HET ROTTERDAMSCH PAROOL Pact van Vijf nog vóór 15 Maart gereed? Doktershuis te Pijnacker filiaal van Geheime Dienst Vluchtende Tsjechoslowaken in Duitsland V Niet veel spijt over einde Bijzondere rechtspleging Kunnen schoenen a vrijkomen? Mr. Oud sprak in Chicago Het drama aan de Coolhaven West-Europa wellicht als „vaste kern" naar Marshall-conferentie Comité's van actie krijgen volmacht van minister vak Justitie W eerbe richt Negentien bij Dakota-ramp Studenten betogen voor vrijheid Waarom dokter Bolle telkens moest onderduiken wilden NAAR ENGELAND VAN DER WAALS zoals hij was Gude man omgekomen bij een felle zolderbrand op de Kruiskade I Tribunalen worden 1 Juli opgeheven' Ssttt Woensdag 3 Maart 1948 Red. en Adm. Langs Haven 141. Schiedam fel. 693CX. Abonn.prifsj pe/ week &31 per kwartaal 4,—, losse nummers 0.09 Opgericht door de Stichting >,Het Parool" DE SCHIEDAMMER Productie hoog, weinig expor tm ogelijklieden „Er is alle reden om aan te drin-' gen op opheffing der Schoenendis tributie en afschaffing der fabri- cage-voorschriften. Hoewel de schoenenindustrie, in "de Langstraat nog grote moeilijkheden te overwin nen heeft, wat betreft machines en onderdelen cn het tekort aan ce-' schoold personeel de goede gang van raken nog belemmert, bedroeg de productie bü de geënquêteerde be drijven In het district Waalwijk in Iff 17 ongeveer 6.000.000 paren. Kleinere bedrijven ziin hierbij buiten beschouwing gelaten, zodat raag worden aangenomen, dat' het district het vooroorlogse peil heeft overschreden. Vooral omdat de ex port. van schoènen nog op. grote hindernissen stuit, is afschaffing der distribxïtie in Nederland ge wenst," aldus de Raad van Bijstand van- de Kamer van Koophandel te Waalwijk in zijn overzicht van de schoon- en lederindustrie; over 1947. De burgemeesters Oud" en Mat-, ser hebben Dinsdag een bezoek ge- - bra ebt a an i.Grand RapidsZij wor den Woensdag verwacht in Hol- - land. Michigan.'Zaterdagj.1. wa rren, de,burgemeesters dn New-Or- 'leansdycUT welke, stad Iiuh het ere-' burgerschap is aangeboden, Maandag waren zij in Chicago "de gasten, van burgemeester Ke mel ly:.Zij woonden daar de jopen ing van de .gemeenteraadszitting bij. Burgemeester Oud- .voerde in deze vergadering het woord. Wij-Vernemen, dal er. in de toe stand van chauffeur E.. S„ die Maandagavond aan de, Coolhaven méj. B. van het leven beroofde en daariia zichzelf zwaar verwondde, nog geen verbetering is gekomen. S...verkeert 'nog Steeds in levensge vaar. Achtste jaargang, No. '53 Oilgave N.V. De Nieuwe Pers Postgiro 398644 Bankier, Amsterdamsche Bank te Rotterdam Directeur, B. de Vrle» Hooldredacleuf Tb. Ramaker EEN JAAR NA „DUINKERKEN" De kans dat ccn Europees Vijfmogendhedenpact/waartoe mor gen in BrusseD'het overleg tussen Engeland. Frankrijk, België. Nederland en Luxemburg begint, nog vóór 15'Maart gesloten zal worden, wordtin tal van diplgmatieke. kringen in Europese hoofd steden waarscHijnlijk geacht eri indien déze veronderstelling juist is; zullen, van de zestien landen 'die op die datum te Parijs bijéén komen vóór eên nieuwé conferentie Overs hét planrMarshall. deltV vijf reeds'dé kern vormen van eèn West-Ehropese Unie. é'V; Morgen, 4 Maart, zal'het precies een; jaar geleden, sgn dat Bevih en Bïdault te, Duinkerken het Engels- Frartse: pact ondertekenden .en in Engelse diplomatieke kringen hoopt rman datdit verdrag binnen