Drijvende bok Ajax vergaan HET ROTTERDAMSCH PARCDL VRIJE WERELD MOBILISEERT HAAR KRACHTEN Pact van Vijf in West-Europa „Wederopbouw" in nieuwe banen In de Middellandse Zee gekapseisd en'gezonken Grootse huldiging van een populaire artiste BLOEDIG DRAMA AAN DE COOLHAVEN Krachtig pleidooi voor plan-Marshall m Amerika's Senaat Finland: heden beslissing PA8OLOSC0OP „Algemene Commissarissen" verdwijnt; gemeenteraad stelt plannen vast Regeringsinvloed blijft W noodzakelijk Geen persoonlijke ongelukken „Ik ben een kind van Rotterdam" zegt Heintje Davids „Als jullie me nodig hebt, dan kom ik" .Chauffeur steekt vrouw dood en verwondt zichzelf Dader verkeert in levensgevaar Weerbericht Dinsdag 2 Maart 1948 Red. en Adm. Lange Haven 141, Schiedam /Tel.. 6931k Abcnii.prijsi per week 0,81 per kwartaal 4.— losse nummers ƒ0.0? Du gericht door de, ..Stichting „Het Parool"; DE SCHIEDAMMEE Achtste jaargang, 'No« 52 Uitgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 393644 Bankier: Amsterdarosche Bank te Rotterdam Directeur: B. de Vries Hoofdredacteur: Th. Ramaker Terwijl in Tsjechoslowakijc de stroom van speeches der nieuwe ministers aanhoudt en Finland vandaag zijn beslissende dag be leeft, komen uit de Westerse wereld symptomen van .het besef, dat tegen de Russische maatregelen i^jts moet worden gedaan. In de Amerikaanse Senaat heeft Arthur Vandenhcrg een krachtig pleidooi gebonden voor het plan-Marshall en terwijl de Neder landse JPartij van de Arbeid in een in duidelijke termen gesteld communiqué de politiek der CPN veroordeelt, komt uit Londen het verheugende bericht dat Attlee in het Lagerhuis heeft aan gekondigd dat Donderdag in Brussel overleg begint tussen Engeland, Frankrijk en de BeneluxJanden over een vijfmogend- hedenverdrag in West-Europa. Het bestuur van de P. v."d. A. pleit voor een volledtee samenwer king tussen de Europese landen, voor voortzetting van' de arbeid der Benelux, voor snele uitvoering van het plan Marshall én voor de. vor- .weze'nlijking van een VVest-Europe- se federatie. Het bestuur raadt! de nartiigenoten san. zich érnstig. '.e beraden over de vraag /ofzij zich niet van elke vorm van verder sa menwerken met communisten In vrije organisaties en comité's .uit' het politieke, sociale en culturele, leven hebben, te onthouden. Het terrein van de Van Ghcnlkazcrnc aan het Toe pad. waar gisteren de commandoivisseling bij het korps Mariniexs plaats vond.y Zie ook pag. 3. AttleeV luid toegejuichte mede deling- iverd gedaantijdens het La- gerhuisde.bat ovér defensie, waarin besloten werd. dat Engeland voor 31 Maart 1949 de totale uitgaven voor defensie met -220 millioen pond sterling tot 692 pond sterling zal terugbrengen. De - totale strijdkrachten zullen met224.000 man verminderd 'worden tot 716.000 man. -:'*z. t' Het voornaamste- nieuws uit T s j cli.o slow akii.e is. - dat de verkieri neen waarschijnlijk zul len worden uitgesteld. Het parle ment zal op 10 Maart bijeenkomen en de anti-comité's zullen eerlang weer uit -het politieke leven ver- Samenzweringmoord en beschaving NIET zo lang geleden' publiceer den wij een bericht, dat de Tmam van Jemen, een van de klei nere potentalen onder de Arabieren, overleden was. Tegelijk deden ge ruchten de ronde, dat men dc oude heerser hij was 84 jaar een handje zou hebben geholpen om ceo eind aan