maandag, doch wegens ziekte kon hij eerst Donderdag de regering bijeenroepen. Gisteren beraadslaag de de regering opnieuw. Tot heden morgen is nog niet bekend welke houding de regering-zal aannemen en de benoeming van de leden van een delegatie naar Moskou wordt eerst de. volgende week verwacht. Een bepaald tijdstip voor de on derhandelingen wordt door Stalin in zijn brief- die in vriendschappe lijke toon gesteld zou zijn, niet_ ver langd,- doch de "Finse president bliceerd. Er wordt óp gewezen, dat men in Moskou niet lang wenst te wachten. Tot nu toe ós. slechts een klein uittreksel uit de brief, gepu bliceerd. Er wordt op gewegen dat Finland dot dusver het eerste buur land van Rusland is dat nog niet een dergelijk pact gesloten, heeft. Ofschoon de uitslag van de onder handelingen wei vaststaat, wil men in Finland toch democratisch te werk gaan, cLw.z./dat de commissie door het.parlement gekozen wordt. Tussen communisten én Derde Macht (Van onze correspondent) PARIJS, 28 Februari,Een nlemvë politieke' groepering ,is ;ïn Frankiiik gevormd die zich plaatst tussen de communisten en <lc Dëhle Macht: de R.D.R." (Rassemblement Démocratique Révolutionnaire). Deze „vierde niacht". die voorlopig nog geen macht is wordt-gelari- oeerd door een groep politici, schrij vers en' journalisten die de commu nistische methode vmverpén, maar. die nochtans het Ideaal van een socialistische revolutie niet willen loslaten. Tot de ondertekenaars van het uitgegeven manifest behoren een 'aantal socialistische afgevaardig den, enige leden van het hoofdbe stuur van de S.F.I.O., de schrijver/ Jean-Paul Sartre en David Rous-' set, alsmede een aantal journalik- ten. Veiligheidsraad Palestina Mosje Sjertok, hoofd van de politieke afdeling van het Joodse bureau, heeft gisteren In dc Veilig heidsraad bj de voortzetting Van het debat over Palestina het pian voor de verdeling van Palestina het uiterste'minimum genoemd dat de Joden kunnen aanvaarden. Sjertok trok zowel van leer tegen Engeland omdat dit land niet toestaat dat de Joodse strijdkrach ten wapens ontvangen -7- als Ame rika wegens de kortelings ge dane voorstellen, die dé Joden in grote verwarring hebben gebracht. Bittere woorden, wijdde hij aan het feit dat de Arabieren ongehinderd Palestina binnentrekken, terw\1I men de Joden verhindert dat zij zich. met wapens yerdedigen. De Belgische vertegenwoordiger, die na Sjertok het woord kreeg, steunde het' Amerikaanse voorstel om een commissie van de Grote Vijf met het onderzoek te belasten maar België zou nog geen standpunt in nemen over de juistheid of ver keerdheid van het verdelingsplan. Het Columbiaanse voorstel, een speciale bijeenkomst van de Assem- blée te beleggen, werd afgewezen, Het ANP verneemt dat ze<*r bin nenkort de instelling te verwach ten is van hét reeds in de regerings verklaring van 23 Sept. jj. aan gekondigde Collegiaal Orgaan in. Indonesië. Zeeland krijgt er eert badplaats bij Groede, een voor de oorlog bij vacantiegangers vólkomen onbe kend piaataje in Zeeuws-Vlaande ren, bij Breskens, kreeg in het afgelopen'seizoen duizenden aan vragen om "logies," - tot zelfs 'uit Zwitserland. Men-.is echter slechts 'ingericht'"' ophét" "herbergenvan enige tientallen vreemdelingen. Slachtoffer van kordaat optreden Vrijdag sloeg een paard, dat voor een melkwagen over de Statenweg liep, op hoi. De winkelier, N. L. Hageraajs, uit de Disselstr,, trachtte het dier tot stilstand te brengen, doch kwam onder dc wagen terecht. Met' enige gebroken ribben cn een gekneusde wervelkolom werd hij eerst naar het Bergwëgziekenhuis en daarna naar huis vervoerd. De „Willem Ruys" wordt 9 Maart te Batavia venvacht, „Onze Kamer acht het plan voor een niéutfre luchthaven te Burger veen volkomen onaannemelijk." Ziedaar de conclusie van een schrijven, dat de Kamer. var. Kocp- handel en fabrieken voor