een jaar zal kunnen wórden, uitgebreid tot een West-Europese Unie, waar aan de'meeste der zéstien Marshall- landen deelnemen. Moeilijk is- de angstvallige neutraliteit der Scan dinavische. landen. Hun houding te genover een West-Europese Unie zal. naar men méént, afhangen van wat c?c Sovjet-Unie in Finland doet. InN oonvegen en Denemarken schijnt men geleidelijk' meer begrip j te krijgen voor een West-Eurorieso i linie. maar. Zweden vreest zich cle vijandschap van ..de Soviet-Upie op dc hals te halen;. j Garanties tegen aggressie Waarschijnlijk zal.het,té bespre ken Viifmogendh e denp ac t ook ga ranties van - wédérzijdze bijstand be vatten ..tegen: iedere- aanvaller, in tegenstelling met het Frans-Britse verdrag., dat.In dé eerste Plaats: ge richt is tegen'.Duitsland. Het schijnt dat'op. do .uitbreiding van deze. vei- HchèkSscIausulé, is - aangerlronghn door de drie Beneluxlanden op de. conferentie die. Engeland.. Frankrijk en Amerika op hét ogenblik in Lon den .ovér-West-Duitslahd houden. Over. ,de2ei Óonferentie ih Londen heeft: generaalLucius D.Clay ge-, zegd.ldat ér. goede vorderingen v;er-' den. gemaakt, maar clal het' hém- zeer zou verbazen als men in Lon den gereed zou komen met de vor ming y an Trizonië. Aan de conferentie ih Brussel, die morgen begint, némen van Ne-' derlandsë zijde deel. baron Van Ha- rinxma thóe Slooten, de. Nederland se. ambassadeur in België én baron Van; Ryckevorsel van het Neder landse ministerie van buitenlandse zaken. Russische minister van Handel afgezet Alexander Wassilywitsj Lyoebi- mof, Russisch 1 minister van .handel sedert Maart 1945. ié van "zijn func tie ontheven wegens onbevredigen de. prestaties, meldt Tass. Zijn op volger is Wassuly.Zjavojekof. Opvolgers in de Eerste Kamér Als opvolger van dé heer A.. J. Koejemans (C.P.N.l, die bedankt heeft; als lid der Eerste - Kamer, komt iti- .aanmerking dé heer J. A. Hermans te Vaals. Indien mr- J Ie Poole(arb.)die ih-aanmerking zou' komen om de vacature In 't Veid té vervullen, vópr die functie bedankt wegens zijn lidmaatschap deF Tweede Ka-: mei', komt in" aanmerking de'heer: Af>'.Kievit te; Rotterdam. Tsjechoslowanksevluchtelingen hebben de Duitse grens op *enkele plaatsen overschreden. Zij zijn in de Amerikaanse zór.e geïnterneerd. In de nieuwe volksrepubliek is de nationalisatie begonnen; ;r» tal van bedrijven zijn beheerders aan het hoofd gesteld. De comité's van actie hebben vol macht v^ns. de minister van Justitie gekregen. Dé Engelse Labour-party i heeft een waarschuwing de wereld ingezonden, naar. aanleiding- van ce communistische „staatsgreep" in Tsjechoslowakije. Dit is, kort .samen gevat, het nieuy/s dat ons vannacht-over de „Tsjechpslowaakse revolutie" -bereikte. Kleine 'groepjes-Tsjechen zijn; in het verstreken etmaal-over de Öuits- Tsjechoslowaakse grens deAmeri kaanse zóne binnengetrokken. Zij behoren- allen tot de „iutélligentsia." De Duitse-politie, die ,dë .vluchtelin gen heeft geïnterneerd, heeft, jour-' nalisiën verboden de Tsjechen te interviewen. In'Tsjechoslowakije zelf is de na tionalisatie begonnen. In 'f Bohemen zijn11.477 - na- lionaiè:'bedrijfsleiders benoemd voor' 244 likeurstokerijen, ,92' qbarmaceutisché fabrieken, ,13 fabrieken van vetten eh oliën. 450 constnictiebedrijven. 650 za- péryen, .'15''. drukkerijen' én 13 - leér- en rubberfabrieken, Deze, bedrijven zijn genationaliseerd. .Volgens het' orgaanvan de-jeugd 'zijn nationalebeheerders benoemd .'