zijn- leven .te maken. ^Prompt hierop-- echter werd het hele overlijdensbericht-weer tegenges" ken. Wij menen thans in staat te zyn om een tipje van de sluier over doze geheimzinnige zaak op te lichten en ook iets van de achtergrond van dit drama, dat een Middeleeuws-Ooster- se indruk maakt, te laten ziet». De Imam Jehia van Jemen was in zijn soort een antiquiteit, wat o.a. blijkt uit de omstandigheid, dat lüj hardnekkig weigerde zijn land open te stellen voor dé zegeningen van de Westerse bèschaving, zoals zij - in de overige Arabische staten b.v. de weg van' olie- en andere conces sies zijn en worden: gebracht. Een van de' 1! zonen van de Imam. de Emir Seiff al Islam al-hak Ibra him, die door zijn vader, was'gevan- gen gezet, .vanwege zijn' „liberale" ideeën, slaagde er in 1943 in om zich aan deze vaderlijke tyrannie te ont trekken. Hjj. vluchtte naar Aden, waar hijsindsdien onder openlijke of oogluikende bescherming van. de Britse autoriteiten- verblijf' hield. Sinds zijn vlucht werd deze Ibrahim door die partij in Jemen, die het land wilde openstellen voor het Wes- - ten, als haar hoofd in ballingschap beschouwd. In November jl. zocht en vond Ibrahim contact met'een van de pro vinciale gouverneurs van zijn vader, tévens de schoonzoon van diens broer (van je familie moet je het maar hebben!)een zekete Abdoellah al-Wasir eh sameh werden zij het er over eens. dat de oude Imam zou moeten verdwijnen en „door zijn zoon Ibrahim zou ,wordenvervangen. Maar nauwelijks, waren .de- samen zweerders, het hier,over eens, of Ab doellah bésloot om dit complot ge heel ten eigen voordele aan te wen den. Waarom zou hij niet zelf vorst van Jemen worden? Hjj verried, dds .het bestaan, van het complot, althans de rol vanzijn medesamenzweerder Ibrahim, aan diens vader. Om zijn betrouwbaarheid te. bewijzen ried hij de oude .Imam aan, om het b'ericht van zijn dood te publicéren om <l_an eens te zien, hoe zoonlief. Ibrahim hierop: zou reageren. Zo gezegd zo gedaan, Ibrahim 'l iep 'er in en pro clameerde .- onmiddellijk - van -Aden. uit. „d.e eérsfe" constitutionele rege ring volgens devoorzieningen van het Nationale Handvest, door de be volking vanJeménaanvaard." Voor de' oudé Imam wat dit een bewijs van. de betrouwbaarheid .van Ab doellah 'en voor deze. was het een unieke gelegenheid 'om- zijn Heer, die; zijn eigen doodsbericht reeds .de wereld haa ingezonden, nu ook" wer-' kelijk te 'laten. -.;:Verdwijhéri/-': Om- 'streék's 17 Februari werd Imam. Jër hi a in zijnbed geworgd én' tpen: zijn oudste zoon. -Achmed, 'hiervan hoorde en- in ./het paleis, verscheen, om dé regering over te hemen, be vond hij, dat -' Abdoellah' hem Vóór was géw eest en 'zich Té ëds door icon f vergadering.'van notabelen/en 'reli gieuze leiders/tot' /Imam had uitroepen.'--' En de bedrogen .bedrieger. .Ibra him? Wél, -die''heeft bok,,iets gekre gen'. hij - is. uit .züd ballingschap/tè- ruggeroepen eri v premier geworden. Het lijkt onsintussen een prettige verhouding té zullen- worden tussen, de nieuwe. Imam en zijn. voornaam-- - ste raadgever. Maar Jemen zal onder het pro gressieve. bestuur van Andoellah./ en Ibrahim opengesteld worden voor het We stén. Sinds 20 Januari bevindt sich in dé hoofdstad'Sanaa reeds een; delegatie van /de Compagnie fran-/ galse des-Hétróles /en/van de Irak peti-oleummaatschappij.Bovendien