Noord- Holland dezer- dagen richtte -tot de minister van Verkeer en Water staat - - Luchtverkeer in het Westelijk deel van ons land zal steeds in overwegende mate worden beheerst, door de behoeften zowel van Rot terdam als. Amsterdam. Beide -ste den dienen in haar onmiddellijke omgeving ,een luchthaven voor in ternationaal verkeer te hebben. Het centrale vliegveld te Burger- veen zal door de grotere afstand voor- Amsterdam achterstaan >ij Schiphof. Voor Rotterdam zou ';cle afstand toch 20 bljven, dat .hier niet voorzien zou,, worden in de gerechtvaardigde behoefte van Rot terdam aan een luchthaven, Burgerveen zou- Schiphol degra- deren tot een vliegveld van onder.- geschikte betekenis,, en de daarin"" gestoken jniUioenen. grotendeels waardeloos maken. Bovendien zijn alle uitbreidingsmogelijkheden daar voorhanden. Het is. een onaanvaardbare poli- tiek om er van uit te gaan, dat in Westelijk Nederland één' centraal vliegveld hetinternationale "lucht verkeer ih de toekomst zal. opne men. Een beter beleid lijkt het de Kamer 'om meer pijlen op de boog van. de toekomst; te 'houden, ander? gezegd, èn in de nabijheid van Am sterdam ên in dié van Rotter dam een vliegveld".voor internatio naal verkeer te onderhóuden. Wan neer het dan nodig zou blijken een speciale luchthaven vóór het trans atlantische verkeer te scheppen, zal daartoe 'met des te meer vryheid van keuze van plaats en outillage kunnen worden overgegaan, indien beide steden een vliegveld bezitten. De waarnemend voorzitter van de Kamer, de heer Delprat; deelde in een mondelinge toelichting nog mede, dat het "hier niet gaat om een boekhoudkundige kwestie.. Het gaat er niet om, welk plan het minste gêld kost. Na Gotticalds overwinning Het nieuwe Tsjechoslowaakse kabinet van Gottwald is gisteren aan president Benesj voorgesteld co beëdigd. De toestand In het land wordt gekenmerkt door een regen van ontslagen aan niet-communisten en verder door de maatregelen van het nieuwe bewind met betrekking tot de berichtgeving. Zo zullen de Tsjechische en de Slowaakse omroep worden samengevoegd tot één enkele moderne omroep, die de denkbeel den van de volksdemocratie zal bevorderen. CURACAOENAARS VERTROKKEN Vrijdagmiddag om 5 uur zijn met 'n.vliegtuig van de A.O.A, de leden rar S. V. van der Meer, S. Janck- heer en. J. E Yrausquïn van de de legatie der Antillen van Schiphol- naar de West teruggekeerd.' - 'Hun-werd -/uitgeleide, gedaan" door die delegatieleden, die in Neder land voor de conferentie achter blijven, met uitzondering van de heep Gerharts, vertegenwoordiger van Aruba: De' regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen in de afgelopen week de volgende vérliezen zijn ge rapporteerd Koninklijke Landmacht: Sold. J. J. Hartman, uit Amsterdam. Sold. Ie kl. J. Westelijk, uit Goedereede. Koninklijk Nederlands-Indisch Le ger: geen verliezen. Koninklijke Marine: geen verliezen. (Eigen berichtgeving) Het conflict tujKcn de hulsartsen en de ziekenfondsen dat vorig jaar zulke ernstige vormen had aangenomen ls een stap dichter tot zijn oplossing gekomen. Voor het jaar 1948 ls een voorlopige overeenkomst gesloten, waarbij die van 1947 tpt basis heeft gediend. De honoraria van de niel-apo- theekhoudende" huisartsen blijven gehandhaafd op f 4.6B per inge schreven zïekenfondslid, die voor da apotheek-houdende huisartsen zijn met f 0.50 verhoogd. Hierte genover staat, dat leze artsen nu vérplicht zijn ook de recepten der specialisten klaar ie maken: Deze voorlopige overeenstem ming is het resultaat van langdu rige besprekingen, die gevoerd zijn tussen de Landelijke Huisartsen- Vereniging, onderdeel van de Mij. ter bevordering van de geneeskunst en de ziekenfonds-organisaties. Er zjn nog enkele kleine onderdelen van dit „gentleman-argreement" waarop geen overeenstemming is bereikt. Binnenkort, worden 'de onderhandelingen