•.Inktalrijke grote hotels, terwijl; 12 nachtclubs: gesloten zijn op last .van: •:*dë jeugdbond;-; Cépicka, Tsjechdslnwaaks mi nister van Justitie," heeft In een' ra dioboodschap verklaard, dat de „conilté's van actie geen vrees be hoeven-te koesteren hun ■wettelijke 'bevoegdheden^, te overschrijden, daar al hun beslissingen in hét belang van "de staat door de 'wét zullen wórden bekrachtigd." Het-.nationale bestuur van de Britse Labourpartii heeft. Dinsdag bekend gemaakt; aat- „de, valvan. Tsjëchoslowakijé, een waarschuwing -eh: e"en les is- voor de. democratische 'socialisten, die thans noghum toe komst kunnen "kiezen."De cómmu- nïstisclie rihihdèrheid in -Tsjechoslo- .wakijëte-zö vervolgt-.; de-vérklaring» heeft, bevreesd voor een nederlaag bij de verkiezingen, er de voorkeur aan gegeven een dictatuur in te stel. len. Er is geen duidelijker bewijs mogelijk, dat de communisten alien, die zich' niet onvoorwaardelijk aan hun kléinste grillen onderwerpen. - afs vijanden beschouwen. Slaaf of •.vijand, een tussenweg is er niet. Zeven vragen— Paasikivi. Fins president., heeft Stalin -—'naar aanleiding van diens voorstel over een FinsS.U.-vcrdrag "een" zevental, vragen doen toek'o- men. 'Enige van'deze vragen zijn: Welke verplichtingen, zal het voorgestelde verdrag de Finse Strijdkrachten, die reeds'sterk zijn verminderd, volgens het vredesverdrag,opleggen? Welk effect zal het op de openbare me ning hebben?. Zal'het vgrdrag .de be. trekkingen tussen beide landen ver beteren of verslechteren? Welke te rugslag za 1'het verdrag op het vre desverdrag bebben7 En wat is de be tékenis van bepaalde clausules in de DROOG Weersverwachting geldig ièt Donder dagavond. Vannacht en morgenochtend' lichte vorst .en uitgebreide mistveldcn. Mrirgèn overdag plaatselijk opklaring- In het algemeen hetzelfde weer als fandaag. 4 Mrt: Hoog water te-Rotterdam: le tij ,11A9 uur. nemingen te. Rottordam heden- moi-fcd 8.40 uur: LuchMruk 77S.4; wind K-^-O. 1; temp. ->-.4.5; max. temp. 4.3 (gisteravond 6-40 uurinmln. temp. 4.8 (hedenmorgen 0.40 uur); Weersgesteldheid: Dichte mist. verdragen metRoemenië en Hon garije dis door Stslin .als voorbeeld voor hét verdrag met Finland \ver- den genomen? Alle. Finse politieke partijen, be halve dexplksdemoeraten dié voor- Etanders van: hét.verdrag.2ijn, voefen: nog besprekingenover. Stalins. voor-: AFGETREDEN De i.Tsjechosïówaakséambassade te.' Londen heeft officieel- een. „bë- richt' .uit' Praag" in eenLondens avondblad. tegengesproken.- 'Avaarjn géméld yyérd.'-dat.^rësident Bénesj nfgfètfedèn-"; vras'c'Iri /hÊÏ^fc'ranïënbe-, richtwerdgezegd; dat f de comm"^; ^istéïr^i»g;''-j^ef"tóè'ëéstaan":h'adaèn het •aftreden bekend te'm'akén.' daar zij zouden vrgzén vooreen geweld dadige, reactie bij het', volk. THANS FRANKRIJK? ,jVerdedigingscómité's" in de fabrieken De „Frane'e-Soir" meldt dat vol gens een te Belgrado uitgegeven bulletin van de Komlnfocm Iri Frankrijk „coram uiilstische verde- diglngrscomité's" zullen worden op- Rericht. naar bet voorbeeld van die in Tsjechosloivakije. Dc Konirigih jijpóinic gisteravond dc •opvoering ~.bij-\ïpany'„HeC 'Kind l ra» Staat" in' dé Rotterdamse Schouwburg. (Zie pars}ag op ,pag. 3) Belgisch locste! te Londen neergestort Negentieu personen zijn gedood bü een vliegtuigongeluk In Londen, dat gisteravond gebeurde. Een Da- kola van de Bolgischc Sabena heeft, vermoedelijk tengevolge van de ratst,' op dc London' Airport de lan dingsbaan gemist, Is daarop neer gestort en in brand gevlogen. Drie passagiers ontsnapten aan de dood, maar zij liepen ernstige brandwon- deu op. De Sabena-maatschappij -te Brus sel kon nóg geen namen van de in zittenden verstrekker» omdat alle nabestaanden nog niet zijn gewaar schuwd, maar aan boord bevonden zich behalve'cie drie Belgische jó den' van de 'bemanning .14 Engelsen (van .wie er .