heelt Engeland.dat- dé- premier, in zijn' ballingschap, bescherming heelt verleend en het complot tegen de Vbud'e'Tmam heeft laten, gebeuren, er ,e|n vriend in/de Raad der Arabische liga bygekregen." r dwijnen. De zuivering, zal onder toezicht komen van het „Nationale Front", welks besluiten bindend zullen zijn ..voor de politieke 'par tijen.' De eertijds door Benesi ge stichte partij der „nationale socia listen", zal voortaan Tsjechische 'sociale partii heten. In Skandinavië neemt de bezorgdheid toe: op 18 Maart ko men in Stockholm de ministers van buitenlandse' zaken van Zweden. Denemarken en Noorwegen bijeen om de politieke situatie te bespre ken. - ■Finland zal vandaag "beslissen of het StaJins verzoek inwilligt.: Al le politieke partijen met uitzon dering van de uiterst .rechtse zien daar het meeste heil in. zodat men een aanvaarding van Stalins voorstel tot een biistandsvërdras: waarschijnlijk acht. ,,'Het IJzeren Gordijn moet niet tot de randen van de Atlantische Oceaan komen." Met deze woorden leidde senator Vandenberghet de- bat over het planMarshall in, datgisteren in,, 'de Amerikaanse senaat begon. „Dit hulpprogramma verdien^ snelle aanvaarding, ia naam van vrede, stabiliteit en vrij heid." Volgens Amerikaanse kringen te Londen zal het plan-Marshall nog deze m,aan«1 door beidé Huizén van hetCongres worden goedee- keurd. •'.i/v-r/,.'':-^-"(v,/--;K/f v/. v /- _t- - CPN veroordeeld. -' In Nedé.rjan/d heeft de P. v. (L A. de staatsgreep in Tsjechoslo- wakije eeri phase, in de imperialis tische politiek van de Sovjet-Unie genoemd en er op gewezen dat het partijbestuur van de C.P.N. zich. in haar publieke uitingen volkomen solidariseert met het-gebeurde hi Tsjechoslowakije. „Iedere Nederlander"'—r al dus het communiqué „kan, zich,op grond daarvan een oor- deel vormen over de waarde van de sympathiebetuigingen van het Nederlandse commu nisme voor de democratie.": Bij de'Tweede,Kamer is ingediend, een wetsontwerp dot regeling van' de Wedéropbauw, dat beoogt de gemeentebesturen da bevoegdheid te .verlenen de in voorbereiding zijnde plannen vast tésteHen. Het Col lege van Algemene Commissarissen, wórdt opgeheven/Voorts stelt het ontwerp de oprichting van een Rijksdienst bg algemene maatregel van bestuur In het vooruitzicht. V- De toelichting tot dit ontwerp stélt voorop, dat de centralisatie en de vaagheid, der bevoegdheden, aan EEN SPORTIEF GEBAAR. Jan dc Bruin, 'helpt -zijn gevallen tegenstander, de 'Engelsman Sanders, weer op de beert;: in. dc. wedstrijd', die gister avond vocY..Rotterdamse Jantje" een glorieuze overwinning opleverdeZie verslag óp pag. 3. sarissen gegevep, voornaamste' bezwaren van de hui dige regeling kunnen woxden aan gemerkt. /'in';hét- eerste stadium na de bevrijding' onmisbaar wareu. Van de aanvang af is er echter een ontwikkeling geweest in-. die zin, dat aan plaatselijke Ambtenaren steeds meer bevoegdheid tot beslis- s.en isgedelegeerd en aan gemeen te- en provinciale besturen ook "al- 'lengs meer invloed is toegekend; Bh de opzet van het wetsontwerp Is er van uitgegaan, dat de weder- opbouwtaak valt te onderscheiden in zes-onderdelen,, te weten: 1. Onteigening van onroerend goed; ',v'/;- 2. Financiering van de parti culiere wederopbouw, in verband met de regeling van de bijdragen sin oorlogsschade; 3. Vaststelling