echter voortge zet eri aan beide zijden hoopt men tot een volledig accoord te komen. Dat deze overeenkomst voor slechts een jaai. is vastgesteld vindt rijn oorzaak hierin, dat zowel in artsen- als in ziekenfondskringen de verwachting leefde, dat de nieu we wet op 'het ziékenfondswezen Öit jaar brj-hèt-pa/dement inge diend en afgehandeld zou kunnen \vorden. Goed ingewijden vrezen echter, dat dit niet het geval zal zijn: De buitenlandse journalisten in Praag hebben op een persconfe rentie een waarschuwing te horen gekregen dat tegen degenen die „onware berichten verspreiden" I maatregelen-kunnen.worden genö- j men. Dr. Kosta van het departe- ment van voorlichting, die de pers- conferentie hield, stelde voor dat j' de correspondenten hoofdzakelijk I hün berichten zouden putten uit de j officiële bronnen die hun ten dieti- j ste staan; alleen de departementen van voorlichting en buitenlandse zaken hebben te beoordelen, welke berichten wel, en welke niet in overeenstemming met de waarheid zijn, Het officiële Tsjechoslowaakse nieuwsbureau heeft geantwoord op de Brits-Frans-Amerikaanse ver oordeling van Gottwald's staats greep - Het bureau z<I uat de toe passing van de dem< vatic in in ternationale aangelegenheden niet toestaat, dat men zelfs maar met. critiek zich mengt in interne za-. ken van andere landen. De verkla ring ontkent dat de crisis invloed heeft gehad op de parlementaire instellingen. De zuivering van het politiek leven gaat. d tor. Journalisten, da- centen van universiteiten, politieke leiders, fabrieksfunctionarissen worden ontslagen „omdat hun denkbeelden niet overeenkomen met die van het nationale front'." Een politieke vluchteling die uit Praag in Frankfort is aangekomen, heeft daar gezegd, dat aan Fieri in- ger. de pro-communistische soe,- democratische leider, door de com munisten het presidentschap was belóófd, indien Benesj zou aftre den-. Een te Praag uitgegeven verkla- ring dat de crisisdaar zonder bloedvergieti zou zijn verlopen, is in Londen tegengesproken door 'n woordvoerder, .v 411. het Foreign jQf- ficé. Daar is bericht ontvangen, dat vijf Tsjechoslowaakse studenten tfjdens betogingen ten gunste van Benesj zijn. gedood. Burgemeester Oud verklaarde vandaag in New Orleans volgens U.P.. dat dé communistische greep naar de macht in Tsjechoslowakije de zaak van de communisten in het Westen geer. gord zou doen Hij zei dat naar zijn mening de West-Euro pese bevolking, die aanvankelijk nog er.ige sympathie in die rich ting gekoesterd had, zich nu tegen de communisten zou keren. Het feit dat de communisten in Neder land in dc beide.kamers tezamen 15 zetels hadden verworven, meen de burgemeester Oud voornamelijk te moeten toeschrijven aan de ón tevredenheid welke in de brede be volkingsklassen leefde na de ver warring. die op de oorlog volgde. Prof. Liefünck heeft "Vrijdag middag hx Brussel besprekin gen gevoerd met ztjtt" Belgische collega Eyskens en de gouver neur Frère, Van Nederlandse zffde namen tevens aan de onderhandelingen deel prof. Keesing, adviseur van het ministerie van financiën en de heer Holtrop, directeur van de Nederlandse'Bank. Naar minister Eyskens na afloop meedeelde, hebben de besprekingen zich op' economisch en financieel plan bewogen en heeft men In. het bijzonder de problemen bestudeerd, die zich óp lange termijn voordoen. Deze bijeenkomst is gehouden op grond van de beslissing, -die tijdens de -Benelux-conferentie-te Luxem burg is genomen en volgens welke over deze problemen in. de toekomst geregeld overleg zal worden ge pleegd. In het bijzonder zijn bü de onder handelingen van Vrijdag.ter sprake gekomen het vraagstuk van de lonen en prijzen in de drie lanjlen, de samenwerking" in het kader van het plan-Marshall en het algemeen economisch evenwicht in het bestek van de Belgisch—Nederlands Luxemburgse