élf gedoüd 'zijn), een Rus, twee Italianen, een Pool en een Cubaan. V .Dc ITtrechtso collécezalen stroom den Dinsdagmiddag od een ottge- .»ooii uur If^eg: en ile studenten lift- gaven zich in jnasea naar hot J» heurAgebonw; waar het comité Atl- baesje Tsjechische Studenten een protest-mcetrng hbd belegd tegen' d" gebeurtenissen In Tsjcchoslotva- kiie- Tweeduizend studenten hoorcen de redevoeringen aan Sprekers wa ren prof. dr. C. D. J. Brandt en'de studente:. R. J. J.-M. Zinnieq Berg- mar.n en C.'.A.' Pompei In het aanstaande -zomerseizoen zal de prijs van het „ijsje" ruim 10% lager liggen dan. het vorig jaar het geval was. Zowèl' op 'straat 'als in ijssalons zullen7 de gewone ijswafels tegen de vooroorlogse prijzen' van 5 en 10 cent verkrijgbaar moeten zijn. Het duurste ijsje, dat mag worden verkóclit; moet 20 -cent' kosten,, maar dan ook teriminstè 90. gram 'wegen. ..Pe7. is dat nieuwr Op het Haagse perron dromt een groepje op ei/caar. hoofden buigen zich over een schaakzakboekje, dat i.-t het bleke licht van een-paar' hoge boog lampen tvcrót bekeken, bestudeerd, bediscussieerd. Wij. horen bezorgde uit latingen övec de stand van dc. Eutve en wij realiseren ons: het is cc weer! Morgenochtend wordt ce aan de ontbijttafel, in de tram, in de trein, in fabrieken en op kantoren'over niets andcra gesproken, In Rotterdam en Moskou. In New York of Canberra, overal ter wereld zullen honderden, dui zenden. millloer.en zich over kranten cn schaakboekjes buigen en op het podium»van dc Haagse dierentuin zitten vier stille gestalten Het podium van de Haagse Dieren tuin, Links: SmgsfooReshevsky, rechts: Kercs—Eutve. censkv. lanofsky. Golombek# Wood, ztj hebben elkaar allemaal-wat te vertellen. Fotografen en filmopera teurs maken opnamen' van de groot- meestere in alle standen en' ieder een, die pas binnenkomt dringt zich naar voren, tot vlak bij hot podium, om te kUken naar Euwe; Kerés. Resbcvsky en Smyslov en discussies maar ik kan u met de hand op het' JfJÜg5?SM5£«d* f??*0*** hart bezweren, dateer, niets odge- tr^h Kijk, daar zitten ze nou" waar- vvoons aan te zien is, dat zij heus w-VftnLrc op hü van dc dame te horen krijgt: elkaar niets ir. het por fluisteren, of hetjpod»um mets bi,zonders gebeurt .Wie is nou die Rus?" - is op andére wjize professor Vidmar. dierentuin die als een dikke, goedmoedigeooa een oogje in het zeil houdt, het le- De meneer, die losjes met z'n jas raad, met een grimmige Gromyko, over de aim om half tien binnen wandelt en tegen >z'n dame zegt iemand voor .wie een een... nou ia. een dierentuin ia Euwc .hoogstens hét. hoofd wat dieper' in de handen boort en Reshevsky als cc^ kwaad vogeltle z'n donsveertjes opzet' wordt de SPIONNAGE IN NEDERLAND TWEE VRIENDEN I AN EMMER uit Halftvee wil in J 'de zomer1 van 1941 mét vier an- deren"pér(inotórboót naar Engeland Zoiets.Js gauwer', gezegd dan ge daan, want een