van wederop- bouwplannen voor door oorlogs- i. geveeld getroffen steden en dor- pen; 4. Goedkeuring van werken, waarbij rekening, moet' worden gehouden 'et het gemeentelijke ///bouwrten .woningtoezicht; './•;••;/- Ai&f5...Steuhverlgning. aan geraeen- .ten "en.' aiidere->libhaniên//ïh';Tiét belang vande wed'erópbouw., 6, Bevordering van een doel matige materiaalvoorziening ér een iuiste verdeling van; arbèids. ---. krachtcP., -y In het ontwerp van wet "op de materiële oorlogssciiaden wordt dé onteigening {in het belang1, van de wederopbouw) geregeld van gron den met onherstelbaar beschadigde -oboiuyen. van. naburige terreinen, waarover tén behoeve van een doel* matige herverkaveling moet wor den beschikt, en van puine.d.Tn 'de qv&rige bijzondere "Onteigeningen, welke het economisch herstel van De drpvende bok Ajax, die door de sleepboot Hudson van L. Smit en Co's Internationale Sleepdienst van Rotterdam haar Soérahaja werd gesleept, is, toen het slecptransport zich gisteren m de Middel landse Zee oz> 100 niül ten Oosten van Algiers bevond, tijdens eca vliegende storm gekapseisd en gezonken. De runners aan boord van de Ajax werden gered, '.- wederom met zeer zwaar weer te kampen kreeg en de kostbare bok helaas wérd;verspeeld. Met' dit wel zeer teleurstellend ongeluk is een réis/geëindigd, die ook al niet vlot begonnen was. Zo als bekend,/was de Ajax; die met zijn hefvermogen van '350 ton, de kampioensgewichtsheffer-van Hen drik Ido Ambacht werd genoemd,, oorspronkelijk het eigendom Van de' N.V, Holland teHendrik Idö Ambacht en door deze firma aan de Nederlands-Indische regering Ver kócht, zeer tegen de zin-vanRijks waterstaat, die de sterke, bok voor verschillende, zware, karweitjes nog best had kunnen gebruiken. De bok was echter; inTndonesië nog harder nodig en zou door een sleepboot van L.Smit en Co./naar Soerabaj a worden gebracht.1 Nabhijdé /werf Wilton te 'Schiedam geïnspecteerd én door' de firma Danser - te/ Slie- drecht zeeklaar te zijn. gemaakt, vertrok de -Ajax, gesleept door de sleepboot Hudson onder commando vair kapitein Ben.- Wéltevreden op 16/Januari van Rotterdam -naar Soerabaja» In hét" Kanaal echter/ werd het sleeptransport pvervallèn dó'pr een. zeer zwar e Zuidwester - storm,'dié// kapitein Weltevreden noodzaakte de Engelse haven Fal mouth binnen te loper. bm,:teschui- leni,'; Dat gebeurde; op 22 Januari, zes dagen dus-na het vertrek uit. de Nieuwe 'Waterwég,;'zes dagen van eén taaie' 'strijd tegen de woedende,f elementen/ In Falmouth bl.eëkj dat j de /bok:/ beschadigd was,echterin zo'n" gering, mate, dat "dë ópyarén- den de averij zelfkónden herstel len. Aangezien het' noglange tijd ruw. weer- bleef,achtte kapitein •WëlteVredèh het beter voorlopig in Falmouth t.e blijven, en - zette hij eerst op 12 Februari dë reis voort. /Èif /dagen .later,'/ op 23/Februari, passeerde de Hudson,Gibraltar, tót-;. dat .eenweekMater de sleepboot, j De „Ajax met de zware kraan, -achter"1 zich; i -Poten losgeraakt? Omtrent de oorzaair van. het on geluk was op het'ogenblik/ dat wfj dit schrijven, nog niets bekend.. Wij spraken hierover met' de vroegeée eigenaar van de Ajax, de heer Ti- deman, directeur van de N:V; Hol land. Hij sprak in de eerste plaats zijn diep leedwezen uitover het Verlies van de Ajax, - de kraan, *die met - zoveel ge var én in bezettings