samenwerking. kennen. Een lange jongeman, met mening koesterde'over. de béteke- een wat temende stem en wat nis van^de dynastie dan toen ;in de traag-schijnend in zijn bewegin- SDAP gebruikelijk was. E» hij gaf gen, maar met een ongelooflijke en er. rustig, weloverwogen, uiting ontembare energie. Allesbehalve aan. Zoals in de Mei.dagen van een boekenwurm, zoals men zou 1940, toen hij als burgemeester van denkerrVan iemand, die elk- uur Zaandam, het rode Zaandam, in van zijn vrije tijd hij. was toen een officiële rede zich kantte te gen de opvattingen, wélke sommi gen over het vertrek van de Ko ningin hadden. In 't yeld, de man met het rustige, vooruitziende in zicht, begreep het beter dan velen vari onze landgenoten. En kaLm, werkzaam op .de afdeling plaatse lijke werken te Rotterdam - be steedde aan zijn boeken en aan Latijn en Grieks. Over die studie praatte hij nooit. Zij was voor hem iets dat vanzelf sprak. Het was Hedenmorgen is de benoeming alsof hij een dubbel leven leidde maar duidelijk gaf hij aan zijn in- bekend gemaakt van mr J. in een driedubbel zou men zelfs kun- zicht uiting en hij had gelijk. *t Veld tot minister van Weder- nen ze8Sen: dat vah gemeente- Dit is een van de kenmerken ambtenaar, dat van de studerende van mr. in 't Veld: zijn zekerheid, opbouw en Volkshuisvesting. en flftt yan iemandt dJe wfi zouden haagt zeg^ zijQ pla_ Wie is mr. dr. J. in t Veld? geeft aan allerlei arbeid, welke het ciede zekerheid en doelbewustheid. Evenals zijn voorganger ir. Neher, deel is van hem, die zich interes- Die merkten .we ook op, toen we een man die zichzelf heeft ge- seert voor dé sociale omstandighe- hem kort na de bezetting op zijn maakt. Neher begoo zijn loopbaan den van zijn medemensen. stadhuis ontmoetten; het was hem als arbeider bij de telefoon werd -'Vurig socialist, toen al, vurig toen al volkomen duidelijk, wat hij zeeman, ging studeren, Kwam te-- drankbestrijder, stond hij vooraan doen moeEt als de Duitsers djt rug bij de telefoon, en werkte zich. in de gelederen vén S.D-A.P.en moditen willen of dat; hij had op tot directeur-generaal van PTT -1 woqi- - .De bon-„Rrandstoffen a.s. moe ders" van deC A-kaar ten is geldig verklaard voor een eenheid brand stoffen. Da bori 77bv. van de brand stof fenkaart TA 7Ó7 wordt na 6 Maart ongeldig. en tot minister. Joris in 't Veld, de Dordtenaar begon als schrijver op de secreta rie van Dordt. Zijn schoolopleiding was-kort geweest, maar hij wilde vooruit en bij kwam vooruit, Het kostte hém veel uren van zijn nachtrust, eerst de studie voor de acte M.O. staatsinrichting, ver volgens dje voor candidaat ge meentesecretaris. Het waren nog slechts aanloopjes voor de eigen lijke studie, die voor het staatsexa men, dat hem de weg naar de universiteit zou openen. .óC Hét was In de jaren," die a'an drankbestrijding, En al die veel- 2i-n ganzen gesteld en daar omvattende werkzaamheden sche- geen mof hem overheen. Ook fel himTeen TvoSel ^a/ai hield,hij zich; er kwam voor alles tijd te vinden, slechts was IS ondïrïï" enkelen wisten van het verborgen. Van toe a ™as OI*derge- vuur, dat in hem brandde, dat van öóken; we zagen hem vaak door de wil om zich te verheffen boven Amsterdam gaan, juister gezegd: het gemiddelde, van de wil, om glijden, alweer met de rust en de leiding te géven; en het ver- overtuiging, die we in deze figuur mogen om leiding te geven is hem zo opmerkelijk vinden, ingeschapen. Ook dat gaat bij hem, In de bezettingstijd heeft hij hard dc rustige, bedwongen man van gewerkt en op 5 Mei 1945 was hij zelf.