motorboot is. duur. Maan in het Zuid-Hollandse tuin-1 dersdorp Pijnacker woont een ken-, nis van Emmer, .die hem in contact brengt met de-nog jonge arts Koert Bolle. De dokter en een paar. vrien den brengen het geld op tafel; de motorboot wordt gekócht en op een avond in September van 1941 sjou wen ytif mannen door de duinen bij Petten, latéri huri vaartuig te ^'atér en zetten koers naar Londen. In. Nederland hoort,, men nists meer van hen. tot .on een dag in het Voorjaar van ;1942^.Jan Emmer aanbelt aan de dokterswoning - in Pijnacker en tót de verbaasde mevrouw Bolle zegt: Goeiemorgen mevrouw, daar tien ik weer. Zijn verhaal klinkt: als een ro-' man. Na een moeiliike. reis ziin ze irtEn geland geacrivecrd en hebben allerlei werk gekregen in het grote geheel van de geallieerde: oorlog-, voering. Voor Jan Emmer had men "ëen bijzonder baantje: 'hij werd op- jgelcid tot-geheim agent cn. leerrte parachute-springen. Wel, dat para- chute-snri'tigcn heeft, hij in practijk gébracht ergens op de Veluwe en 'hier is liii dan; als geheim agent van dö Nederlandse regering. En hoemaakt dé dokter het Vlieet hij nóg, altijd op" zijn motor door hét'dorD"r Als de arts -thuis komt. klaagt Emmer" hem ziin nood. Hïi is al enige tijd in Nederland, maar hij: 'wil ter'uir naar Londen om daar. eens hard mét'de vuist op" een paar schrijftafels'te slaan. Is dat nodig? wil dokter Bolle wetéh. ::r,Jr:g i Nogalbitst Jan 'Emmer. Die lui- in .Londen'": hebben me wegge-, 'stuurdmetcontactadressen waar; ik. geld':kon hatèn. Maar. ér deüet rileta van. Ik zit'zander centen.'En Jk '-héb - een persophsbewijs ^niëege- krek'en dat-niét-; in orde 4s. -.- Het valse P.B. De dokter-haalt'er zijn vrienden Giis de'Jóng en Heukèls bij. die ambtenaar zijn Sn de gemeente secretarie, Nee, dat persoonsbewijs deugt niet. Als Jan op een Duits contrqleur'stuzt is hii wat ie noemt de sigaar. Maar op het gemeente-- huis zijn persoonsbewijzen genoeg: eer het avond is heeft hijeen nieuw. Eu die geldkwestie wordt ookopgelost, daar behoeft verder niet over gepraatte worden. Ik heb iir Londen uw, adres opgegeven, vertelt Jan nog.; maar ze hebben me op erewoord beloofd, dat het lyifcsluitend voor inngere serveerd blijft. Londen zal uw adres aan niemand opgeven. U loont dus geen enkel gevaar. - - Korte tijd later staat er een don-, kere jonge man .op de stoep van het- doktershuis en .- belt aan. De dokter thuis Prachtig; hii wil hem direct spreker. - Ik ben dokter Bolle, zegt de arts, wat kan ik voor u aoen Ik ben Bob Kloos uit Saigon.' geheim agent van de Nederlandse regering. Ben 'in Engeland opgeleid, per parachute ih het land gekomen en heb' in Londen'uw adres gekre gen om contact op te némen. DokterBolle kriiet een vreemde indruk'van de wijze, waarop .men in.. Londen ov.er het begrip „'erewoord' denkt. Maar dat is- niet de schuld v.an Bob Kloos: die. jongen moet ziinwerk doen. hij wordt geholpen; En zo wordt- het Pljnackerse dok tershuis ih April; 1942 een filiaal van de Lcn'dense geheime dienst: dokter Bolle, ziin vrouw en hun naaste vrienden warden de finan ciers en contactmensen: van., twee, opererende geheime agenten, 'Maar in. diezelfde maand wordt dé arts 'in de nacht door een Duit-, ser beschoten en hp duikt een paar weken onder. f r De dokter is met vacantie. zéggen zijn patiënten, maar hii heeft het niemand tevoren gezegd; da's raar:- Als Bolleterugkeert zitten-. Jan Emmer en Bob Kloos als'het yvare in zijn 'huiskamer te wachten. Ze blijven.'s nachts logeren en'als het tweede dienstmeisje 's mórgens 'hun slaapkamer in. orde gaat maken, komt ze bleek en stotterend" van opwinding naar beneden. Er liggen revolvers onder de hoofdkussens van 'die mannen, roept zé in de keuken. - Dat is een beroerd geval. Hét rpéisje is" verloofd met een W.A.