tijd in 'het' geheim was gebouwd en zulk" pi'ach tig'werk ria de bevrij ding had verricht. Hij. kon zich niet voorstellen,/ dat het vaartuig, dat; tijdens de storm in het Kanaal be-/ wezen had van solideconstructie .te vréden, -: zyn,. tengevolge, van lekkage was' vergaan. Hij dacht aan de .moge lijkheid, dat de zware poten,,dié op eén speciaal gebouwd juk zaten vastgesjord, warenlosgeraakt, Wanneer zo'if zwaar gewicht gaat „jut ter en", moet' de boel wel' ka pot, dldus de heer Tideman. Hij vertelde ons voorts nog* dót in de komende week twee schippers van de'N.V, Holland per vliegtuig naar Indonesië zouden, zijn vertrokken om aldaar poolshoogte te riemen en met de Ajax te gaan werken. Voor L. Sniit Go's Internatio nale Sleepdienst betekent dit on geluk natuurlijk eén tegenvaller, maar het is het' risico, dat deze maatschappij nu eenmaal loopt. Kapitein Ben Weltevreden, van de Hudson staat békend als een,uiterst bekwaam en ervaren Ivakman, die vermoedelijk ditmaal -heeft moeten zwichten voor de overmacht der. woedende elementen.. het land vereist, beoogt het- onder havige wetsontwerp te voorzien. De financiering van de; particu liere wederopbouw wordt eveneens ln het ontwerp van wet op de ma teriële oorlogsschaden geregeld. De steunverlening aan gemeen ten, en andere lichamen wordt ge regeld in het te verwachten ont werp van wet tot regeling van de bijdragen wederopbouw publiek rechtelijke'lichamen, Het onderhavige wetsontwërp be vat geen regeling nopens de ont eigening van roerend góed. Ten aanzien van bouwmaterialen, die tot dusver krachtens hetgemelde besluit onteigend kunnen .worden, zal de algemene vorderingsregeling 1944 in het vervolg toepassing kun nen vinden. Het onderhavige wetsontwerp he- yat voorts een regeling voor ont eigening krachtens gem een te- ra a d s b e s 1 u 11, toe te passen, in die' gevallen, welke uit een oogpunt van gemeentelijke ontwikkeling vain bijzonder belang zijn. Wedcropboifw Nu vele plannen hnn voltooiing naderen Is het voor de gemeente besturen weinig aannemelijk, dat deze plannen, Li de tot stand ko ming waarvan zü veelal een groot aandeel hebben gehad, van Rijks wege worden vastgesteld. Derhalve Is de bevoegdheid tot vaststelling thans gelegd in handen vanrde ge meenteraad. Met nadruk moet wórden gewe zen op de zeer belangrijke finan ciële' con sea uen ties van heri weder- ppbouwplanlyAmmerë,.dé vèrwóes-, heden vgn. eahering. wélke, niet ids oorlogsschade maar- als een. gunsti ge omstandigheid- moeten worden aangemerkt, welke de gemeente echter zonder financiële steun van het Rnk niet vermag te benutten. Met het oog hierop zal' het cen trale gezag in belangrijke mate in vloed moeten f>Riven uitoefenen. Ministeriële goedkeuring van (3e plannen is daarom voorbehouden. Ook is de mogelijkheid geopend om de eoedkeuringsbevoegdheSd te doen uitoefenen door bijzondere lichamen, 'te; vormen door samen werking van Riik. provincie en ge- jneenten. Bfi dé'opheffing van het-col lege van (algemene commissa rissen yóbr, de wederopbouw zullen de inspecties van de volksgezondheid voor de volks huisvesting én dc dienst 'van;de wederopbouw, wier .werkzaam heden sterk ineenlopen, kunnen worden samengevoegd. /Het „karakter., van deze wet als öyergangsregeling is tot. uitdruk king gebracht door haar óp 31 De- i^mber I960 te doen