^ in zijn gemeente terug. Wie hem niet kennen, zouden Wat we van mr. in 't Veld als hem sloom kunnen achten. Zij die minister te wachten hebben? Wij hem wel kennen, weten beter. Zij vermoeden: een, rustige bewinds- kennen hem als een man met een man, die doelbewust zijn gedegen zijn eigenlijke studie in de rechten .wil, met een eigen inzicht. Hij was plannen zal uitvoeren. Wij- zullen voorafgingen, dat wij hem leerden een der eersten, die een andere zijn komst met vreugde 'begroeten. Op grandioze wyze heeft Am sterdam verledenweek Henriëtte Davids met haar 60ste verjaardag gefeliciteerd. Rotterdam, haar ge boortestad, zal. Maandag niet, ach terblijven. Dat" wordt een grootse huldiging In het Luxor-Theater, waar de populaire Heintje,, bijge staan door een keur van cabaret- cn variétésterren, zal optreden. .Veertien dagen achtereen za] men haar daar kunnen bewonderen, maar Maandagavond zal het bijzon, der feestelijk aijn, dan zsd zij in de bloemetjes worden gezet,'er zullen spechen op haar worden afgevuurd en haar bewonderaars zullen haar een onvergetelijke avond bezorgen. Om te beginnen zullen studenten haar met fakkels verwelkomen aan de rand van de stad, om precies te zijn: bij deStadhouderslaan, hoek Vroesenlaan,. 's avonds ongeveer 7 uur. Han gaat het stapvoets via Blïjdorp,dc tunnel, Henegouwer- laan en -Kruiskade naar Luxor. Na de feestelijke voorstelling be* staat cr dan nog gelegenheid het- feestva riten tjé' in Metropole per soonlijk geluk te wensen, In. het huldigingscomité hebben zitting de heren:. A. J. v. d. Vlerk, wethou der, C. A. 't Hart, van de Kunst stichting, G. A. v. Am er on gen, directeur van Arena, A. de Haas. Ko Arnoldi, D. H. H. Reese, Hein Raven, John Brookliouse Mc. Car- thy, L. H. W. Trouw, directeur van de Schouwburg en vertegenwoordi gers van de studente ngenóotschap- pen. Toen mevrouw Davids van de week in de stad was hebben we de gelegenheid waar genomen even een praatje met haar te maken. Ze was nog vol van de huldiging in Amsterdam, Ik ben anders toch niet op m'n mondje gevallen, 2ei ze; maai wil U wel geloven, liet impo neerde me zo, dat ik. cr verlegen van werd. Vooral mevrouw Hopper was schattig .voor me en al die mensen op straat, ik leek de konin gin wel, Ik heb het zo druk dat ik nog niet eens het filmpje heb kun nen zien dat er van gemaakt is. Vertelt U eens wat van vroeger, zeiden we, waar trad U b.v. het eerst op Wel, dat was in- een zaak waar vroeger de poort van Cleef was, in de Westewagestr&at. Ik was foen elf jaar en pas van school van m'n achtste tot m'n elfde jaar heb Ik naar school gegaan, ja ik ben een selfmade glrl lachte ze. Bij de gratie mocht ik eens mes doen, want m'n familie zag niks ln- me. Ik weet nog goed: ik zong —r Popje, popje, ach, mag ik spelen heel den dag. Maandag en de an dere avonden .zal ik menig oud refreintje zingen, wel een stuk of twintig, dan zullen we m'n hele. carrière nog.eens doorlopen aan de hand/ van tekeningen in een 'reus achtig boek, Wat acht TT Uw populairste liedje, vroegen we. Wel, draaien, altijd maar draaifcn natuurlijk, maar voor mezelf hou ik het meest van: „Omdat ik zoveoj van je hou". Voor allebei die liedjes heeft John Brook- house de muziek geschrèvctf. Het merendeel van de teksten maakte m'n man, U". weet wel de reyue- schrijver RicJo. Toen kwam het gesprek op dc aanstaande reis naar Amerika (22 April gaat de boot), waar Hen riëtte voor de film zal spelen. Ik denk Wel dat we niet klaar komen in de zes weken dat ik maar weg kan blijven vanwege de contracten die ik' hier moet nakomen, maar dan ga uk er nog maar eens een poosje heen, later. Verdikkeme, lachte Heintje, die kans had ik op m'n 23ste >jaar moe ten hebben, pou word ik toch geen Greta Garbo meer. en toen moest de jeugdige eh- vitale 60-jarige no dig opstappen. Tot Maandag, zei ze, ik ben benieuwd wat jullie met me doen gaan. Vandaag zei er nog iemand tegen me: nou, Hein, en dan gaan we in Rotterdamnee ik zeg het niet ook, Nou, en dan moet je zo nieuwsgierig wezen als ik... De voorbereidingen voor voorlo pige hervormingen in het bestuur van Suriname en de Antillen rijn thans vergevorderd. Minister Jonkman heeft