- man. 'Als ze kletst kan dokter- Bolle zijn. motorfiets vaarwel'zéggen Dan blijft er voor hem en ziin vrouw maar één vooruitzicht over het executiepeloton. Het' eerste .meisje snapt ogenblikkelijk het ge vaar. giet haar sidderende collega een dosis broom door het keelgat en zegt gedecideerd: Als ie hier ooit: over praat ga ie d'r ónherroé-, pelijk.aan. Bóeriip dat goed'- <e. wordtsubiet' doodgeschoten als'ie hier .ooit over. kikt Het meisie heeft nooit gepraat. Niettpgen haar W.A.-man en niet tegen demand anders. Zie verder pag; 3* Zo zag v. d. Waals er uit als hij geen snor, oE andere camöüElage had aangebracht» Kees Dutilh, die in dit artikel reeds genoemd is, werd helaas ook slachtoffer van de. verrader v. d» Waals., ^?czc streek er 50.000,—voor op. Men leze, ons blad van Vrij dag 5 Maart; Dinsdagavond heeft een uitslaande brand gewoed op dè zolderverdte- ping van een pand aan de West-Kruiskade. ïn.-heti'^voorltamertjè",; waar het vuur het. hevigst woedde, trof de brandweer de 73-jar|gé oud-zeëman: Maarten vu» Selms beivustéloos nan. Mét z-ware brand wónden aan hóófd en handen werd h'O naar het Coolslngclzlekerilmls ven*oerd, waar hy vanmorgen om hair tien Is overleden. goed «op straat7 en bij buren. De-fa milie Grooteman vaii ëen.belénrlend: pand achtte bet- ^clfa nodig; hagr zevéh - kinderenüit-i.bgd te halen gn in üekeris gewildïeld blj- burcn;.-„in .veiligheid te brengeii. "In nhddeis .v/as 'idevbrandweèr^yer- -. Omstreeks kwart vóór negen, 'werd -dc "brand ontdekt door een voorbpgaiiger.' cle héér Spprk.-uit -de Batavierenptraat. die.r.ook en vlani- jneh zag köfnen uit* een'zolderraam ,van.";.:pahd'; 33 -.aap .de (WestrKruls- -kade; - HÜ-.waarschuwde de bewoners., de kapper G. - S. Peters yari de-Te en Met man en. macfg .werd aangepakt cm tc redden wat er te redden was, de fhmilJe-Zoetman van de 2e étage. Van' brand. op. hun gemeenschappe lijke zolderverdieping, die ondërvei'r huürd is aanenkele oude mensen, hadden dc étagebewoners niets ge merkt;; „'.«C- In 'alleHll brachten ?4| een -ge deelte van hun meubilair en bedde- ziin aanwezigheid is alleen maar ven zuur maken. Als u »an plan L1a0°^c"^a|,p2®> ]d van -belank voor de penningmeester mocht, ziin om .daarnaar te gaan ÏLhl .E CTote CTnmiiJ hTd? van «In KprfprinndsG Schaakbond, kiiken. hliift u'dan ruatig thuia. En lc? K,ei"e en 0,1 ae van dc Nederlandse. Schaakbond. Dat wil niet zeggen, dat iedereen, kiiken.' Hliift u-dan rustig thuia. En ook aan de Russische tafel.;'waar dié hier aanwezig-is en dat ziin-. Flohr zit en de Russjschë gezant en cr vtlen,zeer velenin dc taal de voorzitter van dc Russis«Hic andere demonstratieborden, waar door ijverige jongelieden de on zichtbare strjjd van de-schaakreu- tien, zeer veicnm uu ue voorzuier vun uu ivutsiscne «M mAt lr»-ut «n ».n van Caissa spreekt. Ik beb een facer schaakbond, la niets ongewoons te schoolbord en in siSkcrachrltt voor horen zeggen: „de gebakjes*.zpn zien. Botwinnik la er niet. Die'zit •8™™wdjBn to ispbkerechrlft voor hier niet gek" en een ander: ..zeg. met. z'n vrouw Jn de bioscoop e ^?en paard van een pion. kunnen* onderschelden, aanschouwe- siöL-jje eieren num. whkïik „jimuit aonaanuoru op zn nineea. wc xvua.