vervallen. Heintjes mooiste avond "VTA Amsterdam en Den Haag was het Maandagavond dc beurt van Rotterdam om de populaire artiste Heintje Davids te huldigen in.verband met haar zestigste verjaardag. Postharmonie en fakkeldragende studenten, de senaat van het Rotterdamse-Studentencorps in twee landauers, zouden haar ver welkomen ter hoogte van het Vroezenpark in Blijdorp. Wij had den gerekend op èen matige publieke belangstelling, maar wie had verwacht, dat de rit van Heintje naar het Luxor theater een ware triomftocht zou worden, die herinnerde aan het bezoek van Churchill aan onze stad! Duizenden, en duizendenver drongen zich langs de weg,, die dc stoet volgde van het Vroezenpark, waar de jubilaresse- van de auto, die haar tot Rotterdam gebracht had, overstapte in eén der lan dauers wan de studentenschaaf. Voorafgegaan door. de vrolijk blazende Postharmonie, waarachter studenten met fakkels, ging het tussen dichte hagen Rotterdam mers in langzaam tempo naar de stad. Heintje was zichtbaar be duusd van de overweldigende be langstelling. Half verscholen achter een groot bouquet bloemen, haar door/1 een studente overhandigd, knihye zij links en rechts naar het enthousiaste publiek. Zelfs de actieve motorpolitie kon niet verhinderen, dat haar rijtuig 5(verd omstuwd, dat gazons en strui ken wei-den platgetreden door kinderen eri volwassenen, alleen maar om een glimp van Heintje Davids te kunnen opvangen. Op de West-kruiskade werd even gestopt bij ^rena", waar de artiste namens de directie bloemen wer den aangeboden. Temidden van een compacte mensenmassa werd daar op het Luxor-theater bereikt, /waar de Postharmonie zich opstelde.;On der het spelen van beken de schla-. gers, zoals'draaien, altijd maar draaien", die door- een duizendkop pige-menigte uit voilé bórst werden, meegezongen, werd" Heilitje het theater binnengeloodst, uMijnJevcnslicd' In een tot de. nok - toé gevuld Luxor was inmiddelsreeds één. deel van het Show-programmaaf gewerkt, toen het met zoveel span ning verbeide moment van Heintjes optreden, was aangebroken. Een langdurig cri hartelijk applaus be groette haar verschijning op hetfto- neel, waar zij de harten vdri de Rot terdammers veroverde i/met - het „verhaal" van haar leven, dat van haar geboorte af, zo innig met Rot-, ter dam verbonden is* geweest. Hein tje deed hét óp haar békende.wij ze, met een liedje en een praatje. En toen kwam de huldiging op het toneel. In haar witzijden japon, als een „bruidje", temidden -van .de'vele kleurige bloemstukken, wérd zij door een rij van sprekers in alle toonaarden gefeliciteerd en be wierookt daarwas de loco-burge meester, de heer J, van Tilburg, die haar complimenteerde namens hét gemeentebestuur, de heer Drost, voorzitter van' de Kunststichting,' Nog geen nieuws Bij '.L. Smit en 'Co's Internationa le Sleepdienst was tot hedenmor- I gen "nog ^een nader .nieuws bekend omtrent de: oorzaak van het. ver gaan van de Ajax. Het wacliten is op het rapport van kapitein Wèltë- ''Neetlands jgeóotsie'.•drijvetidt*bok, dit-ht'-.de iMiddtUahdse^Zèe h&.