gisteren in een onderhoud met de heren Buiskool en Pos van de Surinaamse delegatie meegedeeld, dat hij met gouverneur Brons tot overeenstem ming is gekomen over de vorming van een college, dat moet worden beschouwd als een vborlopcr van het college van gecommitteerden (een soort van kabinet). Het voor lopige college zal door de gouver neur worden benoemd; het heeft tot taak de - bestuurshervormingen in Suriname voor te bereiden en tévens de gouverneur bïj'te staan bij de uitoefening; van het algemeen be stuur. .Dé college mag ook vóór? Curacao ëa Aruba binnenkort worden venvacht. De behandeling hiervan werd' ver traagd door de reis van goüveraèur Kasteel naar. Venezuela. Tegenover een AN.P.-vertegen- woordiger zei minister Jonkman het te betreuren, dat drie leden van de Curacao5e delegatie'zijn vertrokken, juist nu er schot gaat komen in de zaken. RIJSTIO WEER Weersverwachting, geldig van. Zater dagavond tot Zomdacavoniï: In de nacht en vroege ochtend plaat selijk nog lichte Vorst en hier en daat nevelig. Morgen overdag vrij -^rustig voorjaarsweer met af en toe bewolking 20 Febr.: Zon op 7.20: onder 18.18, Maan op onder 9.25. 1 Maart: Zon op 7.27. ouder 1B.1S, Maan op 0.59. onder D.44. r 29 Febr.: Hoog water te R'dam: ïe tij 7.48 uur, 2e tij 20.27 uur, 1 Maart:' Hoog water te R'dam Me tij 8.33 uur. 2e tu 21.05 uur. 2 Mrt.: Hoog water te Rotterdam: le tfj S.1S uur, 2e tb 21.51 uur. Waarnemingenhedenmorgen 8.40 u. te Rotterdam: 77C.9 luchtdruk; ,2.0. 1 wind; 3.7 temp.; max. temp. 7/8 <3.10 uur gistermiddag^; min. temp, —2,7' (8 40 gistermorgen). Weersgesteldheid: Zwaar béwoikt.' Hst ziet er niet naar uit. dat de behandeling yan de Korfqe- zaak vpor het Internationale Haf van Justitie binnen de ver- wachte drie 'dagen, ten 'einde 'zal zijn. Het geschil zelf is na tw.ee dagen nog niét aan'de orde-ge» kpmen. Vrijdag zette prof. Vochoc, de Al banese hoogleraar- in het interna tionale recht, het Donderdag 'door Kahreraah Ylli begonnen pleidooi voort, Hij betoogde opnieuw dat een zaak slechts voor het Hof kan wor den gebracht op verzoek van beide partijen. Er moet eerst, overeen stemming tussen de betrokkenen zijn. Zonder dat blijft elk verzoek onontvankelijk» Albanië zou nu de situatie kunnen redden door alsnog de competentie van het Hof, om van deze zaak ken nis te nemen te erkennen, maar het weigert dit. Na de ochtend- en middagzitting van gisteren, zal het Albaanso plei dooi vandaag nog een uur in beslag nemer). Daarna krijgt de Britse plei ter het woord. Het voormalige hoofd van de S.D, te Almelo, Gerbig, zag 2Vi jaar geleden iemand in gealli eerd uniform in het kamp Ave goor optreden, die tijdens de oorlog voor hèm had gewerkt. Het was de toen 29-jarige G, J. Kamp, die deel uitmaakte van de „War Crimes Commission'.', de ge allieerde instantie, die belast was met het opsporen van .oorlogsmis dadigers Gerbig zweeg echter, maar enkelo - maanden gelegen,toén hij hoorde, dat Kamp een aantal van zijn kame raden in de gevangenis had gehol pen. werd het hem té bar. Hij ging over zijn ex-meciewerkpé een boekje open doen, en het slot van het vér- haal speelde zich gisteren voor het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem af. Sergeant Kamp stond, in zijn om geving terecht bekend als een ver- dienstelijk illegaal werker, een -kun dig P.RA.-rechercheur eh een sue- cesvol speurder naar oorlogsmisda digers. De tenlastelegging vermeld de echter: V-man te zijn geweest voor de S.D, en illegale werkers te hebben verraden,, waarvan er een ia Neuengamme was doodgemarteld. Niemand in de rechtzaal begreep zijn houding; Kamp zelf ook niet, volgens zijn verklaring. Eis: 8 jaar. Petroleum duurder Met ingang van 1 Maart wordt de petroleumprijs in de drie-zones verhoogd tot resp. 16, 18% én 17 cent per liter. Mil •-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1