- ipheidenln hutr sgmênstplltog deze dit is minder profaan, dan.het op sen onderscheiden zich'slechts vanal het eerste'gehoor lijkt. De man. die dc anderendoordat zij een andere- rnni^nnJ wT" var. half zes. tot half elf de strtfd op taal spreken en als iedereen .het" dc 64 velden volgt, heeft wel een hoofd omdraait cm naar de best ge- gJJ' zoet. of een-hartig, haple verdiend klede heer van de avond te kijken, - dan .is het de Amerikaanse gezant JSÏhS^SSSÏ dr. Batuch. met z'n dochter of z'n U£5wS?i,S!Sf 7n, r>vnr,A f0 ritHri -n Hor o kleindochter, die zich even, door o 'Jl? Sf. Zon:eerste avond is altijd anders enjp.p hoofs huiaende herpn do hand toneelregisseur aar.pveft met ,,ge- dan anders. Dat was zo bü Euwe— «wraoel van een voftamenisto- weet'je;-dat je in't restaurant Rus- Ugt lui in hét Kurhaus. met een sische eieren Jcunt krijgen?", maar schaakbordop z'n knieën. De Rus- en de obers, die er rondlopen, kun nen ook niet van de wind leven. s. juat was zo op x-uwt— «l .1rn1(|.pn d s»nHp- oU «noraoei van een voin^mer.jgie en Allechip,; dat was zobfl Euwe- iftilïsïm SeNe«S vloSfaTm guneer het eens al te padrukke- grlls puntbaardje, wegwandelt Botwinnik. zo is het nu weer. -De stille gesloten Keres en de-roodha rige Smyslov, die als. onderwij zers op een binnenplaats drente- lók."wordt róepfer Iemand „ssst!" vanaf bet podium. '.Het is op zo'n eerste avond wat Apropos, in de couloirs, werd ver- roezemoéziger dan het in dit milietu tejd, dat Stalin incognito, aanwezig jend -periodiek elkaar op het pö- behoort te zijn. Men-ontmoet men. was. maar dat was natuurlijk een dium ontrafeten, intrigeren de zaal. Meesters en journalisten uit allo .grapje.*. doet ze denften.aan de Veiligheids-.'landen—-Tartakower, Flohr.'Opov -' -\ Bftrt In 't Hout. jtjwj -. iói.-.-g'r J - Vreedzaam tref jen tussen minister en Kamer (Van onze parlementaire redacteur) Het-verstrijken, van de maanden heeft er waarschijnlijk veel toe bij- gedragen, dat: dé ontmoeting tussen minister »Van"- Maarsevcen; en de Tweede Kamer op het stuk van de liquidatie.van de bijzondere rechts pleging een zeer ^vredelievend karakter Heeft gedragenDe belangrijkste voorwaarde daarvoor werd- geschapen toen de minister besloot zijn voorstel, om ;de; tribunalen- op l Januari jJ; op te heffen liet vallen; om ér een nieuw voor in de plaats te stéllen,.dat.de datum ór'I ;Juii 1948 stelde.'De scherpe kanten waren er toen van af, omdat verwacht mag worden, dat als straks de. kantonrechters de taak van de tribunalen zullen óver nemen nog slechts zeer weinige, en dan nog onbelangrijke zakemmoeten worden afgedaan. De berechting van de pclitléke; delinquenten geschiedt than - in hoo g tempo, z oalsdé mi nister; gis teren aan de hand van cijfers'aan toonde. Op 1 Januari waren nog, 8500 politieke ..gevangenen niet voor hun rechterverschenen, ter wijl het er op 1 Februari, nog 6lechts 6849 waren..Dit tempo ver-, wacbt mentc kunnen volhouden. De minister sprak dc Verwachting uit, dat per 1 Januari 1949 ook de Bijzondere Gerechtshoven zullen zijn opgeheven en hij meende, dat schillende sprekers, o.w. freule Arnhem en Den Bosch, die in deze volgorde het eerst voor opheffing tn aanmerking 'kómen, reeds, in het midden van dit jaar - of hoogstens tegen het begtn%van 'het najaar dé tribunalen 'gevolgd zullen zijn. Veel spijt toonde de Kamer niet •schenen met .