\Siid<ï sn po ueg sitiW lndpnésii,~ Aan de CoofJiavén achter het gemeentelijk electriclteitsgebonjv heeft Maandagavond omstreeks acht uur do Sl-jarlge Rotterdamse chauf feur E. S., dc 33-jarige gescheiden buffetjuffrouw J. ,B. inet dolk- steken van het leven beroofd cn daarna dc hand aan zichzelf gcsla- gen. Kort na dat dit drama zich liatl voltrokken, werden-flo'llcha^ men gevonden. Do vrouw .was toen reeds overleden, doch de man gaf nog tékenen van leven. Per auto van de-G.G.: cn G.D. werd "hjj naar het CoolsingelziekenhuSa vervoerd, waar onmiddellijk opera- tlef wérd. ingegrepen. Vanmorgen was dc toestand van S, zorgwek kend. Een verhoor was niet' mogelijk. In. een der zakken van S. heeft de politie een (brief gevonden, gericht aan de vinder, waaruit: bleek, dat de dader met voorbedachte rade Is te werk gegaan. óp, dé dramatische ontwikkeling van- zün liefdesverhouding mét' mcj. B. De chauffeur verzocht de vinder van de brief,/zjjilouders van rijn daad in kennis té stellen. De politie .zette aan de hand van deze gegevens haar -onderzoek voorat, waaruit/ is komen vast te .staan, dat.dé bescheiden buffetjuf frouw. J. B., dié/ een- dochter van-' ricgeri jaar had tilthaar ëerstó hu- -wejiik; enigs tijd mét.de' chauffeur E..S. had sam enge woon d..: Er was', evenwel 'dlkwHls twist- tussen hén/ die enkele weken^gèlëden rzo' hoog 1 Hen/ datde itih an haarop: straat zette. De /politie, besliste tenslotte' in. het .voordeel; van de/vrouw, zo- datde.chauffeitrelders/bnclerdak móést -zoeken. Tégenover, zijn nieu we kostluff rouw sprak .hij meerma len een bedreiging uit aan/hét.adrea van mej/ B.. 'hoewel hjf ook télkens' liet doorschémeren.' dat' hHnóg .van haar hield. De toenadering, die hitopnieuw. tot.":haar zocht, werd echter/door Joh. B. afgewezen. De chaüffour moet haar toen met -de/doodbe- dreigd..hebben. De vróuw/ nam/deze' bedreiging niet: érnstig .en evenmin de waarschuwingen van haar be kenden. V -4 Gisteravond nam hun verhouding een dramatisch /eindé toén.dé éhatif-? 'féurdé: vrouw van.het.caféin.hët: Nóórdén,waex'.- zji .werkzaani. was,/ afhaalde en -zichmet /haar naar/dé'. Coolhaven be^. OD welke wlize/zli die grote afstand hebben afgelegd is/de politiemóg; niet bekpnd.'- 'Het waren enkele fabricksjon- gens vande machine- en motoren- fabriek van H. J. vari./ Swaay. aan de Goolhaven, die, terwijl Zij bezig/ waren In. het ruim van. ccri iri de Coolhaven liggend, motorschip, een vróuw doordringend hóórden gillen.Tezamenmqt de /chauffeur van een tankwagen, stelden zijaan de donkere oeve/r een onderzoek in/1 metbehulp, van zaklantaarns.' Na; enig zoeken /vphden zij de lichamen- van één man én een vróuw,- 'die he vig bloedden- uit- grote /steekwonden. Hevig" ontsteld, waarschuwde een .dér jongens de 'politie en: de. G;G. eri .G.D.: Toen deze was verschenen. wérd .vastgesteld; dat.de vróuw/ was overleden, maar dat de/.man/ nog .leefde/ Beiden/werden., naar het Coolslngel-ziékenhuis vervoerd...Het wapen, waarmee' moord en poging; tót 'zelfmoord was gepleegd.1 één schérp dolkmes.'werdJater op enige, afstand-in." het/gras gevonden. Depolitic/kon "de - dader in Ver-: band -met, diens toestand -geen ver-/ hoor afnemen. In «en van, zijn zak ken vond zij echter een gesloten envèloD niet - opschrift: Aan'."./de/ vinder". In het briefje/ .dat "de enve loppe -bleek- tè. bevatten/, deeldedé chatiffeurr mede./dat hij het voor nemen. had de buf fet juff üpuw./Joh.- B., van het leven - te beroven en- daama zichzelf. ;AIa- mótlef -gaf- Heintje in dc bloemen dc heer Snouckaert, president van de senaat van het Rott. Studenten corps. de heer Trouw, directeur van de Rott. Schouwburg,'mede namens Ko Arnolrit, directeur van het-Rot terdams Toneel, de heer Korbusch, directeur van liet LuxGr-th-j%ter, die namens het personeel, een fruit mand cn enkele cadeaux aanbood, de actrice; mevr. Willy Haak, na mens dé'collega's van het Rotter dams Toneel, de heer Hein Raven, directeur van café-restaurant Me- •tropole, die namens de directeur van Het Rotterdamsch Parool een tekening jn. lijst aanbood, Ret 'ori- girieel van een"prent,'die enige tijd geleden in onze krant, stond af ge- J drukt en waarop o.m. 'Heintje Da vids bij een pierement staat afge beeld. De actrice was zichtbaar in genomen met dit geschenk. Tenslotte stak Alex de Haas de loftrompet over Heintje en wij me nen met goed recht; want als er één artiste is, wier volkshumor in zo brede lagen van ons volk weer klank heeft gevonden, dan is het Heintje Davids. Geen waardiger geschenk kon haar op üeze avond dan ook wor den aangeboden dan een ring, een Davids-ring, met oorkonde, zoals Indértijd een ring aan do grote ac trice, mevr. Theo Man Bouwmees ter werd geschonken met de bepa ling, dat zü de ring zou overdragen aan haar waardigste opvolgster. In deze Davldsring, waarvan Heintje Davids namens het huldi gingscomité dc oorkonde ontving uit handen van Alcx de Haas, meende deze tevens het gehele ge zin Davids, in de eerste plaats do onvergetelijke Louis en 'verder Hakkle, Rlka en Heintjes ouders ter moeten eren. Hdutje dankt Ja, nu dreigen zelfs Heintje 'de - zenuwen een ogenblik 'de/baas té worden. Daar stond ze als een; dé butante tussen de bloemen. „XJ"ir gewend om mij te.lachen", zei-ze tot het publiek, „maar nu kan: ik niet lachen. Vanavond zie ik,-dat'. ik een kind ben' van- Rotterdam'. Als Louis dit nog had kurrncn meeV maken, was hij trots geweest '.op zijn zusje". i In haar dankwoord tot alle aan wezigen en-tot.de sprekers afzon-', dcrljjk, betrok Heintje ook haar man, haar trouwe Rido, die al haar revues geschreven heeft. Dc artiste eindigde met de woorden: „dit, is de mooiste avond, van -inijn /leven geweest". .Staande bracht, het pik- bliek haar tofslol een ovatie, y Onvermoeibaar „Ik zeg alleen maar zo.Rot terdammers, als jelui ooit Heintje nodig hebben, dan zeg'je het maar §n ik kom", zo bésloot mevrouw Davids het souper, dat na de voor stelling in Metropols werd gehou- - den cn waar honderden vrienden en relaties tot diep in de nacht.bij-, een bleven om de huldiging van de jubilaresse compleet te maken. Henrjëtte Davids was onver moeibaar en zong met de aanwezi ge studenten éven enthousiast het „To Vivat" als, later, begeleid door John Brookhouse Mr. Carthy, de oudste liedjes en natuuclijk zon gen we allemaal mee „En we draaien.De heer- Raven van Metropole las fn--'enkele vau de tal loze telegrammen en brieven vóór, er was muziek, het was een'feest „Heintje" Davids.waardig. STIJGENDE TEMPERATUDR WeflTsverwaphtlng, geldig van Dins- dagavond tot Woensdagavond. Vannacht en morgenochtend: op' vele plaatten nog lichte vorat en bier «n daar nevel o' mlat Morgenoverdag vrij zonnig weer met hogere- \empera- turen dan vandaag. Naar Zuldelljlce richtingen draaiende wind. !-»: 3 Maart: Zon op,.422. ónder: 18^. Maan op 3.32. onder 10 40. water le Rotterda/ra:1e tö 10.09 uur. Ze tU 22.45 uur,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1