-autóspiht .VU, ladder--, wagfen I en geréedschapswagen XI. Daar men cie brand niet'binnen door kon aanpakken, werd de: Ma- giruBladder uitgeschoven, waarover: twee slangen werden- uitgelegd. In. het licht.van een schijnwerper klau terden de spuitgasten naar boVen. waar dé vlammen uit hét. zolder- raam sloegen. Jf-' Toen een van tie manhèri binnen door do brandende zolderverdieping bereikte, ontdckto hU in -het dónker een beivusteloz© man. Ondanks de sterke rookontwikkeling Blaaedehii f. er In. dezo van totale Verbranding to redd?n,Wr-v""; Het bleek te ziin de 72-jarige oud-zeeman Maarten van -Selms, die het kamertje bewoonde waar do brand nas ontstaan,- >R.t zware brandwonden aan hoofd én handen werd hü auto \*an do fl.G.ion G-D. naar hét. Coolsjngel-ziëkénhul» vervoerd. Zoals gemeld, Is, Vin Selms daar vanmorgen overleden. Er gingen7 geruchten., .dat V (-zich.; nog meer mensea op de.brandende, zolder bevoridèn. Dit blcelc gcltikkig niet v/aar te aüit, hoewel behalve Van „Selms nog twee oude mensen op de zolder een vertrekje bewonen.; De brand trók: óp de drukke "West-Kruiskade veel bekijks.,; De politie had eon gedeelte: vandèV straat afgezet; Alleen -de tramsJ-i mochten passéren.v-Ng.éep kwartier hard werken; was het gevaar;', vóór- s uitbreiding ..van cle brand bezworen; doch cle. brandweer had met de na- blussing en het uitdragen van de deels verkoolde Inventaris )nog :tot circa elf uuir y/eric..'Dé kap vart het huis .verbrandde gedéeltelük. .De. 'schadewordt door de verzekering gedekt. Deze brand, dié- zulke tra-; gische gevolgen-had, werpt wel ëen, schril licht;pp dc wanhopie woning-: toestandv in Rotterdam, die bóven- - dien het brandgevaar doét toene- men. !Vi; v'7:: •-:'•'- .-'v'. ;."-5-;v:. Wt Cacao vóór Pasen (Van onze Haagse redacti?url^ Naar wji .vernemen'zal - niet - deze week on de bonnenliist een cacaobon bekend gemaakt wor den dnch Wel vóór Tnflën. over - d eze 1 iq u id a ti eva n - déB ij zón-4 depe-rechtsspraak. .Donker- (PvdA)kreeg- van- de mi nister de verzekering dat',-liêt Dl-, rectoraat-GeneraalVoor.jde Bijzon-'; dére RechtsplegingJ,lh .^ollig,^liqxii-.k datie is, en dat dc zot?, voor dc in terneringskampen straks aan - Het Gevangeniswezen zal worden over- 'geüragen.,:.Voorts zegde 'de minister ,toe :te ''zullen^ onderzoeken,'., of ^'de mógelijkheid kan worden''gescha pen voor. revisie vantnb'unaalza- kén. - -1 d;Bijzondere, aandachthad;do mi-; 'nister nog voor een opmerking,van; de heer Terpstra om' het Wetboek-' .van Strafrecht ep van Stralvorde- ring tijdig aan-te. passen aan dè er- varing met bet verraad in het vér- leden opgedaan. jQvêrrhet. alge meen bestond- er tussen Kamer, én minister, dus. gróte overeenstem ming;-dat. tenslotte de stemming over dit wetsontwerp moest" wor- den uitgesteld tot.vanmiddag.vond zijn oorzaak in een' amendement' ven de Vaste Commissie voorpri- vaat- en strafrecht,' dat Tot doel had de hoge autoriteiten die de mi» nister in tribunaalzaken' adviseren.' gezamenlijk te Jatenadviseren over wijziging van verbeurdverldarin- gcn. De ministermeende 'dat. dei, tot technische" moeilijkheden, 'aan* leiding zou 'gevexu

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1948 | | pagina 1